Nummer 21, september Connecting people

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 21, september 2008. Connecting people"

Transcriptie

1 Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen specaal onderwjs staat voorop Berekbare kust, leefbaar kustdorp Ontwerpcursussen verneuwd Cursusprogramma najaar 2008 fetsen en lopen nnovate nternatonaal mleu mobltetsmanagement openbaar openbare rumte parkeren procesbegeledng verkeerslchten verkeersmanagement vervoer verkeersvelghed

2 c o l o f o n Colofon Traverse s een utgave van DTV Consultants B.V. en verschjnt dre maal per jaar. Op de voorzjde Nynke van der Kallen, Advseur Redacte-adres DTV Consultants T.a.v. Anne-Leke Joosten Postbus DN Breda Telefoon (076) Fax (076) E-mal: Bezoekadres Teterngsedjk MA Breda Endredacte Anne-Leke Joosten DTV Consultants Fotografe DTV Consultants en Peter van der Kerkhof Fotografe Ontwerp en vormgevng Scrpt unlmted, Utrecht Druk Drukkerj USP, Utrecht Oplage 4500 exemplaren Wj gaan weer naar school s een bekende utdrukkng bnnen de verkeerskunde. Onwllekeurg denk je aan pubers op veel te grote fetsen en veel te zware tassen, de mnmaal met zjn dreën naast elkaar voor het eerst naar de grote school fetsen. De schoolroute s neuw, langer en de (verkeers)gevaren zjn nog onbekend. De aandacht wordt afgeled door de spannng de de neuwe levensfase voor hen n petto heeft. We komt bj we n de klas, zjn de leraren leuk en s het rooster gunstg? Zul je n de groep mee kunnen of s de gekozen opledng toch te hoog gegrepen? Veel vragen en onzekerheden, waarvan de antwoorden n de nabje toekomst lggen. Een dng s zeker, het leven na de schoolvakante wordt heel anders dan het leven er voor. Ook bj DTV Consultants kennen we het fenomeen schoolvakante als geen ander. Net zozeer omdat onze medewerkers zelf vaak knderen hebben, maar vooral ook omdat we door ons werk op het gebed van cursussen en opledngen veel contact hebben met curssten, studenten en docenten. Het hele jaar door s er ntensef contact over roosters, syllab, tentamens en beoordelngen, maar vanaf de eerste vakantedag ontstaat neens een weldadge stlte. Na hard werken s het goed rusten. De rust wordt engszns verstoord door een neuwe groep mensen, de van plan zjn een neuwe cursus of stude te gaan volgen. Voorzchtg nformeren zj tjdens of aan het ende van de vakante naar lesroosters, nhoudeljke thema s en/of kosten. Het valt me daarbj steeds weer op hoe welbewust mensen dan met hun carrère bezg zjn. Overdudeljk ze je dat de zomervakante (en feteljk ook de kerstvakante) een perode van reflecte s. Onder de kerstboom of op het zonnge strand valt de alledaagse stress even weg en overzen mensen hun leven: de (tussen)rekenng wordt opgemaakt. Terwjl de rust terugkeert n hun leven en de accu weer oplaadt, ontstaan de plannen voor de nabje toekomst: een neuw hus, neuwe relate, geznsutbredng of.. een utdagendere baan. En voor dat laatste hebben ze dan extra bagage nodg: ze gaan weer naar school. Deze zomer s er sprake van een neuwe ontwkkelng, nu het er op ljkt dat het verkeerskundge werkveld behoefte heeft aan scholng. Steeds luder klnkt de roep naar beter en met name hoger opgelede mensen. Daarbj wordt de wens utgesproken, dat vooral afgestudeerde bachelors (de alom bekende hbo-ers) een vervolgstude kunnen gaan volgen, de professonal master. In tegenstellng tot de bestaande (research-) master-programma s, waarbj de nadruk lgt op de analyse van problemateken, lgt bj een professonal master het zwaartepunt bj praktsche brukbaarhed en mplementate van oplossngen. Zelf ben k al vele jaren met dt onderwerp bezg en onze marktverkennng heeft mogeljk ook anderen n bewegng gebracht. Mjn analyse tot dusver s dat de markt voor een professonal master n Nederland nog klen s en er erg dvers gedacht wordt over de nhoud ervan. Dat hoort ook bj bespegelngen tjdens de zomervakante: plannen de je n je hangmat hebt gemaakt, kunnen bj terugkomst n het normale leven toch te utopsch van aard bljken. Of dat ook voor de master geldt, hoop k komend najaar vast te stellen. Het groeende commtment van het werkveld s n eder geval een steuntje n de rug. Zelf denk k dat er een groep professonals te vnden s, de op eng moment n hun carrère beslut om weer naar school te gaan. En de dezelfde utdagngen én onzekerheden voelen, als toen ze brugklasser werden. Bo Boormans - Drecteur eco-trpper I m an ecotrpper Connect Een van de doelen van de EU s Europese burgers dchter bj elkaar te brengen. Het CONNECT project brengt scholeren van bassscholen en mddelbare scholen bj elkaar om samen te werken aan schoner, velger en mleuvrendeljker verkeer en vervoer n hun schoolomgevng. In het project vertegenwoordgen verschllende organsates, zoals gemeenten, advesbureaus, stchtngen en unversteten, een land. De rol van DTV Consultants s om deze organsates te tranen en te begeleden bj de mplementate van de campagnes n het bass- en mddelbaar onderwjs. Het project CONNECT DTV Consultants heeft samen met Mobel 21 (Belgë) het CONNECT voorstel ngedend bj het IEE (Intellgent Energe for Europe). Dt s een programma van de Europese Commsse om het gebruk van neuwe energebronnen te stmuleren en deeën te ontwkkelen om energe te besparen. Het doel van CONNECT s energe besparen op het gebed van verkeer en vervoer met de focus op het verkeer en vervoer van en naar het bass- en het mddelbaar onderwjs. Het utwsselen van kenns en ervarng s ook een belangrjk speerpunt n CONNECT. Het projectteam bestaat ut partners ut de volgende landen: Engeland, Belgë, Oostenrjk, Italë, Slovenë, Hongarje, Bulgarje, Grekenland en Nederland (DTV Consultants). CONNECT s n 2007 gestart en loopt tot 2010.

3 ng people Best practces en tran the traner De aanpak van CONNECT s voor het bass- en het mddelbaar onderwjs geljk. De eerste stap s het vergaren van de best practces. Alle partners zjn gevraagd om onderzoek te doen naar succesvolle bestaande campagnes n Europa. Herut zjn de best practces naar voren gekomen. Opvallend s dat de West-Europese landen meer ervarng hebben met mobltet gerelateerde projecten dan de Oost-Europese landen. Ut de mx van de best practces wordt een neuw project gedestlleerd voor het bassen mddelbaar onderwjs. De tweede stap s tran the traner. Dt bestaat ut een tranng voor de partners van CONNECT. Op bass van deze tranng gaan de partners verschllende partjen n hun egen land tranen, zodat het project breed kan worden ngezet. Tjdens de tranng wordt de partners verteld welke stappen moeten worden doorlopen, maar net op welke maner ze deze moeten utvoeren, omdat dt per land erg kan verschllen. De tran the traner sesses worden door Mobel 21 en DTV Consultants verzorgd. Bassonderwjs: Traffc Snake Game In het bassonderwjs wordt de Traffc Snake Game, ofwel de Verkeersslang 1, n alle landen ngezet. Op bass van het onderzoek naar de best practces s dt project verrjkt met de res rond de wereld. Door het aantal duurzame klometers op te tellen, maken de knderen een vrtuele res door Europa en eco-trpper one car less eco-trpper t s up to us bezoeken zj de andere deelnemende landen en steden. De Verkeersslang s n Belgë en Nederland al een beproefd concept. De jarenlange ervarng van DTV Consultants en Mobel 21 zorgt ervoor dat het project ook n de andere landen een groot succes s. Een belangrjke succesfactor s n alle landen de laagdrempelge en kndgerchte aanpak. Resultaten In me 2008 hebben n de negen landen rum knderen van 105 bassscholen deelgenomen aan de Traffc Snake Game. Door de nzet van de Verkeersslang s het aantal mleuvrendeljke verplaatsngen met gemddeld 16 procent toegenomen. Tussen de landen zjn behoorljke verschllen, de terug te voeren zjn op de bestaande modal splt. De utgangsstuate van het ene land s nameljk al mleuvrendeljker dan de ander. In Grekenland s bjvoorbeeld de schoolbus een bekend fenomeen. Dt s al een mleuvrendeljk vervoerwjze, waardoor een grote verbeterng moeljk te realseren s. Mddelbaar Onderwjs: ECO-TRIPPER Het tweede aandachtspunt bnnen CON- NECT s het voortgezet onderwjs. Ut alle best practces s het neuwe project ECO- TRIPPER ontstaan. Het doel van dt project s dat jongeren een campagne ontwkkelen met het thema schoon, gezond en velg n het verkeer, gercht op hun egen leeftjds- genoten. Het project start met een debat, zodat de jongeren gedwongen worden om na te denken over verschllende stellngen en op deze maner hun egen standpunt kunnen vormen. Vervolgens gaan de jongeren zelf aan de slag met de opdracht: ontwkkel een campagne voor jongeren, zodat ze op een schonere, velgere en gezondere maner naar school komen. De kracht van het project s dat de jongeren net wordt verteld wat ze wel en net moeten doen, maar dat ze krtsch naar zchzelf en hun leeftjdsgenoten kjken en bedenken wat er kan veranderen en op welke maner ze dat het beste kunnen communceren. Tot slot worden alle campagnes gepresenteerd aan de hele school. Voor de meest aansprekende campagne s een Europese prjs beschkbaar en per land wordt ook een wnnaar benoemd. In oktober 2008 gaat ECO-TRIP- PER n alle landen van start en n januar 2009 worden de eerste resultaten verwacht. Voor meer nformate kunt u kjken op Gemeente Rotterdam De gemeente Rotterdam s cofnancer van CONNECT, daarom worden de campagnes n Nederland op een aantal Rotterdamse scholen ngezet. De gemeente legt de contacten met de scholen en denkt mee over de toepassng van ECO-TRIPPER op de Rotterdamse scholen. De gemeente heeft aan de debatsesse (Kruspunt van Team Alert) een cabaretvoorstellng en een les over mleu en gezondhed toegevoegd, zodat de jongeren meer bagage hebben voor de praktjkopdracht. De gemeente gaat de campagnes van de jongeren tentoonstellen n het onderwjsmuseum, zodat de campagnes aan het grote publek worden getoond. De beste Rotterdamse campagne wordt utgewerkt door een professoneel bureau en n heel Rotterdam ngezet. Tot slot DTV Consultants vndt het belangrjk om bj Europese projecten betrokken te zjn. Wj delen graag onze kenns en ervarng met andere landen en leren graag van hen. CONNECT bedt hervoor goede aanknopngspunten en geeft ons een bredere kjk op nnovateve educatevormen bnnen het brede veld van verkeer, vervoer en mleu. CONNECT slut ook aan bj onze gedachten op het gebed van maatschappeljk verantwoord ondernemen. Nynke van der Kallen 1 De Verkeersslang s een spel voor bassscholen met als doel meer duurzame, velge en gezonde verplaatsngen van en naar de bassschool. Voor meer nformate kunt u kjken op

4 Berekbare kust, leefbaar kustdorp De Nederlandse kust s steeds moeljker berekbaar. DTV Consultants doet onderzoek naar de berekbaarhed van de kuststreek Velsen Castrcum. Daarnaast brengen wj voor Egmond aan Zee de parkeerproblematek n beeld en komen met oplossngsrchtngen om het kustdorp n de toekomst berekbaar én leefbaar te houden. Berekbaarhed Kust voor de kusstrook van Velsen tot en met Castrcum. Met dt onderzoek worden jaarljks de effecten gemeten van de getroffen fyseke maatregelen en de gevoerde communcatecampagne. In het gebed Velsen - Castrcum werken de provnce Noord-Holland, de gemeenten Velsen, Beverwjk, Heemskerk, Castrcum en waterschap PWN samen aan de berekbaarhed van de stranden. Kenmerkend voor dt project Berekbaarhed Kust s de aanpak, de samenwerkng en de samenhang. Tjdens de zomermaanden worden tal van maatregelen getroffen om het voor strandbezoekers aantrekkeljker te maken naar de kust te rezen. De maatregelen de worden ngezet, zjn gercht op doorstro- mng van het autoverkeer, nzet/versterkng van collectef vervoer en maatregelen gercht op het fetsverkeer. Ook s er een utgebrede communcatecampagne (Reach The Beach) opgezet de de strandgangers thus, onderweg en langs de kust nformate bedt over de verschllende stranden en de vervoersmogeljkheden daar naar toe. Voor de provnce Noord-Holland voert DTV Consultants momenteel het montorngsonderzoek 2008 ut van het project In Egmond aan Zee (gemeente Bergen) staan de komende tjd dverse ontwkkelngen gepland de gevolgen zullen hebben voor de parkeerstuate. Op drukke zomerdagen heeft Egmond aan Zee nu al een tekort aan parkeerplaatsen. DTV Consultants heeft een utgebred parkeeronderzoek utgevoerd, een enquête onder bewoners en ondernemers afgenomen en een werksesse gehouden met belangengroepen. Vervolgens s gekeken naar de toekomst. Wat zjn de gevolgen van de ontwkkelngen voor het parkeren preces, wat voor nvloed zal dt hebben op het gewenste parkeerbeled en welke parkeermaatregelen kunnen hervoor genomen worden? DTV Consultants zet momenteel voor de gemeente Bergen een aantal toekomstscenaro s op een rj. Aan de hand van deze scenaro s worden oplossngsrchtngen opgesteld, waarmee Egmond aan Zee berekbaar bljft voor kustbezoekers en leefbaar s voor haar bewoners en verbljfsrecreanten. Paul van den Bosch en Alex van Ingen Door turborotonde betere ontslutng van bedrjventerren Het Kwadrant BV, een samenwerkngsverband van Bon Groep ut Maarssen, Kondor Wessels ut Rjssen en Phoenx Bouwontwkkelng ut Hlversum, s als projectontwkkelaar momenteel bezg met de ontwkkelng en realsate van een kantoren- en bedrjvenpark n de gemeente Maarssen. De ontslutng van dt park van m 2 bruto vloeroppervlak, s geprojecteerd ter hoogte van het hudge met verkeerslchten geregelde kruspunt Floraweg - Boomstede. In het bestemmngsplan s opgenomen dat het neuwe kruspunt n de vorm van een rotonde wordt gerealseerd. In opdracht van Het Kwadrant heeft DTV Consultants onderzocht met wat voor type rotonde het verkeer kan worden afgewkkeld. Met behulp van de Meerstrooksrotondeverkenner zjn dverse varanten doorgerekend en op haalbaarhed getoetst. Utendeljk s gekozen voor de ontwkkelng van een turborotonde, met op de zjwegen enkele toe- en afvoerrchtngen en op de hoofdrjbaan dubbele toe- en afvoerrchtngen. Het schetsontwerp hebben wj utgewerkt tot een voorontwerp. Bj de utwerkng hervan s gebruk gemaakt van de neuwste ontwerprchtljnen (CROW publcate 257: Turborotondes) op het gebed van turborotondes. Marcel Wllekens

5 Gent verbetert luchtkwaltet voor haar burgers De stad Gent wl de gezondhed van haar nwoners verbeteren. Kortdurende en langdurende blootstellng aan concentrates vule lucht veroorzaakt gezondhedsschade en elke verbeterng van luchtkwaltet kan deze rsco s en schade vermnderen. Zo s er bjvoorbeeld voor fjnstof geen drempelwaarde waaronder géén gezondhedseffecten plaatsvnden. Alleen al vanut deze optek s het znvol om maatregelen te nemen. Gent wl de burgers door het opstellen van een luchtkwaltetsplan laten zen dat het haar menens s, ondanks het fet dat er op dt moment n Gent net drect sprake s van een overschrjdng van de Europese normen. Gent s de eerste stad n Vlaanderen de deze stap zet. DTV Consultants s nu voor Gent bezg met het maken van dt luchtkwaltetsplan. In het plan zal een overzcht worden gegeven van de maatregelen de n de stad Gent al zjn utgevoerd en nog moeten worden utgevoerd om de luchtkwaltet verder te verbeteren. De effecten van deze maatregelen worden nzchteljk gemaakt en aan de burgers van Gent gepresenteerd. Na verwerkng van de reactes van het publek wordt gekomen tot een realstsch maatregelenpakket dat ter goedkeurng aan de Raad kan worden voorgelegd. Lsette de Wldt Ontwerpcursussen verneuwd verneuwd DTV Consultants heeft haar ontwerpcursussen recent goed tegen het lcht gehouden. Vragen en opmerkngen van (potentële) curssten en de evaluateresultaten van de cursussen gaven aanledng om een antwoord te zoeken op de volgende vragen: Sluten de ontwerpcursussen de we aanbeden nog steeds aan bj de behoefte van de verschllende doelgroepen? Hoe kunnen we dudeljker maken welke ontwerpcursus geschkt s voor welke doelgroep? Wat moet geactualseerd en/of aangepast worden? Deze vragen hebben geled tot een herpostonerng van onze ontwerpcursussen, waardoor we onze klanten nog beter van denst kunnen zjn. Neuwe en dudeljkere cursusnamen, ondersched tussen de verschllende cursussen, een neuwe cursus en een aantal aanpassngen. Heronder treft u het resultaat van de herpostonerng aan. Verkeerskundg ontwerp De cursus Verkeerskundg ontwerp houdt dezelfde naam en nhoud. De thematsche lessen hervan worden nog praktscher. Tjdens deze cursus ontwkkelen curssten de benodgde vaardgheden voor het zelfstandg en ntegraal kunnen maken van ontwerpkeuzes. Tjdens de cursus wordt hervoor, naast thematsche lessen, de een mengelng zjn van theore en praktjk, n groepen aan een casus gewerkt. Deze casus gaat n op het formuleren van de probleemanalyse, het opstellen van het programma van esen, het bedenken van oplossngen en het maken van een verkeerskundg schetsontwerp met motvate. Ontwerpvaardghed We beden n het najaar de neuwe cursus Ontwerpvaardghed aan. Tjdens deze cursus verwerven curssten vaardgheden de nodg zjn om zelf, volgens de rchtljnen, schetsontwerpen op paper te kunnen zetten voor verschllende standaard ontwerpstuates. Herbj gaat het puur om het oefenen van veel voorkomende standaardstuates en net om de onderbouwng. Daarnaast ontwkkelen de curssten gevoel voor maat en schaal. Tjdens de cursus staat het ndvdueel ontwerpen, met de pen n de hand, centraal. Daarbj maken we gebruk van de ontwerprchtljnen. Ontwerp van complexe stuates De cursus Ontwerp van complexe stuates s geheel verneuwd, zowel qua naam, nhoud en vorm. Tjdens deze cursus leren de curssten om n complexe ontwerpstuates (ontwerprchtljnen de net utvoerbaar zjn, extreme esen, een groot gebrek aan rumte en/of geld, polteke wensen, etcetera) tot een aanvaardbare ontwerpoplossng te komen. Er wordt geleerd om verantwoorde keuzes te maken en deze vorm te geven. (Egen) praktjkvoorbeelden, oefenngen en dscusses staan tjdens deze cursus centraal. De cursst bepaalt zelf bj welke dagdelen aanwezg te zjn. Cvele technek voor verkeerskundgen In de neuwe cursus Cvele technek voor verkeerskundgen leren curssten wat de gevolgen zjn van ontwerpkeuzes voor het maken van een bestek. Zj leren beoordelen of een ontwerp cveltechnsch utvoerbaar, beheersbaar, duurzaam en betaalbaar s, waardoor de slag naar een bestekstekenng sneller kan en onnodge kosten worden voorkomen. Van kruspunt tot turboplen Ontwerp turborotondes De cursussen Van kruspunt tot turboplen en Ontwerp turborotondes bljven ongewjzgd. Utgebrede nformate over onze ontwerpcursussen, data, prjzen en voorwaarden s te vnden op onze webste. Natale Veenkamp

6 Symposum Regelen op netwerknveau Op woensdag 29 oktober 2008 organseert DTV Consultants een symposum met het onderwerp regelen op netwerknveau. Dt symposum vndt plaats op de NHTV nternatonaal hoger onderwjs Breda. Tjdens deze dag geven wj verschllende marktpartjen een podum om te tonen wat ze kunnen op het gebed van regelen op netwerknveau. Herbj kunt u denken aan bjvoorbeeld dynamsche netwerkregelngen en scenaromanagement. We belchten vooral de technsche kant van deze onderwerpen. s y ms ypm po s um u m Regelen op netwerknveau Programma De netwerkgedachte genereert een wens voor neuwe regeltechneken, de specaal zjn ngercht om op netwerknveau verkeer effcënt te regelen en te sturen. Uteraard zjn leverancers van verkeersregelsystemen en andere partjen al gerume tjd bezg om deze techneken te ontwkkelen en te mplementeren. Iedereen heeft wel eens gehoord van bjvoorbeeld Utopa Spot en Toptrack. Maar... zjn er nmddels nog meer techneken beschkbaar, en belangrjker; wat zjn nu egenljk de effecten van het toepassen van dergeljke systemen? Op onder andere deze vragen krjgt u antwoord tjdens het symposum. We hebben een nteressant programma kunnen samenstellen, waardoor u na afloop weer volledg op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Meer nformate over het programma en andere praktsche nformate s te vnden op Arjan Bezemer en Jannah van der Wal Aanpassng verkeerslchten verbetert doorstromng n Utrecht De laatste jaren neemt de verkeersdruk n en rondom de stad Utrecht steeds meer toe. De gemeente werkt dan ook hard aan het berekbaar houden van de stad. Door de toenemende verkeersdruk neemt de luchtkwaltet af. Dat s de reden dat de gemeente het ActePlan Luchtkwaltet 2008 heeft opgesteld. Het acteplan beschrjft mogeljke maatregelen om de luchtkwaltet te verbeteren zonder dat dt ten koste gaat van de berekbaarhed van de stad. Een van de n het oog sprngende maatregelen betreft het beter laten stromen van het verkeer op de verdeelrng. Het gaat her om de route de va de grotere verkeersplenen, zoals t Goylaan, Europaplen en 24 Oktoberplen, door de stad loopt. DTV Consultants draagt haar steentje bj aan deze doelstellngen door de verkeersregelnstallates tussen de verkeersplenen onder de loep te nemen. Groene golf Kardnaal de Jongweg Momenteel legt DTV Consultants de laatste hand aan de programmeerwerkzaamheden rondom de groene golf op de Kardnaal de Jongweg n het oosten van de stad. Op dt deel van de verdeelrng lggen zes met verkeerslchten geregelde kruspunten. In een eerder stadum hebben wj voor deze route de groene golven ontworpen en de verkeersafwkkelng gesmuleerd. Door de verkeersdruk op dt traject, n combnate met de hoge esen de aan onder meer de oversteekbaarhed van het fetsverkeer werden gesteld, s het net mogeljk om voor al het doorgaande autoverkeer een groene golf te realseren. Om de weggebruker herover te nformeren zjn specale matrxsgnaalgevers ontwkkeld. De sgnaalgevers attenderen de weggebrukers op het fet of ze wel of net onderdeel utmaken van een groene golf. Het uterljk van de sgnaalgevers komt overeen met de sgnaalgevers zoals de voor ODYSA, de ndvduele groene golf, worden toegepast. In het najaar van 2008 wordt de groene golf opgeleverd. Naast de Kardnaal de Jongweg onderzoekt DTV Consultants momenteel voor een vjftal trajecten op de verdeelrng de haalbaarhed van groene golven of het verbeteren van de doorstromng op soltare kruspunten. Samen met de Kardnaal de Jongweg gaat het om n totaal 21 verkeersregelnstallates. Haalbaarhed In eerste nstante wordt nu de haalbaarhed van de doorstromngsmaatregelen onderzocht. In een tweede fase worden de effecten op de luchtkwaltet berekend en de maatregelen gerealseerd. Marcel Wllekens en Krstaan Langelaar

7 Velghed leerlngen specaal onderwjs staat voorop De komende jaren s een aantal utbredngen gepland op het schoolterren van twee specale bassscholen n Breda. De scholen rchten zch op zeer moeljk lerende knderen en langdurg zeke knderen. De leerlngen van deze scholen worden hoofdzakeljk door taxbusjes van en naar school gebracht. Met de geplande utbredngen neemt het aantal taxbusjes sterk toe van crca 30 naar crca 60 busjes. Tjdens haal- en brengmomenten n de ochtend en de mddag heeft deze utbredng consequentes voor de verkeersstuate rondom de school. Behalve het aantal gebrachte leerlngen, neemt ook het aantal medewerkers toe, als gevolg van de utbredngen van het aantal lokalen. In opdracht van INOS Stchtng Katholek Onderwjs Breda heeft DTV Consultants de extra parkeerbehoefte als gevolg van de geplande toekomstge rumteljke ontwkkelngen berekend. Vervolgens zjn twee ontwerpvaranten opgesteld, waarbj een oplossng wordt geboden voor de extra parkeervraag en de afwkkelng van de extra taxbusjes gedurende de haal- en brengmomenten. Inrchtngsvoorstel schoolterren specale school. Bj het zoeken naar oplossngen stond het garanderen van de verkeersvelghed voor de leerlngen voorop. Bj één van de scholen verloopt bjvoorbeeld het ophalen van de knderen door de taxbusjes n de mddag erg chaotsch, als gevolg van de beperkte rumte op het parkeerterren. Een oplossng s gezocht n de aanleg van een perronnrchtng waardoor de knderen van de school op een velge wjze kunnen worden gebracht en gehaald. De knderen hebben bj de perronnrchtng n het mdden van twee rjen taxbusjes rumte om zch velg op te stellen en n de taxbusjes n- en ut te stappen. Lsette de Wldt Alles over verkeerskunde voor medewerkers Rjkswaterstaat Va het Corporate Learnng Centre (CLC) van Rjkswaterstaat bedt DTV Consultants de cursus Inledng Verkeerskunde voor Rjkswaterstaat aan. De cursus s afgestemd op de specfeke wensen en vragen de de medewerkers van Rjkswaterstaat hebben, op het gebed van verkeer en vervoer. Rjkswaterstaat zet zch n voor een vlotte en velge doorstromng van het verkeer. De cursus helpt de medewerkers herbj. Enkele reactes na afloop: Ik weet nu beter hoe k kan antcperen op evenementen- en vakantedrukte, Ik weet wat onderzoekers doen en waar de utkomsten toe kunnen leden en Ik heb nu een andere kjk op verschllende knelpunten. Tjdens de zevendaagse cursus staan de relates tussen de verschllende onderdelen en thema s van de verkeerskunde centraal. De medewerkers van Rjkswaterstaat verkrjgen kenns en vaardgheden op het gebed van verkeerskunde. Herdoor zjn ze n staat hun werk beter te doen. De curssten waren erg tevreden over de goede docenten, perfecte organsate en communcate. Als bewjs van deelname aan deze leerzame en nsprerende cursus, hebben alle curssten een certfcaat ontvangen. Jannah van der Wal

8 Leren werken met VRI n RAW Begn dt jaar s de RAW systematek utgebred met resultaatbeschrjvngen en bepalngen ten aanzen van verkeersregelnstallates. Hern zjn de meest recente esen en bepalngen opgenomen op het gebed van de verkeersregeltechnek. De tjd s dan ook rjp om verkeersregeltechnsche bestekken n de RAW systematek (al dan net n combnate met cvele werkzaamheden) op de markt te brengen en ut te voeren. Vandaar dat DTV Consultants n het najaar de neuwe tweedaagse cursus VRI n RAW aanbedt. De cursus s n samenwerkng met het CROW ontwkkeld. De cursus s erop gercht curssten kenns en vaardgheden bj te brengen om n verschllende hoedangheden met de RAW systematek te kunnen werken n het specfeke werkveld van de verkeersregeltechnek. Na afloop van de cursus zjn de bassbegn- selen van de RAW systematek bekend en hebben de curssten nzcht gekregen n de esen en bepalngen ten aanzen van verkeersregelnstallates, de zjn opgenomen n de RAW standaard. Tevens zjn de curssten n staat om een verkeersregeltechnsch bestek n de RAW systematek op te stellen en/of te beoordelen en te gebruken bj de utvoerng. Praktjkervarngen DTV Consultants heeft al verschllende verkeersregeltechnsche bestekken n de RAW systematek opgesteld, onder andere voor de gemeenten Helmond, Amersfoort, Almere en de provnce Zud-Holland. Dat geldt ook voor de docent van dt cursusonderdeel. Van deze praktjkervarngen wordt drect tjdens de lessen geprofteerd. De eerste reactes vanut de markt op deze neuwe cursus zjn nu al bjzonder postef. Bent u betrokken bj de voorberedng, utvoerng en/of begeledng van verkeersregeltechnsche RAW-bestekken, bjvoorbeeld bestekschrjver, calculator, projectleder, utvoerder of drectevoerder? Kjk dan op onze webste, daar kunt u de folder van de cursus downloaden. Arjan Bezemer en Natale Veenkamp Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Het Unverstar Medsch Centrum (UMC) Utrecht s één van de grootste zekenhuzen n Nederland. Een goede berekbaarhed s voor een dergeljke nstellng letterljk van levensbelang. Vanwege de groeende marktwerkng n de zorg, s ook het oordeel van patënten en bezoekers over de berekbaarhed voor het zekenhus erg belangrjk. In opdracht van het zekenhus heeft DTV Consultants daarom recent onderzocht hoe deze groepen de berekbaarhed van het zekenhus waarderen. Hervoor zjn 800 patënten en bezoekers door medewerkers van veldwerkbureau Meett mondelng ondervraagd. Ut deze metng bljkt dat de waarderng door deze groepen hoog s. Daarmee werpen de nspannngen van het UMC Utrecht om het verkeer n goede banen te leden haar vruchten af. In 2004 heeft het UMC Utrecht nameljk een neuw vervoersbeled voor medewerkers geïntroduceerd. Aanledng was toen de toename van fles op de toegangswegen n de wnter. Het UMC Utrecht heeft daarop betaald parkeren voor haar medewerkers ngevoerd. Als alternatef voor het gebruk van de auto s onder meer een P+R-facltet gerealseerd. Met een 0-metng zjn eerst tal van gegevens over het woon-werkverkeer van medewerkers en het verkeer van patënten en bezoekers n kaart gebracht. Deze zjn goed brukbaar geweest bj het nvullen van het vervoersbeled. Door verschllende maatregelen kunnen patënten en bezoekers zch dus nu weer op tjd bj de specalst melden. DTV Consultants helpt het zekenhus bj de montorng van het vervoersbeled. Zo start bnnenkort een kwaltatef onderzoek onder de gebrukers van de P+R-voorzenng en voeren we een analyse ut van oplossngen voor het gebruk van de auto door medewerkers. Ruben van den Hamsvoort Vervolg cursusaanbod op pagna 11

9 ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Op de Westpoortweg n Amsterdam s n jun van dt jaar op ver kruspunten ODYSA (Optmalsate Door dynamsche SnelhedsAdvserng) offceel n gebruk gesteld. Voor de gemeente Amsterdam was het doel om ODYSA toe te passen dreledg: het verbeteren van de doorstromng, het verhogen van de verkeersvelghed en het vermnderen van de emsses. Om de effecten van de laatste doelstellng n beeld te brengen heeft DTV Consultants n samenwerkng met de Hogeschool van Arnhem en Njmegen emssemetngen utgevoerd. Met een n de verkeerstroom meerjdend voertug met benznemotor, zjn emssemetngen onder verschllende omstandgheden utgevoerd. Herbj zjn eerst rtten gereden n de voorstuate zonder dat ODYSA was ngeschakeld (= nulmetng). Dezelfde rtten zjn vervolgens nog een keer gereden met een actef ODYSA-systeem. Om een betrouwbare utspraak te doen zjn alle rtten mnmaal vjf keer gereden. De utgevoerde rtten en de daarbj verzamelde nformate zjn vervolgens vertaald naar een laboratorumstuate, waarbj de rtten zjn nagereden op de rollenbank. Een dergeljk praktsch onderzoek heeft n Nederland nog net eerder plaats gevonden. Een analyse van de resultaten laat zen dat ODYSA een postef effect heeft tot wel 18% van de restjd en gemddelde snelhed. Door het nstellen van een groene golf en de snelhedsadvserng met sgnaalgevers s een homogener en daarmee constanter rjgedrag te bereken. Voor het meetvoertug (voorzen van een benznemotor) resulteert dt n een sterke afname van schadeljke stoffen: afname koolwaterstof (HC) met 84% afname koolmonoxde (CO) met 91% afname kooldoxde (CO 2 ) met 17% afname stkstofoxden (NO x )met 66% Op jaarbass s het mogeljk om alleen al voor het verkeer n de klasse van het referentevoertug, op de hoofdrchtngen een reducte van de hoeveelhed CO 2 te bereken van 290 ton. Dt s vergeljkbaar met de utstoot van 32 geznnen n Nederland gedurende één jaar. Crca bomen zjn nodg om deze hoeveelhed CO 2 te compenseren. Ook voor het zjverkeer levert ODYSA verrassende resultaten. Ondanks een langere restjd en lagere gemddelde snelhed s de utstoot van schadeljke stoffen ook voor het zjverkeer lager. Dt wordt verklaard doordat dt zjverkeer, eenmaal n de groene golf op de hoofdrchtng, een constante rjsnelhed heeft en geen extra stop meer hoeft te maken. Resultaten van het project De resultaten van het onderzoek zjn gebaseerd op het meetvoertug met benznemotor. Extrapolate van de gegevens levert de volgende resultaten: naast de besparng op de emsse van schadeljke stoffen verhoogt ODYSA ook het rjcomfort; het aantal stops voor het verkeer wordt gereduceerd; naast het personenverkeer profteert het vele vrachtverkeer op de Westpoortweg van het systeem. Mnder stops en dus mnder afremmen en optrekken; de mndere stops van het verkeer (en daarmee het vermnderde optrekken), betekent een grote besparng aan brandstof en emsses van schadeljke stoffen. Zeker bj vrachtverkeer, ten gevolge van de grote massa van de voertugen, kost accelereren n verhoudng veel energe ten opzchte van het rjden op constante snelhed. Effecten zullen zjn; - lager brandstofverbruk en daardoor een lagere CO 2 utstoot; - mnder NO x utstoot door mnder accelereren, lagere belastng en mnder hoge temperaturen n de verbrandngskamer; - mnder utstoot van fjnstof (PM10). Een utgebred verslag van dt onderzoek vndt u n het septembernummer van Verkeerskunde of op onze webste. Johan Janse en Marcel Wllekens 9

10 Toelchtng cursussen september t/m december 2008 Cursussen DTV Consultants ontwkkelt en organseert cursussen, tranngen en opledngen op het gebed van verkeer, vervoer en planologe voor de overhed, het bedrjfsleven en non-proft organsates. Op de volgende pagna s vndt u een overzcht van onze cursussen n de maanden september tot en met december 2008.* Het gehele cursusaanbod van DTV Consultants vndt u op de achterzjde. Als u belangstellng heeft voor een van onze cursussen dan kunt u utgebrede nformate opvragen va de bjgevoegde antwoordkaart. Natuurljk kunt u ook alle cursusnformate vnden op onze webste: Cursussen Inledng verkeerskunde * De vermelde prjzen zjn excl. BTW en admnstratekosten. Bj nschrjvng later dan 4 weken voor aanvang van een cursus brengen wj admnstratekosten n rekenng. (VK-08-B) U doet kenns op van het werkveld verkeer met aangrenzende werkvelden. Na afloop heeft u nzcht n de complextet van verkeerskunde en n de hudge verkeersproblematek. U vergaart voldoende kenns om verkeersproblemen op een gestructureerde, ntegrale maner aan te pakken, verkeersplannen te nterpreteren, een verkeersplan op te stellen en te werken met de bass van ontwerp, plannng en onderzoek. Kosten van verkeersmaatregelen (KVM-08-B) De eendaagse cursus kosten van verkeersmaatregelen bedt u de mogeljkhed om het kostenaspect van verkeersmaatregelen n de vngers te krjgen. Tjdens de cursus wordt er stl gestaan bj de kostenramng, n relate tot de planfase en de te hanteerde prjssoorten. Tjdens de cursus wordt er actef geoefend met het zelf opstellen van kostenramngen, zodat u na afloop met de aangeboden techneken drect zelf aan de slag kunt gaan n uw werkpraktjk. Kosten e 2.575,- Duur 7 dagen Locate Utrecht Kosten e 630,- Duur 1 dag Locate Breda Rumteljke ordenng (RO-08-B) Planologen ondernemen voortdurend pogngen om de rumteljke consequentes van maatschappeljke processen zo te geleden, dat edereen kan beschkken over een kwaltatef hoogwaardge leefomgevng. U raakt bekend met het werkveld van de rumteljke ordenng. U weet hoe beled, onderzoek en vormgevng gezamenljk kunnen worden ngezet bj de totstandkomng van plannen op het gebed van de rumteljke ordenng en nrchtng en de daaraan gekoppelde regelgevng. Verkeersvelghed (VV-08-B) Bj de aanleg en het beheer van het verkeers- en vervoerssysteem s verkeersvelghed een belangrjk tem. Het startprogramma Duurzaam Velg s daarbj een belangrjk utgangspunt. Na afloop van de cursus kent u de bassbegnselen van verkeersvelghed (beledsmatg, technsch en gedragsmatg) en kunt u een verkeersvelghedsprobleem multdscplnar aanpakken. Kosten e 1.775,- Duur 4 dagen Locate Utrecht Kosten e 1.775,- Duur 4 dagen Locate Breda Verkeersvelghedsaudt (VVA-08-B) Recht van rumteljke ordendng (RRO-08-B) Deze cursus s een vervolg op de basscursus rumteljke ordenng. Na afloop van de cursus kunt u de systematek van het rumteljke ordenngsrecht doorgronden en de jurdsche status bepalen van nota s, plannen en vergunnngen op het gebed van de rumteljke ordenng. Kosten e 925,- Duur 2 dagen Locate Breda Een van de flankerende maatregelen ut het Startprogramma Duurzaam Velg was de ontwkkelng en nvoerng van de Verkeersvelghedsaudt. Een Verkeersvelghedsaudt s een eenvoudge procedure de bjdraagt aan het vergroten van de verkeersvelghed door al tjdens de plan- en ontwerpfasen de mogeljke verkeersvelghedsproblemen te dentfceren. Tjdens deze cursus doet u praktsche kenns op over de toepassngsmogeljkheden van de verkeersvelghedsaudt en wordt u opgeled tot audtor. Kosten e 1.210,- Duur 2 dagen Locate Breda CCOL voor gevorderen (CCL2-08-B) De Toolkt CCOL s een programmapakket dat specaal s ontwkkeld voor het ontwerpen en testen van verkeerslchtenregelngen n de programmeertaal C. Het pakket s voor elke wegbeheerder geschkt maar kan pas ten volle worden benut als de ontwerpers van verkeersregelprogramma s beter bekend zjn met de utgebrede mogeljkheden van de Toolkt. In deze cursus leert u de verfjnde regeltechneken n de taal C en de Toolkt CCOL toepassen. Kosten e 1.420,- Duur 3 dagen Locate Breda 1 0

11 Cursussen Toelchtng cursussen september t/m december 2008 Verkeerslchten; goed geregeld? (VRT1-08-B) VRI n RAW (VRI-08-B) Verkeerslchten worden vaak geassoceerd met moeljke formules, onbegrjpeljke computerprogramma s en complexe apparatuur. Verkeerskundg gezen s dat echter bjzaak: verkeerslchten denen nameljk te zorgen voor een velge en effcënte verkeersafwkkelng. In deze cursus wordt op een net-technsche wjze utgelegd wat je wel en net mag verwachten van verkeerslchten, hoe ze verkeerskundg gezen (kunnen) functoneren en welke ondersteunende maatregelen mogeljk zjn. Doel s om de cursst met behulp van oefenngen te leren om zelf een werkende verkeerslchtenregelng te beoordelen en her verbetervoorstellen voor aan te dragen. Kosten e 1.775,- Duur 4 dagen Locate Breda Regelen op netwerknveau (NWR-08-B) Gebedsgercht benutten, netwerkmanagement, regelstrategeën. Het zjn termen, de n korte tjd gemeengoed zjn geworden n verkeers(regel)kundg Nederland. Verschllende wegbeheerders hebben steeds vaker gezamenljk overleg om een netwerkvse, regelstratege en maatregelen te defnëren. Tjdens de cursus Regelen op netwerknveau wordt het proces vanaf het defnëren van regelscenaro s tot en met het beoordelen, evalueren, montoren en beheren van netwerkregelngen doorlopen. Kosten e 2.520,- Duur 4 dagen Locate Breda Verkeersregelnstallates; van bestek tot beheer (VRT3-08-B) Deze praktsche vjfdaagse cursus bedt een programma voor edereen de zch bezghoudt of wl gaan bezghouden met de realsate en beheer en onderhoud van verkeersregelnstallates. Na het opstellen en aanbesteden van een regeltechnsch bestek n de eerste cursusdagen, vndt de afname en nbedrjfstellng plaats bj een van de fabrkanten. Op de laatste cursusdag wordt stl gestaan bj de onderdelen van beheer en onderhoud van VRI s, zoals tjdeljke wegwerkzaamheden, beheerssystemen en perodek onderhoud. Kosten e 2.365,- Duur 5 dagen Locate Breda Ontwerpen, beheren en smuleren met LISA+ (LISA-08-B) Tjdens deze cursus maakt u kenns met alle onderdelen ut het veelzjdge pakket, LISA+. Daarbj kan gedacht worden aan het doorrekenen van (on)geregelde kruspunten, berekenen van ontrumngstjden en het smuleren van een kruspunt. De curssten krjgen oefenngen en gaan daarna zelf aan de slag met het programma. Kosten geen Duur 1 dag Locate Breda (max. 10 deelnemers) Lees voor meer nformate over deze cursus het utgebrede artkel Leren werken met VRI n RAW op pagna 8. Kosten e 1.200,- Duur 2 dagen Locate Utrecht Van kruspunt tot turboplen (VKT-08-B) Tjdens de cursus leert u welke crtera een rol spelen bj de afwegng van bepaalde kruspuntvormen. Wordt het een rotonde of een VRI? Rotondes hebben een postef effect op de verkeersvelghed en zjn vaak effectef voor een goede verkeersafwkkelng. Echter steeds vaker worden de grenzen van de afwkkelngscapactet berekt, bjvoorbeeld op stedeljke hoofdwegen, n provncale wegen en bj aanslutngen op het rjkswegennet. In Nederland worden steeds vaker bjzondere verschjnngsvormen van rotondes toegepast met een grotere afwkkelngscapactet. Maar s dat dan ook de beste oplossng? Kosten e 925,- Duur 2 dagen Locate Breda Ontwerp van complexe stuates (OCS-08-B) Lees voor meer nformate over deze cursus het utgebrede artkel Ontwerpcursussen verneuwd op pagna 5. Kosten e 300,- per dagdeel Duur 4 tot 8 dagdelen Locate Breda Practcum verkeersbesluten (PVB-08-B) Beledsmedewerkers, planvormers en ontwerpers zullen vaak te maken krjgen met het maken van verkeersbesluten. Deze praktsche cursus s een vervolg op de cursus BABW en bedt u kenns en vaardgheden voor het vervaardgen van verkeersbesluten. Na afloop kunt u zelfstandg een verkeersbeslut opstellen en bent u n staat om een verkeersbeslut te beoordelen en te toetsen. Kosten e 1.010,- Duur 3 dagen Locate Breda Cvele technek voor verkeerskundgen (CTV-08-B) Lees voor meer nformate over deze cursus het utgebrede artkel Ontwerpcursussen verneuwd op pagna 5. Kosten e 1.890,- Duur 3 dagen Locate Breda Ontwerpvaardghed (OWV-08-B) Lees voor meer nformate over deze cursus het utgebrede artkel Ontwerpcursussen verneuwd op pagna 5. Kosten e 1.650,- Duur 6 mddagen Locate Utrecht Cursussen DTV Consultants stelt zch net aansprakeljk voor fouteve of onvolledge gegevens n deze neuwsbref. Alle genoemde prjzen zjn onder voorbehoud. 1 1

12 Maatwerk Overzcht cursussen / opledngen Leertrajecten Cursusaanbod 2008/2009 Maatwerk p o s t b u s , D n B r e d a w w w. d t v c o n s u l t a n t s. n l Incompany trajecten Competenteprofelen Opledngsplannen Excurses Studerezen Symposa Brochures Webstes Procesbegeledng Verkeerskunde Inledng verkeerskunde Rumteljke ordenng Rumteljke ordenng Recht van rumteljke ordenng Beled & Proces BABW voor wegbeheerders Practcum verkeersbesluten Kosten van verkeersmaatregelen Aansprakeljkhed voor wegbeheerders Utvoerngsvoorschrften BABW Verkeersonderzoek Verkeersmodellen als beledsnstrument Verkeersvelghed Verkeersvelghed Verkeersvelghedsaudt Verkeersregeltechnek Regelngen ontwerpen met CCOL CCOL voor gevorderden Verkeerslchten; goed geregeld? Ontwerp verkeerslchtenregelngen Regelen op netwerknveau Verkeersregelnstallates; van bestek tot beheer Ontwerpen, beheren en smuleren met LISA+ VRI n RAW neuw Verkeersontwerp Verkeerskundg ontwerp Van kruspunt tot turboplen Ontwerp van complexe stuates Ontwerp turborotondes Cvele technek voor verkeerskundgen Ontwerpvaardghed neuw neuw Post-HBO Opledng verkeerskunde Doel van deze opledng s het aanreken van voldoende kenns en vaardgheden, zodat u na het behaalde dploma op HBOnveau aan de slag kunt als beledsmedewerker of projectleder n de verkeerskundge beroepspraktjk. 30 dagen vanaf 26 september 2008 n Utrecht verneuwd neuw Beschrjvngen van het cursusaanbod najaar 2008 vndt u op pagna 10 en 11. Voor meer nformate over de cursussen, opledng, data en prjzen kjkt u op Wjzgngen voorbehouden.

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Traverse. Evergreen on bike

Traverse. Evergreen on bike Traverse Nummer 36, januar 2015 Evergreen on bke Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In één maand 3300 haltes geïnventarseerd Verrum uw kenns met Europese ervarngen Draagvlak creëren, de bass van succes

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen'

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen' FEBRUARI 2009 - JAARGANG 25 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 5 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Buldng Breda:

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie