Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart"
  • Jan Vos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen Regonaal Verkeersvelghedsplan GGA Mdden Brabant Cursusprogramma najaar 2008 fetsen en lopen nnovate nternatonaal mleu mobltetsmanagement openbaar openbare rumte parkeren procesbegeledng verkeerslchten verkeersmanagement vervoer verkeersvelghed

2 c o l o f o n Colofon Traverse s een utgave van DTV Consultants B.V. en verschjnt dre maal per jaar. Op de voorzjde Ruben van den Hamsvoort, Senor advseur Redacte-adres DTV Consultants T.a.v. Anne-Leke Joosten Postbus DN Breda Telefoon (076) Fax (076) E-mal: Bezoekadres Teterngsedjk MA Breda Endredacte Anne-Leke Joosten DTV Consultants Fotografe DTV Consultants en Studo EVS Ontwerp en vormgevng Scrpt unlmted, Utrecht Druk Drukkerj USP, Utrecht Oplage 5000 exemplaren Kjken, kjken, maar net kopen. Daar moest k aan denken, toen k begn aprl op de Intertraffc een bevrende concollega sprak. Hj werkt voor een grote Nederlandse fabrkant, de een net te mssen stand had ngercht op s werelds grootste verkeersbeurs. Hj lep er wat ongemakkeljk rond n zjn antracetkleurg kostuum, dat hj net als zjn talrjke collega s s ochtends had aangetrokken. Ik weet dat hj het lefst n een spjkerbroek met T-shrt rondloopt, maar ja..., op de Intertraffc wordt hj geacht het corporate mage te ondersteunen. En zo kon het gebeuren, dat hj daar tptop rondlep, maar je toch vraagtekens moet stellen bj de doelmatghed ervan. Want op mjn vraag of ze al veel verkocht hadden, was zjn antwoord: Nee, maar wj verkopen noot ets op de Intertraffc! En dat s toch best wel vreemd. Besteden ze tenduzenden euro s aan het nrchten van een enorme stand, enkele manmaanden gezen de vele aanwezge personeelsleden, het te woord staan van alle relates én vele vaten ber aan het opleuken van het steeds belangrjker wordende happy hour op de beurs, en dan levert dat tjdens de week geen orders op! Kenneljk s het wel belangrjk om op de beurs alle producten te presenteren, maar worden de op andere momenten verkocht. Dat geldt echter net voor alle standhouders. Legendarsch s het verhaal van onze overburen op de Intertraffc van ver jaar geleden. Zj hadden een eenvoudg standje, ngercht met een salontafeltje en dre comfortabele stoelen. De standhouder zat er dag n dag ut te wachten op clentèle. Op eng moment stapte hj onze stand bnnen en vroeg terloops of wj msschen geld utdeelden, zo druk vond hj onze stand. Voor ons s de Intertraffc nderdaad een aantrekkeljke beurs om n relatef korte tjd vele klanten en relates te spreken. Regelmatg was het zo druk, dat er spontaan een opstoppng op de gang voor onze stand ontstond. En nderdaad, ook voor ons geldt dat we ondanks de vele bezoekers en warme contacten op de beurs feteljk nets omzetten. Toch gng de standhouder aan het ende van de beurs tevreden naar hus. Op een door ons onopgemerkt moment had hj gedurende een uurtje bezoek gehad en utendeljk een contract getekend voor vele honderdduzenden euro s. Dergeljke succesverhalen heb k van meerdere standhouders gehoord. De beurs s voor met name butenlandse spullenverkopers een net te mssen verkoopkanaal. Voor Nederlandse leverancers lgt dat kenneljk anders. Organsates de geen spullen verkopen zoals advesbureaus slaan de beurs zelfs geheel over. Er komen smpelweg te weng bezoekers langs én de omzetten zjn te verwaarlozen. De Intertraffc begnt steeds meer een beurs voor butenlanders te worden, de letterljk ut alle hoeken van de wereld afkomstg zjn en deze beursweek al een jaar van te voren n hun agenda blokken. Dat llustreert het enorme succes van de organsatoren, maar margnalseert tegeljkertjd het belang hervan voor Nederland. Voor DTV Consultants was het wederom een succesvolle beurs, waarbj we ons voor het eerst nadrukkeljk rchtten op het nternatonale publek. In totaal 23 butenlanders ut even zoveel verschllende landen hebben met onze medewerkers over kennsutwsselng gesproken. Opdrachten heeft het nog net opgeleverd, maar wj zjn er vast van overtugd dat na kjken kjken, er n de loop van dt jaar gekocht gaat worden. En daarmee was deze Intertraffc een neuwe stap bj het verder utbouwen van onze nternatonale actvteten op het gebed van kennsoverdracht. Bo Boormans - Drecteur Moblte staat In 1955 maakt Nederland kenns met de eerste fle. Op Eerste Pnksterdag gaan dagjesmensen massaal op pad en staan n de rj bj knooppunt Oudenrjn. Tegenwoordg s 800 klometer fle geen utzonderng meer. Pas n de jaren tachtg ontstaan de eerste ntateven van mobltetsmanagement. De werden toen geïnteerd door de Rjksoverhed. De aanpak om de berekbaarhed te verbeteren werd vervoermanagement genoemd. Nu wordt onder mobltetsmanagement de organsate van slm rezen verstaan. Het heeft nog steeds betrekkng op het terugdrngen van solstsch autogebruk. Anders geformuleerd, ook vanwege de vele aandacht voor luchtkwaltet; het stmuleren van het gebruk van groen vervoer. Een overzcht van de stand van zaken en een korte ntroducte van mobltetsmanagement. Hoe pakken we het aan? Voor het organseren van slm rezen worden verschllende nstrumenten ngezet, zoals communcate en resnformate. Prjsbeled s een ander nstrument. Als een werkgever betaald parkeren nvoert voor medewerkers, s dat ook een vorm van prjsbeled. Een werkgever kan met utgekende arbedsvoorwaarden medewerkers stmuleren mnder de auto te pakken. Op een ander nveau passen ook overheden prjsbeled toe. Ze alleen al de verschllende pogngen om rekenngrjden van de grond te krjgen. Ook een andere organsa-

3 tsmanagement weer volop op de kaart te van werk en denstverlenng én adequate vervoeroplossngen helpen om mobltetsmanagement van de grond te krjgen. Ambte van DTV Consultants Herboven zagen we dat mobltetsmanagement veel aspecten kent. Het kan profteren van de kenns van verschllende dscplnes, zoals marketng, communcate, onderzoek en verkeersmanagement. DTV Consultants heeft deze kenns en ervarng n hus. En ook de ambte om te helpen bj actvteten de voorkomen dat het verkeer stl bljft staan. Herna volgen een paar voorbeelden ut de praktjk. Succesvol aan de slag De ervarng leert dat bedrjven met mobltetsmanagement aan de slag gaan als er een probleem wordt onderkend. Een concrete aanledng kan een parkeerprobleem zjn. Of bezoekers de klagen over de slechte berekbaarhed. Met een goede berekbaarhed kan een organsate zch onderscheden ten opzchte van concurrenten. De marktwerkng n de zorg s één van de belangrjkste redenen waarom zekenhuzen het onderwerp omarmen. Zo heeft het Unverstar Medsch Centrum n Utrecht n 2004 werk gemaakt van mobltetsmanagement, omdat er steeds meer fles op de toegangswegen stonden. Dt was net goed voor het mago van het zekenhus bj patënten en kon smpelweg klanten kosten. Door een afgewogen mx van zogenaamde honng- en azjnmaatregelen s het autogebruk naar deze locate bnnen een jaar met 20 procent afgenomen. Bj de nvoerng van maatregelen ontstaat vaak weerstand bj medewerkers en andere betrokkenen, maar de meesten begrjpen echter heel goed dat er een probleem s, dat aangepakt moet wor- den. Ut projecten bljkt steeds weer dat er onder de doelgroep hele createve en vaak brukbare deeën leven. Wegwerkzaamheden zorgen voor neuwe mpulsen Als er geen besef s van een probleem, zjn organsates moeljker n bewegng te krjgen. Dt bleek al ut de tegenvallende resultaten van de herboven genoemde ntateven van het Rjk. Een aantal grote werkgevers werd toen als voorbeeldproject bestempeld, maar concrete zaken leverde het net op. De laatste jaren slaan overhed en bedrjfsleven de handen neen om het verkeer n goede banen te leden. Wegwerkzaamheden vormen hervoor vaak de aanledng. En nderdaad: er wordt een concreet probleem ervaren. Rjkswaterstaat wl de overlast van wegwerkzaamheden beperken, onder meer door automoblsten alternateven voor de res aan te beden. En het bedrjfsleven wl dat de economsche schade door fles bj de aanpak van het wegennet beperkt bljft. Dt gezamenljke belang ledt tot mooe resultaten. In het kader van wegwerkzaamheden aan de A9 n Amsterdam, kozen veel forensen voor een vervoerspas. Met deze pas konden zj grats gebruk maken van het openbaar vervoer. Dt leverde voor het openbaar vervoer duzenden neuwe klanten op, waarvan een deel ook structureel van de tren of bus gebruk bleef maken. In Nederland ze je op dt gebed steeds neuwe, vaak succesvolle, ntateven. Verleden werkt Als automoblsten nog geen concreet probleem ervaren, s het moeljker om ze te sturen. Het helpt dan net om de automoblst n de weg te ztten. Beter s het dan om forensen te nformeren over de voordelen van alternateven en goed gedrag te belonen. Dat kan ook vanut een mnder voor de hand lggende benaderng, zoals aandacht voor gezondhed. Innovate en creatvtet zjn dan sleutelwoorden. Een moo voorbeeld komt van het mobltetssteunpunt Ede, waarvan DTV Consultants de projectledng vervult. Ze hervoor ook het artkel over het fetshuursysteem op pagna 5. End vorg jaar leten 60 medewerkers van Edese bedrjven hun condte testen n een specale fttestbus. Deelnemers kregen een adves hoe zj de eenvoudg konden verbeteren, bjvoorbeeld door meer te bewegen. En wat s er dan makkeljker om te gaan fetsen naar het werk? Door voor elke op de fets afgelegde klometer 0,10 te vergoeden, probeerde het mobltetssteunpunt het gebruk van de fets nog aantrekkeljker te maken. Ut de evaluate bleek dat het fetsgebruk tjdens de acteperode met 30 procent toenam! De toekomst Rezgers zullen steeds vaker kezen ut verschllende resmogeljkheden. Hun keuze van vervoermddel zal afhangen van de bestemmng, tjdstp van de dag en beschkbare alternateven. Actuele en dynamsche resnformate helpt hen bj het maken van de keuze. Er komen meer geïntegreerde densten. Een moo voorbeeld s de bekende tankpas, de vooral door leaserjders wordt gebrukt. Zj kunnen met deze pas bnnenkort ook met het openbaar vervoer rezen. Dt had n de jaren tachtg nemand kunnen bevroeden. Het ljkt erop dat ook e-werken (de neuwe naam van telewerken) steeds popularder wordt. Kortom: mobltetsmanagement bljft nog wel even op de kaart staan. Ruben van den Hamsvoort

4 ODYSA n Amsterdam operatoneel DTV Consultants heeft n maart van dt jaar ODYSA n werkng gesteld op de Verlegde Noordzeeweg, voor een proefperode van dre weken. De offcële openng vndt plaats op maandag 9 jun. velghed. ODYSA beperkt ook het aantal stops, waardoor de utstoot van vervulende stoffen wordt beperkt. Op het gebed van de luchtkwaltet zjn reeds dverse onderzoeken utgevoerd. Herbj s onder andere gebruk gemaakt van een voertug dat de emsses regstreert terwjl deze aan het ver- De Verlegde Noordzeeweg s gestueerd n het westeljk havengebed van Amsterdam. Het traject strekt zch ut over dre klometer en kenmerkt zch door 2x2 rjstroken met ver gecoördneerde verkeersregelnstallates (n het najaar worden nog twee nstallates toegevoegd) en een hoog percentage vrachtverkeer. Va matrxsgnaalgevers langs de kant van de weg ontvangen de weggebrukers een ndvdueel snelhedsadves. Als men dt opvolgt kan men bj de volgende kruspunten ongehnderd doorrjden. Al vanaf de eerste dag werd dudeljk dat het merendeel van de weggebrukers het systeem accepteert en de snelhedsadvezen naleeft. De gemeente Amsterdam wl met ODYSA de verkeersvelghed en de luchtkwaltet verbeteren. Doordat de bestuurders worden beloond voor het rjden van de juste snelhed, neemt het aantal snelhedsovertredngen af, wat bjdraagt aan een betere verkeerskeer deelneemt. Om het effect van ODYSA op de luchtkwaltet te bepalen, zjn zowel n de voor- als de nastuate met dt voertug emssemetngen op het traject utgevoerd. Tjdens de offcële openng worden de resultaten hervan gepresenteerd. Ga voor meer nformate naar de webste en bekjk het flmpje van ODYSA n Amsterdam. Marcel Wllekens Studedag Verkeerslchtenregelngen en Verkeerslchtenstad 2008 Op 12 maart 2008 s door DTV Consultants voor de zesde keer de Studedag Verkeerslchtenregelngen georganseerd. Door mddel van zeven presentates s aandacht besteed aan de neuwste ontwkkelngen op het gebed van verkeerslchten n Nederland. Het ongedwongen karakter van de dag heeft, naast de nhoud van de presentates, bjgedragen aan het succes van de studedag. In totaal s de studedag door rum 170 mensen ut de vakwereld bezocht. Zj hebben volop gebruk gemaakt van de mogeljkhed om tjdens de bedrjvenmarkt nformate ut te wsselen en neuwe contacten te leggen. Tjdens de studedag s ook de utslag van de verkezng Verkeerslchtenstad 2008 bekend gemaakt. Doel van de verkezng s om het fenomeen verkeerslcht op posteve wjze n de publctet te brengen en díe stad te eren, de zch de meeste nspannngen getroost om verkeerslchten zo optmaal mogeljk te ontwerpen, deze zo effcënt mogeljk laat functoneren én de daar n de praktjk ook klaarbljkeljk het best n slaagt. Voor de verkezng waren de steden Deventer, Dordrecht, Helmond, Maastrcht (wnnaar n 2004) en Tlburg genomneerd. De gemeente Tlburg s utgeroepen tot Verkeerslchtenstad 2008, gevolgd door Helmond en Maastrcht de respecteveljk 2e en 3e zjn geworden. De steden Deventer en Dordrecht endgden achtereenvolgens op de 4e en 5e plaats. End 2007 s onder alle Nederlandse wegbeheerders een schrfteljke enquête gehouden. Op bass van de utkomsten zjn de vjf gemeenten genomneerd. Ze zjn vervolgens beoordeeld op onder andere verkeersregeltechnsch beled, op het wel of net hanteren van ontwerprchtljnen en het onderhoud van de verkeerslchten. Daarnaast hebben studenten van de NHTV n deze plaatsen, zowel n de ochtend- als avondspts, de wachttjden bj kruspunten gemeten en de oversteektjd voor fetsers en voetgangers. Ook vulden 100 nwoners per plaats een vragenljst n. Ut de onderzoeken bleek Tlburg aanmerkeljk beter te scoren dan de andere genomneerde steden. Dat gold voor de wachttjd voor het autoverkeer (gemddeld 11 seconden), maar ook voor fetsers (gemddeld 12 seconden) en voetgangers (gemddeld 15 seconden). En met een rapportcjfer van 6,9 kreeg Tlburg ook de hoogste waarderng van haar nwoners. Marcel Wllekens

5 Haal meer ut de weg! In het project Beter Berekbaar Zudoost Brabant (BBZOB) werken de gemeenteljke wegbeheerders samen met de provnce Noord-Brabant, Rjkswaterstaat en het Samenwerkngsverband Rego Endhoven aan een betere berekbaarhed van de rego. In het Meldpunt Wegwerkzaamheden Zudoost-Brabant werken 23 wegbeheerders samen om alle wegwerkzaamheden en evenementen op regonale schaal n kaart te brengen en nden nodg op elkaar af te stem- men. De webste Haalmeerutdeweg.nl geeft een actueel overzcht van alle wegwerkzaamheden en evenementen n Zudoost-Brabant. De wegbeheerders melden deze zelf va nternet. DTV Consultants verzorgt snds begn dt jaar de ondersteunng van het Meldpunt Wegwerkzaamheden en Evenementen. Wj controleren de meldngen de worden gedaan op justhed en bewaken de unformtet van de meldngen. Gemeenten kunnen bj ons terecht met vragen over de webste of meldngen de gedaan moeten worden. Daarnaast verzorgen we de wekeljkse Top 5 van wegwerkzaamheden de n het Endhovens Dagblad wordt gepublceerd. Marjolen van de Nadort Voor de slmme rezger: het fetshuursysteem n Ede OV-fets s aan een grote opmars bezg. Dageljks maken duzenden mensen gebruk van een OV-fets. In Ede zjn zes neuwe huurlocates gerealseerd. Ook daar kunnen bus- en trenrezgers voortaan makkeljk met de fets verder rezen naar hun endbestemmng. Naast twee glazen fetshuzen (bj de statons Ede-Wagenngen en Veenendaal-de Klomp), zjn er ver geautomatseerde fetskluzen geplaatst. Deze staan op de bedrjventerrenen en bj het zekenhus Gelderse Valle en Cnemec (een groot boscoopcomplex langs de A12). Met de specale OV-fetspas s huren een flutje van een cent. Neuw n Ede s dat de fets op een andere plaats kan worden ngeleverd dan waar de fets s opgehaald. Deze extra servce bedt optmale flexbltet en kost slechts 0,85. DTV Consultants geeft nvullng aan het mobltetssteunpunt Ede. Deze organsate was nauw betrokken bj de realsate van het fetshuursysteem. In het mobltetssteunpunt werken het Edese bedrjfsleven en de overhed samen om het gebruk van duurzaam vervoer te stmuleren. Het steunpunt kon van start gaan dankzj een Europese subsde van het project Optmum 2. Dt jaar hebben de provnce Gelderland en de gemeente Ede budget beschkbaar gesteld om de actvteten te contnueren. Het mobltetssteunpunt advseert ook het zekenhus Gelderse Valle over het parkeer- en vervoerbeled. In het voorjaar start het steunpunt met een promotecampagne om de Edese bedrjven te nformeren over het fetsleensysteem. Een onderdeel van de acte s dat medewerkers de OV-fets grats kunnen utproberen. Ruben van den Hamsvoort Regonaal Verkeersvelghedsplan GGA Mdden Brabant In opdracht van de GGA Mdden Brabant heeft DTV Consultants een regonaal verkeersvelghedsplan opgesteld. Bj het opstellen van het plan s nadrukkeljk samengewerkt met de acht betrokken gemeenten, de provnce en een aantal externe partjen, zoals de polte en Velg Verkeer Nederland. In een tweetal werksesses s de bass gelegd voor de te volgen koers n de komende jaren. Gezamenljk s het ambtenveau bepaald en zjn speerpunten benoemd. Vervolgens s, n samenspraak met alle betrokken partjen, een aantal verkeersvelghedsprojecten geselecteerd. Bj deze selecte lgt het accent op projecten waarbj regonale samenwerkng een dudeljke meerwaarde bedt. Mensgerchte maatregelen voeren herbj de boventoon, maar ook projecten op het gebed van weg en voertug zjn opgenomen. De projecten met de meeste potente zjn opgenomen n het utvoerngsprogramma. Doordat alle partjen zélf hebben bjgedragen aan het endresultaat, bestaat een groot draagvlak voor de maatregelen de n het plan zjn opgenomen. Hans Godefrooj en Paul van den Bosch

6 Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen DTV Consultants heeft een ntegrale aanpak ontwkkeld om de verkeersvelghed van de schoolomgevng en school-thusroutes n kaart te brengen en te analyseren, om vervolgens samen met alle betrokken partjen tot effecteve en duurzame maatregelen te komen. Extra aandacht voor de schoolomgevng en de school-thusroutes s belangrjk, omdat het verkeersnzcht van schoolgaande knderen tussen de 4 en 12 jaar nog net volledg s ontwkkeld. Herdoor behoren de knderen tot de kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast zorgt het halen en brengen van knderen door hun ouders of verzorgers n veel schoolomgevngen voor overlast en extra verkeersonvelghed. Verkeersouders Onderwjsbegeledngsdenst OPVOEDERS educate Knderen SCHOOL Schooldrecte halen/brengen nfrastructuur Ouders WEGGEBRUIKERS Het Kndkwadrant De opbouw van het Kndkwadrant s te zen n afbeeldng 1. Het model bestaat ut ver kwadranten de de nvloedsfeer voor een velge schoolomgevng en school-thusroutes weergeven: Opvoeders, School, Weg en Weggebrukers. In het model staat het Knd centraal. In de crkel zjn de ver belangrjkste kenmerken van een duurzaam velge schoolomgevng weergegeven. Dt s feteljk de output van het kwadrantmodel. Op deze ver kenmerken worden n onze aanpak de schoolomgevng en de school-thusroutes getoetst. In afbeeldng 2 en 3 s deze output weergegeven voor de meest deale en meest ongewenste stuate. rjgedrag WEG Gemeente Afbeeldng 1: opbouw van het Kndkwadrant. Buurtbewoners Polte Bj de totstandkomng van een velge schoolomgevng zjn veel partjen betrokken. In het Kndkwadrant onderscheden wj de acht belangrjkste drect betrokken partjen (afbeeldng 1) de elk nvloed hebben op de nhoud van een kwadrant. Grofweg geldt dat het onderste deel van het Kndkwadrant bestaat ut professonals of nstantes. In het bovenste deel van het Kndkwadrant vnden we de gebrukers en ervarngsdeskundgen. Iedere partj/beïnvloeder heeft, va het kwadrant waaraan hj s gekoppeld, nvloed op de velghed van de schoolomgevng. Voor een succesvolle aanpak van de schoolomgevng s het van belang dat alle beïnvloeders worden betrokken bj het project. Integrale aanpak Het Kndkwadrant bedt houvast voor het ntegraal benaderen van de problematek. Om succes te hebben met het Kndkwadrant geldt de volgende spelregel : Een knelpunt n de schoolomgevng of op de schoolthusroute wordt allereerst aangepakt n het kwadrant waar de oorzaak van het knelpunt lgt. Anders gezegd: edere partj wordt aangesproken op zjn egen verantwoordeljkhed en draagt bj aan de oplossng van het probleem. Een probleem dat wordt veroorzaakt door haal-brenggedrag van ouders, wordt dus net opgelost met nfrastructurele maatregelen. OPVOEDERS educate SCHOOL halen/brengen Knderen gaan lopend en etsend naar school De schoolomgevng s duurzaam velg ngercht nfrastructuur WEGGEBRUIKERS rjgedrag WEG Het Kndkwadrant n Zundert Momenteel wordt het Kndkwadrant ngezet op zeven bassscholen n de gemeente Zundert. Alle knderen van groep 4 t/m 8 hebben n een brochure hun school-thusroutes ngetekend en aangegeven welke verkeersvelghedsknelpunten zj ervaren. Ook de ouders van deze knderen en de schooldrectes hebben hun ervarngen n een vragenljst kenbaar gemaakt. Daarnaast s gedurende een week n alle klassen geïnventarseerd op welke wjze de knderen naar school zjn gekomen. Een ongevallenanalyse en een nventarsate van klachten geeft aanvullende nformate over objecteve en subjecteve onvelghed n de schoolomgevngen. In een schouw zjn vervolgens alle knelpunten onder de loep genomen en s gekeken wat de oorzaak van de knelpunten s en n welk kwadrant elk van de knelpunten thushoort. In een werksesse met alle betrokken partjen s vervolgens, per school, gezamenljk bepaald welke maatregelen kunnen worden genomen om de knelpunten weg te nemen. De maatregelen worden door DTV Consultants utgewerkt en aan de gemeente Zundert gerapporteerd. In een slotbjeenkomst worden alle betrokkenen geïnformeerd over de maatregelen de worden genomen. De ntegrale aanpak van het Kndkwadrant ledt ertoe dat knelpunten bj de kern worden aangepakt. Bovenden ledt de opzet tot veel enthousasme bj betrokkenen en tot breed gedragen oplossngen. Nynke van der Kallen en Hans Godefrooj OPVOEDERS educate SCHOOL halen/brengen Knderen worden met de auto naar school gebracht De schoolomgevng s onvelg ngercht nfrastructuur WEGGEBRUIKERS rjgedrag WEG Afbeeldng 2 en 3: de output voor de de meest deale en de meest ongewenste stuate.

7 Aansprakeljkhed voor wegbeheerders DTV Consultants heeft n de afgelopen maanden voor SRK Rechtsbjstand een n-company cursus verzorgd over aansprakeljkhed van wegbeheerders. De cursus s ontwkkeld voor de rechtshulpverleners en jurdsch admnstrateve medewerkers van de afdelng Verkeer van SRK Rechtsbjstand. In een ontwkkelbjeenkomst met de opdrachtgever, een aantal medewerkers van SRK, de docent en een onderwjskundge van DTV Consultants s de globale nhoud en de vorm van de cursus bepaald. Tjdens deze bjeenkomst stonden de specfeke stuates, vragen, wensen en knelpunten van de medewerkers van SRK Rechtsbjstand centraal. Aan de hand van jursprudente en casuïstek zjn n de cursus onder andere de volgende vragen behandeld: s emand aansprakeljk en zo ja, we s aansprakeljk? wat valt onder gebrekkge weg en wat onder onvoldoende zorg? waar moet een clam ngedend worden bj schuldaansprakeljkhed en bj rscoaansprakeljkhed (nclusef de rol van bjvoorbeeld aannemers)? In de cursus s veel geleerd door zelf dngen te doen en te bedscussëren. De deelnemers hebben opdrachten gekregen waarn ze aan de slag zjn gegaan met behulp van dverse materalen en nformate. Zj hebben bepaalde vaardgheden geoefend en zelf een ledraad gevolgd voor de aanpak van aansprakeljkhedskwestes. Allard Vsser DTV Consultants ondersteunt provnce Noord-Brabant Toegankeljke bushaltes n Noord-Brabant De provnce Noord-Brabant wl dat de bushaltes n haar provnce zo snel mogeljk voor edereen toegankeljk worden gemaakt. Daarom s er een subsderegelng n het leven geroepen, de het aanpassen van haltes een mpuls moet geven. Brabantse gemeenten kunnen voor elke aan te passen halte snds dt jaar subsde aanvragen bj de provnce. DTV Consultants ondersteunt de provnce bj het beoordelen en afhandelen van deze subsdeaanvragen. een handcap of chronsche zekte n werkng. Het Rjk heeft daarom als doel geformuleerd dat n 2010 de belangrjkste haltes toegankeljk moeten zjn. Voor de provnce Noord-Brabant s dt mede de reden geweest voor het nstellen van de subsderegelng. DTV Consultants houdt zch nmddels al enkele jaren ntensef bezg met het toegankeljk maken van het openbaar vervoer. Snds 2004 advseren wj de rego West- Brabant bj het toegankeljk maken van de bushaltes n deze rego en n de rego Mdden-Brabant hebben wj een plot-project Toegankeljke haltes begeled. Tot slot ondersteunt DTV vanaf dt voorjaar ook de Deeltax Mdden-Brabant bj het toegankeljk maken van bushaltes. Anja Schevnk en Lsette de Wldt De werkzaamheden van DTV Consultants bestaan ut zowel het advseren van gemeenten over het toegankeljk maken van de haltes, als ut de nhoudeljke toetsng de aan deze subsde s gekoppeld. Wanneer de haltes op straat zjn gerealseerd vndt ook een toetsng achteraf plaats, waarbj de praktsche brukbaarhed en toegankeljkhed van de halte worden beoordeeld. Op grond van beslutvormng van de Tweede Kamer n 2002 treedt naar verwachtng medo 2010 voor het openbaar vervoer de Wet geljke behandelng op grond van

8 Toolkt alternateve analysemethoden verkeersvelghed In opdracht van Rjkswaterstaat Denst Verkeer en Scheepvaart (DVS) heeft DTV Consultants een toolkt van alternateve analysemethoden voor de aanpak van verkeersonvelghed samengesteld. De toolkt bestaat ut 11 methoden de gebrukt kunnen worden als harde gegevens ut de ongevallenregstrate ontbreken of n onvoldoende mate aanwezg zjn, terwjl nzcht n de verkeersvelghed van een locate, gebed of doelgroep wel gewenst s. Bnnen dt project werkt DVS samen met het Kennsplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Gebleken s dat een recent overzcht van alternateve en meer kwaltateve analysemethoden op dt moment net beschkbaar s. Selectecrterum Het belangrjkste crterum voor selecte s dat de alternateve analysemethode een kwaltatef nzcht geeft n de verkeersvelghed van een locate, gebed, of doelgroep of een prognose geeft van de mogeljke velghedsreducte. Verder moet de methode geschkt zjn voor de Nederlandse stuate. Veel van de gevonden alternateve analysemethoden zjn gebaseerd op een objecteve beoordelng van de vormgevng van wegvakken en/ of kruspunten. Getuge de verschllende aangetroffen toepassngen van burgerpartcpate, wordt daarnaast het subjecteve oordeel van de weggebrukers steeds belang- rjker voor wegbeheerders. Een van de wenge methoden de utgaat van het gebruk van de nfrastructuur, de conflctobservate methode DOCTOR, s n onbruk geraakt n Nederland. Mogeljk beden ontwkkelngen om conflcten modelmatg n beeld te brengen kans op een herwaarderng van de utgangspunten van de conflctobservate methode DOCTOR. De toolkt schetst met haar 11 methoden een moo scala van beschkbare nstrumenten. Uteraard s de toolkt net utputtend. Neuwe methoden kunnen echter eenvoudg worden toegevoegd aan de toolkt. De beschrjvngen beden aan de gebrukers, zoals wegbeheerders of advseurs, een startpunt voor verdere toepassng. De beschrjvngen verschjnen n het voorjaar van 2008 op de webste van het Kennsplatform Verkeer en Vervoer. Lsette de Wldt en Paul van den Bosch Verkeersvelghedsstude Utrechtseweg, gemeente Zest De verkeersvelghed op de Utrechtseweg n de gemeente Zest staat onder druk. De gemeente Zest wl ets aan deze onvelge verkeersstuate doen. DTV Consultants heeft n opdracht van de gemeente aan de hand van een ongevallenanalyse en schouw ter plaatse, de verkeersonvelghed n beeld gebracht. Op bass hervan s een knelpuntenoverzcht gemaakt waarna oplossngsrchtngen zjn opgesteld voor de korte, mddellange en lange termjn. De knelpunten n het onderzoeksgebed varëren van kruspuntongevallen door roodlchtnegate, tot kop-/staartongevallen als gevolg van plotselnge rembewegngen op het wegvak ter hoogte van erfaanslutngen. Voor de korte termjn wordt onder andere voorgesteld wachttjdvoorspellers voor voetgangers en fetsers te plaatsen, waarmee roodlchtnegate wordt teruggedrongen. Op mddellange termjn kan de oversteeklengte voor voetgangers en fetsers worden verkort door het versmallen van de mddengeleder. Ook kunnen lnksafbewegngen rchtng de erven worden verboden. Op lange termjn moet worden bekeken of de aanwezge verkeerlchtenregelngen kunnen worden gekoppeld en of de regelngen kunnen worden geoptmalseerd. Daarnaast wordt voorgesteld om de haalbaarhed van een parallelweg te onderzoeken. Het endrapport geeft de gemeente een overzcht van verschllende maatregelen de kunnen bjdragen aan het verbeteren van de verkeersvelghed en de doorstromng op de Utrechtseweg. Lsette de Wldt Vervolg cursusaanbod op pagna 11

9 Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg De gemeente Tlburg plaatst als eerste wegbeheerder n Nederland het nformatef voetgangerslcht. Ter hoogte van de met verkeerslchten geregelde voetgangersoversteek Katterug n het centrum van Tlburg worden als experment medo jun de eerste zes exemplaren n bedrjf gesteld. Hermee heeft de gemeente Tlburg de prmeur. De ver verschllende toestanden van het neuwe voetgangerslcht. DTV Consultants heeft n samenwerkng met Hoeflake Infra technek ut Hedel het nformatef voetgangerslcht ontwkkeld, dat n vergeljkng met het hudge voetgangerslcht voetgangers adequater nformeert over zowel de wachttjd (wachttjdndcate) als over de beschkbare oversteektjd (oversteektjdndcate). De oversteektjdndcate s een volledg neuwe functe de tot doel heeft om overstekers (maar eventueel ook afbugend, voorrangverlenend verkeer) te nformeren over de volledge oversteektjd de bnnen verkeersregelngen voor voetgangers s gereserveerd. Deze velge oversteektjd bestaat ut de groenfase, de groenknpperfase én de zogenaamde velge roodfase, n fete de perode waarn voetgangers de oversteek nog mogen ontrumen. De werkzaamheden de DTV Consultants n het kader van dt project utvoert zjn tweeledg. Enerzjds maakt DTV Consultants het verkeersregelprogramma geschkt voor het op adequate wjze aansturen van de nformateve voetgangerslantaarns. Anderzjds heeft DTV Consultants een rol n het communcatetraject rondom de ntroducte van het lcht. Zoals gezegd s de plaatsng van het nformatef voetgangerslcht een experment. Het experment heeft ten doel nzcht te geven n: mate van begrp en herkennng van en de waarderng voor de nformate de het lcht bedt; het effect op (subjecteve) verkeersvelghed. Het onderzoek om deze vragen te beantwoorden wordt net utgevoerd door DTV Consultants. Gemeente Tlburg geeft een andere, neutrale partj opdracht om te bepalen of de toepassng van de lchten op de Katterug navolgng moet krjgen op andere locates n de gemeente Tlburg. Arjan Bezemer en Erk de Jong VRI n RAW De gemeente Amersfoort, gemeente Helmond en provnce Zud-Holland hebben aan DTV Consultants opdracht gegeven om voor hen een standaard verkeersregeltechnsch bestek n de RAW systematek op te stellen. In de vorm van werksesses wordt het RAW bestek op maat gemaakt voor de betreffende wegbeheerders. Tjdens de werksesses doen de deelnemers tevens kenns op over het werken met de RAW en de programmatuur, de daarbj benodgd s. Achtergrond De Intatefgroep Verkeersregeltechnc Rjkswaterstaat en Gemeentes (IVER) heeft n 2003 CROW verzocht om voor de herzenng van de Esen Verkeersregelnstallates 1997 (EV 1997) een werkgroep op te rchten. Dt heeft n 2004 geled tot de partar samengestelde RAW-regelgevngswerkgroep Verkeersregelnstallates, de op bass van de EV 1997 bnnen de RAW-systematek het neuwe RAW hoofdstuk 35 Verkeersregelnstallates heeft ontwkkeld. Deze neuwe standaard resultaatbeschrjvngen en bepalngen zjn defntef vastgesteld en zjn snds begn van dt jaar ook opgenomen n de software applcates, waarmee de RAW bestekken gemaakt worden. Kortom: de tjd s rjp om verkeersregeltechnsche bestekken n de RAW systematek (al dan net n combnate met een cvel bestek) op de markt te brengen. Arjan Bezemer 9

10 Toelchtng cursussen september 2008 t/m december 2008 Cursussen DTV Consultants ontwkkelt en organseert cursussen, tranngen en opledngen op het gebed van verkeer, vervoer en planologe voor de overhed, het bedrjfsleven en non-proft organsates. Cursussen Inledng Verkeerskunde Op de volgende pagna s vndt u een overzcht van onze cursussen n de maanden september tot en met december 2008.* Het gehele cursusaanbod van DTV Consultants vndt u op de achterzjde. Als u belangstellng heeft voor een van onze cursussen dan kunt u utgebrede nformate opvragen va de bjgevoegde antwoordkaart. Natuurljk kunt u ook alle cursusnformate vnden op onze webste: * De vermelde prjzen zjn excl. BTW en admnstratekosten. Bj nschrjvng later dan 4 weken voor aanvang van een cursus brengen wj admnstratekosten n rekenng. (VK-08-B) U doet kenns op van het werkveld verkeer met aangrenzende werkvelden. Na afloop heeft u nzcht n de complextet van verkeerskunde en n de hudge verkeersproblematek. U vergaart voldoende kenns om verkeersproblemen op een gestructureerde, ntegrale maner aan te pakken, verkeersplannen te nterpreteren, een verkeersplan op te stellen en te werken met de bass van ontwerp, plannng en onderzoek. Kosten van verkeersmaatregelen (KVM-08-B) De eendaagse cursus kosten van verkeersmaatregelen bedt u de mogeljkhed om het kostenaspect van verkeersmaatregelen n de vngers te krjgen. Tjdens de cursus wordt er stl gestaan bj de kostenramng, n relate tot de planfase en de te hanteerde prjssoorten. Tjdens de cursus wordt er actef geoefend met het zelf opstellen van kostenramngen, zodat u na afloop met de aangeboden techneken drect zelf aan de slag kunt gaan n uw werkpraktjk. Kosten e 2.575,- Duur 7 dagen Locate Utrecht Kosten e 630,- Duur 1 dag Locate Breda Rumteljke Ordenng (RO-08-B) Planologen ondernemen voortdurend pogngen om de rumteljke consequentes van maatschappeljke processen zo te geleden, dat edereen kan beschkken over een kwaltatef hoogwaardge leefomgevng. U raakt bekend met het werkveld van de rumteljke ordenng. U weet hoe beled, onderzoek en vormgevng gezamenljk kunnen worden ngezet bj de totstandkomng van plannen op het gebed van de rumteljke ordenng en nrchtng en de daaraan gekoppelde regelgevng. Verkeersvelghed (VV-08-B) Bj de aanleg en het beheer van het verkeer- en vervoersysteem s verkeersvelghed een belangrjk tem. De flosofe van Duurzaam Velg s daarbj een belangrjk utgangspunt. Na afloop van de cursus kent u de bassbegnselen van verkeersvelghed (beledsmatg, technsch en gedragsmatg) en kunt u een verkeersvelghedsprobleem multdscplnar aanpakken. Kosten e 1.775,- Duur 4 dagen Locate Utrecht Kosten e 1.775,- Duur 4 dagen Locate Breda Verkeersvelghedsaudt (VVA-08-B) Recht van rumteljke ordendng (RRO-08-B) Deze cursus s een vervolg op de basscursus rumteljke ordenng. Na afloop van de cursus kunt u de systematek van het rumteljke ordenngsrecht doorgronden en de jurdsche status bepalen van nota s, plannen en vergunnngen op het gebed van de rumteljke ordenng. Kosten e 925,- Duur 2 dagen Locate Breda Een van de flankerende maatregelen ut het Startprogramma Duurzaam Velg was de ontwkkelng en nvoerng van de Verkeersvelghedsaudt. Een Verkeersvelghedsaudt s een eenvoudge procedure de bjdraagt aan het vergroten van de verkeersvelghed door al tjdens de plan- en ontwerpfasen de mogeljke verkeersvelghedsproblemen te dentfceren. Tjdens deze dagen doet u praktsche kenns op over de toepassngsmogeljkheden van de Verkeersvelghedsaudt. Bovenden wordt u aan de hand van dverse opdrachten opgeled tot audtor en ontvangt u hervoor een certfcaat. Kosten e 1.210,- Duur 2 dagen Locate Breda CCOL voor gevorderen (CCL2-08-B) De Toolkt CCOL s een programmapakket dat specaal s ontwkkeld voor het ontwerpen en testen van verkeerslchtenregelngen n de programmeertaal C. Het pakket s voor elke wegbeheerder geschkt maar kan pas ten volle worden benut als de ontwerpers van verkeersregelprogramma s beter bekend zjn met de utgebrede mogeljkheden van de Toolkt. In deze cursus leert u de verfjnde regeltechneken n de taal C en de Toolkt CCOL toepassen. Kosten e 1.420,- Duur 3 dagen Locate Breda 1 0

11 Cursussen Toelchtng cursussen september 2008 t/m december 2008 Verkeerslchten; Goed geregeld? (VRT1-08-B) Van kruspunt tot turboplen (VKT-08-B) Verkeerslchten worden vaak geassoceerd met moeljke formules, onbegrjpeljke computerprogramma s en complexe apparatuur. Verkeerskundg gezen s dat echter bjzaak: verkeerslchten denen nameljk te zorgen voor een velge en effcënte verkeersafwkkelng. In deze cursus wordt op een net-technsche wjze utgelegd wat je wel en net mag verwachten van verkeerslchten, hoe ze verkeerskundg gezen (kunnen) functoneren en welke ondersteunende maatregelen mogeljk zjn. Doel s om de cursst met behulp van oefenngen te leren om zelf een werkende verkeerslchtenregelng te beoordelen en her verbetervoorstellen voor aan te dragen. Kosten e 1.775,- Duur 4 dagen Locate Breda Regelen op netwerknveau (NWR-08-B) Gebedsgercht benutten, netwerkmanagement, regelstrategeën. Het zjn termen, de n korte tjd gemeengoed zjn geworden n verkeers(regel)kundg Nederland. Verschllende wegbeheerders hebben steeds vaker gezamenljk overleg om een netwerkvse, regelstratege en maatregelen te defnëren. Tjdens de cursus Regelen op netwerknveau wordt het proces vanaf het defnëren van regelscenaro s tot en met het beoordelen, evalueren, montoren en beheren van netwerkregelngen doorlopen. Kosten e 2.520,- Duur 4 dagen Locate Breda Verkeersregelnstallates; van bestek tot beheer (VRT3-08-B) Deze praktsche vjfdaagse cursus bedt een programma voor edereen de zch bezghoudt of wl gaan bezghouden met de realsate en beheer en onderhoud van verkeersregelnstallates. Na het opstellen en aanbesteden van een regeltechnsch bestek n de eerste cursusdagen, vndt de afname en nbedrjfstellng plaats bj een van de fabrkanten. Op de laatste cursusdag wordt stl gestaan bj de onderdelen van beheer en onderhoud van VRI s, zoals tjdeljke wegwerkzaamheden, beheersystemen en perodek onderhoud. Kosten e 2.365,- Duur 5 dagen Locate Breda Ontwerpen, beheren en smuleren met LISA+ (LISA-08-B) Tjdens deze cursus maakt u kenns met alle onderdelen ut het veelzjdge pakket, LISA+. Daarbj kan gedacht worden aan het doorrekenen van (on)geregelde kruspunten, berekenen van ontrumngstjden en het smuleren van een kruspunt. De curssten krjgen oefenngen en gaan daarna zelf aan de slag met het programma. Kosten geen Duur 1 dag Locate Breda Tjdens de cursus leert u welke crtera een rol spelen bj de afwegng van bepaalde kruspuntvormen. Wordt het een rotonde of een VRI? Rotondes hebben een postef effect op de verkeersvelghed en zjn vaak effectef voor een goede verkeersafwkkelng. Echter steeds vaker worden de grenzen van de afwkkelngscapactet berekt, bjvoorbeeld op stedeljke hoofdwegen, n provncale wegen en bj aanslutngen op het rjkswegennet. In Nederland worden steeds vaker bjzondere verschjnngsvormen van rotondes toegepast met een grotere afwkkelngscapactet. Kosten e 925,- Duur 2 dagen Locate Breda Practcum Verkeerstechnsch ontwerp (VTO-08-B) Een verkeerskundg ontwerper moet verantwoorde keuzes maken n complexe ontwerpstuates. Hj/zj maakt een afwegng tussen onder andere technsche randvoorwaarden, het startprogramma Duurzaam Velg en dverse belanghebbenden. Na afloop van dt practcum bent u n staat om een ontwerpstuate te analyseren vanut verschllende nvalshoeken; snel schetsmatg een ontwerp op paper zetten en tjdens het ontwerpproces n te sprngen op onverwachte veranderngen. Kosten e 1.525,- Duur 3 dagen Locate Breda Practcum Verkeersbesluten (PVB-08-B) Beledsmedewerkers, planvormers en ontwerpers zullen vaak te maken krjgen met het maken van verkeersbesluten. Deze praktsche cursus s een vervolg op de cursus BABW en bedt u kenns en vaardgheden voor het vervaardgen van verkeersbesluten. Na afloop kunt u zelfstandg een verkeersbeslut opstellen en bent u n staat om een verkeersbeslut te beoordelen en te toetsen. Kosten e 1.010,- Duur 2 dagen Locate Utrecht Cvele technek voor verkeerskundgen (CTV-08-B) De cursus s specaal bestemd voor verkeerskundg én verkeerstechnsche ontwerpers de tjdens hun werk n aanrakng komen met cvele technek en meer over dt vakgebed wllen weten. De cursus s ook nteressant voor mensen de met het maken en beoordelen van ontwerpen n aanrakng komen. De deelnemer krjgt tjdens de cursus de bagage de nodg s om een ontwerp te maken dat cveltechnsch haalbaar s. Onnodge vertragng wordt daardoor voorkomen en de slag naar het maken van een bestekstekenng kan daardoor korter. Kosten e 1.890,- Duur 3 dagen Locate Breda Cursussen DTV Consultants stelt zch net aansprakeljk voor fouteve of onvolledge gegevens n deze neuwsbref. Alle genoemde prjzen zjn onder voorbehoud. 1 1

12 Maatwerk Overzcht cursussen / opledngen Leertrajecten Cursusaanbod 2008 Maatwerk p o s t b u s , D n B r e d a w w w. d t v c o n s u l t a n t s. n l Incompany trajecten Competenteprofelen Opledngsplannen Excurses Studerezen Symposa Brochures Webstes Procesbegeledng Verkeerskunde Inledng Verkeerskunde Rumteljke Ordenng Rumteljke ordenng Recht van rumteljke ordenng Beled & Proces BABW voor wegbeheerders Kosten van verkeersmaatregelen Aansprakeljkhed voor wegbeheerders Utvoerngsvoorschrften BABW Verkeerskundg onderzoek Verkeersmodellen als beledsnstrument Verkeersvelghed Verkeersvelghed Verkeersvelghedsaudt Verkeersregeltechnek Regelngen ontwerpen met CCOL CCOL voor gevorderden Verkeerslchten; goed geregeld? Ontwerp verkeerslchtenregelngen Regelen op netwerknveau Verkeersregelnstallates; Van bestek tot beheer Verkeersontwerp Verkeerskundg ontwerp Van kruspunt tot turboplen Practcum verkeerstechnsch ontwerp Ontwerp turborotondes Practcum verkeersbesluten Cvele technek voor verkeerskundgen Post-HBO Opledng verkeerskunde 30 dagen vanaf september 2008 n Utrecht Introducte Ontwerpen, beheren en smuleren met Lsa+ 1 dag n Breda Beschrjvngen van het cursusaanbod najaar 2008 vndt u op pagna 10 en 11. Voor meer nformate kjk op Wjzgngen voorbehouden.

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Traverse. Evergreen on bike

Traverse. Evergreen on bike Traverse Nummer 36, januar 2015 Evergreen on bke Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In één maand 3300 haltes geïnventarseerd Verrum uw kenns met Europese ervarngen Draagvlak creëren, de bass van succes

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie