VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN."

Transcriptie

1 VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH Cement <,% CM CaSo < 0,% CM De vloer werd vooraf gedroogd tot een optmaal houtvochtgehalte. Daarom moeten de vloerdelen n de gesloten verpakkng een paar dagen acclmatseren n de rumte waar de houten vloer utendeljk zal geplaatst worden. In de zomer s dt mnstens 8 uur en n de wnter s dt tot dagen. Op de maner kan de vloer zch aanpassen aan de plaatseljke omstandgheden. De optmale omstandgheden voor het leggen van je vloer s een temperatuur tussen en C en een relateve luchtvochtghed tussen en %. In geval van verljmng moet de bestaande vloerbekledng volledg verwjderd worden. Bj zwevende plaatsng moet bj dampdoorlatende vloerbekledng (tapjt, naadvlt, enz.) de bestaande vloerbekledng eerst verwjderd worden. Met dampdchte vloerbekledng (PVC, Lnoleum, enz.) moet de bestaande vloerbekledng net verwjderd worden. Gebruk bj zwevende plaatsng altjd een ondervloer. We raden u aan om een Quck-Step ondervloer te gebruken. PLANKENVLOER: Verwjder eerst de eventueel bestaande vloerbekledng. Er mogen geen tekenen van schmmel- en/of nsectenaantastngen aanwezg zjn. Zorg ervoor dat de bassvloer vlak s. Spjker loslggende delen vast. Inden uw plankenvloer op het geljkvloers lgt, leg dan eerst een plastekfole (Quck-Step Screen). Plaats herop een utvlakvloer (Quck-Step Softboard). Om het helemaal perfect te maken legt u best nog een Quck-Step ondervloer boven de Softboard om ook de oneff enheden tussen de Softboard platen te egalseren. Installeer de neuwe vloer dwars op de rchtng van de bestaande bassvloer. Het s noodzakeljk dat de kruprumte onder de plankenvloer voldoende geventleerd wordt. Verwjder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventlate (mnstens cm² totale ventlateopenngen per m² vloer). Het hout mag maxmaal 0% vocht bevatten. Als er vloerverwarmng of -koelng s, gelden bjkomende rchtljnen. Bezoek voor meer nformate. Een vers gegoten chape moet mnstens week utdrogen per cm dkte tot cm, en weken per cm dkte boven cm, bj voldoende ventlate. Een chape van cm bjvoorbeeld moet ten mnste 8 weken utdrogen. Voor chapes dkker dan cm, moet u her tot weken per cm bjrekenen. Het vochtgehalte moet mnder dan,% zjn bj cementgebonden chape (CM-methode) en 0,% bj een anhydret gebonden chape.

2 > mm m > mm 0 cm Zorg ervoor dat de ondergrond vlak s. Oneff enheden van meer dan mm over een lengte van m moeten utgevlakt worden. Hetzelfde geldt voor oneff enheden van meer dan mm over een lengte van 0 cm. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, proper, stevg en droog s. 8 U kunt ervoor kezen om de parketvloer zwevend te plaatsen of volvlaks te verljmen op de ondergrond. U mag de panelen echter net vastnagelen of vastschroeven. De panelen kunnen eenvoudg n elkaar geklkt worden dankzj de ngeneuze vorm van de tand en de groef van het Unclc Multf t klksysteem, zodat verljmen n de verbndng overbodg s. Er kan enkel rechtstreeks geljmd worden op een chape de hervoor geschkt s (vlakhed, hechtng, barsten, enz.), n overeenstemmng met de algemeen erkende regels en voorschrften van het vak. De ondergrond moet voldoende droog, hard en homogeen zjn. De algemene legnstructes met betrekkng tot de Quck- Step Unclc Multf t parket zoals n dt document beschreven, zjn ook her geldg. Ook dezelfde voorberedende maatregelen denen genomen te worden (utzettngsvoegen, vloerverwarmng, enz.) 9 Een neuwe parketvloer kan ook op een oude tegelvloer geplaatst worden. Herbj wordt aangeraden om de parket zwevend te plaatsen en net te verljmen. 0 U heeft het standaard gereedschap om houten vloeren te plaatsen nodg: hamer, zaag (decoupeerzaag, handcrkelzaag, handzaag of afkortzaag), potlood, meetlnt, velghedsbrl en handschoenen. Daarnaast hebt u ook volgende accessores nodg: nstallatekt (trekjzer, afstandsblokjes en een voor Unclc geschkt stootblok), onderhoudsproducten, ondervloersysteem of parketljm en ljmkam. Als u ervoor kest om uw parketvloer te verljmen, raden wj u Quck- Step parketljm aan. Geleve steeds de nformate en aanwjzngen van de ljmfabrkant met betrekkng tot droogtjd, verbruk, ljmkam, e.a. op te volgen. Deze nstructes zjn steeds vermeld op de verpakkng van de ljm. Kest u voor een zwevende plaastng, gebruk dan een ondervloer de een stabele bass voor de vloer vormt, zoals de Quck-Step Unsound ondervloer. Het gebruk van accessores verschllend van Quck-Step accessores kan schade toebrengen aan de Quck-Step vloer. In dat geval s de door Quck-Step geboden garante net langer geldg. Daarom geven we u de raad om enkel Quck-Step accessores te gebruken de specaal ontworpen en getest zjn voor gebruk met Quck-Step vloerpanelen.

3 A A> cm A > cm A Controleer alle planken n optmale lchtomstandgheden (daglcht) voor en tjdens het plaatsen. Panelen met zchtbare gebreken mogen net geplaatst worden. Meet voor de start van de nstallate uw rumte. Voorze dat op het ende van de nstallate de laatste rj vloerpanelen mnstens cm breed s. Let er bj het leggen op dat de panelen voldoende gemengd worden, zodat er net te veel denteke, lchtere of donkere panelen bj elkaar lggen. Voor het vsueel mooste resultaat legt u best de panelen n de rchtng van de langste muur en parallel met de lchtnval. Controleer of oude muurplnten verwjderd kunnen worden. U kunt ook de plnten laten staan en de vloer afwerken met Quck-Step prof elen of de bestaande plnten afdekken met de Quck-Step afdekplnt. Controleer of de deuren nog open en dcht zullen kunnen na plaatsng van de vloer met ondervloer (voorze ten mnste + cm). Unclc Mutlf t panelen zjn net geschkt voor het gebruk n vochtge rumtes zoals badkamers en sauna s. U kunt kezen waar u de vloer begnt te plaatsen. Denk na over wat de eenvoudgste maner s om de vloer te plaatsen. We zullen het plaatsen demonstreren voor rechtshandgen, van lnks naar rechts. U kunt n de andere rchtng werken nden u dat wenst. Unclc Multf t s een revolutonar systeem voor het plaatsen van houten vloeren. De panelen kunnen eenvoudg n elkaar geklkt worden dankzj de ngeneuze vorm van de tand en groef. Unclc Multf t s unek omdat u de planken op dre verschllende maneren kunt plaatsen:. In elkaar klkken onder een hoek van 0-0. Op de korte kant naar beneden drukken. Horzontaal n elkaar schuven met de Unclc stootblok of trekjzer (handg n moeljke stuates). Inden u voor een geljmde plaatstng heeft gekozen, breng dan de ljm aan zoals de nstructes van de ljm beschrjven. Inden u voor een zwevende plaatsng gekozen heeft, nstalleert u eerst één rol ondervloer volgens breedte en naarmate u vordert met de plaatsng van de panelen. Het s absoluut noodzakeljk een egalserende ondervloer te gebruken om klene oneff enheden van de ondergrond volledg weg te werken. Ook moet n de meeste gevallen een dampremmende fole gebrukt worden tegen opstjgend vocht of condensate. U kunt meer nformate over Quck-Step ondervloeren en hoe ze te plaatsen vnden op de verpakkng van uw ondervloer of bj uw dealer.

4 0- mm Let erop dat n het geval van verljmen, het geljmde gedeelte zo weng mogeljk belopen wordt tjdens het leggen. Begn de eerste rj met een volledge plank. Zaag van het eerste paneel zowel de lange als de korte tand af. Plaats de plank met afgezaagde kanten tegen de muren. Plaats afstandsblokjes ut de nstallatekt tussen de plank en de muur. Dt zorgt ervoor dat uw utzettngsvoeg breed genoeg s: 0 tot mm. 8 Plaats het te monteren paneel met de korte kant tegen het eerste paneel. Druk het lchtjes met de korte kant naar beneden. De panelen zullen vanzelf n elkaar klkken. 9 Plaats het Unclc stootblok over de korte voeg tussen de panelen en sla voorzchtg totdat de panelen volledg op één ljn lggen. Zorg ervoor dat bede panelen vlak lggen op de bassvloer en dat u het stootblok plaatst zoals aangegeven op de f guur om beschadgngen te vermjden. 0 U moet de panelen natuurljk ook verzagen. Voor een nette zaagsnede moet u de bovenlaag van de plank naar onder houden bj een decoupeerzaag of handcrkelzaag en naar boven bj een handzaag of afkortzaag. Zorg ervoor dat de dwarsvoegen van panelen van twee opeenvolgende rjen noot op één ljn lggen. Zorg steeds voor een versprngng van mnstens cm.

5 mm 0- mm 0- mm 0- mm >8m >8m >m ONE ALL GLUE U moet de panelen natuurljk ook verzagen. Voor een nette zaagsnede moet u de bovenlaag van de plank naar onder houden bj een decoupeerzaag of handcrkelzaag en naar boven bj een handzaag of afkortzaag. Zorg ervoor dat de dwarsvoegen van panelen van twee opeenvolgende rjen noot op één ljn lggen. Zorg steeds voor een versprngng van mnstens cm. Waar het moeljk s om de de planken te leggen met het stootblok (bv. tegen de muur, n een hoek, de laatste rj, etc.), kunt u ze samentkken met het trekjzer en een hamer. Ga zo verder tot het ende van de rumte. Bj lengtes groter dan m en breedtes groter dan 8 m dent men een ntermedare utzettngsvoeg te voorzen. Het utzetten en nkrmpen s lnear, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de spelng dent te zjn. Hout s het voornaamste bestanddeel van deze Quck-Step vloer. Omdat de vochtghed n de rumte kan varëren, bjvoorbeeld tussen zomer en wnter, s het noodzakeljk dat de vloer kan utzetten en nkrmpen. Zorg er daarom voor dat u een utzettngsvoeg vrjlaat van mnstens 0 tot mm aan elke kant van de vloer, rond buzen, dorpels en onder deuren. Hou er rekenng mee dat de vloer eventueel n één rchtng kan bewegen. Voorze n elk geval ook een utzettngsvoeg (bjvoorbeeld onder deuren) tussen de verschllende kamers. Deze utzettngsvoegen worden afgedcht met een prof el (bjvoorbeeld het Quck-Step Inczo prof el) dat aan de bassvloer bevestgd wordt. Verwjder alle afstandsblokjes. Installeer de plnten op de plastekfole de tegen de muur oploopt van onder de vloer. Bevestg de plnten noot aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plnt utzetten en nkrmpen. Op plaatsen waar geen prof elen of plnten kunnen geplaatst worden, moet u de utzettngsvoeg opvullen met een elastsche pasta (Quck-Step Kt).

6 +0 mm 0- mm 0 - mm Zorg er bj het verzagen van de panelen voor dat de utzettngsvoeg onder de deurljst ten mnste 0 tot mm s. Als u het paneel net kunt optllen, gebruk dan een aangepast stootblok of trekjzer en hamer om de panelen n elkaar te tkken. Gebruk bj nstallate n vochtge rumten (zoals badkamers) steeds de Quck-Step Kt onder deurljsten. Zorg ervoor dat, n de rj waar zch een bus bevndt, de bus preces op de dwarse naad tussen twee panelen komt. Neem een boorhulpstuk met een dameter geljk aan de dameter van de bus + 0 mm. Klk de panelen n elkaar op de korte kant en boor de openng met centrum op de voeg van de twee panelen. Monteer nu de panelen op de vloer. Ga als volgt te werk:. Meet af waar de ledng moet komen. Hou rekenng met de utzettngsvoeg de u dent te laten. Neem een klokboor met een dameter de geljk s aan de dameter van de ledng 0 mm voor eventuele utzettng. Doorboor het paneel op de plaats waar de ledng moet komen. Verleng de borng naar de rand van het paneel toe. Plaats het paneel rond de ledng. Zaag ut een andere paneel een stuk dat zo preces mogeljk past en ljm dt vast met houtljm. Werk buzen af met Quck-Step rozetten of met een elastsche pasta (Quck-Step Kt) voor een perfecte afwerkng. Gebruk bj nstallate n vochtge rumten (zoals badkamers) steeds de Quck-Step Kt rond doorvoerkanalen, en plaats er eventueel een Quck-Step rozet bovenop. Waar het moeljk s om de de planken te leggen met het stootblok (bv. onder de radator), kunt u ze samentkken met het trekjzer en een hamer.

7 < mn type w H 0 8 Bj zwevende plaatsng kan u tjdens en onmddelljk na het monteren de vloer betreden en met de afwerkng begnnen. Bj geljmde plaatsng geleve steeds de nformate en aanwjzngen van de ljmfabrkant op te volgen met betrekkng tot droogtjd. Ook na het leggen zjn een temperatuur tussen 8 en 0 C en een relateve luchtvochtghed tussen en 0 % belangrjk voor een houten vloer. Tjden de wntermaanden s de lucht n de rumte gewoonljk erg droog. Daarom worden best luchtbevochtgers aan de radatoren geplaatst om een constante luchtvochtghed te bekomen. Voor grote rumtes zjn eerder elektrsche luchtbevochtgers nodg. In de zomer en de herfst, bj een hoge relateve luchtvochtghed, moet de rumte goed geventleerd worden. Droog onderhoud kan met een Quck-Step mcrovezeldoek of met een stofzuger. Zorg ervoor dat deze utgerust s met zachte welen en een specale parketborstel om krassen op uw vloer te vermjden. Gebruk noot een stoomrenger. Nat onderhoud s absoluut utgesloten. Voor lcht vochtg onderhoud raden we de Quck-Step onderhoudsproducten aan (ze nstructes bj deze producten). Bedenk dat het gebruk van andere schoonmaakproducten uw vloer kan beschadgen. Altjd onmddelljk droog nadwelen tot er geen vocht meer zchtbaar s op de vloer. Voor afgeschunde producten bevelen we ten zeerste droog schoonmaken aan. Bj onze geolede houten vloeren raden we aan om af en toe Quck-Step Ol Care te gebruken om te verkomen dat uw vloer er droog en dof gaat uzen. Met Quck-Step Ol Care herstelt u het oorspronkeljke uterljk van je vloer. Volg opneuw nauwgezet de nstructes de u op het product zelf terugvndt. Verwjder water onmddelljk. Bescherm meubel- en stoelpoten met deugdeljk vlt. Vermjd het nlopen van vul, water en zand door een aangepaste voetmat aan de deur te leggen. Gebruk (kantoor)stoelen en fauteuls met zachte welen Type W (EN 90), de geschkt zjn voor parket en/of gebruk een geschkte kantoormat. Versleep noot meubels over de vloer, maar tl deze op. 8 Zoals bj elk natuurproduct zal zonlcht kleurveranderngen veroorzaken aan het houtoppervlak.

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen.

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. VOOREREIDING Laat de planken gedurende minstens 48 uren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur

Nadere informatie

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen.

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. WWW..COM Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. LAGUNE De Quick Step Lagune vloer kan zowel in een gewone ruimte als in een badkamer gelegd worden.

Nadere informatie

NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF

NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN Uniclic Multifi t is een revolutionair systeem voor het plaatsen van samengesteld parket. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden

Nadere informatie

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE 1) Algemeen Uniclic is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef klikken de

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Installatie en onderhouds instructies, garantie beleid. BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. www.berryalloc.com. Discover this product

Installatie en onderhouds instructies, garantie beleid. BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. www.berryalloc.com. Discover this product Installatie en onderhouds instructies, garantie beleid BerryAlloc Vinyl Planks Wherever. Forever. www.berryalloc.com Discover this product (1/4) 1. Inleiding PureLoc is een LVT vloer ontworpen voor residentieel

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie

Contesse Exell Handleiding

Contesse Exell Handleiding 1 Contesse Exell Handleiding 1. Algemeen Bij het plaatsen van Contesse Exell zijn geen kleefstoffen of onhandige lijm nodig. Door de flexibiliteit van de Contesse Exell planken, deze kunnen op oneffen

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000. Standaard en individuele oplossingen voor stellingsystemen met één of meerdere verdiepingen

LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000. Standaard en individuele oplossingen voor stellingsystemen met één of meerdere verdiepingen LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000 Standaard en ndvduele oplossngen voor stellngsystemen met één of meerdere verdepngen Oplossngen voor vandaag, vse voor morgen Wj zjn er voor u 1. 2. 3. Wereldwjd

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN VOORDELEN BAMBOEVLOEREN Milieuvriendelijk Op wereldvlak zal er een schaarste komen van tropische hardhout soorten. Bamboe biedt hier het alternatief. Bamboe is geen boom maar een grassoort dat razendsnel

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Vloeren Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Ondervloeren Laminaat Flexxfloors Massieve vloerdelen Afwerken en onderhouden Vloeren leggen Een vloer van GAMMA is altijd een verstandige keuze. Het uitgekiende

Nadere informatie

De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie

De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie KEUKEN INSTALLATIE De stap-voor-stap-handleiding voor een correcte keukeninstallatie Deze brochure is de handleiding bij de voorbereiding en installatie van je nieuwe keuken. Binnenin vind je tips en ideeën,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES INSTALLATIE INSTRUCTIES 1/5 Geachte klant, Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen. INSTALLATIEMATERIAAL

Nadere informatie