In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober > Pagina 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2"

Transcriptie

1 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj de VanBredaOnlneapp. IT-specalst Marc Wjnants vertelt u over de toepassngen. > Pagna 2 > Ortwn Boone, Verantwoordeljke vrje beroepen Ook onlne wllen we dat het klkt Dgtaal wnt snel aan belang, maar persoonljk contact bljft prortar. In deze neuwsbref vertelt Marc Wjnants, ld van ons Drectecomté, over de handge VanBredaOnlne-app waarmee u waar u maar wl, bankert. Uw bank bljft nzetten op de neuwste, velgste en meest gebruksvrendeljke technologeën de u helpen bj de utbouw van uw praktjk. Maar IT vervangt noot menseljke nteracte; het bljft slechts een mddel. U kan technologe gebruken om het uzelf of patënten makkeljker te maken, maar persoonljk contact en empathe zorgen voor vertrouwen n uw professonele relates. Bespreek wat er leeft bj uw patënten en leef u n hun wereld n. Dan maakt u net enkel een klk met een mus, maar een echte klk. Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tjd voor een persoonljk gesprek. Opne: uw eerste stappen als arts Uw utgebrede opledng heeft u klaargestoomd voor het artsenvak. Maar bent u ook voldoende voorbered op de fnancële mplcates van de job? Steve Wagemans overloopt wat u best n orde brengt. > Pagna 4 Vraag & antwoord: 8 tps voor velg onlne bankeren Uw bank doet al het mogeljke om velg nternetbankeren te voorzen va VanBredaOnlne. Maar bent u zelf ook alert? Vnk aan welke maatregelen u al toepast. > Pagna 6 Portret: de 5 waarden van Marylne Lauwers Anesthesst en pjnarts Marylne Lauwers denkt aan de toekomst en volgde een managementopledng om haar denst n het AZ Jan Palfjn n Merksem nog beter te organseren. > Pagna 8

2 e x p e r t s e > Marc Wjnants, ld van het Drectecomté van Bank J.Van Breda & C Uw bank bnnen handberek VanBredaOnlne-app Mobel bankeren Gebruksgemak Voortaan bankert u waar en wanneer u maar wl, dankzj de neuwe VanBredaOnlne-app. Marc Wjnants volgde als Chef Informaton Offcer de ontwkkelng van de gebruksvrendeljke app op. Hj vertelt u graag over de uneke toepassngen. Wat zjn de grootste voordelen van de app? Onze app s snel, praktsch en eenvoudg. We hebben bj de ontwkkelng extra aandacht besteed aan het gebruksgemak. U doorloopt zo mn mogeljk stappen voor een verrchtng. Een pncode volstaat om bjna alle verrchtngen ut te voeren. Nadat u zch eenmalg geregstreerd hebt met uw dgpass, hebt u deze enkel nog nodg voor verrchtngen met grote bedragen en soms bj neuwe begunstgden. Tot slot s de app natuurljk altjd en overal brukbaar. Ideaal voor als u onderweg bent en weng tjd hebt. Ook handg zjn de berchten de u krjgt. Bjvoorbeeld wanneer u een betalng moet ondertekenen of wanneer er te weng geld op uw rekenng staat voor een verrchtng. Zo kan u tjdg acte ondernemen. "Terwjl u onderweg bent, brengen meldngen u op de hoogte van verrchtngen." 2 Bank J.Van Breda & C In de praktjk oktober 2015

3 Wat s er mogeljk met de app? 1. Opzoeken: u kan alle sald en verrchtngen n euro van al uw rekenngen en kredetkaarten onmddelljk raadplegen. 2. Overschrjven n euro: dat u va de app makkeljk geld overschrjft, spreekt voor zch. Het s praktsch, eenvoudg en bespaart u de moete om uw computer op te starten. 3. Communcate met de bank: hebt u vragen voor uw account manager of wenst u de helpdesk te contacteren? Het s zo gebeurd én uw berchten zjn bevelgd. 4. Ingebrachte betalngsopdrachten ondertekenen: stel dat uw medewerker een betalng ngeeft va de webste, maar uw toestemmng nodg heeft. Dan krjgt u een bercht bnnen de app en kan u meteen ondertekenen. Later dt najaar voorzen we ook meldngen buten de app, bv. met een rood bolletje naast het app-coon. Waarmee onderschedt de VanBredaOnlne-app zch van andere banken? 1. Perfecte synerge tussen webste en app: bede kanalen zjn op elkaar afgestemd en opereren n realtme. Wat u doet op de webste, zet u meteen op de app en vce versa. 2. Ondersteunng van meerdere handtekenngen: u kan verrchtngen ondertekenen met meerdere mensen de zch op verschllende locates bevnden. Een collega kan bjvoorbeeld een overschrjvng ngeven op de webste, de u vervolgens va de smartphone bjtekent. 3. Betalngsbewjs meteen beschkbaar: stel dat u onderweg bent en dat uw leverancer vraagt of een bepaalde betalng al s utgevoerd. Va de VanBredaOnlneapp weet u het meteen en malt u eenvoudg een betaalbewjs. Maxmale ntegrate Doordat de app volledg geïntegreerd s n de webste, kest u zelf welk medum u wanneer gebrukt. Op de webste kan u bjvoorbeeld gegevens nbrengen en toegang verlenen voor uw secretaresse, terwjl u va de app rekenngstanden, verrchtngen en opdrachten nakjkt en ondertekent. In de loop van 2016 ondertekent u documenten dgtaal op bede platformen. Daarvoor hoeft u dan net meer naar uw bankkantoor, al staan wj graag voor u klaar. "Met meerdere mensen op verschllende locates een overschrjvng tekenen? Het kan!" Aan de slag n vjf stappen! 1. Installeer de VanBredaOnlneapp vanut de App of Play Store. 2. Neem uw dgpass bj de hand. 3. Bedenk een cjfercode van zes cjfers. 4. Zet de meldngen (notfcatons) aan, zodat u een sgnaal krjgt wanneer bjvoorbeeld een betalng net kan doorgaan. 5. Plaats het pctogram van de app op uw openngsscherm of bj uw andere betaalapps, zodat u het makkeljk terugvndt. U kan de app nu downloaden n de App Store en Play Store. De app werkt op Phone en de meest gebrukte smartphones de Androd ondersteunen. oktober 2015 In de praktjk Bank J.Van Breda & C 3

4 o p n e m a k e r U wordt arts: wat nu? Su Geners Pensoenopbouw Levenslange begeledng Na een opledng van 6 of 7 jaar studeert u af als arts. Of u er nu voor kest om husarts-generalst te worden of u verder te specalseren n een bepaalde nche, u staat voor grote veranderngen. Tjdens uw verdere opledng en ook naden gaat u een nkomen verwerven en moet u zch beschermen tegen verschllende rsco s. Hoe pakt u dat het best aan? Steve Wagemans en zjn collega s bj Bank J.Van Breda & C staan alvast voor u klaar. > Steve Wagemans, Campus-, ASO- en HAIO-werkng bj Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C begeledt u bj elke stap n uw verdere leven, tot uw pensoen en verder. We helpen u het brede overzcht over fscaltet, fnancën, jurdsche omkaderng en verzekerngen te behouden. We overlopen de verschllende stappen de u wellcht zal ondernemen tjdens uw carrère. Su Geners statuut Vanaf het moment dat u als arts afstudeert, valt u tjdens uw opledng tot husarts of specalst onder het Su Geners statuut. Hermee genet u alle voordelen van de werknemer, behalve de werklooshedsutkerng en de pensoenopbouw. Het werklooshedsluk s uw eerste zorg zeker net, maar met uw pensoenopbouw wacht u best net te lang. Het effect van rente op rente maxmalseert uw endresultaat. U kan dt op verschllende maneren nvullen. RIZIV (1) Vraag als u afstudeert voor 1 oktober n datzelfde jaar uw RIZIVdentfcatenummer aan. Zolang u geconventoneerd bent en dat bent u tjdens uw verdere opledng soweso krjgt u dan jaarljks een RIZIV-bjdrage. Deze overhedstussenkomst gebrukt u bj voorkeur voor uw pensoenopbouw. In uw eerste werkngsjaar krjgt u deze bjdrage nog voor het laatste kwartaal. Bouw uw pensoen op vanaf het eerste jaar dat u werkt. Pensoensparen Hoe sneller u aan uw pensoenopbouw begnt, hoe meer kaptaal u opbouwt voor later. Het eerste jaar dat u werkt, kan u meteen het maxmum jaarljks bedrag sparen (voor 2015 s dat 940 euro). Hervan kan u op uw volgende aanslagbljet 30% fscaal recupereren. Socaal VAPZ Op 1 januar van het volgende jaar kan u als werknemer onder het Su Geners statuut een Socaal VAPZ (Vrj Aanvullend Pensoen voor Zelfstandgen) opstarten. Dat wl zeggen dat u 10% meer preme betaalt dan bj een gewoon VAPZ. Hoeveel u n het socaal VAPZ kan sparen, s afhankeljk van uw netto belastbaar nkomen. Een belangrjk voordeel van het VAPZ s dat het altjd een margnale fscale aftrek genet (n de hoogste schjf van uw nkomen). Dat komt meestal neer op een fscale aftrek van meer dan 50%. Zelfstandgenstatuut RIZIV (2) Op het moment dat u uw opledng hebt afgerond, wordt u waarschjnljk zelfstandge. Als u ervoor kest om (gedeelteljk) geconventoneerd te bljven, dan bljft u jaarljks (gedeelteljk) uw RIZIV-bjdrage ontvangen. Toets.f.v. uw beschkbare mogeljkheden met uw bank af waarvoor u deze bjdrage nu wl gebruken: pensoenopbouw, een verzekerng gewaarborgd nkomen of kaptaal bj overljden. VAPZ Vanaf nu kan u uw socaal VAPZ vervangen door een gewoon VAPZ en het soldartetsluk vervangen door waarborgen op uw maat. Assocatecontract of groepspraktjk Als u ervoor kest om n een assocate te stappen of samen met collega s een groepspraktjk op te starten, zorg dan voor een stevge jurdsche onderbouw. Om haar clënten hern bj te staan, werkt Bank J.Van Breda & C samen met een aantal jurdsche partners de gespecalseerd zjn n assocate contracten. Slutende contracten scheppen dudeljkhed, ook n mndere tjden. 4 Bank J.Van Breda & C In de praktjk oktober 2015

5 RIZIV (1) Pensoensparen Socaal VAPZ RIZIV (2)* VAPZ* Assocatecontract of groepspraktjk Vennootschap IPT 30/06 31/12 Su Geners statuut Husartsen n opledng (HAIO): 3 jaar Arts specalsten n opledng (ASO): 4 à 6 jaar Zelfstandgenstatuut * Zowel de nvullng van de RIZIV-bjdrage als de VAPZ zjn n de loop van uw carrère-utbouw te herbekjken. Dt s afhankeljk van de nood aan bjkomende verzekerngen en / of pensoenopbouw. Pensoen Vennootschap Wanneer u een vennootschap oprcht, s een persoonljke keuze. De wordt sterk bepaald door de hoogte van uw nkomen én uw bestedngspatroon. Als u voldoende overhoudt, kan een professonele vennootschap een goede keuze zjn. Overleg dt met uw accountant of boekhouder. Ook een second opnon van uw account manager verheldert vaak uw vse. IPT Zodra u een vennootschap hebt opgercht, kan u ook va een IPT (ndvduele pensoentoezeggng) sparen voor een toekomstg aanvullend pensoen n uw prvé. Het kaptaal dat u hern mag sparen, wordt berekend va de zogenaamde 80%-regel. Bj Bank J.Van Breda & C kan u terecht voor een optmale nvullng van al deze elementen. We bekjken graag samen wat deze formules voor u kunnen betekenen vandaag en n de toekomst. Het op elkaar afstemmen van de mogeljkheden vergt permanente opvolgng en begeledng. Uw nkomen en uw utgavenpatroon zullen uw keuzes beïnvloeden. Meer weten? Uw account manager geeft u graag adves. An Moonen, gastro-enteroloog en Joost Berkers, uroloog "Bank J.Van Breda & C wees ons erop dat we va een assstentenstatuut geen pensoenrechten opbouwen. Samen stelden we een plan op om dt zelf optmaal te voorzen." Tne Audenaert, husarts "Ik ben zelfstandge en doe zowel VAPZ als pensoensparen. Het s belangrjk om daar vroeg mee te begnnen. Ik ben geassoceerd met de arts waar k mjn HAIO deed. Mjn tp? Laat je advseren om het overzcht te behouden!" Carolen De Tollenaere, pneumologe Dt s een moeljke matere waarvoor u een sparrng partner nodg hebt de het ntatef neemt, zoekt naar fscale optmalsate en af en toe aan uw arm trekt. oktober 2015 In de praktjk Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d > Velg nternetbankeren op VanBredaOnlne Internetbankeren: doet u het velg? Snds 2014 zjn de fraudegevallen met nternetbankeren sterk gedaald. Dat s onder andere te danken aan de verhoogde waakzaamhed van gebrukers; julle. Bljf ook n de toekomst alert. Bank J.Van Breda & C sensblseert rond nternetbankeren, samen met Febelfn, de Belgsche federate van de fnancële sector. Uw bank voorzet natuurljk een sterk bevelgde webste en verbndng voor uw onlne betalngen. We geven u ook graag enkele tps mee om velg te nternetbankeren. 1. Noteer geen geheme codes zoals uw pncode en toegangscodes. Uw bank zal her ook noot om vragen va bref, telefoon, mal of een pop-upvenster. 2. Bevelg uw computer. Installeer altjd de meest recente verse van uw browser en de velghedsupdates van uw besturngssysteem en andere software. Gebruk een up-to-date antvrusprogramma en frewall om u te beschermen tegen kwaadaardge software. 3. Zorg steeds voor een bevelgde verbndng wanneer u draadloos surft. 3G- en 4G-verbndngen zjn betrouwbaar, maar publeke wf-hotspots houden rsco s n. 4. Zorg dat u naar de echte VanBredaOnlne-webste surft. Het juste adres s Verfeer eveneens of er https staat, waarbj de s staat voor secure. Als u klkt op het hangslotcoontje naast de adresbalk of onderaan n de statusbalk, moet het adres endgen op.bankvanbreda.be. 5. Zet noot uw handtekenng met uw dgpass n onverwachte of verdachte pop-upvensters, e-mals of andere opdrachten de u net hebt ngegeven. Bj elke verrchtng zet u we de heeft ngevoerd op welk tjdstp. 6. Stop met uw betalngen en contacteer uw bank zodra u twjfelt over de velghed. Wj blokkeren dan meteen uw rekenngen of uw onlne bankng-abonnement, zodat de nloggegevens net meer brukbaar zjn. De slogan van de laatste campagne van Febelfn s net voor nets 'Als je twjfelt, kan je beter stoppen.' 7. Log meteen ut na uw verrchtngen. Klk op utloggen rechtsboven op uw desktop of tablet. Navgeer va afmelden op uw smartphone. 8. Controleer regelmatg uw uttreksels op verdachte bewegngen. Ook de bank doet dageljks controles op mogeljk verdachte transactes. Meer weten? Op vndt u meer tps en nformate over fraudeprevente. 6 Bank J.Van Breda & C In de praktjk oktober 2015

7 f s c a l t e t Vlaamse schenkbelastng daalt Wl u onroerend goed schenken? Dan betaalt u daarvoor snds jul mnder schenkbelastng. postef effect hebben op het mleu. Dat s het geval bj de nstallate van een warmtepomp, hoogrendementsbeglazng, een zonneboler, daksolate... De extra verlagng geldt ook wanneer de begftgde (of de schenker, wanneer de zch het vruchtgebruk heeft voorbehouden) bnnen de dre jaar een geregstreerde huurovereenkomst van mnstens negen jaar afslut. Hj moet wel een conformtetsattest kunnen voorleggen. Wanneer de huurovereenkomst vroegtjdg endgt, moet de begftgde bnnen de zes maanden een neuwe huurder vnden. Lukt dat net, dan vordert de Vlaamse Belastngdenst het eerder teruggegeven bedrag terug. De extra verlaagde tareven zen er zo ut: > Marc Gels, belastngconsulent bj Bank J.Van Breda & C Voor welke goederen geldt de neuwe regelgevng? De verlagng s enkel van toepassng op de schenkng van onroerende goederen. De bestaande regelng voor bouwgrond bljft wel dezelfde, wat maakt dat de bedragen voor bouwgrond vaak hoger lggen dan de neuwe tareven voor onroerende goederen. Bovenden moet u bj het schenken van een bouwgrond voldoen aan allerle belangrjke voorwaarden de net gelden voor ander onroerend goed. De neuwe tareven gelden voor onroerende goederen n heel Belgë, op voorwaarde dat de fscale woonplaats van de schenker n het Vlaams Gewest lgt. Extra verlagngen voor renovate en verhuur zjn alleen voor onroerend goed gelegen n het Vlaams Gewest. De neuwe, verlaagde tareven Snds 1 jul zjn er slechts twee tarefcategoreën en lggen de tareven veel lager, zeker bj de net-rechte ljn. Taref rechte ljn Taref netrechte ljn % 10% % 20% % 30% > % 40% Extra verlagng bj groene renovate en verhuur De tareven dalen nog meer als de begftgde bnnen de vjf jaar het onroerend goed laat renoveren. De werken moeten mnstens euro (excl. btw) kosten en ze moeten een Extra verlagng voor begftgden met een beperkng Wanneer emand met een beperkng onroerend goed krjgt, genet hj een vermnderng (abattement) van de aangerekende schenkbelastng, wat de belastbare bass doet dalen. Dt geldt slechts eenmaal voor dezelfde schenker en ontvanger. De vermnderng bedraagt euro bj schenkngen n de rechte ljn en euro bj schenkngen tussen andere personen. De bedragen worden vermengvuldgd met een getal dat afhangt van de leeftjd van de begftgde. Een voorbeeld: de begftgde (zoon van de schenker) s 33 jaar en heeft een beperkng. Het abattement bedraagt dan x 16 = euro. Herop dent geen schenkbelastng betaald te worden (berekend vanaf de laagste schjf), wat een besparng oplevert van euro. Concluse De neuwe regelgevng heeft een posteve nvloed op de (famlale) successeplannng voor onroerend goed. Zo moet u mnder snel naar alternateven grjpen zoals een patrmonumvennootschap, waarbj het onroerend roerend gemaakt wordt, of naar andere techneken zoals het duo-legaat. Taref rechte ljn Meer weten? Uw account manager geeft u graag adves. Taref netrechte ljn % 9% % 17% % 24% > % 31% oktober 2015 In de praktjk Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t > Marylne Lauwers werkt twee dagen per week als anesthesst en dre dagen als pjnarts. De 5 waarden van Marylne Lauwers m j n actvtet m j n pa s s e Naam: Marylne Lauwers ( 1965) Beroep: anesthese en pjnklnek Realsates: Marylne Lauwers koos naast anesthese, voor de specalsate pjnklnek omdat ze houdt van contact met patënten. Bovenden zjn bede dscplnes technsch utdagend. Na haar studes bleef ze enkele jaren aan de VUB werken, maar n het labo vond ze net helemaal haar gadng. Ver jaar geleden werd deze clncus pur sang densthoofd anesthese n het AZ Jan Palfjn n Merksem. Ze krjgt veel voldoenng wanneer een pjnbehandelng werkt en patënten tevreden zjn. "Toekomstgercht denken s de evdente zelf." 1. Toegankeljkhed In ons zekenhus spreekt edereen elkaar aan en s er geen hërarche. We bespreken alles open en de 13 anesthessten sprngen n voor elkaar. We zjn een beetje als famle, wat het werk heel aangenaam en makkeljk maakt. We moeten dat echt koesteren. 2. Informate Ook met patënten loopt de communcate vlot en ongedwongen. De dokter n kostuum van vroeger ze je net meer lopen. Patënten zjn bovenden mondger en vragen meer nformate. Ik gebruk anatomsche modellen tjdens mjn utleg en k vertel altjd n een serene sfeer de waarhed. Dat waarderen ze. 3. Utdagngen Ik ben het aan mezelf en mjn patënten verplcht om te bljven bjleren. Toekomstgercht denken s de evdente zelf n ons vak. Ik wl meedenken, helpen waar k kan en nvesteren n de toekomst. Ik doe nets zomaar voor het plezer. Ik wl elke utdagng tot een goed ende brengen. 4. Management Als densthoofd beheer k het fnancële luk van mjn afdelng. Daarvoor heb k een managementcursus gevolgd, ets wat k elke specalst aanraad. Ik kreeg nzcht n de structuur van een zekenhus en leerde budgetteren. Een voordeel als je neuwe projecten wl ondernemen. 5. Accredtate We zjn de densten van onze dre campussen aan het fuseren, omdat dat effcënter en goedkoper s. Bovenden behaalt ons zekenhus dan makkeljker het GCI-label voor velghed en kwaltet, een grote meerwaarde voor de patënten. Zo n accredtate wnt n de toekomst alleen maar aan belang, omdat tegenwoordg alles wordt gepublceerd. Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaa 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. utg.: Endredacte: Bank J.Van Breda & C respecteert uw prvacy. Uw gegevens werden opgenomen n ons bestand om u te nformeren over onze densten en aanbedngen. U hebt nzage- en correcterecht. Inden u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruk van deze gegevens voor drect marketng. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met we Bank J.Van Breda & C contractueel of va haar aandeelhoudersstructuur verbonden s. Bjkomende nlchtngen: Openbaar Regster Commsse Persoonljke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C In de praktjk oktober 2015

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie