Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan"

Transcriptie

1 MleuadvesNoord «* Aan: Het college van Gedeputeerde staten van Fryslan c. nr. ass. nr.: J Rottevalle, 2 maart204 ngek.: Afdelng. 2 5 MRT 20U Beh. door: Afd. Hoofd WB.. wt Uo Geachte heer/mevrouw, voor kennsg. aangonomen/tel. a.yjcaan Herbj, namens mjn clent de heer Metz, de vergunnngaanvraag Natuurbeschermngswet 998 (n vjfvoud). Mocht u nog vragen hebben of aanvullende stukken nodg hebben dan kunt u contact met mj opnemen. Inden gewenst kan k u de aanvraag ook malen mocht u deze dgtaal wllen opslaan. Met vrendeljke groeten, MleuadvesNoord Kvk Ing. A.(Andre) Eeltnk Tel: Postadres: Arendswyk TV Rottevalle nfo m I euadvesnoord.nl MleuadvesNoord IBAN: NL38 INGB tnv Eeltnk Postadres: Arendswyk 2, 922 TV Rottevalle emal: Telefoon: K.v.K BTW nr: NL B0

2 Aanvraag vergunnng Natuurbeschermngswet 998 (Nbwet) Dt aanvraagformuler s nodg om een Natuurbeschermngswet (Nbwet) vergunnng aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een artvtet (plan of handelng) de een negatef effect kan hebben op (een van) de beschermde natuurgebeden n Fryslan. Let op! Voordat u de aanvraag ndent, verzoeken wj u nadrukkeljk om contact op te nemen met de provnce over de voorgenomen actvtet. Dat kan va telefoonnummer: of va de webste Gebruk bj het nvullen van dt formuler de beschkbare gebedsnformate. U vndt de gebedsnformate (ook) op Verstrek alle gegevens n de Frese of Nederlandse taal. Als u het formuler met pen nvult en het antwoord past net op het formuler, dan kunt u het antwoord op de betreffende vraag als bjlage meesturen. Geef dudeljk aan dat de bjlage bj de aanvraag hoort: voorze de bjlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebed, de naam van de actvtet en het nummer van de betreffende vraag. Lever het aanvraagformuler en de bjlagen, behalve tekenngen en kaarten, n A4 formaat aan. Lever de (utgeprnte) aanvraag en alle bjbehorende stukken n 5voud aan. Wanneer sprake s van toetsng aan meerdere Natura 2000gebeden, denen per addtoneel gebed 4 extra exemplaren te worden aangeleverd. Mogeljk s het mnstere van Economsche Zaken bevoegd om over uw aanvraag te beslssen. Als dt zo s, dan stuurt de provnce uw aanvraag door en krjgt u daarover bercht. Deze aanvraag s va de webste beschkbaar en n te vullen als PDFbestand. (met behulp van de Tabtoets kan van het ene tekstveld naar het andere worden gesprongen). Heeft u vragen bj het nvullen? Als u hulp nodg heeft bj het nvullen of een nadere toelchtng wenst, kunt u contact opnemen met de provnce Fryslan. Dat kan va telefoonnummer: of va de webste Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

3 . Algemene gegevens. Aanvrager / gemachtgde Organsate: MleuadvesNoord Naam: A.Eeltnk a man vrouw Adres: (straat, husnummer) Arendswyk 2 (postcode en plaats) 922 TV Rottevalle *> Telefoonnummer: Faxnummer: nvt Emaladres: Gebruker Organsate: Naam: R.H.T. Metz man vrouw Adres: (straat, husnummer) P.a. Wllebrordusstraat 9 (postcode en plaats) 964 KT Buren (Ameland) Telefoonnummer: Faxnummer: Emaladres:.3 Locate van de door u voorgenomen actvtet: Adres: (straat en husnummer) Verbndngsweg (postcode en plaats Nes, Ameland Omschrjvng (nden locate net s gekoppeld aan een husadres): Kadastrale gegevens: N es H 406 Gemeente(n) waar locate s g«'legen: Ameland Voeg als bjlage een topograff che kaart toe, ze 4..4 Naam van de/het natuurgebed(en) waar het project of de handelng effect op kan hebben Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

4 gebed(en): Naam gebed: Dunen Ameland.5 Korte omschrjvng van de actvtet op hoofdljnen. Voeg als bjlage een stuatetekenng toe, ze 4.2 De aanvraag heeft betrekkng op de utbredng van een bestaande melkrundveehouderj gelegen aan de Verbndngsweg. De bestaande stal wordt vergroot en gewjzgd. In de utbredng komt een emssearm stalsysteem, n het oude deel wordt het jongvee gehusvest. Tevens s sprake van salderng door opheffng van de bestaande veehouderj op het adres van het ouderjk hus, gelegen te Buren. Na vergrotng van de veebezettng, andere stalndelng en externe salderng neemt de totale NH3 emsse en deposte op het gebed af. (Postef gevolg voorgenomen actvtet)..6 Krus aan wat voor soort Nbwet vergunnng wordt aangevraagd: LJ Neuwe actvtet, waarvoor net eerder Nbwet vergunnng s verleend. Ga door naar vraag,9 LJ Bestaande actvtet, waarvoor net eerder Nbwet vergunnng aangevraagd. Ga door naar vraag.9 LJ Bestaande actvtet, waarvoor eerder een Nbwet vergunnng s verleend..7 Vermeld de laatst verleende Nbwet vergunnng voor deze actvtet (naam actvtet, datum en nummer): Naam actvtet: NVT Datum vergunnng: Nummer vergunnng: Voeg zo mogeljk een afschrft toe van eerder verleende Nbwet vergunnngen, ze 4.3 Maak hervoor gebruk van de beschkbare gebedsnformate. Bjvoorbeeld va: Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

5 .8 Geef voor een bestaande actvtet aan wat er verandert ten opzchte van de laatst verleende vergunnng:.9 Geef aan of een vergunnng voor bepaalde of onbepaalde tjd wordt aangevraagd. Inden de actvtet waarvoor de Nbwet vergunnng wordt aangevraagd voor een bepaalde tjd s, vermeld dan de perode waarvoor de Nbwet vergunnng wordt gevraagd. U Onbepaalde tjd LJ Bepaalde tjd, perode: van tot.0 Geef n onderstaande tabel aan welke andere vergunnngen u aanvraagt of gaat aanvragen voor de actvtet. Bjvoorbeeld: bouwvergunnng, aanlegvergunnng, mleuvergunnng, vergunnng n gevolge de Wet verontrengng oppervlaktewateren (Wvo), ontheffng Flora en faunawet, etc. Vermeld de soort vergunnng en de betreffende overhedsnstante waarbj de vergunnng s / wordt aangevraagd. Voeg zo mogeljk een afschrft toe van (een aanvraag om) andere vereste vergunnngen voor de voorgenomen actvtet. Ze 4.4 Voeg zo mogeljk een afschrft toe van (een aanvraag om) andere vereste vergunnngen voor de voorgenomen actvtet Ze 4.4 Soort vergunnng Datum (ddmmjjjj) Aangevraagd / Aan te vragen bj (organsate + afdelng) Omgevngsvergunnng act S>cxW Meldng actvtetenbeslut nthredng Meldng actvtetenbesl veranderngs nr. (geen Aanvraag n voorberedng Gemeente Ameland Meldng n voorbredng Gemeente Ameland Meldng n voorber^d mg vee meer) Gemeente Ameland 5. Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

6 2. Beschrjvng van de (effecten van de) actvtet 2. Voor de beoordelng van uw aanvraag s het nodg om de effecten van uw actvtet op het betreffende natuurgebed nzchteljk te maken. Wj vragen u daarom een gedetalleerde beschrjvng te geven van de voorgenomen actvtet. Benoem daarbj de aspecten van de actvtet de effect kunnen hebben op het gebed (habtattypen) en aanwezge relevante soorten. Maak bj de beschrjvng, nden relevant, ondersched n de fase de nodg s voor het ontwkkelen en voorbereden van de 'actvtet' (de aanlegfase) en de fase waarn de 'actvtet' wordt gebrukt of utgevoerd (gebruksfase). Besteed n eder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, nden ze van toepassng zjn: a) Heeft de actvtet effect op de omvang (runntebeslag) van het natuurgebed? b) Wordt het gebed door de actvtet verdeeld n meerdere (losse) gebeden (versnpperng)? c) Heeft de actvtet effect op de kwaltet en/ of kwanttet van het grondwater, zoals wjzgngen n grondwaterstanden of veranderngen n de stromng van het water? d) Heeft de actvtet effect op de kwaltet en/ of kwanttet van het oppervlaktewater, bjvoorbeeld verlagng van het waterpel? e) Wordt het gebed door de actvtet verstoord als gevolg van verkeersbewegngen? Bjvoorbeeld door parkeren, (toename van) recreatedruk, wegafslutngen, omledngen, etc. f) Wordt er bj de actvtet gebruk gemaakt van machnes of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktjden of utvoerngstjden horen bj de actvtet? Zjn deze werktjden bjvoorbeeld dageljks en/ of sezoensgebonden? h) Is er sprake van geludsbelastng n het gebed door de actvtet? ) Heeft de actvtet nvloed op hudge verlchtng en dusterns n het gebed? Bjvoorbeeld door het plaatsen van lchtmasten. j) Is het (bedrjfsmatg) houden van deren onderdeel van de actvtet? Zo ja, welk effect heeft dt op het gebed? U kunt bjvoorbeeld denken aan verzurng of verontrengng. k) Is er sprake van ontgrondng, egalserng of andere ngrepen n de bodem? I) Ontstaan er trllngen n de bodem door de utvoerng van uw actvtet? m) Hoe past u het uterljk en/ of de fyseke omvang van de actvtet n het landschap n) Betrek bj de beschrjvng van de mogeljke effecten de gevoelghed van habtattypen en soorten voor storngsfactoren, zoals deze n 2.2. zjn beschreven. a. geen effect op omvang gebed (gelegen buten gebed); b. geen versnpperng gebed; c. geen effecten op grondwater (stand, kwaltet, kwanttet en stromng); d. geen effecten op oppervlaktewater (kwaltet, kwanttet); e. geen effect als gevolg verkeersbewegngen (geen wjzgng parkeerdruk, recreatedruk, afslutngen); f. utslutend tjdens bouwfase, net n gebruksfase; g. dageljks (tjdens sezoen ook beperkt n avondperode); h. geen geludsbelastng n gebed;. geen nvloed actvtet op hudge verlchtng/dustems n gebed; j. actvtet s houden van deren. Deposte op het gebed daalt door voorgenomen actvtet; k. bodemactvteten alleen tjdens bouwfase (funderng/mestkelder onder stal); I. geen effecten door trllngen; m. Ontwerp aan hudge bebouwng aangepast, evt klene wjzgngen nav welstandsadves; Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

7 2.2 Geef n onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (habtattypen, zoals Vochtge Heden of Blauwgraslanden) en/ of aanwezge relevante soorten n het gebed (ze gebedsnformate) de voorgenomen actvtet mogeljk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel nvullen met behulp van nformate op de webste: Deze ste geeft per natuurgebed (Natura2000 gebeden) nformate over de effecten waarvoor aanwezge habtattypen en soorten gevoelg zjn en n welke mate. Gebed: Storende factoren Habtattypen H220 Wttedunen H 230 Grjze dunen H240 Dunhede met kraahede H250 Dunhede met strukhe H260 Dundoornstruwelen H270 Krupwlgstruwelen H280 Dunbossen H290 Vochtge dunvalleen H6230 Heschrale graslanden Soorten A02 roerdomp A063 eder A08 brune kekendef A082 blauwe kekendef A9 porselenhoen A222 veldul A277 taput A295 retzanger A338 grauwe kauwer H903 groene knolorchs / Jj 0 > +» ^ m > Q. ex o ~ _ Dl c ]o c '53 +> C o 0) > ~ 05 c '5 o CD > ~ T3 CD a ~.. ~ " " " " " " _ " c CD c ~.. _ ~ _ Habtattypen Drjvende waterweegbree 230'hede' 330 'stlstaande water' Soorten Usvogel Rverdonderpad G G G G ZG G G G G ZG ZG. NG G G G NVT NVT NVT NG NVT NVT NVT NG? NVT NVT NVT NG 7 G Gevoelg voor deze sto ZG Zeer gevoelg voor dez NG Net gevoelg voor deze? Net voldoende nforms NVT Deze storende factor s ende facte >r storende factor storende factor te om he rover een utspraak te doen op deze n atuurwaar de net va n toepassr g Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

8 2.3 Het s mogeljk dat er n een gebed meer actvteten zjn of worden utgevoerd. Dt kan de (negateve) effecten op het gebed versterken omdat ze zch opstapelen (cumulate). Geef aan of en n welke mate er sprake s van een stapelng van negateve effecten op de habtattypen en op de aanwezge relevante soorten. Bj de beoordelng van uw aanvraag wordt (alleen) utgegaan van voorgenomen of reeds utgevoerde actvteten n of nabj het betreffende gebed waarover een formeel beslut genomen s. Voor nformate herover kunt u vaak terecht bj de gemeente. Voor zover bekend geen stapelng van effecten. (Egen voorgenomen actvtet heeft postef effect) 2.4 Welke maatregelen kunt u bnnen de utvoerng van uw actvtet ondernemen om eventuele schade en/of verstorng te beperken (mtgate)? Geef aan op welke wjze deze maatregelen de negateve effecten op het gebed (habtattypen) en/ of aanwezge relevante soorten vermnderen. Maak bj de beschrjvng ondersched n de fase de nodg s voor het ontwkkelen en voorbereden van de 'actvtet' (de aanlegfase) en de fase waarn de 'actvtet' wordt gebrukt of utgevoerd (gebruksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden bnnen de opzet van uw actvtet en/of opgelegd worden va de voorwaarden de verbonden zjn aan de verleende vergunnng. Voorbeelden van mtgerende maatregelen: het tjdsschema (tmng en duur) van de utvoerng. Bjvoorbeeld geen werkzaamheden tjdens het voortplantngssezoen van een bepaalde soort; de wjze van utvoerng (n termen van werkzaamheden) en het gebrukte matereel. Bjvoorbeeld het gebruk van een bepaald type baggermachne op een overeengekomen afstand van de oever; D alternateve bouwtechneken. Bjvoorbeeld boren n plaats van heen, afschermng van gelud, lcht en andere verstorngsbronnen. afbakenng van delen van het gebed de n geen geval mogen worden betreden De voorgenomen actvtet vndt plaats buten het gebed. De bouwfase zal slechts weng tjd vergen en geen nadelge gevolgen voor het gebed hebben. In de gebruksfase zal door toepassng van een emssearm stalsysteem utslutend sprake zjn van posteve gevolgen voor het gebed. De NH3 emsse ten gevolge van de actvtet en de deposte op het gebed zullen afnemen. Let op! Inden ut de aanvraag bljkt dat de actvtet onherstelbare, negateve effecten kan hebben op het gebed en/of aanwezge relevante soorten, kan de provnce Fryslan u vragen om een aanvullende analyse: de zogenaamde 'passende beoordelng'. De provnce neemt n dat geval contact met u op. Heeft u voor het ndenen van uw aanvraag vragen over het utvoeren van een eventuele 'passende beoordelng', dan advseren wj u om zelf contact op te nemen met de provnce Fryslan! Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

9 3. Voorwaarden en verplchtngen bj de aanvraag Nbwet De aanvrager verklaart: 3. alle gegevens naar waarhed te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zjn met het fet dat bj wjzgng n de omstandgheden de van belang zjn voor de beoordelng van de vergunnngaanvraag, dt zo spoedg mogeljk door te geven aan de provnce Fryslan onder vermeldng van het nummer waaronder de aanvraag n behandelng s; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste nlchtngen met betrekkng tot de voor de beoordelng en controle benodgde gegevens ter stond en naar waarhed zal verstrekken aan de met behandelng en controle van de aanvraag en vergunnng belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zjn, dat de vergunnng meteen wordt ngetrokken nden hj/zj een of meer ut zjn/haar vergunnng voortvloeende verplchtngen net nakomt, dan wel n het kader van de aanvraag van deze vergunnng onjuste gegevens heeft verstrekt; voorts dat de vergunnng kan worden gewjzgd of ngetrokken als de omstandgheden zodang zjn gewjzgd dat deze net verleend zou zjn op het tjdstp waarop de vergunnng s verleend; Ondertekenng Ondergetekende, de aanvrager of degene de bevoegd s namens de aanvrager te handelen va machtgng, verklaart deze aanvraag en de daarbj behorende bjlage(n) naar waarhed te hebben opgesteld. Plaats Rottevale Datum Naam ondertekenaar Eeltnk (MleuadvesNoord) Functe / hoedanghed ondertekenaar Gemachtgde Machtgng (bjvoegen nden de aanvraag net door de aanvrager zelf s ondertekend) Handtekenng Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

10 4. Overzcht van bjlagen en checklst Voeg een topografsche kaart toe waarop de lggng van de door u voorgenomen actvtet n de rumere omgevng s aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten: a. mnmaal schaal :25.000; b. schaal en noordpjl aangeven op kaart; c. locate actvtet arceren of dudeljk omljnen; d. afstand van de gevraagde actvtet tot de rand van het gebed(en). (Inden de actvtet buten het natuurgebed valt) Voeg een stuatetekenng toe. Besteed daarbj tenmnste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal :000 (zo mogeljk); b. schaal en noordpjl aangeven op tekenng; c. locate actvtet arceren of dudeljk omljnen. Voeg zo mogeljk een afschrft toe van eerder verleende Nbwet vergunnngen voor de voorgenomen actvtet, nden sprake s van een bestaande actvtet. Voeg zo mogeljk een afschrft toe van (een aanvraag om) andere vereste vergunnngen voor de voorgenomen actvtet. Voeg nden van toepassng een afschrft toe van het Mleueffectrapport / de Strategsche mleubeoordelng. Voeg eventueel een verklarng van geen bezwaar van een gebedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen actvtet. Checklst bj het aanvraagformuler Heeft u... alle vragen n de aanvraag beantwoord? Aanvraagformuleren de net voledg zjn ngevuld, worden net n behandelng genomen. de bjgevoegde tekenngen voorzen van een dudeljke legenda met verklarng van alle nummers, tekens en afkortngen? op alle bjlagen aangegeven dat ze behoren bj de aanvraag? het aanvraagformuler en de bjlagen, behalve tekenngen, n A4 formaat aangeleverd? de (utgeprnte) aanvraag en alle daarbj behorende stukken n 5voud of meer? Wanneer sprake s van toetsng aan meerdere Natura 2000gebeden, denen per addtoneel gebed 4 extra exemplaren te worden aangeleverd. het aanvraagformuler gercht aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan Afdelng Sted en Plattelan Postbus HM Leeuwarden (Het bezoekadres van de provnce s Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden) Vergunnngaanvraag Nbwet provnce Fryslan

11 5. Veresten aanvraag vergunnng Natuurbeschermngswet veehouderjen Heronder vndt u welke nformate moet worden bjgeleverd, voordatwe uw vergunnngaanvraag n behandelng kunnen nemen. Vergunde rechten In (een bjlage bj) de aanvraag moet dudeljk aangegeven worden hoe de aangevraagde stuate zch verhoudt tot de stuate 7 december 2004, of eerdere referentedatum. Dat houdt n dat een afschrft van de vergunde rechten moet worden overlegd. Dt kan bestaan ut een op de referentedatum geldende Wet mleubeheervergunnng, of een geaccepteerde meldng AMvB met daarn aangegeven het maxmaal te houden aantal deren, gespecfceerd naar dercategore (zoals weergegeven n de RAVsystematek). Voor een aantal gebeden geldt een andere referentedatum: Ade Feanen: 0 jun 994 Dunen Ameland: 24 maart 2000 Dunen Schermonnkoog: 24 maart 2000 Dunen Terschellng: 24 maart 2000 Fochteloerveen: 30 november 998 Drents Frese Wold: 24 maart 2000 Van Oordt's Mersken: 24 maart 2000 Aagrostacks berekenngen Bj de Aagrostacks berekenngen moeten de volgende onderdelen dudeljk aangegeven worden (eventueel va een separate toelchtng) voor de stuate 7 december 2004, of eerdere referentedatum en toekomstge stuate (na utbredng):. staltypen (RAVcode). Voeg de stalbeschrjvng toe als bjlage; 2. s sprake van opstallen jaarrond, of bewedng (duur van de bewedng aangeven n aantal uur per dag, aantal dagen per jaar); 3. per stal: aantal en categore deren (zoals weergegeven n de RAVsystematek); 4. per stal: de Amersfoortse x,ycoordnaten van de exacte lggng van het emssepunt (locate emssepunt s, nden aanwezg, locate van de ventlatoren; nden geen geforceerde ventlate: het mddelpunt van de stal); 5. per stal: gemddelde gebouwhoogte n meters (gemddelde van goothoogte en dakhoogte), let op: deze kan op,5 m worden gesteld, nden de ventlateopenng(en) net hoger s dan,5 m; 6. per stal: hoogte utstroomopenng ventlate n meters (als geforceerde ventlate aanwezg); 7. per stal: (nwendge) dameter utstroomopenng n meters (als geforceerde ventlate aanwezg); 8. per stal: vertcale uttreesnelhed n m/s (als geforceerde ventlate aanwezg); n geval van natuurljke ventlate moet de waarde van m/s worden ngevoerd (s gewjzgd); 9. per stal: toelchtng op wjze van ventlate nden deze net op natuurljk wjze wordt geventleerd 0. Als gevoelg punt voor de berekenng kan de dchtstbjzjnde rand van het Natura 2000 gebed worden gehanteerd, of de coordnaten van het dchtstbjzjnde voor stkstofdeposte gevoelge habtat. Inden u de cursus Aerus 2 heeft gevolgd kunt u voor het bepalen van deze coordnaten van dat programma gebruk maken. U kunt ook de provnce verzoeken deze coordnaten door te geven. Dat kan va een emal aan onder vermeldng van adres en postcode van het bedrjf. Aagrostacks en handledng zjn verkrjgbaar va het DR loket van het mnstere van Economsche Zaken. Daar vndt u ook de handledng Aagrostacks. Extra nformate over AagroStacks en Vstacks vndt u ook va Externe salderng Inden gebruk wordt gemaakt van externe salderng, zjn addtonele bewjsstukken noodzakeljk: E Bewjs van vergunde rechten van het stoppende bedrjf op de referentedatum (ze vergunde rechten), nclusef tekenng. Vergunnngaanvraag Nbwet 0

12 Bewjs van ntrekkng vergunde rechten (door ntrekkng Wmvergunnng of meldng). Inden de vergunde rechten alleen bestaan ut een meldng, s daarnaast een door de gemeente te nemen voorberedngsbeslut waarbj de agrarsche bestemmng wordt weggenomen nodg. Bewjs van relate tussen het stoppende bedrjf en de aanvrager. In sommge gevallen zal dt n de ntrekkng worden benoemd, anders een kope van de overeenkomst tussen stopper en aanvrager bjvoegen. Aagrostacks berekenng van de vergunde stuate op de referentedatum van bede bedrjven (n een berekenng) en de aangevraagde stuate. Overge Verder s benodgd: 0. Een 20 dudeljk mogeljke beschrjvng van de stuate 7 december 2004 of andere referentedatum, 20 mogeljk va een gedetalleerde kaart (:0.000) metdaarop de bebouwng metfuncte aandudng (00k aantallen deren per gebouw aangeven!);. Een dudeljke gedetalleerde kaart (:0.000) van de toekomstge stuate met daarop de toekomstge bebouwng met functe aandudng (00k aantallen deren per gebouw); 2. Een dudeljke gedetalleerde kaart (:25.000), waarop s aangegeven welke percelen n egendom zjn en s aan gegeven waar bewedng wordt toegepast, of maaactvteten worden toegepast; De herboven genoemde nformate kunt u bjvoegen bj de vergunnngaanvraag Vergunnngaanvraag Nbwet

13 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T. Metz, Ameland Beschrjvng voorgenomen actvtet Dhr R.H.T. Metz Beschrjvng hudge en gewenste stuate Verbndngsweg Ameland. Kadastraal bekend: Nes H 406 (en te salderen Wllebrordusstraat 9, Buren. Kad: Nes D 74) Inledng Drjver van de nrchtng gelegen aan de Verbndngsweg te Nes (Ameland) wl zjn vee bezettng (melkrundvee) graag utbreden. Door wjzgng van de stalndelng, bouw van een emssearme stal en de te salderen stal bj voormalg ouderljk hus wordt een vermnderng van deposte op het I\latura2000 gebed "Dunen Ameland" bewerkstellgd Vergunde rechten Als bjlage: de meldng op grond van het beslut melkrundveehouderjen mleubeheer van de te salderen locate (992 van de gemeente Ameland max 00 stuks melkrundvee en landbouwtellng van 2000 een omgevngsvergunnng onderdeel mleu van december 2003, van de te salderen locate, voor het houden van 25 schapen; de meldng (utbredngslocate) 99 max 00 stuks melkrundvee, was echter 88 stuks Al en 20 stuks A3), naden geen meldngen meer. Bovenstaand zjn alle meldngen/vergunnngen voor bede locates genoemd. Gewenste stuate (ze Aagrostacks en Aerus berekenng ) Verbndngsweg (utbredngslocate) Husvestng n de oude tradtonele stal: A3 75 stuks Husvestng n neuwe emsse arme stal: Al stuks Wllebrordusstraat 9, Buren ( te salderen locate) Geen vee meer Gevolgen emsse en deposte (ze Aerus vergeljker) Emsse wjzgt van 932 kg NH3 naar 846 kg NH3. Deposte op gebed "Dunen Ameland" neemt af (postef effect voorgenomen actvtet). Overge nformate Er s geen sprake van een serrestal; Er s sprake van bewedng. Duur van bewedng s crca 2 uur per dag van me tot november; Contactpersoon Voor meer nformate of benodgde aanvullngen kunt u (lefst per emal) contact opnemen met ondergetekende. Met vrendeljke groeten, MleuadvesNoord Kvk Ing. A.(Andre) Eeltnk Tel: Postadres: Arendswyk TV Rottevalle

14 «,»,»* *«> wm two ttswshn «WB' uunjea :seefd 6U!Uon5J9As6u!A9Dujo ba nssqu^a^ape ja UBA puab do uaeupjsuapusjoqsq lqjam us 6uuun'6JdA 43Ms6ujUJJSqDsaqjnneu oesjauee uaa apuajjajqaq uafpjoomuasajjsa 33 ua6ueaq ufjz UJQ (upjocusaaptrnatjtg'ajgr 3 paanoy AI tjz6 t C TfAMspuaJv.ssjpe^sod 9886S C8 90 >W. >(Ufl a3 (wpuv)v *6u MISSUS *% ;.6 AeejssnpjojqsHM 'ey ^sw rwh Mld :6mpeU fqj9 H Ja nlu40 seu6)m3b ) m pjo0n$?lap t»! ;u

15 Bjfagebj aanvraag NBwetR.H.T Metz Ameand Natura2000gebed #5 Dunen Ameand Topografsche ondergrond: 8 De auteursrechten en Dalabankrechlen zjn vootbehouden aan de Topografsche Densl Kadaster, Emmen, 2008

16 Vert>lnd'< n S 4we S Ve'bndfngsweg Crca 220 m VR+Hab.gebed Crca 440 m van Wav gebed UerbncMnBSweg Ve/bndngsweg Vcrbndngsweg ^ : J: :

17 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Bestaandeaande Verbndngsweg te Nesgelegen stal. Dt s de utbredngslocate. Voorheen n deze stal (vergunde veebezettng): 88stuks melkrundvee (Ravcode A.00.) 20stuks jongvee (Ravcode A3) Netopdeze tekenngde tesalderen stal (Wllebrordusstraat 9, Buren) 49stuks Melkrundvee (Ravcode A.00.) 24 stuks jongvee (RavcodeA3) P referentedatum Vanaf stuks schapen (Ravcode B) X78064 y Bestaande Stuate :000 Werknummer. 203 Bouwaanvraag Stuate

18 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Rflfz Ameland G Zudgevel :200 G2 Westgevel :200 B2 Doorsnede BB :200 B Doorsnede BB :200 G3 Noordgevel :200 Matenn het werk te controleren G4 Oostgevel :200 Bestaande stuate Werknummer: 203 Bouwaanvraag 2 Aanzchten

19 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Begane grond :200 Bestaande stuate Layoutnummer: 203 Bouwaanvraag 3 Begane grond

20 Bjlage bjaanvraagnbwetr.h.t Metz Ameland Neuwe stuate Verbndngsweg Nes, In het oude gedeelte: In het neuwe gedeelte A.9.) ^S stuks jongvee (Ravcode A3) 35 stuks melkrundvee (Ravcode Neuwe stuate Wllebrordusstraat 9, Buren (te salderen): geen vee meer (net op deze tekenng) X78064 Y Neuwe Stuate : Bouwaanvraag Stuate

21 Bjlage bj aanvraag NBwet R:H.T Metz Ameland,,cl Ow\b*r }j ^ ^ > ' «5^V*V*f ^<*^>f\ : ];Qu^.f:t^K^ :A:^y^ *: " r \r " " )""" r n ^.3' s/^v \ cf \, ' w *, «48 6 b t II la 3. a (5 e n O CrrtL. vl. 3, >>«.«. «a«, A $ :««M=>ne IASC =3r»*3 s,«' ""I*" u ~U~ 'T» «t~ T <<S 3ocn,k llu nr'fjt ft B«heort bj b'eslult van 3. en W. van Ameland d.d. 2 SEP 977 rsecretarht, 3*V 327* Lnkerdeel bestaande stuate (977) Verbndngsweg, Nes (kadastraal Nes H 406) p I at ledkonj j 33T«jy4 * L BoJN/BeBO'jr U4,V/ILD«.HVXMV< KlfeS OP >\>MfcL AMD.«.«l«^w«^f, : plant vfc> 0» t«tu<=»ow«ra. s^carj ««ra. A*/. //7. g*w. :l<st> J.l. jl_a77

22 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.TMetzAmeland beslaand W'W^^' T&wxWsm LZIJGEVEL ACHTERGEVEL + best, gevel urowu! \:' }' neuvv,bestaand 3" RZIJGEVEL VOORGEVEL daktellng atc golfplatpn abc bownstukken gordngen dupanel tot e gorgng ventatlnklep gevel steen staen span* vlgs ber konstr m v be tonblok ken gew. betonvloer vtgs ber konstr op plastc fole»»»oortblj b«luk»,««w.tnam«lnd<.«. 3 JULI 987 C3 DOOKSNEDE 87780; n Wft. WB7 ** 2 RIJIGE LBS. 5,52 x 30,20m. onderdeeh Bestektekenn g Opdng.: dhr. T. Smld Paasdunweg 2 Nes I Am). 55 p ATTFfDnWn Rechterdeel bestaande sfuate (987) Verbndngsweg Nes (kadastraal Nes H 406) stuate Kad.g'ert.:' &sl^um MHMV 238 Schut: ' :2500" 7, B '. VA :. ' ' f' ^ ' CAFMechan. *»nthrt.,:%.^: k Att». BTAUEtlBOUW w ' INtTAUATeTeCHNnc da Bolddr 75, OncMm T«l. 0520MalJ..fcfa.,.,, a t mm' asm

23 E.jlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland l llhfl ^ ; 'B BBsF asia G Zudgevel :200 G2 Westgevel :200 B2 Doorsnede BB :200 G3 Noordgevel :200 Matennhet werk te controleren G4 Oostgevel :200 Neuwe stuate Werknummer: Layoutnummer: Layoutnaam: 203 Bouwaanvraag 2 Aanzchten Datum: C.K Datum

24 Bjlage bjaanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Begane grond :200 Neuwe stuate Werknummer: Layoutnummer: Layoutnaam: Datum: 203 Bouwaanvraag 3 Begane grond CM. Datum

25 Ct Mnstere van VolkshusveStng, Ameland Rumteljke Ordenng en Mleubeheer Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Kennsgevngsformuler Besutmekfundveehouderfen Hnderwet Aan: Burgemeester en wethouders vande gemcentc _ Streepje s: her nvullen wal gevraagd wordt T, H Inrato Aankrusen wat van toepassng s eocueeuuocaue^ Naam // A 44t?ZZ (Kadastraal Mes D 74) Aflcsen leleloonnunne, 7 «*J sur'/'ft.hr'j'u't > E^a tjljl *9*~ c) ' = _ Postcode en paats. ' 'ft * > / AJ hm. tu ~. Up t**'** tlm &lkm o. 2. Geelt kennls van ho D opchtcn van een melktundveehoude') voorgenomen tjdstp van nwerkngtredng van de melkrundvechouderj; CTutbfeden of wjzlgen van een melkrundveehouderj'), dan svel hefveranderettvan de gebezgde'werkwjze voorgenomen ljdstp waarop de utbredng, wjzgng o( veranderng van de werkw ze lot stand komt: Q van oepjssn(jj«orden van he: Besut mclkrundveetouderjc Hnderve np een (eeds_npge ndut mptkmdveelrjude'v 3 Paats waardemelk^ndveehouderj Is otawbrdengovestkjd ^» Z/kr ^Jk ~.. Adres en telefoonnummer Postcode en gemeente 4 Gegevens met betrekkng tothetvan 6Mpa«Slng Rvan h«tb«tlur(tacf Mr«t<t«t<QnHehtlfgfatyd* ttlbrlkj " L 4. Worden meer dan 50 mestvarkeneentbden gehouden, 50 schapen gedurende de aflarnperode~net meegerekend D S 4.2 Worden meefdan 50 geten gehouden? D Worden pclsderen^edrjtsmalgtjehouden?'"' 0 H 4 4~ Worden meefdan 50 konjnervoedsters gehouden? " D K 45 Wofdn meer dlsn6r^tstne7<]urd7e^ Word! dunne mest opgeslagen n: a. hassns met een groter oppetvlak dan 750 m 2 D S b. bassns met een grotere nhoud dan 2500 m 3 H c^_ bassns waarn word beucht ol geforceerd gegst _? 4.7 Zjnandore'nfraalhoudendekunslmeststoffen aanwezg dan de van deklassec?" " D Zjn meer dan 400 kg bestrjdgsmddeletaahwezg? C IB 4.) WordTeektrctetvd'or'ektrsche'nstaflalesbetrokkerTvan andere bronnenclantetfpenbareelektrctetsnet? " Q 4.0 Wordt n de ndentng een andere brandstol dan gas, gasolle, ol lchte stookole voomumteverwarmng ot D B warmwatervoorzenng gebrukt?_ 4.f Is propaan aanwezg n een statdnarteservor waarop hel Besutopsagpropaan HnderwetNlET van toepaslnngts?~" O S. 4.2 a s een ondergronde tantvobr'dvopsagj vaftgasoe en lchte sbokoe van een'antotsenardan'staal gemaam? D Ql b Is een ondergrundse tank voor de opsag van gasole en lchte stookole onder een gebouwgelegen? D Sj' c._bedaagtdeonde'grondse opslagjvan gasole en lchte stookole meer dan 2G\000_lter?_ D_ tj 4.3 " Worden K : 0( ktvb"etst^ U S 4~4 BedraagTde boven'grondse opsag van gabre en lchte stookole meer dan 5000 lter? Q S 47f5 WoTtololorbrardstoren aartderden atgeevrd? S B 4^6 Isv.m. delggngvan eenmestbassneen vergunnngverest? (ze toelclung) B 4/7 Is vm. delggngvande nrchtngten opzchte van stankgevoelgeobjeceneen vergunnngverest? (zetoelchtng) D J? 48 Is.v.m. detg^n^vartde nrchtngtencpzchtevan voor verzurnggevoelgegebedeneenvergunngverest"? D j (. e loelclnnnj Inden een van do bovenataand vrageh metja s beantwoord, s voorde melkrundveehouderl een vergunnng verest. Indlen u nog gean vergunnng heart, dlent u deze zo snel mogelljkaan te vragen.. 5. Nadere gegevens Ja 57 LgTen Bfaande opsag voor vaste derjkemest op rntdetdattscf m van wonngeh? D _ _ Qgteen bestaande kulvoeropsag vobr^fs of snjmas op mnder dan 25 m van wonngen? Q B 5\3 " Fs een mestslo, gebouwdvoor jun 987. aanwezg? W NM 5 4 Issen folebassn,gftbouwdysor t jun 987, «anwe?jg7 0 ^ Datum " I'lSnrJlekenlnor C/Cy~ ' Vooreen rnel'ktundveehouderrfgedl ondermer da dele (ol een n hel HncfeTbeu aangewezerrcategbre behoorl en uslulendof n hoofdzaak besemd s voor het bedrjfsmatghouden van melkrundvee. " " " T ' " ~^~'

26 .. PUrowrondtftenmg HJ, htvtt _ \JrM<An{&&ttJ^h<s<e%se 4 _ ^//.. /,T '^/M?,. at,^xj<" Azr Burgcmscstpf en wcthoudcrs van <k (jemecnl*!*n en hjntflet^nog ~ SMtz^^cslmeusschal :00 ~4 'T % V s ft <7 ~>C\! l I _ j m... a,\ >/J. 0 / M,, /'. VW'/!. LL I j ' t T J! It bf. 'a JI_ /&> j II ' ScMjfc :hofcje «*cf tssual:2o0 u LLX. / l fc JL c H p u w H s ^ f Ifc^b' ] L /r. r ' f 0 /fc/ ^, fl / / V o > v \/( ' 9 fe L/A h,.! I \ I \ }\ \ k > tl _ I*/ r?v ^ s j ^2w ft*f*^^^^ l \ S, / ^.. _ S S& T!^5^ fc 5 r \! W N X *555W *«Ss^ rjjv] v \\ v" 52&!L \l=*_s L \ j M I I, ^T, [ " fl fusczzs; JJ... Jj p Hfc t, t' ^AT _ t ±! _ " r^jt ' ^" ' X ± " _.! j " ~T"~ _ ± j vy*^ J 5 **" OP SITUATl AANCEVEN EIGEN BEDRIJF AFSTAND TOTWONNGEN MESTOPSLAG KUILVOEROPSLAG OP PLATTECROND AANGEVEN!»! 0 LICBOXENSTAL j I 0 JOSGVESSTAL 0 MESTKELDERS 0 EOLIE3ASSIN " '... o. B. u MESTZAK <Q O VASTE KESTOPSLAG P H j g OBETONPLAAT LJ! O KUILVOEROPSLAG to J Q3 DIESELOLIE DIESELOLIE MET VERMOGEN IN..K" j 0 SILO' S, 5 0 BESTRIJDINGSHIDDELEN T X ]> _.. _, g.. _ gg,... l_l JJ. 3 a H AANGEGEVEN

27 \ Bjlage bj aanvraag NB wet R.H.T. Mete, Ameland beschkkng WET MILIEUBEHEER Aanvraag Op 25 jun 2003 s een aanvraag om een vergunnng ngevolge de Wet mleubeheer ngekomen van de Maatschap H.A., J., R.H.T. en M. Metz, Wllbrordusstraat 9, 964 KTte BURENAmeland. Er s een vergunnng gevraagd voor het veranderen van de nrchtng voor welke reeds een of meer vergunnng zjn verleend. De nrchtng s gelegen aan de Wllbrordusstraat 9 te Buren Ameland. P Vgerende vergunnngen en of meldngen De nrchtng valt onder bjlage I, categore 8, ld sub aen categore 8 ld van het Inrchtngen en vergunnngenbeslut mleubeheer Eerderontvangen meldngen Beslut horeca, sport en recreatenrchtngen mleubeheer, 25 februar 993 Beslut melkrundveehouderjen mleubeheer, 27 januar 992 Lggng van de nrchtng n de omgevng en de bestaande toestand van het mleu De nrchtng lgt bnnen de bebouwde kom van het dorp Buren. In de omgevng van de nrchtng zjn naast verschllende wonngen een aantal kampeerboerderjen gelegen en een aantal bedrjven gevestgd. De bestaande toestand van het mleu wordt gekenmerkt door een gebed waar reeds omgevngsgelud aanwezg s, veroorzaakt door de aanwezghed van de kampeerboerderjen en de bedrjven rondom. fc w Beoordeng van de aanvraag De vergunnng kan, ngevolge artkel 8.0, eerste ld van de Wet mleubeheer, slechts n het belang van de beschermng van het mleu worden gewegerd. Artkel 8., tweede ld, Wet mleubeheer bepaalt dat een vergunnng n het belang van de beschermng van het mleu onder beperkngen kan worden verleend. Ingevolge het derde ld van dt artkel moeten aan een vergunnng de voorschrften worden verbonden de nodg zjn ter beschermng van het mleu. Voor zover door het verbnden van voorschrften aan de vergunnng de nadelge gevolgen de de nrchtng voor het mleu kan veroorzaken, net kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunnng de voorschrften worden verbonden de de grootst mogeljke beschermng beden tegen de gevolgen, ten zj dat redeljkerwjs net kan worden gevergd. Maatsctap HA, J., R.H.T. en M.Metz, Wllbrordusstraat 9,964 KTte BUREN Ameland.

28 Ut dt samenspel van bepalngen kan worden afgeled dat de vergunnng moet worden gewegerd, nden net door het stellen van beperkngen en voorschrften de nadelge gevolgen de de nrchtng voor het mleu kan veroorzaken, n voldoende mate kunnen worden beschermd. Aanvragen om vergunnngen voor nrchtngen waarn op bedrjfsmatge wjze deren worden gehouden, worden n dt verband specfek getoetst op ammonakbelastng en de van de nrchtng te duchten stankhnder. De gevolgen voor het mleu de de nrchtng kan veroorzaken en de mogeljkheden tot beschermng van het mleu Bodem Om bodemverontrengng te voorkomen zjn n bjlage I voorschrften, voorschrften opgenomen om verontrengng van de bodem te voorkomen. Gelud en trllngen Om geludsoverlast te beperken en voor de omgevng te voorkomen zjn n de bjlage voorschrften opgenomen. Trllnghnder s n onderhavge stuate net te verwachten. In de vergunnng worden geen voorschrften geteld ter voorkomng van ndrecte hnder als gevolg van de verkeersaantrekkende werkng van de nrchtng omdat de verkeersaantrekkende werkng net herkenbaar s ten opzchte van het overge verkeer. Afvalwater Bedrjfsafvalwater met bepaalde kenmerken mag net n de holerng worden gebracht om de werkng van de rolerng net te verstoren. Om overlast n de werkng van het rool te voorkomen zjn voorschrften opgenomen. A fva Is tof en In begnsel moeten alle afvalstromen zoveel mogeljk worden gescheden en gescheden worden gehouden ten behoeve van hergebruk of specfeke wjze van verwjderng. In de voorschrften zjn aangegeven welke afvalstromen n eder geval gescheden ngeleverd moeten worden. Energe Bj de beoordelng van de vergunnngaanvraag s rekenng gehouden met het aspect zung omgaan met energe. Deze nrchtng behoort net tot een brancheorgansate waarmee een Meerjarenafspraak energeeffcency s afgesloten. De voorschrften met betrekkng tot energe (regstrate en onderzoek) zjn gebaseerd op de crculare Energe nde mleuvergunnng (bron: Mnstere van VROM Mnstere van Economsche Zaken). Omdat het jaarljks energeverbruk van de nrchtng waarschjnljk lager lgt dan m 3 aardgas of kwh elektrctet zjn n deze vergunnng geen voorschrften ten aanzen van energeonderzoek opgenomen. We s het voorschrft bj deze beschkkng opgenomen, dat het energeverbruk moet worden geregstreerd. MaatschapH.A., J., R.H.T. enm.metz, Wllbrordusstraat9, 964 KTte BUREN Ameland.

29 Velghed Vanwege het brandgevaar n een ndentng waar grote aantallen mensen aanwezg kunnen zjn s velghed een belangrjk aspect. Voldoende gecontroleerde blusmddelen en goed toegankeljke vluchtwegen zorgen voor een optmale velghed bnnen de ndentng. Hervoor zjn voorschrften opgenomen voor brandprevente en brandbestrjdng. strdervah deren Voor het houden van 25 schapen en nun lammeren n de lammerperode op deze~ "o&atez^djbkej]jngjtoeten worden gehouden met een aantal rchtljnen zga onder aangegeven^h r ld]rnfrae~bljlage voorschrften opgenotn^rtolw'overlast door het houden van deren te voorkomen. Overge van toepassng zjnde regelgevng en rchtljnen Deze vergunnng heeft betrekkng op een nrchtng voor het houden van 25 schapen met bjbehorende lammeren. Voorheen vel de nrchtng onder de werkng van de AMvB melkrundveehouderj, het aantal deren neemt af ten opzchte van het veebestand dat overeenkomstg het beslut werd gehouden. De afstanden tot de wonngen van derden en gevoelge bestemmngen, als kampeerboerderjen, neemt net toe of af. Wet ammonak en veehouderj Het betreft een vergunnngaanvraag voor een veehouderj, aangezen deze veehouderj net bnnen een zone van 250 meter van een kwetsbaargebed lgt kan de vergunnng als gevolg van de Wet ammonak en veehouderj worden verleend op bass van artkel 6 ld a. Rekenng moet worden gehouden of er sgnfcante mleugevolgen zjn voor het gebed. Natuurtoets Met betrekkng tot natuuraspecten s te melden dat deze locate zcht net bevndt bnnen de gronden de n het kader van de Vogel en Habtatrchtljn als zodang zjn aangewezen; deze lggen op grote afstand. De nrchtng brengt geen sgnfcante gevolgen met zch mee met betrekkng tot het verstoren en beschadgng van beschermde dersoorten of tot aantastng van hun groe, broed en verbljfplaatsen n de context van hun geheel voor wat betreft de n het kader van de Flora en Faunawet te beschermen planten en deren, gelet op het karakter van de locate en de relate met de al dan net drecte omgevng. Toekomstge ontwkkelngen Er zjn met betrekkng tot de nrchtng en het gebed waarn de nrchtng s gelegen n de toekomst geen sgnfcante wjzgngen te verwachten. Coordnate en afstemmng De nadelge gevolgen voor het mleu de de nrchtng kan veroorzaken, worden voorkomen of tenmnste n voldoende mate beperkt door nalevng van het gestelde n de aanvraag, de aan deze verbonden voorschrften of beperkngen de op de nrchtng van toepassng zjn. MaatschapH.A., J., R.H.T. enm. Metz, Wllbrordusstraat9, 964KT te BUREN Ameland.

30 De procedures volgens de Wet mleubeheer en de Algemene wet bestuursrecht zjn gevolgd. Bedenkngen Nemand heeft gebruk gemaakt van de mogeljkhed om te komen tot een gedachtenwsselng naar aanledng van de aanvraag en het ontwerp van de beschkkng Beslut Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland besluten, gelet op de Wet mleubeheer en de Algemene wet bestuursrecht: aan de maatschap H.A., J., R.H.T. en M. Metz, Wllbrordusstraat 9, 964 KT te BUREN Ameland de gevraagde vergunnng te verlenen voor het veranderen van de nrchtng; dat de bj de aanvraag ngedende en gewaarmerkte stukken deel utmaken van de vergunnng; aan de vergunnng de voorschrften en beperkngen te verbnden, zoals vermeld n de gewaarmerkte bjlage I. Ballum, Burgemeester en wethouders van Ameland, (datum nvullen) P.J.J. Verhoeven Burgemeester R.B. vanden Brnk secretars Bjlagen: Voorschrften behorende bj beschkkng De aanvraag met bjbehorende bjlagen Kennsgevng MaatschapH.A., J R.H.T. en M.Metz, Wllbrordusstraat 9, 964KT teburen Ameland.

31 Achterblad beschkkng Ingevolge de artkelen 20., eerste ld en 20.6, tweede ld van de Wet mleubeheer staat met ngang van de dag daarna waarop een exemplaar van net beslut ter nzage s gelegd, gedurende zes weken beroep open voor: a. degenen de bedenkngen hebben ngebracht tegen de ontwerpbeschkkng; b. de advseurs de gebruk hebben gemaakt van de gelegenhed adves ut te brengen over de ontwerpbeschkkng; c. belanghebbenden aan we redeljkerwjs net kan worden verweten geen bedenkngen te hebben ngebracht tegen de ontwerpbeschkkng. De beschkkng treedt na afloop van de beroepstermjn n werkng tenzj gedurende de termjn beroep s ngesteld en een verzoek om voorlopge voorzenng s gedaan; de beschkkng treedt net n werkng voordat op dat verzoek s beslst. Het beroepschrft moet n tweevoud worden verzonden aan de Raad van State, Afdelng bestuursrechtspraak, Postbus 2009, 2500 EA 's Gravenhage. Het verzoek om voorlopge voorzenng moet worden gercht aan de voorztter van de Afdelng bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunnng vervalt nden de nrchtng net bnnen dre jaar nadat de vergunnng onherroepeljk s geworden, s voltood en n werkng gebracht. Afwjkng van deze termjn s mogeljk nden verwacht kan worden dat de nrchtng net bnnen de termjn kan worden voltood. In deze vergunnng s dan een andere termjn opgenomen (artkel 8.8, eerste ld van de Wet mleubeheer). Deze vergunnng geldt voor een eder de de nrchtng drjft; deze draagt zorg voor dat de voorschrften worden nageleefd (artkel 8.20, eerste ld van de Wet mleubeheer). In het belang van de beschermng van het mleu kunnen voorschrften en/of beperkngen waaronder deze vergunnng s verleend, worden gewjzgd, aangevuld of ngetrokken ( artkel 8.22 en 8.23 van de Wet mleubeheer). De vergunnng kan ondermeer geheel of gedeelteljk worden ngetrokken nden: gedurende dre jaar geen handelngen zjn verrcht met gebrukmakng van deze vergunnng; de nrchtng geheel of gedeelteljk s verwoest (artkel 8.25 van de Wet mleubeheer). Inden de vergunnng s verleend voor het oprchtng of veranderen van een nrchtng en dt tevens s aan te merken als bouwen n de zn van de Wonngwet, treedt de beschkkng net eerder n werkng dan nadat de betrokken bouwvergunnng s verleend (artkelen 20.8 en 8.5, tweede ld van de Wet mleubeheer). MaatschapH.A., J., R.H.T. enm. Metz, Wllbrordusstraat9, 964 KT te BUREN Ameland.

32 U Mnstere van Volkshusvestng, Rumteljke Ordenng en Mleubeheer Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Kennsgevngsformuler Beslut melkrundveehouderjen Hnderwel Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente _ Streepje s: hernvullen wat gevraagd wordt D Aankrusen wal van toepassng s Naam Adresen teletoonnummer Postcode en plaats 2. Geeft kermsvan te! A, X^ryC/ Ja& ^dm4 MMMJt, h _* =,MJ.bX MJ. /t 4_.H/XS&&sexL D opfrclften van eon melkundvechoudej J voorgenomen tjdstpvannwerkngtredng van de melkrundveehouderj: D utbredenofwjzgenvaneen melkrundveehouderj*),dan wel'het veranderenvan degebezgde werkwjze voorgenomen ljdslpwaarop de utbredng, wjzgngofveranderngvan dewerkwjzetot stand komt: ft nan IWIMUJIIIII nuult «IIII u DtJlmt llnwdw.lnm.n)t llwent 8B eew flld's opnerchle melkrundveehouderj'j. 3 Plaats waardemelkrundveehouderj s ot zal worden geveatlgd Adres en teefoonnummer Postcode en gemeente ^»ydv^ &&M&$ L utbredngslocate Kad. NesH406 4Gegevens met betrekkng tot het van toopasslng zjnvan het beslut (lees eerst de toellchllngtlf doaa rubrlek) 4. Wordenmeerdan 50rnestvarkeneenheden ghbuden,50s'chapeh g'edurendede aflamperode net meegerekend ~4" 4.5 O 4~7 Wordenmeerdan50 geten gehouden? Worden pesderenbednjfsmatg genouaen? Worden meefdan50 konjnenvoedstersgehouden? Wordenmeer dan00 stuks melkrundvee gehouden? WordTdunne mesopgeslagen n: a. bassnsmet een groteroppervlakdan 750 m z b. bassns met een grotere nhoud dan 2500 m 3 c^_ bassnswaarnwordtbeluchtof gelorceerd gegsl Zjn andete nraathoudende kunstmeslsoflen aanwezg dan de van de klassec? Ja IT" D ET ET W D a D K % *" 4 8 Zjnm~e7dan4G0kg bestrjdngsmddelenaanwezg? 4;g 4TTo~" 4T.W CT3~~ AW 4 5 WordfelekTrrjfet voorelektrsche nstallates betrokken vana'ndere bronnen dan hetopenbare elektrcletsnet? W'ord ndenr chlngeenanderebrandslofdan gas, gasoe,of lchte stookole vobr rumteverwarmng of warrnwatcrvoorzcnng gebrukl? Is propaan aanwezgtneefslatbnajr reservor waarop helbeslutopslagpropaan Hnderwt MET van toepassngs? lg gen Ondergrondsetank voor de opslag van gasoe en lchte staokolevn een ander materaal danstaa gemaakt? b. Is eenondergrondse Lank voor de opslagvan gasoeen lchtestookole onder eengebouw gelegen? c. Bedraagl de ondergrondseopslagvangasojeen lchtestookolemeerdan20.q0olter? Worden R Of K2vtoestoffen nbndergrondse of taovengrondsetanks opgeslagen? Bedraagtde bovengrondse opslagvan gasoeen lchtestookole meerdan 5000lter? Wordennbldrbfandstolfe'h aan derdenatgeleverd? D D D d" tr sr "" ft R 4,6 s'.v.m de fggngvan eenmestbassn eenvergunnng verest? (ze toelchtng) 4.'T Is.v.m.delggngvan de nrchtng ten opzchtevan stankgevoelge objecten eenvergunnng verest? (ze toelchtng) 4. IB s.vm. de lggng van de nrchtngten opzchtevan voorverzurnggevoelge gebeden een vergunng verest? (zetoelchtng) lndteltee^van^ebo^enara ndevragefmet JAIs bewtwbord, Is voor de melkrundveehouderj een vergunnng verest. Indlen unog gaen vergunnngheeft, dent udeze zosne^mqgelljk aan tevragerl 5. Nadere gegevens ~ 5T 5.4 Datum Lgt een beslaandeopslag voorvasle derljke mes op mnder dan 50 m van wonngen? Lgleen beslaandekulvoeropslagvoor grasofsnjmasop mnderdan25 m van wonngen? Is een mestslo,gsbduwd voor jun 987,~aanwezg? Is~een lolebassr. 'pbouwrtvoor Jtn 9877aanwezg? Handlekenng,. f ) _L o ET Nee c AS s 2 Vobr een molkfurflveclbudbrj gold! ondermeer daldeze tot een rfhethnderbeslul aagewezencategorebehoorten utslutendofn hoofdzaak bestemd s voor het bedrjfsmalghoudenvan melkrundvee.

33 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland put*** *******! SITUATIE f2k Brgemsestef en vwettooden; van dc qemeen e vn r MM B> s^wvc _ "P^vc*^. OCAAA!fU^M." '%. _ Q\63 Ml/ A/eo V/?j luffl enhandtooenng :,_. t ' I H»«fc2h0l< eslmeterbischaam :00 Ichut hokje nelef t* srtaaf :200 [ <5ct><Xo4 \ tsqg ' f ^ «3? *k JJ I 4 f Kl ^ '\ ffl : r+ k ^ \ k V ^T *. ' :r\^^t >PC^U \A\G ' v.v.v V \ I ^ I s I \ \ \ 5 \ N \ \ vv~ W&: \,\ r J f I! ~ I

34 bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland OP SITUATIE AANGEVEN STRAAT EIGEN BEDRIJF WONINGEN VAN DERDEN AFSTAND TOT WONINGEN VANAF DE : STALLEN KUILVOEROPSLAG r r "' j V Stl ff* V»!"P S. ^p^^ ^7, ^ ' ^tejbt^es "^R,jv»fe«3n3[ \ X, N \ I^S^ ^ * I'vJl % k s>4" M e*» OP PLATTEGROND AANGEVEN O LIGBOXENSTAL 0 WAGENBERGING 0 JONGVEESTAL O HESTSILO 0 MESTKELDERS O FOLIEBAS5IN 0 MESTZAK O VASTE MESTOPSLAG ^^QaE.^LO [^l'ad \A, h'm'j&*k\ ^J$&\ \»e ^ M U' O BETONPLAAT O KUILVOEROPSLAG 0 BOVENGRONDSE OPSLAG DIESELOLIE lk 0 ONDERGRONDSE OPSLAG DIESELOLIE! t O ELEKTROMOTOREN MET VERMOGEN IN..KW 0 SILO'S O BESTRIJDINGSMIDDELEN O OVERIGE l 0..,,.,..,. X AANKRUIZEN WAT IS AANGEGEVEN

35 *» Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Landbouwtellng Jaar: 2000 Aanmaakdatum: Relatenuramer: BSN: Erven vanha Metz Wllbrordusstraat 9 964KTBURENFR Te salderen locate Landbouwtellnggegevens: 2000 BEDRIJFSHOOFD/BEDRIJFSLEIDER manneljke bedrjfshoofden meer dan38 uur/week geslacht bedrjfshoofd ander beroepnaastagrar. bedrjf bedrjfshoofd geboortejaar bedrjfshoofd bedrjfshoofd rustendagrarer.... MEEWERKENDEPERSONEN meew. manneljke echtgenoten meerdan 38 uur/week meew.manneljke knderen 0 tot 20 uur/week aant. man nee 942jaar nee aant. 2 aant. RUNDVEE fokjongvee jonger dan jaar vrouweljk Totga 24 sturs jongvee fokjongvee tot 2 jaarvrouweljk 49stuksmelkrundvee fokjongvee tot2jaarmanneljk fokjongvee 2 jaar ofoudervrl (nog noot gekalfd) melk en kalfkoeen 8 stuks 5 stuks stuks 4 stuks 35 stuks totaalrundvee 73 stuks SCHAPENENGEITEN lammeren(schapen jonger dan jaarnet gelammerd) totaal schapenen geten 6 stuks 6 stuks paarden 3 jaar ofouder totaal paardenen pony's PAARDENEN PONYS stuks stuks

36 uajng '6 }eej}ssnpjojqan!/v\ 9!eoo uajapes9} ue ds6uuuu9s9qdj9m}uo sejsu93e9 9y u cujedf^r 33u!rfy.]&Ao aqs ^v/ uaney 6UU30/:B3UH~~j ussulso^eg^j 6up npjeb3!pun. UQEupnpjEBalounj oupnpubbwnoqrj"] mn)9 3.E333J ^_ Hf! BddBHOS3EUJ BD3Joq 2 uacb ~ apubj!s}sp[^ 'dsuo js jrjmf L. '?;.:' I,lp :*.L U«J4*W S.'"'?.. use»p U0UUJ((J 5 rp to S : e useupnpueb/anog 3U02 =5ua., o ; y 9Uflz5UASlj»«. V,", us5u]pnr.ubcsp3!q39 3(? A«,noq uawe.jwnog U3U0W [^ J[!JP*qg l^sjbjebf^, USdaOdEpjOOnSSB qjbjed'bssqg^ p'9 JS d'dl],assg S9 3 J 00] 0! Mus 3U to lljldi'f j P'J'j.lTJSCJ' PSl^S/VOJUQ.M c : ;:!/M!IJ33l }U3p sn»bus d tsd crarqc r.^^^zm usjub c s B uo u3:e) ns3j>3d;,bsu 5njs. f j3;yjee usue d] E3U8fa J SflUEJBdSU2J ploflbpuq L M J3 <*> 5 L:.' 6 [wj[ jw B * pueauy z\s\ft 'H'bJ l 8M an BBBJAUBB fjq a6e fg

37 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Onderstaand het kaartje van de gecombneerde opgave van me 20388"""" l " VllH,. '. VI.. 'I MI/ :> I I I Ml I «?MfP n 2.l «0!M» v «J8fl Sc horumweg \ I O.'n^r.PlP Tbpografscne grenzen 0ewasp ereeelsgren zen

38 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T Metz Ameland Onderstaand het kaartje van het natuurgebed, egen grond. Her loopt het jongvee (n de leeftjd van tot 3 jaar) van me tot december. Her lopen elk jaar mnmaal 23 eenheden. : Kevtsplak. 3^30 CO \en %. ', ssx 3Bf B,S?.r''.? Hoogfopje. Vtegtt tt ] Utvpercelen Topografsehe grenzen Gevvasperceexrenzen \f.:\! I

39 Gegenereerd op: met AAgroStacks Verse.0 Bjlage bj aanvraag NBwet R.H.T.Metz Ameland Naam van de berekenng: VB2+WB9_Bestaande stu (Utbredngslocate + te salderen locate) Gemaaktop: :09:38 Zwaartepunt X: 80,200 Y: 606,600 Cluster naam: VB2+WB9_Bestaande stu Berekende ruwhed: 0,03 m Emsse Punten: Volgnr. BronID Xcoord. Ycoord. Hoogte Gem.geb. hoogte Dam. Uttr. snelhed Emsse VB2 bestaande stal ,3,5 0,5 0, WB9 te salderen stal ,0,5 0,5 0,40 8 Gevoelge locates: Volgnummer Naam X coordnaat Y coordnaat Deposte VVB9J ,3 2 WB9_ ,54 3 VB2J ,38 4 VB2_ ,62 5 VB2_ ,90 Detals van Emsse Punt: VB2 bestaande stal (6) Volgnr. Code Type Aantal Emsse Totaal A.00. Melkrundvee A3 Jongvee Detals van Emsse Punt: WB9 te salderen stal (7) Volgnr. Code Type Aantal Emsse Totaal B schapen

40 Gegenereerd op: met AAgroStacks Verse.0 Bjlage bj aanvraag NB wet R.H.T. Metz, Ameland Naam van de berekenng: Neuwe stu Gemaakt op: :04:02 Zwaartepunt X: 80,200 Y: 606,600 Cluster naam: VB2+WB9_Nw stu (Utbredngslocate+te salderen locate Berekende ruwhed: 0,03 m Emsse Punten: Volgnr. BronID Xcoord. Ycoord. Hoogte Gem.geb. hoogte Dam. Uttr. snelhed Emsse VB2 Nwgeheel ,2,5 0,5 0, WB9 te salderen stal ,0,5 0,5 0,40 0 Gevoelge locates: Volgnummer Naam X coordnaat Y coordnaat Deposte WB9_ ,25 2 WB9_ ,48 3 VB2_ ,95 4 VB2_ ,53 5 VB2_ ,20 Detals van Emsse Punt: VB2 Nwgeheel (6) Volgnr. Code Type Aantal Emsse Totaal A.9. Melkrundvee A3 Jongvee Detals vanemsse Punt: WB9 te salderen stal (7) Volgnr. Code Type Aantal Emsse Totaal B schapen

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan. j " r~ o Rjkswaterstaat Zeeland Projectbureau _Zeewerngen Postbus 1000 4330 ZW MDDELBURG uw bref: 3 februar 20 ons kenmerk:.f 1012 datum: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus.51. 4690 AB Tholen telefoon:

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

GRM Beleidsnotities

GRM Beleidsnotities GEMEENTE ~~~~ Graafstroom NOTA aan burgemeester en wethouders met betrekkng tot beslut tot het vaststellen van woonplaatsen Opgemaakt door : AC van Hassent dd 6 maart 2009 Regstratenummer: 07-0615 - 200

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij unadrukkelijk om contact op te nemen Let op!. 2OVi vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatlpffectkan hebben op

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 3-3 kroeze vergund Gemaakt op: 3-03-2015 16:15:54 Zwaartepunt X: 248,600 Y: 561,900 Cluster naam: Eexterzandvoort, Kroeze Berekende

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 287 vergund Gemaakt op: 5-12-2014 15:46:12 Zwaartepunt X: 241,700 Y: 527,400 Cluster naam: 287 J.J. Renting Berekende ruwheid:

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

Gegenereerd op: 30-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Vergunde situatie Mulder Wijster Gemaakt op: 30-12-2014 16:58:04 Zwaartepunt X: 231,300 Y: 538,600 Cluster naam: Wijster,

Nadere informatie

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 l'%.3 H t!.-ï ':3ï!.-S ' n > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Mnstere van Economsche Zaken Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overhedsdentfcatenr

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r al/a ^ accountants en adviseurs PROVINSJE FRYSLAN Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r Ban. door; i Aid. Hoofd r.w6,.m«k

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN alfa accountants en adviseurs Het College van Gedeputeerde Staten van Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVIN8JB PRY6LAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Böli.

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies.

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies. College van B&W Gemeente Rjswjk t.a.v. de heer M. de Hoog Postbus 5305 2280HH RJSWJK ZH ÖRG. ONÜEKDEtl RE6. KENMERK 7 0 6 m 203 Hoogheemraadschap van Delfland U W B R E F m februar* 203 U W O N S K E N

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 30a van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie