Traverse. Evergreen on bike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Traverse. Evergreen on bike"

Transcriptie

1 Traverse Nummer 36, januar 2015 Evergreen on bke Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In één maand 3300 haltes geïnventarseerd Verrum uw kenns met Europese ervarngen Draagvlak creëren, de bass van succes Cursussen en masterclasses voorjaar 2015 fetsen en lopen nnovate nternatonaal mleu mobltetsmanagement openbaar openbare rumte parkeren procesbegeledng verkeerslchten verkeersmanagement vervoer verkeersvelghed

2 column colofon Colofon Traverse s een utgave van DTV Consultants B.V. en verschjnt twee maal per jaar. Op de voorzjde Arjan Bezemer, senor advseur en Tanja Steenhorst, senor advseur Redacte-adres DTV Consultants T.a.v. Anne-Leke Joosten Postbus DN Breda Telefoon (076) Fax (076) E-mal: Bezoekadres Markendaalseweg KC Breda Redacte/endredacte Anne-Leke Joosten Hans Godefrooj Km Heerkens Marcel Kant Tanja Steenhorst Ontwerp en opmaak Scrpt unlmted, Utrecht Fotografe cover Else Loof Fotografe, Breda Oplage exemplaren Sandalen, koffertjes en truen, dat waren de kenmerken de n de jaren tachtg op de goede oude VAT tot een bjna honderd procent dentfcate van de rondlopende studenten ledde. Had de persoon n kweste sandalen aan, dan was het waarschjnljk een plano(loog), herkenbaar aan een alternateve, createve utdossng en trots op het fet dat hj/zj zch nog lang net had aangepast. Droeg de persoon een koffertje, dan studeerde hj beslst vervoer/logstek en kon je aan het carrère-tenue zen dat deze al rum voor afstuderen rjp was voor een baan. De Samsonte bevatte meestal net veel meer dan een lunchpakketje en bood derhalve voldoende rumte om al de stapels bankbljetten de ze gngen verdenen dscreet n op te kunnen bergen. De verkeerskundgen waren veelal grjze muzen ; herkenbaar aan degeljke schoenen, een spjkerbroek en een vooral net n het oog sprngende tru. Ze stonden te boek als nhoudeljk sterk, nteger en ntrnsek onopvallend. Ik moest her aan denken nu het transteteam van Mke Bérénos zch bugt over de toekomst van de Verkeerskunde. Want los van de rchtng waarn ons vakgebed zch ontwkkelt, ljken ook de competentes van de verkeerskundge fors aan veranderng onderhevg. Zomaar enkele recente voorbeelden. Onlangs haalden we een forse opdracht van een mddelgrote gemeente bnnen, bekrachtgd door twee documenten de van rechtsgeldge handtekenngen waren voorzen. Na twee weken kregen we een telefoontje, dat er een foutje was gemaakt. Ze hadden nmddels (?) een betere aanbedng en wlden onder het contract ut. Of zoals de hoofdverantwoordeljke, met de ttels dr. r., tjdens een gesprek meteen meldde: ze wlden graag de relate goed houden, maar als het moest gngen ze er met gestrekt been n. In het gesprek bleek dat hun budget 36% was van de gegunde opdracht! Ze bleken geen reëel beeld van de gevraagde oplossng te hebben. Of het eenvoudger en goedkoper kon? Vanzelfsprekend! Aan creatvtet ontbreekt het ons net, en met de neuw voorgestelde oplossng zjn ze heel tevreden. Een zekere vorm van verkeerskundg analfabetsme trof k ook aan bj de mevrouw van een mddelgrote gemeente. Ze was vanwege een baangarante ntern overgeplaatst van vergunnngen naar verkeer en noemde zch vol trots verkeerskundge. Na anderhalf jaar was er nu budget voor een eerste cursus, maar grote delen van de cursus Inledng verkeerskunde heeft ze afwezg op haar smartphone ztten swpen. In deze Traverse onder andere: En hoe zt het met de ntegrtet? Een mnstereel departement heeft onlangs een orgneel dee van ons bureau na genoeg voor 100% door een ander bureau laten utvoeren, en vervolgens vol trots de publctet gezocht met hun neuwe dee. Een soortgeljke ervarng hebben we ook met een collega bureau meegemaakt, dat na een succesvolle aanbestedng een door ons ontwkkelde aanpak zonder sjoege door een zzp er let utvoeren. Of wat denk je van de grotere gemeente, de zonder scrupules een orgneel product van ons door een ander bureau heeft laten nabouwen? De crss zal ongetwjfeld debet zjn aan een zekere verruwng n het veld, maar onze nnovateve kracht bljft overdudeljk net onopgemerkt. Tja, en grjze muzen zjn de moderne verkeerskundgen ook al lang net meer, zo bleek onlangs ut de eerste verkezng van de Verkeersprofessonal Van dverse genomneerden heb k een vrendeljke emal ontvangen, met de vraag of k alsjebleft op hem of haar wlde stemmen. Natuurljk meldden ze heel bescheden dat ze totaal verrast waren door de nomnate, maar ze waren het beslst waard om op hun te stemmen, graag zelfs. Maar wat bleek: zowel nummer 1 als nummer 2 van de verkezng s van hus ut planoloog! Het kan beslst geen kwaad om over de toekomstge competentes van een verkeersprofessonal na te denken, maar n de hedendaagse praktjk zjn ze al zchtbaar: de markt zorgt daar voor en heeft n wezen altjd geljk. Inhoudeljke kenns neemt af ten gunstge van procesmatge, de grenzen tussen het djn en mjn worden n dt çopy/paste -tjdperk opneuw getrokken en van enge flar s nemand nog slechter geworden. Tmes are changng. En dat laatste bljkt zeker het geval als je naar de kalender kjkt, waar nmddels pontfcaal 2015 op staat! Een neuw jaar met dto utdagngen, kansen en ervarngen. Namens alle medewerkers van DTV Consultants wl k u graag een heel voorspoedg en coöperatef 2015 toewensen. En mocht u hulp kunnen gebruken bj het realseren van uw verkeerskundge doelen, dan wl k u graag aan het volgende hernneren: ons bureau beschkt ook over heel veel competente verkeerskundgen! Bo Boormans Drecteur 3 Groene golf voor fetsers op je smartphone 5 Beheer van verkeersmanagementsystemen 6 In één maand 3300 haltes geïnventarseerd 7 Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer 8 Betere verkeersdoorstromng door Zest 9 Draagvlak creëren, de bass van succes 10 Neuw Moblty Portal van de Europese Commsse onlne 11 Web development; een specalsme bnnen DTV Consultants 12 Opledngen NOVI Verkeersacademe met glans beoordeeld 13 Masterclasses, opledngen en cursussen voorjaar 2015 pagna 2 pagna 2

3 Foto: Rjkswaterstaat / Harry van Reeken Evergreen on bke Groene golf voor fetsers op je smartphone Wachten voor een verkeerslcht toch wel één van de grootste frustrates van weggebrukers. Zeker voor fetsers. En als het te lang duurt, neemt de negng toe om dan maar door rood te fetsen. DTV Consultants ntroduceert daarom: Evergreen on bke. Daarmee passen fetsers hun snelhed aan, zodat ze op het juste moment aankomen bj het verkeerslcht. Fetsers hoeven dan net te stoppen en kunnen velg en comfortabel doorrjden. Dt nnovateve concept draagt daardoor net alleen bj aan het verbeteren van de concurrenteposte van de fets, maar levert bovenden een bjdrage aan het verbeteren van de verkeersvelghed. Veel wegbeheerders doen er alles aan om belangrjke fetsroutes velg en comfortabel n te rchten. Doorstromng van fetsverkeer krjgt herbj wel aandacht, maar n de praktjk s de fets op een met verkeerslchten geregeld kruspunt nog te vaak ondergeschkt. Herdoor moeten fetsers nogal eens (onnodg) wachten. Hoe kan dat nu beter? Eén mogeljkhed s om fetsers vroegtjdg voor het kruspunt te laten nmelden, zodat het verkeerslcht al rekenng kan houden met een groenfase voor de naderende fetsers. Een tweede mogeljkhed s om de fetser te nformeren over de te rjden snelhed om op het juste moment bj het verkeerslcht aan te komen. Herdoor wordt het wachten tot een mnmum beperkt en kunnen routes ontstaan met een goede doorstromng. Dt s preces wat Evergreen on bke doet: de fetser vroeg nmelden bj een kruspunt en fetsers nformeren over de aankomende groenfases, zodat ze hun snelhed herop kunnen aanpassen. Zo kan een passage van het kruspunt zonder stoppen worden berekt en wordt het fetscomfort verhoogd. Fetsen wordt daarmee nog aantrekkeljker, zowel voor bestaande als voor potentële fetsers. Hoe werkt Evergreen on bke? Met de massale opkomst van de smartphone heeft het merendeel van de fetsers een apparaat n bezt dat met GPS haar poste kan bepalen en tevens kan communceren met de butenwereld, n dt geval met verkeerslchten. lees verder op pagna 4 pagna 3 pagna 3

4 De fetser meldt zch met de smartphone, al ver voor het kruspunt, automatsch n bj het verkeerslcht (afbeeldng 1). Door deze vroege aanmeldng kan het verkeerslcht al rekenng houden met de komst van de fetser. Bovenden nformeert Evergreen on bke de fetser va een app over de te fetsen snelhed (sneller of langzamer fetsen) om het groene lcht te halen. Deze nformate kan op verschllende maneren geboden worden. Op de foto hernaast en op afbeeldng 2 s een voorbeeld te zen. Als de fetser zjn snelhed afstemt op het gegeven snelhedsadves, komt hj preces op het goede moment aan bj het verkeerslcht. Zodra de fetser zch op een bepaalde afstand van de verkeerslchten bevndt dan schakelt de app ut. De fetser moet zjn aandacht vanaf dat moment volledg kunnen rchten op het kruspunt en het verkeerslcht. Toepassngsmogeljkheden Er zjn tal van stuates en projecten waarn Evergreen on bke een perfecte maatregel s. Heronder volgt een greep ut de mogeljkheden en deeën. Snelfetsroutes Hoe zet de deale snelfetsroute erut? Negen van de ten fetsers zal zeggen: een snelle route zonder verkeerslchten Lang net altjd s echter rumte of budget beschkbaar om bj geregelde kruspunten op een dergeljke route tunnels of bruggen te realseren. Een moo alternatef s dan een servce als Evergreen on bke; veel goedkoper en passend bj deze tjd. Door het op nnovateve wjze beden van extra comfort s Evergreen on bke een belangrjke maatregel om de fetser te verleden van de route gebruk te maken. Afbeeldng 2. Informate over snelhed tot groen lcht Afbeeldng 1. Aanmeldng fets op grote afstand Een duurzame vorm van fetsstmulerng Honderdduzenden, zo net mljoenen euro s worden gespendeerd aan sptsmjden-projecten. Mensen verdenen geld door later naar hun werk te gaan of just op de fets gaan. Zodra de fnancële prkkel wegvalt, s de kans echter aanwezg dat men gewoon weer n de oude vertrouwde auto stapt en achter aanslut n de fle. Een andere benaderng s om de automoblst te verleden over te stappen op de fets door hem met Evergreen on bke extra fetscomfort te beden. De nvesterng s eenmalg, maar de servce bljft lang bestaan en bedt daarmee een duurzamere vorm van fetsstmulerng. Park & Bke Een gunstg parkeertaref en een hoogwaardge OV-verbndng moeten er voor zorgen dat de automoblst wordt verled om net een overvolle bnnenstad n te rjden. Een leenfets waarn de Evergreen on bke-functonaltet s geïntegreerd, zou een extra alternatef kunnen zjn. Het s zelfs mogeljk om deze fetser, de overstapt van de auto naar de fets, ook een vorm van prortet bj verkeerslchten te geven. Dat doen we voor de bus mmers ook, zelfs als er maar één passager n zt. Tot slot Wellcht klnken bovenstaande voorbeelden nog als een ver-vanmjn-bed-show. Toch nestelt nformatetechnologe zch de komende jaren met rasse schreden n de verkeerswereld. Tot dusver gaat het nog om proefprojecten, de vooral gercht zjn op het autoverkeer. DTV Consultants streeft naar contnue nnovate en zet dt concept als aanjager n het betrekken van ITS-maatregelen bj het nadenken over het stmuleren van het fetsgebruk. Met Evergreen on bke wordt het fetsen bevorderd en worden zowel bestaande als potentële fetsers aangemoedgd om (vaker) de fets te gebruken. Evergreen on bke s daarmee een duurzame vorm van fetsstmulerng, waarmee nvullng kan worden gegeven aan berekbaarhedsen mleudoelstellngen. Bovenden verhoogt Evergreen on bke de verkeersvelghed op kruspunten, omdat roodlchtnegate wordt gereduceerd. De gemeente Breda heeft het concept ngedend n een Beter Benutten Vervolg voorstel. Kans s groot dat we u het komende jaar kunnen nformeren over de ervarngen met de eerste toepassng op de Claudus Prnsenlaan n Breda. Heeft u ook nteresse? Wj kunnen het concept voor u op maat utwerken, realseren en asssteren bj het mplementeren. Ook het opzetten van een campagne bj de ntroducte van het concept en de evaluate behoort daarbj tot de mogeljkheden. Wj gaan graag met u n gesprek over de mogeljkheden. Arjan Bezemer, Hans Godefrooj, Tanja Steenhorst pagna 4 pagna 4

5 Beheer van verkeersmanagementsystemen Op dt moment voert DTV Consultants meerdere opdrachten ut de betrekkng hebben op het beheer van verkeersregelnstallates (VRI s) en verkeersmanagementsystemen. Naast verkeerskundg beheer gaat het daarbj ook om plannen de eraan bjdragen dat zaken de op straat staan ook goed worden beheerd en onderhouden. Beheer- en nstandhoudngsplannen Naast het opstellen van beledsplannen wordt DTV Consultants ook steeds vaker gevraagd voor het opstellen van beheer- en nstandhoudngsplannen. Het gaat daarbj net alleen om VRI s, maar just ook om andere verkeersmanagementsystemen, zoals DRIPS of PRIS systemen. Voor het opstellen van zo n plan zetten wj de hudge en gewenste stuate tegen elkaar af. Dt ledt tot een beheer- en vervangngsschema voor de komende jaren. Wj hebben hervoor een tool ontwkkeld om dt op een gestructureerde wjze ut te werken. Enkele voorbeelden In opdracht van de gemeente Tlburg hebben wj een explotateplan geschreven voor verkeersmanagement. De nzet van systemen, software, mddelen, fnancën en personele bezettng spelen hern een belangrjke rol. Utendeljk ledt dt naast concrete beheeradvezen voor hard- en software ook tot aanbevelngen over de fnancerng en de nzet van personele capactet. De gemeente Njmegen stelt een Nota Dynamsch Verkeersmanagement op, waarvoor wj nput hebben geleverd voor het onderdeel verkeerskundg beheer en waarvoor wj ook onze tool hebben geleverd. Voor de provnce Noord-Brabant stellen wj het nstandhoudngsplan op voor de verkeersregelnstallates en hebben wj de provnce n 2014 ondersteund bj het dageljks verkeerskundg beheer. Het betreft vooral het afhandelen van klachten, het testen van neuwe regelngen en het nregelen van nstallates na nbedrjfstellng. Een laatste voorbeeld dat we her wllen noemen s onze advserng van het Havenbedrjf Rotterdam bj de opzet van het zelfstandg beheren van haar verkeerslchten. Hanneke Welten, Gert Sanders Vervangng complexe verkeersregelnstallates Algeracorrdor In opdracht van de gemeente Krmpen aan den IJssel heeft DTV Consultants de vervangng van twee verkeersregelnstallates en een wsselstrooknstallate voorbered en de utvoerng begeled. De kruspunten en wsselstrook maken onderdeel ut van de zogenaamde Algeracorrdor en vormen de ontslutng van Krmpen aan den IJssel naar Rotterdam en de A16. De verkeersdruk s groot en de vormgevng s bjzonder; met busbanen, een aanslutng van een busstaton en een wsselstrook. Daarnaast zjn de volgende externe voorzenngen aangesloten op de nstallates: dynamsche bewegwjzerng, koppelng met aangrenzende verkeersregelnstallates bnnen Krmpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel en een op afstand bedenbare brug. Om de stuate te montoren zjn de nstallates aangesloten op de verkeers managementcentrale van de gemeente Rotterdam en zjn de nstallates voorbered op het plaatsen van een DRIP. de aanbestedngsmethodek EMVI (economsch meest voordelge nschrjvng), s de aannemer voor het werk geselecteerd. In de utvoerngsfase heeft DTV Consultants de drecte gevoerd, de neuwe applcatesoftware gecontroleerd en ngeregeld op straat. De gemeente let ons weten dat zowel de gebrukers als de gemeente postef zjn over de werkng van de neuwe verkeersregelnstallates. Marcel Hejkoop, Marcel Wllekens In het bestek, dat wj hebben gemaakt, s veel aandacht besteed aan het mnmalseren van de verkeershnder tjdens de ombouw van bede kruspunten. Op bass van pagna 5 pagna 5

6 In één maand 3300 haltes geïnventarseerd In opdracht van de provnce Lmburg heeft DTV Consultants de kenmerken van rum 3300 bushaltes n kaart gebracht. Gedurende ver weken hebben nventarsateteams alle bushaltes n Lmburg bezocht en geschouwd. Alle 50 kenmerken, varërend van haltenaam en -nummer en gpscoördnaten, tot de aanwezghed van geledeljnen en nstap mar - ke rng, zjn mddels een door DTV Consultants ontwkkelde app op tablets ngevoerd en automatsch geüpload naar een centrale database. Het resultaat van deze halteschouw s als nput gebrukt voor de haltedatabase NDOV (Natonale Database Openbaar Vervoer) en voor nterne dataverwerkng van de provnce. App Voor de halte-nventarsate s gebruk gemaakt van een specaal door DTV Consultants ontwkkelde app. Invulfouten worden voorkomen door zoveel mogeljk gebruk te maken van keuzeljsten n plaats van vrje nvoer. Foto s kunnen drect met de camera van de tablet worden genomen en worden opgeslagen n de database bj de betreffende halte. Herdoor hoeven foto s net achteraf aan de andere data gekoppeld te worden. Op bass van de al bekende nformate was de database vooraf deels ngevuld, zodat tjdens de nventarsate ter plaatse deze zaken alleen nog gecontroleerd en eventueel aangepast hoefden te worden. Meer OV-onderzoek DTV Consultants staat voor kwaltatef hoogstaand onderzoek. Wj hebben veel ervarng met de utvoerng van onderzoeken n het openbaar vervoer en de mobltetssector. Zo hebben wj halte-nventar sates utgevoerd n Fresland, Gronngen en Drenthe, alsmede voor de gemeente Breda. Daarnaast hebben wj jarenlang het OV- Klantenbarometeronderzoek van het KpVV utgevoerd en verzorgen wj n dverse concessegebeden n Nederland de montorng van het openbaar vervoer door mddel van ljn-, halte- en mysteryguestonder zoe ken; de zogenaamde concessemontors. Ook zjn wj actef op het gebed van toegankeljke haltes. Voor Mdden-Brabant en West-Brabant zjn wj al jaren halte-coördnator. In deze rol toetsen wj de subsdeaanvragen van gemeenten voor het toegankeljk maken van de haltes. Voor de provnce Noord-Brabant hebben wj het Handboek Toegankeljke haltes opgesteld. Paul van den Bosch, Alex van Ingen Fetsoversteek n de voorrang levert opneuw problemen op DTV Consultants s door de gemeente Haarlemmermeer gevraagd om een adves te geven over de nrchtng van een aantal fets- en voetgangersoversteken over een gebeds ontslutngsweg. Op de oversteken doen zch verkeersvelghedsproblemen voor de onder andere worden veroorzaakt door de verschllende voorrangsstuates op de dverse oversteken. Op een aantal oversteken hebben fetsers en voetgangers voorrang op het autoverkeer en op een aantal andere oversteken moeten zj just voorrang verlenen. Omdat plotselng overstekende fetsers net passen n het verwachtngspatroon van automoblsten op de gebedsontslutngsweg, gebeuren met name op de oversteeklocates de n de voorrang lggen af en toe ongevallen. de gemeente fetsers op belangrjke fetsroutes overal voorrang geven, maar op de locates waar deze fetsroutes een wegvak van een gebedsontslutngsweg krusen, ledt dt tot ongevallen, ondanks tal van maatregelen om de oversteek velg n te rchten. Met belanghebbenden en experts van de gemeente Haarlemmermeer, de polte, de wjkraad, omlggende scholen, Fetsersbond en VVN zjn verschllende alternateve nrchtngsvaranten besproken. Besloten s om een varant ut te werken waarbj alle oversteken ut de voorrang worden gehaald, maar om ook een varant ut te werken waarbj een aantal oversteken ut comfortoverwegngen n de voorrang bljven. De nrchtng wordt daarbj geoptmalseerd. Van bede varanten s een schetsontwerp met kostenramng opgesteld. Het s nu aan de gemeente om een defnteve keuze te maken. Paul van den Bosch, Hans Godefrooj Afwegng Net als andere gemeenten worstelt de gemeente Haarlemmermeer met de afwegng tussen comfort voor fetsers en voetgangers enerzjds en verkeersvelghed van fetsers anderzjds. Ut comfortoverwegngen wl pagna 6

7 Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In opdracht van CROW werkt DTV Consultants momenteel aan het actualseren van de Ontwerpwjzer Fetsverkeer (CROWpublcate 230). Samen met een expertgroep waarn dverse fetsexperts van overheden, kennsnsttuten en advesbureaus zttng hebben, wordt de Ontwerpwjzer volledg tegen het lcht gehouden. Net alleen worden kengetallen en rcht ljnen geactualseerd aan de hand van de meest actuele kenns; tevens worden neuwe onderwerpen aan de Ontwerpwjzer toegevoegd. De Ontwerpwjzer Fetsverkeer beschrjft alle stappen om te komen tot een fetsvrendeljke nfrastructuur; vanaf het beledsvoornemen om het fetsen te bevorderen, tot de fyseke utvoerng van de nfrastructuur. Snds het verschjnen van de Ontwerpwjzer Fetsverkeer n 2006 s veel neuwe kenns ontwkkeld de n de neuwe Ontwerpwjzer toegankeljk moet worden gemaakt. In de komende maanden wordt alle relevante neuwe kenns verzameld en worden alle hudge teksten beoordeeld op relevante, actualtet en leesbaarhed. Tevens wordt voor alle neuwe onderwerpen een logsche plaats gezocht. Per onderwerp werkt DTV Consultants hervoor samen met een klene (steeds wsselende) afvaardgng van de expertgroep. Volgens de plannng zal de neuwe Ontwerpwjzer Fetsverkeer n het najaar van 2015 beschkbaar zjn. Hans Godefrooj, Lsette de Wldt De e-fets als oplossng voor de fleproblematek? De elektrsche fets, oftewel de e-fets, s n Nederland aan een onstutbare opmars bezg. Het marktaandeel van de e-fets s de afgelopen zes jaar verdrevoudgd en n 2013 was van elke vjf verkochte fetsen er één een e-fets, aldus de Bovag. De e-fets s daarmee goed voor 45% van de omzet van de fetsenbranche. Het Kennsnsttuut voor Mobltetsbeled heeft becjferd dat 18% van de gemaakte rtten met de e-fets een autort vervangt. Ook forensen omarmen vaker de e-fets. DTV Consultants s betrokken bj de utvoerng van dverse fetsprojecten. Zo ook het project B-rders van de provnce Noord-Brabant (een project van het programma Beter Benutten). Forensen krjgen een vergoedng voor elke klometer de ze (e-)fetsen naar het werk. Ut de resultaten bljkt dat het effect op het autogebruk groot s: deelnemers geven aan dat rum één derde van de rtten voorheen met de auto werden gemaakt. DTV Consultants voert voor de gemeente Almere het project Electrc Freeway ut. Dt s eveneens een project van Beter Benutten. Her lukt het om op langere afstanden automoblsten te verleden tot een overstap (de resafstand van Almere naar Amsterdam s gemddeld 25 klometer). Voor dt traject wordt vooral de hgh speed e-fets gepromoot. Geïnteresseerden kunnen deze e-fets (met een topsnelhed van 45 klometer per uur) op de Electrc Freeway laagdrempelg utproberen. In de zomer en herfst van 2014 hebben zo n 80 forensen van dt aanbod gebruk gemaakt. Eén van hen over de rt: Tegen de wnd n en met 40 klometer per uur onderweg, alsof k de wnd n de rug had. Het neuwe rjden op de moderne fets! Ik ben overstag. Met de hgh-speed e-fets komt Amsterdam bnnen een half uur restjd van Almere te lggen. Ook bj de utvoerng van de Kortngsregelng Tweewelers voor de Verkeersondernemng en Stadsrego Rotterdam zen wj de grote nteresse n de e-fets voor het woonwerkverkeer. Per maand behandelen wj crca gemddeld 90 aanvragen voor een aanschafsubsde van een tweeweler, daarvan betreft rum 85% een e-fets. De gemddelde afstand de mensen n de rego Rotterdam naar het werk fetsen s vjften klometer. Harde cjfers over het gebruk van de e-fets n het woon-werkverkeer zjn n Nederland nog net beschkbaar. Bovenstaande ervarngen laten zen dat de mogeljkheden groot zjn. Gaat de (hgh-speed) e-fets de fleproblemen n Nederland n zjn eentje oplossen? Ruben van den Hamsvoort, Tanja Steenhorst pagna 7 pagna 7

