Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Den Helder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder"

Transcriptie

1 Stuknummer: bl Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder

2 "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl

3 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Inhoudopgave Inledng. Wetteljk kader. Planhorzon. Relevant beledkader. Samenwerkng met derden. Procedure. Leewjzer Evaluate G Wat waren de peerpunten. Wat er berekt.. Speerpunten.. Onderzoekactvteten.. Maatregelen 9.. Kotendekkng 9 Gemeenteljke watertaken 0 0. Inledng 0. De relate tuen een waterve en gemeenteljke watertaken 0. Waar "raken" gemeenteljke watertaken burger en bedrjven van Den Helder?. De kwaltet van de watertaken n de gemeente Den Helder. Voorgetelde beledkeuze. De belangrjkte voortellen nader toegelcht Hudge tuate en toetng. Inledng. Wat beheren we per..?. De tuate per.. getoett 9. Zorgplcht tedeljk afvalwater 0.. Inzamelng en tranport van tedeljk afvalwater 0.. Inzamelng en verwerkng van tedeljk afvalwater. Zorgplcht hemelwater.. Inzamelng, tranport en verwerkng van hemelwater. Zorgp cht grond water. Doelmatg beheer van de nfratructuur, de voor de zorgtaken wordt ngezet.. Montoren van de objectkwaltet.. Montoren van de grondwatertanden.. Beledmatge vertalng van de neuwe zorgtaken De opgave. Algemeen. De peerpunten voor de planperode. Speerpunten nader toegelcht. Onderzoek n de planperode. Ut te voeren maatregelen n de planperode.. Algemeen van

4 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0.. Maatregelen Organate en fnancen. Inledng. Peronele mddelen.. Inledng.. Benodgde formate.. Dekkng peroneelkoten. Fnancele mddelen.. Algemeen.. Inveterngkoten.. Onderzoek en explotatekoten.. Totale utgaven. Kotendekkng.. Kotentoerekenng naar de verchllende watertaken.. Hudge nkomten.. Roolheffng Samenvattng Colofon Bjlagen. Belangrjkte tabellen met fnancele nformate. Cau "wateroverlat". Gewent kwaltetnveau 0 voor gemeenteljke watertaken n Den Helder. Gewent kwaltetnveau voor ledngen onder vrj verval n Den Helder. Hudg kwaltetnveau voor gemeenteljke watertaken per... Onderzoekactvteten n de planperode (net lmtatef). Neuwbouwprognoe gemeente Den Helder 0. Overzchttekenng rolerngyteem met lozngpunten op oppervlaktewater (eparaat) van

5 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Inledng. Wetteljk kader Nederlande gemeenten hebben met ngang van 00 de taak om vrjkomend tedeljk afvalwater en hemelwater af te voeren, zonder erntge overlat en rco' voor de volkgezondhed. Daamaat er een zorgtaak voor de tuate waarn de grondwatertand normaal gebruk van de openbare rumte tructureel emtg belemmerd '. Gemeenteljke rolerngtaken worden daarmee wetteljk verbreed tot gemeenteljke watertaken. Daamaat het G aangewezen al het ntrument om de watertaken beledmatg vorm te geven en om al kader te denen voor de utvoerng van de taken. De kader voor de gemeenteljke watertaken zjn n Den Helder een drecte afgelede van de brede ve op water n Den Helder, zoal vatgelegd n het Waterplan 000, dat amen met het hoogheemraadchap Holland Noorderkwarter opgeteld. Het neuwe verbrede gemeenteljk rolerngplan 0 gaat voor het eert n op de neuwe zorgplchten. De bekotgng van de zorgtaken wordt geregeld va een neuwe verbrede roolheffng met een betemmngkarakter. Het optellen van een neuw gemeenteljk rolerngplan noodzakeljk omdat de planperode van het vorge plan (0000) vertreken. In het kader van het dualme van het lokale betuur heeft de gemeenteraad het prmaat voor het vattellen van het gemeenteljk rolerngplan. Voor de gemeenteljke watertaken kan deze rol naar behoefte verder worden ngevuld. De planrealate n handen van het college van B&W.. Planhorzon Een gemeente telt zelf de geldghedduur van het plan vat (art.. Wm). In Den Helder de planperode ook nu weer vjf jaar. Door de verbredng van de zorgtaken het alleen mogeljk om op hoofdljnen vjf jaar voorut te kjken. De bewakng van de voortgang van het plan en de kotendekkng va de roolheffng zal jaarljk va een evaluate plaatvnden. De concrete planutwerkng loopt va de dvere beheerplannen.. Relevant beledkader Provnce NoordHolland: Waterplan 0000; Provnce NoordHolland: Waterbeheerplan 00; Hoogheemraadchap Holland Noorderkwarter/gemeente Den Helder: Waterbreed, waterplan 000; Betuurakkoord Waterketen (00); Gemeente Den Helder: dvere relevante beheerplannen; Hoogheemraadchap Holland Noorderkwarter/gemeente Den Helder: Afvalwaterakkoord (00). Bj het optellen van dt G rekenng gehouden met genoemde plannen. Door de verbredng van zorgtaken met de bjbehorende planverplchtng heeft de gemeente meer al tevoren de rege over de gemeenteljke watertaken. Dat betekent net alleen een grote verantwoordeljkhed naar burger en bedrjven. De regerol zal ook moeten worden M..v...00: Wet gemeenteljke Watertaken VNG: van rolerngzaak naar gemeenteljke watertaak, de wet gemeenteljke watertaken nader toegelcht (december 00) Waterbreed, Waterplan voor Den Helder, gemeente Den Helder/HHNK (jul 00) van

6 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 waargemaakt ten opzchte van de andere partjen n de waterketen, zoal het hoogheemraadchap.. Samenwerkng met derden Samenwerkng tuen de verchllende belanghebbenden n de waterketen moet een vanzelfprekendhed zjn: onvoldoende amenwerkng betekent mmer neffcent beheer, dat gepaard gaat met hogere koten. Er zjn dvere amenwerkngntateven n gang gezet, de n de planperode zo mogeljk worden utgebouwd. Burger en bedrjven van Den Helder verlangen een effcente nvullng van de gemeenteljke watertaken tegen acceptabele maatchappeljke koten (een goede prj/kwaltet verhoudng). Va de gemeenteraad hebben de gebruker drecte nvloed op de wjze waarop het beheer van de voorzenngen wordt ngevuld. Bj het optellen van het plan hebben we te maken met de volgende partjen: Het Hoogheemraadchap Holland Noorderkwarter (HHNK), verantwoordeljk voor waterkwaltet en kwanttet; de Provnce Noord Holland. Het plan opgeteld n nauw overleg met HHNK.. Procedure Volgen de Algemene wet betuurrecht moeten betuurorganen beluten, zoal de vattellng van dt plan, zorgvuldg voorbereden. Dat betekent onder meer dat alle belangen worden ge'fnventareerd, de bj het vattellen van het G een rol kunnen pelen. Een gemeenteljk rolerngplan wordt voorbered door burgemeeter en wethouder, de daarbj n eder geval de hervoor genoemde partjen betrekt. Na vattellng door de raad wordt het plan toegezonden aan eerdergenoemde ntante. Teven moet B&W de vattellng van het plan n een of meer dag of neuwbladen bekend maken en daarbj teven aangeven op welke wjze kenn kan worden verkregen van de nhoud van het plan.. Leewjzer Dt G repreenteert de ve op gemeenteljke watertaken n Den Helder voor de komende vjf jaar. Het een plan op hoofdljnen, ondank het fet dat moet worden geantcpeerd op de gewjzgde wetgevng: er neuw beled opgeteld, met keuzemogeljkheden voor de gemeenteraad. Technche (detal)nformate wordt zoveel mogeljk n dt plan vermeden of n de bjlagen opgenomen. Er ook bewut voor gekozen, om het neuwe beled gefaeerd n te voeren, maar dan wel op een maner de pat bnnen getelde kader. Het neuwe G dan ook geen dchtgetmmerd plan. Het watervraagtuk zal n Nederland de komende jaren veel nzcht en creatvtet vragen van betuurder en technc. De gemeenteljke rolerngbeheerder hebben daarn een belangrjke (rege)rol te vervullen. Een doelmatge en economche nvullng van zorgtaken vraagt voortdurend antcperen op de actuele tuate. De onderwerpen, de n dt plan aan de orde komen, zjn al volgt: In hoofdtuk "Evaluate G 0000" wordt zowel het oude beled ut het vorge plan al de utwerkng ervan geevalueerd. In hoofdtuk "gemeenteljke watertaken 0" wordt ngegaan op de watertaken voor Den Helder zjn en hoe we voornemen zjn om daar nvullng aan te geven. In hoofdtuk gaan we nader n op de zorgplcht voor tedeljk afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarbj wordt geanalyeerd hoever we afwjken van de tuate, de we uterljk 0 wllen bereken. In hoofdtuk "De opgave" zjn de actvteten op hoofdljnen weergegeven de nodg zjn om onze doeltellngen voor 0 te halen. van

7 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 In hoofdtuk "Organate en fnancen" de aanpak vertaald naar noodzakeljke peronele en fnancele mddelen en een wjze van kotendekkng. In hoofdtuk zjn de belangrjkte onderwerpen kort amengevat. Bj het plan behoren bjlagen. Alle n dt G genoemde bedragen zjn ncluef ndrecte koten en excluef BTW op prjpel januar 00. Roolrechtnveau zjn ncluef BTW. De plantekt amengeteld door een extern advebureau n nauwe amenpraak met de gemeente. van

8 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Evaluate G Wat waren de peerpunten Het vorge plan, opgeteld voor de perode 0000, kende de volgende peerpunten:. het verwjderen van afvalwater en neerlag ut de woonomgevng door nzet van duurzame maatregelen en afgetemd op / rekenng houdend met het grondwater en oppervlaktewateryteem;. het n tand houden van het rolerngyteem tegen maatchappeljk acceptabele koten;. het tranparent maken van de relate tuen de gewente kwaltet van de rolerngzorg en het kotennveau. Behalve de peerpunten, de n de afgelopen planperode extra aandacht hebben gehad, een cala van andere actvteten utgevoerd. We hebben het dan onder meer over het reguler onderhoud, het utvoeren van vuele npecte en het vervangen van rolen en putten.. Wat er berekt.. Speerpunten Speerpunt In 00 zjn de laatte panden aangeloten op drukrolerng of zjn IBA' klae en aangelegd. Daarmee een aanlutpercentage gerealeerd van 00% n zeer kwetbaar en kwetbaar gebed. In net kwetbaar gebed kon worden voltaan met verbeterde eptc tank. Deze aanpak conform het ontheffngenbeled van de provnce. De gemeente egenaar van de IBA', het beheer van de IBA' geregeld n het afvalwaterakkoord 00 met het hoogheemraadchap Holland Noorderkwarter. In de planperode n totaal, ha wegverhardng afgekoppeld n Den Helder bnnen de Lne. Ze fguur.. De regenwaterrolerng heeft daarbj teven de functe om een zodang grondwaterregme te realeren, dat geen prake van tructurele grondwateroverlat n de openbare rumte. Daarom wordt de rolerng aangedud al "IT"rolerng (IT=nfltratetranport). U l MM\ N ^ $J \<y '0H a vk^r> ^ / m * ^ t#t '"«~ n^~"y^'f^>^. f \ e A fp,mfe;a w vanaf 00 Fguur.: afgekoppelde wegverhardng perode 0000 van

9 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 ; *«*& ^v * THUM ~ Roolvervangng en aanleg ITrbol Symbolche e aanleg ITrool n 00 ^ I Gezamenljk met het hoogheemraadchap een OAS tude utgevoerd. Bj dt onderzoek nagegaan welke maatregelen het meet doelmatg zjn om de vulutworp ut de rolerng en de roolwaterzuverng op het oppervlaktewater terug te drngen. Gebleken dat het verpompen van extra veel roolwater naar een neuw te bouwen bergngbak bj de RWZI het meet (koten)effectef. Deze maatregelen komen n plaat van het bouwen van een deel van de bergbeznkban achter de overtortputten n de gemengde rolerng. Speerpunt Voorzover noodzakeljk zjn roolvervangngen n de afgelopen planperode altjd gecombneerd met wegrecontructe. Herngerchte Evertentraat na roolvervangng Speerpunt Er heeft geen verdere utwerkng plaatgevonden van de tranparante tuen de kwaltet van de rolerngzorg en het kotennveau. We heeft de gemeente deelgenomen aan de benchmark Rolerng van de Stchtng RIONED... Onderzoekactvteten De jaarljke onderzoekactvteten zjn gerealeerd. Van de voorgenomen ncdentele onderzoeken zjn de volgende gerealeerd: nchakelng externe adveur en pekonderteunng; opzet bameetnet voor de vrjvervalrolerng; onderzoek gevolgen bouwtoffenbelut voor roolvervangng; onderzoek nzamelyteem voor hemel en grondwater; optmalate afvalwateryteem; optellen G; De volgende onderzoeken zjn net utgevoerd: optellen calamtetenplan; onderzoek naar peronele omvang n relate tot het maatregelpakket; van

10 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 aanpaen gecheden rolerng op bedrjventerrenen; belednotte bronmaatregelen... Maatregelen Obectgerchte maatregelen In totaal meter rool vervangen of gerenoveerd. Herbj naat de gebrukeljke vervangng van oude buzen door neuwe ook gebruk gemaakt van techneken, waarbj de weg net wordt opengebroken. Het objectonderhoud volgen plannng utgevoerd. Syteemgerchte maatregelen In het vorge G zjn maatregelen benoemd, de betrekkng hadden op afkoppelen van regenwater en de bouw van bergbeznkvoorzenngen. De tand van zaken al volgt. Het afkoppelen van hemelwater n combnate met grondwaterregulerng. Er n totaal.00 meter IT rool aangelegd t.b.v. het afkoppelen van hemelwater en grondwaterregulerng: a. Van Galenbuurt Noord en Bnnen de Lne Noord: volledg gerealeerd; b. Vogelbuurt (Bnnen de Lne Zud/Oot): 0% gereed; c. Bnnen de Lne Zud/Wet: net utgevoerd. De bouw van bergbeznkvoorzenngen bj de overtortputten van de gemengde rolerng. We volgen een tratege waarbj lmme maatregelen worden voorbered, waarmee we proberen de bouw van bergbeznkvoorzenngen te voorkomen. Daarvoor het nodge onderzoek utgevoerd, dat nmddel heeft geled tot meer doelmatge oplongen. In het hoofdtuk "de opgave" wordt herop teruggekomen... Kotendekkng In 00 bepaald dat wordt toegewerkt naar een 00% kotendekkend taref. Zolang dt nog net berekt, wordt het taref jaarljk met,% verhoogd, excluef ndexerng. In 00 de totale verhogng utgekomen op,%. Het roolrecht voor de perceelegenaar komt daarmee n 00 op,0. De ontwkkelng de afgelopen jaren te zen n fguur., afgezet tegen het landeljk gemddelde taref c 'a 00 IE o o 00 Roolrecht Den Helder NL laag NL hoog NLgemddeld Perode Fguur.:ontwkkelng roolrecht n de perode 0000 Conclue dat n 00 on taref crca % lager dan het landeljk gemddelde taref. Bron: COELO: woonlatenmontor 00 9 van

11 GemeenteljkrolerngplanDen Helder 0 Gemeenteljke watertaken 0. Inledng In dt hoofdtuk wordt beledmatg de ba gelegd voor het verbreed G. Het hoofdtuk kent de volgende opbouw:. allereert wordt de relate utgelegd met de waterve Den Helder. Gemeenteljk watertakenbeled moet paen bnnen de contouren van de gemeentebrede ve op water;. vervolgen worden onderwerpen beproken, waar betrokkenhed van burger en bedrjven met de gemeenteljke zorgplcht n de praktjk zch ntenever zal gaan manfeteren;. tenlotte wordt de te realeren kwaltet van de gemeenteljke watertaken n 0 beproken en de voorgetelde beledkeuze om de kwaltet te bereken. De gemeenteljke rolerngzorg wa tot nu toe wetteljk vatgelegd n de Wet Mleubeheer. Per januar 00 een aantal wjzgngen doorgevoerd n deze wet, maar ook n de Gemeentewet en de Wet op de Waterhuhoudng. Deze wetwjzgngen taan bekend onder de verzamelnaam Wet Verankerng en Bekotgng Watertaken. Concreet betekenen de veranderngen n wetgevng voor de gemeente dat de hudge zorgplcht voor nzamelng en tranport voor afvalwater wordt gepltt n een zorgplcht voor: /. het nzamelen en tranporteren van tedeljk afvalwater;. het doelmatg nzamelen, tranport en verwerken van hemelwater. Teven een derde zorgplcht toegevoegd, de grondwaterzorgplcht, de al doel heeft om:. maatregelen te treffen, nden de grondwatertand ledt tot tructureel nadelge gevolgen voor de aan de grond gegeven betemmng. Het formuleren van een lutend beled voor rolerng en grondwater alleen mogeljk al dt pat bnnen een brede ve op water n Den Helder. Zowel beledvoorberedng al de realate van beled vatgelegd n het gemeenteljk rolerngplan. Het G wetteljk aangewezen al het kaderdocument voor de gemeenteljke watertaken. Dat betekent overgen net dat het G de rol van het waterplan zal overnemen. Voor de ve op het functoneren van het grond en oppervlaktewateryteem n Den Helder en wat dat concreet betekent n actvteten bljft het waterplan het rchtnggevende document.. De relate tuen een waterve en gemeenteljke watertaken Een ve op water geeft amenhang en rchtng aan de maner waarop we met ontwkkelngen n Den Helder omgaan. Een gemeenteljke ve geeft vanut een brede context rchtng aan water op gemeenteljk grondgebed. Een waterve moet antwoord kunnen geven op de vragen Wat wllen we met water en waarom vnden we water belangrjk? Het antwoord op de vragen bepaalt de ontwkkelrchtng van de gemeenteljke watertaken. Het verbreed gemeenteljk rolerngplan houdt bj het vormgeven van het beled daar rekenng mee. De actuele ve op water n Den Helder bechreven n het Waterplan voor Den Helder (00). We wllen n Den Helder een velg en ecologch gezond wateryteem met een hoge belevngwaarde. We wllen dat omdat water een belangrjke rol peelt n de gemeente: door de natuurljke omgevng (de zee, de dunen, de polder) prake van een ntereant gebed, waarn water een belangrjk onderdeel van de rumteljke nrchtng. Om dat te realeren zjn voor de perode 000 maatregelen gepland. Voor het realeren van de waterplandoelen zjn de maatregelen n het kader van de gemeenteljke watertaken eenteel. Wet mleubeheer artkel.,., 0., 0.9a, 0.0, 0., 0.a en 0.; Gemeentewet artkel en 9; Wet op de Waterhuhoudng artkel 9a en 9b 0 van

12 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0. Waar "raken" gemeenteljke watertaken burger en bedrjven van Den Helder? De gemeenteljke watertaken anno brengen een verbredng met zch mee ten opzchte van het voormalge taakveld Rolerng(zorg). Dat betekent dat lozer bj meer apecten drect betrokken zullen moeten worden. Oude en neuwe raakpunten n zjn: A Burger en bedrjven moeten voldoen aan de algemene zorgplcht voor hemelwater en grondwater. Dt betekent (N=neuw): a. het zelf verwerken van hemelwater op egen perceel (N). Hemelwater wordt net langer "tandaard" va een gemeenteljk rool afgevoerd. De gemeente legt de randvoorwaarden vat n een hemelwaterverordenng en/of maatwerkvoorchrften. b. Zelf verantwoordeljk voor de taat van de bebouwng en het perceel:. voldoen aan de bouwregelgevng ut de Wonngwet en de daarop gebaeerde regelgevng (Bouwbelut en de gemeenteljke bouwverordenng).. Het zelf treffen van maatregelen tegen eventuele grondwateroverlat, voorzover problemen net aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatg handelen of nalaten van een buur (overhed of partculer). De gemeente legt de pecfeke randvoorwaarden vat n een grondwaterverordenng (N). B De gemeente heeft een zorgplcht voor hemelwater en grondwater (N) c. Hemelwater: nden van de perceelegenaar redeljkerwj net kan worden verwacht, dat hemelwater op egen terren n de bodem of op de loot wordt teruggebracht, dan zorgt de gemeente alnog voor de afvoer en verwerkng. d. Grondwater: de gemeente net verantwoordeljk voor de grondwatertand n bebouwd gebed. De gemeente aanpreekpunt (loketfuncte), nden de optredende grondwatertand tot tructured nadelge gevolgen n bebouwd gebed ledt en heeft de rege nden maatregelen nodg zjn, ook al een derde daarvoor verantwoordeljk. C Een gezonde leef en werkomgevng e. De vervulng van het wateryteem door lozngen ut de rolerng moet zoveel mogeljk beperkt worden. f. Het huhoudeljk en ndutreel afvalwater moet zonder hnder worden afgevoerd: "rolerng lgt onder de grond en we merken er noot et van". D Een velge leef en werkomgevng g. Moet door de gemeente altjd worden voorkomen dat regenwater zonder overlat of materele chade wordt afgevoerd (de gevolgen van de klmaatomlag)? h. Hoe velg het voor de weggebruker, al de traat blank taat tjden een hevge bu?. Wanneer moeten oude rolen worden vervangen: moet zo veel mogeljk "afe" worden gepeeld, zodat de kan op onverwacht ngrjpen (zeer) klen en daarmee ook het rco op overlat klen? Of mag af en toe de weg open, omdat enkele roolbuzen verzakt zjn of dregen n te torten. De gemeenteraad legt de utgangpunten vat n rolerngbeled. E Kwaltet tegen acceptabele koten j. Stchtng RIONED heeft becjferd, dat de roolheffng de komende 0 jaar gemddeld n Nederland zal verdubbelen. Dat betekent voor Den Helder dat de heffng (excluef nflate) dan zal utkomen op crca 00 per aanlutng. On utgangpunt om dat n Den Helder net zover te laten komen. k. Met ngang van 00 moet het hudge roolrecht zjn vervangen door een roolheffng, waarmee alle koten van de verbrede watertaken op burger en bedrjven worden verhaald (N). De neuwe heffng maakt het mogeljk om een dfferentate aan te brengen n de heffnggrondlag. Zo kan de heffng worden gepltt n een deel voor hemelwater en grondwater en een deel voor het tedeljk afvalwater. Een gepltte heffng alleen mogeljk, al dt beledmatg onderbouwd n een verordenng en nzchteljk waaraan de koten worden beteed. Dt geldt ook voor de toerekenng aan de roolheffng van gemaakte koten voor de dre zorgtaken.. De kwaltet van de watertaken n de gemeente Den Helder De kwaltet van de gemeenteljke watertaken wordt vatgelegd n kwalteteen, de betrekkng hebben op de dre zorgtaken. Hoe hoger de kwaltet de te klener de faalrco', maar de te hoger de koten voor de burger. van

13 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 De gemeente heeft een grote beledvrjhed bj het nvullen van de kwalteteen. De Rjkoverhed faclteert met name n wetgevng, pecfeke utwerkng n lokaal beled wordt aan de gemeenten overgelaten. De toetbaarhed van het kwaltetnveau lgt opgeloten n een landeljk gehanteerd yteem van doelenfunctonele eenmaattaven. De mate waarn aan het end van de planperode de kwaltetnveau zjn gehaald, bepaalt n welke mate: ambte zjn gerealeerd en du hoe uccevol de utvoerng van het G geweet; prake van faalrco' n het functoneren van de rolerng en rco' n het optreden van grondwateroverlat. We kezen n Den Helder voor het ambtenveau waarbj 00% van de doelen wordt gerealeerd. In de verdere utwerkng van het plan her rekenng mee gehouden. Het gemddelde faalrco bj dt nveau acceptabel. Zefguur.. Wetteljke zorg voor gemeenteljke watertaken tedeljk ah/alwater hemelwater grondwater Doelen van de zorgtaken Functonele een: de kwaltet van de zorgtaken ES^ Maattaven: utwerkng van de kwaltet S" JC.'. UtTuntend Ambte: de mate waarn doelen per..0 worden gehaald SG0 zuer goed 00%: goed 00%: redeljk 00%: matg < 0%; onvoldoende Fguur.: ambte n relate tot doelen, functonele een en maattaven In tabel. zjn de doelen met de functonele een aangegeven. Neuwe kwaltetapecten ten opzchte van het vorge G zjn aangegeven. De verchllende kwaltetnveau zjn utgewerkt n bjlage. van

14 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 TabeU.J: Doelen G 0 fo= neuw t.o.v. G 0000) Doelen Zorgen voor nzamelng en tranport van tedeljk afvalwater a neuwe percelen bnnen de bebouwde kom moeten op de rolerng worden aangeloten b de toetand van objecten moet voldoen aan kwalteteen c geen ongewente lozngen op de rolerng d de afvoercapactet moet voldoende zjn om het aanbod van afvalwater tjden droog weer te kunnen verwerken e het afvalwater moet zonder overmatge aanrottng de RWZI bereken f de aftromng moet voldoen aan kwalteteen g de eme va overtortputten op oppervlaktewater moeten voldoen aan kwalteteen h de bedrjfzekerhed van objecten waarn mechanch/elektrche ntallate aanwezg zjn, moet voldoen aan kwalteteen tankoverlat ut de rolerng moet worden voorkomen j overlat tjden werkzaamheden aan de rolerng moet worden beperkt Zorgen voor de nzamelng en behandelng van tedeljk afvalwater (buten de bebouwde kom) a neuwe percelen buten de bebouwde kom moeten n prncpe op de rolerng worden aangeloten b de bedrjfzekerhed van objecten waarn mechanch/elektrche ntallate aanwezg, moet voldoen aan kwalteteen Zorgen voor nzamelng, tranport en verwerkng van hemelwater fe a de gemeente heeft zorgplcht n de openbare rumte bj betaande bebouwng, opgeleverd voor.. ~h? b Bedrjven: de perceelegenaar heeft zorgplcht voor het perceel en de taat van de bebouwng " c Neuwbouw (partculeren en bedrjven): de perceelegenaar heeft zorgplcht voor het perceel en de taat van de bebouwng d Beheerfae: de afvoercapactet van gemeenteljke rolerng moet voldoende zjn om het aanbod van hemelwater bj hevge neerlag te verwerken e Plan/ontwerpfae: de afvoercapactet van gemeenteljke rolerng moet voldoende zjn om het aanbod van hemelwater bj hevge neerlag te verwerken (neuwbouw) f de toetand van objecten moet voldoen aan kwalteteen g geen ongewente lozngen op de rolerng h de boven en ondergronde aftromng moet voldoen aan kwalteteen de ntromng n rolen va kolken moet ongehnderd plaatvnden j de vulutworp ut regenwaterrolerng moet voldoen aan kwalteteen Zorgen voor een grondwaterregme, waarbj de betemmng van de bebouwde omgevng bnnen de bebouwde kom net wordt belemmerd ^y ^y a De perceelegenaar heeft zorgplcht voor de taat van de bebouwng b De gemeente heeft zorgplcht (npannngverplchtng) voor het beperken van optredende tructurele overlat bnnen de bebouwde kom ten gevolge van de daar optredende grondwatertand c de toetand van objecten moet voldoen aan kwalteteen > Doelmatg beheer van de nfratructuur, de voor de zorgtaken wordt ngezet a de utvoerng van de zorgtaken wordt afgetemd met andere gemeentetaken b roolvervangngen vnden n prncpe alleen plaat n combnate met wegrecontructe c bj de nvullng van de hemelwaterzorgplcht wordt rekenng gehouden met de wetteljke voorkeurvolgorde d de gebruker van de rolerng moeten bekend zjn ^T & e nzcht n de toetand en het functoneren van de ledngtelel f nzcht n de optredende grondwatertand g er moet prake zjn van een klantgerchte werkwjze In bjlage een cau utgewerkt om gevoel te krjgen bj het omgaan met een en maattaven. Het onderwerp van de cau "wateroverlat". De voorkeurvolgorde bechrjft een algemene voorkeur voor omgaan met hemelwater en ander afvalwater aan de bron. Bj hemelwater geldt dat lokale lozng van hemelwater n het mleu (al dan net va een gemeenteljk hemelwateryteem) de voorkeur genet boven lozng op een gemengd telel. van

15 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0. Voorgetelde beledkeuze Bj het bepalen van het kwaltetnveau dat uterljk n 0 moet zjn gerealeerd, de algemene zorgplcht voor hemelwater en grondwater voor lozer zoal vatgelegd n amvb' al utgangpunt gehanteerd. Per zorgtaak zjn de keuzemogeljkheden herna bechreven.. Gemeenteljke zorgplcht voor tedeljk afvalwater en hemelwater gercht op het voorkomen van tructurele materele chade al gevolg van extreme (water)overlat. Hnder en overlat worden, behouden n utzonderljke tuate, al acceptabel bechouwd. Onderched wordt gemaakt n overlat de het gevolg van: a. de technche taat van de ondergronde nfratructuur. De toetand van de objecten wordt bepaald door het gewente kwaltetnveau van de vrjvervalrolerng dat wordt nagetreefd. De toetand van rolen wordt bechreven volgen een genormaleerd yteem. b. het functoneren van de rolerng tjden hevge neerlag (de effecten van de klmaatomlag). Hnder en overlat kunnen worden bepaald volgen: een theoretch rekenmodel de praktjktuate. Voorgeteld wordt:. Het kwaltetnveau ut de vorge planperode te handhaven. Ze bjlage.. Het functoneren van de rolerng tjden hevge neerlag te toeten aan het theoretch rekenmodel en daarbj teven de bekende locate met tructurele wateroverlat te betrekken. Teven: a. vanaf 0 volledg over te tappen op een model dat utgaat van de praktjktuate; b. voor 0 de begrppen hnder, overlat en extreme overlat te defneren; c. In een raadnotte op te tellen, waarut bljkt welke locate op dt moment net voldoen aan de overlatcrtera, en wat dt concreet betekent.. Gemeenteljke zorgplcht voor hemelwater gercht op het afvoeren en verwerken ervan. De perceelegenaar voorzet n prncpe zelf n de afvoer en verwerkng van hemelwater door drecte lozng op oppervlaktewater of n de bodem. Inden naar het oordeel van de gemeenteraad dt redeljkerwj net van de perceelegenaar kan worden verwacht, cq net doelmatg, dan zorgt de gemeente voor afvoer en verwerkng va het gemeenteljke rooltelel dat ter plaate aanwezg. Het volgende wordt voorgeteld:. Voor betaande percelen beoordelen wj het vooralnog net doelmatg om perceelegenaren zelf voor verwerkng op egen perceel te laten zorgen. Een belangrjke overwegng daarvoor, dat het huhoudeljk afvalwater en hemelwater meetal va een huaanlutng op de rolerng wordt gelood. Het op het perceel fyek cheden van de watertromen brengt meetal zeer aanzenljke koten met zch mee.. Inden n pecfeke afkoppelprojecten het cheden van perceelwater relatef eenvoudg kan, dan zal per tuate worden overwogen om de perceelegenaar te verplchten tot het verlenen van medewerkng.. Bj alle afkoppelprojecten n de betaande bebouwng zal de openbare verhardng n eder geval worden ontkoppeld. Voor eder perceel wordt een aanlutledng op het hemelwaterrool alvat aangelegd tot aan de perceelgren.. Op nog nader te bepalen delen van het gemeenteljk grondgebed zal de perceelegenaar worden verplcht zelf voor nfltrate van hemelwater n de bodem te zorgen. Uteraard alleen al dt technch mogeljk.. In neuwbouwtuate voorzet de perceelegenaar (partculer of bedrjf) voor de afvoer en de verwerkng van hemelwater door drecte lozng op oppervlaktewater of nfltrate n de bodem.. De randvoorwaarden voor verwerkng van hemelwater worden vatgelegd n een hemelwaterverordenng, een maatwerkvoorchrft en de watertoet. Belut lozng afvalwater huhouden (00), actvtetenbelut (00), belut lozngen buten nrchtngen (..), toekomtg belut lozngen vanut landbouwbedrjven van

16 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Gemeenteljke zorgplcht voor grondwater De gemeente heeft een beperkte zorgplcht voor het grondwater n bebouwd gebed. De gemeente aanpreekpunt (loketfuncte), nden de optredende grondwatertand tot tructureel nadelge gevolgen n het bebouwd gebed ledt en heeft vervolgen de rege bj het treffen van maatregelen. De gemeente net verantwoordeljk voor het handhaven van het grondwaterpel n bebouwd gebed. De perceelegenaar zelf verantwoordeljk voor de taat waarn de bebouwng moet worden gehouden. De mnmale een voor de technche taat zjn opgenomen n het bouwbelut en de gemeenteljke bouwverordenng. Het handhaven van extra een de door de perceelegenaar zelf zjn geteld bovenop de Kruprumte Br taat water n mjn kruprumte. Kan dat kwaad? Water n de kruprumte op zch geen probleem, tenzj het zo hoog taat dat ledngen n de kruprumte omhoog worden geduwd (bjvoorbeed de roolledng). Door water n de kruprumte kan de lucrrtvochtghed n hu wat toenemen. Ot probleem kan zch overgen alleen voordoen bj wonngen van voor 99. Huzen de na 99 zjn gebouwd, hebben een nagenoeg luchtdchte begane grondvloer. Vochtge ucht kan daardoor net vanut de kruprumte doordrngen n de wonng. Bj een betonvloer kunt u alle doorvoeren en keren afdchten met PURchum of ga of teenwol. Het krupluk kunt u afdchten met tochtband. Een houten vloer moeljk luchtdcht te maken. U kunt proberen de vochtghed h de kruprumte te vermnderen door betere ventlate, chelpen en kekorrel, dranage en fole. Laat u zch voor het nemen van deze maatregelen goed nformeren. bouwregelgevng valt vol ledg onder zj n Bron: webte verengng Egen hu verantwoordeljkhed. Het droog houden van kelder en kruprumten daar een voorbeeld van. Voorgeteld wordt:. Drect na vattellng van het G, doch uterljk n met een raadvoortel concrete nvullng te geven aan de grondwaterzorgplcht, waarbj pecfeke aandacht voor: de bechkbaarhed van actuele nformate over locate met overlat een adequate reacte op meldngen van overlat het defneren van het begrp "tructureel nadelge gevolgen". De werkngfeer van de grondwaterzorgplcht te laten gelden voor het openbaar gebed bnnen de komgren volgen de Wegenwet van oktober 9.. Voorutlopend op het raadvoortel door te gaan met de aanleg van IT rolen n combnate met het programma voor roolvervangng en wegrecontructe.. De belangrjkte voortellen nader toegelcht De nummerng correpondeert met de nummerng n de vorge paragraaf. Gemeenteljke zorgplcht voor tedeljk afvalwater en hemelwater. De technche taat van de rolerng Het beled vanaf erop gercht de technche taat van de ondergronde nfratructuur (ledngen, putten, gemalen, etc.) zodang te laten zjn, dat geen calamteten optreden. Een calamtet bjvoorbeed een net verwachte roolntortng, waarbj de verkeervelghed rechttreek n het gedng en de wegcontructe aanzenljke chade ondervndt. Hnder en overlat ten gevolge van het plaateljk utvoeren van werkzaamheden aan de rolerng (bjvoorbeed door een wegomledng) zjn acceptabel. In de achterlggende perode deze doeltellng al gehanteerd en gerealeerd.. Het functoneren van de rolerng tjden hevge neerlag Het beled vanaf allereert gercht op het voldoen aan het theoretche utgangpunt, dat berekende water op traat tuate acceptabel worden geacht A tot een maxmum van 0,0 m boven het putdekelpel gedurende maxmaal 0 mnuten en B bj maxmaal 0% van de putten mag het water op traat meer zjn dan 0,0 m. Bj deze theoretche maattaf moet er rekenng mee worden gehouden, dat n de praktjk hnder en overlat kunnen optreden. Maar ook materele chade wordt hermee zo goed al zeker net altjd voorkomen. Deze tuate wordt gemddeld met een frequente van x per jaar overchreden. Daarnaat houden we rekenng met de praktjktuate, waarvan algemeen bekend dat bj nteneve neerlag extreme overlattuate optreden ("hot pot"). van

17 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Vanaf 0 zullen we op een op de praktjk toegeneden regenbuenbeled overtappen. Daaraan voorafgaande zal eert dcue gevoerd moeten worden over wat n Den Helder al een acceptabele praktjktuate wordt bechouwd. Daarbj zullen ook nadrukkeljk de effecten van de klmaatomlag f moeten worden meegenomen. Ut recent onderzoek van het KNMI gebleken, dat met name n het kutgebed aanzenljk zwaardere regenbuen zullen optreden. j We denken er jaar voor nodg te hebben om her verder I onderzoek naar te doen, alvoren een concreet voortel aan de raad te kunnen voorleggen. Bj een dergeljke benaderng zal zowel het functoneren van de rolerng al de wegverhardng moeten worden bechouwd. Een fnancele mplcate kan zjn dat het gechkt maken van de wegverhardng voor de afvoer van grote hoeveelheden hemelwater moet worden bekotgd ut de roolheffng. De randvoorwaarden en de effecten daarvan zullen nader worden onderzocht. Het reultaat daarvan zal worden opgenomen n een op te tellen hemelwaterverordenng.!*&& _ *..& Hnder? Overlat? Extreme overlat? De verwerkng van hemelwater: een amenpel tuen perceelegenaren en de gemeente, amen naar een duurzamer reultaat Bj het verwerken van hemelwater op egen perceel komen nog de volgende aandachtpunten aan de orde: In het kader van het afvalwaterakkoord met HHNK en de Wvo vergunnng zullen belangrjke maar teven kotbare maatregelen worden gerealeerd, de amen met de maatregelen ut het Waterplan moeten leden tot een wateryteem zoal we dat graag zen n Den Helder. De verwerkng van hemelwater op egen terren, kan een belangrjke bjdrage leveren n het koteneffectef realeren van dat doel. Een goed amenpel tuen perceelegenaren en de gemeente kan n de voorberedng zeer aanzenljke koten beparen. Welke balan er n het amenpel met de perceelegenaren wordt gekozen een keuze van de gemeenteraad. In het voortel wordt utgegaan van het ontzorgen van de perceelegenaren, oftewel zorgplcht voor hemelwater bj de gemeente behouden op neuwbouwlocate waar dt technch mogeljk. In de neuwe regelgevng wordt van het algemene prncpe utgegaan, dat verontrengende toffen n enge mate met het afvloeende hemelwater worden meegevoerd, zodat deze bj nfltrate ook n de bodem terecht komen. De gemeente bevoegd gezag met betrekkng tot de controle van de lozngen op perceelnveau. De maner waarop de controle en handhavng n de praktjk moet worden ngevuld punt van aandacht. In de loop van 00 zal het Belut lozngen buten nrchtngen van kracht worden. Dt belut komt n de plaat van de hudge Wvo vergunnng. Behouden termjnen vanwege overgangrecht De toetand van het klmaat n Nederland, KNMI, jul 00 van

18 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 zal onze Wvo en aanlutvergunnng voor de rolerng dan komen te vervallen en worden vervangen door algemene regel. HHNK bljft echter bevoegd gezag. Lozngen van hemelwater afkomtg van de openbare verhardng vallen dan ook onder deze amvb. We achten amenwerkng met HHNK noodzakeljk om onze zorgtaken op een effcente maner te kunnen utvoeren. Gemeenteljke zorgplcht voor grondwater Zowel ut het grondwaterbeheerplan Den Helder (99) en ervarngen ut de praktjk bekend dat n de /^SSLC'"* \ bebouwde kom van Den Helder boven de Doggervaart A //^^Wyj* ~. \ hogegrondwatertanden voorkomen.,/ J\^^w*\y Ut/ *?' Daarvoor wordt een aantal oorzaken genoemd:. ~**Nf' * v "\ A "~'*) / /"v. een te beperkte droogleggng Bnnen de Lne; ** "0\\ ^ fcj^j'' / x een zandtoplaag met een beperkt doorlaatvermogen; «';j» f Cfe ' > '' / een te grote aftand tot het oppervlaktewater n Den,,, A\\ \ *~" S * '' Helder Zud en De Schooten; JI \ \ ^ "'^» \ / het ontbreken van dranage; * &^^fk \ / /"' Vx \! ' het vervangen van oude, lekkende, rolen; c "*>»!?>' / \ I j T\ ' ' ' \ een lcht torende laag n het opgehoogde terren (De 'v~" r J \ *?*^*'/ I * Schooten). "' X X V^' ~V/ J J / Mede vanwege deze ervarngen bj het vervangen van / V^ """ y oude rolerng Bnnen de Lne een tratege toegepat,,,'' *? "*~ '" waarbj afkoppelen van verhard oppervlak wordt / '" \ ^ gecombneerd met het reguleren van het *~^\! grondwaterregme ter plaate. Herbj wordt het regenwaterrool teven benut al dranageledng (IT rool). Deze tratege zal n eder geval worden voortgezet. Tot nu toe net explcet n het beled gedefneerd wat n Den Helder wordt vertaan onder tructurele nadelge.,*.^j* v \ \ \ gevolgen ten gevolge van een te hoge grondwatertand. De wetgever verlangt van de gemeente dat dt zo explcet mogeljk wordt vatgelegd, zodat \ S v ly J»~_ >.?''V /* perceelegenaren ook weten waar zj aan toe zjn. **** '** J Dt kan concreet betekenen, dat een mnmale ^""* ontwaterngdepte wordt vatgeteld en de mate, waarn deze n de praktjk nog mag worden overchreden, zonder dat maatregelen moeten worden getroffen. Fguur.: ndcate freatche grondwatertand (Bron:flexbelpelbeheer n Den Helder, HHNK, conceptrapport 9 aprl 00) Door het hoogheemraadchap wordt onderzoek gedaan naar de mogeljkhed voor flexbel pelbeheer n het oppervlaktewateryteem. Ze fguur.. De ntroducte van flexbel pelbeheer vanut de ve van HHNK gewent omdat zo een betere kwaltet water n het gebed kan worden vatgehouden en aanzenljk mnder water hoeft te worden ngelaten vanut het Noord Holland kanaal. Al met al kan worden geconcludeerd, dat de grondwatertuate n het kader van de gemeenteljke zorgplcht de nodge aandacht vraagt. De zorgtaak betreft welwaar net de verantwoordeljkhed voor het handhaven van het grondwaterpel bnnen de gemeentegren, maar een acteve regerol op dt thema noodzakeljk. Dat betekent onder meer, dat de gemeente actef betrokken moet zjn bj de opzet van het flexbel pelbeheer. De voorgetelde beledutgangpunten (wat tructureel en nadelg), zullen n de praktjk goed bewaakt moeten worden. Het betaande meetnet zal moeten worden aangepat aan de nformatebehoefte op dt punt. van

19 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Hudge tuate en toetng. Inledng De ba voor het actvtetenprogramma van dt G, de kwaltet van de dre watertaken zoal we de n Den Helder wllen. De hudge tand van zaken gebaeerd op de tuate januar. In dt hoofdtuk geven we daar nader nzcht n.. Wat beheren we per..? Het rolerngyteem van Den Helder betaat n hoofdzaak ut vrjvervalrolerng met een totale lengte van crca 0 km, ze fguur. en.. % I gemengd m dwa a rwa, gecheden a rwa, \erb gecheden IT Fguur.: type vrjvervalyteem In totaal crca.0 meter nfltrate en tranportrool aanwezg. Deze ledngen hebben een functe voor zowel het nzamelen, tranporteren en nfltreren van hemelwater al het afvoeren van overtollg grondwater. De oudte rolen dateren ut de perode 9090 (rum.000 meter). Ze lggen voornameljk n de Vbuurt. Nog crca % van het telel betaat ut roolbuzen met een buverbndngtype, dat van relatef lechte kwaltet. Ze fguur.. We beheren roolgemalen en pompunt van drukrolerng. S 0,000 M gerrengd telel B droogweerahoerrool (DW\) D regenwateraft/oerrool (RVW) B totaal ^' &' Fguur.: aanleghtore vrjvervalyteem & & van

20 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Wjknaam Julanadorp Bnnen de Lne Oot Bnnen de Lne Wet Neuw Den Helder Wet Neuw Den Helder Oot De Schooten Koegra Dunzoom IfU & x * rrvl, Fguur.: overzcht vrjvervalrolerng De totale vervangngwaarde van alle objecten bedraagt rum mljoen euro (.00 per nwoner).. De tuate per.. getoett In bjlage hebben we aangegeven wat het gewente kwaltetnveau voor de dre watertaken end 0 n Den Helder moet zjn. In het hoofdtuk "evaluate G 0000" hebben we laten zen, wat de tuate aan het end van de planperode van het vorge G. Daarbj getoett aan de hand van de wetteljke zorgtaak zoal de tot end 00 van toepang wa. Al we dezelfde tuate toeten volgen de dre (neuwe) zorgtaken, dan levert dat het beeld op volgen fguur.. 9 van

21 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 tedeljkaftel water nzamelng en tran port 00%. Doelmatg beheervande nfratructuur "^^j tedeljkaftalwater: nzamelng en behandelng grondwaterregme hemelwater: nzamelng, tranport, \erwerkng a Doelen getoett.. n ambtenkeau..0 Fguur.: doelen getoett per.. De onderbouwng van deze toetng terug te vnden n bjlage. De belangrjkte conclue zjn:. Het ambtenveau voor het doel "nzamelng en behandelng van tedeljk afvalwater" al berekt en voor het doel doelmatg"beheer van de nfratructuur" bjna.. De overge zorgtaken bevnden zch op ongeveer de helft van het ambtenveau of daarboven. Per zorgtaak zjn de belangrjkte onderwerpen herna kort toegelcht.. Zorgplcht tedeljk afvalwater De volgende doelen worden ondercheden:. zorgen voor de nzamelng en tranport van tedeljk afvalwater;. zorgen voor de nzamelng en verwerkng van tedeljk afvalwater... Inzamelng en tranport van tedeljk afvalwater Dt doel bj aanvang voor % gerealeerd. Het reultaat kan n de planperode betrekkeljk eenvoudg op een hoger plan worden gebracht, door de bechkbare nformate van dt thema te actualeren. De nformate achtertand heeft n hoofdzaak betrekkng op het functoneren van de vrjvervalrolerng. A De technche taat van de vrvervalrolerng getoett aan de treefkwaltet. Dt deel van de toelchtng geldt ook voor de zorgplcht hemelwater. Van % van de rolen zjn toetandgegeven bechkbaar de met een rjdende tvcamera zjn verzameld. Deze gegeven voldoen volledg aan het crterum, dat ze net ouder zjn dan jaar. Daarvan voldoet een op edere ze rolen net aan de kwaltet, de n tand moet worden gehouden. Ze fguur.. Tvcamera npecte worden n hoofdzaak utgevoerd n de oudte rolen: 0% van de npecte utgevoerd n rolen, de zjn aangelegd voor 90. De kwaltet van de rolen moet zodang zjn, dat n maxmaal 0% van de rolen een ngrjpmaattaf voor waterdchthed, tabltet of aftromng aanwezg. Op dt moment voldoet % van de rolen net aan de treefkwaltet. Aan de maattaf van 0% wordt du voldaan. Er wordt net voldaan aan de maattaf voor roolrengng. De vrjvervalrolerng worden tructureel te weng gerengd: jaarljk gemddeld 0 km. De maattaf lgt op km per jaar (crca 0%). 0 van

22 GemeenteljkrolerngplanDen Helder 0 Net ok: ngrjpen % / % m OK D OK, maar aandachtpunt B net OK, n prncpe ngrjpen Fguur.: kwaltet van de vrjvervalrolerngper..00 l ractuur, opentaande cheuren, gecokvdlceerd, C 0 0) Voorbeelden: voldoet net aan onze kwaltetnorm (lnk) Na reparate: voldoet aan onze kwaltetnorm (recht) B Het mleutechnch functoneren van de vrjvervalrolerng getoett. In 00 met HHNK een amenwerkng n de afvalwaterketen Den Helder geloten 9. Het akkoord bevat ze module. In de module Optmalate krng Den Helder aangegeven, dat al reultaat van een optmalatetude afpraken zjn gemaakt over een maatregelpakket ter verbeterng van het mleutechnch functoneren van de gemengde rolerng n Den Helder. De maatregelen houden hoofdzakeljk n dat: a. Door de gemeente wordt gerealeerd:. een centrale afvalwaterbuffer van maxmaal.00 m, gereed..;. een montorngprogramma n de rolerng al ba voor aanvullende yteemmaatregelen. Voor de realate van de aanvullende maatregelen geen termjn vatgelegd;. een trategch plan voor afkoppelen van regenwater afvoerende verharde oppervlakken. b. door HHNK wordt gerealeerd:. het bechkbaar tellen van rumte op het terren van de RWZI Den Helder, voor de realate van de centrale afvalwaterbuffer; 9 Afvalwaterakkoord 00: amenwerkng n de afvalwaterketen Den Helder van

23 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0. de ombouw van roolgemaal Den Helder Noord tot een capactet van crca.000 m /uur, gereed... De tand van zaken op dt moment al volgt:. de voorberedngen voor de betekwerken zjn n gang gezet. De planvoorberedng heeft overgen aanzenljke vertragng opgelopen ten opzchte van de oorpronkeljke plannng;. de montorng n de gemengde rolerng n 00 aangevangen en heeft de nodge aanloopproblemen gekend. Analye en beoordelng van de reultaten zal later dt jaar plaatvnden;. er geen afkoppelplan opgeteld, maar afkoppelen wordt n prncpe meegenomen op locate, waar roolvervangngen worden utgevoerd n combnate met wegrecontructe. Samengevat: we zjn amen met het hoogheemraadchap druk doende met de voorberedngen van de voorgenomen maatregelen. C Handhavng, vergunnngen Afvaltoffen de nadelge gevolgen hebben voor de kwaltet van de rolerng of het zuverngproce mogen net op het rooltelel worden gelood. In de Wet mleubeheer bechreven aan welke een lozer moeten voldoen. Met ngang van 00 de regelgevng voor lozngen gewjzgd. Een groot deel van de lozngen nu geregeld n ver amvb', de zjn gebaeerd op de Wm, de Wvo en de wet bodembechermng. De veranderngen n regelgevng voor lozngen hebben conequente voor de wjze van amenwerkng tuen gemeente en waterbeheerder. Bnnen de gemeenteljke organate moet er een goede aftemmng zjn tuen de afdelng Vergunnngen en Handhavng en de afdelng Stadbeheer. Er n het kader van dt G net gemventareerd, wat de organatorche effecten zjn n Den Helder ten gevolge van de veranderngen n de regelgevng. We voldoen daarmee net aan de maattaf. De gemeente zelf ook gehouden aan vergunnngen n het kader van de lozng van rolerng op oppervlaktewater en het afvoeren van afvalwater naar de RWZI. End 00 een Wvo vergunnngaanvraag ngedend. Naar verwachtng zal n een neuwe vergunnng worden afgegeven. We voldoen op dt moment formeel du net aan de maattaf, maar zjn voor de tuate net zelf verantwoordeljk... Inzamelng en verwerkng van tedeljk afvalwater We voldoen voor 00% aan dt doel. Dt doel heeft betrekkng op ntallate voor ndvduele behandelng van afvalwater voor percelen buten de bebouwde kom, de nog ongezuverd huhoudeljk afvalwater lozen. Dergeljke tuate zjn n Den Helder net meer aanwezg. In de vorge planperode zjn alle ongezuverde lozngen geaneerd, door de aanleg van drukrolerng cq de aanleg van IBA ytemen n gebeden, waarn geen ontheffng op de gemeenteljke zorgplcht voor nzamelng en tranport van afvalwater door de provnce vertrekt.. Zorgplcht hemelwater.. Inzamelng, tranport en verwerkng van hemelwater Dt doel bj aanvang van de planperode voor % gerealeerd. De maattaven zjn op dt onderdeel aanzenljk utgebred ten opzchte van het vorge G. Dt volledg het gevolg van de verbredng van de gemeenteljke watertaken. A Zorgplcht voor hemelwater In de betaande bebouwng zullen perceelegenaren onder voorwaarden worden ontzorgd. Dt betekent, dat op de korte termjn net verandert ten opzchte van de betaande tuate: het hemelwater van de percelen wordt naar het gemeenteljk rool afgevoerd. De gemeente zorgt vervolgen voor het tranport en de verwerkng van het regenwater. We vnden dt voor Den Helder de meet doelmatge aanpak. Het betaande beled wordt daarmee voortgezet en we voldoen daarmee op dt moment aan deze maattaf. Het beled zal de komende tjd wel nader worden verfjnd (maatwerkaanpak). In de neuwbouw zal de perceelegenaar zelf verantwoordeljk worden voor de verwerkng van het hemelwater op egen terren. Het aan de gemeente om n overleg met het hoogheemraadchap per neuwbouwlocate te bepalen n welke tuate en onder welke condte dt redeljkerwj van egenaren mag worden verwacht. Va een hemelwaterverordenng telt de gemeente regel aan de wjze van verwerkng. Deze verordenng wordt n opgeteld. van

24 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 B De afvoercapactet Het theoretch functoneren van de gemengde rolerng n 00/ getoett en gerapporteerd. Daarbj gebruk gemaakt van de actuele gegeven over de verharde oppervlakken en bergng. In fguur. en. zjn repecteveljk het bechouwde gebed en de reultaten van de toetng opgenomen. Conclue dat de afvoercapactet tjden "normale" hevge neerlag volledg voldoet aan de theoretche maattaf. We hebben het dan over een bu, de zch tot voor kort lx / jaar voordeed. Bj een dergeljke bu wordt theoretche wateroverlat acceptabel gevonden (ze..). In de praktjk doet zch op enkele plaaten tructureel overlat voor bj hevge neerlag. In zal een raadvoortel worden opgeteld, hoe daarmee om te gaan. We treven ernaar n 0 een neuwe maattaf voor wateroverlat n te voeren, de wordt gebaeerd op n de praktjk optredende tuate. Neuw Den Helder wet Marna..... Sludjk " : : < '.';~ y '. fj Bnnende Lnezudoot: "/.,. Bnnen de Lne noord ; Bnnen de Lne zudwet _ = m> Hudunen /:, ^: a _ / Fabrekgracht Neuw Den Helder oot " ' Neuw Den Helder zudoof.:>>" De Schooten, ; D H externe overtortlocate nterne overtortlocate noolgemaaf genael Galjoen Fguur.: overzcht gemengde rolerng Den Helder van

25 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 Waknj mvd BBS Kfjljjj <^^^fl jlllllfll! " * _, < 0.0 m m m m m m m ; 0.0 m > :\ // Fguur.: reultaat toetng ajvoercapactet gemengde Holerng 0. Zorgplcht grondwater De zorgplcht voor grondwater behelt het ntandhouden van een grondwaterregme, waarbj de betemmng van de bebouwde omgevng net wordt belemmerd. Dt betekent praktch het afvoeren van overtollg grondwater. De zorgtaak bj aanvang van de planperode voor 0% gerealeerd. In Den Helder op dvere plaaten prake van een hoge grondwatertand. Dt heeft er ook toe geled, dat Bnnen de Lne maatregelen worden utgevoerd, om her verbeterng n aan te brengen. Omdat de bodemomtandgheden verre van eendudg zjn, het op dt moment nog net mogeljk om heldere crtera op te tellen over wat we acceptabel en net acceptabel vnden al het gaat om grondwateroverlat. Dt zal wel zo nel mogeljk na het vattellen van het G gebeuren, tenende te kunnen voldoen aan onze wetteljke zorgplcht. Zodra deze maattaven door de gemeenteraad zjn vatgeteld kunnen we deze vergeljken met de feteljke omtandgheden. We hebben op dt moment onvoldoende concrete nformate op buurtnveau. Dt wllen we verbeteren door: a. het utbreden van het pelbuzenmeetnet en het ntenveren van de opnamen; b. actef onderzoek te doen op buurtnveau; c. het draaboek van de meldngenregtrate op het punt van grondwatermeldngen aan te paen. Ingeval daadwerkeljk tructured nadelge gevolgen worden gecontateerd, dan zal eert nader onderzoek moeten worden gedaan. Afhankeljk van de onderzoekreultaten kunnen maatregelen 0 Ut rapport "herberekenng gemengde rooltelel Den Helder, januar van

26 Gemeenteljk rolerngplan Den Helder 0 worden overwogen. Welke partj de maatregelen treft, hangt af van de aard van de problemen. De gemeente echter wel de regeur bj het oploen van eventuele problemen. Belangrjk om de beledmatge nvullng van de grondwaterzorgplcht helder voor bewoner vat te leggen en dt goed te communceren.. Doelmatg beheer van de nfratructuur, de voor de zorgtaken wordt ngezet Dt doel momenteel voor % gerealeerd. Op de belangrjkte nog aan te pakken zaken wordt herna nader ngegaan... Montoren van de objectkwaltet Punt van aandacht het roolnpecte programma. Tvcamera npecte worden n hoofdzaak utgevoerd naar aanledng van klachten of ter voorberedng van pecfeke projecten zoal ^ P^T^T ^ V. J : wegrecontructe. Er du geen prake van een cyclch B K ^ / ^ V ' *'. f.\) Jf, npecteprogramma, dat gekoppeld aan de P^^'JP_&~ *] '<K rengngcyclu n de vrjvervalrolerng. Inzcht n de p «# flff.k* kwaltet van de vrjvervalrolerng gebaeerd op het utgangpunt, dat de utgevoerde npecte repreentatef zjn voor grote delen van de net ge'fnpecteerde ledngen. Een dergeljke aanpak kent echter wel een ondergren. De lgt n Den Helder op %, dat het deel van de rolerng, dat aangelegd voor 90. Ook met een dergeljk percentage tattch gezen de kan op onverwacht ngrjpen aanzenljk groter ten opzchte van een tuate Uf. waarn van eder rool toetandnformate bechkbaar. Dat laatte overgen een gebrukeljk (en landeljk gehanteerd) utgangpunt. Zolang n de praktjk het tegendeel net bljkt, het verantwoord om hervan af te wjken. Ten opzchte van de maattaf moet overgen n de planperode dan nog wel km worden gempecteerd... Montoren van de grondwatertanden Naat de regerol de zorgtaak voor het grondwater beperkt tot het treffen van maatregelen, nden de gemeente daarop aanpreekbaar. De grondwatertand zal n eder geval ntenever moet worden gevolgd om de zorgtaak adequaat te kunnen utvoeren. Dat betekent een utbredng van het pelbuzennetwerk en een frequentere opname dan nu het geval... Beledmatge vertalng van de neuwe zorgtaken Voor het npelen op de neuwe zorgplchten en het beledmatg vertalen ervan n de planperode tjd ngerumd ( jaar). Voordeel van de geledeljke nvullng, dat we on mede kunnen laten leden door ervarngen de elder worden opgedaan (o.a. jurprudente). Dat betekent dat we de tjd nemen om op te zetten beled goed voor te bereden. Een dergeljke aanpak teven koteneffectef, omdat de egen formate doelmatg wordt ngezet en zoveel mogeljk de pecaltche zaken worden utbeteed. De utbredng van de wetteljke zorgtaken houdt ook n, dat de betaande formate moet worden utgebred. Herop wordt n.. nader ngegaan. van

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010

Bestuursrapportage 2010 Betuurrapportage 2010 1. Inledng... 4 1.1 De Betuurrapportage... 4 1.2 Van Betuurrapportage naar Jaarrekenng... 5 1.3 Leewjzer... 8 2. Bjturen en bjtellen... 9 2.1 Programma Velghed... 9 2.1.1. Thema

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Raadsinformatiebrief. Onderwerp. Invulling groenzone ten zuiden van het plan Hertog Janstraat 30. Inleiding/aanleiding

Gemeente Oirschot. Raadsinformatiebrief. Onderwerp. Invulling groenzone ten zuiden van het plan Hertog Janstraat 30. Inleiding/aanleiding Gemeente rchot Raadnformatebref nderwer nvullng groenzone ten zuden van het lan Herg Jantraat 30. nledng/aanledng n de raadvergaderng van 2 jun 20 heeft de gemeenteraad de raadkader voor de ontwkkelng

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen.en trot! Bouwen aan vertrouwen en trot! Structuur preentate 1. Wat een ue? 2. Hoe een ue zch ontwkkelt 3. Iue managen 4. Bouwen aan trot Peter Jurgen Boer &

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben;

2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben; 1 " Voortgangrapportage 2016 c) 7 o o Aan het college Herbj beden wj u ter kennname aan de eerte voortgangrapportage van 2016. De Fnancële Verordenng geeft aan, dat deze rapportage (na 3 maanden) aan

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

aid] to Principeverzoek ontwikkeling "Roderweg-Hamsestraať te Liempde

aid] to Principeverzoek ontwikkeling Roderweg-Hamsestraať te Liempde projectontwkkelng ys Gemeente Boxtel T.a.v. Peter van de Wel en Margreet Kosters Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL L3 NTE BOXTEL 3 1 JUL 2015 ad] to Onze ref. Proj.nr. RvT/J Re/08 Son en Breugel, 28 jul 2015

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie