Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8"

Transcriptie

1 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke reglementerng 2 3. Hoe kunt u reserveren? Centrale reservate van een Dstrpost-campagne Selecte Bestellng Bevestgng Lokale reservate van een Dstrpost-campagne Selecte Bestellng Bevestgng 6 Create 7 Productkenmerken en optes 7 Voorberedng van uw zendngen 8 Behandelng 8 Terbeschkkngstellng van uw zendngen 9. Afgfte 9.. Afgftevoorwaarden n een MassPost (Hyper)Centrum 9.2. Afgftevoorwaarden n uw postkantoor.3. Hoe wordt de betalng geregeld? 2 2. Dstrpost Pck-up Afhalngsvoorwaarden Hoe moet u de afhalng voorbereden? Hoe wordt de betalng geregeld? 5 Bjlagen 6

2 2. Dstrpost wat, waar en hoe? Wat s Dstrpost, waar reken we uw zendngen ut en hoe kunt u reserveren?. Wat s Dstrpost? Dstrpost staat voor Zendngen Zonder Adres (ZZA) : zonder gepersonalseerde gegevens van de bestemmelng (naam, adres); zonder zchtbaar frankeermerk; met hetzelfde gewcht, dezelfde nhoud en hetzelfde formaat (denteke zendngen); bezorgd n alle brevenbussen van de gekozen zone (met utzonderng van de verder beschreven regonale wetgevng) ; met een commercële of een nformateve boodschap. 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? De postbodes reken uw hus-aan-huszendngen tegeljkertjd met de geadresseerde brefwsselng ut. 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? Commercële zendngen worden n alle brevenbussen zonder stcker geen reclame utgerekt. Omwlle van operatonele redenen worden alle brevenbussen met een stcker geen reclame, geen grats pers of andere, geljkaardge stckers beschouwd als geen reclame en bjgevolg net bedeeld. Zendngen worden beschouwd als nformatef en worden dus bedeeld n alle brevenbussen (ook deze met een stcker), nden ze aan de volgende voorwaarden beantwoorden : De verantwoordeljke utgever s een overhedsnstante. De zendng respecteert de wetgevng van toepassng (ze punt 2.2.). De reservate gebeurt onder de noemer Dstrpost Publc. Nettegenstaande, behoudt bpost zch het recht voor om de reservate en/of utrekng van dt type Dstrpostzendngen te wegeren als het dudeljk s dat de vraag van de klant net aan deze bepalngen beantwoordt. Ongeacht het type zendngen rekt bpost geen Dstrpost-zendngen ut n brevenbussen van wonngen de, volgens het oordeel van bpost : onbewoond zjn; tjdeljk bewoond worden (campngs, tweede verbljfplaatsen...); n aanbouw zjn (of gebouwd, maar nog net bewoond zjn). In geval van vragen kunt u contact opnemen met Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna

3 2. Dstrpost wat, waar en hoe? 2.2. Toepasseljke reglementerng Vlaanderen. Decreet van 23/2/20 betreffende het duurzaam beheer van materaalkrnglopen en afvalstoffen. 2. VLAREMA, utvoerngsbeslut van 7/02/ Mleubeledsovereenkomst reclamedrukwerk van 8/07/ Mleubeledsovereenkomst persdrukwerk van 8/07/2008. Brussel. Ordonnante van 22/04/999 betreffende het voorkomen en het beheer van afval van producten n paper en/of karton. 2. Utvoerngsbeslut van 8/07/ Overeenkomst kader recyclage oud paper n onderhandelng. Wallonë. Decreet van 27/06/996 betreffende de afvalstoffen. 2. Beslut van de Waalse regerng van 23/09/200 tot nvoerng van een terugnameplcht voor bepaalde afvalstoffen. 3. Neuwe mleuovereenkomst n onderhandelng. Vlaanderen Ga voor alle vragen over de specfeke wetteljke bepalngen n het Vlaams Gewest naar de webste van OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappj) of bel Wallonë Ga voor alle vragen over de specfeke wetteljke bepalngen n het Waals Gewest naar de webste of bel Brussel Ga voor alle vragen over de specfeke wetteljke bepalngen n het Brussels Hoofdstedeljk Gewest naar de webste van BIM (Brussels Insttuut voor Mleubeheer) of bel Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 2

4 2. Dstrpost wat, waar en hoe? 3. Hoe kunt u reserveren? Heronder vndt u twee eenvoudge procedures. U kunt lokaal of centraal 2 reserveren. Het verschl tussen bede methodes schult n de omvang van de utrekng en heeft gevolgen voor de plaats van afgfte van uw zendngen. Klanten met een Dstrpost-overeenkomst 3 moeten hun bestellng centraal plaatsen om te kunnen geneten van de voorwaarden vermeld n hun overeenkomst. 3.. Centrale reservate 2 van een Dstrpost-campagne 3... Selecte U kest n functe van uw behoeften een of verschllende utrekngszone(s), bv. natonaal, een gemeente, een deelgemeente of een wjk. U kunt ook een geografsche zone rond een of meer adressen selecteren. Inden u ervoor kest om een provnce, een gemeente of een deelgemeente te selecteren, zal de dstrbute altjd beperkt bljven tot de bussen bnnen uw selecte. Inden u daarentegen een wjk selecteert, kan het zjn dat er ook bussen buten de door u gekozen selecte worden bedeeld maar noot buten de grenzen van de deelgemeente waarn de wjk zch bevndt. Hoeveel bussen uw selecte omvat, kunt u bekjken va onze onlne reservatetool. Centraal kunt u ook een selecte utvoeren op bass van socodemografsche crtera. Geleve uw Account Manager te contacteren voor meer nfo over de modalteten en voorwaarden Bestellng 4 Hoe? U kunt uw bestellngen drect onlne plaatsen dankzj ons onlne reservatetool. Als u nog geen toegang hebt tot onze onlne reservatetool, of als u uw paswoord vergeten bent, kunt u een aanvraag ndenen va een webformuler dat beschkbaar s op Bj een centrale reservate (onlne of va het Servce Centre) hebt u twee keuzes: ofwel een afgfte n een MassPost (Hyper)Centrum, ofwel een ophalng bj u thus (met Dstrpost Pck-up). Afgfte n een postkantoor s enkel mogeljk met een lokale reservate (voor meer nlchtngen ze punt 3.2, pagna 6). Volgens de productdefnte moeten alle zendngen van één order dentek zjn. Daarom vragen wj u om voor elke edte en taalverse een apart order te plaatsen. Vervolgens ontvangt u voor elk apart order een bevestgng. Wanneer u meerdere bestellngen met verschllende edtes van eenzelfde folder op eenzelfde utrekngsdag plaatst, moet elke edte utwendg herkenbaar zjn aan de hand van de cover. Zo kunnen we samen een mogeljke verwarrng tussen de verschllende verses bj utrekng voorkomen. Een lokale reservate s een reservate bj een postkantoor voor een lokale utrekng. 2 Een centrale reservate gebeurt va de onlne reservatetool of va het Servce Centre. 3 Vanaf exemplaren per jaar kunt u onder bepaalde voorwaarden van voordelg taref geneten. Hervoor kunt u contact opnemen met ons Servce Centre op het nummer Dstrpost maakt gebruk van de door het Natonaal Insttuut voor de Statstek (NIS) gedefneerde terrtorumverdelng voor het bepalen van de grenzen tussen rego s, provnces, gemeenten, deelgemeenten en wjken. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 3

5 2. Dstrpost wat, waar en hoe? Ons Servce Centre staat ter beschkkng voor meer utleg va het nummer of va e-mal : Opmerkng Om ervoor te zorgen dat uw hus-aan-huszendngen een maxmale mpact genereren, reken de postbodes slechts een beperkt aantal zendngen per dag ut. Vandaar s het belangrjk dat u zo snel mogeljk een datum reserveert n de plannng. Er zjn 4 verschllende Dstrpost-producten, elk met hun egen kenmerken DISTRIPOST CONNECT DISTRIPOST PULSE DISTRIPOST PRESS DISTRIPOST PUBLIC Bestemd voor Iedereen Iedereen Grats pers Overhedsnstante Type zendng Commerceel Commerceel Commerceel Informatef Verplchte nschrjvng va een contract? Neen Ja Ja Neen Volume/jaar Geen mnmum Mn Mn Geen mnmum Reservate Onlne (reservatetool) of va het Servce Centre Enkel va het Servce Centre Enkel va het Servce Centre Onlne (reservatetool) of va het Servce Centre Wanneer? De reservatetermjnen hangen af van het type zendng, de frequente van de herhaalzendngen en het contractueel overeengekomen jaarljkse volume. Centrale reservate CONTRACTUEEL OVEREENGEKOMEN VOLUME RESERVATIETERMIJN Commercële zendngen Meer dan /jaar Mnder dan /jaar Tot 4 maanden op voorhand Tot 2 maanden op voorhand Voor alle bestellngen de meer dan 0 keer herhaald worden / Vanaf 5 augustus voor volgend jaar Informateve zendngen / Tot 9 maanden op voorhand Hoe? Er zjn verschllende reservateoptes :. De standaardformule Weekzekerhed : u kest een bepaalde week van utrekng. U kunt ook kezen voor Dagzekerhed, een betalende opte waarmee u een of verschllende specfeke opeenvolgende dagen kunt reserveren. Voor wekeljkse of tweemaandeljkse herhaalzendngen s Dagzekerhed nbegrepen n de offerte. 2. Daarnaast kunt u ook een selecte maken op bass van socodemografsche crtera (betalende opte). Een zendng wordt als herhaalzendng beschouwd als een Dstrpost op dezelfde maner wordt verdeeld n een denteke utrekngszone en met denteke kenmerken (gewcht, afmetngen, ) Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 4

6 2. Dstrpost wat, waar en hoe? Bevestgng Reserveert u met onze onlne reservatetool? Dan s uw plannngbevestgng meteen beschkbaar op het scherm. Op de bevestgng vndt u volgende de nformate: Facturategegevens en detals van uw bestellng : kjk deze gegevens goed na en breng ons bnnen de 48 uren op de hoogte van eventuele fouten. Informate ter ndcate van de plaats van afgfte en de utrekng. De kaart van de geplande utrekngszones. Het ndcateve aantal brevenbussen. Het maxmaal aantal zendngen dat wj zullen factureren en een rchtprjs. U kunt deze plannngbevestgng afdrukken of bewaren op uw computer. Deed u uw reservateaanvraag per mal of telefonsch? Dan ontvangt u uw plannngbevestgng bnnen de twee werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag. Gedeelteljke plannng? Omdat Dstrpost kwaltet belangrjker vndt dan kwanttet, gebeurt het dat we een bestellng net volledg kunnen nplannen : dan s een bestellng deels gereserveerd. Waarom? Sommge utrekngszones hebben waarschjnljk hun maxmale capactet al berekt voor de gekozen perode. De oplossng? Het plannngsteam neemt contact met u op om : een andere dag/week voor te stellen voor het deel van de bestellng dat net ngepland kon worden; de geografsche utrekngszone aan te passen. Twee weken voor de utrekngsdatum ontvangt u uw orderbevestgng va e-mal met het defnteve aantal af te geven zendngen, de preceze plaats en datum van afgfte en de nodge documenten om uw zendngen voor te bereden en uw belastngaangfte te doen bj de gemeente(n) 2. Als u na de bevestgng van de plannng uw bestellng moet wjzgen (de perode of het gewcht) of annuleren, geleve de wjzgngen dan ten laatste 3 dagen voor de afgfte mee te delen, dealter onmddelljk nadat bj u de beslssng valt en de neuwe verse van de prnter rolt. Deelt u de wjzgngen later mee, dan worden u extra kosten aangerekend voor de annulerng en de laattjdge wjzgngen. Enkel op de maner kunnen we u een maxmale capactet beloven. wst u dat... U kunt uw weerkerende bestellngen reserveren, kopëren, wjzgen of annuleren va onze onlne reservatetool n het tabblad orderbeheer. Voor zover er geen selecteaanpassng s achteraf. 2 Voor we hulp of nformate wl over dt onderwerp : er bestaan gespecalseerde ondernemngen de hulp en/of adves geven bj het ndenen van gemeentetaksen. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 5

7 2. Dstrpost wat, waar en hoe? Kosten voor annulerngen of laattjdge wjzgngen Tot 3 werkdagen Bnnen de 2 werkdagen Tjdens de afgfte vóór afgfte vóór afgfte Wjzgng gewcht naar beneden (> g en <25 g) Geen kosten 30% x aantal folders x 0,0 00% x aantal folders x 0,0 Wjzgng gewcht naar beneden (> 25 g) Geen kosten 30% x aantal folders x 0,02 00% x aantal de folders x 0,02 Wjzgng tjdstp verdelng Geen kosten 30% x aantal folders x voorkeurtaref 0 25 g Annulerng of net-aanbeden Geen kosten 30% van het totale bedrag 00 % van het totale van uw reservate bedrag van uw reservate 3.2. Lokale reservate van een Dstrpost-campagne Selecte U reserveert een utrekng n de geografsche zone van uw postkantoor. U kunt de hele zone of een gedeelte daarvan selecteren : een gemeente, een deelgemeente of een wjk. 2 Let wel : per bestellng moet u mnmaal één wjk bestellen. Inden u ervoor kest om een gemeente of een deelgemeente te selecteren, zal de utrekng altjd beperkt bljven tot de bussen bnnen uw selecte. Inden u daarentegen een wjk selecteert, kan het zjn dat er ook bussen buten de door u gekozen selecte worden bedeeld, maar noot buten de grenzen van de deelgemeente waarn de geselecteerde wjk zch bevndt Bestellng Waar? Bestellen kan va elk erkend postkantoor. U vndt een volledge ljst van deze kantoren op Het postkantoor plant enkel de utrekng voor zjn egen utrekngszone. Als u wlt dat uw folders utgerekt worden n de dstrbutezones van verschllende postkantoren, moet u zch voor de reservate wenden tot de postkantoren n kweste. Om verplaatsngen te vermjden en tjd te besparen, raden wj u aan om uw bestellng onlne te plaatsen met de reservatetool en alles n één keer af te geven n een MassPost (Hyper)Centrum naar keuze. De plaats van bestellng komt net automatsch overeen met de plaats van afgfte. U leest her meer over n het hoofdstuk afgfte. Wanneer? Vanaf twee weken vóór de utrekng van uw Dstrpost-zendngen kunt u lokaal reserveren. U kest de dag(en) waarop uw post utgerekt moet worden Bevestgng Bj uw reservate ontvangt u n het postkantoor onmddelljk een bevestgng van uw bestellng. Herop vndt u alle nodge nformate om uw afgfte correct voor te bereden: aantal af te geven zendngen, plaats en datum van afgfte, ordernummer, factuurbedrag... In geval van msbruk houden wj ons het recht voor om wjzgngskosten aan te rekenen voor een lager gewcht. Voorlopg doen we dt net om u nog flexbltet te beden tot op het moment van de afgfte. Deze kosten worden net aangerekend bj Dstrpost Press. 2 Dstrpost maakt gebruk van de door het Natonaal Insttuut voor de Statstek (NIS) gedefneerde terrtorumverdelng voor het bepalen van de grenzen tussen gemeenten, deelgemeenten en wjken. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 6

8 2. Dstrpost create Productkenmerken en optes Om een zorgeloze utrekng te garanderen, moeten naast de Algemene voorwaarden bepaalde rchtljnen nzake productkenmerken, formaten en gewchten gerespecteerd worden. DISTRIPOST CONNECT DISTRIPOST PULSE DISTRIPOST PRESS DISTRIPOST PUBLIC De zendng moet n paper, ploobaar en stapelbaar zjn. Afmetngen Mnmaal 90 x 40 mm, maxmaal 230 x 350 mm max. 350 mm mn. 40 mm Maxmumdkte Gewcht 8 mm 30 g 30 g 30 g 250 g mn. 90 mm Gewcht van het paper Mnmum 80 g/m² (voor een zendng van één pagna) max. 230 mm Specal Format* Beschkbaar Net beschkbaar Beschkbaar Net beschkbaar Reserveer het gewcht dat u ook werkeljk gaat afgeven. Inden het gewcht bj afgfte afwjkt van het geplande gewcht, kan uw zendng aan het loket geblokkeerd worden. Inden u het gewcht van uw drukwerk nog wlt aanpassen nadat u ons de plannng doorgaf, geef dan deze aanpassng zo vroeg mogeljk door. *U kunt de betalende opte Specal Format kezen nden uw zendng voldoet aan de volgende kenmerken : een zendng met een andere vorm dan een verkant of rechthoek; een samengestelde zendng 2 ; een zendng de onder blster 3 of plastcfole s verpakt. U kunt samengestelde zendngen vermjden! Probeer de afzonderljke delen aan elkaar vast te maken om de utrekng te vergemakkeljken. Alternatef: vouw de folder met de afzonderljke delen n elkaar zodat deze er net utvallen. Er bestaan nog andere oplossngen om samengestelde zendngen te vermjden. De verantwoordeljke utgever De wet verplcht u om de naam en het adres van de verantwoordeljke utgever te vermelden op uw zendng. Deze vermeldng moet begnnen met de woorden verantwoordeljke utgever. Dat mag wel afgekort worden tot V.U. Daarna volgen de ware naam en de woonplaats van de utgever. De V.U. moet steeds een fyseke persoon zjn. Voor een rechtspersoon moet dus bv. de drecteur als verantwoordeljke utgever vermeld worden, samen met dens prvédomcle. Dstrpost : deze zendngen zjn onderworpen aan de Algemene voorwaarden van Dstrpost en operatonele handledngen. In het geval van tegenstrjdgheden gelden de Algemene voorwaarden van Dstrpost. De Dstrpost-voorwaarden zjn te verkrjgen n uw postkantoor of va 2 Samengestelde zendng : zendng met twee of meer losse stukken (stukken de net aan elkaar vastgemaakt zjn, vellen etc.). 3 Zendngen onder blster: zendngen verpakt met een kartonnen bass, onder een plastcfole. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 7

9 2. Dstrpost voorberedng van uw zendngen Behandelng bpost vraagt u om uw zendngen volgens bepaalde crtera voor te bereden. Eén afgfte bestaat ut verschllende bundels van max. 7 kg de zjn samengesteld ut pakketten van 50 of 00 zendngen. U hebt twee mogeljkheden om uw hus-aan-huszendngen te bundelen. a Kruselngs gestapeld Bundels met een geljke vorm en een geljk aantal stuks (50 of 00); max. 7 kg per bundel. b Dudeljke markerngen (bv. : schutblad) Bundels met een geljke vorm en met een geljk aantal stuks (50 of 00); max. 7 kg per bundel. Hernaast : een gekleurd schutblad onderschedt de pakjes van 50 of 00 zendngen. Opmerkngen Een pakket bestaat ut 50 of 00 zendngen. Een bundel bestaat ut een of meer pakketten met zendngen en mag net zwaarder wegen dan 7 kg. Alle bundels hebben dezelfde vorm en bevatten evenveel exemplaren. De moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen : kartonnen dozen, metalen banden, plastcfole, blsterverpakkngen enzovoort zjn net toegestaan om te bundelen. Elasteken met een mnmumafmetng van 6 x 40 mm zjn toegestaan voor postklaar - afgftes. Inden bj afgfte bljkt dat uw zendng net aan de voorwaarden voldoet, kan uw order geblokkeerd worden of kan er een extra handelngskost worden aangerekend. Ze punt. Afgftevoorwaarden n een MassPost (Hyper)Centrum op pagna 9 van dt hoofdstuk. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 8

10 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen Hoe bezorgt u ons uw hus-aan-huszendngen? U hebt twee mogeljkheden voor de terbeschkkngstellng van uw zendngen:. U geeft uw hus-aan-huszendngen af op de plaats van afgfte vermeld op uw orderbevestgng. 2. U vraagt op het moment van uw reservate (onlne of va ons Servce Centre) een Dstrpost Pck-upafhalng aan op het adres van uw keuze. Dstrpost Pck-up s een betalende opte. Uw hus-aan-huszendngen kunnen n één keer worden afgeleverd of opgehaald op het adres vermeld op uw orderbevestgng. Moet u verschllende verses van eenzelfde folder afgeven op eenzelfde dag? In dat geval geeft u alle folders tegeljk af, maar u spltst ze op per order.. Afgfte Wat moet u meebrengen tjdens de afgfte? Uw orderbevestgng (het document dat u bj uw defnteve orderbevestgng ontvng). Twee exemplaren van uw zendngen. Een pakket en een bundel zendngen. Wanneer u een bestellng met verschllende edtes van eenzelfde folder op eenzelfde utrekngsdag plaatst, moet elke edte utwendg herkenbaar zjn aan de hand van de cover. Zo kan de utrekng probleemloos verlopen... Afgftevoorwaarden n een MassPost (Hyper)Centrum Twee mogeljkheden n functe van het product en voorafgaande afspraken a e mogeljkhed : standaardregel = Dag-4 (bulk) voor Dstrpost Connect, Pulse en Publc Ver werkdagen voor de eerste utrekngsdag worden uw zendngen verwacht n het MassPost (Hyper) Centrum waarvan de gegevens vermeld staan op uw orderbevestgng. Geleve op voorhand een afspraak te maken met het MassPost (Hyper)Centrum. In een MassPost Centrum kunt u afgfte doen tot 6 uur; n een MassPost Hypercentrum tot 7 uur. De zendngen moeten opgespltst worden volgens de 5 verschllende MassPost Hypercentra van bestemmng, n functe van de verdelng de terug te vnden s n de palletbreven de u bj uw defnteve orderbevestgng ontvng. De leverng van de zendngen gebeurt op één of meerdere palletten (max. 650 kg bruto, max.,60 m hoog) of n één of meerdere rolcontaners (max. 400 kg bruto). Bj gebruk van een pallet moeten de zendngen zodang gestapeld worden dat de stabltet en de stevghed gewaarborgd zjn 2. U kunt eventueel contaners bj ons aanvragen. De 5 MassPost Hypercentra zjn Antwerpen X, Brussel X, Gent X, Charlero X en Luk X. 2 Ze Secte Breven, hoofdstuk Voorberedng van uw zendngen, voor meer nformate over palletten, bakken en contaners. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 9

11 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen Elke pallet of elke contaner moet voorzen worden van de corresponderende palletbref. Wj hebben alvast de volgende nformate voor u ngevuld : ID-nummer ; MassPost Hypercentrum van bestemmng ; het totaal aantal folders voor dt MassPost Hypercentrum ; aantal folders per pak. U dent deze palletbref zelf aan te vullen met : pallet- of contanernummer en het aantal palletten of contaners ; het aantal lagen per pallet of rolcontaner ; het aantal bundels per laag ; het aantal pakken per bundel. Hernnerng : verschllende edtes en taalverses moeten apart afgegeven worden, aangezen het altjd gaat om aparte orders. b 2 e mogeljkhed : Dag- (postklaar) Deze mogeljkhed s van toepassng onder voorbehoud van voorafgaandeljke goedkeurng van bpost, behalve voor Dstrpost Press: daar s enkel deze opte mogeljk. Eén werkdag voor de eerste utrekngsdag worden uw zendngen, gesorteerd per dstrbutekantoor, verwacht n de MassPost Hypercentra van bestemmng waarvan de gegevens vermeld zjn op uw orderbevestgng. Op afspraak en voor 2 uur. Voor afgften de bestemd zjn voor één dstrbutekantoor, met een hoeveelhed klener dan stuks, kunt u ervoor kezen om ze n een MassPost Centrum bnnen de betrokken sorteerrego af te geven. Voor grotere hoeveelheden verwjzen wj u naar het MassPost Hypercentrum van bestemmng. Inden de afgfte net correct gesorteerd s volgens de sorteerljst de u ontvangt bj de defnteve orderbevestgng, kunnen wj net garanderen dat de zendngen kunnen worden utgerekt (het order moet eventueel herpland worden). Bovenden wordt, n het geval van verschllende edtes, het rsco op een mogeljke foute bedelng aanzenljk verhoogd. Daarnaast moeten ook de voorberedngsregels zoals eerder beschreven gerespecteerd worden. 2 De leverng van de zendngen gebeurt n rolcontaners (max. 400 kg bruto en mnmum contaner per dstrbutekantoor). Zendngen voor één enkel utrekngskantoor kunnen ook worden afgegeven n blauwe bakken (het maxmumgewcht van een bak s 2 kg). Eventueel worden de nodge blauwe bakken of contaners ter beschkkng gesteld na aanvraag. Elke contaner of blauwe bak moet voorzen worden van de corresponderende palletbref de u bj de orderbevestgng vndt. Wj hebben alvast de volgende nformate voor u ngevuld : ID-nummer ; MassPost Hypercentrum van bestemmng ; het totaal aantal folders voor dt MassPost Hypercentrum ; aantal folders per pakket. U dent deze palletbref zelf aan te vullen met : nummer van de pallet, de contaner of de blauwe bak en het aantal palletten, contaners of blauwe bakken ; het aantal lagen per pallet of rolcontaner ; het aantal bundels per laag ; het aantal pakken per bundel. De 5 MassPost Hypercentra zjn Antwerpen X, Brussel X, Gent X, Charlero X en Luk X. 2 Ze ook Secte Breven, hoofdstuk Voorberedng van uw zendngen en het hoofdstuk over de algemene regels over palletten, bakken en contaners. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 0

12 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen Waar? DAG 4 In alle MassPost (Hyper)Centra (MassPost Centra : tot maxmaal zendngen) DAG Inden bestemd voor verschllende utrekngszones : n elk MassPost Hypercentrum van bestemmng = sorteercentrum voor de betrokken utrekngskantoren Inden bestemd voor een enkel utrekngskantoor : n het MassPost (Hyper)Centrum van bestemmng Wanneer? Hoe? Voor 6.00 u. (MassPost Centrum) Voor 7.00 u. (MassPost Hypercentrum) In bulk (gegroepeerd per MassPost Hypercentrum) In rolcontaners (max. 400 kg) of op palletten (max. 650 kg) Voor 2.00 u. Postklaar (gegroepeerd per utrekngskantoor) In rolcontaners (max. 400 kg) Inden bestemd voor een enkel utrekngskantoor : n rolcontaners (max. 400 kg) of n blauwe bakken.2. Afgftevoorwaarden n uw postkantoor Afgften n een postkantoor 2 (gemengd of net) moeten altjd de werkdag vóór de eerste utrekngsdag afgegeven worden. Dt moet voor 2 uur s mddags gebeuren. Afgfte n een postkantoor In open postzakken ; Maxmaal 27 kg per zak ; Maxmaal exemplaren en maxmaal 270 kg n totaal. De postzakken zjn beschkbaar n het postkantoor na afspraak, ten mnste 2 werkdagen voor de datum van uw afgfte. Afgfte n een gemengd postkantoor In een gemengd postkantoor kunt u zowel terecht voor commercële actvteten aan het loket, als voor uw postutrekng. In functe van de nfrastructuur en de toegankeljkhed van de afgfteplaats, kunt u uw afgfte op de volgende maner doen : n open postzakken (maxmaal 27 kg/zak); nden toegelaten : n een rolcontaner (maxmaal 400 kg) ; op een pallet (maxmaal 650 kg/pallet met een maxmale hoogte van,60 m). Het maxmum aantal folders stemt overeen met het aantal getelde brevenbussen n de dstrbutezone. De 5 MassPost Hypercentra zjn Antwerpen X, Brussel X, Gent X, Charlero X en Luk X. 2 U vndt de adressen van de postkantoren op Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna

13 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen DAG - DAG - Waar? Wanneer? Volume? Postkantoor Voor 2.00 u. Max stuks en 270 kg Gemengd postkantoor Voor 2.00 u. Max. het aantal brevenbussen van de utrekngszone Hoe? Open postzakken (max. 27 kg per zak) Open postzakken (max. 27 kg per zak), palletten of rolcontaners (afhankeljk van de nfrastructuur) Opmerkng De nfrastructuur van sommge kantoren laat het lossen van zendngen op een pallet of een rolcontaner net toe. Als u geïnteresseerd bent n dt type afgfte, geleve dt dan te bespreken tjdens uw bestellng. De afgfte gebeurt altjd volgens de voorwaarden de zjn opgenomen n uw orderbevestgng de u ontvangen hebt bj het plaatsen van uw bestellng (aantal zendngen, behandelng, plaats en datum van afgfte, enzovoort)..3. Hoe wordt de betalng geregeld? Er zjn verschllende betalngsmogeljkheden : Ofwel betaalt u onlne (enkel mogeljk voor centrale reservates) va de lnk de u terugvndt n uw orderbevestgng de u twee weken voor de utrekng wordt toegestuurd of onmddelljk door n het detaloverzcht te gaan van uw bestellng n de onlne reservatetool. Ofwel betaalt u ter plaatse (cash of va Bancontact) op het moment van afgfte. Ofwel stort u het verschuldgde bedrag op voorhand (mnmaal 5 werkdagen voor de afgfte) op het rekenngnummer van de afgfteplaats waar u uw zendng plande, zoals vermeld op uw orderbevestgng. Als u het bedrag net op tjd stort en u geen betaalbewjs kunt voorleggen, moet u het bedrag ter plaatse betalen en we betalen u later terug. U ontvangt n alle gevallen een factuur. We ronden bj de facturerng het aantal brevenbussen altjd af n uw voordeel. Het aantal zendngen dat maxmaal gefactureerd wordt aan u, s geljk aan het aantal zendngen dat vermeld staat op uw plannngbevestgng. Op de maner kent u uw maxmumbudget bj reservate en kunt u dus uw marketngbudget nog effcïenter beheren. We garanderen u de beste kwaltet voor de utrekng. Het aantal brevenbussen evolueert dageljks. Daarom delen we u ten laatste 2 weken voor de utrekng het defnteve aantal mee. Onder bepaalde voorwaarden s utgestelde betalng mogeljk. Om meer te weten over de exacte modalteten kunt u contact opnemen met het Servce Centre op Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 2

14 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen Een concreet voorbeeld Bj de plannngbevestgng (bjvoorbeeld 2 maanden op voorhand) bevestgen we u een voorlopg aantal van folders. 2 weken voor de dstrbute delen we u va de orderbevestgng het defnteve aantal mee. Stel u voor dat uw orderbevestgng een groter aantal folders vermeldt, bv U levert ons de folders de wj ronddelen en wj factureren u enkel de folders voorzen bj de reservate, met utzonderng van een veranderng n de geografsche zone tussen de plannngbevestgng en de orderbevestgng. Stel u voor dat uw orderbevestgng een klener aantal aandudt, bv folders. U levert ons de folders de wj ronddelen en wj factureren enkel de effectef rondgedeelde folders. Vergeet de gemeentebelastng net! Voor de utrekng van een Dstrpost-zendng moet u gemeentebelastng betalen. Informeer vooraf bj de betrokken gemeentedensten. Bj de orderbevestgng bezorgen we u een Excelbestand met het aantal geselecteerde brevenbussen per gemeente. Dat attest kan u helpen bj de aangfte van een zendng bj elke geselecteerde gemeente en bj het berekenen van het bedrag van de belastngen. Inden u dt wenst, kunt u dt fscaal attest bezorgen aan een van de gespecalseerde ondernemngen de u begeleden bj het ndenen van uw gemeentebelastngen. ONLINE BETALING BETALING IN CASH OVERSCHRIJVING Lokale reservate - Op de rekenng van het postkantoor van afgfte Centrale reservate met afgfte n een MassPost (Hyper)Centrum Op de rekenng van het MassPost (Hyper)Centrum van afgfte Centrale reservate met Pck-up Dstrpost Pck-up De Dstrpost Pck-up, de u hebt aangevraagd bj uw reservate ten mnste 3 werkdagen voor de gekozen utrekngstermjn, vndt plaats op 2 werkdagen voor de eerste utrekngsdag, bnnen het tjdvak dat op uw orderbevestgng staat (en op het adres dat u hebt gecommunceerd op het ogenblk van uw aanvraag). Wj raden u ten stellgste aan om het aantal zendngen dat wj u doorgeven voor uw afgfte, te respecteren. Enkel op de maner kunnen wj uw zendngen optmaal utreken n de door u gekozen geografsche zones. Stel dat u toch slechts stuks zou aanleveren, zullen wj dt aanvaarden maar kunnen wj u geen optmale dstrbutekwaltet garanderen. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 3

15 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen 2.. Afhalngsvoorwaarden Om gebruk te kunnen maken van deze denst moet uw bestellng aan de volgende voorwaarden voldoen : Centrale reservate, hetzj va onze onlne reservatetool, hetzj va ons Servce Centre. Onlne betalng va Ogone, het betaalplatform dat gebrukt wordt door onze reservatetool, mnstens 3 werkdagen voor de utrekng. Beperkt tot max. één gemeente. Maxmumgewcht per bestellng en per afhalng: 270 kg. De betalng voor Dstrpost Pck-up moet onlne gebeuren (va de onlne reservatetool). Een overschrjvng op een rekenng van bpost s net toegelaten! 2.2. Hoe moet u de afhalng voorbereden? Uw zendngen moeten worden voorbered volgens de volgende crtera: Bered uw zendngen voor n 50 of 00 pakketten de dudeljk dentfceerbaar zjn. Ze punt Voorberedng van uw zendngen op p. 8 van dt hoofdstuk voor meer nformate over de voorberedng van uw zendngen. Let wel: metalen banden, plastcfole, blsterverpakkngen enz. zjn net toegelaten voor de bundels! Elasteken met een mnmumafmetng van 6 x 40 mm zjn wel toegelaten. In gesloten postzakken (u krjgt zakken en slutngen van de bpost-chauffeur bj de afhalng van uw zendngen), conform de nstructes n de documenten de u bj uw orderbevestgng ontvangt. Maxmaal 27 kg per zak. Elke zak moet geïdentfceerd worden met een dambordetket dat u ontvangt bj uw orderbevestgng en voor de komst van de bpost-chauffeur x aantal keer hebt afgedrukt (conform het aantal zakken dat op de orderbevestgng vermeld staat). Hoe u dat etket moet gebruken, staat op het document zelf. Noteer op elk dambordetket (een per zak) het nummer van de zak. Hebt u 6 zakken met Dstrpostzendngen, noteer dan /6 op de eerste zak, 2/6 op de tweede en zo verder tot 6/6 op de zesde zak. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 4

16 2. Dstrpost terbeschkkngstellng van uw zendngen Stop n de zak met het nummer ook: Uw orderbevestgng (het document dat u ontvng bj de defnteve bevestgng van uw bestellng). Twee exemplaren van uw zendngen. Het s erg belangrjk dat u deze nstructes goed opvolgt, zodat wj uw zendngen op een optmale maner kunnen behandelen. Inden de nstructes net goed opgevolgd werden of nden het geleverde product verschlt van de reservate, kan bpost de afgfte blokkeren. Het zou kunnen dat de klant zch moet begeven naar een MassPost Hypercentrum om de verpakkng (of ets anders) van de afgfte recht te zetten. Belangrjk! Wanneer u tjdens de afhalng net aanwezg bent, moet u er zelf voor zorgen dat de afgfte de volgende werkdag n de voormddag plaatsvndt n het MassPost Hypercentrum dat wordt vermeld op het dambordetket als bjlage bj uw orderbevestgng om de utrekng te garanderen. De Dstrpost Pck-up opte kan net worden terugbetaald Hoe wordt de betalng geregeld? De betalng van uw bestellng en van de Dstrpost Pck-up-opte gebeurt utslutend va onze onlne reservatetool met Ogone, ten laatste de werkdag de voorafgaat aan de dag van de ophalng. Als de betalng op dat moment net werd geregstreerd, annuleren we uw afhalng. Om de utrekng te garanderen, dent u er zelf voor te zorgen dat de afgfte de volgende werkdag n de voormddag plaatsvndt n het MassPost HyperCentrum dat wordt vermeld op het dambordetket als bjlage bj uw orderbevestgng. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 5

17 Bjlagen Orderbevestgng 6 Betalngshernnerng 9 Bevestgng van de onlne betalng 20 Voorberedngsdocumenten 2 Palletbref 2 Sorteerljst 22 Overzcht om de gemeentebelastngen aan te geven 22 Pck-up-etket 23

18 2. Dstrpost > bjlagen orderbevestgng DP Orderbevestgng 04/0/203 Klantennformate Klantnummer Naam Adres BTW-nummer Contactpersoon E-mal adres Detals van het order DISTRIPOST INTERNE PLANNINGSDIENST MUNTCENTRUM BE k Utrekngsvenster 4/0/203-8/0/203 Supplement utrekngsdag Nee Afgftevenster 4/0/203 (mts afspraak) [09:00-7:00] Telefoonnummer Ttel van de folder bpost Order groep referente Status Gepland Uw referente Product DISTRIPOST Connect Utrekngstype Commerceel drukwerk Rechthoekg Ja Stapelbaar Ja Bestaande ut Nee Plastcfole / Nee afzonderljke delen Kunststofverpakkng Dkte Tot en met 8mm Gewcht 5g Ploobaar Ja In paper Ja Basstaref Ja Afmetngen Normaal Soco Demo Flter Nee Afgfte- en utrekngsnformate Aantal af te geven folders 33 Sorteer type Bulk Aantal folders per pakket BRUSSEL Conventenummer 3 Annex Afgfteplaats Type afgfteplaats Adres afgfteplaats Telefoon afgfteplaats Rekenngnummer van de afgfteplaats Dstrpost Connect (pref) bulk GENT X MassPost hyper center INDUSTRIEWEG GENT tel : IBAN : BE BIC : BPOTBEB SPECIMEN Ter hernnerng: alle Dstrpost-zendngen de voor utrekng worden afgegeven aan bpost, vallen onder de Algemene Voorwaarden Dstrpost de werden overhandgd bj de bestellng en/of de beschkbaar zjn op en n de postkantoren. Onze klantendenst staat te uwer beschkkng op het nummer 022/0 / 4 Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 6

19 2. Dstrpost > bjlagen orderbevestgng DP Orderbevestgng 05/09/203 Defnteve prjsnformate Totaal prjs excl. BTW EUR BTW 2 % 4.57 EUR Aantal te betalen folders Totaal te betalen ncl. BTW EUR Prjs per folder excl. BTW EUR Onlne betalng overzcht Totaal bedrag betaald on-lne EUR Betalng referente Betalngsmethode Bedrag Transacte datum +++09/0034/ KBC Onlne EUR 0/09/203 SPECIMEN Onze klantendenst staat te uwer beschkkng op het nummer 022/0 2 / 4 Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 7

20 2. Dstrpost > bjlagen orderbevestgng DP DP Orderbevestgng 05/09/203 Orderbevestgng 05/09/203 Geplande Kaart utrekngszones NIS Code Utrekngsnveau Naam Behoort tot 4604C Deelgemeente 960 Daknam 960 LOKEREN (Gemeente) 4604B Deelgemeente 960 Eksaarde 960 LOKEREN (Gemeente) SPECIMEN Onze klantendenst staat te uwer beschkkng op het nummer 022/0 Onze klantendenst staat te uwer beschkkng op het nummer 022/0 3 / 4 4 / 4 Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 8

21 2. Dstrpost > bjlagen betalngshernnerng Beste klant, De afhalngsdatum 24/06/203 nadert... Bnnen 3 dagen zal uw campagne op weg zjn naar zjn bestemmelgen... Wj hebben spjtg genoeg op deze dag nog net de volledge betalng ontvangen. Er s een openstaand bedrag van euro. Het gaat msschen over een vergetelhed, het s daarom dat wj u vragen om de betalng te doen va deze lnk. Opgepast, de betalng moet onlne utgevoerd worden. Een overschrjvng op een rekenng van bpost wordt net toegelaten! Als u uw order de dag voor de voorzene pck-up datum (ten laatste om mddernacht) net heeft betaald, dan zal uw pck-up aanvraag geannuleerd worden. U zal echter nog steeds uw folders kunnen brengen naar het MassPost Center op de dag dat op uw orderbevestgng staat vermeld. Als u n de tussentjd reeds betaald hebt, geleve met deze hernnerng geen rekenng te houden. Overzcht van uw bestellng Naam van de folder : test Geregstreerd onder nummer DP folders zullen utgerekt worden Utrekngsvenster : 26/06/203 'Vaste dag' opte te betalen : Ja Product : DISTRIPOST Connect Utrekngstype : Commerceel drukwerk Karaktersteken van de folder: Gewcht per folder : 5 g Rechthoekg/Verkant : Ja Bestaande ut afzonderljke delen : Nee Plastcfole / Kunststofverpakkng : Nee Aantal folders per pakket : 00 Afhalng op 24/06/203 09:00-7:00 Afhalng aan het adres Place de la monnae, 000 Bruxelles Alle detals over deze bestellng vndt u n bjlage Controleer goed alle gegevens van uw bestellng en laat ons weten als er wjzgngen moeten gebeuren. Als de afgfte net de herboven vermelde kenmerken heeft, dan wordt de bestellng aangepast. SPECIMEN Als het bedrag hoger s, dan wordt u verzocht om het supplement onlne of bj de afgfte te betalen. Als het bedrag daarentegen lager s, dan nemen wj zo snel mogeljk contact met u op om de terugbetalng te regelen. Vragen? We staan voor u klaar! Stuur een maltje naar Bel het Servce Centre op 022/0 van maandag tot vrjdag en van 8.30 tot 7.30 u Neem een kjkje op de Dstrpost webste Met vrendeljke groeten, Uw Dstrpost team Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 9

22 2. Dstrpost > bjlagen bevestgng van de onlne betalng Beste klant, We hebben uw onlne betalng (referente ${onlnepayment.dstrpostpaymentreference}) voor een bedrag van ${onlnepayment.amount} euro goed ontvangen. Het komt overeen met de volgende karaktersteken van uw campagne. Defntef overzcht van uw bestellng Naam van de folder : ${orderttle} Geregstreerd onder nummer ${orderid} ${order.malboxcount} folders zullen utgerekt worden Utrekngsvenster : ${order.dstrbutonwndow} 'Vaste dag' opte te betalen: ${order.hasdaycertanopton} Product : ${order.folderspecfcaton.product.name.resourcekey} Utrekngstype : ${order.contenttype} Karaktersteken van de folder: Gewcht per folder : ${order.untweght} g Rechthoekg/Verkant : ${order.folderspecfcaton.standardshape} Bestaande ut afzonderljke delen : ${order.folderspecfcaton.loosableparts} Plastcfole / Kunststofverpakkng : ${order.folderspecfcaton.foldedorblstered} Aantal folders per pakket : ${order.folderspecfcaton.nbrofitemsperpackage} Afgfte op ${order.dropdate} In uw Masspost centrum ${order.droplocaton.address} Controleer goed alle gegevens van uw bestellng en laat ons weten als er wjzgngen moeten gebeuren. Als de afgfte net de herboven vermelde kenmerken heeft, dan wordt de bestellng aangepast. Als het bedrag hoger s, dan wordt u verzocht om het supplement onlne of bj de afgfte te betalen. Als het bedrag daarentegen lager s, dan nemen wj zo snel mogeljk contact met u op om de terugbetalng te regelen. ${onlnepadpaymentslst} Vragen? We staan voor u klaar! SPECIMEN Stuur een maltje naar Bel het Servce Centre op 02/20 van maandag tot vrjdag en van 8.30 tot 7.30 Neem een kjkje op de Dstrpost webste Wj wensen u veel succes! Uw Dstrpost team Alles over Dstrpost n dre klkken : Praktsche gds om uw bestellng voor te bereden Alle technsche specfcates voor Dstrpost zendngen Technsche poster van create naar afgfte Algemene verkoopsvoorwaarden Uw volgende bestellng n één klk : Reservateaanvraag Her vndt u de lnk naar de onlne reservatetool om uw volgende bestellng n een-twee-dre te kunnen plannen Laattjdge annulerngs- of wjzgngskosten (lnk MassPost gds pagna 6) Wanneer u de perode van uw bestellng wlt wjzgen of uw bestellng wlt annuleren, geleve dt ons dan mee te delen zodra dt beslst s en naar uw drukker wordt verstuurd en ten laatste 3 werkdagen voor de afgftedatum. Na de termjn worden u annulerngskosten of kosten voor laattjdge wjzgngen aangerekend. Met deze maatregel wllen we u zoveel mogeljk capactet kunnen beden. Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 20

23 2. 2. Dstrpost Dstrpost > bjlagen bjlagen voorberedngsdocumenten Palletbref SPECIMEN GENT STAPELPLEIN STAPELPLEIN GENT Verse Januar I I Secte 2 I I Pagna 2 20

24 2. Dstrpost > bjlagen voorberedngsdocumenten Sorteerljst Detals van het order Orderref. DP Klantnaam x Klantnummer x Ttel van de folder voorbeeld Ordertype x Utrekngskantoor Rego Aantal bussen 2000 ANTWERPEN CENTRUM MAIL Antwerpen - Lmburg ANTWERPEN KIEL MAIL Antwerpen - Lmburg ANTWERPEN HAVEN MAIL Antwerpen - Lmburg ANTWERPEN BERENDRECHT MAIL Antwerpen - Lmburg ANTWERPEN LINKEROEVER MAIL Antwerpen - Lmburg ANTWERPEN DAM MAIL Antwerpen - Lmburg DEURNE MAIL Antwerpen - Lmburg BORGERHOUT MAIL Antwerpen - Lmburg MERKSEM MAIL Antwerpen - Lmburg EKEREN MAIL Antwerpen - Lmburg BERCHEM MAIL Antwerpen - Lmburg WILRIJK MAIL Antwerpen - Lmburg HOBOKEN MAIL Antwerpen - Lmburg GENT MAIL Oost Vlaanderen - West Vlaanderen MARIAKERKE MAIL Oost Vlaanderen - West Vlaanderen ST.-AMANDSBERG MAIL Oost Vlaanderen - West Vlaanderen LEDEBERG MAIL Oost Vlaanderen - West Vlaanderen 5676 Overzcht om de gemeentebelastngen aan te geven : Postcode Gemeente Aantal bussen 2000 ANTWERPEN GENT 9359 Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 22

25 2. Dstrpost label pckup SPECIMEN BRUSSEL X / DP Verse 3.5. Januar 204 I Secte 2 I Pagna 23

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

2. distripost. Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

2. distripost. Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2 Waar en hoe GEEFT u uw Distripostzending AF? 1. Wat moet u meebrengen bij uw? p. 2 2. Wat zijn uw voorwaarden? p. 2 2.1. Centrale reservatie p. 3 2.1.1. Dag-4 (bulk) p. 4 2.1.2. Dag-1 (klaar voor verzending)

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending?

Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending? Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending? 1. Centrale p. 3 1.1. Hoe reserveren? p. 3 1.2. Voor welke distributiezones? p. 3 1.3. Wanneer een Distripost-zending reserveren? p. 3 1.4. Hoe vult u een aanvraag

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

6. De nietgeadresseerde. zendingen (Distripost)

6. De nietgeadresseerde. zendingen (Distripost) 6. De nietgeadresseerde zendingen (Distripost) Inhoudstafel 1. Definitie van het product Distripost (zendingen zonder adres)... 1 1.1 Kenmerken van de zendingen voor commerciële doeleinden (Distripost

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

REGLEMENTERING PROVINCIALE COMPETITIE

REGLEMENTERING PROVINCIALE COMPETITIE REGLEMENTERING PROVINCIALE COMPETITIE 2013-2014 Alle bondsreglementen de n dt reglement NIET vermeld zjn, bljven van toepassng op ALLE provncale wedstrjden. Wj drngen aan op far-play bj alle ploegen. Oneerljke

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela Wonen waar u zch thus voelt Verhuurbrochure Ver huurwonngen Scholtenswjk Oude Pekela Algemene Informate Aan de Scholtenswjk n Oude Pekela realseert Acantus samen met Brunng b.v. ver socale huurwonngen.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Wat is een Distripost-zending?

Wat is een Distripost-zending? 1. Wat is een huis-aan-huis- of Distripost-zending? p. 2 2. Kwaliteit van een Distripost-zending p. 2 3. Het verschil tussen een niet-geadresseerde commerciële zending en een niet-geadresseerde informatieve

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Geldig vanaf 01.01.2016 Inhoud Brieven in hoeveelheden 3 1. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6 1. Direct Mail 6 1.1. Definitie 6 1.2.

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan. j " r~ o Rjkswaterstaat Zeeland Projectbureau _Zeewerngen Postbus 1000 4330 ZW MDDELBURG uw bref: 3 februar 20 ons kenmerk:.f 1012 datum: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus.51. 4690 AB Tholen telefoon:

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie