Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft"

Transcriptie

1 Regelng teoretsc solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft Regelng van de Mnster van Fnancën van FM aar/0000 M, drecte Fnancële Markten, oudende regels betreffende scenaroanalyses en berekenngswze van et teoretsc solvabltetscrterum (Regelng teoretsc solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft) DE MINISTER VAN FINANCIËN, Gelet o artkel 24a1, verde ld, van et Beslut rudentële regels Wft; BESLUIT: 1. Algemene utgangsunten voor de scenaroanalyses voor marktrsco s en verzekerngstecnsce rsco s Artkel 1 In deze regelng wordt verstaan onder: a. aandelenrsco: et rsco voortvloeend ut een dalng van de waarde van aandelen genoteerd o gereglementeerde markten n de Euroese Economsce Rumte of OESOlanden, aandelen n okomende landen, net-beursgenoteerde aandelen, van edgefondsen, grondstoffen en andere waarden. b. beslut: et Beslut rudentële regels Wft; c. kredetbeoordelng: een taxate van de kredetwaardged van een beleggng of een fnancële ondernemng afgegeven door Standard and Poor s, Ftc, Moody s of AM Best; d. marktrsco s: et rentersco, aandelenrsco, vastgoedrsco, kredetrsco en et tegenartkredetrsco; e. verzekerngstecnsce rsco s: et kortlevenrsco, langlevenrsco en kostenrsco. Artkel 2 1. De berekenng van et teoretsce solvabltetscrterum vndt laats o de volgende wze en n de volgende volgorde: a. de ntële balans wordt ogesteld o bass van de ngevolge de Wet o et fnanceel toezct ngedende staten met toeassng van et doorkkrnce, bedoeld n artkel 3; b. de toerekendedstoets, bedoeld n artkel 121 van et beslut, s van toeassng; c. de scenaroanalyses van de markt- en verzekerngstecnsce rsco s worden toegeast zoals bescreven n deze regelng; d. voor de berekenng van de searate effecten van de scenaroanalyses van de markt- en verzekerngstecnsce rsco s o de aanwezge solvabltetsmarge wordt de balans na doorrekenng van een scenaroanalyse oneuw ogesteld en wordt de aanwezge solvabltetsmarge, bedoeld n artkel 95 van et beslut, oneuw berekend; de levensverzekeraar oeft daarb geen rekenng te ouden met veranderngen n et n artkel 98, derde ld, van dat beslut bedoelde rudentële flter voor de voorzctge rente en de levensverzekeraar oeft de n de toerekendedstoets geen rekenng te ouden met veranderngen n de geanteerde onzekeredsmarges; e. b de meerwaarden, bedoeld n artkel 97, eerste ld, van et beslut wordt voor de berekenng van de searate effecten van de scenaroanalyses o de aanwezge 1

2 solvabltetsmarge geen rekenng geouden met belastnglatente; f. na toeassng van de onderdelen a tot en met e, worden de searate effecten van de markt- en verzekerngstecnsce rsco s o de aanwezge solvabltetsmarge geaggregeerd met beul van de tabel, bedoeld n artkel 19. g. et n onderdeel f geaggregeerde resultaat wordt gecorrgeerd voor verlesabsorte van tecnsce voorzenngen overeenkomst artkel 4;. et n onderdeel g berekende resultaat wordt gecorrgeerd voor verlesabsorte van utgestelde belastngen overeenkomstg artkel 5;. Onvermnderd et tweede en derde ld s de utkomst van et teoretsc solvabltetscrterum et resultaat van onderdeel vermengvuldgd met 95%. 2. Inden de levensverzekeraar meerwaarden als bedoeld n et eerste ld, onderdeel e, net betrekt n de berekenng van de aanwezge solvabltetsmarge dan s et n et eerste ld, onderdeel g, bedoelde geaggregeerde resultaat ten mnste gelk aan et geaggregeerde resultaat van de scenaroanalyses nden de meerwaarden wel zouden zn betrokken n de berekenng ter voorkomng van dubbeltellngen; et laatstgenoemde resultaat wordt vermnderd met de net-betrokken meerwaarden. 3. De levensverzekeraar berekent er scenaro de toe- of afname van de aanvullng tot de gegarandeerde afkoowaarden n de toerekendedstoets, bedoeld n artkel 121 van et beslut. Inden de utkomst van de met beul van de tabel, bedoeld n artkel 19, geaggregeerde afnames van de aanvullng tot de gegarandeerde afkoowaarden oger s dan de aanvullng tot gegarandeerde afkoowaarden n de ntële toerekendedstoets dan lct de levensverzekeraar de aanvullng tot gegarandeerde afkoowaarden toe er scenaro ondersceden naar verzekerngen n geld en beleggngsverzekerngen. Artkel 3 1. Voor et vaststellen van de ntële balans en de utkomsten van de scenaroanalyses voor de marktrsco s gaat de levensverzekeraar ut van et doorkkrnce. 2. Het doorkkrnce s van toeassng o: a. beleggngsmaatscaen; b. beleggngsfondsen; c. andere ndrecte blootstellngen. 3. In afwkng van et tweede ld s et doorkkrnce net van toeassng o aandelen of fnancële nstrumenten, gebaseerd o verakte lenngen, de o een gereglementeerde markt worden verandeld. 4. De levensverzekeraar ast et doorkkrnce teratef toe totdat de n deze regelng genoemde rsco s geïdentfceerd zn. 5. Het effect er scenaroanalyse o de waarde van een aandeel n de n et tweede ld onderdelen a, b en c, bedoelde beleggngen s net groter dan de balanswaarde van et aandeel n de beleggngen. 6. In afwkng van et tweede ld, onderdeel b, wordt, nden een beleggngsfonds onvoldoende transarant s om tot een allocate van de beleggngen te komen, utgegaan van et beleggngsmandaat van et beleggngsfonds. 7. Inden et net mogelk s om et doorkkrnce toe te assen, wordt et beleggngsfonds geclassfceerd als aandelenrsco B overeenkomstg artkel 9, derde ld, onderdeel b. De levensverzekeraar lct de redenen toe waarom et net mogelk s et doorkkrnce toe te assen. Artkel 4 2

3 1. Inden n de berekenng van de verwactngswaarde van de ut de verzekerngsverlctngen voortvloeende kasstromen een voorzenng s ogenomen voor wnstdelngen de nog net zn utgekeerd of zn bgescreven b de gegarandeerde utkerngen en de b et otreden van de n artkel 1, onderdelen d en e, genoemde rsco s verlesabsorberend zn, kan de levensverzekeraar n de berekenng van de scenaroanalyses deze voorzenng n de berekenng betrekken. 2. De levensverzekeraar berekent er scenaroanalyse et effect zowel met als zonder rekenng te ouden met verlesabsorte van de tecnsce voorzenngen. 3. De correcte n et geaggregeerde resultaat van de scenaroanalyses ut oofde van de verlesabsorte bedraagt ten oogste de n et eerste ld bedoelde voorzenng. Artkel 5 1. Inden de levensverzekeraar een netto utgestelde belastngverlctng eeft, kan deze betrekken n de berekenng van et teoretsc solvabltetscrterum als een correcte van et geaggregeerde resultaat van de scenaroanalyses. 2. De n de ntële balans ogenomen waarden van de voorzenng voor utgestelde belastngverlctngen en de latente belastngvorderng blven b de berekenng van de scenaroanalyses ongewzgd. 3. De n et eerste ld bedoelde correcte bedraagt ten oogste de ntële netto belastnglatente, znde et osteve verscl van de voorzenng voor utgestelde belastngverlctngen en de latente belastngvorderng. Artkel 6 1. Voor de berekenng van de utkomsten van scenaroanalyses mag de levensverzekeraar aanwezge rscomtgerende nstrumenten meenemen utslutend voor zover deze aantoonbaar effectef zn en als et restrsco net matereel s. Het restrsco s et rsco dat voortvloet ut de mogelked dat de rscoblootstellng de wordt afgedekt door rscomtgerende nstrumenten net samenvalt met de rscoblootstellng van de levensverzekeraar. 2. Managementactes de betrekkng ebben o toekomstge rscomtgerende nstrumenten kunnen worden meegenomen voor zover deze realstsc zn en aantoonbaar voortvloeen ut de regulere bedrfsvoerng, et gevoerde rscobeeer en afdekkngsbeled. Artkel 7 1. De levensverzekeraar neemt b et gebruk van een kredetbeoordelng et volgende n act: a. ngeval slects één kredetbeoordelng besckbaar s, wordt deze beoordelng gebrukt n de berekenng van et effect o de aanwezge solvabltetsmarge; b. ngeval twee kredetbeoordelngen besckbaar zn, wordt de beoordelng gebrukt de resulteert n de grootste dalng van de aanwezge solvabltetsmarge; c. ngeval dre of meer kredetbeoordelngen besckbaar zn, wordt de één na oogste beoordelng gebrukt. 2. De kredetwaardgedsklassen geanteerd n deze regelng zn gelk aan de volgende kredetbeoordelngen: Kredetwaardged Standard & Poor s / Ftc Moody s 0 AAA Aaa AM Best 3

4 1 AA Aa A++ 2 A A A 3 BBB Baa B++ 4 BB Ba 5 B B 6 CCC Caa 2. Scenaroanalyse voor et rentersco Artkel 8 1. Met de scenaroanalyse van et rentersco wordt et effect berekend van een onmddellke stgng of dalng van de rente o de aanwezge solvabltetsmarge. 2. Het rentersco eeft betrekkng o alle rentegevoelge actva en assva. 3. Het effect van et rentersco o de aanwezge solvabltetsmarge s gelk aan de oogste utkomst van de berekenng o grond van et scenaro met een stgng van de rente en et scenaro met een dalng van de rente. De rocentuele stgng en dalng n de rente zn afankelk van de lootd en luden als volgt: Lootd (n aren) Stgng Dalng 1 70% 75% 2 70% 65% 3 64% 56% 4 59% 50% 5 55% 46% 6 52% 42% 7 49% 39% 8 47% 36% 9 44% 33% 10 42% 31% 11 39% 30% 12 37% 29% 13 35% 28% 14 34% 28% 15 33% 27% 16 31% 28% 17 30% 28% 18 29% 28% 19 27% 29% 20 26% 29% 90 20% 20% 4. Voor lootden de net zn vermeld n de n et derde ld ogenomen tabel, wordt de waarde van de stgng of dalng lnear geïnteroleerd. Ondanks de voorgescreven rocentuele mutate, bedraagt de rentemutate ten mnste 100 bassunten. 3. Scenaroanalyse voor et aandelenrsco 4

5 Artkel 9 1. Met de scenaroanalyse van et aandelenrsco wordt et effect berekend van een onmddellke dalng van de waarden van de n et derde ld bedoelde actva. 2. B de berekenng wordt utgegaan van de onderverdelng tussen aandelenrsco A en aandelenrsco B. 3. In dt artkel wordt verstaan onder: a. aandelenrsco A: rsco van aandelen genoteerd o gereglementeerde markten n de Euroese Economsce Rumte of OESO-landen; b. aandelenrsco B: rsco van aandelen n okomende landen, net-beursgenoteerde aandelen, van edgefondsen, grondstoffen en van andere soortgelke waarden net bedoeld n onderdeel a. 4. De volgende ercentages worden toegeast: a. aandelenrsco A: een dalng van de waarde met 39%; b. aandelenrsco B: een dalng van de waarde met 49%. 5. De n et verde ld genoemde ercentages worden veroogd met de utkomst van et symmetrsce demngsmecansme van et betreffende boekaar, waardoor de ercentages oger zullen zn nadat aandelenmarkten zn gestegen en lager nadat aandelenmarkten zn gedaald. 6. De Nederlandsce Bank stelt de utkomst van et symmetrsc demngmecansme aarlks vast en ublceert deze voor 31 anuar van et aar na et betrokken boekaar o aar webste. Artkel Voor de toeassng van et aandelenrsco kan de levensverzekeraar beaalde deelnemngen bescouwen als strategsc. De scenaroanalyse voor deze categore s een onmddellke dalng van de waarde met 22%. 2. De levensverzekeraar kan een deelnemng als strategsc bescouwen als de waarde van deze deelnemng waarscnlk mnder volatel s voor de komende 12 maanden dan de waarde van andere aandelen over dezelfde erode als gevolg van zowel de aard van de deelnemng als de nvloed utgeoefend door de levensverzekeraar n de deelnemng. 3. De levensverzekeraar lct toe welke deelnemngen als strategsc bescouwt en betrekt daarb alle relevante factoren, waaronder: a. et bestaan van een dudelke stratege om de deelnemng voor een lange erode aan te ouden; b. de consstente van deze stratege met de belangrkste rocedures en maatregelen de rctng geven aan de actvteten van de levensverzekeraar of deze beerken; c. et vermogen van de levensverzekeraar om de deelnemng aan te ouden; d. et bestaan van een duurzame band; en e. waar de levensverzekeraar onderdeel s van een groe: de consstente met deze stratege met de belangrkste rocedures en maatregelen de rctng geven aan de actvteten van de groe of deze beerken. 4. Scenaroanalyse voor et vastgoedrsco Artkel Met de scenaroanalyse van et vastgoedrsco wordt et effect berekend van een onmddellke dalng van 25% van de waarde van n et tweede ld genoemde actva. 5

6 2. Het vastgoedrsco eeft betrekkng o onroerend goed, zowel n egen gebruk als beleggngsobecten. 3. Beleggngen n ondernemngen de matereel met vreemd vermogen zn gefnancerd of geen sgnfcant drect of ndrect vastgoed o de balans ebben, worden meegenomen n de scenaroanalyse van et aandelenrsco. 5. Scenaroanalyse voor et kredetrsco Artkel Met de scenaroanalyse van et kredetrsco wordt et effect berekend van een onmddellke veranderng n de kredetwaardged van n et tweede ld genoemde actva o de aanwezge solvabltetsmarge. 2. Het kredetrsco eeft betrekkng o lenngen, bedrfsoblgates, gedekte oblgates, (er)verakte yoteken, (er)verakte lenngen, gestructureerde roducten, deosto s en lqude mddelen. 3. Lenngen aan of aantoonbaar gegarandeerd door natonale overeden van landen bnnen de EER dan wel met een AAA of AA kredetwaardged, utgegeven n de natonale valuta worden net meegenomen n deze module. Dt geldt ook voor multlaterale ontwkkelngsbanken en nternatonale organsates. 4. Het effect o de aanwezge solvabltetsmarge wordt beaald door de actuele waarde van de beleggng te vermengvuldgen met een factor ut de onderstaande tabel o bass van duur (d) en kredetwaardged (0-6, zonder ratng). Inden de gemddelde duur van een nstrument klener s dan één aar, wordt deze o één aar gesteld. Kredetscok n % zonder ratng 4 5&6 1 d<5 0,70d 0,90d 1,20d 2,3d 2,80d 4,30d 7,3d 5 d<10 1,85+0,33d 2,6+0,38d 3,5+0,50d 5+1,3d 6,6+1,48d 9,95+2,31d 16,5+4,0d 10 d<15 2,15+0,30d 3,4+0,30d 5,5+0,30d 10+0,8d 11,8+0,96d 17,05+1,60d 53,5+0,3d 15 d<20 2,15+0,30d 3,4+0,30d 5,5+0,30d 10+0,8d 11,8+0,96d 36,55+0,30d 53,5+0,3d 20 d 2,15+0,30d 3,4+0,30d 5,5+0,30d 20+0,3d 25,0+0,30d 36,55+0,30d 53,5+0,3d max d Scenaroanalyse voor et tegenartkredetrsco Artkel Met de scenaroanalyse van et tegenartkredetrsco wordt et effect berekend van een onmddellke veranderng n et tye 1 en tye 2 tegenartkredetrsco van n et tweede ld genoemde actva o de aanwezge solvabltetsmarge. 2. Het tye 1 tegenartkredetrsco eeft betrekkng o dervaten met een rscomtgerende werkng en vorderngen o erverzekeraars, met nbegr van et aandeel van erverzekeraars n de tecnsce voorzenngen. 3. Het tye 2 tegenartkredetrsco eeft betrekkng o lenngen o sculdbekentens aan et mdden- en klenbedrf en yoteeklenngen met en zonder Natonale 6

7 u = ( 1 + γ ( 1 )( + ) ( ) 1 ) Hyoteek Garante (NHG). Artkel De utkomst van de scenaroanalyse voor tye 1 tegenartkredetrsco wordt als volgt berekend: a. de levensverzekeraar beaalt voor elke vorderng o erverzekeraars et te verwacten verles b wanbetalng (loss gven default, LGD) door: LGD = max( 0; 0,5 UtstaandV eraal 0,85 Onderand ) waarb UtstaandVeraal staat voor et aandeel erverzekerng n de tecnsce voorzenng, vermeerderd met vorderng o erverzekeraars, van de -de vorderng en Onderand voor actuele waarde van et onderand van de -de vorderng. b. de levensverzekeraar beaalt voor elk dervaat met een rscomtgerende werkng et te verwacten verles b wanbetalng (loss gven default, LGD): LGD = max( 0; 0,9 Dervaat 0,85 Onderand ) waarb Dervaat staat voor actuele waarde van et -de dervaat en Onderand voor actuele waarde van et onderand van de -de dervaat. 2. Met de kansen o n gebreke blven van tegenart voor kredetbeoordelng = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zn gedefneerd door: 0 = 0,002%, 1 = 0,01%, 2 = 0,05%, 3 = 0,24%, 4 = 1,2% en 5 = 6 = 4,175% berekent de verzekeraar voor = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en = 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 met γ = 0, 25 de volgende grooteden: u = (1 ) (1 ) (1 + γ )( + ) v (1 + 2γ ) (1 ) = 2 + 2γ Met deze grooteden beaalt de verzekeraar de standaarddevate S met en T met S = v + z y u = 0 = 0 = 0 y 1 2 T = 6 y = 0 waarb met y de sommate van alle LGD met dezelfde kredetbeoordelng en z de sommate van alle gekwadrateerde LGD met dezelfde kredetbeoordelng. 3. De levensverzekeraar berekent de utkomst van de scenaroanalyse van et n artkel 13, tweede ld, genoemde tye 1 rsco voor dervaten met een rscomtgerende werkng en vorderngen o erverzekeraars als volgt: als S 0,0705 T dan s de utkomst 3S, en als S > 0,0705 T dan s de utkomst mn(5s; T). 7

8 Artkel De utkomst van de scenaroanalyse voor tye 2 tegenartkredetrsco s de som van de utkomsten van de berekenngen n de onderdelen a, b en c: a. de scenaroanalyse voor wonngyoteken met een bedrag lager dan 1 mloen euro zonder Natonale Hyoteek Garante (NHG) wordt beaald als: waarb 0,15 LGD LGD = max( 0, Lenng 0,6 Onderand ) Herb staat Lenng voor de actuele waarde van yoteeklenng en Onderand voor de actuele waarde van et onderand ; b. de scenaroanalyse voor wonngyoteeklenngen met een bedrag lager dan 1 mloen euro met NHG wordt beaald als 0,07% van de actuele waarde van de som van de wonngyoteeklenngen met NHG de zn verstrekt aan natuurlke ersonen of aan klene tot mddelgrote ondernemngen; c. de scenaroanalyse voor MKB-lenngen zonder kredetbeoordelng wordt beaald als met 0,9 > 3maand 3maand LGD + 0,15 LGD LGD = 0,45 max(0, Lenng 0,6 Onderand ) Herb staat Lenng voor de actuele waarde van lenng en Onderand voor de actuele waarde van et onderand secfek aan lenng toegekend. De ndcate >3 maand versus 3 maand brengt b de LGD s een tweedelng aan n de mate van acterstallged. 2. B deze scenaroanalyse worden de yoteeklenngen meegenomen de zn verstrekt aan natuurlke ersonen of aan klene tot mddelgrote ondernemngen. 3. Hyoteeklenngen de net bnnen deze scenaroanalyse vallen, worden ogenomen n de scenaroanalyse van et kredetrsco, bedoeld n artkel Scenaroanalyses voor de verzekerngstecnsce rsco s Artkel Met de scenaroanalyse van et kortlevenrsco wordt et effect berekend van een onmddellke stgng van 15% van de sterftekansen de worden gebrukt voor de berekenng van de toerekendedstoets o de aanwezge solvabltetsmarge. 2. Deze scenaroanalyse eeft utslutend een effect o de utkomsten van de toerekendedstoets en daarmee samenangende rscomtgerende nstrumenten. 3. De stgng van de sterftekansen wordt utslutend toegeast o de verzekerngen waarvoor een stgng van de sterftekansen ledt tot een ogere utkomst van de verwactngswaarde n de toerekendedstoets. 4. Verscllende verzekerngen met betrekkng tot dezelfde verzekerde ersoon kunnen als een verzekerng worden beandeld. 8

9 5. Inden de berekenng van de verwactngswaarde s gebaseerd o een ortefeulle van verzekerngen dan mag voor de beoordelng of de stgng van de sterftekansen ledt tot een ogere utkomst van de verwactngswaarde utgegaan worden van de ortefeulle van verzekerngen n laats van ndvduele verzekerngen. Artkel Met de scenaroanalyse van et langlevenrsco wordt et effect berekend van een onmddellke dalng van 20% van de sterftekansen de worden gebrukt voor de berekenng van de toerekendedstoets o de aanwezge solvabltetsmarge. 2. Deze scenaroanalyse eeft utslutend een effect o de utkomsten van de toerekendedstoets en daarmee samenangende rscomtgerende nstrumenten. 3. De dalng van de sterftekansen wordt utslutend toegeast o verzekerngen waarvoor een dalng van de sterftekansen ledt tot een ogere utkomst van de verwactngswaarde n de toerekendedstoets. 4. Artkel 16, verde ld, s van toeassng. 5. Inden de berekenng van de verwactngswaarde s gebaseerd o een ortefeulle van verzekerngen dan mag voor de beoordelng of de dalng van de sterftekansen ledt tot een ogere utkomst van de verwactngswaarde utgegaan worden van de ortefeulle van verzekerngen n laats van ndvduele verzekerngen. Artkel Met de scenaroanalyse van et kostenrsco wordt et effect berekend van een onmddellke en ermanente stgng van de kosten tdens de utvoerng van (er)verzekerngen o de aanwezge solvabltetsmarge. 2. Het scenaro voor kostenrsco s gedefneerd als de combnate van: a. een toename van de kosten met 10% ten ozcte van de veronderstellngen geanteerd b de bealng van de verwactngswaarde n de toerekendedstoets; en b. een toename met 1%-unt er aar van de kostennflate boven et n de verwactngswaarde veronderstelde nveau er aar. 3. In de scenaroanalyse worden geen utgaven voor kosten ogenomen als et bedrag daarvan o et raortagemoment al vaststaat en ten laste van et resultaat s gebract. Voor olssen met aanasbare kostenoslagen wordt rekenng geouden met realstsce managementactes met betrekkng tot deze oslagen. 8. Aggregate van de utkomsten van de scenaroanalyses Artkel 19 De levensverzekeraar berekent et geaggregeerde resultaat AR van de utkomsten van de scenaroanalyses als: AR n n = s = 1 = a s Waarb s de utkomst van scenaroanalyse en s de utkomst van scenaroanalyse s en a de correlate tussen scenaroanalyses en overeenkomstg onderstaande tabel waarb =rente,..,kosten en =rente,,kosten: 9

10 aandelen aandelen aandelen tegenart rente wereldwd overg strat.deeln. vastgoed kredet tye 1 tye 2 kortleven langleven kosten rente 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 aandelen ww 0,5 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 aandelen ov 0,5 0,75 1 0,75 0,75 0,75 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 aandelen sd 0,5 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 vastgoed 0,5 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 kredet 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 tegenart1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1 0,75 0,16 0,16 0,16 tegenart2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,75 1 0,16 0,16 0,16 kortleven 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1-0,25 0,25 langleven 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16-0,25 1 0,25 kosten 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 1 Artkel 20 Deze regelng treedt n werkng met ngang van 1 anuar Artkel 21 Deze regelng wordt aangeaald als: Regelng teoretsc solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft. Deze regelng zal met de toelctng n de Staatscourant worden gelaatst. DE MINISTER VAN FINANCIËN, J.R.V.A. Dsselbloem 10

11 TOELICHTING Algemeen Het teoretsce solvabltetscrterum bedt de desbetreffende levensverzekeraars en de Nederlandsce Bank (DNB) een goede ndcate of de solvabltetsoste van levensverzekeraars bnnen 12 maanden te kort kan gaan sceten. Dt gescedt door verscllende scenaro s (zoals een aandelenscenaro, vastgoedscenaro en rentescenaro) toe te assen o de balans van de levensverzekeraar en vervolgens te bezen oe de aanwezge solvabltetsmarge o de scenaro s reageert. In deze mnsterële regelng s utgewerkt oe de levensverzekeraar et teoretsce solvabltetscrterum utrekent. Daarb selen zowel de te anteren rnces b de berekenng, de te anteren scenaroanalyses als de wze waaro deze scenaroanalyses tot één teoretsc solvabltetscrterum worden gevoegd va aggregate van de utkomsten van de scenaroanalyses en een scalngsfactor een rol. De omvang van de scenaro s voor de berekenng van et TSC zn of gelk of lager (kredetrsco en et tegenartkredetrsco) vastgesteld dan de tans bekend znde concetvoorstellen o grond van de Solvency II rctln 1. Voorts zn net alle scenaro s ut et Solvency II regme ogenomen n et TSC. Omdat er meerdere verscllen bestaan tussen et udge Wft toezct dat s gebaseerd o de Solvency I rctlnen en de Solvency II rctln en bovenden essentële detals van et Solvency II-regme nog net vaststaan, s o voorand net vast te stellen n oeverre et TSC wat oogte betreft, gelet o de udge economsce omstandgeden, vergelkbaar s met de neuwe rscogeorënteerde solvabltetses (SCR) onder de Solvency II rctln. Een verscl tussen et TSC en de neuwe SCR onder et Solvency II regme s de lek o de nterventeladder. Het doorbreken van SCR resulteert n stevger toezctnterventes dan et doorbreken van et TSC. Deze laatste s gekoeld aan de neuwe bevoegded van DNB om dvdendutkerngen tegen te ouden. Deze bevoegded s een Solvency II bevoegded en zal deralve ook na de ntroducte van et neuwe Solvency II regme van kract blven. Deze bevoegded lgt, onder et Solvency II regme, o de nterventeladder boven et nveau van de SCR. Door mddel van een mactstude onder de levensverzekeraars s de oogte van de TSCes vastgesteld door mddel van een scalngsfactor. Deze scalngsfactor s vastgesteld o 95% van de utkomst van de scenaro s. Deze scalng s zo gekozen dat ceters arbus geen substantële veranderng n de aantallen toezctnterventes zal otreden. De beoordelng wanneer een levensverzekeraar onder et verscert toezct komt, zal met de ntroducte van et TSC wel meer rscogebaseerd worden. De verscllende scenaroanalyses van de markt- en verzekerngstecnsce rsco s stellen de effecten vast o de aanwezge solvabltetsmarge, met gebrukmakng van de rudentële flters (dt zn afwkngen n de rudentële regels ten aanzen van de aarrekenngregels, ze bvoorbeeld de artkelen 98, derde en verde ld, en 116, derde ld, van et Beslut rudentële regels Wft (Br)) en eventueel aanwezge meerwaarden n verband met de onderwaarderng van actva of overwaarderng van de tecnsce voorzenngen waar DNB toestemmng voor eeft gegeven, ze artkel 97, eerste ld, onderdeel a, van et Br. Een negateve utkomst van een scenaroanalyse drukt een dalng van de aanwezge solvabltetsmarge ut. Een osteve utkomst drukt een verogng van de aanwezge solvabltetsmarge ut. 1 rctln 2009/138/EG van et Euroees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en utoefenng van et verzekerngs- en et erverzekerngsbedrf (Solvabltet II) (PbEU L 335). 11

12 De scenaroanalyses worden berekend o bass van de bestaande wettelke utgangsunten en o grond van ongewzgde waarderngsgrondslagen van de aarrekenng en ongewzgde utgangsunten voor de toerekendedstoets. Om de comlextet van de berekenngen te beerken kan de levensverzekeraar utgaan van dezelfde onzekeredsmarge als n de toerekendedstoets en denen deze onzekeredsmarges net er scenaroanalyse oneuw te worden berekend. De levensverzekeraar oeft daarnaast b et berekenen van et effect van de scenaroanalyse geen rekenng te ouden met de veranderng van de utkomst van et rudenteel flter voor de voorzctge rente, ze artkel 98, derde ld, Br. Artkelsgewze toelctng Artkel 1 Voor de n de onderdelen d en e genoemde rsco s berekent de verzekeraar de n deze regelng bescreven scenaro s met als utkomst et effect o de aanwezge solvabltetsmarge. Artkel 2 Artkel 2 geeft nzct n de staen de de levensverzekeraar dent te nemen om tot de berekenng van et TSC te komen en oe de reeds ut de Wft verlcte berekenngen van de solvabltetsmarge en toerekendedstoets ern betrekt. Voor de toeassng van de toerekendedstoets anteert de levensverzekeraar dezelfde utgangsunten als de van de aarstaat, waarb er, om comlexe berekenngen te voorkomen, de mogelked wordt geboden om b de berekenng van de scenaro s de onzekeredsmarges ongewzgd te laten (ze eerste ld, onderdeel d). Het eerste ld, onderdeel e, stelt dat de scenaroanalyses worden utgevoerd zonder rekenng te ouden met effecten o belastnglatente. Het otreden van de rsco s n de scenaro s kan mogelk een effect ebben o de waarde van belastnglatente. In laats daarvan worden deze effecten ntegraal berekend conform artkel 5 van deze regelng. In et eerste ld, onderdeel f, wordt et geaggregeerd resultaat van de verscllende scenaro s va de formule met gebrukmakng van de tabel ut artkel 19 utgerekend. O dt geaggregeerde resultaat zn vervolgens twee correctes van toeassng: de correcte voor verlesabsorte van de tecnsce voorzenngen (eerste ld, onderdeel g) en de correcte voor verlesabsorte van utgestelde belastngen (eerste ld, onderdeel ). Deze correctes verlagen de utkomst van et geaggregeerde resultaat. Het teoretsc solvabltetscrterum van de verzekeraar s gelk aan et geaggregeerde resultaat na deze correctes en na vermengvuldgng met de scalngsfactor. Deze factor s vastgesteld o 95%. Het tweede ld beaalt dat de verzekeraar de n de scenaro s gebruk gemaakt eeft van et verlesabsorberend effect van net betrokken meerwaarden een aanvullende toets verrct om dubbeltellngen van deze mlcete meerwaarden (stlle reserves) te voorkomen. Dt kan een correcte tot gevolg ebben van et geaggregeerde resultaat vóór de toeassng van verlesabsorte van utgestelde belastngen. Inden een levensverzekeraar beaalde meerwaarden net betrekt n de berekenng van de solvabltetsmarge dan s et mogelk dat et net betrekken van deze meerwaarden nvloed eeft o de utkomsten van de searate effecten o de aanwezge solvabltetsmarge. De net betrokken meerwaarden kunnen namelk et effect beerken van et otreden van de rsco s. O geaggregeerd nveau zouden dan dezelfde 12

13 meerwaarden meerdere keren kunnen zn betrokken waardoor et geaggregeerde resultaat van de scenaroanalyses een onust beeld geeft van de effecten van et otreden van de scenaro s n onderlnge samenang. Het tweede ld voorkomt dt. Dt ld stelt dat et teoretsc solvabltetscrterum ten mnste gelk s aan de utkomst nden deze mlcete meerwaarden (stlle reserves) wel zouden zn betrokken n de berekenng van de aanwezge solvabltetsmarge, vermnderd met deze mlcete meerwaarden. Het derde ld beaalt dat de levensverzekeraar een toelctng geeft zodra er een mogelked s dat de aanvullng tot de afkoowaarde meerdere keren wordt betrokken n de berekenng van et crterum. B et berekenen van effecten o de solvabltetsmarge van de searate effecten van de scenaro's kan de aanvullng tot de afkoowaarde n de toerekendedstoets wzgen ten ozcte van de ntële aanvullng tot afkoowaarde. De aanvullng tot afkoowaarde kan et effect van et otreden van et desbetreffende rsco beerken omdat bvoorbeeld enerzds de verwactngswaarde en onzekeredsmarge wel kunnen wzgen als gevolg van een scenaro maar de afkoowaarde gelk kan blven onder etzelfde scenaro. O geaggregeerd nveau zou deze mtgerende werkng meermalen kunnen otreden. Herdoor kan et geaggregeerde resultaat van de scenaroanalyses een onust beeld geven van de effecten van et otreden van de scenaro's n onderlnge samenang. Als blkt dat de utkomst van de geaggregeerde afnames van de aanvullng tot de afkoowaarde oger s dan de ntële aanvullng tot afkoowaarde dan s dt een ndcate dat de afnames meerdere keren zn meegeteld. In dat geval lct de levensverzekeraar de aanvullng tot de afkoowaarde toe er scenaro en te ondersceden naar verzekerngen n geld en beleggngsverzekerngen. Artkel 3 Om et effect van een scenaroanalyse te berekenen, s et noodzakelk dat beaalde balansosten degaander worden bekeken, zodat zct ontstaat o de aard en et rscorofel van de onderlggende beleggngen. Dt wordt et doorkkrnce genoemd. De aard van de beleggng na et doorkkrnce s bealend voor et vraagstuk welk scenaro van toeassng s. Onder de n et tweede ld, onderdeel b, bedoelde beleggngsfondsen vallen zowel actef als assef beeerde beleggngsfondsen. Onder de n et tweede ld, onderdeel c, bedoelde andere ndrecte blootstellngen worden bvoorbeeld begreen secal urose vecles. Het verde ld betekent dat et aantal keren dat et doorkkrnce wordt eraald, zodang s dat de beleggngen zn utgesltst n de bassbeleggngscategoreën en alle rsco s n voldoende mate meegenomen worden. In et zesde ld wordt ervan utgegaan dat, nden een beleggngsfonds net of onvoldoende transarant s, et fonds volgens et beleggngsmandaat belegt. Het zevende ld stelt dat als et net mogelk s om et doorkkrnce toe te assen de verzekeraar dan et beleggngsfonds onder et aandelenscenaro categorseert als aandelenrsco B. Dt laatste s alleen van toeassng o net-materële blootstellngen ten ozcte van de totale blootstellng, voor beleggngsfondsen waarvan de sculd-kataal rato klener dan 0,5 s en nden de onzekered over de aard van de onderlggende beleggng tdelk s. Artkel 4 Als een levensverzekeraar te maken eeft met een negatef scenaro, dan kan de verlezen als gevolg van dt scenaro comenseren wanneer een voorzenng aanoudt 13

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie