GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/"

Transcriptie

1 VERZONDEN 06 SEP 201/ Onderwerp Datum Bref bj beslut 5 september 2017 Ons kenmerk Z-HZWABO OLO kenmerk Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer T a v De heer P. van Doren Denstverlenng, Vergunnngen Postbus E-mal Algemeennummer 5000 LH TILBURG wl van nl Postadres Bezoekadres Postbus Stadskantoor LA Tlburg Konngsplen 9 Beste heer Van Doren, Op 3 augustus 2017 hebben wj de aanvraag voor een omgevngsvergurnng ontvangen voor het kappen van 2 bomen aan het Korvelplen te Tlburg Deze bestaat ut het te vellen ofte doen vellen van een houtopstand Verlenen omgevngsvergunnng Wj hebben besloten de omgevngsvergunnng te verlenen Het beslut hebben wj bjgevoegd Het beslut betreft een beschkkng omgevngsvergunnng. Aan de beschkkng zjn voorschrften verbonden, welke moeten worden nageleefd. Wj raden u aan om de vergunnng met de bjbehorende bjlagen zorgvuldg door te nemen Dt kan veel msverstanden voorkomen Aan dt beslut s een termjn van 6 weken verbonden waarbnnen bezwaren tegen het genomen beslut kenbaar gemaakt kunnen worden. Zolang de bezwaar en beroep procedure loopt mag u geen gebruk maken van de vergunnng. Burgerljk wetboek In het Burgerljk Wetboek (boek 5, ttel 4) staan rechten en plchten van burgers vermeld. Wj wllen u erop wjzen dat er rechten van derden worden genoemd, de er mogeljk voor zorgen dat u geen gebruk kunt maken van uw omgevngsvergunnng. Gewaarmerkte stukken behorende bj beslut De bj dt beslut behorende gewaarmerkte stukken zjn (op USB-stck of n deze mal) bjgevoegd Betalng leges Overeenkomstg de legesverordenmg bent u voor het n behandelng nemen van uw aanvraag voor een omgevngsvergunnng leges verschuldgd Voor betalng van dt bedrag ontvangt u separaat een gespecfceerde nota. Bj deze nota wordt vermeld op welke wjze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen Publcate Het beslut wordt door ons gepublceerd op htto //overuwbuurt overhed.nl/. Herop staan alle offcële bekendmakngen van de overhed Tegen het beslut kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend Korvelplen te Tlburg

2 Nadere nformate Voor nformate kunt u contact opnemen met de heer Wl van Gorp, telefoonnummer en e-mal nl. Met vrendeljke groet, Manager Vergunnngen Bjlagen - Beslut Korvelplen te Tlburg

3 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VERZONDEN 06 SEP 2017 Beslut omgevngsrecht(vergunnng) Gemeente Tlburg Datum. 5 september 2017 Kenmerk Z-HZ WABO DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP LOCATIE AANWEZIG ZIJN Het college van Tlburg heeft op 3 augustus 2017 een aanvraag omgevngsvergunnng ontvangen voor het kappen van 2 bomen Het betreft het Korvelplen te Tlburg, de aanvrager s Naam : Gemeente Tlburg Verbüjfsadres Stadhusplen 130, 5038TC Tlburg BESLUIT Het college beslut dat de vergunnng voor de volgende actvteten wordt toegekend onder voorwaarden (ze hoofdstuk voorschrften). 1. het te vellen of te doen vellen van een houtopstand, als bedoeld n artkel 2 2 ld 1 onder g van de Wabo, getoetst aan de n artkel 5 van bomenverordemngtlburg 2007 opgenomen wegerngsgronden Procedure De beslutvormngsprocedure s utgevoerd volgens paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalngen omgevngsrecht (de regulere voorberedngsprocedure). Tevens s de aanvraag getoetst aan het Beslut omgevngsrecht en de Regelng omgevngsrecht. Bjgevoegde documenten De volgende gewaarmerkte documenten maken onderdeel ut van het beslut Gewaarmerkt~V~Aanvraag, Gewaarmerkt~V~Tekenng~stuate Namens het college, Manager Vergunnngen : \! 1 * 1 u^ j 1 K, >' '! Ml. y 1 Ir ;!'j! I!J j! o ' _ 11 J 1 1 / I ' / f Z-HZ_ van 5 Korvelplen te Tlburg

4 Bent u het met eens met het beslut? Dan kunt u bnnen zes weken na verzendng van dt beslut bezwaar maken U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tlburg U kunt ook onlme bezwaar maken va de webste www tlburg nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt nloggen met uw Dgd) In het bezwaarschrft moet n eder geval staan 1 Uw naam en adresgegevens, 2 datum waarop u het bezwaarschrft ndent, 3 een omschrjvng of een kope van het beslut waar u het met mee eens bent, 4 de redenen van het bezwaar, 5 uw handtekenng Verstuurt u het bezwaarschrft dgtaal dan s uw DgD uw dgtale handtekenng. Daarnaast kunt u aangeven ofu wlt worden gehoord De beschkkng treedt pas n werkng als de termjn voor het ndenen van bezwaarschrft s verstreken. Het ndenen van een bezwaarschrft schort de werkng van het beslut met op Daarvoor moet u een voorlopge voorzenng vragen én verkrjgen bj de Voorzenngenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda Een verzoek om voorlopge voorzenng kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrft s ngedend Een kope van het bestreden beslut moet u meesturen U kunt ook dgtaal het verzoekschrft ndenen bj genoemde rechtbank va htto //loket rechtspraak nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschkken over een elektronsche handtekenng (DgD) Kjk op de genoemde ste voor de preceze voorwaarden \ :, 1 j! I! l ; 1 M!!! r ' ' /11.; ' J 1 ] 1,1! [1 ' )!! 1 Vl : ; r J 1 1 -,!! 5) 'l, ':) 'J 1 :l Z-HZ_ WABO van 5 Korvelplem te Tlburg

5 INHOUDSOPGAVE BESLUIT Wabo Gemeente Tlburg Datum 5 september 2017 Kenmerk. Z-HZ_WABO DEZE VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOETEN OP LOCATIE AANWEZIG ZIJN OVERWEGINGEN Het vellen en doen vellen van een houtopstand....4 VOORSCHRIFTEN Het vellen en doen vellen van een houtopstand n r O, ' 1 ïm, ((''! f,! r j 1 r I 1,! ) f1 1 J ' \ 1 l., 1 _ 1 J t \ 1 " 1 ' ' 1 J J r'vi Z-HZ_WABO van 5 Korvelplem te Tlburg Vragen aan de gemeente7 Kjk op wwwtlburg nl

6 OVERWEGINGEN Het vellen en doen vellen van een houtopstand Gemeente : Tlburg Kenmerk Z-HZ_WABO Vanut het toetsngskader (opgenomen n de bomenverordenng van de gemeente Tlburg) dat betrekkng heeft op de actvtet 'vellen of doen vellen van een houtopstand' (artkel 2 2, eerste ld, onder g Wabo) zjn er geen redenen om de omgevngsvergunnmg voor deze actvtet te wegeren. Herbj overwegende: De actvtet voldoet aan de genoemde bomenverordenng De houtopstand heeft geen of beperkte waarde vanut het oogpunt van natuur, mleu, landschap, stads-/dorpsschoon, cultuurhstore en/of recreatef gebruk. Gelet herop kan de omgevngsvergunnmg op deze gronden worden verleend. Het vellen mag plaatsvnden om de volgende reden - De boom staat n concurrentegroe - De boom heeft een mnder goede vtaltet - De boom heeft een mnder goede kwaltet Let op Er mag met gekapt worden als er nesten n de bomen ztten de gebrukt worden (ongeacht of het broedsezoen s of met) Kap 2 bomen staande op het Korvelplem te Tlburg Herplant. Herplant van bomen vnd met plaats wel komen er struken terug en een border aangeplant met dverse plantensoorten {( f, { }" f V'f j 1 :!! '31 1 n' 1l' r.wvtv'ü 1 M 1 7]!J J >, 'ytr'oü, Hl Z-HZ_WABO van 5 Korvelplem te Tlburg Vragen aan de gemeente7 Kjk op wwwtlburg nl

7 VOORSCHRIFTEN Het vellen en doen vellen van een houtopstand Algemeen De vergunnnghouder of degene de de roowerkzaamheden utvoert, moet deze omgevngsvergunnmg op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar van polte of gemeente Tlburg tonen. Alle schade of vorderngen tot schadevergoedng, zowel van de gemeente Tlburg als derden, ontstaan als gevolg van het gebrukmaken van deze omgevngsvergunnmg, moeten op het eerste verzoek worden vergoed De actvtet wordt verleend voor een perode van 2 jaar na onherroepeljk worden van dt beslut Dt betekent dat bnnen twee jaar de betreffende boom moet zjn gekapt. Na het verstrjken van deze termjn dent u een neuwe omgevngsvergunnmg met de actvtet kap aan te vragen, tenzj u het college van burgemeester en wethouders heeft verzocht de termjn te verlengen ngevolge artkel 8 van de Bomenverordenmg Voorafgaande aan het kappen van bovenstaande boom moeten de omwonenden door uw denst / bedrjf op de hoogte gebracht worden van de werkzaamheden door mddel van een bewonersbref Voorafgaande aan het kappen van bovenstaande bomen moeten de omwonenden door uw denst / bedrjf geïnformeerd worden over de werkzaamheden Z-HZ_WABO-ZOl van 5 Korvelplem te Tlburg

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN -5 DEC 207 Onderwerp Datum Bref bj beslut 4 december 207 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-207-0402 329990 Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer Tav MevrouwA Bakker Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 13FEB20I8

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 13FEB20I8 VERZONDEN 13FEB20I8 Onderwerp Datum Bref bj beslut 12 februar 2018 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2018-00097 3410525 DeheerS.J.T Warrnga Afdelng Algemeennummer Bredaseweg 376 Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 25 JUL 2M. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 25 JUL 2M. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Beslut omgevngsrecht(vergunnng) VERZONDEN 25 JUL 2M Gemeente : Tlburg Datum 24 jul 2018 Kenmerk : Z-HZ WABO-2018-02458 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN 24 MEI 2017 Onderwerp GEMEENTE TILBURG Datum Brief bij besluit 23 mei 2017 Ons kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01506 OLO kenmerk Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Afdeling Doorkiesnummer Tav Mevrouw

Nadere informatie

VERZONDEN 06 SeWEENTE TILBURG

VERZONDEN 06 SeWEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SeWEENTE TILBURG Onderwerp Datum Brief bij besluit 5 september 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-02893 3133635 De heer L F Schijvens Afdeling Doorkiesnummer Lemsterlandstraat 2 Dienstverlening,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. Gemeente Tilburg T.a v De heer P van Doren Postbus 90155 5000 LH TILBURG VERZONDEN 05 SEP 2, ^KJnderwerp Datum Brief bij besluit 5 september 2017 Ons kenmerk Z-HZ_WABO-2017-02897 OLO kenmerk Afdeling Doorkiesnummer

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. GEMEENTE TLBURG VERZONDEN 05 APR 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 3 april 2017 Ons kenmerk Z-HZWABO-2017-00779 OLO kenmerk Gemeente Tilburg Afdeling Doorkiesnummer T a v. De heer J. Sebregts Dienstverlening,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN 19 SEP 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 18 september 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZWABO-2017-02976 3143711 De heer R van Ittersum Afdeling Doorkiesnummer Grevelingen 60 Dienstverlening,

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd De heer A.C.H. de Bruijn Noordstraat 60 5038 EK TILBURG VERZONDEN 28 SEP 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 27 september 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-03314 3196193 Afdeling Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN -3 NOV 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 1 november 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-03645 3242887 Gemeente Tilburg Afdeling Doorkiesnummer Tav Mevrouw A. Bakker Dienstverlening,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 2 o APR 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 24 april 2017 Ons kenmerk Z-HZ_WABO-2017-00917 OLO kenmerk Gemeente Tilburg Afdeling Doorklesnummer T a v De heer M Arkesteijn Dienstverlening,

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN 22 MRT 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 21 maart 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-00622 2812334 WSP Infra Afdeling Doorkiesnummer T a v. De heer W. Wermenbol Dienstverlening,

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN -3 NOV 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 1 november 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-03628 3239993 De heer P J D M Ooms Afdeling Poorkiesnummer Noordstraat 58 Dienstverlening,

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN '8 MEI 2017

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN '8 MEI 2017 VERZONDEN '8 MEI 207 i * uu Onderwerp Datum Brief bij besluit 4 mei 207 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-207-0300 2904357 De heer L.J.T.A. Wouters Sportlaan 44 507 CC UDENHOUT Afdeling Doorkiesnummer

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN 25 JAN 2018 Onderwerp Datum Brief bij besluit 24 januari 2018 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-04263 3337275 NSI N.V Afdeling Algemeennummer T a v De heer J. van Wijk Dienstverlening, Vergunningen

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG. Beste heer Van Loon,

GEMEENTE TILBURG. Beste heer Van Loon, verzonden 3 ju n Onderwerp Brief bij besluit Datum 29 juni 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-02170 3025735 De heer H.C.M. van Loon Afdeling Doorkiesnummer Esperloop 32 Dienstverlening, Vergunningen

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. Onderwerp Datum Brief bij besluit 12 april 2018 Gemeente Tilburg T.a.v Mevrouw A Bakker - van Boxtel Postbus 90155 5000 LH TILBURG Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2018-00725 3511207 Afdeling Algemeen

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN 2 8 SEP 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 28 september 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZWABO-2017-03246 3185055 De heer M.F J Dootjes Afdeling Doorkiesnummer Joost van den Vondellaan 16

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd Onderwerp Datum Brief bij besluit 26 april 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZWABO-2017-01140 2883469 Bouwbedrijf André Doevendans B.V. Afdeling Doorkiesnummer T.a v. Mevrouw H Doevendans Dienstverlening,

Nadere informatie

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONül.;, üo AM ZÜ17 Onderwerp Datum Brief bij besluit 3 april 2017 Ons kenmerk Z-HZ_WABO-2017-00574 OLO kenmerk Gemeente Tilburg Afdeling Doorkiesnummer T.a.v. Mevrouw A. Bakker - van Boxtel Dienstverlening,

Nadere informatie

Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd op http.//overuwbuurt overheid.nl/ Hierop staan alle officiële bekendmakingen van de overheid

Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd op http.//overuwbuurt overheid.nl/ Hierop staan alle officiële bekendmakingen van de overheid RO D'Or ADVIES BV T a v De heer M Quist Postbus 247 3454 ZL DEMEERN VERZONDEN 19 OKT 2017 Onaera Onderwerp Datum Brief bij besluit 16 oktober 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-03027 3038569 Afdeling

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 26 APR 2017

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 26 APR 2017 VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 24 april 2017 Ons kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01208 OLO kenmerk Gemeente Tilburg Afdeling Doorkiesnummer T.a.v. De heer P. van Es Dienstverlening, Vergunningen

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN. 9 JAN 201, tuöfiderwerp Datum Brief bij besluit 9 januari 2018 Stichting GGz Breburg Groep T a v De heer H. de Kort Korvelseweg 187 5025 JE TILBURG Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-04340

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd Onderwerp Datum Brief bij besluit 16 november 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZWABO-2017-03566 3217235 De heer J G W. Versteijnen Afdeling Doorklesnummer Juristenlaan 21 Dienstverlening, Vergunningen 013-542

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 17 NOV 2017

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 17 NOV 2017 VERZONDEN 17 NOV 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 16 november 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZWABO-2017-03902 3280741 TBVWonen Afdeling Doorkiesnummer T.a.v De heer P. de Nijs Dienstverlening, Vergunningen

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 13FEB Vragen aan de gemeente7 Kijk op wwwtilburg nl

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 13FEB Vragen aan de gemeente7 Kijk op wwwtilburg nl VERZONDEN 3FEB 208 Onderwerp Datum Brief bij besluit 2 februari 208 Ons kenmerk Z-HZWABO-208-00278 OLO kenmerk Diamant-groep Groen Xtra Afdeling Algemeennummer T.a.v. De heer C T M van Remunt Dienstverlening,

Nadere informatie

Kenmerk. Z-HZ_WABO

Kenmerk. Z-HZ_WABO WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN 2 0 SEP 2018 Gemeente Tilburg Datum : 19 september 2018 Kenmerk. Z-HZ_WABO-2018-03013 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN,

Nadere informatie

Kenmerk. Z-HZ WABO

Kenmerk. Z-HZ WABO WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN 20 SEP 2018 Gemeente Tilburg Datum : 19 september 2018 Kenmerk. Z-HZ WABO-2018-02990 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN,

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Z-HZ WABO

GEMEENTE TILBURG. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Z-HZ WABO WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) Gemeente 'Tilburg Datum Kenmerk Z-HZ WABO-2018-02052 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP LOCATIE AANWEZIG ZIJN Het college

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd.

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd. VERZONDEN -6 JUN 2018 Onderwerp Datum Brief bij besluit 5 juni 2018 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2018-01178 3585573 Stichting Tennisaccommodatie Tilburg Afdeling Algemeen nummer T.a.v De heer T P.F.

Nadere informatie

Kenmerk Z-HZ WABO

Kenmerk Z-HZ WABO WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN T 0 JUL Z0I8 Gemeente : Tilburg Datum. 9 juli 2018 Kenmerk Z-HZ WABO-2018-00570 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 20 JUN Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 20 JUN Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN 20 JUN 2018 Gemeente : Tilburg Datum : 19 juni 2018 Kenmerk DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP LOCATIE AANWEZIG

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 26 NOV 20(3. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 26 NOV 20(3. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN 26 NOV 20(3 Gemeente : Tilburg Datum : 22 november 2018 Kenmerk : Z-HZ WABO-2018-04084 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN,

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VERZONDEN 24 OKI 2010

GEMEENTE TILBURG. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VERZONDEN 24 OKI 2010 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT VERZONDEN 24 OKI 2010 Besluit omgevingsrecht(vergunning) Gemeente : Tilburg Datum : 24 oktober 2018 Kenmerk : Z-HZ_WABO-2018-O3731 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN,

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Berkel-Enschot

Mixed Hockey Club Berkel-Enschot WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN 6 FEB 2019 Gemeente : Tilburg Datum : 4 februari 2019 Kenmerk : Z-HZ_WABO-2018-04784 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN,

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

GEMEENTE TILBURG. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) Gemeente : Tilburg Datum : 29 oktober 2018 Kenmerk : Z-HZ WABO-2018-03441 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP LOCATIE AANWEZIG

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 15 MEI 2017

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 15 MEI 2017 VERZONDEN 15 MEI 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 11 mei 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01003 2864973 Mevrouw W P.J. Verschuren Afdeling Doorkiesnummer Arendplein 23 Dienstverlening,

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 11 APR 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 10 april 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-00045 2676877 Waterschap Brabantse Delta Afdeling Doorkiesnummer T a v De heer P A M Janssen

Nadere informatie

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen. # gemeente Neuwkoop afdelng Publekszaken VERZONDEN 0 5 APR 2018 regstratenummer behandeld door betreft bjlage(n) 18.04105 Aartje Mourts Nummerbeslut 1 Beste, Op 29 januar 2018 vroeg u een vergunnng aan

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Neuwkoop afdelng Publekszaken neuwkoop FZZ Neuwkoop De heer R. Westmaas Kennedyplen 5A 242 EN NEUWKOOP VERZONDEN 0 9 SFP?n(ţ datum uw bref/kenmerk regstratenummer behandeld door betreft bjlage(n)

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 13MR1W Onderwerp Datum Brief bij besluit 10 maart 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2016-04279 2680587 Van der Weegen bouwontwikkeling B.V. Afdeling Doorkiesnummer T a.v. De heer M Haans

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan. j " r~ o Rjkswaterstaat Zeeland Projectbureau _Zeewerngen Postbus 1000 4330 ZW MDDELBURG uw bref: 3 februar 20 ons kenmerk:.f 1012 datum: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus.51. 4690 AB Tholen telefoon:

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012; gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 2 aprl 2012 Beslut nummer Onderwerp : RB12.0044 :Stmu!erngsregelng gevelopwaarderng wnkelpanden 'STADSHART DEN HELDER 2012-2013' De raad van de gemeente

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

: verordening parkeergelden

: verordening parkeergelden Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 6 november 203 Beslut nummer Onderwerp : RB3.038 : verordenng parkeergelden De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RV03.052 van

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012 gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 15 oktober 2012 Beslut nummer : RB12.0171 Onderwerp : Vaststellen bestemmngsplan Oud Den Heder 2012 De raad van de gemeente Den Helder; dat het voorontwerp

Nadere informatie

verzenddatum 21 september 2011 Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW Behandeld door mevrouw A.

verzenddatum 21 september 2011 Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW Behandeld door mevrouw A. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid WA m WA Gemeente Dordrecht Stadsbeheer t.a.v. de heer G.C. Bas Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T [078] 770 85 85 F [078] 770

Nadere informatie

Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verieende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verieende vergunning voordat deze onherroepelijk is. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 'AVA Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T I078J 770 85 85 F [078] 770 85 84 E algemeen@0zh2.nl www.ozhz.ni Mevrouw L. Wind-van Waterschoot De Vereniging 8 KvK-nummer:

Nadere informatie

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, Gemeente Leiden t.a.v. S Berg Stationsplein 107 2312 AJ LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl

Nadere informatie

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL * PROVNCE:: UTRECHT 28 januar 1998 BESCHKKNG ERNST & URGENTE VOOR DE BODEMVERONTRENGNG.JULANASTRAA T 13 TE VEENENDAAL LOCATE: 1. nledng Met toepassng van artkel 48 van de Wet bodembeschermng (Wbb) s n

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen en of doen vellen van een houtopstand PQ Silicas B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2016-601087 Kenmerk: 2016/80928

Nadere informatie

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Steenbergen, 22 januari 2014

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Steenbergen, 22 januari 2014 gemeente Steenbergen De Heen Dnteloord Krusland NeuwVossemeer Steenbergen Welberg UMİ400395 llllll IIIMMIII INI II ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw bref van afdelng contactpersoo n telefoonnr. bjlage(n)

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING 41>, gemeente 1M1.1 Zoetermeer 3 _ 2-0 I? 1 6 DEC. 2016 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 15 november 2016; dossiernummer : WB20160693;

Nadere informatie

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, M van den Bosch Kokkelbank 15 2317 MA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Voor eensluidend. Datum-! JUN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Voor eensluidend. Datum-! JUN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; gemeente gouda Sector Stadsontwkkelng, afd.: S.V.M. Nr.: 95.3452 Overwegende, Voor eensludend Datum-! JUN Paraaf: --I 'ÿ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; stadhus markt 1 2801 jg gouda telefoon

Nadere informatie

Kinderopvang Onroerend Goed B.V.

Kinderopvang Onroerend Goed B.V. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Besluit omgevingsrecht(vergunning) VERZONDEN -8 DEC 2013 Gemeente : Tilburg Datum : 4 december 2018 Kenmerk : Z-HZ WABO-2018-03483 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Born. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Born. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Born Zaaknummer: 2016-602653 Kenmerk: 2017/3657

Nadere informatie

Voorwaarden U dient te voldoen aan de algemene voorschriften zoals opgenomen in het vergunning blad Voorschriften

Voorwaarden U dient te voldoen aan de algemene voorschriften zoals opgenomen in het vergunning blad Voorschriften .. Zaak: 344135 Dossier: OV16180 Documentnummer: 344135BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 27 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen of

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann,

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann, Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

gemeente %a" Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen;

gemeente %a Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen; - gemeente %a" Zoetermeer 4 JAN. 2O1 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 7 januari 2016; dossiernummer : WB20160007; van : gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Stichting Beheer Begraafplaats "Rhijnhof" W.F. van der Blom Laan te Rhijnhof HZ Leiden. Geachte heer Van der Blom,

Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof W.F. van der Blom Laan te Rhijnhof HZ Leiden. Geachte heer Van der Blom, Stichting Beheer Begraafplaats "Rhijnhof" W.F. van der Blom Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd.

Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd. Ons Kenmerk HZ_WABO-l 8-0411 6 Exploitatiemaatschappij Grand Hotel Karel V B.V. t.a.v. de heer Geertebolwerk 1 3511 XA UTRECHT Behandeld door noorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Leges Geachte heer De heer

Nadere informatie

41> it gemeente opp, OMGEVINGSVERGUNNING. : gemeente Zoetermeer t.a.v. De heer A.M. Kroon Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer;

41> it gemeente opp, OMGEVINGSVERGUNNING. : gemeente Zoetermeer t.a.v. De heer A.M. Kroon Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer; 41> it gemeente opp, II Zoetermeer 2 7 JULI 2016 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 14 juli 2016; dossiernummer : WB20160397; van : gemeente

Nadere informatie

L l l IE. Hollands 11/lidd n AANSTELLING

L l l IE. Hollands 11/lidd n AANSTELLING L l l IE r Hollands /ldd n AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 4566 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, eerste ld, van het Beslu Af gemene Rechtsposte Polte,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

Gemeente Leiden T.a.v. de heer G. Wilbrink Admiraal Banckertweg SR Leiden. Geachte heer Wilbrink,

Gemeente Leiden T.a.v. de heer G. Wilbrink Admiraal Banckertweg SR Leiden. Geachte heer Wilbrink, Gemeente Leiden T.a.v. de heer G. Wilbrink Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd.

Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Ons Kenmerk HZJA/ABO-1 8-21904 Gemeente Utrecht Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Leges 626,80 Geachte * - B - H Z Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd.

Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Ons Kenmerk HZ_WABO-l 7-16609 Gemeente Utrecht üniversiteit Utrecht T.a.v. Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

/UIT/08678 A. Al-Awwadi, team Vergunningen Besluit omgevingsvergunning OLO Hemsterhuisbuurt

/UIT/08678 A. Al-Awwadi, team Vergunningen Besluit omgevingsvergunning OLO Hemsterhuisbuurt Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.nl Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Gemeente Amsterdam T.a.v. de heer B. Zeeman Plein 40-45

Nadere informatie

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 l'%.3 H t!.-ï ':3ï!.-S ' n > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Mnstere van Economsche Zaken Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overhedsdentfcatenr

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Datum. Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd.

Datum. Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Ons Kenmerk HZ_WABO-l 7-22454 Gemeente Utrecht Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Leges 030-286 6948 1 set gewaarmerkte stukken -HZ

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Herculesweg 35 4338 PL MIDDELBURG Vergunningverlening Datum: 28 november 2017 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Emphasis T.a.v. de heer P.J.A. Engelvaart Eendekooi 19 5151 RL Drunen Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2014-0611/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij een

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leiden t.a.v. C. ir. Vonk Maresingel HA Leiden. Geachte heer Vonk,

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leiden t.a.v. C. ir. Vonk Maresingel HA Leiden. Geachte heer Vonk, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leiden t.a.v. C. ir. Vonk Maresingel 3 2316 HA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteiten uitvoeren van een werk en het vellen of doen vellen van een houtopstand Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2016-0059

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Onderwerp. Verzonden

Datum Ons kenmerk Onderwerp. Verzonden Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Ons Kenmerk HZJ/VABO-1 7-11 963 Gemeente Utrecht Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Leges De heer M. Wiesèll 030-286 42 10 m.wiesell@utrecht.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk OD40 / W.Z / D uw kenmerk OLO

Ons kenmerk OD40 / W.Z / D uw kenmerk OLO *D180182835* Tweede Walstraat 14 6511 LV Nijmegen Telefoon 024-7517700 E-mail info@odrn.nl Postadres Postbus 1603 6501 BP Nijmegen Datum 19 maart 2018 Onderwerp besluit omgevingsvergunning Kappen Adres

Nadere informatie

1 9 APR Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

1 9 APR Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Ons Kenmerk HZ_WABO-l 8-01 826 Gemeente Utrecht De heer Meentweg 1 66 3454 AZ DE MEERN Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Leges Geachte

Nadere informatie

26 juli 2011 D /JLE mevrouw M.L. Huigen - Beizer

26 juli 2011 D /JLE mevrouw M.L. Huigen - Beizer De heer N. Korkmaz Palissander 220 3315 MR DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Verzenddatum Dossier 26 juli 2011 D-00991171 Reactie op Zaaknummer 612466 onderwerp Brief bij omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

VERZONDEN 0 1 DEC. 2014

VERZONDEN 0 1 DEC. 2014 eurne C.E.M. van Grunsven Pastoor Kerssemakersstraat 16 5759 RH Helenaveen Deurne, 1 december 2014 Kenmerk: HZ-2014-0994 Betreft: toezend ng omgev ngsverg u n n ng Bjlage: 1 VERZONDEN 0 1 DEC. 2014 Geachte

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Weigering kandelaberen, verlenen kap

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Weigering kandelaberen, verlenen kap Besluit d.d. 19 november 2018 O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Weigering kandelaberen, verlenen kap Wij weigeren de omgevingsvergunning voor het kandelaberen van 2 lindebomen. Maar verlenen de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Datum. Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd.

Datum. Besluit Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure waarop dit besluit is gebaseerd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Ons Kenmerk HZJ/VABO-1 7-3871 3 Stadsplateau 1 3521 AZ UTRECHT Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Leges Geachte 030-286 6948 @utrecht.nl

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1.1 Gegevens aanvrager. 1 Invulien door Aanvrager. Ondertekening door aanvrager. Justis Ministerievan Justitie en Veiligheid

Aanvraagformulier. 1.1 Gegevens aanvrager. 1 Invulien door Aanvrager. Ondertekening door aanvrager. Justis Ministerievan Justitie en Veiligheid Justs Mnsterevan Justte en Velghed Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invulen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

2 A NOV Middelburg. 24 november 2015

2 A NOV Middelburg. 24 november 2015 Archefexemplaar Archefexemplaar 1h Gedeputeerde Staten Provnce Zeeland Gedeputeerde Staten Provnce Zeeland ï I 1 bercht op bref van: 1 maart 201 Jacoba van Beeren B V bercht op bref van: 1 maart 201 Jacoba

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie