rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang."

Transcriptie

1 Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/ Geachte heer/mevrouw, Op 11 februar 2010 ontvng u van ons een bref met bjlage over nkomsten ut knderopvang. Water, gas en elektra net aftrekbaar Op bladzjde 2 van de bjlage bj deze bref staat bj het onderdeel 'werkrumte en nrchtng' de volgende tekst: 'Let opl De extra kosten voor water, gas en elektra de u hebt door de knderopvang mag u aftrekken. Dt betekent dat u de kosten van uw normaalverbruk net mag aftrekken. De juste tekst moet zn: 'De kosten van een net-zelfstandge werkrumte n uw (prvé)wonng mag u net aftrekken. Dt geldt zawelvoor uw egen wonng als voor uw huurwonng. tj mag bjvoorbeetd net een déélván uw líur à-ffíekken.dt'getdt ook voor dé kosten dïe-u hebt gemaakt voor wàter, gas èh elektra.' Aangepaste bjlage op nternet De juste tekst van de bjlage kunt u downloaden van Kjk bj 'Alles over de aangfte 2009'. Meer nformate Hebt u nog vragen? Bel dan met de BelastngTelefoon: , op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrjdag van 8.00 tot uur. Tot slot bed k u mjn excuses aan voor dt ongemak. Hoogachtend, de nspecteur mr. J.T.H. Dujghusen BelastngdensUCentrale admnstrate

2 Inkomsten als gastouder U hebt over de nkomsten de u als gastouder hebt verdend nog geen belastng betaald. U moet daarom aangfte doen voor de nkomstenbelastng. U betaalt dan nkomstenbelastng preme volksverzekerngen en msschen de nkomensafhankeljke bjdrage Zorgverzekerngwet (Zvw) va een aanslag. ln de toelchtng bj de aangfte nkomstenbelastng staat algemene nformate over dt onderwerp bj de rubrek 'nkomsten ut overg werk'. Ook staat er nformate n de aanvullende toelchtng 'Bjverdensten of nkomsten als freelancer, alfahulp, artest of beroepssporter' bj de aangfte nkomstenbelastng Deze kunt u downloaden van Heronder leest u specfeke nformate over nkomsten ut knderopvang. Adm n strate bj h o u d en U bent net verplcht om een admnstrate bj te houden van uw opbrengsten en kosten. Maar als wj u vragen om nlchtngen en gegevens ovqr dt werk, moet u deze bnnen een redeljke termjn en op een overzchteljke maner aan ons geven. Bewaar daarom de gegevens waarmee u kunt laten zen hoe u de bedragen de u n de aangfte hebt ngevuld, hebt berekend. Dt zjn bjvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwtantes en rekenngoverzchten van uw bank. Zakeljke kosten aftrekken Van uw opbrengsten mag u zakeljke kosten aftrekken. Hervoor gelden de volgende regels: - Zakeljke kosten mag u helemaal aftrekken. -*Zakeljke-kasten-zjn-kosten-de-bnnen red fjk Fenz"en-$odg-zjn-yss**---- de utvoerng van uw werk. Zoals speelgoed en knutselspullen de u specaal hebt gekocht voor de knderen de u opvangt. Ook de kosten van een bankrekenng de u utslutend gebrukt voor de knderopvang en nschrjfgeldat u aan het gastouderbureau betaalt, zjn aftrekbaar. - Kosten de u prvé maakt, mag u net aftrekken. Bjvoorbeeld utgaven voor speelgoed dat u voor uw egen knderen kocht. - Van kosten de een zakeljk- en prvékarakter hebben, mag u alleen het zakeljke deel aftrekken. - Vergoedngen de u voor de kosten hebt ontvangen, van bjvoorbeeld ouders, telt u bj uw opbrengsten. N et-aftrekbare kosten Heronder volgt een overzcht van een aantal kosten de u net mag aftrekken. - werkrumte en nrchtng De kosten van een werkrumte n uw (prvé)wonng en de nrchtng ervan zjn net aftrekbaar. De meeste gastouders verzorgen de opvang van knderen n hun egen (huur)wonng. In dat geval s bjvoorbeelde woonkamer ook de werkrumte. Dt betekent dat u een deel van uw wonng zowel prvé als zakeljk gebrukt. Omdat de kosten van een netzeffstandge werkrumte n de (prvé)wonng net aftrekbaar zíjn, mag u bjvoorbeeld net een deel van uw (fcteve) huur tot uw kosten voor knderopvang rekenen. ML-006

3 ML-006 Inkomsten als gastouder Daarnaast mag u de kosten van de nrchtng van deze werkrumte net aftrekken. Dt betekent dat u de kosten van de aanschaf van bjvoorbeeld een bank, een knderstoel of een box net mag aftrekken. Omdat u deze kosten net mag aftrekken, mag u ook net afschrjven op deze zaken. De extra kosten voor water, gas en elektra de u hebt door de knderopvang mag u aftrekken. Dt betekent dat u de kosten van uw normaal verbruk net mag aftrekken. Kosten de u maakt voor een zelfstandge werkrumte mag u onder bepaalde voorwaarden wel aftrekken. 'Zelfstandg'wl zeggen dat de rumte dudeljk te onderscheden s door uterljke kenmerken, zoals een egen opgang of ngang. Daarnaast zjn ook de voorzenngen n de werkrumte van belang, zoals egen santar. Meer nformate herover leest u n de aanvullende toelchtng 'Bjverdensten of nkomsten als freelancer, alfahulp, artest of beroepssporte'. Deze kunt u downloaden van telefoonabonnement De kosten van een telefoonabonnement zjn net aftrekbaar. De zakeljke gesprekskosten wel. Dat zjn bjvoorbeel de kosten van telefoongesprekken met ouders of met uw gastouderbureau. Hebt u specaal voor de knderopvang een (tweede) mobele telefoon gekocht? Dan zjn de kosen van dt (tweede) toestel volledg aftrekbaar. Herbj geldt als voorwaarde dat u deze telefoon alleen zakeljk gebrukt en dat het gaat om kosten de bnnen redeljke grenzen nodg zjn voor de utvoerng van uw werk. kledng U mag alleen de kosten van werkkledng aftrekken. Onder werkkledng verstaan we kledng de vrjwel alleen geschkt s om tjdens uw werk te dragen. Of de kledng s voorzen van één of meer dudeljk zchtbare logo's met een oppervlakte van ten mnste 7O cm?. Bovenden moet er een zakeljk verband zjn tussen de werkkledng en uw werk. persoonljke verzorgng De kosten van persoonljke verzorgng zjn net aftrekbaar. De kosten de u maakt voor de persoonljke verzorgng van de knderen de u opvangt, zjn wel aftrekbaar. geludsapparatuur, computers en dergeljke De kosten van muzeknstrumenten, geludsapparatuur, gereedschappen, computers, beeldapparatuur en dergeljke zjn net aftrekbaar. Dt geldt als deze horen bj uw prvévermogen of als u deze prvé hebt gehuurd. Bjvoorbeeld uw televse, dvd-speler of computer.

4 Deels aftrekbare kosten Heronder volgen voorbeelden van deels aftrekbare kosten: - kosten van prvévervoermddelen U mag een vast bedrag van 0,19 per zakeljk gereden klometer aftrekken. Het maakt daarb'rj net ut welk vervoermddel (auto, openbaar vervoer of fets) u gebrukt. Als u bjvoorbeelde knderen de u opvangt van school ophaalt, zjn dt zakeljke klometers. - gebruksvergoedngvoorprvébezttngen U mag een gebruksvergoedng aftrekken voor prvébezttngen (geen vervoermddelen) de u zakeljk gebrukt. Deze vergoedng s echter beperkt. U mag maxmaal het bedrag aftrekken dat u als bezttng moet aangeven n box 3: voordeel ut sparen en beleggen. U hoeft daarbj geen rekenng te houden met het heffngvrjvermogen. Gebrukt u uw televse en dvd-speler ook voor de opvang? Dan kunt u hervoor geen gebruksvergoedng aftrekken. De waarde van de televse en dvd-speler hoeft u net aan te geven als bezttng n box 3: voordeel ut sparen en beleggen. Dt geldt voor alle roerende zaken n egen gebruk. U mag daarom geen gebruksvergoedng aftrekken. - gebruksvergoedng voor zaken de u prvé huurt U mag een gebruksvergoedng voor zaken (geen vervoermddelen) aftrekken de u prvé huurt, maar zakeljk gebrukt. KosÍen met een drempel Voor de sommge kosten geldt een drempel. U telt alle kosten bj elkaar en haalt van het totale bedrag de drempel van af. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Dt geldt voor de volgende kosten: - kosten voor voedng, drank en genotmddelen Dt geldt net voor de kosten de u maakt voor voedng en drank voor de knderen de u opvangt. Deze kosten zjn volledg aftrekbaar. Alleen de werkeljke utgaven mag u aftrekken. U mag geen kosten aftrekken als de ouders voedng en drank voor het knd meenemen. - kosten voor representate, zoals receptes, feesteljke bjeenkomsten en vermaak - kosten voor onder meer congressen, semnars, symposa, excurses en studerezen De drempel van geldt ook voor res- en verbljfskosten van onder meer congressen, semnars, symposa, excurses en studerezen. Voor de res- en verbljfskosten geldt bovenden een maxmum van per jaar. ls het bjwonen van een congres noodzakeljk voor uw werk? Dan geldt dt maxmum net. U kunt ook kezen om n uw aangfte 73,5o/o van het totaal van deze kosten af te trekken. U hoeft deze kosten dan net te vermnderen met

5 van soederen de :r::j::^t u hebt gekocht voor de opvang van Gebrukt u goederen (verrnogensbesta bepalen "r " 0"."ïr"';ï:""#":"^""?.::"1-ddelen) bíj uw werk? Dan moet u oeeten t u ;";;:'fl'":tr':i :lj;ï,"?: "t' o u*t'' v" n lt)a rer ;r.e ondernemers. d eel v"gy"1m";; ;;;,;ïjïr aa nvurende # toerchtn 8ff:"f txr"?: ïï: g, a jve ra a rt à e steí' st of or b e roe p n ro ss po e r' o d; ;;;;,ft" ^[t"ï;;;r;r" e r, a rfa nkomsten h u r p, bef ast ns. Voorbeeld U koopt specaal v bakfets gebrukt, "^?l.o-"-.k:oeropva n g een ba kfets voor Deze arscnr;vjn.#y^".drlï".;:r.=",ï#?'":*::ï Xï5ï:'ïï'"Ë:?-1'""-"#ï:;;:ïl;"""rnos""l-.Ëó,;o",.za Voorbeefd U koopt een níeuwt somsvooro"n,"* j',ll,:,j::1ïjf rets prvévermosen. óï,,ï:h:,:ïj,,#"1ïï:.,:: ff:,,ï ff:íj;: g r"à'0" ï"á"'p " ru" wel u" mag-u ; ;;;;. ;;";;1"";: ;"ïl Lïs za kerjk r.er ;re sereden rrometer 0, 1 e [Xï:ïJ,J#ff,."jflïJ-;",:"J:elen een box? Dan mag u deze ::#?fl,::t we, Deze n"à"ï" ff:j?lï:ïïfl,;ï"l*t" À*t, Meer nformate!e-ot u nog vragen? olr uerastngtefefoon: Ítl op oeóo _ os+à,'n"r"ë"ï of bef dan de donderdag van 8.00 tot uur en oo ujt*:t. T"1n9?g tot en met maars de BetastnqTetefoon van 8.00 tot í7.00 vvn uur. tn uëíëtknaar uur. ""ï"r;yëuoag op zaterdag van g.00 tot ML-006

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Gastouders en de Belastingdienst

Gastouders en de Belastingdienst Gastouders en de Belastingdienst Freelancer of Ondernemer Start als gastouder altijd je eigen onderneming. Daardoor kun je gebruik maken van allerlei aftrekposten waardoor je veel minder belasting betaalt.

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Interpolis ZekerVanJeZaak

Interpolis ZekerVanJeZaak Interpolis ZekerVanJeZaak Verzekeringsvoorwaarden (Model B15006.1) Goederentransport Deze verzekering bestaat uit de volgende delen: Goederentransport Algemeen Begrippen Belangrijk! Lees alle delen. Want

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie