Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1"

Transcriptie

1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT SD (006/04) SD

2 Inhoudsopgave Algemeen Technsche gegevens Velghed Voorgeschreven toepassng Soorten aanwjzngen Neem deze velghedsaanwjzngen n acht Voor de montage Algemene aanwjzngen eschrjvng van de componenten Extra benodgde hulpmddelen Transport en opslag Technsche documentate Hellngshoek van de collectoren vastleggen enodgde plaats bepalen Staanders voor plat dak en gevel monteren Afstanden van de collectorsteunen bj voetverankerng op de montageplaats Afstanden van de collectorsteunen bj verzwarngsbakken (toebehoren) Staander voor plat dak stablseren Gevelstaander monteren Profelrals monteren Collectoren monteren Collectormontage voorbereden Collectoren bevestgen Collectorvoeler aansluten Verzamelledngen aansluten Houder voor toevoerledng monteren Ontluchtng door drukvullng Ontluchtng door ontluchter (toebehoren) Verbndng van twee rjen Afslutende werkzaamheden Installatecontrole Aanslut- en verzamelledngen soleren Korte nstructe voor voetverankerng en drukvullng (006/04)

3 Algemeen Algemeen In dt hoofdstuk vndt u een beschrjvng van de regels van de technek de gedurende de montage n acht genomen moeten worden. Voor Nederland moet u zch houden aan: - Arbo wet - ouwbeslut AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Neem voor de montage en de werkng van de nstallate goed nota van de landspecfeke normen en rchtljnen! evelgng tegen blksemnslag Wanneer de zonne-nstallate boven de nok van het dak utsteekt of wanneer het gebouw (montagehoogte) hoger s dan 0 m en er geen blksemafleder aanwezg s, moeten de elektrsch geledende onderdelen de zch op het dak bevnden, door het elektrotechnsch bedrjf worden verbonden met een aardng van ten mnste 6 mm en worden aangesloten op de potentaalvereffenng. Wanneer het gebouw (montagehoogte) mnder hoog s dan 0 m, zjn geen specale maatregelen ter bevelgng tegen blksemnslag noodzakeljk. Wanneer er een nstallate ter bevelgng tegen blksemnslag aanwezg s, moet de koppelng aan de zonne-nstallate door een erkend elektrotechnsch vakman worden gecontroleerd. RECYCLING Wanneer de collectoren aan vervangng toe zjn, kunt u ze teruggeven aan de fabrkant. De materalen worden dan op de meest mleuvrendeljke wjze gerecycleerd (006/04) 3

4 Technsche gegevens Technsche gegevens FKT- Certfcaten 0036 DIN Lengte.070 mm reedte.45 mm Hoogte 90 mm Afstand tussen de collectoren 5 mm Absorbernhoud, type vertcaal V f,43 l Absorbernhoud, type horzontaal V f,76 l utenoppervlak (bruto oppervlak) A G,37 m² Absorber oppervlak (netto oppervlak),3 m² Gewcht netto, type vertcaal m 44 kg Gewcht netto, type horzontaal m 45 kg Toegestane werkoverdruk van de collector p max 0 bar Tab. Technsche gegevens (006/04)

5 Velghed 3 Velghed In dt hoofdstuk wordt utgelegd hoe de aanwjzngen ut dt montagevoorschrft zjn opgebouwd en krjgt u een overzcht van de algemene velghedsaanwjzngen voor een velge en storngsvrje werkng. De velghedsaanwjzngen en de aanwjzngen voor de gebruker de specfek betrekkng hebben op de montage, staan n het montagevoorschrft drect bj de betreffende montagestappen. Lees de velghedsaanwjzngen zorgvuldg door, voordat u met de montage begnt. Veronachtzamng van de velghedsaanwjzngen kan leden tot ernstg persoonljk letsel zelfs met de dood tot gevolg evenals tot materële schade en mleuvervulng. Over dt voorschrft Dt montagevoorschrft bevat belangrjke nformate over een velge en vakkundge montage van de set voor montage op plat dak en aan de gevel alsmede over de hydraulsche aanslutng. De afbeeldngen n dt voorschrft tonen de vertcale montage van de collectoren. Wjkt de horzontale montage af van de vertcale, dan wordt herop gewezen. De complete technsche documentate moet worden bewaard. U kunt deze bj de fabrkant nzen. Voor de n dt montagevoorschrft beschreven werkzaamheden moet u de nodge vakkenns hebben en een beroepsopledng gevolgd hebben voor gas- en waternstallates. Voer de montagestappen alleen zelf ut, wanneer u over de nodge vakkenns beschkt. Overhandg dt montagevoorschrft aan de klant. Geef de klant de nodge utleg over de werkng en de bedenng van het apparaat. 3. Voorgeschreven toepassng Monteer de onderdelen enkel op voldoende dragende daken. Houd rekenng met de extra dakbelastng per staander voor plat dak, nclusef de zonnecollector. Vraag eventueel raad aan een bouwdeskundge. De set mag enkel worden geplaatst op platte daken of op daken met een gernge dakhellng ( 5 ). Wanneer de kans bestaat, dat er zch achter de collectoren (aan nokzjde) grotere hoeveelheden sneeuw kunnen verzamelen, moet u dat verhnderen door b.v. roosters aan te brengen. j daken met een gernge hellngsgraad moet de bevestgng op het dak ter plaatse gedaan worden. Toepassngsvoorwaarden staander voor plat dak Monteer de montageset alleen op daken met voldoende draagkracht. De montageset s geschkt voor een max. normale sneeuwbelastng van,0 kn/m² en een montagehoogte van max. 0 m. Door utbredng met denovereenkomstg toebehoren kan de montageset worden gebrukt voor een max. normale sneeuwbelastng van 3,8 kn/m² en een max. montagehoogte van 00 m. De montageset voor plat dak mag net worden gebrukt voor de bevestgng van andere dakconstructes. De constructe dent utslutend voor een velge bevestgng van zonnecollectoren. Toepassngsvoorwaarden gevelstaander Monteer de gevelstaander enkel op muren met voldoende draagkracht. Vraag evt. raad aan een bouwdeskundge. De gevelstaander mag alleen tot een montagehoogte van 0 m en tot een sneeuwbelastng van max.,0 kn/m² worden gemonteerd (006/04) 5

6 Velghed 3. Soorten aanwjzngen Er bestaan twee soorten aanwjzngen de door verschllende sgnaalwoorden worden aangedud: 3.3 Neem deze velghedsaanwjzngen n acht LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR Wjst op een gevaar dat eventueel van het product utgaat en dat kan leden tot zwaar lchameljk letsel, zelfs met de dood tot gevolg, wanneer onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden. WAARSCHUWING! door vallen en naar beneden vallend materaal. Tref bj alle werkzaamheden op daken de gepaste maatregelen om ongelukken te voorkomen. Zorg er bj alle werkzaamheden op daken voor dat u net kunt vallen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN/ SCHADE AAN DE INSTALLATIE/ SCHADE AAN HET GEOUW Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. OPGELET! Wjst op een stuate de mogeljk gevaarljk s en de zou kunnen leden tot matg of lcht lchameljk letsel of materële schade. Controleer na voltoong van de montage of de montageset en de collectoren goed zjn bevestgd. Een ander symbool om aanwjzngen voor de gebruker aan te duden: AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Tps voor een optmaal gebruk van de apparaten en een optmale nstellng, evenals andere nuttge nformate. OPGELET! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN Wanneer er wjzgngen aan de constructe worden utgevoerd, kan dat resulteren n verwondngen en functestorngen. Voer geen wjzgngen aan de constructe ut. OPGELET! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN Wanneer de collector en het montagemateraal gedurende langere tjd zjn blootgesteld aan bestralng door de zon, bestaat er gevaar voor verbrandng aan de onderdelen. Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. edek de collector (b.v. met een als toebehoren verkrjgbaar afdekzel) en het montagemateraal tjdens de montage om ze te beschermen tegen de hoge temperaturen door bestralng door de zon (006/04)

7 Voor de montage 4 Voor de montage 4. Algemene aanwjzngen AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Aangezen dakdekkersbedrjven ervarngen hebben met dakwerkzaamheden en gevaren door vallen, raden wj een samenwerkng met deze bedrjven aan. Informeer u vóór de montage over de omstandgheden op de bouwplaats en de plaatseljke voorschrften. Controleer of de leverng compleet en ntact s. of de dakconstructe voldoende draagkracht heeft en net beschadgd s (b.v. lekkages). de hoogte van het gebouw en bepaal aan de hand van de gegevens hoe de staander voor plat dak moet worden bevestgd (ze hoofdstuk 5.3 "Staander voor plat dak stablseren", pagna ). of de plaatsng van de zonnecollectoren optmaal s. Houd rekenng met de bestralng door de zon (hellngshoek, gercht naar het zuden). Vermjd schaduw van hoge bomen of ets dergeljks en pas het collectorveld aan de vorm van het gebouw aan (b.v. n één ljn met ramen, deuren enz.). de stabltet op de standplaats. Verwjder kezel en dergeljke. Afb SD Totaalaanzcht collectorpaar, montage op plat dak AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Gebruk utslutend orgnele onderdelen van de fabrkant en vervang defecte onderdelen onmddelljk. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Laat moeljke dakreparates, met name afdchtngswerkzaamheden bj de btumenlaag, door een dakdekker utvoeren. Afb SD Totaalaanzcht collectorpaar, montage aan gevel (006/04) 7

8 Voor de montage 4. eschrjvng van de componenten 4.. Montageset voor de collectoren De montagesets zjn bestemd voor opnemen en bevestgen van collectoren Afb. 3 Montageset voor collectoren - bassmontageset, utbredngsmontageset SD assmontageset, per collectorveld en voor de eerste collector (afb. 3): Utbredngsmontageset, per verdere collector (afb. 3): Pos. : profelral Pos. : profelral Pos. 3: schroef M8 0 6 Pos. : steekverbndng met stfttappen Pos. 5: enkelzjdge collectorspanner 4 Pos. 3: schroef M8 0 3 Pos. 6: moer M8 4 Pos. 4: dubbelzjdge collectorspanner Pos. 7: collectorsteun Pos. 6: moer M8 Pos. 8: bevelgng tegen afgljden Pos. 7: collectorsteun Pos. 8: bevelgng tegen afgljden AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Naargelang gebruk van de staander voor plat dak zjn extra steunen en extra profelrals nodg; her wordt n de betreffende hoofdstukken op gewezen (006/04)

9 Voor de montage 4.. Hydraulsche verbndng Voor eder collectorveld heeft u een aanslutset nodg. De collectoren onderlng worden verbonden met een verbndngsset Afb Aanslutset en verbndngsset (afbeeldng met vertcale collectoren) SD Aanslutset, per collectorveld (afb. 4) Pos. : klem (als reserve) Pos. 7: houder voor verzamelledng Pos. 3: elleboog Pos. 8: klemschroefverbndng voor collectorvoeler Pos. 4: klemrng Pos. 9: sleutel SW5 Pos. 5: wartelmoer Pos. 0: afslutkapje Pos. 6: solate voor rbbelbusverbnder 70 mm Verbndngsset tussen de collectoren, per collector (n twee transporthoeken, afb. 5) Pos. : rbbelbusverbnder Pos. : klem 4 Afb SD Twee transporthoeken met een verbndngsset (006/04) 9

10 Voor de montage 4.3 Extra benodgde hulpmddelen waterpas metselkoord zugnap vest met velghedsljn materaal voor solate van de ledngen bouwsteger dakdekkersladder of nrchtngen voor schoorsteenveegwerk kraan of bouwlft gereedschap voor bevestgng op de montageplaats 4.4 Transport en opslag Alle onderdelen zjn beschermd met transportverpakkngen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voer de transportverpakkngen op mleuvrendeljke wjze af. Transportbeschermng voor collectoraanslutngen De aanslutngen van de collectoren zjn mddels rubber doppen beschermd tegen beschadgngen. SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! Opslag door beschadgde afdchtngsvlakken. Verwjder de rubber doppen (afb. 6, pos. ) pas drect voor de montage. De collectoren mogen utslutend droog worden opgeslagen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De collectoren mogen net zonder beschermng tegen de regen n de butenlucht worden opgeslagen. Afb SD Rubber doppen op collectoraanslutngen (006/04)

11 Voor de montage 4.5 Technsche documentate De zonne-nstallate bestaat ut verschllende componenten (afb. 7) de voor de montage, bedenng en het onderhoud noodzakeljke documentate bevatten. Eventueel hebben toebehoren een aparte documentate. Pos. : Pos. : Pos. 3: collector: montagevoorschrft voor montage op plat dak s bj de aanslutset gevoegd compleet staton: montagevoorschrft s bj het compleet staton gevoegd boler: montagevoorschrft s bj de boler gevoegd 3 Afb SD Zonne-nstallatecomponenten en technsche documentate 4.6 Hellngshoek van de collectoren vastleggen De te kezen hellngshoek van de collectoren s afhankeljk van het gewenste toepassngsgebed. Deze kan met de telescopsche rals worden ngesteld (afb. 8) Toepassngsberek bepalen De verschllende toepassngen van zonne-nstallates vragen om verschllende hellngshoeken, de naargelang sezoen een optmaal rendement garanderen. Toepassng Hellngshoekberek Warmwater Warmwater + verwarmng Warmwater + zwembad Warmwater + verwarmng + zwembad Tab. 3 Toepassngen, hellngshoek-berek Afb SD Hellngshoek van de collector op een plat dak (006/04)

12 Voor de montage 4.6. Daken met hellng j daken de ets naar het zuden gercht zjn, moet u de hoek van de dakhellng aftrekken van de hellngshoek. j daken de ets naar het noorden gercht zjn, moet u de hoek van de dakhellng optellen bj de van de hellngshoek (afb. 9). WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR Wanneer het gevaar bestaat, dat er zch achter de collectoren (aan nokzjde) grotere hoeveelheden sneeuw kunnen verzamelen, moet u dat verhnderen door b.v. roosters aan te brengen op de montageplaats. Afb SD Hellngshoek van de collector op een plat dak 30 SCHADE AAN DE INSTALLATIE Pos. : hellngshoek (absolute hoek t.o.v. horzontale ljn) OPGELET! Door sterke wnden. Op platte daken de een lchte hellng hebben, moeten de staanders voor plat dak op de montageplaats worden bevestgd. Pos. : Pos. 3: hellngshoek collector dakhellng Laat de montage op platte daken met een lchte hellng door een dakbedekker utvoeren Gevels De horzontale collectorsteunen kunnen als staander voor plat dak alsmede als gevelstaander worden gebrukt. WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR door naar beneden vallende collectoren door verkeerd gebruk. De hellngshoek van de collector (afb. 0, pos. ) t.o.v. de horzontale ljn moet tussen 45 en 60 lggen (of de hellngshoek afb. 0, pos. van de collector moet tussen 30 en 45 lggen). Afb. 0 Pos. : Pos. : Hellngshoek van de collector aan een gevel hellngshoek (absolute hoek t.o.v. horzontale ljn) hellngshoek collector SD (006/04)

13 Voor de montage Telescopsche rals monteren Met de telescopsche rals kunnen verschllende hellngshoeken worden ngesteld. Kes de gaten van de bovenste en onderste telescopsch rals overeenkomstg afb. en afb. 3. Steek de telescopsche rals n elkaar en bevestg deze met schroef M8 0 (afb. ).. Afb. Verbnden van de telescopsche rals SD AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Gebruk bj de vertcale montage voor de collector-hellngshoek 30 tot 60 het bovenste gat van de onderste telescopsche ral (afb., pos. ). Voor de hellngshoek 5 moet u de onderste ral boven 40 mm nkorten en het onderste gat gebruken (afb., pos. ) mm Afb SD Hellngshoek voor vertcale collectoren nstellen (006/04) 3

14 Voor de montage AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Gebruk bj de horzontale montage voor de collector-hellngshoek 35 tot 60 het bovenste gat van de onderste telescopsche ral (afb. 3, pos. 3). Voor de hellngshoek 5 en 30 moet u de onderste ral boven 40 mm nkorten en het onderste gat gebruken (afb. 3, pos. ) LEVENSGEVAAR 40 mm WAARSCHUWING! door naar beneden vallende collectoren door verkeerd gebruk. 3 Voor de gevelmontage mogen alleen de postes voor de collectorhellngshoek 30, 35, 40 en 45 worden gebrukt (afb. 3, pos. ). 4.7 enodgde plaats bepalen Afb SD Hellngshoek voor horzontale collectoren nstellen 4.7. Afstand tussen de collectorrjen vastleggen De mnmumafstand tussen de collectorrjen wordt bepaald door de hellngshoek van de collector. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Let er bj velden met meerdere rjen op, dat de afstand X (afb. 4) tussen de rjen ten mnste zo groot s, dat de ene rj net n de schaduw van de andere staat. aseer u op de waarden n de tabel of bereken (Plannngsdocument) de noodzakeljke afstand. Hellngshoek collector Inbouw vertcaal Afstand X Inbouw horzontaal 5 4,74 m,63 m Afb. 4 X Weergave schaduw - afstand X SD 30 5,8 m,87 m 35 5,58 m 3,09 m 40 5,94 m 3,9 m 45 6,6 m 3,46 m 50 6,5 m 3,6 m 55 6,74 m 3,73 m 60 6,90 m 3,8 m Tab. 4 Afstand X wordt bepaald door de hellngshoek en de mnmale zonnestand (7 ) (006/04)

15 Voor de montage 4.7. enodgde plaats nschatten SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door zug- en drukpeken van de wnd aan de randen van het plat dak. Let erop, dat reeds voor de montage tussen de staanders voor plat dak en de rand van het plat dak een afstand van ten mnste een meter wordt gepland (afb. 5). > m > m Afb. 5 Afstand van de dakrand SD Plan voldoende plaatsngsrumte voor de verschllende types montage (horzontaal, vertcaal). De maten (tab. 5 en tab. 6) hebben betrekkng op het dakoppervlak dat ter beschkkng moet staan. j de aangegeven maten voor de benodgde plaats gaat het enkel om de zuvere breedte voor het collectorveld. Plan bovenden voor de montage van de ledngen rechts en lnks van het collectorveld telkens nog ten mnste 0,5 m. A SD Afb. 6 enodgde plaats collectorveld - vertcale utvoerng enodgde plaats bj vertcale collectoren: enodgde plaats bj horzontale collectoren: Aantal collectoren Maat A Maat Aantal collectoren Maat A Hellngshoek Hellngshoek Maat,5m 30,75m,07m 30,0m,34 m 5,84 m 4,8 m 5,06 m 3 3,5m 30,75m 3 6,8m 30,0m 4 4,68 m 35,68 m 4 8,38 m 35 0,96 m 5 5,85 m 40,58 m 5 0,48 m 40 0,9 m 6 7,0 m 45,48 m 6,58 m 45 0,85 m 7 8,9 m 50,48 m 7 4,68 m 50 0,85 m 8 9,36 m 55,48 m 8 6,78 m 55 0,85 m 9 0,53 m 60,48 m 9 8,88 m 60 0,85 m 0,70 m 0 0,98 m Tab. 5 enodgde plaats van vertcaal gemonteerde collectoren Tab. 6 enodgde plaats van horzontaal gemonteerde collectoren (006/04) 5

16 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5 Staanders voor plat dak en gevel monteren LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! Zorg er bj alle werkzaamheden op daken voor dat u net kunt vallen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN WAARSCHUWING! door vallen en naar beneden vallend materaal. Tref bj alle werkzaamheden op daken de gepaste maatregelen om ongelukken te voorkomen. Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. Afb SD Vertcale staanders voor plat dak voor collectoren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Neem de ongevallenpreventevoorschrften en de n dt voorschrft vermelde velghedsaanwjzngen bj alle werkzaamheden op daken n acht. Let op voldoende stabltet op het plaatsngsvlak, verwjder grnd en dergeljke van het plaatsngsvlak. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Leg ter beschermng van de dakhud n de handel gebrukeljke beschermngsmatten op het dak, waarop de profelen kunnen lggen. De afdchtngslaag mag net worden beschadgd. Het montageprncpe geldt eveneens voor de staander voor plat dak bj horzontale collectoren. Herna beschrjven we de montage van de staanders voor plat dak voor vertcale collectoren. De montage van de horzontale utvoerng gebeurt op analoge wjze. j afwjkngen zjn de nodge opmerkngen aangegeven. Afb. 8 Horzontale staanders voor plat dak voor collectoren SD (006/04)

17 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5. Afstanden van de collectorsteunen bj voetverankerng op de montageplaats De afstanden van de collectorsteunen (hart/hart, gegevens n mm) zjn afhankeljk van: de collectorutvoerng (vertcaal, horzontaal) en van de maxmale sneeuw- en wndbelastngen. 5.. assutvoerng AANWIJZING VOOR DE GERUIKER U moet de afstanden van de collectorsteunen zeer zorgvuldg aanhouden, zodat later de profelrals nog kunnen worden gemonteerd. Voor de eerste collector zjn collectorsteunen nodg. Voor edere verdere vertcale collector s weer een collectorsteun nodg (afb. 9). Voor edere verdere horzontale collector zjn weer twee collectorsteunen nodg (afb. ). De bassutvoerng kan worden gebrukt voor de volgende belastngen: max. 0 m gebouwhoogte (montagehoogte) max.,0 kn/m² sneeuwbelastng Afb assutvoerng voor vertcale collectoren SD laatste collector x collectoren eerste collector Afb SD assutvoerng voor 3-0 vertcale collectoren Afb SD assutvoerng voor horzontale collectoren (006/04) 7

18 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5.. Utvoerng met extra steun (toebehoren) j hogere belastngen s voor de vertcale montage een extra steun (en extra profelrals, pagna 6) voor de tweede en alle verdere collectoren nodg (afb. ). Deze utvoerng kan worden gebrukt voor de volgende belastngen: max. 00 m gebouwhoogte (montagehoogte) max. 3,8 kn/m² sneeuwbelastng AANWIJZING VOOR DE GERUIKER j de horzontale montage kan met de bassutvoerng (afb., echter met extra ral pagna 6) een max. gebouwhoogte van 00 m en een max. sneeuwbelastng van 3,8 kn/m² worden gerealseerd SD Afb. Extra steunen voor 3 vertcale collectoren SD (006/04)

19 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5. Afstanden van de collectorsteunen bj verzwarngsbakken (toebehoren) De afstanden van de collectorsteunen (hart/hart, gegevens n mm) zjn afhankeljk van: de collectorutvoerng (vertcaal, horzontaal) en van de maxmale sneeuw- en wndbelastngen. j de vertcale montage moet telkens bj de 4e, 7e en 0e collector een extra steun worden geplaatst (afb. 3, pos. ). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER U moet de afstanden van de collectorsteunen zeer zorgvuldg aanhouden, zodat de profelrals kunnen worden gemonteerd. 5.. assutvoerng De bassutvoerng kan worden gebrukt voor de volgende belastngen: max. 0 m gebouwhoogte (montagehoogte) max.,0 kn/m² sneeuwbelastng Aantal Maat A Maat Maat C collectoren 4 38 mm - - Tab mm mm mm 38 mm mm 38 mm mm 57 mm mm 57 mm 38 mm Afstanden van de extra steunen C A SD Afb. 3 assutvoerng voor max. 0 vertcale collectoren (gegevens n mm) (006/04) 9

20 Staanders voor plat dak en gevel monteren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De horzontale montage kan utslutend met de extra steun (toebehoren) worden utgevoerd. j de horzontale montage moeten voor elke collector 3 collectorsteunen worden gemonteerd (afb. 4) Utvoerng voor maxmale belastngen (toebehoren, afb. 5) Voor hogere belastngen zjn bovenden voor verzwarng kabelzekerngen (pagna ) en extra rals (pagna 6) nodg. Deze utvoerng kan worden gebrukt voor de volgende belastngen: max. 00 m gebouwhoogte (montagehoogte) max. 3,8 kn/m² sneeuwbelastng AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De afstanden van de horzontale collectorsteunen voor max. belastngen vndt u n afb. 4. Afb. 4 Afb SD assutvoerng voor horzontale collectoren SD SD Utvoerng voor maxmale belastngen, 3 vertcale collectoren SD (006/04)

21 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5.3 Staander voor plat dak stablseren De volgende gegevens hebben betrekkng op één enkele collector. ass voor deze gegevens vormt de norm DIN 055, deel 4 "Ontwerpbelastngen voor gebouwen". Om ervoor te zorgen, dat de constructe net naar beneden kan gljden of omvallen onder nvloed van de wnd, zjn er dre mogeljke maneren om een afzonderljke staander voor plat dak te bevestgen: Staander voor plat dak met voetverankerngen bevelgen (bevestgng op montageplaats). Staander voor plat dak met betonplaten, kezel en dergeljke verzwaren (verzwarngsbakken nodg). Staander voor plat dak met betonplaten, kezel en dergeljke verzwaren (verzwarngsbakken nodg) en evt. met kabelzekerng extra bevelgen. j elke vorm van bevestgng moet u rekenng houden met de draagkracht van het dak. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Met kezel n de verzwarngsbakken s een max. verzwarng van 30 kg per collector mogeljk (tab. 8). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voor de volgende tabel moet ook rekenng worden gehouden met de afstanden en het aantal extra collectorsteunen (hoofdstuk 5. "Afstanden van de collectorsteunen bj voetverankerng op de montageplaats"). Stablsate van een collector Gebouwhoogte Wndsnelhed Voetverankerng Verzwarng Kabelzekerng Aantal en soort schroeven Gewcht (b.v. betonplaten) evelgen tegen omvallen Gewcht (b.v. betonplaten) evelgen tegen afgljden Maxmale trekkracht op kabels 0m tot 8m 0km/h M8/8.8 70kg 80kg,6 kn boven 8 m tot 0 m 9 km/h M8/ kg 30 kg,5 kn boven 0 m tot 00 m 5 km/h 3 M8/ kg 3,3 kn Tab. 8 Waarden voor de noodzakeljke fxerng bj een collector Alleen met extra ral Per collectorsteun (006/04)

22 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5.3. Staander voor plat dak met voetverankerng op montageplaats bevelgen U kunt de staander voor plat dak met voetverankerngen bevestgen. Als voorbeeld wordt de bevestgng op dubbele T-balken (afb. 6, pos. 3) beschreven. De onderconstructe op de montageplaats moet zo worden berekend, dat de wnd- en sneeuwkrachten de nwerken op de collectoren, kunnen worden opgenomen. Verder moet er op de montageplaats een bevestgng mogeljk zjn de de constructe stablseert en daarbj het dak net beschadgt. OPGELET! SCHADE AAN DE INSTALLATIE door wjzgngen aan de constructe van de staander voor plat dak. Doorboor b.v. de profelen van de staanders voor plat dak net. reng de gatenafstand van het onderste profel (afb. 6, pos. ) over op de dubbele T-balk en boor de betreffende gaten. Steek de schroeven (ze tab. 8 en afb. 6, pos. ) door de profelen en dubbele T-balk en schroef deze vast met moer en vulrng SD Afb (353) Staander voor plat dak op dubbele T-balk, maten n mm (waarde tussen haakjes = horzontale utvoerng) (353) 5.3. Staander voor plat dak met verzwarng bevelgen Plaats de collectorsteunen (ze hoofdstuk 5. "Afstanden van de collectorsteunen bj voetverankerng op de montageplaats"). Leg de verzwarngsbakken (afb. 7, pos. ) n de onderste profelen (afb. 7, pos. ) en n elkaar (afb. 7, pos. 3). Leg betonplaten of ets dergeljks n de verzwarngsbakken (noodzakeljk gewcht ze tab. 8). Afb. 7 Per collector 4 verzwarngsbakken SD Staander voor plat dak extra voorzen van kabelzekerng De verzwaarde staander voor plat dak kan extra worden bevelgd met kabels. Kes de kabelzekerng overeenkomstg de te verwachten belastngen (ze tab. 8). evestg edere collector op de montageplaats met mnmaal staalkabels (afb. 8, pos. ) aan de schroef van het onderste profel en op een geschkt punt van het dak. Afb. 8 Staander voor plat dak met kabelzekerng SD (006/04)

23 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5.4 Gevelstaander monteren De horzontale collectorsteunen kunnen ook worden gebrukt voor montage aan de gevel. LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! door naar beneden vallende collectoren door verkeerd gebruk. Alleen de horzontale collectorsteunen mogen voor montage aan de gevel worden gebrukt. De montage aan een gevel s slechts toegestaan tot een gebouwhoogte van maxmaal 0 m (wndsnelhed = 9 km/h) en tot een sneeuwbelastng van maxmaal,0 kn/m². Iedere collectorsteun moet met 3 op de montageplaats beschkbaar staande (tab. 9) schroeven worden bevestgd bj de daarvoor bestemde boorgaten. Afb. 9 Gevelstaander SD De montage mag alleen worden utgevoerd op een gesloten gevel de geen wnd doorlaat. Controleer vóór de montage van de gevelstaander de draagkracht van de bevestgngsmuur (van de ondergrond). Vraag evt. raad aan een bouwdeskundge. Wjzg nets aan de toestand van de gevelstaander. Stapel geen voorwerpen op n de rumten tussen de gevelstaanders. evestg geen ommantelng op de collectoren. Ontwerp de bevestgng als volgt: Wandopbouw 3 Schroeven/pluggen per collectorsteun Afstand tot de rand van de gevel Gewapend beton mn. 5 (mn. 0 mm) 3 UPAT MAX express-anker, type MAX 8 (A4) en 3 vulrngen conform DIN 90 >00mm 3 Hlt HST-HCR-M8 of HST-R-M8 en >00mm 3 vulrngen conform DIN 90 Onderconstructe van staal (b.v. dubbele 3 M8 (4.6) en vulrngen conform DIN 90 T-balk) Tab. 9 evestgngsmddelen Elke plug/schroef moet bestand zjn tegen een trekkracht van ten mnste,63 kn of een vertcale kracht (breukkracht) van ten mnste,56 kn. 3 dameter van de schroeven = butendameter van de vulrngen. 3 Metselwerk op aanvraag (006/04) 3

24 Staanders voor plat dak en gevel monteren evestg edere collectorsteun met 3 schroeven (ze tab. 9, afb. 30, pos. ) naast elkaar aan de gevel Afb. 30 evestgng van de collectorsteunen op de gevel voor collectoren (gegevens n mm) SD (006/04)

25 Staanders voor plat dak en gevel monteren 5.5 Profelrals monteren De profelrals moeten onderlng worden verbonden met steekverbndngen. Voor edere collector s een bovenste en onderste profelral voorzen Profelrals verbnden Schuf de steekverbndng (afb. 3, pos. ) tot de aanslag n bede profelrals (afb. 3, pos. ). Draa voor vergrendelng de bede voorgemonteerde stfttappen M0 (afb. 3, pos. 3) n de steekverbndng met sleutel SW5 vast Profelrals monteren Afb. 3 Profelrals verbnden SD 3 De plaatsng van de profelrals s afhankeljk van de vertcale of horzontale utvoerng en van de afstanden van de collectorsteunen. egn de bevestgng van de profelrals bj voetverankerngen als volgt: vertcaal: horzontaal: assutvoerng Voetverankerng utljnng: mddelste gat van de steekverbndng (afb. 3, pos. ) utljnng: 3eslobgat van rechts (afb. 3, pos. ) Extra steun utljnng: e slobgat van rechts (afb. 3, pos. 3) Tab. 0 Utljnng van de onderste en bovenste profelrals bj voetverankerngen -- Afb SD Utljnen van de profelrals bj voetverankerng op de montageplaats 3 egn de bevestgng van de profelrals bj verzwarngsbakken als volgt: vertcaal: horzontaal: Verzwarngsbakken collectoren 3 tot 0 collectoren utljnng: mddelste gat van de steekverbndng (afb. 33, pos. ) utljnng: e slobgat van rechts (afb. 33, pos. 3) utljnng: 6e slobgat van rechts (afb. 33, pos. ) utljnng: e slobgat van rechts (afb. 33, pos. 3) Tab. Utljnng van de onderste en bovenste profelrals bj verzwarngsbakken Afb SD Utljnen van de profelrals bj verzwarngsbakken (006/04) 5

26 Staanders voor plat dak en gevel monteren Draa de voorgemonteerde profelrals (afb. 34, pos. ) met schroeven M8 x 0 (afb. 34, pos. ) slechts lchtjes aan, zodat de profelrals nog kunnen worden utgeljnd. Ljn de bovenste en onderste profelral zjwaarts n één ljn ut. Draa de schroeven vast Extra profelrals monteren (toebehoren) Wordt het collectorveld aan hogere belastngen (gebouw- of montagehoogte boven 0 m en/of sneeuwbelastng boven,0 kn/m²) blootgesteld, dan moeten extra rals worden gemonteerd. evestg de extra profelrals zoals beschreven n hoofdstuk 5.5. "Profelrals monteren" n het mddelste gat van het profel (afb. 35, pos. ). Profelrals zjwaarts n één ljn utljnen. Draa de schroeven vast. Afb SD Profelrals monteren (her: voor vertcale collectoren) evelgngen tegen afgljden monteren Afb. 35 Extra profelrals monteren SD Om de collectoren te beschermen tegen afgljden, moet u voor edere collector bevelgngen tegen afgljden op de onderste profelrals bevestgen. Schuf de bevelgngen tegen afgljden (afb. 36, pos. 3) telkens n de bnnenlggende slobgaten (afb. 36, pos. ) van buten zover over de profelrals tot deze vastklkken (afb. 36, pos. ). 3 Afb. 36 Pos. : Pos. : Pos. 3: evelgng tegen afgljden nhangen bevestgngsgaten voor de bevelgngen tegen afgljden vastklkken van de bevelgng tegen afgljden bevelgng tegen afgljden SD (006/04)

27 Collectoren monteren 6 Collectoren monteren Wanneer u begnt met de montage van de collectoren, moet u goed nota nemen van de volgende velghedsaanwjzngen en aanwjzngen voor de gebruker. LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! door vallen en naar beneden vallend materaal. Tref bj alle werkzaamheden op daken de gepaste maatregelen om ongelukken te voorkomen. Zorg er bj alle werkzaamheden op daken voor dat u net kunt vallen. Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. Afb SD Aanzcht montage op plat dak met collectoren Controleer na voltoong van de montage of de montageset en de collectoren goed zjn bevestgd. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN OPGELET! bj onderbrekngen van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat de collectoren net naar beneden kunnen vallen. Stablseer het collectorveld. SCHADE AAN DE INSTALLATIE door beschadgde afdchtngsvlakken. OPGELET! Verwjder de rubber doppen op de collectoraanslutngen pas drect voor de montage. Afb. 38 Aanzcht montage aan gevel SD AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Maak voor de montage gebruk van een heftoestel ut de dakdekkerbranche of van 3-punts zugnappen met voldoende draagvermogen of als toebehoren verkrjgbare specale draaggrepen (vergemakkeljkt het tllen). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Tjdens het transport of tjdens de montage kunnen onbevelgde collectoren naar beneden vallen (006/04) 7

28 Collectoren monteren 6. Collectormontage voorbereden Vóór aanvang van de egenljke montage op het dak kunt u de afslutkapjes op de grond voormonteren, om zo het werk op het dak te vergemakkeljken. 4 Om de afslutkapjes (en later ook de rbbelbusverbnders en aanslutledngen) te borgen, moeten de aanslutngen worden voorzen van klemmen. OPGELET! SCHADE AAN DE INSTALLATIE door lekkages bj de collectoraanslutngen. De rbbelbusverbnders, aanslutledngen en de collectoraanslutngen mogen net beschadgd en vul zjn. De collectoraanslutngen zjn voor een eenvoudgere montage af fabrek van een specaal vet voorzen. Er mag geen ander vet worden gebrukt. 4 Afb. 39 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Hydraul. aanslutng rechts tot max. 5 collectoren rbbelbusverbnder toevoerledng retourledng afslutkapje SD 6.. Hydraulsche aanslutng De collectoren moeten zodang worden gemonteerd dat de voelerdoorvoeren voor opnemen van de collectorvoeler (afb. 40, pos. ) boven lggen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De hydraulsche aanslutledngen kunnen rechts (afb. 39) of lnks (afb. 40) worden aangesloten. In dt voorschrft werden de aanslutledngen aan de rechterkant afgebeeld. De geledng van de ledng n de collector s utgevoerd als dubbele meander, daardoor s het mogeljk om twee verschllende hydraulsche aanslutngen ut te voeren: Aanslutng aan één zjde tot max. 5 collectoren U kunt de aanslutng aan één zjde utvoeren tot een collectorveldgrootte van max. 5 collectoren (afb. 39 en afb. 40). Afwsselende aanslutng tot max. 0 collectoren Worden n een collectorrj meer dan 5 collectoren gemonteerd, dan moet de hydraulsche aanslutng afwsselend worden utgevoerd (Tchelmann-prncpe, afb. 4). De afwsselende aanslutng kan ook bj mnder dan 6 collectoren worden utgevoerd (afb. 4). Afb. 40 Afb. 4 Hydraul. aanslutng lnks tot max. 5 collectoren Afwsselende hydraulsche aanslutng SD SD (006/04)

29 Collectoren monteren 6.. Afslutkapjes monteren Voor de aanslutng van een collectorveld zjn net alle aanslutngen nodg en deze moeten daarom worden gesloten. Verwjder de rubber doppen (transportbeschermng) van de betreffende collectoraanslutngen. Schuf het afslutkapje met de O-rngen (afb. 4, pos. 3) op de collectoraanslutng. Schuf de klem (afb. 4, pos. ) voor borgng van de aanslutng over het afslutkapje en de collectoraanslutng. SCHADE AAN DE INSTALLATIE 3 OPGELET! door ongeborgde afslutkapjes. org eder afslutkapje met een klem (afb. 4, pos. ). Afb SD Afslutkapje met klem borgen 6. Collectoren bevestgen De bevestgng van de collectoren op de profelrals geschedt door de enkelzjdge collectorspanners (afb. 43, pos. ) aan het begn en ende van een collectorrj en de dubbelzjdge collectorspanners (afb. 43, pos. ) tussen de collectoren. ovenden wordt door de bevelgngen tegen afgljden (afb. 43, pos. 3) voorkomen dat de collector afgljdt. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De kunststof delen op de collectorspanners hebben geen dragende functe. Deze vergemakkeljken slechts de montage SD Afb. 43 evestgngselementen voor de collector (006/04) 9

30 Collectoren monteren Enkelzjdge collectorspanners rechts nschuven Schuf de enkelzjdge collectorspanners (afb. 44, pos. ) aan het rechter utende van het collectorveld n de profelrals tot deze n het eerste slobgat van de profelrals vastklkken. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Monteer de enkelzjdge collectorspanners aan de lnkerkant van het collectorveld pas na montage van de laatste collector. Afb. 44 Enkelzjdge collectorspanners nschuven SD Eerste collector opleggen Leg de collector zodang op de profelrals dat de voelerdoorvoer voor opnemen van de collectorvoeler zch boven bevndt. egn aan de rechterkant de collectors op de profelrals te leggen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN OPGELET! Voer de montage van de collectoren steeds met twee personen ut. Leg de eerste collector op de profelrals en laat deze n de bevelgngen tegen afgljden (afb. 45, pos. ) gljden (afb. 45). De onderste collectorrand moet n de openng van de bevelgng tegen afgljden lggen (afb. 45, pos. ). Schuf de collector (afb. 46, pos. ) voorzchtg tegen de enkelzjdge collectorspanner en ljn deze horzontaal ut. Schroef de enkelzjdge collectorspanner met de sleutel SW5 vast (afb. 46, pos. ). Afb SD Eerste collector op de profelrals leggen AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Door vastdraaen van de schroef breekt de kunststof geledng bj de gewenste breukplekken weg. De klembeugel (afb. 46, pos. ) van de collectorspanner grjpt nu n de onderste collectorrand SD Afb. 46 Vastgeschroefde enkelzjdge collectorspanner (006/04)

31 Collectoren monteren Dubbelzjdge collectorspanners nleggen Leg de dubbelzjdge collectorspanner met de moer vooraan zodang n de openng van de profelral en steekverbndng dat het kunststof afstandsblokje (afb. 47, pos. ) om de profelral heen grjpt. Schuf de dubbelzjdge collectorspanner tot aan het collectorframe. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Draa de schroef pas vast, wanneer de tweede collector tot aan de dubbelzjdge collectorspanner s geschoven SD Afb. 47 Dubbelzjdge collectorspanners monteren 6.. Rbbelbusverbnders op de eerste collector monteren Verwjder de rubber doppen van de aanslutngen. Schuf de rbbelbusverbnders (afb. 48, pos. ) op de lnker aanslutngen van de eerste collector. Schuf de klem (afb. 48, pos. ) voor borgng van de aanslutng over de rbbelbusverbnder en de collectoraanslutng. Afb SD Rbbelbusverbnders op de eerste collector monteren 6.. Tweede collector opleggen Laat de tweede collector n de bevelgng tegen afgljden gljden. SCHADE AAN DE INSTALLATIE door beschadgde rbbelbusverbnders. OPGELET! Gebruk geen hulpgereedschappen zoals b.v. tangen (afb. 49, pos. ). Deze zouden de rbbelbusverbnder onbrukbaar kunnen maken. 3 Schuf de tweede collector zodang tegen de eerste collector, dat de collectoraanslutngen n de voorgemonteerde rbbelbusverbnders (afb. 49, pos. ) van de eerste collector worden geschoven. Afb. 49 Tweede collector tegen de eerste schuven SD Steek de tweede klem (afb. 49, pos. 3) over de rbbelbusverbnder en de collectoraanslutng (006/04) 3

32 Collectoren monteren SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door ongeborgde rbbelbusverbnders en afslutkapjes. org eder afslutkapje met een klem en edere rbbelbusverbnder met twee klemmen (afb. 50, pos. ) SD Afb. 50 Rbbelbusverbnders met klemmen geborgd Draa de schroef van de dubbelzjdge collectorspanner met de sleutel SW5 vast. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Door vastdraaen van de schroef breekt de kunststof brug bj de gewenste breukplekken weg. De klembeugel (afb. 5, pos. ) van de collectorspanner grjpt nu n de onderste collectorrand. Ga bj alle andere collectoren op dezelfde maner te werk. Enkelzjdge collectorspanner lnks monteren Zjn alle collectoren gemonteerd, dan kunnen de bede overge enkelzjdge collectorspanners worden bevestgd. Schuf de enkelzjdge collectorspanners (afb. 5, pos. ) n de bovenste en onderste profelral. Schuf de collectorspanners tot aan het collectorframe en schroef deze met sleutel SW5 vast (afb. 5, pos. ). De klembeugel (afb. 5, pos. ) van de collectorspanner grjpt nu n de onderste collectorrand. Afb SD Dubbelzjdge collectorspanner tussen collectoren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Door vastdraaen van de schroef breekt de kunststof geledng bj de gewenste breukplekken weg. Afb. 5 Enkelzjdge collectorspanner lnks SD (006/04)

33 Collectorvoeler aansluten 7 Collectorvoeler aansluten AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De collectorvoeler wordt bj het complete staton of bj de regelng geleverd. A Let op de montageplaats bj systemen met één of twee rjen collectoren (afb. 53). SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door defecte voelerkabel. escherm evt. de kabel tegen mogeljke beschadgngen (b.v. aanvreten door steenmarters) SD Montageplaats Afb. 53 Montageplaats collectorvoeler (schematsche weergave) De collectorvoeler moet n de collector met de aangesloten toevoerledng (afb. 53, pos. ) worden gemonteerd. Pos. : Pos. : retourledng toevoerledng Inbouwposte (afb. 53, pos. A) bj systemen met één rj collectoren. Inbouwposte (afb. 53, pos. ) bj systemen met twee rjen collectoren. Collectorvoeler monteren Voor een correct functoneren van de zonne-nstallate s het noodzakeljk dat de collectorvoeler (afb. 54, pos. ) tot aan de aanslag (komt overeen met ca. 50 mm) n de voelerlebus wordt geschoven. Stoot met de collectorvoeler of een schroevendraaer door de afdchtngslaag van de voelerdoorvoer (afb. 54, pos. 3). Draa de klemschroefverbndng (afb. 54, pos. ) n de voelerdoorvoer. Schuf de collectorvoeler ca. 50 mm n de voelerlebus (tot aan de aanslag). Draa de klemschroefverbndng (afb. 54, pos. ) vast, houd deze evt. tegen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer u de voelerdoorvoer (afb. 54, pos. 3) van de verkeerde collector heeft doorgestoten, moet u deze met de stop ut de aanslutset afdchten. Tevoren moet u met behulp van de kabelschroefverbndng (afb. 54, pos. ) de n de voelerdoorvoer aanwezge moer verwjderen. Afb. 54 Pos. : Pos. : Pos. 3: 3 Collectorvoeler n de collector schuven collectorvoeler klemschroefverbndng voelerdoorvoer 50 mm Kollektor SD (006/04) 33

34 Verzamelledngen aansluten 8 Verzamelledngen aansluten Informate over het leggen van de verzamelledngen vndt u n het montagevoorschrft van het complete staton. SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door lekkages bj de collectoraanslutng door thermsche bewegngen. reng de toevoerledng op de montageplaats (afb. 55, pos. ) langs de collector en net vertcaal omlaag. Afb. 55 Pos. : Pos. : Verzamelledngen naar het collectorveld brengen toevoerledng retourledng SD 8. Houder voor toevoerledng monteren U kunt met de houder de geïsoleerde toevoerledng op de collector bevestgen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wj advseren n de handel gebrukeljke ledngklemmen (afb. 56, pos. ) voor bevestgng van de verzamelledng aan de schroefdraad M8 van de houder (afb. 56, pos. ). Kes de dameter van de ledngklem volgens de butendameter van de toevoerledng ncl. solate. 3 Steek de houder (afb. 56, pos. 3) op het collectorframe en draa met sleutel SW5 de schroef vast. evestg de geïsoleerde verzamelledng op de montageplaats op de houder. Afb. 56 Pos. : Pos. : Pos. 3: Houder op collectorframe bevestgen ledngklem (op montageplaats) schroefdraad M8 houder SD (006/04)

35 Verzamelledngen aansluten 8. Ontluchtng door drukvullng Wanneer de ontluchtng van de zonne-nstallate wordt utgevoerd met een drukvulpomp, s geen ontluchter op het dak nodg. Verwjder de rubber doppen (transportbeschermng) van de betreffende collectoraanslutngen. Schuf de elleboog (afb. 57, pos. ) met klemrng en wartelmoer op de collectoraanslutng. org de elleboog met de klem (afb. 57, pos. ). Ga op dezelfde maner te werk bj de retouraanslutng. 3 4 Afb. 57 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Toevoerledng monteren (zonder ontluchter op het dak) klem elleboog klemrng 8 mm wartelmoer voor klemrng SD (006/04) 35

36 Verzamelledngen aansluten 8.3 Ontluchtng door ontluchter (toebehoren) Wanneer u de zonne-nstallate op het hoogste punt van de nstallate wlt ontluchten met behulp van een automatsche ontluchter (toebehoren), dan moet u de toevoerledng met een stjgng naar de ontluchter (afb. 58, pos. ) en de retourledng met een stjgng naar het collectorveld leggen (afb. 58). Vermjd veelvuldge veranderngen van rchtng. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER j elke veranderng van rchtng naar beneden en bj elke neuwe stjgng moet u een extra luchtbeker met ontluchter aanbrengen. Afb. 58 Pos. : Pos. : Aanzcht luchtbeker met ontluchter voor toevoeraanslutng collectorvoeler automatsche ontluchter op het dak SD AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wj advseren om bj zonne-nstallates altjd ontluchters te gebruken de helemaal van metaal zjn, aangezen deze bestand zjn tegen de optredende temperaturen. Functe stfttap en beschermkap (weersomstandgheden) van de automatsche ontluchter De zonne-nstallate wordt va de geopende stfttap ontlucht. Zodat er door de geopende stfttap geen vocht n de zonne-nstallate kan bnnendrngen, moet het beschermkapje (afb. 59, pos. ) tjdens werkng steeds op de stfttap ztten. Open de ontluchter door de stfttap één slag los te draaen Afb SD Ontluchterset unverseel Leverngsomvang ontluchterset unverseel (afb. 59): Pos. : beschermkapje (stfttap) Pos. : automatsche ontluchter Pos. 3: kogelkraan Pos. 4: afdchtng Pos. 5: ontluchterbeker Pos. 6: dubbele nppel met O-rng Pos. 7: nppel R¾ Pos. 8: wartelmoer (s her net nodg) Pos. 9: afdchtng (s her net nodg) Pos. 0: carrossereschjf (s her net nodg) Pos. : klemschjf (s her net nodg) (006/04)

37 Verzamelledngen aansluten Ontluchter monteren Schroef de nppel (afb. 60, pos. 6) en dubbele nppel (afb. 60, pos. 4) n de luchtbeker vast (O-rng-afdchtng). Schuf de luchtbeker (afb. 60, pos. 5) met nppel op de collectoraanslutng en borg deze met de klem. Slut de verzamelledng op de klemrngschroefverbndng (8 mm) aan (afb. 60, pos. ). Afb. 60 Pos. : Pos. : Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: 6 Ontluchter aansluten klem wartelmoer voor 8 mm klemrngschroefverbndng klemrng dubbele nppel met O-rng luchtbeker nppel SD 8.4 Verbndng van twee rjen Voor de verbndng van twee collectorrjen (afb. 6, pos. ) heeft u een tweede aanslutset nodg. Monteer de onderdelen zoals beschreven n hoofdstuk 8. "Ontluchtng door drukvullng". reng op de montageplaats de verbndng tussen de collectorrjen met koperledng tot stand. Afb. 6 Twee collectorrjen achter elkaar SD (006/04) 37

38 Afslutende werkzaamheden 9 Afslutende werkzaamheden 9. Installatecontrole OPGELET! SCHADE AAN DE INSTALLATIE door corrose, wanneer waterresten na het spoelen of na een drukproef langere tjd n de zonne-nstallate bljft staan. Neem de zonne-nstallate drect na het spoelen / na de drukproef met de specaal voor zonne-nstallates bedoelde Solarflud n gebruk (nformate over spoelen / drukproef ze voorschrft voor compleet staton). Voer anders het spoelen / de drukproef later ut. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voer de afslutende solatewerkzaamheden pas ut, wanneer de vermelde controlewerkzaamheden zjn utgevoerd. 9. Aanslut- en verzamelledngen soleren Snj de meegeleverde solate (70 mm lang) n stukken van 88 mm lang op maat en leg deze om de rbbelbusverbnders tussen de collectoren. Isolate op de montageplaats van de verzamelledngen bj bnnen- en butenmontage Gebruk voor de solate van de ledngen buten UV-bestendge materalen de bestand zjn tegen hoge temperaturen. Gebruk voor de solate van de ledngen bnnen materalen de bestand zjn tegen hoge temperaturen. escherm evt. de solate tegen aanvreten door vogels. Controlewerkzaamheden Rbbelbusverbnders, afslutkapjes en aanslutellebogen met klemmen geborgd? Alle collectorsteunen met profelrals verbonden? evelgng tegen afgljden gemonteerd en n profelral vastgeklkt? Voeler tot de aanslag ngeschoven en met klemschroefverbndng geborgd? Drukproef utgevoerd en alle aanslutngen dcht (ze voorschrft van compleet staton)? AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer u de ontluchtng van de zonnenstallate utvoert met een automatsche ontluchter (toebehoren), moet u na het ontluchten de kogelkraan sluten (ze montagevoorschrft van compleet staton) (006/04)

39 Korte nstructe voor voetverankerng en drukvullng 0 Korte nstructe voor voetverankerng en drukvullng Deze nstructe dent slechts als overzcht van de ut te voeren werkzaamheden. Neem absoluut goed nota van de utvoerge beschrjvngen van de werkzaamheden op de genoemde pagna's en alle velghedsaanwjzngen en aanwjzngen voor de gebruker. Steunen en profelrals monteren. Telescopsche rals overeenkomstg de gekozen hellngshoek n elkaar steken en bevestgen. pagna 3. Gaten n dubbele T-balk (of ets dergeljks) boren pagna en collectorsteunen met schroeven bevestgen. 3. Profelrals onderlng verbnden met pagna 5 steekverbndngen. 4. Profelrals op collectorsteunen bevestgen. pagna 6 5. Profelrals zjwaarts n één ljn utljnen. pagna 6 6. evelgngen tegen afgljden n de bede bnnenste slobgaten van de onderste profelrals monteren. pagna Afb. 6, 4 3 Montage op plat dak 4 8, SD Collectormontage voorbereden 7. Afslutkapjes op de net benodgde aanslutngen schuven en met klemmen borgen. pagna Collectoren bevestgen 8. Enkelzjdge collectorspanners rechts n profelrals schuven. pagna Eerste collector rechts op profelrals leggen en pagna 30 tegen collectorspanners schuven. 0. Collectorspanners rechts vastschroeven. pagna 30. Dubbelzjdge collectorspanners n profelral pagna 3 leggen en tegen eerste collector schuven.. Rbbelbusverbnders op de aanslutngen van de pagna 3 eerste collector schuven en met klemmen vastzetten. 3. Tweede collector tegen de eerste collector pagna 3 schuven en met klemmen vastzetten. 4. Schroeven van de dubbelzjdge pagna 3 collectorspanners vastdraaen. 5. Op dezelfde maner te werk gaan bj alle verdere pagna 3 collectoren. 6. Enkelzjdge collectorspanners lnks monteren. pagna 3 Afb Hydraulsche aanslutng SD 7 0 Verzamelledngen aansluten 7. Collectorvoeler tot de aanslag n de collector met de aan te sluten toevoerledng schuven en vastschroeven. pagna Houder voor toevoerledng op collectorframe pagna 34 steken en vastschroeven. 9. Elleboog met wartelmoer en klemrng aan pagna 35 toevoer- en retouraanslutng bevestgen. 0. Elleboog met klemmen vastzetten. pagna 35. Installatecontrole utvoeren. pagna 38. Verzamelledngen soleren met UV-bestendg pagna 38 materaal dat bestand s tegen hoge temperaturen. Afb. 64 Collectorvoeler en aanslutdelen monteren SD (006/04) 39

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Montagevoorschrift. Vlakke collectoren

Montagevoorschrift. Vlakke collectoren Voor de vakman Montagevoorschrift Vlakke collectoren Zonnecollector SCM Montage op plat dak en aan de gevel 63043970.0-.SD Algemeen.................................................. 3 Technische gegevens........................................

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk G Palletstellngsystemen een modular systeem met grenzeloze veelzjdghed

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk B Legbordstellngsystemen voor alle stuates Rumte- en tjdwnst behoren tot

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek. voor verbouwingen en renovaties. Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS. Aanvullende prijslijst bij uw documentatie

Energie besparen met keramiek. voor verbouwingen en renovaties. Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS. Aanvullende prijslijst bij uw documentatie Energe besparen met keramek voor verbouwngen en renovates Aanvullende prjsljst bj uw documentate Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS Product- en prjsnformate PS 13/1, geldg vanaf 1 jul 2013 Nederland -

Nadere informatie