Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse"

Transcriptie

1 Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest

2

3 Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder: Sandja Bhula Vrje Unverstet Amsterdam Facultet der Exacte Wetenschappen De Boelelaan 08a 08 HV Amsterdam Me 00 3

4 4

5 Voorwoord Het BWI werkstuk s onderdeel van de master opledng Busness Mathematcs and Informatcs aan de VU Amsterdam. Voor het BWI werkstuk moet er zelfstandg een onderzoek worden utgevoerd naar aanledng van een praktsch probleem met wskundge, nformatca en bedrjfsgerchte aspecten. De resultaten van het onderzoek zjn vastgelegd n dt verslag. Het doel van dt verslag s om een ndruk te geven hoe belangrjk gebrukersdata kan zjn en wat er momenteel al op de markt gebeurd met deze data om een webste te optmalseren. Herbj bestudeer k ook of bj deze bestaande techneken er nog wat te verbeteren valt. Ik wl graag Sandja Bhula bedanken voor de erg enthousaste hulp en ondersteunng de hj mj heeft gegeven bj het utvoeren van het onderzoek en het schrjven van het verslag. Martjn Moest Me 00 5

6 6

7 Samenvattng Nu zowat elke bedrjf een webste heeft, betekent dt echter ook dat er veel concurrente s. Om mensen just naar jouw webste te lokken, wordt er veel geld aan marketng besteedt. Als ze er dan eenmaal zjn, dan s dat een goed begn, maar dan s het utendeljke doel nog net berekt. Als dt doel gekwantfceerd kan worden, dan kan herut afgeled worden hoe succesvol de webste daadwerkeljk s. Maar zelfs als de mate van succes bekend s, dan s de kenns er nog net om te kjken of en hoe het (nog) beter kan. In de zoektocht naar de optmale webste wordt n dt verslag beschreven hoe deze kenns vergaard kan worden. Herbj wordt n het specfek gekeken waar en hoe de bezoekers zoeken en klkken. Hoe mensen zoeken, op welke plekken op de webste er geklkt wordt en op welke gedeeltes van de webste de meeste aandacht wordt gevestgd, kan allemaal worden vastgelegd en dus ook onderzocht. De probleemstellng de herbj s onderzocht, s de volgende: Hoe kan aan de hand van gebrukersdata een webste worden geoptmalseerd? De brukbaarhed van zoek en klkgedrag van mensen op het nternet, als nformatebron, s aangetoond door twee stuates te schetsen waar deze bron erg nuttge nformate levert. Het eerste voorbeeld toont nameljk aan dat door socale factoren, onderzoeken de gebrukmaken van enquêtes net een geheel objectef antwoord kunnen verwachten. Het tweede voorbeeld geeft goed aan dat bedrjven veel geld ms kunnen lopen door net te kjken wat de trends n zoekopdrachten zjn. Om thema s zoals de lay out, de navgate, de selecte en de nteracte met een webste zo optmaal mogeljk te maken zjn er al verschllende techneken bedacht. Deze techneken hebben de naam desgn patterns en worden kort behandeld. Welke desgn patterns echter preces op welk moment gebrukt moeten worden s echter nog net helemaal dudeljk. Dt s dus ook voor het grootste deel afhankeljk van de webstedesgner en zjn ervarng. Er zjn twee soorten techneken de zch op de markt bevnden op het gebed van websteoptmalsate met betrekkng tot gebrukersdata. De eerste technek behelst de analysetool de verschllende statsteken verzamelen om te kjken hoe het met de webste gaat en welke mensen de webste aantrekt. Ook kan nu geanalyseerd worden hoe de webstebezoeker zch daadwerkeljk gedraagt op de webste. Deze analyse vndt plaats door de populartet van elk stukje webste n verschllende actvtetskaarten te bekjken. Her kunnen ook marketngtechneken op worden toegepast, aangezen de analysetools kunnen vertellen waar de bezoekers vandaan komen (met welke zoekterm kwamen de bezoekers of vanaf welke webste of reclame werden ze naar de webste gelnked). De andere technek s gecreëerd door Google Webste Optmzer en wordt gebrukt om verschllende hypotheses, van hoe een webste erut moet komen te zen, te testen. Dt kan door gebruk te maken van een A/B (/n) test, waar verschllende verses van de gehele webste kunnen worden getest en aan de andere kant, door het gebrukmaken van multvarate tests, waar verschllende componenten ut de webste worden gevareerd om de beste combnate te bepalen. Vooral een combnate van Google Webste Optmzer en de webstestatsteken valt aan te raden. Het kan nameljk erg handg zjn om de webstestatsteken als hulpmddel voor het opstellen van de hypotheses te gebruken. Deze statsteken geven nameljk aan welke gebeden de meeste en mnste aandacht krjgen en op bass daarvan kan weer een hypothese worden gegrond. Welke verse van de webste utendeljk moet worden gekozen moet bj Google Webste Optmzer ut een soms erg ondudeljke tabel afgelezen worden. Herbj s het net altjd dudeljk wanneer er gestopt moet worden met testen. Her bleek een wskundg model dat gebaseerd s op het multarmed bandt probleem de oplossng voor te zjn. Dt model kest automatsch de op het moment 7

8 best presterende testverse om aan de bezoeker te tonen. Het voordeel van dt model s het fet dat er net meer omgekeken hoeft te worden wanneer er gestopt moet worden met testen. De beste verse wordt nameljk altjd getoond. Waar n de vorge stuate een geljk aantal bezoekers naar elke verse werd gestuurd, worden de bezoekers nu alleen nog maar naar de meest wnstgevende verse gestuurd. Herdoor krjgen zo mn mogeljk bezoekers de slechtere verse(s) te zen. Dt kan dus een goede utbredng zjn op de toch al erg utgebrede tool van de Google Webste Optmzer. Utendeljk s er gebleken dat de gebrukersdata van mensen op nternet erg nuttg kan zjn en dat de conventonele webste optmalsatetechneken net afdoende zjn. De verschllende websteanalyse tools optmalseren de webste al een stuk beter door deze twee aspecten te combneren, maar zjn nog net perfect. Om weer een stukje dchterbj deze perfecte te komen s er een wskundg model gemaakt. 8

9 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvattng... 7 Inhoudsopgave... 9 Inledng... Klk & zoek gedrag op nternet Een utlaatklep voor opgekropte emote Het ontdekken van trends met de analyse van onlne zoekopdrachten Desgn patterns Lay out Navgate Selecte Interacte Welke desgn patterns te gebruken?... 4 Optmalsate van een webste Webste statsteken Een Google Analytcs analyse Een Clcktale analyse Google Webste Optmzer Welke verse moet k kezen? Succesverhaal Google Webste Optmzer Moet k nu de Opmzer of de verschllende analysetools gebruken? Het selecteprobleem Concluses Lteratuurljst Bjlage A

10 0

11 Inledng Het nternet s net meer weg te denken ut het hedendaagse leven. End december van het jaar 009 waren er over de hele wereld rond,8 mljard nternetgebrukers. In vergeljkng met het jaar 000 s dt een stjgng van bjna 400% [9]. Door deze enorme en steeds groter wordende populate, zen veel bedrjven de kans schoon om hervan te profteren. Vroeger had een bedrjf alleen een webste als ondersteunng. Deze bedrjven zjn er nog steeds, maar nu zjn er ook talloze bedrjven de de webste als hoofdngang van het bedrjf zen (Bol.com en Amazon.com). Nu zowat elke bedrjf een webste heeft, betekent dt echter ook, dat er veel concurrente s. Er mogen dan wel veel mensen op het nternet zjn, maar dat betekent nog net dat ze naar jouw webste gaan. Vandaar dat er veel geld aan marketng wordt besteedt, om deze mensen naar de webste te lokken. Als ze er dan eenmaal zjn dan s dat een goed begn, maar dan s het utendeljke doel nog net berekt. Dt doel s voor elke webste anders. Tussen de voorbeelden van hoofdngang en ondersteunng van een bedrjf, zt nog een groot gat. Webstes kunnen naast het verkopen van producten ook alleen nformatef of vermakend zjn. Webstes kunnen dus veel verschllende doelen hebben. Als deze doelen gekwantfceerd kunnen worden, dan kan herut afgeled worden hoe succesvol de webste daadwerkeljk s. Maar zelfs als de mate van succes bekend s, dan s de kenns er nog net om te kjken of en hoe het (nog) beter kan. In de zoektocht naar de optmale webste wordt n dt verslag beschreven hoe deze kenns vergaard kan worden. De beste maner om erachter te komen wat er verbeterd moet worden aan een webste, s door de gebrukers ervan te ondervragen. Gebrukers zjn echter net zo eenvoudg te traceren en doen net vaak welwllend mee aan een onderzoek. Een oplossng hervoor s het bekjken van het onlne gedrag van de bezoekers. Hoe mensen zoeken, op welke plekken op de webste er geklkt wordt en op welke gedeeltes van de webste de meeste aandacht wordt gevestgd, kan allemaal worden vastgelegd en dus ook onderzocht. De probleemstellng de ut het voorgaande kan worden opgemaakt s de volgende: Hoe kan aan de hand van gebrukersdata een webste worden geoptmalseerd? De bj deze probleemstellng horende deelvragen luden als volgt:. Is zoek en klkgedrag van mensen op het nternet een brukbare nformatebron?. Welke techneken worden er gebrukt bj het optmalseren van een webste? 3. Wat s er op de markt al mogeljk op het gebed van websteoptmalsate met betrekkng tot gebrukersdata? 4. Is er nog ets toe te voegen aan de techneken de al op de markt aanwezg zjn? Het doel van dt verslag s om een ndruk te geven hoe belangrjk gebrukersdata kan zjn en wat er momenteel al op de markt gebeurt met deze data om een webste te optmalseren. Herbj bestuderen we ook of er bj deze bestaande techneken nog wat te verbeteren valt. Om dt doel te verwezenljken zal n hoofdstuk als eerst worden gekeken naar het zoek en klkgedrag op nternet als handge nformatebron. In hoofdstuk 3 zullen de al bestaande conventonele webste optmalsatetechneken worden besproken. Vervolgens zullen de bestaande optmalsatetechneken met betrekkng tot gebrukersdata worden besproken en tot slot zal een verbeterng van de hudge techneken aan de orde komen.

12

13 Klk & zoek gedrag op nternet Als mensen tegenwoordg nformate nodg hebben, wordt al gauw het nternet gebrukt. Om te zoeken naar deze nformate, wordt gebruk gemaakt van zoekmachnes zoals Yahoo search, Google of Bng. Ook andere dngen n het dageljks leven, de eerst nog geregeld werden n de offlne wereld, worden nu va het nternet gedaan. Doordat het leven van veel mensen s verweven n de onlne wereld, s het msschen nteressant om te kjken of her nuttge nformate ut te halen valt. Het bedrjf Htwse had dtzelfde dee en heeft een database samengesteld waarn zch alle zoekopdrachten bevnden de zjn ngevoerd bj verschllende gebrukte zoekmachnes n de Verengde Staten. Deze grote dataset, van meer dan 0 mljoen (anoneme) nternetgebrukers, s recenteljk (rond ) onderzocht door Bll Tancer. Hern heeft hj allerle trends en andere egenaardgheden ontdekt. Deze ontdekkngen zjn de ulteme maner om aan te tonen hoe waardevol klk en zoekgedrag kunnen zjn. Daarom worden enkele voorbeelden n dt hoofdstuk beschreven. Het eerste voorbeeld llustreert hoe er met behulp van zoekresultaten op nternet, nformate over de mens beschkbaar komt de hj of zj n het openbaar msschen wel noot bekend had gemaakt. Herdoor kunnen er dus neuwe nzchten n bepaalde zaken kunnen ontstaan. Vervolgens zal aangetoond worden hoe bepaalde trends va zoekopdrachten worden voorspeld. Alle feten en voorbeelden de n dt hoofdstuk aan de orde komen, zjn ut het boek van Tancer genaamd Clck [].. Een utlaatklep voor opgekropte emote Vaak durven mensen net preces te vertellen wat ze echt van bepaalde zaken vnden. Dt kan bjvoorbeeld komen doordat ze zch schamen, net te veel persoonljke nformate vrj wllen geven of bang zjn voor de reacte van andere mensen. Als dt effect optreedt n het bjzjn van vrenden, kennssen en andere mensen, waarom zou het dan net optreden n een enquête? De Amercan Journal of Psychatry deed een enquête over de angsten van mensen. Heraan deden achtduzend mensen mee en vond plaats n de Verengde Staten. Ut deze enquête kwam een ljst van de top 9 angsten, de te zen zjn n de eerste kolom van tabel. In de tweede kolom van dezelfde tabel s ook te zen waar het meest naar gezocht s op nternet. Herbj zjn alle zoekopdrachten met het woord fear ern geselecteerd de te maken hadden met fobeën. Hermee zjn dus ledjes, flms of games met het woord fear ern butenbeschouwng gehouden. Het verschl tussen deze twee kolommen, n de eerste plaats, s dat er n de enquête drect s gevraagd naar de angsten en bj de nternet zoektermen de populartet van de angst wordt gemeten. Dt zjn vooral angsten de we proberen te begrjpen, zonder dat vrenden, famle, of psychaters er over kunnen oordelen. Top 9 angsten ut de enquête Top 0 meest gezochte angsten op nternet. Insecten, muzen, slangen en vleermuzen. Hoogten 3. Water 4. Openbaar vervoer 5. Storm 6. Gesloten rumten 7. Tunnels en bruggen 8. Mengte 9. Spreken n het openbaar. Vlegen. Hoogten 3. Clowns (kan ook verwjzen naar de flm Fear of Clowns ) 4. Intmtet 5. Dood 6. Afwjzng 7. Mensen 8. Slangen 9. Succes 0. Autorjden 3

14 Tabel. De lnker kolom bevat de top 9 grootste angsten van de respondenten ut de enquête van de Amercan Journal of Psychatry en de rechter kolom bevat de top 0 grootste angsten waar naar gezocht s op nternet. Psychologen categorseren onze angsten n twee groepen: Socale en specfeke angsten. Herbj zjn socale angsten de angst voor succes, afwjzng, ntmtet of spreken n het openbaar (angsten met de omgang met mensen) en zjn specfeke angsten de angst voor vlegen, nsecten, water of hoogten. In de top 0 van de nternetgegevens valt vooral op dat de socale angsten meer voorkomen (4 van de 0) dan n de top 9 ut de enquête ( van de 9). Ut schattng bljkt dat 5 mljoen van de Amerkanen (6,8% van de populate) een socale fobe heeft, wat een verklarng zou kunnen zjn voor het verschl n utkomsten. De schattng s waarschjnljk ook aan de hand van een enquête gedaan, waardoor het percentage n werkeljkhed nog groter zou kunnen utvallen! Verder onderzoek naar de socale angsten zou zonder de echte anonmtet van het nternet moeljk gaan. Van de eerste honderd meest opgezochte angsten waren er twntg socale factoren. Als er echter gekeken wordt naar de eerste duzend meest opgezochte angsten dan heeft de meerderhed vooral te maken met de angst voor verbntens en eenzaamhed (socale factoren). Rare of net vaak voorkomende angsten zjn waarschjnljk nog een voorbeeld waarover mensen net snel over ut de school zullen klappen. Ook herbj zou bj onderzoek met een mondelnge of schrfteljke enquête net de onderste steen boven zjn gekomen. Rare angsten de aan het lcht zjn gekomen bj het nternetonderzoek zjn de volgende: Aanrakng n de nek Afwjkende lchaamsdelen Haar Tanden Hud Ellebogen Andere culturen Navels Navel lnt (stof dat n de loop van de dag wordt verzameld n je navel) Stof Just de angst voor het onbekende komt net vaak voor. Dt komt waarschjnljk doordat veel nformate te verkrjgen s op het nternet, waardoor er net veel onbekende onderwerpen meer zjn. Door socale factoren kunnen onderzoeken de gebrukmaken van enquêtes net een geheel objectef antwoord verwachten. Door het zoekgedrag van mensen op nternet te bekjken ontstaat er een objectever beeld. Op het nternet kunnen mensen nameljk n alle vrjhed zoeken naar wat ze wllen zonder er door andere mensen op aangekeken te worden. Her s het voorbeeld van angsten gebrukt, maar hetzelfde geldt natuurljk ook voor veel meer onderwerpen waar n meer of mndere mate een taboe op rust.. Het ontdekken van trends met de analyse van onlne zoekopdrachten Zaken de vroeger nog offlne werden afgehandeld, worden tegenwoordg geregeld va nternet. Breven zjn vervangen door e mals, als een telefoonnummer moet worden opgezocht, dan gebeurt dt nu veel meer onlne, terwjl de paperen Gouden Gds n de kast bljft lggen en we boekt er 4

15 tegenwoordg nog een res zonder onlne onderzoek te doen? Deze tendens van offlne actvteten de naar onlne actvteten worden omgezet, geeft ook geljk de mogeljkhed om neuwe nzchten te krjgen n het dageljks leven van mensen. Dt kan veel verder gaan dan peken en dalen n zoektermen en kan ook een echt nzcht geven n de ntente achter de zoektermen. Hoe en wat er gezocht wordt op nternet kan veel over onszelf vertellen. Door enorme hoeveelheden data over ons onlne gedrag te bestuderen, kunnen er ook trends ontdekt worden de ogenschjnljk net overeenkomen met het gedrag n de offlne wereld. Een goed voorbeeld hervan s de aanschaf van galajurken ter gelegenhed van een echt Amerkaans feest aan het ende van het schooljaar genaamd de prom. Het endfeest begnt vanaf het mdden tot het ende van de maand me. Het was voor Tancer dan ook een rare gewaarwordng dat just een pek van het aantal zoektermen van Prom Dresses al plaatsvond aan het begn van de maand januar (ze fguur ). Ook wnkels de deze jurken verkopen bleken de verkoopcampagne te rchten op de perode van maart tot me. Hoe kan het dan komen dat er al vanaf het begn van januar (5 maanden van te voren) er onlne al erg actef naar galajurken wordt gezocht? Volume zoekopdrachten van Prom Dresses Fguur. Het percentage van het aantal keren dat gezocht s op de term prom dresses (n vergeljkng met alle zoektermen) afgezet tegen de maanden van 005 tot 007. Tancer heeft onderzoek gedaan naar het type mesje dat zch bezg zou houden met het kopen van een prom dress. Hj onderzocht dt door onlne profelen van netwerkstes te doorzoeken op profelen de veel schreven of plaatjes plaatsten over de galajurk. Utendeljk typeerde hj twee typen mesjes. Aan de ene kant het mesje dat al lang van te voren bezg s met het endfeest en aan de andere kant het mesje dat het wat mnder nteresseert. Het eerste soort mesje karakterseert hj 5

16 als een popular cheerleadermesje, de veel vrenden heeft op haar profel en zch veel met mode bezghoudt. Dt mesje zet het endfeest als dé gebeurtens van het jaar. Het andere mesje s mnder popular en s egenljk preces het tegenovergestelde en zet dt feest meer als één van de vele feesten. Dt soort verschllen waren globaal al bekend maar door deze gedetalleerdere psychografsche segmentate gecombneerd met zoekopdrachten op nternet kunnen deze verschllende levensstjlen n detal worden onderzocht. Een zoektocht naar de verklarng van de pek n verkopen van galajurken n januar s her een voorbeeld van. De twee verschllende typen mesjes kunnen bjvoorbeeld worden onderschedden door verschllende zoektermen. Het verschl wordt her gemaakt doordat het populare mesje op zoek s naar de neuwste jurken (de hpste) en het andere mesje vooral de koopjes en goedkope jurken zoekt. Dt wordt geïllustreerd n fguur. Hern s te zen dat naar de hppe jurken vanaf januar tot me n constante mate wordt gezocht en dat de zoektocht naar goedkope jurken vooral pekt vlak voordat het feest begnt. Volume zoekopdrachten van 006 Prom Dresses en Cheap Prom Dresses Fguur. Het percentage van het aantal keren dat gezocht s op de termen 006 prom dresses en Cheap prom dresses (n vergeljkng met alle zoektermen) afgezet tegen de maanden rondom de prom van me 006. Het mystere rond de pek n januar voor zoekopdrachten van prom dresses heeft Tancer utendeljk opgelost doordat hj toevallg emand tegenkwam ut de modebladenndustre. Jaren geleden vond de marketng van prom dresses plaats tussen maart en me. Maar omdat prom het meest lucrateve marketng sezoen s, werd dt advertentesezoen verlengd. Op de maner begon de ndustre al met het publceren van prom mode edtes vanaf december. Neuwe publcates van Cosmo Grl Prom en Seventeen Prom bleken nderdaad al vanaf het begn van het neuwe jaar n de wnkel te lggen. Over verloop van tjd werd herdoor het gedrag van de klant aangepast, waardoor mesjes al vanaf januar 6

17 naar galajurken gaan zoeken. Ook als er gekeken wordt waar de zoekende mesjes utendeljk door de zoekmachnes naar verwezen worden, dan s dat n het begn van het jaar voornameljk naar modestes en later n het jaar gaat het zoekverkeer meer naar onlne verkoopwnkels. De grootte van deze markt s volgens de Internatonal Formal Assocaton (IFA) meer dan ver mljard per jaar. Volgens de IFA past de gemddelde prom bezoeker gemddeld dreëndertg jurken n de aanloop naar het grote evenement. Het fet dat bj deze markt nog net bekend was dat er al veel eerder dan tot nu toe gedacht naar galajurken wordt gezocht, kan gebrukt worden om de hudge marketngperode van de jurken aan te passen. Dt voorbeeld geeft goed aan dat bedrjven veel geld ms kunnen lopen door net te kjken wat de trends n zoekopdrachten zjn. Net alleen de producten van de galajurken, maar ook de modebladen weten nu wanneer ze moeten begnnen met publceren van prom gerelateerde artkelen. Het meest opvallende van dt voorbeeld s dat terwjl de meeste modebladen de trend al wsten, de wnkels de de jurken verkochten dat nog net wsten. Dt heeft gezorgd voor een neffcënte op de onlnemarkt. Als marketeers beter hadden gelet op de zoektrends hadden ze msschen de klanten voor een galajurk aan het begn van hun zoektocht opgemerkt en kunnen belagen met folders. 7

18 8

19 3 Desgn patterns Ut het vorge hoofdstuk s gebleken dat onlne zoekende mensen een erg goede nformatebron zjn. Een ander toepassngsgebed voor de nput de gegenereerd wordt door de gebrukers van het nternet, s het optmalseren van een webste. Er bestaan echter al heel wat oplossngen voor het optmalseren van een webste. Deze oplossngen kunnen betrekkng hebben op problemen de zch voordoen met de lay out, de navgate, de selecte, de nteracte of de socale aspecten van een webste. Deze oplossngen heten desgn patterns en zjn ontstaan doordat veel voorkomende problemen door verschllende webstedesgners opgelost probeerde te worden, totdat op een gegeven moment een bepaalde oplossng steeds vaker werd gebrukt. Dt werd dan utendeljk gestandaardseerd tot een desgn pattern. Om een ndruk te geven hoe desgn patterns de optmalsate van een webste bevorderen, wordt er n dt hoofdstuk voor ver van de herboven genoemde thema s een voorbeeld gegeven. De socale aspecten zjn er buten gelaten, omdat deze patterns vooral voorkomen op socale netwerkwebstes en het gros van de webstes deze patterns net gebrukt. Alle nformate en plaatjes de gebrukt zjn bj het maken van dt hoofdstuk zjn afkomstg van de desgn patterns webste van Yahoo [8]. 3. Lay out Op het moment dat een bezoeker verschllende webpagna s van de webste doorbladert en zet dat plaatsng van terugkerende elementen steeds op een andere plek staan, betekent dat elke webpagna herontdekt moet worden. Een lay out met een standaard rooster (voorbeelden van een rooster zjn te zen n fguur 3) zorgt voor een consstente en transparante ervarng voor gebrukers, maakt de webste makkeljker te herkenen en geeft ook een voorspelbaarhed van navgate. Een ander bjkomend voordeel van de standaardserng van de lay out s dat het voor de ontwkkelaars makkeljker wordt om stukjes code te herbruken. Dt draagt ook bj aan de consstente n veel gebrukte pagna elementen en codegebruk. Dt helpt dan weer bj het onderhouden van een eventuele grote hoeveelhed aan webpagna s en maakt het makkeljker om werk van anderen met elkaar samen te voegen. Hermee versnelt tevens de ontwkkelng en vergemakkeljkt het de eventuele updates van de webste. Fguur 3. Een aantal voorbeelden van een rooster de gebrukt kan worden bj de standaardsate van de lay out van een webste [8]. 3. Navgate Een webste bevat vaak grote hoeveelheden data. Om verschllende gedeeltes snel en eenvoudg te vnden, s een goede maner van navgate essenteel. Verschllende patterns zjn specaal ontwkkeld voor het overzchteljk houden van deze grote hoeveelheden, waardoor de navgate door de webste een stuk eenvoudger wordt. Her kan het verschllen van het laten zen welke categoreën er zjn (Tabs) tot het laten zen hoe ver de bezoeker op het moment s doorgelnkt (Breadcrumbs) en hoeveel pagna s er nog doorgeklkt kan worden (Pagnaton). Deze en nog meer soorten van navgate zjn n fguur 4 te zen. 9

20 Fguur 4. Een aantal voorbeelden van verschllende maneren van navgate op een webste. Van lnks naar rechts en van boven naar beneden: Accordon, Alphanumerc Flter Lnks, Breadcrumbs, Navgaton Bar, Pagnaton en Tabs [8]. 3.3 Selecte Er zjn ook momenten waar bepaalde elementen moeten worden geselecteerd of moeten worden ngevuld, waarbj het belangrjk s dat het correct gebeurt. Het onthouden van alle e maladressen van famle en vrenden s bjvoorbeeld erg moeljk, maar zelfs al met een verschl van één letter wordt de mal naar de verkeerde persoon verzonden. Ook datums kunnen op verschllende wjze worden ngevuld, waardoor ze net eenvoudg geconverteerd kunnen worden naar brukbare nformate. Verder s het ook nog mogeljk dat een aantal aan elkaar gerelateerde egenschappen moet worden ngevuld n een beperkte rumte. Dan s het net handg als de egenschappen verspred zjn over de hele pagna. Er zjn daarom verschllende patterns ontwkkeld de moeljke nvoer vergemakkeljken door woorden automatsch aan te vullen (Auto Complete), elementen hoeven alleen maar op een ljstje te worden aangeklkt (Calendar Pcker) of worden aan elkaar gerelateerde nvoervelden bj elkaar gegroepeerd n één tablet (Carousel). Hoe deze patterns er utzen, s te zen n fguur 5. Fguur 5. Een aantal voorbeelden van verschllende maneren van selecte op een webste. Van lnks naar rechts: Auto Complete, Calendar Pcker en Carousel [8]. 3.4 Interacte De bezoeker moet eenvoudg kunnen nteracteren met de nterface van de webste en moet ook eenvoudg kunnen herkennen waar de mogeljkheden hertoe lggen. Er moet dus ook snel te zen zjn wat er allemaal mogeljk s. Om zo eenvoudg mogeljk aan te geven dat er nteracte plaats kan vnden met een element op de webste, s het afspelen van een klene anmate als de bezoeker er met de cursor overheen zweeft erg effectef. Deze anmate verlcht dan bjvoorbeeld het element zelf en er verschjnt tegeljkertjd nadere nformate over het element of een klene mpresse van wat er zal gebeuren als erop geklkt wordt (Invtaton). Ook als er een erg groot overzcht s en er steeds meer detal kan worden getoond naarmate er meer ngezoomd wordt, s een goed voorbeeld van nteracte. Dt wordt onder andere gebrukt bj kaarten waar steeds deper ngezoomd kan worden (Expand Transton). Het drop and drag desgn pattern s ook een pattern de met nteracte te maken 0

21 heeft. Deze nteracte werkt heel nstnctef, aangezen de nformate herdoor eenvoudg gemanpuleerd kan worden en n dezelfde context bljft. Hoe dt er ongeveer ut kan zen s n fguur 6 geïllustreerd. Fguur 6. Een aantal voorbeelden van verschllende maneren van nteracte op een webste. Van lnks naar rechts: Drag and Drop, Invtaton en Expand Transton [8]. 3.5 Welke desgn patterns te gebruken? Er zjn verschllende desgn patterns de n dt hoofdstuk zjn besproken. Thema s varërend van layout, de navgate, de selecte en de nteracte met een webste hebben de revue gepasseerd. Welke desgn patterns preces op welk moment gebrukt moeten worden s echter nog net helemaal dudeljk. Dt kan erg verschllen en hangt volledg af van het type webste waar ze toegepast moeten worden. Dt s dus ook voor het grootste deel afhankeljk van de webstedesgner en zjn ervarng.

22

23 4 Optmalsate van een webste In hoofdstuk s aangetoond dat het erg handg kan zjn om mensen op het nternet te analyseren en n hoofdstuk 3 zjn verschllende desgn patterns beschreven de op verschllende plaatsen op een webste erg handg kunnen zjn. Welke combnate van desgn patterns er echter het optmale effect hebben, verschlt per webste. Dt hoofdstuk zal laten zen hoe deze twee thema s gecombneerd kunnen worden. Bedrjven kezen er nameljk steeds vaker voor om producten va het nternet aan te beden. Bj de webste de hervoor wordt gebrukt s het doel vaak zoveel mogeljk producten te verkopen. Om er achter te komen wat de deale webste s, zou het handg zjn om te weten welke elementen van de webste de verkoop bevordert of just vermndert. Ook als een webste alleen nformate verstrekt, s het handg om te weten wat er nu veel wordt gelezen en wat er wordt overgeslagen. Wat dus belangrjk s om te weten, s welke elementen veranderd moeten worden om het doel van de webste te optmalseren. Verschllende webstes denken her de oplossng voor te hebben gevonden. Google analytcs [4], ClckTale [3], Userfly [7], en Mouseflow [6] zjn webstes de deze optmalsate proberen te verwezenljken door het analyseren van klkgedrag dat gegenereerd wordt door de bezoekers van de desbetreffende webste. Google Webste Optmzer [5], gebrukt ook klkgedrag maar gebrukt de gegevens op een andere maner. Deze webste kan nameljk ut verschllende (van te voren opgegeven) verses de beste selecteren. Om een webste te optmalseren moet er moet ook een maatstaaf zjn om waar te nemen hoe goed of slecht het met de webste gaat. Dt valt te zen door te kjken of het doel van de webste vaak berekt wordt. Een webste heeft altjd wel een te kwantfceren doel voor ogen. Het doel kan bjvoorbeeld zjn, het kopen van een product, of een bezoeker een bepaalde button heeft aangeklkt of zorgen dat de bezoeker de eerste 5 mnuten van een flmpje bekjkt. Om dt doel vervolgens waar te nemen, kan er gekeken worden of een bezoeker een bepaald gedeelte van de webste heeft berekt of een bepaald stukje HTML code heeft utgevoerd. Het percentage bezoekers, dat dt doel heeft berekt, heet de converserato. Het doel van alle hervoor genoemde tools s om deze rato zo hoog mogeljk te krjgen. In dt hoofdstuk worden de hervoor genoemde verschllende webstes nader onderzocht, met als doel te kjken hoe belangrjk klkgedrag kan zjn bj het optmalseren van een webste. Alle nformate de hervoor gebrukt s, komt van de webste van Google Analytcs [4], ClckTale [3] en Google Webste Optmzer [5]. 4. Webste statsteken Er zjn verschllende webstes de een aantal statsteken van een webste kunnen montoren. Dt zjn webstes zoals Google analytcs [4], ClckTale [3], Userfly [7], en Mouseflow [6]. Zj maken herbj gebruk van een stukje php code dat tussen de broncode van de betreffende webste moet worden geplaatst. Alleen de pagna s de dt stukje code bevatten worden geanalyseerd. Een voorbeeld van hoe dt er ongeveer utzet s te zen n bjlage A. Als een webste eenmaal gemontord wordt, dan kan zowat alles wat een klant op een webste doet worden opgeslagen. Wat er preces allemaal mogeljk s, zal n deze paragraaf worden geïllustreerd door sommge functes van bovengenoemde webstes te beschrjven. 3

24 4.. Een Google Analytcs analyse Aan de hand Google Analytcs zullen er een aantal bjgehouden statsteken worden laten zen, de aantonen wat er zoal allemaal mogeljk s als het gedrag van de webstebezoekers wordt geanalyseerd. In fguur 7 s een overzcht te zen de elke beheerder van een account te zen krjg als hj zjn webste heeft aangesloten bj Google Analytcs. Herbj s het volgende te zen: Vsts zjn het aantal bezoekers dat de webste heeft bezocht. Dt aantal wordt geïllustreerd n het bovenste gedeelte van het overzcht en s de meest elementare methode voor het meten van de populartet van de webste. Pagevews zjn het aantal verschllende pagna s de bezocht zjn op de webste. Pages/Vst s het gemddeld aantal pagna s dat wordt bezocht per bezoeker. Dt s een goede ndcate hoe aandachtg de webste wordt bekeken. Een hoog percentage geeft aan dat de bezoekers geïnteresseerd zjn n wat de webste te beden heeft. Een laag percentage betekent echter dat de webste net brengt wat de bezoeker verwacht had van de webste. Bounce Rate s het percentage mensen, dat na het zen van de eerste pagna het voor gezen houden en meteen de webste verlaten tegenover de mensen de wel nteracte met de webste hebben. Als dt een hoog percentage s, kan het een mogeljkhed zjn om n de advertentes dudeljker te zjn waar de webste preces over gaat. Avg. Tme on Webste s de gemddelde tjd dat een bezoeker besteed op de webste. Als dt getal hoog utvalt, kan dt een ndcate zjn dat de webste aandachtg wordt bekeken. Dt kan echter msledend zjn, omdat sommge bezoekers een webste open laten staan zonder er naar te kjken. %New Vsts s het percentage neuwe bezoekers tegenover het aantal bezoekers dat de webste al vaker heeft bezocht. Een hoog percentage geeft aan dat de webste goed s n het aantrekken van neuwe bezoekers. Als het een laag percentage betreft dan kan het just een ndcate zjn dat de webste net nteressant genoeg s om naar terug te keren. 4

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek- en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek- en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek- en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek- en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Yield Management & Short Selling

Yield Management & Short Selling Yeld Management & Short Sellng M.J. Soomer B.W.I. Werkstuk Begeleder : dr. G. M. Koole Maart 00 Vrje Unverstet Facultet der Exacte Wetenschappen Dvse Wskunde en Informatca Studerchtng Bedrjfswskunde &

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 3 Leerkern 4 1 Wat s model-drven development? 4 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 4 1.2 Systeemgenerate 4 1.3 Informate, presentate

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

C.P. van Splunter. Grote afwijkingen. Bachelorscriptie, 21 april 2010. Scriptiebegeleiders: prof.dr. F. Redig prof.dr. E.A.

C.P. van Splunter. Grote afwijkingen. Bachelorscriptie, 21 april 2010. Scriptiebegeleiders: prof.dr. F. Redig prof.dr. E.A. C.P. van Splunter Grote afwjkngen Bachelorscrpte, 2 aprl 200 Scrptebegeleders: prof.dr. F. Redg prof.dr. E.A. Verbtsky Mathematsch Insttuut, Unverstet Leden Inhoudsopgave Inledng 3 2 Bovengrens 6 3 Ondergrens

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Tentamen van Wiskunde B voor CiT (151217) Tentamen van Statistiek voor BIT (153031) Vrijdag 27 januari 2006 van 9.00 tot uur

Tentamen van Wiskunde B voor CiT (151217) Tentamen van Statistiek voor BIT (153031) Vrijdag 27 januari 2006 van 9.00 tot uur Kenmerk: TW6/SK/5/kp Datum: 9--6 Tentamen van Wskunde B voor CT (57) Tentamen van Statstek voor BIT (533) Vrjdag 7 januar 6 van 9. tot. uur Dt tentamen bestaat ut 9 opgaven, tabellen en formulebladen.

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Content management is een term die vele ladingen

Content management is een term die vele ladingen Frts van Latum en Ronald Dekker Ervarngen van Bblotheek TU Delft Content management: sleutelrol n dgtale bblotheek In de Bblotheek van de Technsche Unverstet Delft wordt een content management systeem

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Routeoptimalisatie Een financiële analyse

Routeoptimalisatie Een financiële analyse Routeoptmalsate Een fnancële analyse Sebastaan Keus Master s Thess Routeoptmalsate Een fnancële analyse Sebastaan Keus Master s Thess Vrje Unverstet Amsterdam Facultet der Exacte Wetenschappen De Boelelaan

Nadere informatie