De Rotondeteller in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rotondeteller in de praktijk"

Transcriptie

1 Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen en opledngen voorjaar 2013 De Rotondeteller n de praktjk fetsen en lopen nnovate nternatonaal mleu mobltetsmanagement openbaar openbare rumte parkeren procesbegeledng verkeerslchten verkeersmanagement vervoer verkeersvelghed

2 c o l o f o n Colofon Traverse s een utgave van DTV Consultants B.V. en verschjnt twee maal per jaar. Op de voorzjde Carl Stolz, senor advseur Redacte-adres DTV Consultants T.a.v. Anne-Leke Joosten Postbus DN Breda Telefoon (076) Fax (076) E-mal: Bezoekadres Markendaalseweg KC Breda Redacte/endredacte Anja Schevnk Anne-Leke Joosten Hans Godefrooj Marcel Kant Tanja Steenhorst Ontwerp en opmaak Scrpt unlmted, Utrecht Oplage exemplaren c o l u m n En de wnnaar s... rep de presentator met lude stem, om vervolgens een lange stlte te laten vallen om de spannng tot het toppunt op te voeren. Op het podum stonden zes deelnemers klaar voor de talentenwedstrjd, en geen van allen was er zeker van dat hj of zj zou gaan wnnen. Werd het de vroljke maar onhandge clown, de zangeres van een zelfgeschreven smartlap, de jazzy trompettst, de gevatte moppen tapster, de goochelaar met het konjn en de hoge hoed of het dansseresje met de elasteken benen? Ook de mensen n de zaal zaten n spannng. Welke crtera zou de jury gaan hanteren? Gng het om orgnaltet, vakmanschap, of utendeljk toch om de utvoerng met de mnste foutjes? Ik moest aan de stuate denken, toen we onlangs vol verwachtng utkeken naar de utslag van een van de vele tenders waar DTV Consultants recenteljk aan mee heeft gedaan. De concurrente bestond ut plurform samengestelde consorta; gelegenhedscombnates van leverancers van navgateapparatuur, telecomprovders, hardware fabrkanten, marketngbureaus en/of onderzoeksbureaus. En het voorstel dat ze allen hadden ngedend verschlde ongetwjfeld zowel qua nnovategehalte, functonaltet, robuusthed als qua kosten. Welk van de ten (!) offertes zou worden utverkoren? Hoe zjn de verschllende aspecten van de ngedende voorstellen gewaardeerd? En hoe zou de grote groep verlezende partjen gaan reageren? Nemen ze alle gemaakte kosten maar voor lef, of gaan ze de utslag als slechte verlezer aanvechten. Sommge partjen ljken dat standaard te doen, want procedurefoutjes zjn snel gemaakt en het bedt neuwe kansen: de zucht naar werk s bj vele partjen momenteel nogal groot, om het zo maar eens ut te drukken. De verkeerskundge wereld s n 2012 op grote schaal geconfronteerd met een neuwe werkeljkhed, waarbj nnovatef aanbesteden zjn ntrede heeft gedaan. Waar vroeger het endproduct door de opdrachtgever tot n hoge mate vooraf werd gespecfceerd, wordt nu steeds vaker n functonele termen beschreven, hoe de endstuate na voltooen van de opdracht er ut moet zen. Zo wordt bjvoorbeeld geëst dat de restjd op een bepaald wegvak maxmaal x seconden mag bedragen In deze Traverse onder andere: of dat de totale ntenstet met y% moet dalen. Dat s vooraf lastg hard te maken en bedt dus veel dscussestof na gunnng van de opdracht. Een ander fenomeen betreft het utschrjven van een prjsvraag. Herbj beperkt de opdrachtgever zch enkel tot het beschrjven van de bestaande problematek en worden marktpartjen utgedaagd om zelf met een verrassende oplossng te komen. Het resultaat hervan s dat zowel de aangeboden oplossngen als de kenmerken van de endstuates aanmerkeljk van elkaar kunnen verschllen. Deze maner van aanbesteden past bj een terugtredende overhed, de zch beperkt tot een regerol en de nhoud aan de markt overlaat. Toch s dat laatste slechts deels het geval, want bj de utendeljke gunnng ljkt me nhoudeljke kenns voor het beoordelen van de nzendngen geen overbodge luxe. Al kan de kenns natuurljk ook worden ngekocht. Of dregt ons mooe vakgebed defntef gedomneerd te gaan worden door de orde van de nkopers, de vooral door procedures en pecuna getrggerd worden? Vanut het perspectef van een bureau als het onze zen we, dat ook overheden en met name de daar werkende ambtenaren nog fors moeten wennen aan hun neuwe rol. Aanbesteden s ook voor hen een loterj met een onzekere utkomst, en dat geldt met name bj de nhuur van menskracht waarbj vanzelfsprekend ook de persoonljke relate van belang s. Bj aflopende contracten moet opneuw een marktconsultate worden gedaan, ook als men tot op dat moment zeer tevreden was over persoon, prjs en prestate. Herbj ontstaat de lastge stuate dat de bestaande nhuur altjd een kennsvoorsprong heeft, de bj de aanbestedng egenljk net mag worden utgenut. De concurrente rest vooral het tarefwapen. Hoe krjg je nu de beste persoon tegen een acceptabele prjs? Allerle createve oplossngen ljken te worden gezocht. Deels frustrerend als je als ndener achteraf vraagtekens kunt zetten bj de objectvtet van de procedure, maar vaak ook wel weer begrjpeljk, want voor je het weet, zt je als nhuurder een tjdlang vast aan de goochelaar met het konjn en de hoge hoed! Hoe het ook zj, namens alle medewerkers van DTV Consultants wens k u een gezond en succesvol 2013 toe en k hoop, dat bj al uw aanbestedngen, zowel u als wj als wnnaar ut de bus komen. Bo Boormans - Drecteur 3 De Rotondeteller n de praktjk 5 ASVV geactualseerd 5 Reconstructe kruspunt Osterwjk 6 Verkeersadvserng Snt Maarten 7 DTV Consultants actef n Europa 8 Succesvolle utrol TotallyTraffc n Noord-Brabant 8 Regelscenaro s gemeente Endhoven 9 Verkeerslchten: meer dan het regelen van het verkeer 10 Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam 11 Baanverdubbelng Gooseweg 12 Opledng VRI-techncus 13 Aanbod masterclasses, opledngen en cursussen voorjaar 2013 p a g n a 2 p a g n a 2

3 jaar De Rotondeteller n de praktjk De Rotondeteller bedt wegbeheerders de mogeljkhed om met behulp van vdeobeelden op een snelle maner nzcht te krjgen n alle verkeersstromen op rotondes. Net alleen worden alle voertugen automatsch geteld, maar de gegevens worden ook n een herkomst/bestemmngs(hb)-matrx weer - gegeven. Inmddels hebben wj verschllende projecten utgevoerd met de Rotondeteller en de resultaten zjn verrassend goed. Tellen, classfceren én volgen van voertugen s met geen ander systeem op hetzelfde nveau mogeljk. De technologe achter de Rotondeteller zetten wj nmddels ook n voor ge-automatseerde conflctobservates en andere toepassngen. De Rotonde - teller s een gezamenljk product van DTV Consultants en DySI ut Assen. DTV Consultants heeft tjdens de Intertraffc 2012 voor het eerst de Rotondeteller aan het publek getoond. Naar aanledng van deze productpresentate en een artkel n de Traverse stroomden de eerste aanvragen van wegbeheerders bj ons bnnen. Provnce Zud-Holland De prmeur was voor de provnce Zud- Holland op een rotonde n Stolwjk. Net verwonderljk dat just n Zud-Holland de eerste praktjkcase voor de Rotonde teller was. Deze wegbeheerder kest wel vaker voor nnovateve oplossngen en er was boven den een concrete casus voorhanden. In Stolwjk hebben we gedurende een hele week, van zeven uur s ochtends tot zeven uur s avonds, opnamen gemaakt en vervolgens geanalyseerd. De resultaten bleken drect van hoge kwaltet. We hebben de resultaten afgezet tegen een telslangmetng ut 2010 om te zen of het verloop van de ntens teten over de dag engszns vergeljkbaar s gebleven. In de grafek op de volgende pagna s te zen dat de tellngen vrjwel overeen komen. Daarnaast hebben we steekproefsgewjs handmatge tellngen utgevoerd ter controle van de resultaten. Ook deze proeven tonen aan dat we een zeer hoog lees verder op pagna 4 p a g n a 3 p a g n a 3

4 120 Populerenlaan afrjdend (van Rotonde) 100 Motorvoertugen Gemddelde werkdag Rotondeteller Gemddelde werkdag Telslang 0 Tjd kwaltetsnveau kunnen garanderen. Ook de provnce Zud-Holland s tevreden: Met de Rotondeteller hebben we een utstekende en nnovateve tool om verkeer te kunnen tellen op rotondes, aldus Mrza Mlosevc van de provnce. Het s nu ook mogeljk om beelden te analyseren de tjdens de avonduren met openbare verlchtng zjn gemaakt. Leerpunten Toch zen we altjd nog verbetermogeljkheden. Ut het project n de provnce Zud-Holland bleek bjvoorbeeld dat de cameraposte nog voor verbeterng vatbaar was. Ook wllen we meer geautomatseerde kwaltetscontroles nbouwen, zodat vsuele steekproefsgewjze controles van de camerabeelden net meer nodg zjn. Een eerste punt s nmddels al doorgevoerd: het s nu ook mogeljk om beelden te analyseren de tjdens de avonduren met openbare verlchtng zjn gemaakt. Neuwe ontwkkelngen De technologe achter de Rotondeteller wordt nmddels ook ngezet voor conflctobservates en andere toepassngen. In Rdderkerk hebben we de Rotondeteller gebrukt om nzchteljk te maken hoe vaak het op een bepaalde rotonde voorkomt dat voertugen de rotonde lnksom nemen om De technologe achter de Rotondeteller wordt nmddels ook ngezet voor conflctobservates en andere toepassngen. zo een drekwart passage af te snjden. Op een andere locate hebben we een conflctobservate utgevoerd op een ongeregeld kruspunt waarvan het ondudeljk was waarom er relatef veel ongevallen plaatsvnden. Deze automatsche analyses leveren verrassend veel nformate op. Uteraard s het utvoeren van doorsnedetellngen op zowel het hoofdwegennet als het onderlggend wegennet geen enkel probleem met deze technologe. DySI s nmddels begonnen met de ontwkkelng van een permanent telsysteem op bass van dezelfde technologe. Informatebehoefte bj wegbeheerders Om de mogeljkheden van ons product zo goed mogeljk te laten aansluten op de behoeftes van onze klanten, hebben wj klanten gevraagd een korte vragenljst n te vullen. Ut deze vragenljst bleek dat de respondenten vooral behoefte hebben aan nformate over kruspuntstromen (70% en 50% mét categorserng), overstekende fetsers (54%), wachtrjen (50%) en verlestjden (42%). Daarnaast bljkt dat wegbeheerders n de praktjk net of nauweljks over deze nformate kunnen beschkken. Dankzj deze nformate kunnen we de Rotondeteller gercht doorontwkkelen, rekenng houdend met de wensen van de markt. Wj zjn dan ook samen met DySI druk bezg om n de genoemde behoeftes te voorzen. Het automatsch genereren van een herkomst-bestemmngsmatrx voor elk gewenst moment van de week s geen enkel probleem meer. Ook het meten van wachtrjen en verlestjden per voertug s bnnenkort mogeljk, nden meerdere camera s worden gebrukt. Datzelfde geldt voor het automatsch tellen van (overstekende) fetsers. Het classfceren van voertugen s mogeljk en wordt steeds verder geautomatseerd. Het automatsch genereren van een herkomst-bestemmngsmatrx voor elk gewenst moment van de week s geen enkel probleem. Wlt u weten of uw vragen kunnen worden beantwoord door het nzetten van de Rotondeteller? Neem dan contact met ons op. Onze advseurs bekjken graag samen met u welke mogeljkheden er zjn. Carl Stolz en Paul van den Bosch p a g n a 4 p a g n a 4

5 ASVV geactualseerd Snds 1984 brengt CROW het handboek Aanbevelngen voor verkeersvoorzenngen bnnen de bebouwde kom ut, beter bekend als de ASVV. De laatste verse dateerde ut 2004 en was nodg aan actualsate toe. CROW heeft DTV Consultants end 2010 opdracht verleend om bj te dragen aan de Herzenng van de ASVV en het deelproject Neuwe kenns n de ASVV voor haar rekenng te nemen. Inmddels s de ASVV volledg geactualseerd en s de herzene verse ASVV 2012 onlne te raadplegen va de dgtale kennsbank van CROW. Dankzj de dgtale verse kan CROW nog sneller op actuele zaken nspelen waardoor de kenns nog beter upto-date bljft. De paperen verse, het handboek, s end 2012 verschenen. Controle en neuwe kenns Bj het opstellen van een herzene verse s door DTV Consultants n de eerste negen hoofdstukken gecontroleerd of de opgenomen nformate nog altjd actueel s en of de gebrukte benamngen en utleg net afwjken van gebrukte benamngen en bjbehorende utleg n andere publcates. Ook s neuwe kenns omtrent dverse onderwerpen en ontwkkelngen door ons n samenwerkng met de Werkgroep Neuwe Kenns toegevoegd. Herbj kan worden gedacht aan ontwkkelngen op het gebed van de Basskenmerken Wegontwerp (BKW), de nrchtng van schoolomgevngen, toegankeljke bushalten, shared space, et cetera. Daarnaast zjn verouderde plaatjes, grafeken en tabellen n de ASVV geactualseerd. DTV Consultants: praktjkopleder en kennsdeler Als praktjkopleder van het verkeerskundge werkveld, streeft DTV Consultants altjd naar het zo veel mogeljk delen van kenns met anderen. De herzenng van de ASVV was DTV Consultants daarom ook op het ljf geschreven en de kenns wordt n onze cursussen en opledngen toegepast. Lsette de Wldt Reconstructe kruspunt Osterwjk Het verkeer op het kruspunt Moergestelseweg Tlburgseweg n de gemeente Osterwjk wordt momenteel door een verkeersregelnstallate geregeld. Deels door de vormgevng van het kruspunt en deels door het fet dat de nstallate sterk s verouderd, laat de verkeers afwkkelng de laatste jaren steeds meer te wensen over. De gemeente Osterwjk heeft DTV Consultants gevraagd om de mogeljkheden te onderzoeken om het kruspunt te re con strueren en zo ondermeer de verkeersafwkkelng te verbeteren. rangs plen (Largas-prncpe), rotonde en neuwe verkeersregelnstallate. De verkeerskundge berekenngen gaven aan dat alleen een rotonde of een verkeersregel Varanten Op bass van recente verkeerstellngen zjn verschllende kruspuntvormen de revue gepasseerd: ongeregeld kruspunt, voornstallate het verkeer duurzaam en op een acceptabele wjze kan afwkkelen. Op bass van een mult crtera analyse s utendeljk gekozen voor twee compacte enkelstrooksrotondes met het fetsverkeer n de voorrang. De betere verkeersafwkkelng buten de sptsperodes, geen wachttjden meer voor het fetsverkeer en een hogere verkeersvelghed waren de belangrjkste argumenten om voor deze kruspuntoplossng te kezen. Met behulp van Vssm s de verkeersafwkkelng nader onderzocht, met Rjcurve s de beredbaarhed van de rotondes onderzocht. De reconstructe van het kruspunt s gepland voor najaar Marcel Wllekens p a g n a 5 p a g n a 5

6 Verkeersadvserng Snt Maarten DTV Consultants advseert snds 2010 n samenwerkng met ngeneursbureau Levense over de verkeerskundge effecten van de voorgenomen netwerkutbredngen. Hervoor hebben wj een (statsch) verkeersmodel van Snt Maarten gebouwd en een (dynamsche) smulate van het gebed n en rond de hoofdstad Phlpsburg ontwkkeld en utgevoerd. Snt-Maarten s een eland n de Carbsche Zee en verdeeld n een Frans en een Nederlands deel. De totale oppervlakte van het eland bedraagt 87 km² (ongeveer de helft van Texel) met ca nwoners (rum zes keer Texel) en veel toersten de korte of langere tjd (tme sharng) op het eland verbljven. We bekend s op Snt Maarten weet dat de capactet van het hudge wegennet erg onder druk staat. Het regulere verkeer n combnate met het toerstsch/ economsch verkeer ledt tot dageljkse fles. In het hoog sezoen en bj wegwerkzaamheden of calamteten s het systeem kwetsbaar, omdat voor veel verplaatsngen maar één aantrekkeljke route s. De bass voor de verbeterng van de nfrastructuurplannng op Snt Maarten s vastgelegd n het RNIP (Road Network Improvement Plan). Hern staan de neuwe verbndngen, ook wel lnks, aangegeven om het bestaande wegen net te ontlasten. Lnk 9 Inmddels s lnk 9 een drecte verbndng vanaf het nternatonale vlegveld naar de rest van het eland n aanbouw. De andere verbndngen bevnden zch n de verschllende stada van onderzoek, utwerkng en voorberedng. Naast bouwen kjkt het Mnstere van Volkshusvestng, Rumteljke Ontwkkelng, Mleu en Infrastructuur ook naar de mogeljkheden van beter benutten van de hudge nfrastructuur. Sander Bunngh en Bart Veroude Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Aankomende februar eerstvolgende kans om u zelf te laten certfceren! De Denst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rjkswaterstaat en DTV Consultants hebben n september 2012 aan de eerste ten verkeersvelghedaudtors voor het rjkswegennet een certfcaat utgerekt. Deze verkeersdeskundgen gaan voortaan het ontwerp van neuwe wegen of de reconstructe van bestaande wegen op ver momenten n het ontwerp- en aanlegproces toetsen op verkeersvelghedsaspecten. De Nederlandse rjks wegen behoren qua velghed al tot de top dre van Europa. De nzet van deze audtors s een neuwe stap om de verkeersvelghed nog verder te verbeteren. Certfcerngstraject Om de kwaltet van de audtrappor tages te waarborgen, mogen alleen audtors met een door DVS erkend certfcaat de audts op het rjkswegennet utvoeren. DTV Consultants heeft hervoor samen met DVS het certfcerngstraject Verkeersvelghedsaudtor rjkswegennet ontwkkeld. Het traject bestaat ut ver onderdelen, nameljk het samenstellen van een portfolo, een ntake-assessment, een tranng en een examen. Daarnaast organseert DTV Consultants samen met DVS de jaarljkse terugkomdagen voor de audtors. Heeft u nteresse om audtor te worden? Op vndt u meer nformate en de startdata van het traject. Anja Schevnk Op de foto van lnks naar rechts staand: M. de Haan, A. Peet, D. Overkamp, R. Andresse, E. Mansvelder en D. de Baan. Van lnks naar rechts zttend: W. van der Wjk, J. Stegeman (nog net gecertfceerd), B. van de Weterng, P. Uttenbogerd en P. Broeren. p a g n a 6

7 DTV Consultants actef n Europa In november 2012 zjn maar lefst dre (STEER) projecten van DTV Consultants goedgekeurd door de Europese Commsse. DTV Consultants zal bovenden voor het derde jaar achtereen optreden als coördnator van een groot Europees project. Tjd om dt met u te delen. Wellcht dat onderstaande nformate voor u een kans bedt om aan te haken en uw plannen gerealseerd te krjgen. Project MOBI Project MOBI Voor het project MOBI s DTV Consultants coördnator. Bnnen dt project wordt het mobltetsspel Van5naar4 doorontwkkeld en wordt het bovenden n verschllende Europese landen gespeeld, te weten Groot-Brttannë, Belgë, Portugal, Bulgarje en Roemenë. Project STARS STARS, het tweede goedgekeurde voorstel, s een verkeersproject voor mddelbare scholen, waarbj een certfcerng met sterren wordt ontwkkeld en ngevoerd. Hoe meer sterren je verdent, hoe beter je met verkeer en duurzaamhed omgaat. Project ENDURANCE Het derde goedgekeurde Europese voorstel s ENDURANCE, een groot project bestaande ut 30 partners. Het doel s om steden en rego s te helpen bj het opzetten van SUMP s: Sustanable Urban Moblty Plans. Het gaat om het verduurzamen van het mobltetsbeled van gemeenten of provnces. Hervoor wordt gebruk gemaakt van de kenns en ervarng van de consortumpartners en hun natonale netwerk. Reeds lopende Europese projecten Naast deze neuwe projecten, de offceel n aprl 2013 van start gaan, zjn we snds de tweede helft van vorg jaar gestart met Bke The Track en NODES. Bke the Track - Track the Bke startte n me DTV Consultants s coördnator van dt project en heeft eveneens de verantwoordeljkhed om n Nederland het concept op locate te mplementeren. Doel s het stmuleren van fetsen bj famles met knderen tussen de 9 en 15 jaar. Bnnen het project wordt gebruk gemaakt van nnovateve trackng technologe, wat gecombneerd wordt met een spelelement. Tot slot s n oktober 2012 NODES gestart, een project gercht op het verbeteren van grote overstappunten. De consortumpartners, waaronder ook de Nederlandse Spoorwegen, zullen een handledng en toolbox hervoor ontwkkelen. Heeft u nteresse n een of meer van bovenstaande Europese projecten? DTV Consultants gaat graag ook met u aan slag met deze neuwe projecten! Neem dan contact met ons op om te horen hoe u aan kan haken bj bovenstaande Europese projecten. Sander Bunngh en Annelen Venema Groene Golf Team vast team bnnen Rjkswaterstaat Het Groene Golf Team, gestart n 2006, s een bekend begrp onder verkeers(regel)- kundgen. Na jaren opereren als projectteam gaat het Groene Golf Team als vast team bnnen Rjkswaterstaat verder. De eerste vjf jaar heeft het team advezen gegeven aan wegbeheerders door het hele land over mogeljke verbeterngen aan zo n duzend verkeersregelngen. De laatste twee jaar s de focus komen te lggen op de andere verkeersmanagementsystemen, voornameljk bj Rjkswaterstaat. Vele locates met rjstrooksgnalerng, toert doseernstallates en DRIPs zjn onder handen genomen door de medewerkers van het Groene Golf Team. DTV Consultants heeft de medewerkers begeled bj de onderzoeken naar DRIPs. Een groot aandeel van de geconstateerde problemen bj deze systemen wordt net veroorzaakt door technsch falen, maar door verkeerde nstellngen en confgurates. Door meer energe te steken n de verkeerskundge controle van neuwe systemen en het verkeerskundg beheer gedurende het gebruk, worden fouten zoveel mogeljk voorkomen of gevonden en verholpen. Het team heeft deze aanpak vastgelegd n beheerplannen en werkwjzers voor de verkeerscentrales van Rjkswaterstaat. Investeren loont Investeren n verkeerskundg beheer loont! Dat bljkt ook ut het fet dat het Groene Golf Team de projectstatus s ontstegen. Na jaren opereren als projectteam gaat het Groene Golf Team n 2013 als vast team bnnen Rjkswaterstaat haar nuttge werk op egen kracht voortzetten. DTV Consultants heeft met veel plezer en enthousasme vanaf het eerste uur een begeledende rol gehad n dt succesvolle project. Hanneke Welten en Leon Deckers p a g n a 7 p a g n a 7

8 Succesvolle utrol TotallyTraffc n Noord-Brabant Na het succesvol op de kaart zetten van TotallyTraffc n de Stadsrego Rotterdam, s DTV Consultants aan de slag als Totally- Traffc-begeleder n de provnce Noord-Brabant. TotallyTraffc s dé aanpak voor verkeerseducate n het voortgezet onderwjs n Brabant. Samen met projectadvesbureau Akertech zjn nmddels 55 scholen geworven de deel nemen aan TotallyTraffc. Door mddel van (nter) acte, dscusse, reflecte en het opdoen van praktsche ervarng, maken jongeren bnnen de TotallyTraffc aanp ak kenns met verkeersvelghed. De belangrjkste taken van DTV Consultants bnnen dt project bestaan ut het werven van neuwe scholen en het begeleden van scholen om te komen tot een defntef jaarplan waarmee deelname wordt vastgelegd. Daarnaast onderhoudt de TotallyTraffcbegeleder gedurende de utvoerngs perode ntensef contact met de scholen om de voortgang te montoren, de wensen ten aanzen van TotallyTraffc te nventarseren en scholen te begeleden bj het nvullen van de declarates en neuwe jaarplannen. De begeleder vanut DTV Consultants verzamelt en controleert de plannen en zorgt er n zjn algemeenhed voor dat het voor scholen zo eenvoudg mogeljk s om met TotallyTraffc aan de slag te gaan. Ge durende het schooljaar fungeert DTV Consultants bnnen dt project tevens als vraagbaak voor de scholen. Meer nformate s te vnden op Lsette de Wldt ANWB en DTV Consultants: samen aan de slag voor de Electrc Freeway Almere en Amsterdam-Zud lggen, afhankeljk van het preceze vertrek- en aankomstpunt 15 tot 25 klometer ut elkaar. Een afstand de voor veel forensen te ver s om te fetsen. Een drecte trenverbndng s er net en automoblsten staan n de sptsuren vaak n de fle. De opkomst van de elektrsche scooter en de elektrsche fets bedt kansen om forensen te stmuleren meer gebruk te maken van de bestaande fetsverbndng en ontspannen op het werk aan te komen! Samen met Forenzo, het voordeelplatform van ANWB/Patch voor werkgevers en werknemers, staan wj, n opdracht van de gemeente Almere, voor de utdagng forensen te stmuleren de bestaande fetsverbndng beter te gebruken. De ambte van de gemeente Almere s groot; end 2014 denen dageljks mnmaal 200 mensen n plaats van de auto gebruk te maken van de (elektrsche) fets of elektrsche scooter op het traject Almere-Amsterdam. Om deze doelstellng te halen worden meerdere actes ondernomen. Gekozen s voor zowel een top-down benaderng, waarbj nzet van maatregelen en promote va de werkgevers wordt gerealseerd, als een bottum-up benaderng, waarbj een communcatecampagne wordt opgezet om de route onder de aandacht te brengen en de nwoners van Almere warm te maken voor de elektrsche fets of scooter. Dt voorjaar zal de communcatecampagne van start gaan. Ruben van den Hamsvoort en Tanja Steenhorst Regelscenaro s gemeente Endhoven Gemeente Endhoven gaat twaalf verkeerslchtenregelngen aansluten op haar scenaromanager. Leon van den Bggelaar van de gemeente: Het bassdee s om regonaal verkeersmanagement te kunnen voeren waarbj stedeljke verkeerslchtenregelngen door een regonale centrale worden aangestuurd. Het project wordt gesubsdeerd door het landeljke project Mobltetsaanpak. Fase 1 omvat het ontwkkelen van een scenaromanager voor de Endhovense centrale; n fase 2 worden de hudge verkeerslchtenregelngen aangepast, zodat deze door de scenaromanager kunnen worden aangestuurd; n fase 3 wordt een koppelng tot stand gebracht tussen de regonale verkeerscentrale n Geldrop en onze stedeljke scenaromanager. DTV Consultants heeft opdracht gekregen om fase 2 ut te voeren. Voor de twaalf CCOL verkeerslchtenregelngen s een standaard ontworpen en geprogrammeerd voor het accepteren, loggen en bewaken van de aangevraagde utwjkroute (scenaro). Vervolgens worden de maxmum groentjden en haattjden tjdeljk gewjzgd. Daarnaast zjn per scenaro, kruspunt specfeke aanpassngen nodg, zoals het wel of net toestaan van openbaar vervoer ngrepen, vrje koppelngen en halfstarre koppelngen/ groene golven. Erk de Jong p a g n a 8 Vervolg cursusaanbod op pagna 11

9 Dre neuwe cursussen n 2013 DTV Consultants s altjd bezg haar onderwjsaanbod te actualseren en te verneuwen. In deze Traverse treft u dan ook nformate over dre neuwe ntateven aan. In het voorjaar beden we samen met de Erasmus Unverstet Rotterdam de Masterclass Parkeren anno 2020 aan. Parkeren wordt omgegeven door veel msverstanden en dlemma s. Hoe belangrjk s parkeren voor de detalhandel en wat zjn de effecten van hogere parkeertareven? Deze masterclass helpt u om te komen tot een goed onderbouwde en duurzame oplossng voor uw parkeervraagstuk. Een tweede neuwe Masterclass s de Masterclass n Europa. Tot op heden wordt de Europese Commsse en haar projecten vaak afgedaan als een hoop gedoe en veel paperwerk. De werkeljkhed lgt echter een stuk genuanceerder. In deze Masterclass krjgt u nzcht n hoe je een Europees project kan aanpakken, hoe je het beste kan starten en welke praktsche zaken geregeld moeten worden. In het voorjaar start tot slot de Leergang Verkeerskunde. Deze leergang rcht zch op hoogopgeleden de vanut een ander vakgebed de verkeerskunde n komen en zch n korte tjd wegwjs wllen maken n het vakgebed. Na afloop van de leergang zjn de deelnemers n staat om veel voorkomende verkeerskundge vraagstukken op te pakken. Spreekt één van deze neuwe producten u aan? Kjk dan op onze webste voor meer nformate. Allard Vsser en Natale Veenkamp Verkeerslchten: meer dan het regelen van het verkeer De rol van verkeerslchten n het kader van dynamsch verkeersmanagement wordt steeds groter. Inden nodg moet er meer verkeer kunnen worden verwerkt, maar daarnaast kunnen de verkeerslchten ook waardevolle nformate verzamelen en doorgeven. Op bass van deze nformate kan het verkeer weer beter worden gestuurd en regelscenaro s worden geoptmalseerd. Het spreekt voor zch dat deze neuwe rol wel vraagt om utbredng van de bestaande functonaltet van de verkeersregelnstallates. Recent geplaatste verkeersregelnstallates zjn veelal al wel utgerust voor deze neuwe taken. Ze zjn aangesloten op een beheercentrale, hebben een snelle communcateverbndng met deze centrale en zjn geschkt om scenaro s n te schakelen (waardoor een andere regelng met andere nstellngen wordt geactveerd). Bj oudere verkeersregelnstallates s dt meestal net het geval. Voor meerdere rego s n Nederland hebben wj vanut twee verschllende nvalshoeken een soortgeljke nventarsate utgevoerd. Het doel van bede nventarsates was om n beeld te brengen welke nstallates al wel en welke nog net zjn voorbered op deze neuwe taken. Herbj zjn alle verkeers regelnstallates op routenveau geïnventarseerd. Immers de weggebruker merkt nets van een overgang van een weg de overgaat van de ene naar een andere wegbeheerder. De route s belangrjker dan de beheerder. Rego Zud-Holland: BEREIK! Voor Berek! hebben wj de verkeersregelnstallates op CAR-routes (coördnate alternateve routes, oftewel utwjkroutes, met de bekende blauwe U-borden) geïnventarseerd. BEREIK! s de samenwerkngsorgansate voor berekbaarhedsvraagstukken n de rego s Haaglanden en Rotterdam van Rjkswaterstaat Zud-Holland, provnce Zud-Holland, Stadsgewest Haaglanden, stadsrego Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. BEREIK! houdt zch met name bezg met projecten op het gebed van Dynamsch Verkeersmanagement (DVM) en Weg beheer. In totaal hebben wj voor 169 kruspunten de nventarsate utgevoerd; de verkeersregelnstallates van de provnce Zud Holland en gemeente Den Haag en stadsrego Rotterdam velen buten deze eerste nventarsate. Herut komt naar voren dat ongeveer 50 nstallates technsch nog net n orde zjn en dat bj 90 nstallates het regelprogramma net geschkt s om scenaro s n te schakelen. Begn 2013 wordt de nventarsate utgebred met de verkeersregelnstallates de op het DVM-netwerk zjn gestueerd. BEREIK! wl de deelnemende wegbeheerders voorstellen om alle verkeersregelnstallates op een beheercentrale aan te laten sluten en zo nformate kunnen overdragen en adequaat kunnen reageren op tjdeljke (onverwachte) stuates. Arjan Bezemer en Marcel Wllekens p a g n a 9

10 Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Een brede vertegenwoordgng van bewoners, bezoekers, ondernemers en gebrukers van de Wtte de Wthstraat, de deelgemeente Rotterdam Centrum en de denst Stadsontwkkelng van de gemeente Rotterdam s, dankzj een succesvol partcpateproces, gezamenljk een maatregelenpakket overeengekomen om deze uneke straat en omgevng een kwaltetsmpuls te geven. De maatregelen hebben betrekkng op het versterken van de denttet, aankledng en het gebruk van de butenrumte, zoals bjvoorbeeld extra rumte voor terras en parkeerplekken de geljk worden getrokken met de stoep. Uneke straat In de Wtte de Wthstraat s altjd wel ets te beleven. De straat s onderdeel van de Kunstas en heeft een uneke mx van detalhandel, cultuur, kunst, horeca en wonen. De deelgemeente wlde weten hoe ze de aantrekkngskracht van deze straat kan behouden en verder versterken. Het benodgde onderzoek hervoor zou gevoelge snaren gaan raken en dus moest het goed en partcpatef gebeuren. Daarom heeft de deelgemeente DTV Consultants ngehuurd voor het organseren en begeleden van een utvoerg partcpateproject en het aansturen van het bjbehorende onderzoek door de denst Stadsontwkkelng. Het partcpateproces Sad Kasm, portefeullehouder Rumteljke Ordenng, Butenrumte, Verkeer en Vervoer en Wjkeconome s erg tevreden met het utvoerge partcpatetraject. Het enorme aantal mensen dat mee wlde doen, s unek. Er zjn zelfs extra bjeenkomsten ngelast! Alle doelgroepen waren vertegenwoordgd: bewoners, bezoekers, ondernemers ut horeca en detalhandel en de cultuursector ut de straat en de omgevng. Het traject s zeer zorgvuldg vormgegeven en heeft geled tot een maatregelenpakket en aanbevelngen waar we mee aan de slag gaan. Dat, n combnate met het enorme enthousasme bj alle deelnemers, s unek. Iedereen stond snel n de meewerkstand en kwam met deeën. Ook collega-bestuurders, wethouders en ambtenaren zjn enthousast, aldus Sad Kasm. Taco Pennngs, als gebedsmanager verantwoordeljk voor het Wtte de Wthkwarter, beaamt dt. Het was een ntensef, transparant en breed ngestoken proces, met een resultaat dat door edereen wordt gedragen. De belangen van opdrachtgever en belanghebbenden zjn steeds heel dudeljk neergezet en edereen heeft elkaar steeds geïnformeerd. Door alle betrokkenen ntensef te betrekken n het traject, zjn partjen nader tot elkaar gebracht en tot een gezamenljk plan gekomen. Dat s heel bjzonder omdat de belangen van bezoekers, ondernemers, bewoners en culturele nstellngen nogal tegenstrjdg kunnen zjn. Door alles ut te spreken, er de tjd voor te nemen en met elkaar aan het werk te gaan, s er meer begrp voor elkaars achtergrond en menng ontstaan. Ook het fet dat mensen elkaar nu weten te vnden en met elkaar n contact wllen bljven, zen Taco en Sad als een groot wnstpunt. Bert Drkx van de Ondernemersverengng Wtte de Wthkwarter, vndt het echt bjzonder dat er naar edereen werd gelusterd. Iedereen s over de straat gaan nadenken. Nemand was aan het knokken voor zjn egen belang. Renout Wssenburg, bewoner, vult aan: Vanut een posteve benaderng kon edereen een bjdrage leveren. Er werd net vanut problemen gedacht. Het proces zette aan tot dromen en createf denken. Dt s heel moeljk voor mensen. Bjzonder dat dt her lukte, aldus Renout. Het maatregelenpakket De maatregelen n het maatregelenpakket dat DTV Consultants heeft geadvseerd, zjn te clusteren n maatregelen voor het versterken van de denttet, de nrchtng en het gebruk van de Wtte de Wthstraat en de omgevng. Ze beogen het verbljven nog aantrekkeljker te maken en de herkenbaarhed van het Wtte de Wthkwarter te vergroten. Een greep ut de maatregelen: de utgangen van het Wtte de Wthkwarter herkenbare poorten geven, het verfraaen van de straat met straatobjecten als kunst, ztelementen en groen, het afmaken van het verlchtngsplan en een permanente vermnderng van 20% van de parkeerplaatsen ten bate van rumte voor terrassen en voetgangers. Inmddels s door de deelgemeente een projectleder aangesteld om de maatregelen te realseren. Natale Veenkamp p a g n a 1 0 Vervolg cursusaanbod op pagna 11

11 Een neuwe locate bedt kansen voor slm rezen en slm werken De provnce Oost-Vlaanderen (Belgë) en een grote energemaatschappj n het oosten van Nederland hebben bj DTV Consultants aangeklopt om de effecten van hun mogeljke verhuzng n kaart te brengen. Een neuwe locate zorgt voor neuwe mobltetspatronen en bedt de ulteme gelegenhed om slm rezen en slm werken te stmuleren. Bj een verhuzng overwegen medewerkers mmers opneuw hoe ze hun woon-werkverkeer gaan nvullen. Met een model en aan de hand van praktjkervarngen stellen we vast hoe medewerkers na de verhuzng hun resgedrag nvullen en wat de effecten zjn op de verkeersdruk en de benodgde parkeercapactet. De resultaten vormen de bass voor een maatregelenplan om medewerkers te stmuleren slm Baanverdubbelng Gooseweg te rezen (kezen voor de auto als het moet en voor een alternatef als het kan) en slm te werken (het vermjden van mobltet n de spts, bjvoorbeeld door een dag thus te werken of later te vertrekken). Zo bleek dat de energemaatschappj maatregelen moet nemen om aan de parkeernormerngsesen te kunnen voldoen, bj voorbeeld door een Park en Rde te ont wkkelen of te zorgen voor collectef ver voer. Voor medewerkers bedt gebruk van de fets en het openbaar vervoer naar de neuwe locate nameljk te weng perspectef. Onderdeel van het acteplan s een fnancële onderbouwng, nclusef besparngen doordat mnder parkeerplaatsen nodg zjn. Kansen Voor de provnce Oost-Vlaanderen geldt just dat stmuleren van fetsen en gebruk van openbaar vervoer veel kansen bedt. Dt komt door de centrale lggng van de locate. Bj deze opdrachtgever zjn medewerkers betrokken bj de analyse. De provnce beschkt nu over waardevolle nformate over knelpunten de medewerkers ervaren n het woon-werkverkeer, denstrezen de ze maken en nteresse n alternateven. Ook hebben wj de provnce geadvseerd over de looproutes vanaf haltes van openbaar vervoer en de toegankeljkhed van de fetsenstallngen. Deze resultaten zjn verwerkt n een mobltetsplan, een prma bass om de vervoerstromen de komende jaren n goede banen te leden. Staat uw organsate ook op het punt van verhuzen? Wj maken graag voor u de mobltetseffecten nzchteljk! Ruben van den Hamsvoort onderzocht, waaronder meerstrooksrotondes en kruspunten met en zonder verkeerslchten. De provnce Flevoland s voornemens om een baanverdubbelng te realseren op een deel van de Gooseweg (N305). In het kader van de baanverdubbelng wordt de vormgevng van een aantal kruspunten op de Gooseweg aangepast. DTV Consultants heeft capactetsberekenngen utgevoerd om vast te stellen wat de vormgevng van de kruspunten moet zjn om het toekomstge verkeer met de baanverdubbelng goed af te wkkelen. Daarbj zjn dverse kruspuntvormen en varanten Adves per kruspunt In totaal zjn vjf kruspunten onderzocht. Op bass van de berekende varanten s een adves gegeven van de meest optmale kruspuntoplossng voor het betreffende kruspunt. Daarbj s ook rekenng gehouden met de bestaande vormgevng op de kruspunten. Het adves geeft nzage n het aantal en de lengte van alle rjstroken. In het adves s ook aandacht besteed aan de faserng voor de ombouw van een bestaande turborotonde (ze foto). Ook zjn aanvullende maatregelen benoemd om de verkeersafwkkelng met de baanverdubbelng n de toekomst te garanderen en optmalseren. Marcel Kant Voor verdere nformate verwjzen we ook naar p a g n a 1 1

12 Slm afstemmen verkeerslchten ledt tot betere doorstromng N206 De Churchlllaan n Leden s een belangrjke verkeersader en s op dt moment een verkeerskundg knelpunt op de N206 tussen de A4 en de A44. Het autoverkeer loopt daar dageljks vast. De gemeente Leden en de provnce Zud-Holland wlden weten of een groene golf dan wel een netwerkregelng op de N206 haalbaar s. Daarbj s ook aandacht geschonken aan de consequentes voor het langzaam verkeer en het openbaar vervoer. Het onderzochte studegebed bestaat ut vjften verkeersregelnstallates. In eerste nstante s met verkeersregeltechnsche berekenngen bepaald welke mogeljkheden er zjn om het verkeer beter te laten doorstromen. Een groene golf, waarbj het verkeer op meerdere kruspunten ongehnderd kan doorrjden, bljkt net mogeljk. Het slm afstemmen van de groentjden tussen de kruspunten bedt wel mogeljkheden om de doorstromng te verbeteren. Deze maner van regelen lost echter net alle verkeersproblemen op; daarvoor zjn andere maatregelen nodg. VISSIM smulate Voor twee deeltrajecten zjn n CCOL halfstarre regelngen geprogrammeerd en met behulp van VISSIM gesmuleerd. Deze regelngen zjn vergeleken met de verkeerslchtenregelngen de nu op straat actef zjn. Door deze varanten met elkaar te vergeljken s het effect van deze netwerkregelng vast te stellen. De smulates tonen aan dat met name n de sptsen voor het gemotorseerde verkeer wnst s te boeken. Dat geldt net alleen voor het doorgaande verkeer, want ook het zjverkeer profteert op meerdere kruspunten van de verbeterde doorstromng. Tjdens de daluren s de wnst vooral op de doorgaande route merkbaar. Voor het mleu geeft de netwerkregelng ook een postef effect, omdat de utstoot van schadeljke stoffen n totaltet afneemt. De netwerkregelng heeft echter ook nadelen. De verlestjden voor het openbaar vervoer en de voetgangers nemen toe. Bussen kunnen maar een beperkte vorm van prortet krjgen en voetgangers krjgen mnder vaak groen. Fetsers gaan er n mndere mate op achterut. Poltek beslut DTV Consultants heeft de resultaten van de stude tjdens een raadscommssevergaderng bj de gemeente Leden gepresenteerd. Of het tot realsate komt, hangt af van een aantal ontwkkelngen de spelen n de nabje omgevng, zoals de realsate van de Rjnland Route. Marcel Kant Opledng VRI-techncus DTV Consultants heeft n samenwerkng met het werkveld een neuwe 10-daagse opledng VRI-techncus ontwkkeld. Het s het eerste leertraject voor monteurs de met verkeersregelnstallates (VRI s) werken. In de opledng wordt de nadruk gelegd op zowel de technek als de verkeerskundge werkng van VRI s. Aan de VRI s zelf worden wetteljke velghedsesen gesteld. Er worden echter nog geen esen gesteld aan medewerkers de verantwoordeljk zjn voor onder andere de aanleg, het beheer en onderhoud van deze nstallates. Zj treffen herbj vaak naar egen nzcht maatregelen, volgens de algemeen geldende velgheds- en kwaltetsesen. De focus van VRI-technc bj het utvoeren van metngen en analyseren van storngen s vaak ook meer technsch dan functoneel. Het merendeel van de leden van de Intatefgroep Verkeersregeltechnc (IVER) en de Contactgroep Verkeersregeltechnc Nederland (CVN) plet dan ook al een tjd voor gecertfceerde VRI- technc de óók kenns hebben van de functonele werkng van verkeerslchten. Ook s de wens geut om medewerkers met bjvoorbeeld een MBO-dploma Elektrotechnek verder op te leden tot MBO-4 nveau. Met het oog herop heeft DTV Consultants de afgelopen anderhalf jaar een opledng ontwkkeld n ljn met de kerntaken van het relevante MBO-kwalfcatedosser. Technc de de opledng met goed gevolg hebben doorlopen, kunnen dan met een aanvullend programma een erkend dploma halen. De opledng VRI-techncus heeft als hoofdonderdelen Inspecte, Aanleg en n bedrjf stellen en Storngsanalyse. De nadruk lgt op de technek en op de verkeerskundge prestates de je van verkeerslchten mag verwachten. Door de praktsche nvullng leren de VRI-technc hoe zj relatef eenvoudg de werkng van een bestaande verkeerslchtenregelng kunnen beoordelen. De eerste opledng gaat naar verwachtng n maart 2013 van start. Geïnteresseerden kunnen zch va onze webste aanmelden. Allard Vsser p a g n a 1 2

13 Educate Educate Masterclasses voor professonals De masterclasses zjn nteressant voor hbo ers en academc de bjvoorbeeld als projectleder, beledsmedewerker of (toekomstg) omgevngsmanager betrokken zjn bj mobltet. effectef omgevngsmanagement verkenner mobltetseffecten human factors regevoerng Verkenner Mobltetseffecten 3 dagen Regevoerng en bestuurljke beslutvormng 2 dagen De masterclass Verkenner Mobltetseffecten (VME) rekt een systematek aan om sneller zcht te krjgen op kansrjkhed, maatschappeljke baten en kosteneffectvtet van projecten. VME houdt rekenng met de specfeke kenmerken van mobltetsmanagement zoals het belang van marktpartjen en van de gedragsbeïnvloedng. Het bedt de mogeljkhed de effecten van deze projecten te zetten naast de van andere projecten en om de projecten zo te optmalseren. Mobltetsmanagement s een werkveld waar al jaren veel resultaat wordt gehaald. Toch bljkt het lastg om deze resultaten goed te beoordelen op maatschappeljke kosten en baten en om het maxmale ut een project te halen. Daarvoor verschllen projecten rond sptsmjden, neuwe werken, autodelen, parkeren of drecte marketng teveel van tradtonele verkeersprojecten. Deelnemers werken tjdens de Masterclass met VME en andere evaluate methoden, zoals een maatschappeljke kosten-batenanalyse analyseren en praktjkervarngen met VME. Human Factors 2 dagen Vraagt u zch ook wel eens af waarom weggebrukers net ets anders doen dan u had verwacht? Wlt u graag weten hoe u bj het ontwerpen, beheren en onderhoud van de wegen het beste rekenng kunt houden met de weggebruker? Of bent u smpelweg erg geïnteresseerd n het gedrag van de weggebruker? U bent net de enge, want steeds vaker bljkt het belang van de consequentes van de menseljke factor n het verkeer. Hoe goed we het allemaal ook bedoelen en hoe moo het met technsche hoogstandjes ook s gemaakt, utendeljk komt het allemaal aan op het gedrag van de weggebruker. Dt geldt net alleen voor de verkeersvelghed en de doorstromng, maar ook voor de effecten voor mleu en het draagvlak bj het publek. In deze Masterclass komen zowel de belangrjkste theoretsche aspecten vanut verkeerspsychologe aan de orde als de toepassng ervan n de praktjk. U ontdekt en ervaart zelf wat de rol s van Human Factors bnnen verkeer. Dt maakt het voor u mogeljk om n (toekomstge) projecten egen vakkenns aan te vullen met kenns van Human Factors. Effectef omgevngsmanagement n geïntegreerde contracten 2 dagen In deze Masterclass worden (toekomstge) omgevngsmanagers en medewerkers aan (voorberedng van) EMVI-producten van opdrachtgevers en/of opdrachtnemers getrand om het werk te bezen n haar projectomgevng. Va praktjkvoorbeelden maken zj kenns met de scope van omgevngsmanagement. Hoe bepaal k de stakeholders en hoe verhoog k de acceptate van de werkzaamheden? Een goede voorberedng en organsate van omgevngsrsco s voorkomt mmers vertragng, (mago)schade en andere faalkosten tjdens de realsate en dent belangen en samenwerkng van bede partjen. Wat s hnder en hoe handhaaf k K ATA L I S T rumte - management berekbaarhed, leefbaarhed en velghed voor de omgevng? De utdagng s om een optmum te vnden n geld en kwaltet, n hnder en utvoerbaarhed. Goede regevoerng wordt steeds belangrjker. Het realseren van opgaven op het terren van mobltet en rumte s meer en meer afhankeljk van andere partjen. Of het nu gaat om het aanleggen of hernrchten van wegen, het realseren van bouwprojecten, het opstellen van een verkeers- en vervoersplan dan wel utvoeren van een verkeersvelghedsproject. Succesvolle realsate vraagt een goede organsate van de samenwerkng met dan wel de medewerkng van andere partjen. In deze masterclass worden de deelnemers getrand om opgaven te realseren n samenwerkng met andere partjen. De deelnemers krjgen gereedschap aangerekt om het vraagstuk, de omgevng en de relevante partjen te analyseren en tot een plan van aanpak te komen. De vraag komt echter ook aan de orde hoe je deze analyse utvoert n samenwerkng met partjen de vanut een ander perspectef naar het vraagstuk en de stuate kjken. Actef n Europa Neuw! 2 dagen Vaak worden projecten van de Europese Commsse nog gezen als een hoop gedoe met net drect zcht op resultaat. De gevreesde paperwnkel, ngewkkelde regelgevng en onbekendhed met de fnancële handel en wandel, schrkken bj voorbaat af. De werkeljkhed lgt echter een stuk genuanceerder. In deze neuwe Masterclass leert u daar meer over. Hoe maak je een keuze ut de dverse programma s en projecten? Waar doe je wel en net aan mee? Welke projecten zjn voor de overhed nteressant? Hoe zorg je dat een utvraag ut Brussel gebrukt kan worden om het egen beled te verwezenljken? In de Masterclass gaat u op zoek naar een match tussen een onderwerp van uw keuze en een subsdeprogramma. Onder begeledng van ervaren docenten doorloopt u dverse stappen om tot een goed voorstel te komen. Gercht wordt gewerkt aan de volgende vragen: Welke aanpak kes je voor een Europees project? Waarmee kun je het beste starten? Welke praktsche zaken moeten geregeld worden? Parkeren anno 2020: kenns, stratege en beled Neuw! 3 dagen Parkeren wordt omgeven door veel msverstanden en dlemma s. Hoe belangrjk s parkeren voor de detalhandel? Is de nvesterng n parkeren noodzakeljk voor partculere bedrjven en voor gemeenten? Is er een spannngsveld tussen mobltet en explotate? Wat zjn de effecten van hogere parkeertareven? De Masterclass Parkeren anno 2020 helpt u en uw organsate om te komen tot een goed onderbouwde en duurzame oplossng voor uw parkeervraagstuk. Parkeren s net alleen een belangrjke maatregel om de berekbaarhed en de leefbaarhed van de stad te beïnvloeden. Het s ook een kostbare nvesterng, zowel voor wnkelgebeden en bedrjven, als ook voor gemeenten. Herom s de juste kenns van essenteel belang. Parkeerrumte s een schaars goed dat optmaal moet worden ngezet. Dt verest een zeer professonele aanpak voor zowel de publeke als de prvate sector. De Masterclass heeft een hoog, analytsch nveau wat deelnemers n staat stelt zch aan te passen aan veranderende omstandgheden en n te spelen op de laatste ontwkkelngen n het vakgebed. Kjk voor utgebrede nformate op Her vndt u ook de prjs en locate. p a g n a 1 3

14 Educate Cursusaanbod voorjaar 2013 Neuw! Leergang Verkeerskunde modular te volgen Bent u snds kort werkzaam bnnen de verkeerskunde en wlt u zch snel de bass van dt vakgebed egen maken? Dan s dt opledngstraject wat voor u. Deelnemers worden n deze compacte opledng wegwjs gemaakt bnnen de zes belangrjkste verkeerskundge thema s, zoals verkeersvelghed, verkeersmanagement en verkeerskundg ontwerp. Na afloop zjn zj n staat werkzaamheden rondom deze thema s op te pakken en hebben zj de tools aangerekt gekregen om zch zelf verder te bekwamen. BABW voor wegbeheerders 5 dagen Bj de cursus BABW voor wegbeheerders wordt veel gewerkt met praktjkvoorbeelden en casussen. Na afloop bent u n staat vast te stellen of u een verkeersmaatregel jurdsch mag nemen en of deze te handhaven s (nclusef het rsco van aansprakeljkhed van de wegbeheerder). U kent de wetteljke voorschrften en bepalngen voor het nemen van verkeersbesluten en krjgt nzcht n het RVV 1990 en het BABW. Practcum Verkeersbesluten 1,5 dag Het doel van dt practcum s om u nzcht, vaardgheden en kenns op het gebed van het maken van verkeersbesluten aan te reken. Na afloop van de cursus heeft u voldoende kenns en vaardgheden om een verkeersbeslut te maken, te beoordelen en te toetsen. Aansprakeljkhed voor wegbeheerders 1 dag Na afloop van de cursus heeft u nzcht n de jurdsche aspecten van het beheer en onderhoud van wegen. U kunt voor dverse praktjkstuates bepalen bj we de rsco- en schuldaansprakeljkhed lgt en aangeven hoe u de kans op jurdsche clams kunt verklenen. Verkeersmodellen als beledsnstrument 3 dagen U leert hoe verkeersmodellen functoneren en wanneer welke verkeersmodellen znvol kunnen worden toegepast. Er s aandacht voor de nterpretate van modelresultaten en bassprncpes bnnen verkeers- en vervoersmodellen komen aan de orde. Verkeersvelghedsaudt 1 of 2 dagen U doet praktsche kenns op over de toepassngsmogeljkheden van de verkeersvelghedsaudt. U kjkt met een vakkundg oog of en waar de verkeersvelghed n het ontwerp kan worden verbeterd en geeft heldere aanbevelngen. Na afrondng met goed gevolg, kun u zelf audts utvoeren. Aanpak verkeersvelghedsknelpunten 3 dagen U verwerft vaardgheden om zelf te kunnen beoordelen n hoeverre een verkeersstuate onvelg s en hoe u het knelpunt kunt plaatsen n het grotere kader van Duurzaam Velg. Daarnaast leert u waar u op moet letten bj het schouwen van een onvelge stuate. U kunt achterhalen wat de oorzaak s van het probleem en bepalen welke oplossngsmogeljkheden er zjn. Certfcerng Verkeersvelghedsaudt hoofdwegennet 4 dagen Om de verkeersvelghed te vergroten en het aantal slachtoffers op de weg terug te drngen, gaat Rjkswaterstaat (RWS) de ontwerpen van neuwe of reconstructes van bestaande (rjks)wegen systematsch laten beoordelen op verkeersvelghedsaspecten. Bent u de expert op gebed van verkeersvelghed en (rjks)wegenontwerp de RWS hervoor zoekt en wlt u gecertfceerd worden om verkeersvelghedaudts ut te mogen voeren op het rjkswegennet? Meld u zch dan aan voor ons certfcerngstraject. Ontwerp verkeerslchtenregelngen 6 dagen Deze cursus s voor een belangrjk deel gebaseerd op de praktjk van de deelnemers. Het gaat erom dat zj n hun egen werkomgevng tot betere resultaten komen. Na afloop van de cursus kent u de werkng en toepassngsmogeljkheden van verkeersregeltechnsche ontwerpprogrammatuur en kunt u een weloverwogen ontwerp en/of specfcate van een verkeerslchtenregelng maken. U bent daardoor beter n staat een passende regelng te ontwerpen en specfceren voor elke gewenste stuate, zowel bnnen als buten de bebouwde kom. Regelngen ontwerpen met CCOL 6 dagen Deze cursus bedt de nodge handvatten om bnnen de Toolkt CCOL verkeerslchtenregelngen te ontwerpen en te testen n de programmeertaal C. Met een aantal bass- en systeemfunctes kan een regelprogramma worden gemaakt, waarbj de gebruker zjn egen regelflosofe kan toepassen. Curssten kunnen zelf aangeven of ze accenten wllen leggen. Naast theore s er veel rumte voor praktjkopdrachten, zodat u zelf leert werken met de Toolkt CCOL. Met de opgedane kenns kunt u n CCOL verkeerslchtenregelngen programmeren en testen. Verkeersregeltechnek voor onderhoudsmedewerkers 1 dag Deze praktsche cursus slut aan op de taken van een onderhoudsmedewerker. Na afloop weet u hoe een verkeersregelnstallate (VRI) werkt en kunt u kunt sgnaleren of er ets mee ms s. U kunt toetsen of de VRI voldoet aan de rchtljnen en verkeersregeltechnsche bestekstekenngen controleren op utvoerbaarhed. Daarnaast kunt u controleren of de utvoerng op straat voldoet aan de verkeersregeltechnsche bestekstekenng. Verkeersmanagement van beled tot utvoerng 2 dagen U krjgt nzcht n de mogeljkheden om verkeersbeled om te zetten n dynamsche verkeersmanagementdoelen en hoe een wegbeheerder deze beledsdoelen kan vertalen naar operatoneel verkeersmanagement. Tjdens de cursus leert u welke mensen en mddelen nodg zjn n de verkeerscentrale en op straat om operatoneel verkeersmanagement mogeljk te maken. Daarnaast leert u hoe ervarngen vanut operatoneel verkeersmanagement kan gebruken om de beledsvormng op het gebed van verkeersmanagement te beïnvloeden. Verkeerskundg ontwerp 7 dagen Kwalteten en vaardgheden verwerven de nodg zjn voor het zelfstandg en ntegraal maken van ontwerpkeuzes, daar draat het bj deze cursus om. Naast de thematsche lessen, de een mengelng zjn van theore en praktjk, wordt n groepen aan een casus gewerkt. Deze casus gaat n op het formuleren van de probleemanalyse, het opstellen van het programma van esen, het bedenken van oplossngen en het maken van een verkeerskundg schetsontwerp mét motvate. De verschllende doelgroepen, zoals fetsers, voetgangers en openbaar vervoer, hebben een dudeljke plaats bnnen de casus. Ontwerp van complexe stuates 4 dagen De cursus rekt kenns en vaardgheden aan om n complexe stuates tot een brukbare ontwerpoplossng te komen. U leert verantwoorde keuzes te maken en kunt uw vse schetsmatg op paper zetten. Er s veel aandacht voor uw egen praktjkvoorbeelden. Oefenng en dscusse staan centraal. U leert omgaan met de speelrumte de u heeft en kjkt over de grenzen van het egen plangebed heen. Ontwerpvaardghed 2,5 dagen U verwerft vaardgheden de nodg zjn om zelf, volgens de rchtljnen, schetsontwerpen op paper te zetten voor verschllende standaard ontwerpstuates. Herbj gaat het puur om het oefenen van veel voorkomende stuates en net om de onderbouwng. U ontwkkelt gevoel voor maat en schaal. Cvele technek voor verkeerskundgen 3 dagen Tjdens deze cursus wordt aandacht geschonken aan de gevolgen van gemaakte ontwerpkeuzes voor het maken van een bestek. U leert beoordelen of een ontwerp cveltechnsch utvoerbaar, beheersbaar, duurzaam en betaalbaar s, waardoor de slag naar een bestekstekenng sneller kan en onnodge kosten worden voorkomen. Coördnator parkeerbeheer 10 dagen De coördnator parkeerbeheer ondersteunt bj het vormgeven en operatonalseren van parkeerbeled. Daarnaast coördneert hj utvoerng, handhavng en beheer tussen en bnnen afdelngen en organsates, zowel n- als extern. Tjdens de cursus verwerft u de kenns en vaardgheden de nodg zjn om de dageljkse aansturng van het operatoneel parkeerbeheer goed vorm te geven. Daarnaast leert u de vertaalslag te maken van beled naar het dageljks beheer. Neuw! Educate VRI-techncus 10 dagen Met het oog op de kwaltet van het geleverde werk en de velghed van de weggebrukers s het net meer dan logsch dat er net als n andere vakgebeden- ook esen worden gesteld aan medewerkers de met verkeersregelnstallates werken. De meerderhed van de leden van zowel de IVER als de CVN hebben aangegeven om deze reden behoefte te hebben aan gecertfceerde verkeersregeltechnsche medewerkers (mbo nveau 3-4). Vanut deze wens beden wj deze neuwe opledng aan. p a g n a 1 4 Kjk voor utgebrede nformate op Her vndt u ook de prjs en locate.

15 D e e l t j d o p l e d n g e n NOVI Verkeersacademe bedt, samen met DTV Consultants, verkeerskundge opledngen aan op mbo-, Ad- en hbo-nveau. De opledngen rchten zch op personen de zch naast hun baan verder wllen ontwkkelen bnnen het vak gebed verkeer en vervoer. Bj NOVI Verkeersacademe kun je op verschllende nveaus een verkeerskundg dploma halen, ongeacht je vooropledng. Het s net altjd een flutje van een cent: een opledng volgen naast je werk. Dat beaamt Jaco Andeweg (wegnspecteur bj de provnce Utrecht), student n het derde jaar: Het s pttg en vraagt veel tjd, ook van mjn gezn. Maar k ga met plezer naar school vanwege de boeende colleges en de prettge contacten met de medestudenten. In de eerste twee leerjaren heeft Jaco veel verkeers kundge kenns opgedaan, maar heeft hj ook aan onder meer zjn analytsche en commu ncateve vaardgheden gewerkt. Ik merk dat k bnnen de provnce, maar ook daarbuten, steeds vaker als een volwaardge gespreks partner word gezen. Zjn lednggevende, Wm Jolle, beaamt dat: De studenten zjn n staat om goed onderbouwd commentaar te geven en komen met meerdere alternateven. Naast Jaco heeft Wm Jolle nog een medewerker n het derde studejaar ztten. Beden laten zch volgens hem mnder snel met een klutje het ret n sturen dan voorheen. Jan Muzelaar, teamleder bj de Eenhed Wegen en Kanalen van de provnce Overjssel, merkt dat de studenten nóg professoneler n het werk staan. We profteren van de vaknhoudeljke kenns de ze opdoen en nbrengen n het dageljks werk. Daarnaast zjn de studenten er scherp op dat de vraag helder s voordat ze een probleem aanpakken. De opledng volgen bj NOVI Verkeersacademe bedt dus net alleen meerwaarde voor de student, maar zeker ook voor de werkgever! Verkeerstechnsch medewerker (mbo) Als verkeerstechnsch medewerker ben je nauw betrokken bj de realsate van verkeerskundge projecten. Je ver zamelt, verwerkt en beheert verkeerskundge project gegevens en kan nschatten of deze gegevens volledg zjn. Je zorgt dat de data door mddel van grafeken en andere grafsche mddelen n presentates worden verwerkt en werkt delen van (schets)ontwerpen ut. Je stemt je werkzaamheden en resultaten af met ntern en extern verantwoordeljken en bent kostenbewust. Verkeerskundg medewerker (Assocate degree-ad) Als verkeerskundg medewerker ben je beledsondersteunend en -voorberedend bezg en heb je de ledng over de utvoerng van een verkeerskundg project. Je maakt keuzes ut een beperkt aantal oplossngen en let herbj net alleen op de werkng van de gekozen maatregelen, maar ook op de kosten op maatregelnveau. Je voert eenvoudge onderzoeken ut, analyseert het probleem en schrjft een adves. Je treedt verder op als contactpersoon voor externe partjen bj de utvoerng van projecten, stuurt medewerkers bnnen een projectteam aan, vraagt en geeft anderen feedback, evalueert de genomen maatregelen en beoordeelt utvoerders. Op bass hervan neem je het ntatef om problemen een volgende keer te voorkomen. Verkeerskundge (hbo-bachelor degree) Als verkeerskundge houd je je bezg met verkeerskundg beled en de fnancerng hervan. Je maakt beled en advseert op beledsnveau, waarbj je relates legt tussen verkeerskundge thema s en aangrenzende dscplnes. Je voert complexe onderzoeken ut of begeledt de en komt met oplossngsstrategeën. Je creëert zowel ntern als extern draagvlak en bewaakt de procesvoortgang. Daarnaast zorg je voor de externe verslagleggng. Je evalueert het functoneren van het (project)team en begeledt de ontwkkelng van (project)teamleden. p a g n a 1 5

16 Verkeerskunde Post-hbo opledng Verkeerskunde Deze opledng ledt op tot beledsadvseur verkeer. U krjgt zcht op de ontwkkelngen bnnen de verkeerskunde en op de relate met aangrenzende vakgebeden. U leert verkeerskundge vraagstukken zelfstandg en ntegraal op te pakken en komt vanut verschllende nvalshoeken tot gedegen oplossngen. U krjgt nzcht n beslutvormngsprocessen en kunt daardoor een goede belangenafwegng maken en betere advezen geven. In samenwerkng met: Parkeermanager Verkeerskundg ontwerp Post-hbo opledng Parkeermanager Studenten kunnen na afloop de regerol op zch nemen bj het vormgeven, operatonalseren, utvoeren en beheren van het parkeerbeled. Zj houden herbj rekenng met de verkeerskundge, rumteljke, economsche, poltek-bestuurljke en maatschappeljke ontwkkelngen en met vastgoed- en grondbeled. Kosten en opbrengsten maakt u passend bnnen de begrotng van uw organsate. In samenwerkng met: Post-hbo opledng Verkeerskundg ontwerp Deze depgaande opledng s voor hbo-ers en academc met een verkeerskundge achtergrond, de zch wllen verdepen n verkeerskundg ontwerp n de openbare rumte. U leert de slag te maken van een globaal dee naar een verkeerskundg schetsontwerp, dat buten op straat realseerbaar s. Daarbj worden nadrukkeljk ook andere dan verkeerskundge belangen n de openbare rumte meegewogen en verwerkt. Meer weten? Voor meer nformate over de cursussen, opledngen, masterclasses, data, prjzen en voorwaarden kjk op of mal Aanbod cursussen, opledngen en masterclasses Opledngen Opledng verkeerstechnsch medewerker (mbo) Opledng verkeerskundg medewerker (Assocate degree) Opledng verkeerskundge (hbo-bachelor degree) Opledng beledsadvseur verkeer (post-hbo) Opledng parkeermanager (post-hbo) Opledng verkeerskundg ontwerp (post-hbo) Opledng VRI-techncus (mbo) Neuw! Brede orëntate verkeerskunde Leergang Verkeerskunde (modular te volgen) Neuw! Jurdsche cursussen BABW voor wegbeheerders Practcum verkeersbesluten Aansprakeljkhed voor wegbeheerders Utvoerngsvoorschrften BABW Regelng voertugen Beled & Evaluate Verkeersmodellen als beledsnstrument SUMO evaluate en montorng Verkeersvelghed Verkeersvelghed Verkeersvelghedsaudt Aanpak verkeersvelghedsknelpunten Certfcerngstraject Verkeersvelghedsaudtor Verkeerslchten en verkeersmanagement Verkeerslchten; goed geregeld? Verkeersmanagement van beled tot utvoerng Ontwerp verkeerslchtenregelngen Regelen op netwerknveau Regelngen ontwerpen met CCOL CCOL voor gevorderden Verkeersregelnstallates; van bestek tot beheer VRI n RAW Functoneel onderhoud verkeersregelnstallates Verkeersregeltechnek voor onderhoudsmedewerkers Verkeersontwerp Verkeerskundg ontwerp Ontwerp van complexe stuates Ontwerpvaardghed Cvele technek voor verkeerskundgen Overge onderwerpen Kosten van verkeersmaatregelen Coördnator parkeerbeheer Neuw! Tjdeljke verkeersmaatregelen Oplossngsgercht communceren Kenns n hus Masterclasses voor professonals Masterclass Parkeren anno 2020 Neuw! Verkenner mobltetseffecten Human Factors bnnen verkeer Effectef omgevngsmanagement n geïntegreerde contracten Regevormng en bestuurljke beslutvormng Actef n Europa Neuw! Alle cursussen en masterclasses kunnen ook ncompany worden gegeven. Beschrjvngen van ons aanbod vndt u op pagna 13 en 14. ontact met ons op va naar nsultants.nl. Wjzgngen voorbehouden.

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie