.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL"

Transcriptie

1 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek en aanvraag Artke Medng Artke 2 Spoedprocedure Artke 3 Cëntondersteunng Hoofdstuk 2 Maatvverkvoorzenng Artke 4 Beschkkng Artke 5 Persoonsgebonden budget Artke 6 Utsutngsgronden persoonsgebonden budget Artke 7 De hoogte van het persoonsgebonden budget Artke 8 Utbetang van het persoonsgebonden budget mddes trekkngsrecht Artke 9 Kwatetsesen persoonsgebonden budget Artke 0 Verantwoordng van het persoonsgebonden budget Artke Bjdragen n de kosten Hoofdstuk 3 Mantezorgwaarderng Artke 2 Begrpsomschrjvngen mantezorgwaarderng Artke 3 Doe van mantezorgwaarderng Artke 4 Vormen van mantezorgwaarderng Artke 5 Aanmedng voor mantezorgwaarderng Artke 6 Regstrate en nformate Artke 7 Toetsng en seectecrtera Artke 8 De hoogte van een Boekese Mantezorgkadobon Hoofdstuk 4 Inspraak Artke 9 Betrekken van ngezetenen bj het beed Hoofdstuk 5 Overgangsrecht Artke 20 Overgangsrecht bestaande Wmo-voorzenngen <.OCO<.OOO0OO00000-*~O'>C'>UU-I>-J>->Q>C )< É ; ;_?í.,.-_,

2 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 2 van 0 Inedng Voor de utvoerng van de Wet maatschappejke ondersteunng zjn Nadere Reges opgested aanvuend op de Verordenng en de toechtng daarop. De Nadere Reges zjn een verdere utwerkng van de bepangen n de Verordenng en waarborgt de transparante van de gemeentejke werkwjze. n de Verordenng en de Nadere Reges staan de reges en voorwaarden de geden voor de procedure medng, onderzoek en aanvraag, de verstrekkng van een maatvverkvoorzenng, de egen bjdrageregeng en kwatet en nspraak. Aeen waar nodg zjn er aanvuende reges opgested naast de Wet en de Verordenng. Dt document mag dan ook net os worden gezen van datgene wat vast gt n de Wmo en de Verordenng. Daar waar gemeente wordt genoemd n deze Nadere Reges, wordt de gemeente Boeke bedoed. Jurdsche status De Nadere Reges ontenen hun status aan artke 56 van de Gemeentewet: "De raad kan aan het coege, een door hem ngestede bestuurscommsse en een deeraad bevoegdheden overdragen, tenzj de aard van de bevoegdhed zch daartegen verzet". As Nadere Reges zjn vastgested, kan daar n beschkkngen naar worden venvezen. Voor de gemeente zjn deze Nadere Reges evenzeer bndend as de verordenng. Bj de beoordeng van geschen s het de rechter de toetst of de gemeente de egen reges, zoas neergeegd n verordenng en Nadere Reges we correct heeft gehanteerd. Uteraard denen bj gewjzgd beed ook de Nadere Reges te worden aangepast. De Verordenng maatschappejke ondersteunng 205 gemeente Boeke wordt door de gemeenteraad vastgested. De Nadere Reges worden door het coege van burgemeester en wethouders vastgested. 2

3 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 3 van 0.< =me ; LL. Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek en aanvraag Artke Medng. Een medng zoas bedoed n artke 2 van de Verordenng s een medng waarn wordt gevraagd om maatschappejke ondersteunng zoas bedoed n artke d van de Wet. Net ae vragen de bnnen komen n het Dorpsteam zjn me/dngen zoas bedoed n de Verordenng. Bj'voorbeed een verzoek om nformate, een vraag om maatschappejk werk en eenvoudge vraagverhederng behoren net atjd tot de procedure van een maatwerkvoorzenng. Deze vragen worden opgeost met agemene voorzenngen. Artke 2 Spoedprocedure As er een medng wordt gemaakt van een stuate waar drect maatschappejke ondersteunng nodg s en net het onderzoek kan worden afgewacht, dan wordt een tjdejke maatwerkvoorzenng ngezet voor de duur van maxmaa 8 weken. Gedurende deze perode wordt, nden er anger ondersteunng wordt gevraagd, naast de tjdejke voorzenng het reguere onderzoek utgevoerd om zo nodg te komen tot een maatwerkvoorzenng. Artke 3 Cëntondersteunng. As cëntondersteunng reeds heeft paatsgevonden zoas bedoed n artke 3 van de Verordenng worden de resutaten hervan meegenomen n het onderzoek as bedoed n artke 7 van de Verordenng. 2. Voor het onderzoek zoas bedoed n de Verordenng, kan cëntondersteunng ngezet worden om de vraag heder te krjgen en mogejke opossngen te nventarseren. Een voorbeed s het nzetten van een fameconferente om dudejk te krjgen hoe mantezorg verdeed kan worden. Cëntondersteunng s bedoed as mdde om de stuate en behoeften van beanghebbende(n) n kaart te brengen. Mogejk kan de beanghebbende herdoor tot een egen opossng komen of de aanvuende ondersteunngsbehoefte heder krjgen. % É š 3

4 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 4 van 0 Hoofdstuk 2 Maatwerkvoorzenng Artke 4 Beschkkng Het versag van het onderzoek zoas bedoed n artke 7 d 5, 6 en 7 van de Verordenng wordt geacht onderdee ut te maken van de beschkkng. Artke 5 Persoonsgebonden budget Artke van de Wmo reget de mogejkhed om een persoonsgebonden budget (PGB) te verstrekken voor ae mogejke maatwerkvoorzenngen n de Wmo. Een PGB dent daarbj atjd een bewuste en vrjwge keuze van de aanvrager te zjn. Om voor een PGB n aanmerkng te komen, moeten naast de verpchtngen en voorwaarden zoas opgenomen n de Verordenng n artke 2, aan de vogende voorwaarden n de Wmo worden vodaan:. De cënt moet motveren dat hj de maatwerkvoorzenng as persoonsgebonden budget geeverd wenst te krjgen. a. Onderdee van deze motverng (artke 2.3.6, d 2 onder b. Wmo) s dat beanghebbende schrftejke afspraken maakt met de PGB-aanbeder, waarut bjkt dat het PGB veg, doetreffend en cëntgercht wordt besteed (artke 2.3.6, d 2 onder c Wmo), dat het PGB n redejkhed geschkt s voor het doe waarvoor het s verstrekt (artke 2.3.6, d 3 Wmo) en n vodoende mate bjdraagt aan het resutaat en kwatet van de maatschappejke ondersteunng (artke 2, d onder e van de Verordenng). b. Het coege toetst dt mddes een beoordeng van de schrftejke conceptzorgovereenkomst tussen aanbeder en de budgethouder, danwe andere ter goedkeurng van de het coege aan te everen gegevens. Dt betekent dat de beanghebbende eerst een schrftejke conceptzorgovereenkomst aan het coege verstrekt, voordat het coege deze toets ut kan voeren. c. Het ndenen van de motverng, waaronder de schrftejke conceptzorgovereenkomst, s onderdee van de onderzoeksfase zoas bedoe n artke 7 van de Verordenng. d. Bj nzet van het socae netwerk moet n de onderzoeksfase zoas bedoed n artke 7 van de Verordenng worden aangetoond dat wordt vodaan aan artke 2, d onder g van de Verordenng. Tot het socaa netwerk worden personen gerekend ut de husejk krng (net behorend tot het hushouden), zoas buren, vrenden, kennssen, etc. Het nzetten van een PGB voor het socaa netwerk past net n de werkwjze van de Kanteng waarn nzet van het socae netwerk wordt ven/vacht. In utzonderjke gevaen s op bass van maatwerk mogejk om hervan af te wjken. Denk herbj' aan compexe stuates, of bj stuates waar zorg geeverd wordt vanut verschende wetgevng. e. Het s mogejk om mensen ut het socae netwerk te betaen met een PGB as:. het aantoonbaar tot betere en effectevere ondersteunng edt en aantoonbaar doematger s dan een maatwerkvoorzenng n natura, en;. het gebrukejke zorg overstjgt, en;. er sprake s van angdurge, omvangrjke en frequente ondersteunngsvraag, en; v. n ae redejkhed en bjkhed net venvacht kan worden dat emand dt n het kader van gebrukejke zorg en mantezorg doet. 4

5 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 5 van 0 t Bjvoorbeed as emand gehee of gedeetejk zjn/haar baan op moet zeggen om de zorg voor een naaste op zch te nemen. 2. De cënt moet naar het oordee van het coege op egen kracht n staat zjn tot een redejke waarderng van zjn beangen ter zake dan we met behup ut zjn socae netwerk of van een curator, bewndvoerder, mentor of gemachtgde n staat zjn de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wjze ut te voeren. 5 Artke 6 Utsutngsgronden persoonsgebonden budget De agemene utsutngsgronden voor een maatwerkvoorzenng geden ook voor de verstrekkng van een PGB: artke 9 en 0 van de Verordenng. Daarnaast zjn ook de utsutngsgronden n de Verordenng artke 2, d van toepassng. Naast bovengenoemde utsutngsgronden, wordt geen PGB verstrekt nden:. Het vermoeden bestaat dat de beanghebbende net n staat s om zef de bestedng van het PGB of de verantwoordng hervoor te verzorgen. Dt wordt meegenomen n het onderzoek. Herbj moet gekeken worden of er sprake s van de vogende stuates: a. De beanghebbende s wsonbekwaam. b. De beanghebbende s bekend met fnancëe probemen en/of probemen bj de afbetang. c. De beanghebbende edt een zvvervend bestaan. d. De beanghebbende s bekend met een zektebeed waarbj beperkngen naar voren komen n het verantwoordejkhedsbesef, zekte-nzcht enof regevermogen (bv. demente, verstandejke beperkng, net-aangeboren hersenetse). n deze gevaen heeft de beanghebbende de mogejkhed de verantwoordejkhed over te dragen aan een beheerder/curator. 2. As de beanghebbende bj een eerder toegekende PGB zch net aan de gedende reges en verantwoordejkheden heeft gehouden en as dt venvjtbaar s aan de beanghebbende. 3. Er sprake s van een maatwerkvoorzenng de naar verwachtng bnnen een kort tjdsbestek ven/angen moet worden door een andere maatwerkvoorzenng (bv. bj kndvoorzenngen, of as er sprake s van een zeer progresseve zekte); 4. Een PGB voor nzet van het socaa netwerk net aantoonbaar tot betere, effectevere en doematger ondersteunng edt, dan ondersteunng geeverd door een nsteng of een ZZP-er; 5. De beanghebbende verzumt schrftejke afspraken te overeggen zoas bedoed n Artke 2, d onderdee e van de Verordenng. JUJGQL ne afm,.j ;. Artke 7 De hoogte van het persoonsgebonden budget. n ae gevaen gedt dat het PGB toerekend moet zjn om de benodgde hup n te kunnen kopen. 2. Het coege hanteert bj het vaststeen van de hoogte van het PGB maxmaa de tareven ut de naturacontracten. Het utgangspunt bj het vaststeen van de hoogte van het PGB s dat het PGB een adequate opossng moet beden en net duurder mag zjn dan de opossng n natura (artke 2, d 2 van de Verordenng). Dt betekent dat de hoogte van het budget ook ager kan zjn, dan de naturatareven. Daarbj wordt n de Verordenng nog het ondersched gemaakt n het vaststeen van de hoogte van een PGB voor het nkopen van de maatwerkvoorzenng bj een organsate, bj een ZZP-er en het betaen van het 5

6 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 6 van 0 socaa netwerk (artke 2, d 2 onderdee c). De vaststeng van de hoogte van het PGB s maatwerk. De hoogte van het PGB s een bruto budget. n de beschkkng wordt de hoogte van het bruto PGB vastgested. Een bruto budget w zeggen dat de egen bjdrage net s ngehouden op het vastgestede budget en dat het ook net betaad mag worden ut het PGB. De budgethouder krjgt hervoor een aparte beschkkng en factuur van het CAK. Artke 8 Utbetang van het persoonsgebonden budget mddes trekkngsrecht Het PGB wordt utbetaad door de Socae Verzekerngsbank va het trekkngsrecht. De Socae Verzekerngsbank (SVB) beheert het PGB en verzorgt de betangen aan de zorgvereners op decaratebass. Dt wordt het trekkngsrecht genoemd. De utbetang vndt aeen paats aan hupvereners waar de cënt een contract mee heeft afgesoten. Het trekkngsrecht maakt het mogejk om ae betangen aan zorgvereners vooraf te controeren. De SVB maakt nzchtejk wat de bestedngen zjn en wat het resterende budget s. Budget dat net wordt besteed, betaat de SVB na afoop van het jaar terug aan de gemeente. n de beschkkng wordt vastgeegd of er een eenmag bedrag wordt verstrekt of een perodek bedrag. Een PGB voor hupmddeen s meesta een eenmag bedrag. n het geva van denstverenng zoas hushoudejke verzorgng of begeedng s veea sprake van perodebedragen. Artke 9 Kwatetsesen persoonsgebonden budget Ter borgng van de kwatet van de geeverde maatwerkvoorzenng, werkwjze gehanteerd: wordt de vogende - De cënt maakt met de hupverener/aanbeder tenmnste schrftejke afspraken over het resutaat van de maatschappejke ondersteunng en de kwatet (Artke 2 d, onder e. Verordenng). Dt sut aan bj Artke 2.3.6, d 3 van de Wet, waarn s bepaad dat het coege moet toetsen dat het PGB n redejkhed geschkt s voor het doe waarvoor het budget wordt verstrekt. Het coege kest ervoor om dt mddes een beoordeng van de schrftejke concept-zorgovereenkomst tussen aanbeder en de budgethouder, danwe andere ter goedkeurng van de het coege aan te everen gegevens, te doen. Dt betekent dat de beanghebbende eerst een schrftejke concept-zorgovereenkomst aan het coege verstrekt, voordat het coege deze toets ut kan voeren. Dt proces s onderdee van het onderzoek. n de Verordenng s n Artke, d 3 onder b. opgenomen dat de kwatetsesen de geden voor verstrekkng van het PGB n de beschkkng denen te worden opgenomen. De cënt en de PGB-aanbeder zjn samen verantwoordejk voor de kwatet van de denstverenng. Samen maken zj kwatetsafspraken over de maatwerkvoorzenng. Er moeten ten mnste afspraken zjn dat de maatwerkvoorzenng: a. veg, doetreffend, doematg en cëntgercht wordt gereaseerd; b. s afgestemd op de persoonjke stuate en behoeften van de cënt en zjn omgevng; 6

7 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 7 van 0 c. s afgestemd op andere vormen van ondersteunng en zorg, waaronder nformee zorg; d. wordt geeverd door personen de beschkken over de competentes en vaardgheden de nodg zjn om de gevraagde denstverenng ut te voeren; 4. De gemeente kan perodek controeren op de voortgang en kwatet van de resutaten van de maatwerkvoorzenng. 5. Bj een PGB hoger dan ë , of een ager budget wanneer dat wensejk geacht wordt, kan het coege een aanvuend adves esen van een nhoudejk deskundge over het zorgpan en/of de utvoerng daarvan. Bj hoge PGB 's s er vaak sprake van een compexe stuate. Het gaat om hoge budgetten waarvan het coege w weten of de resutaten worden behaad. Herbj' s het mogejk de deskundge een check n de onderzoeksfase te aten doen, of om n een ater stadum een controe te aten doen op de resutaten en een juste nzet van het PGB. ;_±m=-, : -, Artke 0 Verantwoordng van het persoonsgebonden budget. De verantwoordng van het persoonsgebonden budget wordt utgevoerd door de Socae Verzekerngsbank. 2. Het coege kan, n aanvung op d, een aanvuende controe utvoeren op de rechtmatghed en doematghed van de bestedng van het PGB. 3. n de beschkkng wordt opgenomen aan weke verantwoordngsesen vodaan moet worden. Dt zjn n ek geva de voor het trekkngsrecht noodzakejke bescheden. è Artke Bjdragen n de kosten. As de gemeente een neuwe agemene voorzenng creëert, dan kan daarvoor een bjdrage n de kosten worden gevraagd de maxmaa de kostprjs bedraagt. As er een bjdrage n de kosten van toepassng s, dan wordt de voorzenng en de hoogte van de bjdrage opgenomen n de Nadere Reges. 2. De kostprjs van een maatwerkvoorzenng n natura wordt bepaad: a. door een aanbestedng; b. na een consutate n de markt, of c. n overeg met de aanbeder. De kostprjs van maatwerkvoorzenngen wordt contractuee bepaad en s veea gebaseerd op een gemdded kantbedrag. Dt w zeggen dat voor eke kant hetzefde bedrag wordt betaad waarover een bjdrage n de kosten kan worden geheven. 3. De kostprjs voor een persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorzenng wordt bepaad op grond van artke 2 d 2 van de Verordenng. 4. De kostprjs van de maatwerkvoorzenng wordt opgegeven bj het CAK. 5. n de gevaen, bedoed n artke 2..4, zevende d, van de wet, worden de bjdragen voor een maatwerkvoorzenng door het CAK vastgested en geïnd. 6. As de bjdrage voor een maatwerkvoorzenng ten behoeve van een wonngaanpassng voor een mnderjarge cënt s verschudgd, s de bjdrage verschudgd door de onderhoudspchtge ouders, daaronder begrepen degene tegen we een op artke 394 van Boek van het Burgerjk Wetboek gegrond verzoek s toegewezen, en degene de anders dan as ouder samen met de ouder het gezag utoefent over een cënt zoas bedoed n artke 2..5 van de Wet. 7

8 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 8 van 0 AB/ Hoofdstuk 3 Mantezorgwaarderng Artke 2 Begrpsomschrjvngen mantezorgwaarderng. Mantezorg: hup ten behoeve van zefredzaamhed, partcpate, beschermd wonen, opvang, jeugdhup, het opvoeden en opgroeen van jeugdgen en zorg en overge densten as bedoed n de Zorgverzekerngswet, de rechtstreeks voortvoet ut een tussen personen bestaande socae reate en de net wordt vereend n het kader van een hupverenend beroep. Het gaat herbj om hup de de gebrukejke hup overstjgt. Defnte op bass van Wmo Gebrukejke hup: Hup de naar agemeen aanvaarde opvattngen n redejkhed mag worden venfvacht van echtgenoot, ouders, nwonende knderen of andere husgenoten. 3. Mantezorger: Een persoon de mantezorg vereent zoas bedoed n d. 4. Mantezorg- en vrjwgersavond: Jaarjks, grats toegankejk, avondvuend programma voor mantezorgers en vrjwgers n de gemeente Boeke, aangeboden door de gemeente Boeke as bjk van waarderng voor hun nzet voor de Boekese gemeenschap. Artke 3 Doe van mantezorgwaarderng Het doe van mantezorgwaarderng s:. Uten van waarderng voor hetgeen mantezorgers betekenen voor de Boekese gemeenschap. 2. Het zchtbaar worden van mantezorgers n de Boekese gemeenschap 3. Meer aandacht van burgers voor ekaar en n het bjzonder voor mantezorgers n Boeke. Artke 4 Vormen van mantezorgwaarderng De jaarjkse mantezorgwaarderng bestaat ut:. Een Mantezorg- en vrjwgersavond; 2. Een Mantezorgunch, bj voorkeur op de andejke Dag van de Mantezorger; 3. Een Boekese Mantezorgkadobon. Artke 5 Aanmedng voor mantezorgwaarderng. Aanmeden voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3, s het gehee kaenderjaar mogejk. 2. Aanmeden voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d en 2, s mogejk na pubcate herover n de Boekese baden en bnnen de gestede termjn de hervoor n de baden wordt genoemd. 3. Een medng voor mantezorgwaarderng kan gedaan worden door: a. de mantezorger zef; b. de verzorgde; c. fame of bekenden van de mantezorger. 4. De wjze waarop medng wordt gedaan s vormvrj_ 5. Medngen worden gedaan bj het Dorpsteam Boeke. 6. Mantezorgers de zjn geregstreerd en as zodang bj het Dorpsteam Boeke bekend zjn, komen jaarjks zonder herneuwde aanmedng n aanmerkng voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3. 8

9 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 9 van 0. ~ Mantezorgers zoas bedoed onder d 6 worden één keer per twee jaar gevraagd of zj nog mantezorger zjn, of de zorg s veranderd en of zj nog n aanmerkng wen komen voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3. Dt kan aanedng zjn om meteen het Mantezorggesprek te voeren zoas s bedoed n de 'ßeedsnotte Mantezorgondersteunng en -waarderng 205 gemeente Boeke'. Het mantezorggesprek s echter vrjbjvend en afhankejk van de utvoerngscapactet van dat moment. Het mantezorggesprek wordt ngezet as een servce naar de mantezorger en as extra sgnaerngsmdde voor het Dorpsteam Boeke. Artke 6 Regstrate en nformate Bj aanmedng voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3, wordt toestemmng gevraagd om gegevens van de mantezorger te regstreren. De toestemmng moet vereend worden door een handtekenng van de aanvrager. Bj aanmedng voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3, wordt mondeng toegecht dat de gegevens van de mantezorger enke worden gebrukt voor: a. sgnaerng van overbeastng; b. mantezorgondersteunng; c. de verstrekkng van de mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3, zonder dat er jaarjks een herneuwde aanmedng nodg s; d. zorggereateerde communcate- en voorchtngsactvteten van de gemeente. r É j t a Artke 7 Toetsng en seectecrtera Een persoon komt aeen voor mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4 n aanmerkng as er sprake s van mantezorg zoas bedoed n artke 2, d, en er sprake s van: a. zorg de gebrukejke zorg overstjgt zoas bedoed n artke 2, d 2;. zorg met een structuree karakter;. zorg weke ten mnste anger dan dre maanden wordt vereend;. zorg de gegeven wordt voortvoeende ut een socae reate. e. zorg de geeverd wordt aan een nwoner van de gemeente Boeke. Een persoon komt net voor mantezorgwaarderng n aanmerkng as er sprake s van: a. zorg de n georganseerd verband wordt vereend, waaronder vrjwgerswerk; b. zorg weke wordt vereend vanut een hupverenend (beroepsmatg) karakter;. een verzoek op bass van het vorge kaenderjaar; _ het verstrekken van onjuste of onvoedge gegevens weke tot een onjuste verstrekkng van de mantezorgwaarderng edt. 0.00' O_O Artke 8 De hoogte van een Boekese Mantezorgkadobon De jaarjkse mantezorgwaarderng zoas bedoed n artke 4, d 3, heeft een waarde van ë 20,-. 9

10 Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna 0 van 0 Hoofdstuk 4 nspraak Artke 9 Betrekken van ngezetenen bj het beed Het coege heeft beedsreges opgested over het betrekken van ngezetenen bj het beed zoas bedoed n artke 20 Verordenng. Dt s een voortzettng van de reeds bestaande afspraken. De afspraken herover zjn vastgeegd n: Beedsreges Wmo Advesraad Boeke 200'. Hoofdstuk 5 Overgangsrecht Artke 20 Overgangsrecht bestaande Wmo-voorzenngen Op grond van artke 23, d 2 van de Verordenng bjven gedge ndcates van kracht tot het coege het oude besut heeft ngetrokken. In de Wmo 205 staat dat het aeen mogejk s om maatwerkvoorzenngen n natura of n PGB te verstrekken. Hermee komt de mogejkhed om?nancëe tegemoetkomngen te verstrekken, te ven/aen. 0

POST in 2009ev - 37436

POST in 2009ev - 37436 POST n 2009ev - 37436 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagna 1 van 3 f -.».< '.V L" :gj"š',3 ff,, É z w. R BSGW Beastíngsamenwerkng Gemeenten en Waterschappen Mara Theresíaaan 99 V j 6043 CX Roermond

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Hennepconvenant

Nota van B&W. onderwerp Hennepconvenant gemeente Haaremmermeer Nota van B&W onderwerp Hennepconvenant Portefeuehouder dfs. Theo Weterngs Coegevergaderng 9jun2015 nchtngen J.J.M. De Schepper (023 567 6303) Regstratenummer 2015.0022679 Samenvattng

Nadere informatie

.;f~f«</aaa _/q-' /4' 7,_. uitkeringsbestand; bestempeld.

.;f~f«</aaa _/q-' /4' 7,_. uitkeringsbestand; bestempeld. Z1414850 / 01. Inkomend 26555 / Scan nummer 1 van 1 Scanpagna 1 van 12 Postbus200 2160 k, L f.;f~f«

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

aanbieden /ff 3W * {}'v \`l:)ic ~?- Usselland W `WM_W_MMmM regeling voor zienswijze Gemee

aanbieden /ff 3W * {}'v \`l:)ic ~?- Usselland W `WM_W_MMmM regeling voor zienswijze Gemee Gemeente Dat/sen Tav Geme teraa Postbus 7720 AA Dase eu g dzor 9 rego % Bedrjsvoerngsorgansate  SSe and 9 mm ( dboersma(åbvosseandn ê«; ;Lw 0655 433 69 mj / {}v \:)C? 3W* Damm: 6 ju 205 Geachte Contactpersoon:

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

gronmgen 4 november 2008 Corr.nr. 2008-60.677, MB Zaaknr. 133918 Nummer 39/2008

gronmgen 4 november 2008 Corr.nr. 2008-60.677, MB Zaaknr. 133918 Nummer 39/2008 gronmgen 4 november 2008 Corr.nr. 2008-60.677, MB Zaaknr. 133918 Nummer 39/2008 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provncae Staten van Gronngen betreffende subsdërng van de Verengng Gronnger Dorpen

Nadere informatie

ana.voøruztbaak2017-2019

ana.voøruztbaak2017-2019 AB/0628 Scan nummer 5 van 7 - Scanpagna van 8-6 ana.voøruztbaak207-209 3 Eß?aoñèsëgz 2/2 _( gg ;;/3 _.å V AB/0628 Scan nummer 5 van 7 - Scanpagna 2 van 8 Begro?ng206 meerarenfamng begrotngbegrotng rekenng.

Nadere informatie

GGD JAARSTUKKEN 2005 GGD ZUID-HOLLAND WEST. 1 4 j:;i 2003. ^sle DELFT * 1 O 1 2 4 5 5 * ZUID-HOLLAND WEST

GGD JAARSTUKKEN 2005 GGD ZUID-HOLLAND WEST. 1 4 j:;i 2003. ^sle DELFT * 1 O 1 2 4 5 5 * ZUID-HOLLAND WEST GGD * O 2 4 5 5 * ZUID-HOLLAND WEST ^se DELFT 4 j:; 23 JAARSTUKKEN 25 GGD ZUID-HOLLAND WEST Jun 26 Inhoudsopgave M anagem entsamenvattng 3 Inedng 7. Besut Accountantscontroe Provnces en Gemeenten (BAPG)

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente: Boxmeer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Procedure melding, onderzoek en aanvraag 3 Artikel

Nadere informatie

i I Fortis Hypotheek Bank N.V. 2 9 Ii!NI 2007 KPMG Audit Bijlage behorende bij brief Paraaf voor KPMG Accountants N.V. Gevestigd te Utrecht

i I Fortis Hypotheek Bank N.V. 2 9 Ii!NI 2007 KPMG Audit Bijlage behorende bij brief Paraaf voor KPMG Accountants N.V. Gevestigd te Utrecht Jaarversag 2006 Forts Hypotheek Bank N.V. Gevestgd te Utrecht Statutare drecte:.w.m. van der Knaap W.E. van der Wt KPMG Audt Bjage behorende bj bref 2 9 N 2007 3 '.,.J ~,. Versag van de drecte over 2006

Nadere informatie

AB/ Algemene en bijzondere bijstand; Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a Participatiewet;

AB/ Algemene en bijzondere bijstand; Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a Participatiewet; 4.-..._4 \\ ` \:\?_?/// GEMEENTE BoEKEL Raadsbesut De raad van de gemeente Boeke; gezen het voorste van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 205 geet op: artke 6, tweede d, artkeen 7, 8a 0 van de

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uden. Nr. 83004 30 december 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 30 december 2014, nr. 2014-75 Het

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Bollenstreek. Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout d.t.v. de griffier Postbus AA NOORDWIJKERHOUT

Bollenstreek. Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout d.t.v. de griffier Postbus AA NOORDWIJKERHOUT Z1415179 / 01. Inkomend 25181 / Scan nummer 1 van 1 Scanpagna 1 van 42 Boenstreek Intergemeentejke Socae Denst tegorn ssenourdwjk noor

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

L2/25263.../aa/z Qø. 'Ã if uiii CONCEPT-JAARREKEMNG. BrabantsHistorischinformatie Centrum GEMEENTE BQEKEL. Behoon bij; s Hertogenbosch, 4 aprii 2014

L2/25263.../aa/z Qø. 'Ã if uiii CONCEPT-JAARREKEMNG. BrabantsHistorischinformatie Centrum GEMEENTE BQEKEL. Behoon bij; s Hertogenbosch, 4 aprii 2014 AB/03046?,, X GMNT BQKL Behoon bj; L2/25263.../aa/z Qø CONCPTJAARRKMNG 203 BrabantsHstorschnformate Centrum s Hertogenbosch, 4 apr 204 Scan nummer 4 van 6 Scanpagna van 28 j, 'Ã f u S Ã U S AB/03046 Scan

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

INTRODUCTIE VERPLAATSINGENMETHODE

INTRODUCTIE VERPLAATSINGENMETHODE INTROUTIE ERPLTSINGENMETHOE akerk Met behup van de verpaatsngenmethode a de krachtsverdeng n het onderstaande vakerk orden bepaad. Het vakerk bestaat ut vf staven en s opgeegd n en. 40 kn a = 1,0 m 1 2

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Eindige Elementen Methode Syllabus over het gebruik in de lineair elastische vaste stof mechanica; Cursus 2001-2002, Trimester 2.2

Eindige Elementen Methode Syllabus over het gebruik in de lineair elastische vaste stof mechanica; Cursus 2001-2002, Trimester 2.2 Endge Eementen Methode Syabs over het gebrk n de near eastsche vaste stof mechanca; Crss -, rmester. r. J.H.P. de Vree echnsche Unverstet Endhoven Factet Werktgbowknde Materas echnoogy Inhod Inedng Notateafspraken

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2015 ALGEMENE GEGEVENS

SCHOOLGIDS 2011-2015 ALGEMENE GEGEVENS SCHOOLGIDS 2011-2015 ALGEMENE GEGEVENS R.K. bassschoo De V Hetstaat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-ma: nfo@devvoke.n Webste: www.devvoke.n Dependance De V Reestaat 47 5408 XA Voke Kndcentum Kdon

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

E27. Z/0 lí 016. l l. #fdossier: Qgymf. rßøcumem; GEMEENTE BUEKEL. ' Behandelaafï lil/ EDIT U JULZW* Gezondheid telt!

E27. Z/0 lí 016. l l. #fdossier: Qgymf. rßøcumem; GEMEENTE BUEKEL. ' Behandelaafï lil/ EDIT U JULZW* Gezondheid telt! I ` s ` ' AI/061750 Gemeente E27 Gezondhed tet! Hart voor Brabant Kenmerk: É GEMEENTE f BUEKEL rßøcumem; V Qgymf 3 U JULZW* Z/0 í 016 _/ ' Behandeaafï / EDIT14031716 #fdosser: Behanded door: René van Kesse

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 l'%.3 H t!.-ï ':3ï!.-S ' n > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Mnstere van Economsche Zaken Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overhedsdentfcatenr

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela Wonen waar u zch thus voelt Verhuurbrochure Ver huurwonngen Scholtenswjk Oude Pekela Algemene Informate Aan de Scholtenswjk n Oude Pekela realseert Acantus samen met Brunng b.v. ver socale huurwonngen.

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

-Ir: GEZONDHEIDSZORG r. LORti\IULDIGHElD MET PC BIJ. Signalering medische gasseninstallaties nu en in de toekomst.

-Ir: GEZONDHEIDSZORG r. LORti\IULDIGHElD MET PC BIJ. Signalering medische gasseninstallaties nu en in de toekomst. s/ur; 3 r - $j/.d, c: GEZONDHEIDSZORG r 7 -Ir: Sgnaerng medsche gassennstaates nu en n de toekomst. Phps presenteert het prntotype van de objactgaasjesscanner. In- en wtsourcng: een weovemogen keuze? LORt\IULDIGHED

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie