De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1"

Transcriptie

1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken ITIL en COBIT. De auteurs onderzoeken de geljkenssen en verschlpunten tussen de bede raamwerken en kjken daarbj naar de evolute, de defnte en de utwerkng van processen. Frank Stevens, Wm Van Grembergen en Steven De Haes Van de raamwerken ITIL en COBIT s vorg jaar een neuwe verse verschenen: ITIL V3 en COBIT 4.1. Het bljkt dat COBIT en ITIL sterk complementar zjn en door de jaren heen naar elkaar toe convergeerden. ITIL V3 toe. Het aanvankeljke doel was om de belangrjkste concepten ut het raamwerk te bewaren, maar om het geheel op te frssen. Utendeljk s verse 2 compleet herschreven. Met enge vertragng ten opzchte van de ntële plannng verscheen verse 3 van ITIL n de tweede helft van Evolute Het ITIL-raamwerk s n de jaren tachtg ontstaan als ntatef van de Brtse overhed om een oplossng te beden voor de toenmalge slechte IT-denstverlenng door nterne en externe IT-bedrjven. De eerste verse van ITIL was het resultaat van deze oefenng. ITIL verse 2 dateert van De typsche ITIL-concepten van Servce Support en Servce Delvery werden n deze verse geïntroduceerd. In het deel Servce Support lgt de nadruk op operatonele actvteten van de IT-denstverlenng. De processen n dt deel zjn Incdent Management, Problem Management, Confguraton Management, Change Management en Release Management. Het Servce Delvery-deel s gercht op het tactsche nveau van de IT-denstverlenng en bevat de processen Capacty Management, Avalablty Management, IT Servce Contnuty Management, Fnancal Management en Servce Level Management. In 2004 was ITIL opneuw aan een neuwe verse Defnte van ITIL V3-processen Het concept van ITIL verse 2 om de processen op te delen n een operatoneel deel (Servce Support) en een tactsch deel (Servce Delvery) s n verse 3 vervangen door een lfecycle-concept. De neuwe verse van ITIL legt de nadruk op de levenscyclus van de IT-servces, de bestaat ut vjf fasen: Servce Strategy, Servce Desgn, Servce Transton, Servce Operaton en Contnual Servce Improvement. Elk volume van de neuwe ITIL-boeken beschrjft een van deze fasen. Servce Strategy behandelt de fase van strategsche plannng van servcemanagement en de algnment van de densten met de busness-stratege. Typsche onderwerpen zjn de create van waarde, marktstrategeën, de structuur van de IT-servces, sourcng en fnanceel management. In Servce Desgn worden het ontwerp en de ontwkkelng van IT-servces en de servcemanagementprocessen besproken. Servce Transton legt 12

2 Samenvattng De complementartet tussen ITIL en COBIT s toegenomen door het grotere aantal processen bj ITIL V3. Dt heeft gezorgd voor een grotere afdekkng van de COBIT-processen n horzontale (meer processen) en vertcale rchtng (meer busnessgercht). In de procesbeschrjvng en het geven van praktsche tps voor de procesutvoerng gaat ITIL V3 verder dan COBIT 4.1: ITIL V3 focust zch op het hoe, COBIT 4.1 meer op het wat. ut hoe een organsate het vermogen kan ontwkkelen en verbeteren om neuwe en gewjzgde densten n producte te brengen. Het onderwerp van Servce Operaton s hoe IT-servces op een effcënte en doeltreffende maner geleverd en ondersteund kunnen worden. Contnual Servce Improvement behandelt de contnue verbeterng van de aangeboden densten en de metng van de proceskwaltet de nodg s om deze densten te leveren. Naast de overgang naar een lfecycleconcept s er n ITIL V3 een sterke toename van het aantal processen. Een compleet overzcht van de processen s te zen n fguur 1. De oude processen ut verse 2 zjn bljven bestaan en zjn toegewezen aan het meest toepasseljke volume; Incdent Management vnden we n ITIL V3 bjvoorbeeld terug bj Servce Operatons. Een ander voorbeeld s Avalablty Management, dat wordt behandeld n Servce Desgn. Sommge van de ITIL V2-processen zjn nhoudeljk aangepast en hebben een ets andere naam gekregen. Een voorbeeld hervan s Servce Asset and Confguraton Management, het voormalge Confguraton Management. Volledg neuwe processen zjn Servce Strategy, Servce Portfolo Management, Demand Management, Servce Catalogue Management, Suppler Management, Event Management, Request Fulfllment, Access Management, Transton Plannng and Support, Servce Valdaton, Evaluaton, Knowledge Management en Seven Step Improvement. Servce Portfolo Management bjvoorbeeld s een neuw proces n het ITIL-raamwerk en ntroduceert enkele neuwe begrppen: een Servce Portfolo wordt gedefneerd als de complete set van densten de door een denstverlener beheerd wordt. Het Servce Portfolo s een antwoord op de noden van de busness en wordt gebrukt om de gehele levenscyclus van alle densten te managen. Het bestaat ut dre onderdelen: de Servce Ppelne (de voorgestelde densten of densten n ontwkkelng), de Servce Catalogue (hudge densten of densten de klaar zjn om operatoneel gemaakt te worden) en de Retred Servces (utgefaseerde densten). Het concept Servce Catalogue bestond al n verse 2 van ITIL, maar n verse 3 s het ondersched tussen het Servce Strategy Servce Strategy Servce Portfolo Management Fnancal Management Demand Management Servce Operatons Event Management Incdent Management Request Fulflment Problem Management Access Management Contnual Servce Improvement Contnual Servce Improvement Servce Desgn ITIL Servce Strategy Servce Transton Contnual Servce Improvement Seven Step Improvement Fguur 1. Overzcht van de ITIL V3-processen per boek (OGC) Servce Operaton Contnual Servce Improvement Servce Desgn Servce Catalog Management Servce Level Management Suppler Management Capacty Management Avalablty Management IT Servce Contnuty Management Informaton Securty Management Servce Transton Transton Plannng and Support Change Management Servce Asset & Confguraton Management Release & Deployment Management Servce Valdaton Evaluaton Knowledge Management 13

3 bedrjfsprocessen Servce Strategy Defne Inventores Busness case technsche deel van de Servce Catalogue en het deel dat gercht s op de busness toegevoegd. Dt s een verbeterng, vooral voor de acceptate en het begrp van vaak moeljk te begrjpen IT-termnologe door de busness. Het proces Servce Portfolo Management s verantwoordeljk voor het beheer van het Servce Portfolo. Het s de bedoelng om de waarde te maxmalseren zonder controle te verlezen over de rsco s en kosten. Servce Portfolo Management s een dynamsch en contnu proces dat utgaat van de Servce Strategy, zoals weergegeven n fguur 2. In de fase Defne worden de bestaande en voorgestelde densten en bjhorende busnesscases geïnventarseerd. Busnesscases zjn her modellen van wat een denst wordt verwacht te bereken n termen van organsatedoelstellngen. In de fase Analyse kjken we naar de langetermjndoelstellngen van de servceorgansate en welke densten nodg zjn om deze doelstellngen te realseren. Vervolgens wordt gekeken naar de benodgde capabltes en resources de nodg zjn om de densten te leveren. Op bass van de resultaten ut de analyse worden n de fase Approve weloverwogen posteve of negateve beslssngen genomen over de selecte van neuwe densten. Bestaande densten worden behouden, vervangen, vereenvoudgd, omgebouwd, verneuwd of utgefaseerd. De fase Charter omvat de communcate van de beslssngen en de toewjzng van resources. Een tweede voorbeeld van een neuw proces s Demand Management. Demand Management probeert de vraag naar en het aanbod van ITservces op elkaar af te stemmen. Een specfek gegeven bnnen Demand Management s dat producte en consumpte van IT-densten op hetzelfde moment plaatsvnden. ITIL V3 ntroduceert met dt proces onder andere de begrppen Actvty-based Demand Management en Patterns of Busness Actvty (PBA). Actvty-based Demand Management gaat ut van het fet dat busnessprocessen de voornaamste bron zjn voor de vraag naar IT-densten. PBA s zjn workloadprofelen van een of meer busnessactvteten en hebben een belangrjke mpact op de vraag naar IT-densten. Om deze reden s het belangrjk de Analyse Approve Charter Fguur 2. Het Servce Portfolo Management-proces (OGC) Value proposton Prortzaton Servce portfolo Authorzaton Communcaton Resource allocaton busness van de klanten te bestuderen en op deze maner de PBA s te dentfceren, te analyseren en vast te leggen. In de evolute van ITIL V3 s de afdekkng van de ITIL-processen dus dudeljk breder geworden en net meer enkel gercht op de klasseke operatonele Servce Support- en Servce Delveryprocessen. De bredere afdekkng bljkt ook ut het fet dat ITIL V3-processen meer ntegrate trachten te bewerkstellgen met busnessprocessen en busness-servces, wat vroeger mnder aanwezg was n ITIL V2. Utwerkng van ITIL-processen ITIL werkt voor de beschrjvng van de processen met negen vaste onderdelen. Dt vnden we terug n fguur 3. onderdeel Purpose/goal/objectve Scope Value to the busness Polces/prncples/basc concepts Process actvtes, methods & technques Trggers, nputs, outputs & nterfaces Key performance ndcators/metrcs Informaton management Challenges, crtcal success factors & rsks Fguur 3. Onderdelen van de procesbeschrjvngen bj ITIL V3 (OGC) 14

4 Voor elk proces worden eerst het doel en het berek besproken (onderdeel 1 en 2). In onderdeel 3 worden de voordelen van het proces opgesomd, met de nadruk op de toegevoegde waarde voor de busness. De belangrjkste gedragsljnen, prncpes en bassconcepten van een proces vnden we n onderdeel 4. Onderdeel 5 behandelt de procesactvteten, methoden en techneken. Her vnden we onder meer gedetalleerde process flows n terug. Voor elk proces worden vervolgens de trggers, nputs, outputs en lnks naar de andere processen behandeld (onderdeel 6). Trggers zjn mechansmen de een proces n gang zetten. Data, nformate of kenns de een proces bnnenkomen, noemen we nputs. De gewenste resultaten van het proces zjn de outputs. Meten en rapporteren s het onderwerp van onderdeel 7, waar we voor elk proces een ljst van mogeljke KPI s (key performance ndcators) krjgen. KPI s zjn metreken de gebrukt worden om een proces, een IT-servce of een actvtet te meten en te beheersen. Onderdeel 8 beschrjft de sleutelnformate voor een bepaald proces en waar de te vnden s. Het laatste onderdeel van de procesbeschrjvng n ITIL V3 omschrjft de utdagngen, krtsche succesfactoren en rsco s de belangrjk zjn bj het beschreven proces. Met al deze gegevens werkt ITIL V3 de processen gedetalleerd ut met veel nadruk op hoe deze processen kunnen verlopen. COBIT 4.1 Montor and Evaluate lancerng van COBIT 4.0, waarn COBIT verder evolueerde naar een compleet IT-governanceraamwerk. De laatste release van COBIT s verse 4.1, de dateert van me Belangrjke verbeterngen n de COBIT 4-edtes zjn onder andere de koppelng van IT-processen aan IT goals en busness goals en de toevoegng aan elk IT-proces van nputs en outputs, rollen en verantwoordeljkheden (RACI-tabel) en doelstellngen en metreken. COBIT 4.1 s vrj beschkbaar en kan als pdf worden gedownload van Def nte van COBIT-processen De COBIT 4.1 IT-processen zjn onderverdeeld n ver domenen: Plan and Organse, Acqure and Implement, Delver and Support en Montor and Evaluate. In fguur 4 zjn deze ver domenen afge- Busness Objectves Governance Objectves Informaton Crtera Plan and Organse Evolute COBIT vndt zjn oorsprong n de audtgemeenschap. In de eerste verse ut 1996 was COBIT een audt- en controleraamwerk met daarn 34 IT-processen en controleobjecteven. Verdere ontwkkelngen en de toevoegng van management gudelnes n 2000 brachten COBIT van een audtraamwerk naar een managementraamwerk. De belangrjkste onderdelen van de management gudelnes waren metreken en maturtetsmodellen voor IT-processen. In 2005 werd een belangrjke stap gezet met de Delver and Support Fguur 4. COBIT 4.1 (ISACA) IT Resources Acqure and Implement 15

5 bedrjfsprocessen beeld, nclusef de onderlggende processen. Het domen Plan and Organse houdt zch bezg met de maner waarop nformatetechnologe kan bjdragen aan het realseren van de doelstellngen van de organsate en hoe dt concreet moet gebeuren. Hervoor zjn strategsche en tactsche utspraken nodg over de nformatearchtectuur, de technologe, de nterne IT-organsate, de budgetten, de maner waarop het management doelstellngen communceert (bjvoorbeeld bewustmakng van bevelgng), het management van de n te zetten personele mddelen, het kwaltetsmanagement, het nschatten van rsco s en het projectmanagement. Acqure and Implement concretseert de IT-stratege door mddel van de dentfcate van IT-oplossngen (nsourcng of outsourcng), de acquste en/of ontwkkelng en het onderhoud van applcates, de acquste en het onderhoud van hardware en systeemsoftware, het voorbereden van de operatonalserng van de systemen (bjvoorbeeld door kennsoverdracht naar de gebrukers), het aankopen van de nodge IT-mddelen, het proces van het management van applcatewjzgngen en het mplementeren, nstalleren en goedkeuren van systemen. Het domen Delver and Support betreft de werkeljke afleverng van de gevraagde densten en omvat de klasseke processen de te maken hebben met de automatserngsafdelng, de afdelng de nstaat voor de verwerkng of producte van nformatesystemen: het management van de confgurate, van problemen, van de data, van de fyseke omgevng van het rekencentrum en andere faclteten, van de computeroperates zelf en van performance en capactet van de hardware. In dt kader horen eveneens thus het defnëren van de servce level agreements (SLA s), het beheer van outsourcers, het garanderen van contnue servce (onder meer dsaster recovery plannng), het verzekeren van optmale systeembevelgng, het dentfceren en toerekenen van de kosten, de opledng en tranng van gebrukers en de ondersteunng van en raadgevng aan gebrukers va een servcedesk. Montor and Evaluate s het verde domen dat door COBIT wordt geïdentfceerd. De voorgaande dertg IT-processen moeten regelmatg worden geëvalueerd op hun kwaltet en overeenkomst met de gestelde controleveresten (zoals de n het COBIT-raamwerk worden voorgesteld voor elk van de processen). Dt domen verwjst dan ook naar permanente montorng- en evaluateactvteten door het management, het beoordelen van de gepasthed van de nterne controles, het ervoor zorgen dat tegemoet wordt gekomen aan externe regulerngen en het voorzen van een IT-governanceraamwerk. In de evolute naar COBIT 4 s de breedte van het raamwerk dudeljk bewaard. Meer specfek probeert COBIT met zjn 34 processen een dudeljk beeld te geven van wat er moet gebeuren bnnen het IT-domen. Ook werden vanaf COBIT 4 de governancestructuren en -processen verder geaccentueerd en utgewerkt. secte Process descrpton Control objectves Management gudelnes Maturty model Fguur 5. Onderdelen van de procesbeschrjvngen bj COBIT 4.1 (ISACA) Utwerkng van COBIT-processen Bj COBIT wordt elk proces beschreven n ver sectes, de opgesomd zjn n fguur 5. Secte 1 bevat de procesbeschrjvng en de procesobjecteven. In fete bevat deze secte een samenvattng van wat wordt voorgesteld n secte 2 en 3. Secte 2 beschrjft de control objectves van het proces. Control objectves zjn een utdrukkng van het gewenste resultaat of van het doel dat berekt moet worden door controleprocedures n te voeren voor een specfeke IT-actvtet. De onderdelen van secte 3, de management gudelnes, helpen het management bj de beschrjvng van IT-processen, bj het vastleggen van de verschllende rollen en verantwoordeljkheden en om vast te leggen hoe deze zullen worden gemeten en opgevolgd. De secte bevat process nputs en outputs, een RACI (Responsble, Accountable, Consulted en Informed)-tabel, goals en metrcs. De process nputs en outputs geven voor een bepaald COBIT-proces aan vanut welke andere processen nformate toestroomt en naar welke processen nformate wegstroomt. Een RACI-tabel s een 16

6 bedrjfsprocessen tabel de wordt gehanteerd om de rollen en verantwoordeljkheden weer te geven van de personen de bj een bepaald COBIT-proces betrokken zjn. De COBIT management gudelnes defnëren ten slotte goals en metrcs op dre nveaus. In de eerste plaats defneert COBIT doelstellngen en metreken op het nveau van IT (IT goals). Dt zjn doelstellngen en metreken op een hoger nveau dan het IT-proces, meer bepaald op het nveau van de algemene IT-afdelng. Het tweede nveau s het nveau van het IT-proces zelf (process goals and metrcs). Deze doelstellngen worden omschreven als de doelstellngen waarvoor de procesegenaar verantwoordeljk s. Ten slotte zjn er doelstellngen en metreken gedefneerd bnnen het proces, op het nveau van specfeke taken (actvty goals and metrcs). In deze dreledghed ondersteunen de actvty goals het bereken van de process goals, de op hun beurt het bereken van de IT goals ondersteunen. De laatste secte beschrjft het maturty model voor het proces. COBIT onderschedt her zes maturtetsnveaus: non-exstent (nveau 0), ntal/ ad hoc (nveau 1), repeatable but ntutve (nveau 2), defned (nveau 3), managed and measurable (nveau 4) en optmsed (nveau 5). Voor elk proces beschrjft COBIT aan welke voorwaarden voldaan moet zjn om een bepaald maturtetsnveau te hebben. Met deze utwerkng van processen postoneert COBIT zch dudeljk meer op het wat-nveau: wat zjn de processen de afgedekt moeten worden? De mate van detal de n ITIL aanwezg s nzake procesutwerkngen, s n COBIT net terug te vnden. Vergeljkng ITIL V3 en COBIT 4.1 Procesdefntes COBIT defneert 34 IT-processen op een genereke maner en behandelt hermee eerder het wat: wat moet er gedaan worden bnnen IT? Voor de defnte van deze 34 genereke IT-processen baseert COBIT zch op best practces ut verschllende andere vakgebeden, waaronder ITIL, de zch eerder op het hoe-nveau stueren (hoe wordt het proces georganseerd?). In de zn zjn COBIT en ITIL ook dudeljk complementar. De COBIT-processen en n welke mate deze zjn afgedekt (verder utgewerkt) door de processen n ITIL V3 vnden we terug n fguur 6. In deze fguur wordt een ondersched gemaakt tussen volledge, gedeelteljke en net-bestaande afdekkng. Het s geen verrassng dat we een grote afdekkng door ITIL-processen zen n de COBIT-domenen Delvery and Support en Acqure and Implement. De overgang bj ITIL V3 naar een lfecycleconcept heeft geen veranderng gebracht n de oorspronkeljke focus van ITIL: de oude servcemanagementprocessen. Een volledge afdekkng vnden we bj de processen DS1 Defne and manage servce levels, DS3 Manage performance and capacty, DS6 Identfy and allocate costs, DS8 Manage servce desk and ncdents, DS9 Manage the confguraton, DS10 Manage problems, AI6 Manage changes en AI7 Install and accredt solutons and changes. Naast de oorspronkeljk focus op de servcemanagementprocessen zen we dat ITIL n verse 3 ook sterk vertegenwoordgd wordt n andere domenen. We zen vertcale orëntate of busness orëntate n het domen Plan and Organse met een ITIL-afdekkng n vjf COBIT POprocessen (bjvoorbeeld PO1 Defne a strategc IT plan), waar dt vroeger veel mnder sterk was. Een horzontale verrumng naar softwareontwkkelngsprocessen en suppler management komt naar voren n de domenen Acqure and Implement en Delver and Support. Voorbeelden hervan zjn AI2 Acqure and mantan applcatons software en DS2 Manage thrd-party servces. We kunnen dus stellen dat ITIL en COBIT naar elkaar toe groeen n termen van de breedte van processen de zj afdekken (zowel operatoneel als busnessgeorënteerd). ITIL V3 dekt meer Montor and Evaluate Plan and Organse COBIT processes addressed by IT Infrastructure Lbrary V3 Delver and Support Fguur 6. Afdekkng van COBIT-processen door ITIL-processen (ISACA) Acqure and Implement 18

7 COBIT-processen af n vergeljkng met ITIL V2, terwjl COBIT nog steeds een overzcht geeft van alle IT-processen n het domen. Processtructuur Als we begnnen bj de structuur waarmee de processen worden beschreven n ITIL V3 en een equvalent zoeken bj COBIT 4.1, komen we ut op het resultaat n fguur 7. Voor elk van de onderdelen van de ITIL V3-procesbeschrjvngen vnden we een equvalent n een van de COBIT 4.1-sectes. Er zjn echter vermeldenswaardge verschlpunten bj de onderdelen 1, 5, 7 en 9. In ITIL V3 worden de doelstellngen beknopt beschreven. COBIT daarentegen defneert doelstellngen op dre nveaus, zoals we reeds hebben toegelcht. Bovenden bndt COBIT her ook telkens metreken aan, wat n ITIL veel mnder s utgewerkt. Voor het onderdeel Process actvtes, methods and technques ut het ITIL V3-raamwerk s er een equvalent bj COBIT 4.1. ITIL gaat echter, zoals reeds vermeld, nhoudeljk ets deper dan COBIT. Een voorbeeld hervan s dat ITIL process flows en een utgebrede beschrjvng van de processtappen levert voor bjna alle processen. Dt vnden we net terug n het COBIT-raamwerk. Het moet gezegd dat de COBIT-processen n de later gepublceerde COBIT IT Control Practces wel meer n detal worden utgewerkt. Een ander voorbeeld s dat ITIL rchtljnen en voorbeelden geeft voor de bepalng van prorteten van ncdenten en change requests. COBIT beperkt zch tot het aangeven dat dt moet gebeuren. Het laatste verschlpunt zjn de crtcal success factors (CSF s). ITIL defneert een CSF als dat wat moet gebeuren om een proces, project, plan of ITdenst succesvol te laten verlopen. Het al dan net behalen van een CSF wordt gemeten met KPI s, wat meteen de lnk aangeeft tussen bede nstrumenten. CSF s vnden we n COBIT 4.1 enkel als begrp n de woordenljst terug. In de vorge verse van COBIT (verse 3) bestonden wel CSF s, maar n COBIT 4.1 zjn de CSF s geïntegreerd n nputs/outputs en actvty goals en worden ze net meer apart vermeld. Als we de vergeljkng omdraaen en begnnen bj COBIT 4.1 en zoeken naar een equvalent bj ITIL V3, krjgen we fguur 8. Bj deze vergeljkng zjn twee belangrjke opmerkngen te maken: het ontbreken van RACI-tabellen en maturtetsmodellen bj ITIL V3. COBIT 4.1 defneert n de management gudelnes voor elk proces een RACI-tabel. Dt vnden ITIL V3 Purpose/goal/objectve Scope Value to busness Polces/prncples/basc concepts Process actvtes, methods & technques Trggers, nputs, outputs & nterfaces Key performance ndcators/metrcs Informaton management Challenges, crtcal success factors & rsks we net terug bj ITIL V3. Maturtetsmodellen zjn eveneens net terug te vnden n ITIL V3. Enerzjds zjn stukken van het onderdeel Process actvtes, methods and technques terug te vnden n de beschrjvng van verschllende maturtetsnveaus van COBIT 4.1. Anderzjds ontbreekt een compleet maturtetsmodel per proces met een beschrjvng van de verschllende nveaus, dat we wel terugvnden bj COBIT 4.1. Ut de bovenstaande dscusse bljkt dudeljk dat ITIL verder gaat n het gedetalleerd utwerken van processen, onder andere aan de hand van flowcharts. Het s wel zo dat voor COBIT ondertussen COBIT IT Control Practces worden ontwkkeld, de dudeljk ook meer gedetalleerde COBIT 4.1 Process descrpton Process descrpton Process descrpton Management gudelnes Process descrpton Management gudelnes Management gudelnes Control objectves Maturty model Management gudelnes Management gudelnes Process descrpton Management gudelnes Management gudelnes Fguur 7. Mappng van ITIL V3 en COBIT 4.1 (ITGI) COBIT 4.1 Process descrpton Control objectves Management gudelnes Maturty model ITIL V3 Purpose/goal/objectve Scope Value to the busness Polces/prncples/basc concepts Informaton management Polces/prncples/basc concepts Process actvtes, methods & technques Informaton management Value to the busness Polces/prncples/basc concepts Process actvtes, methods & technques Trggers, nputs, outputs & nterfaces Key performance ndcators/metrcs Informaton management Challenges, crtcal success factors & rsks Process actvtes, methods & technques Fguur 8. Mappng COBIT 4.1 en ITIL V3 (ITGI) 19

8 bedrjfsprocessen Frank Stevens s partner bj BeAlgned en gastdocent aan de Unverstet Antwerpen Management School. E-mal: bealgned.be. procesnformate gaan aanleveren. Aan de andere kant s COBIT sterker n het meten van processen, bjvoorbeeld aan de hand van maturtetsmodellen en metreken op verschllende nveaus. Wm Van Grembergen s professor Informaton Systems Management aan de Unverstet Antwerpen en de Unverstet Antwerpen Management School. E-mal: Steven De Haes s programmacoördnator en onderzoeker Informaton Systems Management aan de Unverstet Antwerpen Management School en gastdocent aan de Unverstet Antwerpen. E-mal: Concluse De complementartet tussen ITIL en COBIT s n vergeljkng met de vorge verses toegenomen door de utbredng van het aantal processen bj ITIL V3. Deze utbredng heeft gezorgd voor een grotere afdekkng van de COBIT-processen n horzontale (meer processen) en vertcale rchtng (meer busnessgercht). De focus bljft bj ITIL echter op servcemanagement. Wat de depgang rond procesbeschrjvng en het aanreken van praktsche zaken de kunnen helpen bj de procesutvoerng betreft, gaat ITIL V3 verder dan COBIT 4 en focust ITIL V3 zch op het hoe en COBIT 4.1 meer op het wat. De endconcluse s dat bede raamwerken dudeljk naar elkaar toe zjn geëvolueerd en op de maner elkaar nog sterker aanvullen dan n voorgaande edtes.»de bede raamwerken zjn dudeljk naar elkaar toe geëvolueerd en vullen elkaar nog sterker aan dan n voorgaande edtes«revewer Carlos De Backer Lteratuur IT Governance Insttute (2007). COBIT 4.1, IT Governance Insttute (2007). COBIT Control Practces, IT Governance Insttute (2008). COBIT Mappng: Mappng of ITIL V3 Wth COBIT 4.1, tsmf-internatonal (2007). Foundatons of IT Servce Management Based on ITIL V3. Van Haren Publshng. OGC (2001). Best Practce for Servce Delvery. The Statonary Offce. OGC (2001). Best Practce for Servce Support. The Statonary Offce. OGC (2007). Contnual Servce Improvement. The Statonary Offce. OGC (2007). Servce Desgn. The Statonary Offce. OGC (2007). Servce Strategy. The Statonary Offce. OGC (2007). Servce Transton. The Statonary Offce. OGC (2007). Servce Operaton. The Statonary Offce. Lnk 20

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3

Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 dossier security management Risicomanagement krijgt vaste plaats in ITIL 3 ICT-risico- en -securitymanagement ontwikkelt zich van specialisme tot normaal beheerst proces In de afgelopen vijf jaar is het

Nadere informatie

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management?

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Wet- en regelgeving levert een duidelijke business case SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Identity management (IdM) staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van vrijwel

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen

De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen Jurriaan Kamer, 7 december 2010 Studentnummer 838513819 2 The impact of server virtualization on ITIL processes Afstudeerverslag Colofon auteur:

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

De methode Prince2 en projectfalen

De methode Prince2 en projectfalen Afstudeerverslag Versie: 1.1 Student Naam: René Rateischak Studentnummer: 850257228 Afstudeercommissie Voorzitter: Prof. dr. B. Prakken, namens Open Universiteit Nederland 2e lezer: Dr. E. Roubtsova, Open

Nadere informatie