8 Betere verkeersdoorstromng door Zest Neuwe verkeerslchtenregelngen op de Utrechtseweg en Drebergseweg zorgen ervoor dat het verkeer beter doorstroomt n Zest. DTV Consultants heeft zeven van de acht verkeersregelnstallates op de genoemde wegen recenteljk voorzen van neuwe verkeersregelprogramma s. De verkeersregelprogramma s van dre nstallates op de Utrechtseweg bleken een utdagng. Met behulp van slmme koppelngen s her de restjd voor het doorgaande verkeer met 15% tot 20% teruggedrongen zonder dat dt teveel ten koste gaat van de zjwegen. Geen echte groene golf Bj het verbeteren van de doorstromng voor het doorgaande verkeer wordt vaak de term groene golf genoemd. Dt gold ook voor de regelngen op de Utrechtseweg. Ut een eerdere stude van DTV Consultants bleek dat een groene golf op dt wegvak net wenseljk s, aangezen dt ledt tot een on acceptabele afwkkelng van het overge verkeer. De neuwe regelngen bevatten daarom een combnate van verschllende vormen van koppelngen. De verkeersregelnstallates geven elkaar realtme nformate over het naderende verkeersaanbod en antcperen herop. De nstellngen van de neuwe verkeerslchtenregelngen zjn met het smulatepakket Vssm geoptmalseerd voor deze specfeke stuate. Ut deze smulates bleek dat het aanbod van verkeer over de dag heen gezen sterk verschlt. Om een optmaal resultaat te halen, s gekozen voor verschllende nstellngen op verschllende momenten van de dag. De wjze van ngrjpen n de regelng (bjvoorbeeld groen vasthouden of met prortet realseren) s volledg nstelbaar. Brede advserende rol DTV Consultants heeft, voor alle zeven nstallates, een breed spectrum aan werkzaamheden utgevoerd. Dt vareert van programmeren en smuleren tot het opstellen van utvragen naar utvoerende partjen en de bjbehorende utvoerngsbegeledng. De neuwe verkeerslchtenregelngen maken onderdeel ut van een pakket van maatregelen ten behoeve van regonaal verkeersmanagement bnnen de provnce Utrecht. Mchel Coppens, Marcel Kant Regster Verkeersvelghedsaudtoren Rjkswegennet Snds 2012 werkt DTV Consultants samen met het Kwaltetsorgaan Verkeersvelghedsaudt (KoVa, ondergebracht bj Rjkswaterstaat) aan het Certfcerngstraject Verkeersvelghedsaudtoren rjkwegennet. Als vervolg herop heeft het KoVa ons gevraagd het regster rondom de audtoren vorm te geven. Het bjhouden van een regster s verplcht, omdat de Verkeersvelghedsaudt een nstrument s, dat s vastgelegd n de Wet Beheer Rjkswaterstaatwerken. zocht om een platform voor het onderlng utwsselen van nformate, documenten of ervarngen. Dgtaal regster Het ontwkkelteam van DTV Consultants heeft het regster daarom dgtaal vormgegeven en ngebouwd bnnen de ste www. verkeersvelghedsaudts.nl. Deze webste heeft als belangrjkste functe het Regster. Zowel leden van het KoVa als medewerkers DTV Consultants heeft de utdagng aangepakt om deze admnstrateve taak om te bugen naar een nteractef product. We zagen nameljk een kans om tjdens de ontwkkelng van het Regster ook aan andere vragen van de opdrachtgever, de audtors en de markt te kunnen voldoen. Zo s het bjvoorbeeld nog net voor edereen dudeljk wanneer een audt utgevoerd moet worden of we hervoor verantwoordeljk s. Daarnaast hebben audtors vervan DTV Consultants kunnen de gegevens n het regster over de verkeersvelghedsaudtoren bjhouden n een bevelgde omgevng. Daarnaast heeft de webste een communcateve en contactfuncte. Opdrachtgevers van audts kunnen op de ste onder andere nformate vnden over wat een audt preces nhoudt en een overzcht vnden van gecertfceerde audtoren. Daarnaast s het mogeljk om een vraag te stellen aan het KoVa. De derde functe van de webste betreft een nlogmogeljkhed voor de audtoren. Zj komen na nloggen terecht op een bevelgde pagna, waar ze onderlng nformate kunnen utwsselen en belangrjke documenten kunnen vnden. Anja Schevnk, Carl Stolz pagna 8 Vervolg cursusaanbod op pagna 11

9 Draagvlak creëren, de bass van succes Of het nu gaat om het ontwkkelen van neuw beled, het hernrchten van een straat, onenghed tussen belanghebbenden of het opstellen van een plan van aanpak, partcpate van belanghebbenden voor het creëren van draagvlak s net meer weg te denken n de verkeerskunde. wjzgngen zjn. Werksesses met medewerkers van verschllende afdelngen van de RET, met focusgroepen van verschllende soorten rezgers en ntervews met externe stakeholders geven de RET een mooe bass om mee verder te gaan. De nhoudeljke plannen van DTV Consultants gaan veelvuldg gepaard met een proces dat zorgvuldg wordt vormgegeven en utgevoerd. Dt s nodg voor een succesvolle utvoerng. Investeren n het voortraject bespaart veel frustrate, tjd en geld n het vervolg van het traject. Het zorgt ervoor dat de plannen utvoerbaar zjn en op n- en extern draagvlak kunnen rekenen. Enkele voorbeelden De RET wlde graag dudeljk beled ontwkkelen rond naamgevng van statons, ljnnummers, het benoemen van endhaltes en het gebruk van de Engelse taal n resnformate. Daarvoor hebben we een proces met n- en externen doorlopen om n beeld te brengen wat het hudge beled s, wat de wensen, reële mogeljk heden en effecten van Een ander voorbeeld s ons project voor de gemeente Haarlem, de we n een gevoelg traject hebben begeled. In het voorjaar van 2012 s n Haarlem de Verspronckweg- Noord gereconstrueerd. Net lang na openng heeft er een dodeljk ongeval plaatsgevonden. Mede door dt ongeval hebben om wonenden en de Fetsersbond krtek geut op de door de gemeente gemaakte keuzes. Volgens hen s het ontwerp nameljk on velg. De gemeente Haarlem heeft aan DTV Consultants gevraagd om op deze weg een onafhankeljke verkeersvelghedsaudt ut te voeren. Vanwege de opgelopen emotes van de betrokkenen, zjn we een gezamenljk proces ngegaan met alle stakeholders met als doel dat edereen zch gehoord en begrepen voelt. Immers, alleen dan kan het objecteve oordeel van een deskundge rekenen op draagvlak. Geen plan zonder proces Hoeveel voorbeelden zjn er te noemen waar de nhoud ten gronde gaat, omdat het proces daaromheen verkeerd s gevoerd? DTV Consultants heeft bede expertses n hus om u op een juste wjze te advseren en te begeleden. Natale Veenkamp Regonaal verkeersmanagement vergt professoneel ketenbeheer Het verkeer dat van A naar B rjdt mag geen hnder ondervnden van grenzen tussen wegbeheerders. Daarom werken wegbeheerders al langer samen aan regonaal verkeersmanagement. Op het gebed van technsch beheer van (regonale) systeemketens valt nog een wereld te wnnen. DTV Consultants werkt n opdracht van Rjkswaterstaat, namens het Landeljk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), aan een handrekng voor regonaal technsch ketenbeheer. In deze handrekng s utgewerkt wát er aan taken en actvteten belegd moet zjn om over professoneel ketenbeheer te kunnen spreken. Daarbj wordt ondersched gemaakt tussen de lokale beheerorgansates en wat daar extra aan actvteten en afstemmng bj komt ten behoeve van de regonale systeemketens. De handrekng s end 2014 opgeleverd aan het LVMB. Daarbj s voor de rego s Oost- Nederland en de Zudvleugel getoetst n welke mate de taken en actvteten al belegd zjn en waar nog de belangrjkste utdagngen ztten voor de rego s. Voor de Metropoolrego Amsterdam s dt utgevoerd n de vorm van een ntervse. Het actvtetenschema vormt daarvoor een handzame onder legger. Het s vervolgens aan de rego s om te bepalen hóe de resterende taken en actvteten te beleggen. De LVMB handrekng beschrjft daarvoor een handg stappenplan. Leon Deckers pagna 9

10 Neuw Moblty Portal van de Europese Commsse onlne Het afgelopen jaar s DTV Consultants, samen met andere consortum partners, druk geweest met het verneuwen en verbeteren van het ELTIS platform. Elts s hét portal van de Europese Commsse voor professonals de zch bezghouden met verkeer, vervoer, mobltet en heraan verwante dscplnes als rumteljke ordenng en mleu. Elts bedt gebrukers nzcht n de laatste ontwkkelngen op het gebed van stedeljk mobltetsbeled. Daarnaast s het platform bedoeld om kenns en ervarngen ut te wsselen en best practces te verzamelen. Dt kan bjvoorbeeld door vrend van Elts te worden. Door op de Elts pagna een profel aan te maken word je onderdeel van Elts en kun je; actef partcperen n kennsutwsselng en dscusses, op de hoogte bljven van EU beled op het gebed van mobltet en gebruk maken van alle Elts faclteten. DTV Consultants s samen met andere partners verantwoordeljke voor de nhoudeljke kwaltet van Elts, zo leveren wj bjvoorbeeld case studes en achtergrondnformate. Het platform werd meer dan ten jaar geleden n het leven geroepen en gefnancerd door de EU als onderdeel van het Intellgent Energy - Europe (IEE) programma. Op dt moment s Elts het belangrjkste verzamelpunt voor kenns, tools en best practces op het gebed van duurzame mobltet n steden en wordt het door de Europese Commsse gedud als The Urban Moblty Observatory. Een specaal deel van Elts s gercht op Sustanable Urban Moblty Plans (SUMPS). Dt deel van Elts levert een schat aan nformate over SUMPS en het EU beled op dt gebed. De komende jaren zullen SUMPS n belang toenemen en zal de EU meer en meer nzetten op het ondersteunen van gemeentes de een SUMP wllen en een SUMP hebben. Kortom: word ook vrend van Elts! Bezoek en bljf op de hoogte van de laatste ontwkkelngen n stedeljke mobltet! Jan Wllem van der Pas Vssmsmulate sluzencomplex Terneuzen De Vlaams Nederlandse Schelde Commsse heeft ngeneursbureau LevenseCSO opdracht verstrekt voor het ontwerp van een neuwe slus bnnen het bestaande sluzencomplex n Terneuzen. Het sluzencomplex bestaat nu ut dre sluzen, waarbj de mddenslus wordt vervangen door een neuwe slus de breder, deper en langer s dan de hudge sluzen. Met de komst van de neuwe slus kunnen grotere schepen tot aan de haven van Gent varen door het kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capactet van de sluzen toe, waardoor de wachttjd voor bnnenvaartschepen zal afnemen. DTV Consultants s ngehuurd om de effecten van de neuwe slus op het verkeer nzchteljk te maken. Hervoor hebben wj gebruk gemaakt van Vssm. Smulatestude De routekeuze van het verkeer vareert n tjd en route naar gelang het gebruk van de verschllende sluzen. Voor de bepalng van de routekeuze van het verkeer wordt op straat dynamsche bewegwjzerng gebrukt. Om dt n Vssm na te bootsen s gebruk gemaakt van de programmeertool Vsvaps. Met deze tool s het mogeljk het verkeer voorafgaand aan de slusopenngen gedurende de smulates de route te laten bepalen. Herdoor komt verkeer net voor een slus stl te staan en kest het altjd de juste route. De resultaten ut de smulatestude vormden één van de beslsvarabelen de hebben geled tot de voorkeursvarant van de neuwe slus n Terneuzen. Op dt moment wordt de voorkeursvarant van de neuwe slus utgewerkt. Marcel Wllekens, Wlco Koojman pagna 10 Vervolg cursusaanbod op pagna 11

11 Web development; een specalsme bnnen DTV Consultants Bj steeds meer projecten op het gebed van verkeer en mobltet s een webste of een onlne tool een belangrjk onderdeel van het project. Denk aan campagnewebstes voor mobltetsprojecten en handge onlne rekentools. Net te vergeten zjn de projectwebstes n Europese mobltetsprojecten, de bedoeld zjn om kenns over een bepaald project of onderwerp te verspreden n Europa. Waar we dt werk n het verleden utbesteedden aan derden, heeft DTV Consultants snds 2013 een ontwkkelteam n egen hus. Het team bestaat ut webdesgners, programmeurs en IT-experts de de vertalng tussen het verkeerskundge vraagstuk en de IT-nvullng realseren. Hermee verklenen we de afstand tussen de materedeskundghed op het gebed van mobltet en verkeer enerzjds en de ontwkkelng van webtools en campagnewebstes anderzjds. Doordat de ljnen korter zjn, s het veel eenvoudger om n de voorberedngsfase de kaders vast te stellen en tegen het ende van het project de puntjes op de te zetten. Dat bespaart tjd en geld. Traffc Snake Game Het paradepaard van het nog jonge ontwkkelteam s de webste Op deze ste spelen 300 scholen ut 18 Europese landen de Traffc Snake Game. Met dt spel worden knderen en hun ouders aangemoedgd om net met de auto naar school te rezen maar een duurzamer alternatef te kezen. Va de webste hebben bureaus ut 18 landen toegang tot hun egen content managementsysteem (CMS). Ze krjgen een bassste opgeleverd n het Engels en kunnen deze va hun CMS vertalen en aanpassen. Ook de deelnemende scholen krjgen een egen pagna. Ze kunnen een stukje schrjven over hun school en foto s uploaden. In december hebben scholen door het spelen van het spel al meer dan autoklometers bespaard met bjna knderen! Kjk op voor meer referentes. Wellcht kan ons ontwkkelteam ets betekenen voor uw project. Carl Stolz Analyse parkeervraagstuk Schevenngen Bad In opdracht van parkeergarage-explotant Beheerskantoor Schevenngen B.V. (BKS Parkng) heeft DTV Consultants geanalyseerd wat de effecten zjn van de bouw van een extra parkeergarage n Schevenngen Bad. Aanledng voor de analyse zjn de plannen van een aannemer voor de bouw van een extra publeke, concurrerende garage naast het Crcustheater. Ut de analyse bljkt dat een neuwe garage slechts een zeer beperkte bjdrage levert aan de oplossng van parkeerproblemen op topdagen, waardoor aanvullende maatregelen noodzakeljk bljven. Bovenden bljkt dat een rendabele explotate, door de lage bezettng op andere dagen, nauweljks mogeljk s. Ten dagen topdrukte Schevenngen Bad s al jaren een van de meest populare badplaatsen van Nederland. Met de populartet s ook de behoefte aan parkeerplaatsen de afgelopen decenna behoorljk toegenomen en zjn de parkeergelegenheden utgebred. De laatste jaren s met de economsche teruggang echter ook het bezoek aan de badplaats behoorljk teruggelopen. Daarnaast wordt P&R flnk gepromoot door de overhed en neemt het fets- en scootergebruk toe. De capactet van de parkeergarages s rum voldoende voor het normale gebruk. Echter, ongeveer ten keer per jaar heerst er topdrukte n Schevenngen. Mooe zomerse weekenddagen, festvals en evenementen zorgen op de dagen voor een parkeervraag de door de hudge garages net te verwerken s, met fles voor de garages en overlast voor de omgevng tot gevolg. Rendabele explotate nauweljks mogeljk Op topdagen staat Schevenngen Bad volledg vol geparkeerd. Ook een neuwe garage zal op dergeljke dagen optmaal worden gebrukt. Het parkeertekort s op deze dagen echter vele malen groter dan de omvang van de neuwe garage. De bestaande berekbaarheds- en leefbaarhedsproblemen worden daarmee derhalve net opgelost. Andere maatregelen voor deze topdagen bljven daarom noodzakeljk. Op alle andere dagen n het jaar s de hudge parkeercapactet rumschoots toerekend. Net alleen s een neuwe garage daardoor moeljk rendabel te exploteren, ook de explotate van de hudge garages komt daardoor verder onder druk te staan. BKS Parkng gebrukt de analyse van DTV Consultants om belanghebbenden en poltek te overtugen om voorlopg af te zen van realsate van de extra garage. Daarnaast bedt het rapport brukbare handvatten om de benuttng van de hudge garages te optmalseren. Arno Jonker pagna 11

12 Verrum uw kenns met Europese ervarngen Het CIVITAS programma bevordert al snds 2002 maatregelen de ervoor zorgen dat steden leefbaar en duurzaam worden ngercht. DTV Consultants s al vanaf de start actef betrokken bj het programma. Wj bouwen op dt moment aan een CIVITAS Learnng Centre. Graag brengen wj u op de hoogte van de mogeljkheden de het Learnng Centre en het ldmaatschap aan een CIVITAS netwerk u bedt! Learnng Centre In het CIVITAS Learnng Centre komt alle kenns samen de de afgelopen jaren bnnen het project s verzameld, zoals basskenns over verkeer en mobltet, voorbeeldmaatregelen n meer dan 200 Europese steden en hun effecten en ervarngen van andere steden met het mplementeren van maatregelen. Deze kenns bedt het Learnng Centre op verschllende maneren aan (n het Engels), va e-courses, tranngen en placements (ze afbeeldng). Amount of partcpants Personal attenton Placement Tranng E courses Knowledge Sklls De E-courses kunt u n uw egen omgevng en n uw egen tempo volgen va uw computer. Herbj staat het opdoen van neuwe kenns centraal. Tjdens de klasskale tranngen wordt aandacht besteed aan (verkeerskundge) maatregelen, onderwerpen, theoreën en aan het toepassen hervan n de praktjk. Omdat u medewerkers van andere steden ontmoet, heeft u de gelegenhed om ervarngen ut te wsselen. Samen werkt u aan een oplossng voor een praktjkprobleem. Een placement s een verbljf van een aantal dagen n een CIVITAS stad om te zen hoe deze omgaat met een probleem dat u ook heeft n uw egen stad. U werkt aan het oplossen van de egen stuate, met behulp van de kenns de de stad al heeft opgedaan. U wordt daarbj begeled door een ervaren medewerker. Als werknemer van een stad kunt u grats deelnemen aan het aanbod van het Learnng Centre. Bovenden ontvangt u na afrondng een door de EU ondertekend certfcaat. Word ld van CIVINET Nederland Vlaanderen Bnnen CIVITAS bestaan ten CIVINET netwerken n Europa, waar steden en rego s kenns en ervarngen over duurzame mobltet n de moedertaal utwsselen. Alle overheden n Nederland en Vlaanderen kunnen ld worden van CIVINET Nederland-Vlaanderen, welke wordt geled door de netwerkmanager provnce Noord- Brabant. DTV Consultants verzorgt het secretaraat. Op dt moment telt CIVINET Nederland-Vlaanderen vjften leden. Het afgelopen netwerkjaar organseerden wj dverse actvteten voor de leden, waaronder een kennsbjeenkomst over fetsen n Turnhout. De voorberedngen voor actvteten n 2015 zjn n volle gang. Op 29 januar en 5 februar 2015 vndt een cursus plaats over het schrjven van Europese voorstellen. CIVINET Nederland- Vlaande ren organseert zelfstandg actvte ten, maar probeert ook aanslutng te vnden bj bestaande evenementen. Zo beden wj ook een actvtet aan tjdens de Automotve week n Helmond (25 maart - 1 aprl 2015) en tjdens ECOMM n Utrecht (20-22 me 2015). Heeft u nteresse? Neem dan contact op met het secretaraat van CIVINET va maladres De voordelen van het CIVINETldmaatschap op een rj: Grats ldmaatschap bj aanslutng n 2015; Kennsdelng en ervarng utwsselen over duurzame mobltet met andere steden tjdens bjeenkomsten; Ieder kwartaal een neuwsbref met utgebrede artkelen van de leden en nformate over Europese subsdes; Ontmoeten van leden van de Europese Commsses tjdens actvteten; Grats deelname aan het aanbod van het Learnng Centre. Marjolen van de Nadort Annelen Venema Opledngen NOVI Verkeersacademe met glans beoordeeld Op donderdag 11 september heeft een vstatecommsse NOVI Verkeersacademe bezocht, met het oog op de gewenste verlengng van onze accredtates voor zowel de Assocate degree (Ad) als de bachelor opledng (Hbo). DTV Consultants voert het onderwjs bnnen NOVI Verkeersacademe ut en heeft dan ook de accredtate en vstate van het onderwjs voorbered én met succes utgevoerd. De commsse beoordeelt het onderwjs op zeventen kwaltetsstandaarden en heeft er negen beoordeeld met een goed en acht met een voldoende. De commsse heeft complmenten voor ons heldere profel van de Verkeerskundg Medewerker (Ad) en Verkeerskundge (Hbo) en het bjpassende opledngsprogramma. De orëntate en nhoud van het programma en de kwaltet van de docenten worden dan ook als goed beoordeeld. Daarnaast s de commsse onder de ndruk van de mate waarn de studenten zch bewust zjn van de persoonljke en professonele ontwkkelng en van hoe goed ze n staat zjn dt onder woorden te brengen. Zowel de afstudeerscrptes van de studenten als ntervews met de studenten laten zen dat onze nzet op het verwerven van benodgde vaardgheden voor het Ad- en Hbo-dploma zeer geslaagd s. Anja Schevnk pagna 12

13 Educate Masterclasses voor professonals verkenner mobltetseffecten human factors regevoerng parkeren actef n Europa effectef omgevngsmanagement concessemanagement OV mobltetsmanagement De masterclasses zjn nteressant voor hbo ers en academc de bjvoorbeeld als projectleder, beledsmedewerker of (toekomstg) omgevngsmanager betrokken zjn bj mobltet. Mobltetsmanagement Neuw De masterclass mobltetsmanagement bedt medewerkers n de publeke én prvate sector de benodgde kenns en vaardgheden om te komen tot een utgebalanceerde en duurzame mobltetsstratege, dt zowel op stedeljk nveau als voor organsates. De opledng heeft een hoog, analytsch nveau wat curssten n staat stelt zch aan te passen aan veranderende omstandgheden en n te spelen op de laatste ontwkkelngen n het vakgebed. De masterclass beoogt hermee te fungeren als eye-opener : de masterclass verbreedt het blkveld van curssten en bedt nzcht n de complextet van mobltetsmanagement. Tjdens de masterclass zullen verschllende actuele thema s aan bod komen, zoals duurzame mobltet, maatschappeljke trends en mobltet, het neuwe werken, psychologe en gedragsveranderng, marketng en communcate, gebedsontwkkelng en mobltet. Deze thema s sluten aan bj de hudge mobltetsvraagstukken van beledsmakers, advseurs, HRM professonals en facltar managers. De masterclass mobltetsmanagement rcht zch op dre hoofdgroepen: overhed, advseurs en bedrjfsleven. De masterclass s nteressant voor degenen de vanut de praktjk te maken hebben met mobltet en mobltetsbeled. In samenwerkng met: de toepassng ervan n de praktjk. U ontdekt en ervaart zelf wat de rol s van human factors bnnen verkeer. Dt maakt het voor u mogeljk om n (toekomstge) projecten egen vakkenns aan te vullen met kenns van human factors. Parkeren anno 2020: kenns, stratege en beled Parkeren wordt omgeven door veel msverstanden en dlemma s. Hoe belangrjk s parkeren voor de detalhandel? Is de nvesterng n parkeren noodzakeljk voor partculere bedrjven en voor gemeenten? Is er een spannngsveld tussen mobltet en explotate? Wat zjn de effecten van hogere parkeertareven? Deze masterclass helpt u en uw organsate om te komen tot een goed onderbouwde en duurzame oplossng voor uw parkeervraagstuk. Parkeren s net alleen een belangrjke maatregel om de berekbaarhed en de leefbaarhed van de stad te beïnvloeden. Het s ook een kostbare nvesterng, zowel voor wnkelgebeden en bedrjven, als ook voor gemeenten. Om deze reden s de juste kenns van essenteel belang. Parkeerrumte s een schaars goed dat optmaal moet worden ngezet. Dt verest een zeer professonele aanpak voor zowel de publeke als de prvate sector. De masterclass heeft een hoog, analytsch nveau wat deelnemers n staat stelt zch aan te passen aan veranderende omstandgheden en n te spelen op de laatste ontwkkelngen n het vakgebed. In samenwerkng met: Educate Human Factors bnnen verkeer Vraagt u zch ook wel eens af waarom weggebrukers net ets anders doen dan u had verwacht? Wlt u graag weten hoe u bj het ontwerpen, beheren en onderhoud van de wegen het beste rekenng kunt houden met de weggebruker? Of bent u smpelweg zeer geïnteresseerd n het gedrag van de weggebruker? U bent net de enge, want steeds vaker bljkt het belang van de consequentes van de menseljke factor n het verkeer. Hoe goed we het allemaal ook bedoelen en hoe moo het met technsche hoogstandjes ook s gemaakt, utendeljk komt het allemaal aan op het gedrag van de weggebruker. Dt geldt net alleen voor de verkeersvelghed en de doorstromng, maar ook voor de effecten voor mleu en het draagvlak bj het publek. In deze masterclass komen zowel de belangrjkste theoretsche aspecten vanut verkeerspsychologe aan de orde als Onderstaande masterclasses worden ook aangeboden: Actef n Europa Concessemanagement n Openbaar vervoer Effectef omgevngsmanagement n geïntegreerde contracten Regevoerng en bestuurljke processen Verkenner Mobltetseffecten Voor meer nformate over onze masterclasses ga naar: pagna 13

14 Hghlghts cursusaanbod voorjaar 2015 Educate Verkeersvelghedsaudt Verneuwd Verkeersmanagement van beled tot utvoerng Educate Bent u een expert op gebed van velghed en ontwerp en wlt u zch laten certfceren tot verkeersvelghedsaudtor voor het onderlggende wegennet? Dan s deze cursus ets voor u. Tjdens de tranng staat de procedure van de audt centraal: wat s de context van de audt en hoe gebruk je de checklst? Aan de hand van casuïstek maken de deelnemers zch de procedure egen. Een nhoudeljke component van de cursus s de gedragskant van de weggebruker. Deze tranng wordt afgesloten met een examen. Duur: 2,5 dag U krjgt nzcht n de mogeljkheden om verkeersbeled om te zetten n dynamsche verkeersmanagementdoelen en de maner waarop een wegbeheerder deze beledsdoelen kan vertalen naar operatoneel verkeersmanagement. Tjdens de cursus leert u welke mensen en mddelen nodg zjn n de verkeerscentrale en op straat om operatoneel verkeersmanagement mogeljk te maken. Daarnaast leert u hoe u uw ervarngen vanut operatoneel verkeersmanagement kunt gebruken om de beledsvormng op het gebed van verkeersmanagement te beïnvloeden. Duur: 2 dagen Leergang Verkeerskunde Aanpak verkeersvelghedsknelpunten Bent u snds kort werkzaam bnnen de verkeerskunde en wlt u zch snel de bass van dt vakgebed egen maken? Deelnemers worden n deze compacte cursus wegwjs gemaakt bnnen de zes belangrjkste verkeerskundge thema s; verkeersvelghed, verkeersmanagement en verkeerskundg ontwerp, mobltet en OV, parkeren en verkeersonderzoek. Na afloop bent u n staat werkzaamheden rondom deze thema s op te pakken en heeft u de tools aangerekt gekregen om uzelf verder te bekwamen. Leergang Dverse modules worden n het voorjaar van 2015 aangeboden. Modular te volgen Verkeerskunde leergang U verwerft vaardgheden om zelf te kunnen beoordelen n hoeverre een verkeersstuate onvelg s en hoe u het knelpunt kunt plaatsen n het grotere kader van Duurzaam Velg. Daarnaast leert u waar u op moet letten bj het schouwen van een onvelge stuate. U oefent met een aantal belangrjke gespreksvaardgheden. Net alleen om het gesprek te kunnen sturen, maar vooral ook om burgers het gevoel te geven dat u hun achterlggende vraag hebt begrepen. Duur: 3 dagen Komt u vanut een ander vakgebed de verkeerskunde n en wlt u zch de bass van het verkeerskundge vakgebed egen maken? Dt voorjaar worden onder meer ook de volgende Volg dan 12-daagse cursussen Leergang Verkeerskunde: aangeboden: een samenhangend programma van zes Wlt u nzcht krjgen n het werkveld en uw taken daarn, zodat u tot gedegen verkeerskundge oplossngen en producten kunt komen? verkeerskundge thema s voor hoger opgeleden. De rol van de verkeerskundge s breed en wordt steeds complexer. Het grote aanbod van onderhoud verkeer, beperkte mddelen VRI en Functoneel rumte en tegenstrjdge belangen zorgen voor een utdagend vakgebed. speelveld. Schetsvaardghed De leergang Verkeerskunde s opgebouwd rondom de belangrjkste verkeerskundge thema s en werkzaamheden. U wordt Opzet Complex wegwjs gemaakt bnnen Verkeersontwerp deze thema s. De opzet van de leergang staat borg voor een nhoudeljke verdepng van uw kenns en praktsche tools voor uw dageljkse werkzaamheden. Introductecursus Wegwjs n de Verkeerskunde Doel Na afloop van de leergang bent u n staat: om veel voorkomende verkeerskundge vraagstukken op te pakken; om een beter gesprek te voeren met dverse actoren ut het werkveld. Kjk voor utgebrede nformate op: dezelfde voornformate. Her vndt u ook de prjs en locate. Doelgroep De leergang s bedoeld voor hoger opgeleden zonder verkeerskundge achtergrond, de n korte tjd wegwjs wllen worden n het verkeerskundge werkveld. Deelnemers zjn bjvoorbeeld snds kort werkzaam als verkeerskundge bj een gemeente. De leergang s ook nteressant voor personen de veel samenwerken met verkeerskundgen en meer wllen weten over dt De Leergang Verkeerskunde bestaat ut twaalf lesdagen rondom zes verkeerskundge thema s. De leergang s ontwkkeld als samenhangend geheel. De programmaonderdelen zjn echter zo vormgegeven, dat u ze n wllekeurge volgorde en los van elkaar kunt volgen. Herdoor kunt u op meerdere momenten n het jaar starten met de leergang of op bass van uw nteresse een onderdeel overslaan. Van de deelnemers wordt een acteve nbreng verwacht. Voor een aantal thema s s enge voorberedng gewenst. Bjvoorbeeld om een vraagstuk ut uw egen praktjk aan te leveren, een reader door te lezen of een opdracht te maken. Het lesmateraal van de leergang bestaat ut een aantal readers en stude-nstructes. Herdoor krjgt u een goed overzcht van de betreffende thema s en raakt u wegwjs n de beschkbare lteratuur. Voor aanvang van uw eerste module ontvangt u een reader met actuele basskenns. Herdoor heeft elke deelnemer Practcum verkeersbesluten Hoe maakt u een goed verkeersbeslut, dat s afgestemd op het Beslut Admnstrateve Bepalngen nzake het Wegverkeer (BABW)? En hoe kunt u een verkeersbeslut beoordelen en toetsen? Tjdens het Practcum verkeersbesluten staat de nvullng van het maken van een verkeersbeslut centraal. Het doel van dt practcum s om u nzcht, vaardgheden en kenns op het gebed Practcum van het maken van verkeersbesluten aan te reken. Na afloop van de cursus heeft u voldoende kenns en vaardgheden om een verkeersbeslut verkeersbesluten te maken, te beoordelen en te toetsen. Deze cursus s een verdepng op de cursus BABW voor wegbeheerders. Duur: 1,5 dag cursus fetsen en lopen nnovate nternatonaal mleu mobltetsmanagement vervoer openbaar openbare rumte parkeren procesbegeledng verkeerslchten verkeersmanagement verkeersvelghed Tjdens onze tweedaagse cursus Practcum verkeersbesluten staat de praktsche nvullng van het maken van een verkeersbeslut centraal. U gaat zelf aan de slag met het maken van een verkeersbeslut. Deze cursus s een verdepng op de cursus Beslut Admnstrateve Bepalngen nzake het Wegverkeer (BABW). pagna 14 Inhoud Het doel van dt practcum s om u praktsch nzcht, vaardgheden en kenns op het gebed van het maken van verkeersbesluten aan te reken. Na afloop van de cursus heeft u voldoende kenns om een verkeersbeslut te maken en te kunnen beoor Programma Het practcum wordt verzorgd aan de hand van theore, praktjkvoorbeelden en casussen. De docent s tevens docent bj BABW en de opledng Post HBO Verkeerskunde. Voorafgaand aan het practcum krjgt u de syllabus toegezon

15 V E R K E E R S K U N D I G E O P L E I D I N G E N Volg losse modules bj NOVI Verkeersacademe Met ngang van collegejaar bedt NOVI Verkeersacademe ook de mogeljkhed om losse modules c.q. leerblokken te volgen: net als student, maar als cursst. De modules zjn net enkel gercht op het vergaren van kenns, maar vooral op het ontwkkelen van de vaardgheden, waar de moderne beroepspraktjk om vraagt. De leerstof s daarmee ook zeer nteressant voor mensen de (nog) geen complete opledng wllen volgen, maar wel concrete beroepsproducten wllen leren maken. Voordelen voor cursst gelden geen toelatngsesen kes zelf volgorde en leersnelhed gercht op maken van beroepsproducten afrondng met tentamen of opdracht laagdrempelge kennsmakng met onze opledngen lessen op vrjdagen n Utrecht zeer voordelg geprjsd NOVI Verkeersacademe Opledngsbouwwerk Na afloop van de module kunt u bjvoorbeeld: verkeersonderzoeken opzetten en analyseren verkeerslchten ontwerpen regelscenaro s ontwkkelen beledsplannen maken verkeersbesluten opstellen NOVI Verkeersacademe bedt daarnaast de regulere opledngen aan met een wetteljk erkend dploma en ttel: Deeltjdopledng Assocate degree Verkeerskunde Je legt een stevge verkeerskundge bass Je volgt de eerste 2 jaar van de hbo-opledng mobltet verkeersvelghedsbeled rumteljke ordenng verkeersmodellen fnancën netwerkregelngen rapporteren verkeersonderzoek mobltetsmanagement dynamsch verkeersmanagement Bachelor degree Verkeerskundge 4e studejaar Afstudeerscrpte 3e studejaar praktjkstage parkeerbeled beledsevaluate openbaar vervoer Assocate degree Verkeerskundg medewerker 2e studejaar leer- en loopbaanbegeledng verkeer en omgevng rumteljk jurdsch kader gelud- en emsseberekenng verkeersplanologe netwerkmanagement methoden & techneken ntegraal ontwerp rumteljke ontwkkelng advesvaardgheden ontwerp verkeerslchtenregelng leeronderzoek verkeerskundg ontwerp verkeersbesluten Deeltjd Hbo bachelor opledng Verkeerskunde Je leert acteren en advseren op beledsnveau Je wordt n 4 jaar een allround verkeerskundge weten en meten stedenbouw en verkeer verkeersregeltechnek verkeersbeled 1e studejaar leer- en loopbaanbegeledng verkeersrecht ontwerprchtljnen schrjfvaardghed verkeersvelghed verkeersstatstek nspecte, beheer en onderhoud mondelng communceren pagna 15

16 SEPTEMBER 2013 Aanbod cursussen, opledngen en masterclasses najaar 2013 Post hbo opledng Parkeermanager Start oktober 2015 De parkeermanager s als een spn n het web. Hj heeft van parkeerbeled tot en met utvoerng de touwtjes n handen. U kunt na afloop van de opledng de regerol op u nemen bj het vormgeven, operatonalseren, utvoeren en beheren van het parkeerbeled. U houdt herbj rekenng met de verkeerskundge-, rumteljke-, economsche- en maatschappeljke ontwkkelngen en met vastgoed- en grondbeled. Kosten en opbrengsten maakt u passend bnnen de begrotng van uw organsate. In samenwerkng met: Coördnator Parkeerbeheer Start september 2015 De coördnator parkeerbeheer ondersteunt bj het vorm geven en operatonalseren van parkeerbeled. Daarnaast coördneert hj utvoerng, handhavng en beheer tussen en bnnen afdelngen en organsates, zowel n- als extern. U krjgt nzcht n de deelfacetten van parkeren de verband houden met uw egen taken en n de verbanden tussen on- en offstreet parkeren, zodang dat u: uw manager beter begrjpt en beter kunt advseren over waar je op kunt sturen, controleren en rapporteren; uw adves beter kunt onderbouwen en met overtugngskracht kunt advseren; een betere gesprekspartner bent voor collega, manager en leverancers; de effcency en kwaltet van uw parkeerproduct zet verbeteren. In samenwerkng met: Tranng Quck scan Verkeersregelnstallates bj u op locate De tranng s bedoeld voor technsch/functoneel beheerders van VRI s. U gaat aan de slag om uw egen regelng op straat te verbeteren. U leert mogeljke knelpunten n de verkeersafwkkelng en verkeersvelghed te herkennen en u krjgt nzcht n mogeljke oplossngen de snel door te voeren zjn n uw egen automaat. Met deze tranng snjdt het mes dus aan twee kanten. Een actueel probleem op één van uw kruspunten wordt tjdens de tranng verbeterd en daarnaast ontwkkelt u zelf vaardgheden om n de toekomst zelfstandg een quck scan te kunnen utvoeren. Post hbo opledng Verkeerskunde Start end januar 2015 Deze opledng ledt studenten op tot beledsadvseurs verkeer. U krjgt zcht op de ontwkkelngen bnnen de verkeerskunde en op de relate met aangrenzende vakgebeden. U leert verkeerskundge vraagstukken zelfstandg en ntegraal op te pakken en komt vanut verschllende nvalshoeken tot gedegen oplossngen. U krjgt nzcht n beslutvormngsprocessen en kunt daardoor een goede belangenafwegng maken en betere advezen geven. In samenwerkng met: Meer weten? Voor meer nformate over de cursussen, opledngen, masterclasses, data, prjzen en voorwaarden kjk op of mal Of bel voor een persoonljk adves naar Wjzgngen voorbehouden.

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie