Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse"

Transcriptie

1 Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest

2

3 Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder: Sandja Bhula Vrje Unverstet Amsterdam Facultet der Exacte Wetenschappen De Boelelaan 08a 08 HV Amsterdam Me 00 3

4 4

5 Voorwoord Het BWI werkstuk s onderdeel van de master opledng Busness Mathematcs and Informatcs aan de VU Amsterdam. Voor het BWI werkstuk moet er zelfstandg een onderzoek worden utgevoerd naar aanledng van een praktsch probleem met wskundge, nformatca en bedrjfsgerchte aspecten. De resultaten van het onderzoek zjn vastgelegd n dt verslag. Het doel van dt verslag s om een ndruk te geven hoe belangrjk gebrukersdata kan zjn en wat er momenteel al op de markt gebeurd met deze data om een webste te optmalseren. Herbj bestudeer k ook of bj deze bestaande techneken er nog wat te verbeteren valt. Ik wl graag Sandja Bhula bedanken voor de erg enthousaste hulp en ondersteunng de hj mj heeft gegeven bj het utvoeren van het onderzoek en het schrjven van het verslag. Martjn Moest Me 00 5

6 6

7 Samenvattng Nu zowat elke bedrjf een webste heeft, betekent dt echter ook dat er veel concurrente s. Om mensen just naar jouw webste te lokken, wordt er veel geld aan marketng besteedt. Als ze er dan eenmaal zjn, dan s dat een goed begn, maar dan s het utendeljke doel nog net berekt. Als dt doel gekwantfceerd kan worden, dan kan herut afgeled worden hoe succesvol de webste daadwerkeljk s. Maar zelfs als de mate van succes bekend s, dan s de kenns er nog net om te kjken of en hoe het (nog) beter kan. In de zoektocht naar de optmale webste wordt n dt verslag beschreven hoe deze kenns vergaard kan worden. Herbj wordt n het specfek gekeken waar en hoe de bezoekers zoeken en klkken. Hoe mensen zoeken, op welke plekken op de webste er geklkt wordt en op welke gedeeltes van de webste de meeste aandacht wordt gevestgd, kan allemaal worden vastgelegd en dus ook onderzocht. De probleemstellng de herbj s onderzocht, s de volgende: Hoe kan aan de hand van gebrukersdata een webste worden geoptmalseerd? De brukbaarhed van zoek en klkgedrag van mensen op het nternet, als nformatebron, s aangetoond door twee stuates te schetsen waar deze bron erg nuttge nformate levert. Het eerste voorbeeld toont nameljk aan dat door socale factoren, onderzoeken de gebrukmaken van enquêtes net een geheel objectef antwoord kunnen verwachten. Het tweede voorbeeld geeft goed aan dat bedrjven veel geld ms kunnen lopen door net te kjken wat de trends n zoekopdrachten zjn. Om thema s zoals de lay out, de navgate, de selecte en de nteracte met een webste zo optmaal mogeljk te maken zjn er al verschllende techneken bedacht. Deze techneken hebben de naam desgn patterns en worden kort behandeld. Welke desgn patterns echter preces op welk moment gebrukt moeten worden s echter nog net helemaal dudeljk. Dt s dus ook voor het grootste deel afhankeljk van de webstedesgner en zjn ervarng. Er zjn twee soorten techneken de zch op de markt bevnden op het gebed van websteoptmalsate met betrekkng tot gebrukersdata. De eerste technek behelst de analysetool de verschllende statsteken verzamelen om te kjken hoe het met de webste gaat en welke mensen de webste aantrekt. Ook kan nu geanalyseerd worden hoe de webstebezoeker zch daadwerkeljk gedraagt op de webste. Deze analyse vndt plaats door de populartet van elk stukje webste n verschllende actvtetskaarten te bekjken. Her kunnen ook marketngtechneken op worden toegepast, aangezen de analysetools kunnen vertellen waar de bezoekers vandaan komen (met welke zoekterm kwamen de bezoekers of vanaf welke webste of reclame werden ze naar de webste gelnked). De andere technek s gecreëerd door Google Webste Optmzer en wordt gebrukt om verschllende hypotheses, van hoe een webste erut moet komen te zen, te testen. Dt kan door gebruk te maken van een A/B (/n) test, waar verschllende verses van de gehele webste kunnen worden getest en aan de andere kant, door het gebrukmaken van multvarate tests, waar verschllende componenten ut de webste worden gevareerd om de beste combnate te bepalen. Vooral een combnate van Google Webste Optmzer en de webstestatsteken valt aan te raden. Het kan nameljk erg handg zjn om de webstestatsteken als hulpmddel voor het opstellen van de hypotheses te gebruken. Deze statsteken geven nameljk aan welke gebeden de meeste en mnste aandacht krjgen en op bass daarvan kan weer een hypothese worden gegrond. Welke verse van de webste utendeljk moet worden gekozen moet bj Google Webste Optmzer ut een soms erg ondudeljke tabel afgelezen worden. Herbj s het net altjd dudeljk wanneer er gestopt moet worden met testen. Her bleek een wskundg model dat gebaseerd s op het multarmed bandt probleem de oplossng voor te zjn. Dt model kest automatsch de op het moment 7

8 best presterende testverse om aan de bezoeker te tonen. Het voordeel van dt model s het fet dat er net meer omgekeken hoeft te worden wanneer er gestopt moet worden met testen. De beste verse wordt nameljk altjd getoond. Waar n de vorge stuate een geljk aantal bezoekers naar elke verse werd gestuurd, worden de bezoekers nu alleen nog maar naar de meest wnstgevende verse gestuurd. Herdoor krjgen zo mn mogeljk bezoekers de slechtere verse(s) te zen. Dt kan dus een goede utbredng zjn op de toch al erg utgebrede tool van de Google Webste Optmzer. Utendeljk s er gebleken dat de gebrukersdata van mensen op nternet erg nuttg kan zjn en dat de conventonele webste optmalsatetechneken net afdoende zjn. De verschllende websteanalyse tools optmalseren de webste al een stuk beter door deze twee aspecten te combneren, maar zjn nog net perfect. Om weer een stukje dchterbj deze perfecte te komen s er een wskundg model gemaakt. 8

9 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvattng... 7 Inhoudsopgave... 9 Inledng... Klk & zoek gedrag op nternet Een utlaatklep voor opgekropte emote Het ontdekken van trends met de analyse van onlne zoekopdrachten Desgn patterns Lay out Navgate Selecte Interacte Welke desgn patterns te gebruken?... 4 Optmalsate van een webste Webste statsteken Een Google Analytcs analyse Een Clcktale analyse Google Webste Optmzer Welke verse moet k kezen? Succesverhaal Google Webste Optmzer Moet k nu de Opmzer of de verschllende analysetools gebruken? Het selecteprobleem Concluses Lteratuurljst Bjlage A

10 0

11 Inledng Het nternet s net meer weg te denken ut het hedendaagse leven. End december van het jaar 009 waren er over de hele wereld rond,8 mljard nternetgebrukers. In vergeljkng met het jaar 000 s dt een stjgng van bjna 400% [9]. Door deze enorme en steeds groter wordende populate, zen veel bedrjven de kans schoon om hervan te profteren. Vroeger had een bedrjf alleen een webste als ondersteunng. Deze bedrjven zjn er nog steeds, maar nu zjn er ook talloze bedrjven de de webste als hoofdngang van het bedrjf zen (Bol.com en Amazon.com). Nu zowat elke bedrjf een webste heeft, betekent dt echter ook, dat er veel concurrente s. Er mogen dan wel veel mensen op het nternet zjn, maar dat betekent nog net dat ze naar jouw webste gaan. Vandaar dat er veel geld aan marketng wordt besteedt, om deze mensen naar de webste te lokken. Als ze er dan eenmaal zjn dan s dat een goed begn, maar dan s het utendeljke doel nog net berekt. Dt doel s voor elke webste anders. Tussen de voorbeelden van hoofdngang en ondersteunng van een bedrjf, zt nog een groot gat. Webstes kunnen naast het verkopen van producten ook alleen nformatef of vermakend zjn. Webstes kunnen dus veel verschllende doelen hebben. Als deze doelen gekwantfceerd kunnen worden, dan kan herut afgeled worden hoe succesvol de webste daadwerkeljk s. Maar zelfs als de mate van succes bekend s, dan s de kenns er nog net om te kjken of en hoe het (nog) beter kan. In de zoektocht naar de optmale webste wordt n dt verslag beschreven hoe deze kenns vergaard kan worden. De beste maner om erachter te komen wat er verbeterd moet worden aan een webste, s door de gebrukers ervan te ondervragen. Gebrukers zjn echter net zo eenvoudg te traceren en doen net vaak welwllend mee aan een onderzoek. Een oplossng hervoor s het bekjken van het onlne gedrag van de bezoekers. Hoe mensen zoeken, op welke plekken op de webste er geklkt wordt en op welke gedeeltes van de webste de meeste aandacht wordt gevestgd, kan allemaal worden vastgelegd en dus ook onderzocht. De probleemstellng de ut het voorgaande kan worden opgemaakt s de volgende: Hoe kan aan de hand van gebrukersdata een webste worden geoptmalseerd? De bj deze probleemstellng horende deelvragen luden als volgt:. Is zoek en klkgedrag van mensen op het nternet een brukbare nformatebron?. Welke techneken worden er gebrukt bj het optmalseren van een webste? 3. Wat s er op de markt al mogeljk op het gebed van websteoptmalsate met betrekkng tot gebrukersdata? 4. Is er nog ets toe te voegen aan de techneken de al op de markt aanwezg zjn? Het doel van dt verslag s om een ndruk te geven hoe belangrjk gebrukersdata kan zjn en wat er momenteel al op de markt gebeurt met deze data om een webste te optmalseren. Herbj bestuderen we ook of er bj deze bestaande techneken nog wat te verbeteren valt. Om dt doel te verwezenljken zal n hoofdstuk als eerst worden gekeken naar het zoek en klkgedrag op nternet als handge nformatebron. In hoofdstuk 3 zullen de al bestaande conventonele webste optmalsatetechneken worden besproken. Vervolgens zullen de bestaande optmalsatetechneken met betrekkng tot gebrukersdata worden besproken en tot slot zal een verbeterng van de hudge techneken aan de orde komen.

12

13 Klk & zoek gedrag op nternet Als mensen tegenwoordg nformate nodg hebben, wordt al gauw het nternet gebrukt. Om te zoeken naar deze nformate, wordt gebruk gemaakt van zoekmachnes zoals Yahoo search, Google of Bng. Ook andere dngen n het dageljks leven, de eerst nog geregeld werden n de offlne wereld, worden nu va het nternet gedaan. Doordat het leven van veel mensen s verweven n de onlne wereld, s het msschen nteressant om te kjken of her nuttge nformate ut te halen valt. Het bedrjf Htwse had dtzelfde dee en heeft een database samengesteld waarn zch alle zoekopdrachten bevnden de zjn ngevoerd bj verschllende gebrukte zoekmachnes n de Verengde Staten. Deze grote dataset, van meer dan 0 mljoen (anoneme) nternetgebrukers, s recenteljk (rond ) onderzocht door Bll Tancer. Hern heeft hj allerle trends en andere egenaardgheden ontdekt. Deze ontdekkngen zjn de ulteme maner om aan te tonen hoe waardevol klk en zoekgedrag kunnen zjn. Daarom worden enkele voorbeelden n dt hoofdstuk beschreven. Het eerste voorbeeld llustreert hoe er met behulp van zoekresultaten op nternet, nformate over de mens beschkbaar komt de hj of zj n het openbaar msschen wel noot bekend had gemaakt. Herdoor kunnen er dus neuwe nzchten n bepaalde zaken kunnen ontstaan. Vervolgens zal aangetoond worden hoe bepaalde trends va zoekopdrachten worden voorspeld. Alle feten en voorbeelden de n dt hoofdstuk aan de orde komen, zjn ut het boek van Tancer genaamd Clck [].. Een utlaatklep voor opgekropte emote Vaak durven mensen net preces te vertellen wat ze echt van bepaalde zaken vnden. Dt kan bjvoorbeeld komen doordat ze zch schamen, net te veel persoonljke nformate vrj wllen geven of bang zjn voor de reacte van andere mensen. Als dt effect optreedt n het bjzjn van vrenden, kennssen en andere mensen, waarom zou het dan net optreden n een enquête? De Amercan Journal of Psychatry deed een enquête over de angsten van mensen. Heraan deden achtduzend mensen mee en vond plaats n de Verengde Staten. Ut deze enquête kwam een ljst van de top 9 angsten, de te zen zjn n de eerste kolom van tabel. In de tweede kolom van dezelfde tabel s ook te zen waar het meest naar gezocht s op nternet. Herbj zjn alle zoekopdrachten met het woord fear ern geselecteerd de te maken hadden met fobeën. Hermee zjn dus ledjes, flms of games met het woord fear ern butenbeschouwng gehouden. Het verschl tussen deze twee kolommen, n de eerste plaats, s dat er n de enquête drect s gevraagd naar de angsten en bj de nternet zoektermen de populartet van de angst wordt gemeten. Dt zjn vooral angsten de we proberen te begrjpen, zonder dat vrenden, famle, of psychaters er over kunnen oordelen. Top 9 angsten ut de enquête Top 0 meest gezochte angsten op nternet. Insecten, muzen, slangen en vleermuzen. Hoogten 3. Water 4. Openbaar vervoer 5. Storm 6. Gesloten rumten 7. Tunnels en bruggen 8. Mengte 9. Spreken n het openbaar. Vlegen. Hoogten 3. Clowns (kan ook verwjzen naar de flm Fear of Clowns ) 4. Intmtet 5. Dood 6. Afwjzng 7. Mensen 8. Slangen 9. Succes 0. Autorjden 3

14 Tabel. De lnker kolom bevat de top 9 grootste angsten van de respondenten ut de enquête van de Amercan Journal of Psychatry en de rechter kolom bevat de top 0 grootste angsten waar naar gezocht s op nternet. Psychologen categorseren onze angsten n twee groepen: Socale en specfeke angsten. Herbj zjn socale angsten de angst voor succes, afwjzng, ntmtet of spreken n het openbaar (angsten met de omgang met mensen) en zjn specfeke angsten de angst voor vlegen, nsecten, water of hoogten. In de top 0 van de nternetgegevens valt vooral op dat de socale angsten meer voorkomen (4 van de 0) dan n de top 9 ut de enquête ( van de 9). Ut schattng bljkt dat 5 mljoen van de Amerkanen (6,8% van de populate) een socale fobe heeft, wat een verklarng zou kunnen zjn voor het verschl n utkomsten. De schattng s waarschjnljk ook aan de hand van een enquête gedaan, waardoor het percentage n werkeljkhed nog groter zou kunnen utvallen! Verder onderzoek naar de socale angsten zou zonder de echte anonmtet van het nternet moeljk gaan. Van de eerste honderd meest opgezochte angsten waren er twntg socale factoren. Als er echter gekeken wordt naar de eerste duzend meest opgezochte angsten dan heeft de meerderhed vooral te maken met de angst voor verbntens en eenzaamhed (socale factoren). Rare of net vaak voorkomende angsten zjn waarschjnljk nog een voorbeeld waarover mensen net snel over ut de school zullen klappen. Ook herbj zou bj onderzoek met een mondelnge of schrfteljke enquête net de onderste steen boven zjn gekomen. Rare angsten de aan het lcht zjn gekomen bj het nternetonderzoek zjn de volgende: Aanrakng n de nek Afwjkende lchaamsdelen Haar Tanden Hud Ellebogen Andere culturen Navels Navel lnt (stof dat n de loop van de dag wordt verzameld n je navel) Stof Just de angst voor het onbekende komt net vaak voor. Dt komt waarschjnljk doordat veel nformate te verkrjgen s op het nternet, waardoor er net veel onbekende onderwerpen meer zjn. Door socale factoren kunnen onderzoeken de gebrukmaken van enquêtes net een geheel objectef antwoord verwachten. Door het zoekgedrag van mensen op nternet te bekjken ontstaat er een objectever beeld. Op het nternet kunnen mensen nameljk n alle vrjhed zoeken naar wat ze wllen zonder er door andere mensen op aangekeken te worden. Her s het voorbeeld van angsten gebrukt, maar hetzelfde geldt natuurljk ook voor veel meer onderwerpen waar n meer of mndere mate een taboe op rust.. Het ontdekken van trends met de analyse van onlne zoekopdrachten Zaken de vroeger nog offlne werden afgehandeld, worden tegenwoordg geregeld va nternet. Breven zjn vervangen door e mals, als een telefoonnummer moet worden opgezocht, dan gebeurt dt nu veel meer onlne, terwjl de paperen Gouden Gds n de kast bljft lggen en we boekt er 4

15 tegenwoordg nog een res zonder onlne onderzoek te doen? Deze tendens van offlne actvteten de naar onlne actvteten worden omgezet, geeft ook geljk de mogeljkhed om neuwe nzchten te krjgen n het dageljks leven van mensen. Dt kan veel verder gaan dan peken en dalen n zoektermen en kan ook een echt nzcht geven n de ntente achter de zoektermen. Hoe en wat er gezocht wordt op nternet kan veel over onszelf vertellen. Door enorme hoeveelheden data over ons onlne gedrag te bestuderen, kunnen er ook trends ontdekt worden de ogenschjnljk net overeenkomen met het gedrag n de offlne wereld. Een goed voorbeeld hervan s de aanschaf van galajurken ter gelegenhed van een echt Amerkaans feest aan het ende van het schooljaar genaamd de prom. Het endfeest begnt vanaf het mdden tot het ende van de maand me. Het was voor Tancer dan ook een rare gewaarwordng dat just een pek van het aantal zoektermen van Prom Dresses al plaatsvond aan het begn van de maand januar (ze fguur ). Ook wnkels de deze jurken verkopen bleken de verkoopcampagne te rchten op de perode van maart tot me. Hoe kan het dan komen dat er al vanaf het begn van januar (5 maanden van te voren) er onlne al erg actef naar galajurken wordt gezocht? Volume zoekopdrachten van Prom Dresses Fguur. Het percentage van het aantal keren dat gezocht s op de term prom dresses (n vergeljkng met alle zoektermen) afgezet tegen de maanden van 005 tot 007. Tancer heeft onderzoek gedaan naar het type mesje dat zch bezg zou houden met het kopen van een prom dress. Hj onderzocht dt door onlne profelen van netwerkstes te doorzoeken op profelen de veel schreven of plaatjes plaatsten over de galajurk. Utendeljk typeerde hj twee typen mesjes. Aan de ene kant het mesje dat al lang van te voren bezg s met het endfeest en aan de andere kant het mesje dat het wat mnder nteresseert. Het eerste soort mesje karakterseert hj 5

16 als een popular cheerleadermesje, de veel vrenden heeft op haar profel en zch veel met mode bezghoudt. Dt mesje zet het endfeest als dé gebeurtens van het jaar. Het andere mesje s mnder popular en s egenljk preces het tegenovergestelde en zet dt feest meer als één van de vele feesten. Dt soort verschllen waren globaal al bekend maar door deze gedetalleerdere psychografsche segmentate gecombneerd met zoekopdrachten op nternet kunnen deze verschllende levensstjlen n detal worden onderzocht. Een zoektocht naar de verklarng van de pek n verkopen van galajurken n januar s her een voorbeeld van. De twee verschllende typen mesjes kunnen bjvoorbeeld worden onderschedden door verschllende zoektermen. Het verschl wordt her gemaakt doordat het populare mesje op zoek s naar de neuwste jurken (de hpste) en het andere mesje vooral de koopjes en goedkope jurken zoekt. Dt wordt geïllustreerd n fguur. Hern s te zen dat naar de hppe jurken vanaf januar tot me n constante mate wordt gezocht en dat de zoektocht naar goedkope jurken vooral pekt vlak voordat het feest begnt. Volume zoekopdrachten van 006 Prom Dresses en Cheap Prom Dresses Fguur. Het percentage van het aantal keren dat gezocht s op de termen 006 prom dresses en Cheap prom dresses (n vergeljkng met alle zoektermen) afgezet tegen de maanden rondom de prom van me 006. Het mystere rond de pek n januar voor zoekopdrachten van prom dresses heeft Tancer utendeljk opgelost doordat hj toevallg emand tegenkwam ut de modebladenndustre. Jaren geleden vond de marketng van prom dresses plaats tussen maart en me. Maar omdat prom het meest lucrateve marketng sezoen s, werd dt advertentesezoen verlengd. Op de maner begon de ndustre al met het publceren van prom mode edtes vanaf december. Neuwe publcates van Cosmo Grl Prom en Seventeen Prom bleken nderdaad al vanaf het begn van het neuwe jaar n de wnkel te lggen. Over verloop van tjd werd herdoor het gedrag van de klant aangepast, waardoor mesjes al vanaf januar 6

17 naar galajurken gaan zoeken. Ook als er gekeken wordt waar de zoekende mesjes utendeljk door de zoekmachnes naar verwezen worden, dan s dat n het begn van het jaar voornameljk naar modestes en later n het jaar gaat het zoekverkeer meer naar onlne verkoopwnkels. De grootte van deze markt s volgens de Internatonal Formal Assocaton (IFA) meer dan ver mljard per jaar. Volgens de IFA past de gemddelde prom bezoeker gemddeld dreëndertg jurken n de aanloop naar het grote evenement. Het fet dat bj deze markt nog net bekend was dat er al veel eerder dan tot nu toe gedacht naar galajurken wordt gezocht, kan gebrukt worden om de hudge marketngperode van de jurken aan te passen. Dt voorbeeld geeft goed aan dat bedrjven veel geld ms kunnen lopen door net te kjken wat de trends n zoekopdrachten zjn. Net alleen de producten van de galajurken, maar ook de modebladen weten nu wanneer ze moeten begnnen met publceren van prom gerelateerde artkelen. Het meest opvallende van dt voorbeeld s dat terwjl de meeste modebladen de trend al wsten, de wnkels de de jurken verkochten dat nog net wsten. Dt heeft gezorgd voor een neffcënte op de onlnemarkt. Als marketeers beter hadden gelet op de zoektrends hadden ze msschen de klanten voor een galajurk aan het begn van hun zoektocht opgemerkt en kunnen belagen met folders. 7

18 8

19 3 Desgn patterns Ut het vorge hoofdstuk s gebleken dat onlne zoekende mensen een erg goede nformatebron zjn. Een ander toepassngsgebed voor de nput de gegenereerd wordt door de gebrukers van het nternet, s het optmalseren van een webste. Er bestaan echter al heel wat oplossngen voor het optmalseren van een webste. Deze oplossngen kunnen betrekkng hebben op problemen de zch voordoen met de lay out, de navgate, de selecte, de nteracte of de socale aspecten van een webste. Deze oplossngen heten desgn patterns en zjn ontstaan doordat veel voorkomende problemen door verschllende webstedesgners opgelost probeerde te worden, totdat op een gegeven moment een bepaalde oplossng steeds vaker werd gebrukt. Dt werd dan utendeljk gestandaardseerd tot een desgn pattern. Om een ndruk te geven hoe desgn patterns de optmalsate van een webste bevorderen, wordt er n dt hoofdstuk voor ver van de herboven genoemde thema s een voorbeeld gegeven. De socale aspecten zjn er buten gelaten, omdat deze patterns vooral voorkomen op socale netwerkwebstes en het gros van de webstes deze patterns net gebrukt. Alle nformate en plaatjes de gebrukt zjn bj het maken van dt hoofdstuk zjn afkomstg van de desgn patterns webste van Yahoo [8]. 3. Lay out Op het moment dat een bezoeker verschllende webpagna s van de webste doorbladert en zet dat plaatsng van terugkerende elementen steeds op een andere plek staan, betekent dat elke webpagna herontdekt moet worden. Een lay out met een standaard rooster (voorbeelden van een rooster zjn te zen n fguur 3) zorgt voor een consstente en transparante ervarng voor gebrukers, maakt de webste makkeljker te herkenen en geeft ook een voorspelbaarhed van navgate. Een ander bjkomend voordeel van de standaardserng van de lay out s dat het voor de ontwkkelaars makkeljker wordt om stukjes code te herbruken. Dt draagt ook bj aan de consstente n veel gebrukte pagna elementen en codegebruk. Dt helpt dan weer bj het onderhouden van een eventuele grote hoeveelhed aan webpagna s en maakt het makkeljker om werk van anderen met elkaar samen te voegen. Hermee versnelt tevens de ontwkkelng en vergemakkeljkt het de eventuele updates van de webste. Fguur 3. Een aantal voorbeelden van een rooster de gebrukt kan worden bj de standaardsate van de lay out van een webste [8]. 3. Navgate Een webste bevat vaak grote hoeveelheden data. Om verschllende gedeeltes snel en eenvoudg te vnden, s een goede maner van navgate essenteel. Verschllende patterns zjn specaal ontwkkeld voor het overzchteljk houden van deze grote hoeveelheden, waardoor de navgate door de webste een stuk eenvoudger wordt. Her kan het verschllen van het laten zen welke categoreën er zjn (Tabs) tot het laten zen hoe ver de bezoeker op het moment s doorgelnkt (Breadcrumbs) en hoeveel pagna s er nog doorgeklkt kan worden (Pagnaton). Deze en nog meer soorten van navgate zjn n fguur 4 te zen. 9

20 Fguur 4. Een aantal voorbeelden van verschllende maneren van navgate op een webste. Van lnks naar rechts en van boven naar beneden: Accordon, Alphanumerc Flter Lnks, Breadcrumbs, Navgaton Bar, Pagnaton en Tabs [8]. 3.3 Selecte Er zjn ook momenten waar bepaalde elementen moeten worden geselecteerd of moeten worden ngevuld, waarbj het belangrjk s dat het correct gebeurt. Het onthouden van alle e maladressen van famle en vrenden s bjvoorbeeld erg moeljk, maar zelfs al met een verschl van één letter wordt de mal naar de verkeerde persoon verzonden. Ook datums kunnen op verschllende wjze worden ngevuld, waardoor ze net eenvoudg geconverteerd kunnen worden naar brukbare nformate. Verder s het ook nog mogeljk dat een aantal aan elkaar gerelateerde egenschappen moet worden ngevuld n een beperkte rumte. Dan s het net handg als de egenschappen verspred zjn over de hele pagna. Er zjn daarom verschllende patterns ontwkkeld de moeljke nvoer vergemakkeljken door woorden automatsch aan te vullen (Auto Complete), elementen hoeven alleen maar op een ljstje te worden aangeklkt (Calendar Pcker) of worden aan elkaar gerelateerde nvoervelden bj elkaar gegroepeerd n één tablet (Carousel). Hoe deze patterns er utzen, s te zen n fguur 5. Fguur 5. Een aantal voorbeelden van verschllende maneren van selecte op een webste. Van lnks naar rechts: Auto Complete, Calendar Pcker en Carousel [8]. 3.4 Interacte De bezoeker moet eenvoudg kunnen nteracteren met de nterface van de webste en moet ook eenvoudg kunnen herkennen waar de mogeljkheden hertoe lggen. Er moet dus ook snel te zen zjn wat er allemaal mogeljk s. Om zo eenvoudg mogeljk aan te geven dat er nteracte plaats kan vnden met een element op de webste, s het afspelen van een klene anmate als de bezoeker er met de cursor overheen zweeft erg effectef. Deze anmate verlcht dan bjvoorbeeld het element zelf en er verschjnt tegeljkertjd nadere nformate over het element of een klene mpresse van wat er zal gebeuren als erop geklkt wordt (Invtaton). Ook als er een erg groot overzcht s en er steeds meer detal kan worden getoond naarmate er meer ngezoomd wordt, s een goed voorbeeld van nteracte. Dt wordt onder andere gebrukt bj kaarten waar steeds deper ngezoomd kan worden (Expand Transton). Het drop and drag desgn pattern s ook een pattern de met nteracte te maken 0

21 heeft. Deze nteracte werkt heel nstnctef, aangezen de nformate herdoor eenvoudg gemanpuleerd kan worden en n dezelfde context bljft. Hoe dt er ongeveer ut kan zen s n fguur 6 geïllustreerd. Fguur 6. Een aantal voorbeelden van verschllende maneren van nteracte op een webste. Van lnks naar rechts: Drag and Drop, Invtaton en Expand Transton [8]. 3.5 Welke desgn patterns te gebruken? Er zjn verschllende desgn patterns de n dt hoofdstuk zjn besproken. Thema s varërend van layout, de navgate, de selecte en de nteracte met een webste hebben de revue gepasseerd. Welke desgn patterns preces op welk moment gebrukt moeten worden s echter nog net helemaal dudeljk. Dt kan erg verschllen en hangt volledg af van het type webste waar ze toegepast moeten worden. Dt s dus ook voor het grootste deel afhankeljk van de webstedesgner en zjn ervarng.

22

23 4 Optmalsate van een webste In hoofdstuk s aangetoond dat het erg handg kan zjn om mensen op het nternet te analyseren en n hoofdstuk 3 zjn verschllende desgn patterns beschreven de op verschllende plaatsen op een webste erg handg kunnen zjn. Welke combnate van desgn patterns er echter het optmale effect hebben, verschlt per webste. Dt hoofdstuk zal laten zen hoe deze twee thema s gecombneerd kunnen worden. Bedrjven kezen er nameljk steeds vaker voor om producten va het nternet aan te beden. Bj de webste de hervoor wordt gebrukt s het doel vaak zoveel mogeljk producten te verkopen. Om er achter te komen wat de deale webste s, zou het handg zjn om te weten welke elementen van de webste de verkoop bevordert of just vermndert. Ook als een webste alleen nformate verstrekt, s het handg om te weten wat er nu veel wordt gelezen en wat er wordt overgeslagen. Wat dus belangrjk s om te weten, s welke elementen veranderd moeten worden om het doel van de webste te optmalseren. Verschllende webstes denken her de oplossng voor te hebben gevonden. Google analytcs [4], ClckTale [3], Userfly [7], en Mouseflow [6] zjn webstes de deze optmalsate proberen te verwezenljken door het analyseren van klkgedrag dat gegenereerd wordt door de bezoekers van de desbetreffende webste. Google Webste Optmzer [5], gebrukt ook klkgedrag maar gebrukt de gegevens op een andere maner. Deze webste kan nameljk ut verschllende (van te voren opgegeven) verses de beste selecteren. Om een webste te optmalseren moet er moet ook een maatstaaf zjn om waar te nemen hoe goed of slecht het met de webste gaat. Dt valt te zen door te kjken of het doel van de webste vaak berekt wordt. Een webste heeft altjd wel een te kwantfceren doel voor ogen. Het doel kan bjvoorbeeld zjn, het kopen van een product, of een bezoeker een bepaalde button heeft aangeklkt of zorgen dat de bezoeker de eerste 5 mnuten van een flmpje bekjkt. Om dt doel vervolgens waar te nemen, kan er gekeken worden of een bezoeker een bepaald gedeelte van de webste heeft berekt of een bepaald stukje HTML code heeft utgevoerd. Het percentage bezoekers, dat dt doel heeft berekt, heet de converserato. Het doel van alle hervoor genoemde tools s om deze rato zo hoog mogeljk te krjgen. In dt hoofdstuk worden de hervoor genoemde verschllende webstes nader onderzocht, met als doel te kjken hoe belangrjk klkgedrag kan zjn bj het optmalseren van een webste. Alle nformate de hervoor gebrukt s, komt van de webste van Google Analytcs [4], ClckTale [3] en Google Webste Optmzer [5]. 4. Webste statsteken Er zjn verschllende webstes de een aantal statsteken van een webste kunnen montoren. Dt zjn webstes zoals Google analytcs [4], ClckTale [3], Userfly [7], en Mouseflow [6]. Zj maken herbj gebruk van een stukje php code dat tussen de broncode van de betreffende webste moet worden geplaatst. Alleen de pagna s de dt stukje code bevatten worden geanalyseerd. Een voorbeeld van hoe dt er ongeveer utzet s te zen n bjlage A. Als een webste eenmaal gemontord wordt, dan kan zowat alles wat een klant op een webste doet worden opgeslagen. Wat er preces allemaal mogeljk s, zal n deze paragraaf worden geïllustreerd door sommge functes van bovengenoemde webstes te beschrjven. 3

24 4.. Een Google Analytcs analyse Aan de hand Google Analytcs zullen er een aantal bjgehouden statsteken worden laten zen, de aantonen wat er zoal allemaal mogeljk s als het gedrag van de webstebezoekers wordt geanalyseerd. In fguur 7 s een overzcht te zen de elke beheerder van een account te zen krjg als hj zjn webste heeft aangesloten bj Google Analytcs. Herbj s het volgende te zen: Vsts zjn het aantal bezoekers dat de webste heeft bezocht. Dt aantal wordt geïllustreerd n het bovenste gedeelte van het overzcht en s de meest elementare methode voor het meten van de populartet van de webste. Pagevews zjn het aantal verschllende pagna s de bezocht zjn op de webste. Pages/Vst s het gemddeld aantal pagna s dat wordt bezocht per bezoeker. Dt s een goede ndcate hoe aandachtg de webste wordt bekeken. Een hoog percentage geeft aan dat de bezoekers geïnteresseerd zjn n wat de webste te beden heeft. Een laag percentage betekent echter dat de webste net brengt wat de bezoeker verwacht had van de webste. Bounce Rate s het percentage mensen, dat na het zen van de eerste pagna het voor gezen houden en meteen de webste verlaten tegenover de mensen de wel nteracte met de webste hebben. Als dt een hoog percentage s, kan het een mogeljkhed zjn om n de advertentes dudeljker te zjn waar de webste preces over gaat. Avg. Tme on Webste s de gemddelde tjd dat een bezoeker besteed op de webste. Als dt getal hoog utvalt, kan dt een ndcate zjn dat de webste aandachtg wordt bekeken. Dt kan echter msledend zjn, omdat sommge bezoekers een webste open laten staan zonder er naar te kjken. %New Vsts s het percentage neuwe bezoekers tegenover het aantal bezoekers dat de webste al vaker heeft bezocht. Een hoog percentage geeft aan dat de webste goed s n het aantrekken van neuwe bezoekers. Als het een laag percentage betreft dan kan het just een ndcate zjn dat de webste net nteressant genoeg s om naar terug te keren. 4

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie