ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE"

Transcriptie

1 ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng

2 Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan s heronder weergegeven: Raadpleeg de gebruksaanwjzng Waarschuwng (raadpleeg de bjgevoegde documentate)! De velghedsaanwjzngen n de gebruksaanwjzng van het apparaat raadplegen, a.u.b. Verklarngen van overge symbolen vndt u n de gebruksaanwjzngen/ bjsluters van de verschllende onderdelen van het systeem, de deel utmaken van de nhoud van de verpakkng van de meter. Bewaren bj Houdbaar tot Voor eenmalg gebruk Gesterlseerd d.m.v. bestralng Fabrkant Artkelnummer Lotnummer IVD 0088 Voor n vtro dagnostsch gebruk Bloedglucosemeter: Dt product voldoet aan de rchtljn 98/79/EG nzake medsche hulpmddelen voor n-vtro dagnostek. Prkpen en lancetten: deze producten voldoen aan de rchtljn 93/42/EEG nzake medsche hulpmddelen. Datum van utgfte:

3 Toepassng Accu-Chek Compact Plus-bloedglucosemeter Bloedglucosemeter voor de kwanttateve bepalng van bloedglucose n vers capllar bloed met Accu-Chek Compact-teststroken. Geschkt voor zelfcontrole. De meter kan zowel door mensen met dabetes voor zelfcontrole als door medsche beroepsbeoefenaren voor het utvoeren van bloedglucosemetngen worden gebrukt. Medsche beroepsbeoefenaren denen eveneens de aanwjzngen n hoofdstuk 10 Bloedglucosemetngen bj verschllende patënten op te volgen. Accu-Chek Softclx Plus-prkpen Prkpen met verstelbare prkdepte voor het verkrjgen van capllar bloed ut de vngertop of het oorlelletje en, als er een specaal AST-dopje wordt gebrukt, van alternateve prkplaatsen zoals de bal van de dum. De prkpen s utslutend bedoeld voor gebruk bj zelfcontrole door één persoon. De prkpen mag vanwege nfectegevaar net worden gebrukt voor het afnemen van bloed bj meerdere personen. Alle voorwerpen, de met humaan bloed n contact kunnen komen denen te worden beschouwd als potenteel nfecteuze materalen (ze: Clncal and Laboratory Standards Insttute: Protecton of Laboratory Workers from Occupatonally Acqured Infectons; Approved Gudelne Thrd Edton; CLSI document M29-A3, 2005). 4 Toepassng Toepassng 5

4 Meer over deze gebruksaanwjzng Lees deze gebruksaanwjzng voor de eerste ngebrukname volledg en zorgvuldg door! Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Customer Servce (ze hoofdstuk 17). Met behulp van deze gebruksaanwjzng leert u stap voor stap met uw meter en prkpen om te gaan. U vndt hern alle nformate, de u nodg heeft voor zowel de bedenng en het onderhoud van uw meter en uw prkpen als voor het oplossen van problemen. Voor een probleemloze werkng van de meter en de prkpen s net alleen een correcte bedenng, maar ook het opvolgen van alle andere gebruksaanwjzngen een vereste. De meter en de prkpen zjn precse-nstrumenten, waarvan het functoneren door onjust gebruk negatef kan worden beïnvloed. In deze gebruksaanwjzng vndt u dre soorten aanwjzngen. Lees deze aanwjzngen zorgvuldg door! Daarnaast worden er nog andere symbolen gebrukt. De betekens hervan s heronder weergegeven: Dt symbool geeft de aanwjzng om een handelng ut te voeren, b.v. om de meter aan te zetten. Dt symbool geeft een opsommng aan. Dt symbool geeft een opsommng bnnen een opsommng aan. Wj raden u aan om u vertrouwd te maken met alle onderdelen van uw meter en uw prkpen (ze hoofdstukken 1.1 en 1.2). Probeer alle n deze gebruksaanwjzng beschreven stappen ut en oefen het gebruk van de meter en de prkpen. Dt symbool geeft aan, dat er mogeljk gevaar van verwondng of gevaar voor uw gezondhed of de gezondhed van anderen bestaat. Dt symbool wjst op handelngen, de mogeljk schade aan de meter of aan de prkpen kunnen veroorzaken. Dt symbool verwjst naar belangrjke nformate. 6 Meer over deze gebruksaanwjzng Meer over deze gebruksaanwjzng 7

5 Inhoudsopgave 1 Inledng De Accu-Chek Compact Plus-bloedglucosemeter n één oogopslag De Accu-Chek Softclx Plus-prkpen n één oogopslag De belangrjkste egenschappen Afbeeldngen van dsplayweergaven Eerste stappen voor het meten De nhoud controleren Meeteenhed van de bloedglucosewaarde controleren Typeplaatje Dsplaytest Teststrokencassette plaatsen of vervangen Gebruksduur van de teststrokencassette Weergave van het aantal nog beschkbare teststroken Instellen van de meter Instellngen wjzgen algemene regels De meter aanzetten Akoestsch sgnaal of akoestsche modus nstellen De helderhed van de dsplay nstellen Jaar nstellen Tjd- en datumweergave nstellen Tjd nstellen Datum nstellen Wekkerfuncte nstellen Alarmfuncte voor hypoglykeme nstellen Meten van de bloedglucosewaarde Bloedglucosemetng voorbereden Prkpen voorbereden Prkpen van de meter afnemen Prkpen aan de meter bevestgen Lancet plaatsen Utvoeren van een bloedglucosemetng Aanzetten van de meter Verkrjgen van een bloeddruppel Bloed opzugen met de teststrook Teststrook utwerpen Gebrukt lancet utwerpen De voor, tjdens of na een metng op de dsplay weergegeven symbolen en hun betekens Bjzondere meetwaarden markeren Meetwaarden beoordelen Meetberek Twjfelachtge meetwaarden mogeljke oorzaken van fouten De bloedglucosemeter als elektronsch dagboek gebruken Het geheugen Oproepen van opgeslagen meetwaarden Gemddelde waarde en de hoogste- en de laagste meetwaarde van 7, 14 en 30 dagen Meetwaarden downloaden naar een PC, handheld of een specaal verwerkngssysteem Inhoudsopgave Inhoudsopgave 9

6 6 Akoestsche modus Akoestsche sgnalen bj het aanzetten van de meter Akoestsche sgnalen tjdens een metng Akoestsche weergave van de meetwaarde na een metng Akoestsche weergave van n het geheugen opgeslagen meetwaarden en gemddelde waarden Akoestsche weergave van waarschuwngen en foutmeldngen Functecontrole van de bloedglucosemeter Benodgdheden Utvoeren van een functecontrole Mogeljke oorzaken van fouten bj het utvoeren van functecontrolemetngen De meter en de prkpen rengen De bloedglucosemeter rengen De prkpen rengen Batterjen vervangen Bloedglucosemetngen bj verschllende patënten Informate voor medsche beroepsbeoefenaren Prkpen vervangen door een kapje Utvoeren van een bloedglucosemetng Bloedglucosemeter ontsmetten Geschkte desnfecteermddelen Meet- en bewaarcondtes Temperatuurberek Lchtomstandgheden Luchtvochtghed Oorzaken van storngen n de omgevng Symbolen, foutmeldngen en oplossen van problemen Symbolen op de dsplay Afzonderljke symbolen Combnates van symbolen Symbolen weergegeven n het numereke veld Storngen en foutmeldngen oorzaken en aanbevelngen voor het oplossen van problemen Technsche gegevens Afvalverwjderng: weggooen van de bloedglucosemeter Onderdelen van het systeem Patenten Customer Servce Adves en het oplossen van problemen Contactgegevens Trefwoordenregster Inhoudsopgave Inhoudsopgave 11

7 1 Inledng 1 De bloedglucosemeter wordt geleverd met reeds geplaatste batterjen. De tjd en de datum zjn al ngesteld. Het s mogeljk, dat u deze nstellngen moet aanpassen aan uw egen tjdzone (ze hoofdstuk 3). 1.1 De Accu-Chek Compact Plus-bloedglucosemeter n één oogopslage Bovenkant en voorkant Voorkant van de teststrook her wordt het bloed opgezogen. Dsplay S-toets Druk op deze toets om de nstellngen te veranderen. Utsparng voor de prkpen Test-toets Gebruk deze toets alleen voor het utvoeren van een bloedglucosemetng of een functecontrolemetng of voor het utzetten van de meter. Trek de toets hertoe naar beneden n de rchtng van de deksel van het cassettecompartment. De toets kantelt herbj naar beneden, waarna de meter wordt aangezet. Dt trek-kantel-mechansme voorkomt, dat de meter per ongeluk wordt aangezet. Cassettecompartment Knop voor het ontgrendelen van de cassette Teststrokengeleder Meetvenster Teststrook Teststrokencassette Deksel van het cassettecompartment* M-toets Druk op deze toets, als u de n het geheugen opgeslagen meetresultaten wlt zen. * verkrjgbaar als reserveonderdeel 12 Inledng Inledng 13

8 1 Onderkant en achterkant 1.2 De Accu-Chek Softclx Plus-prkpen n één oogopslag Deksel van het batterjencompartment* Infraroodvenster voor de overdracht van meetwaarden, b.v. naar een PC Batterjen: type AAA, LR 03, AM 4, Mcro Batterjencompartment * verkrjgbaar als reserveonderdeel Typeplaatje Controlevenster (toont het aantal nog beschkbare teststroken) Prkpen* Ontgrendelngsknop voor de prkpen Bedenngsknop De bedenngsknop dent voor het spannen, ontspannen en utwerpen van het lancet Venster voor weergave van de ngestelde prkdepte Lancethouder Lancet Beschermngskapje van het lancet Openng voor het lancet Dopje van de prkpen Prkdepte ( wordt ngesteld door aan het dopje van de prkpen te draaen) Gleufje voor juste plaatsng van het dopje Ljn voor weergave van de ngestelde prkdepte 14 Inledng Inledng 15

9 1 1.3 De belangrjkste egenschappen Prkpen aan de meter bevestgd Aan de meter s een Accu-Chek Softclx Plus-prkpen bevestgd. Met deze prkpen kunt u bloed verkrjgen, terwjl de prkpen nog aan de meter bevestgd s. U kunt de prkpen echter ook van de meter losmaken en apart gebruken voor het verkrjgen van een bloeddruppel. Teststrokencassette n plaats van afzonderljke teststroken U hoeft de teststroken net meer vast te houden. Met enkele eenvoudge handelngen plaatst u een cassette met 17 teststroken n de meter. Eenvoudge bedenng De meter aanzetten, bloed opzugen, de meetwaarde aflezen en de teststrook met één druk op de knop utwerpen. Automatsch coderen Iedere teststrokencassette s voorzen van een barcode. Na het plaatsen van een neuwe cassette wordt de meter automatsch gecodeerd en wordt nformate over de specfeke egenschappen van deze teststroken ngelezen. Weergave van het aantal nog beschkbare teststroken Telkens als de meter wordt utgezet, geeft deze aan hoeveel teststroken er nog n de cassette beschkbaar zjn. Hoge betrouwbaarhed De meter controleert edere teststrook. Inden er met een teststrook een probleem s, dan wordt dt door de meter aangegeven, voordat u bloed opzugt Controle van de opgezogen hoeveelhed bloed De meter detecteert of er voldoende bloed (ca. 1,5 μl (mcrolter)) s opgezogen en begnt herna pas met de metng. Als de metng net wordt gestart, kunt u nog extra bloed opzugen. Wekkerfuncte De meter kan u eraan hernneren, dat u een bloedglucosemetng moet utvoeren. U kunt maxmaal dre verschllende tjden nstellen. Alarmfuncte voor hypoglykeme Door het nstellen van een grenswaarde voor hypoglykeme kan de meter u opmerkzaam maken op ongebrukeljk lage meetwaarden. Als een meetwaarde lager s dan de ngestelde grenswaarde, verschjnt er een symbool op de dsplay en klnkt er, nden dt s ngeschakeld, een akoestsch sgnaal. Herdoor wordt u er op gewezen, dat u nauwkeurg moet controleren of deze waarde mogeljk wjst op de ontwkkelng van een te lage bloedglucosewaarde (hypoglykeme). Gegevensoverdracht naar een computer De meter heeft een nfrarood-nterface. Met behulp hervan kunnen de opgeslagen meetwaarden worden gedownload naar een computer met hervoor geschkte software of naar specale systemen voor de verwerkng van deze meetwaarden. 16 Inledng Inledng 17

10 1 Akoestsche modus De akoestsche modus s bedoeld voor personen, de vsueel gehandcapt zjn. Als de akoestsche modus s ngeschakeld, geeft de meter u d.m.v. akoestsche sgnalen aanwjzngen voor het utvoeren van de bloedglucosemetng. Het meetresultaat wordt eveneens door een reeks akoestsche sgnalen weergegeven. Voor meer nformate kunt u hoofdstuk 6 raadplegen. Vsueel gehandcapte personen moeten door zende personen worden geïnstrueerd over de bedenng van de meter en bj alle stappen van de bedenng worden begeled. Wj advseren vsueel gehandcapte personen om een bloedglucosemetng net zonder hulp van een zende persoon ut te voeren. 1.4 Afbeeldngen van dsplayweergaven U vndt n deze gebruksaanwjzng ook voorbeelden van dsplayweergaven. Elementen, de n deze voorbeelden door een stralenkrans zjn omgeven, worden op de dsplay knpperend weergegeven. Bjvoorbeeld: U heeft de meter aangezet om een bloedglucosemetng ut te voeren. Op de dsplay worden naast de tjd en de datum het teststrooksymbool en het druppelsymbool weergegeven. Het teststrooksymbool en het druppelsymbool knpperen. De op de dsplay weergegeven tjd, datum en bloedglucosewaarde denen utslutend als voorbeeld. De op uw bloedglucosemeter weergegeven waarden kunnen hervan afwjken. Alle n deze gebruksaanwjzng weergegeven dsplays hebben betrekkng op een meter, de de bloedglucosewaarde n mmol/l weergeeft (ze hoofdstuk 2.2) en op de 24- uursweergave s ngesteld (ze hoofdstuk 3.6). Het s echter mogeljk, dat uw meter de bloedglucosewaarde n mg/dl weergeeft en/of op de 12-uursweergave s ngesteld. 18 Inledng Inledng 19

11 2 Eerste stappen voor het meten De nhoud controleren Bloedglucosewaarden kunnen n twee verschllende meeteenheden worden weergegeven (mmol/l en mg/dl). Daarom bestaan er twee verses van dezelfde meter. Als u net weet, welke meeteenhed voor u van toepassng s, kunt u uw arts hernaar vragen. 2.2 Meeteenhed van de bloedglucosewaarde controleren Bloedglucosewaarden kunnen n twee verschllende worden weergegeven (mmol/l en mg/dl). Daarom bestaan er twee verses van dezelfde meter. Als u net weet, welke meeteenhed voor u van toepassng s, kunt u uw arts hernaar vragen. Controleer of uw meter de voor u van toepassng zjnde meeteenhed weergeeft Typeplaatje De meeteenhed, de uw meter weergeeft, staat vermeld op het typeplaatje aan de onderkant van uw meter Dsplaytest U kunt de meeteenhed, de uw meter weergeeft, controleren door mddel van een dsplaytest. Houd de M-toets ngedrukt. De meter wordt aangezet. Als u de M-toets ngedrukt houdt, wordt eerst de dsplaytest op de dsplay weergegeven. mmol/l-meter of mg/dl-meter De meeteenhed kunt u van het typeplaatje aflezen en van de dsplay tjdens een dsplaytest (ze heronder). Opmerkng De meeteenhed, de door uw meter wordt aangegeven, kan net worden gewjzgd. Als de verkeerde meeteenhed op het typeplaatje staat gedrukt, moet u contact opnemen met uw leverancer of apotheek. Door een onjuste meeteenhed kunnen de meetwaarden verkeerd worden geïnterpreteerd. De meeteenhed wordt rechtsonder op de dsplay weergegeven. 20 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 21

12 2 Als u de M-toets ngedrukt bljft houden, verschjnt vervolgens na ca. 2 seconden de volgende dsplayweergave mmol/l meter of mg/dl meter Opmerkngen Als er tjdens de dsplaytest extra ljnen verschjnen of als er delen van een cjfer of van een symbool ontbreken, moet u contact opnemen met de afdelng Customer Servce van de lokale vertegenwoordgng van Roche Dagnostcs. Als dt het numereke veld (de cjferweergave) (mmol/l-meter) resp. (mg/dl-meter) betreft, kan dt er eventueel toe leden, dat de meetwaarden net just worden weergegeven. Als u de M-toets loslaat, bevndt de meter zch n de geheugenmodus. Zolang er geen meetwaarden n het geheugen zjn opgeslagen, worden er op de dsplay dre streepjes weergegeven. De meter wordt automatsch na 60 seconden utgezet, ook als u de M-toets nog ngedrukt houdt. U kunt op eder wllekeurg moment een dsplaytest utvoeren. Als er reeds meetwaarden n het geheugen van uw meter zjn opgeslagen, wordt na het loslaten van de M-toets de laatst opgeslagen meetwaarde weergegeven. Zet de meter ut met de Test-toets. 22 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 23

13 2 2.3 Teststrokencassette plaatsen of vervangen In een neuwe, nog net gebrukte bloedglucosemeter bevndt zch een dummycassette (teststrokencassette zonder teststroken en zonder etket), de u ut de meter moet nemen en door een teststrokencassette moet vervangen. Lees de bjsluter van de verpakkng met teststrokencassettes goed door. Als de meter s ngeschakeld, zet u deze met de Test-toets ut. Wacht tot de motor van de meter tot stlstand s gekomen. Lnks naast de prkpen bevndt zch aan de voorkant van de meter een utsparng. Het bovenste gedeelte van deze utsparng maakt onderdeel ut van de deksel van het cassettecompartment. Plaats uw dum n deze utsparng en klap de deksel van het cassettecompartment naar boven open. Deksel van het cassettecompartment Utsparng Onafhankeljk van het fet of er al dan net een teststrokencassette s geplaatst: Druk op de rode knop voor het ontgrendelen van de cassette. 24 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 25

14 2 De pn, de de teststrokencassette n de juste poste houdt, gljdt met een hoorbare KLIK terug. Plaats een neuwe teststrokencassette n de meter, zoals n deze afbeeldng wordt weergegeven (de twee rjen streepjes van de barcode moeten zch aan de kant van de dsplay bevnden). Klap de deksel van het cassettecompartment naar beneden en druk deze dcht. De deksel slut met een hoorbare KLIK. Als er zch een teststrokencassette n de meter bevndt: Kantel de meter naar voren. De meter start automatsch en draat de teststrokencassette tot de eerste teststrook n de juste poste s gebracht. Tegeljkertjd wordt de barcode afgelezen, waardoor alle specfeke egenschappen van de teststrook n de meter worden ngelezen. Herna wordt de meter automatsch utgezet. De teststrokencassette valt herdoor ut de meter. 26 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 27

15 2 In het controlevenster aan de onderkant van de meter verschjnt een punt. Deze geeft aan, dat u zojust een teststrokencassette n de meter heeft geplaatst. Bj het utvoeren van bloedglucosemetngen telt de meter de gebrukte teststroken. Het aantal nog beschkbare teststroken wordt n het controlevenster weergegeven. Als u geen neuwe teststrokencassette heeft geplaatst en de meter de volgende keer aanzet, dan verschjnt de volgende meldng op de dsplay: en het cassettesymbool knpperen om aan te geven, dat de teststrokencassette leeg s. Aanwjzngen Als alle teststroken zjn gebrukt, dan verschjnt het punt weer n het controlevenster. Plaats een neuwe teststrokencassette. Gebruk utslutend teststroken waarvan de vervaldatum net s overschreden. Teststroken, waarvan de vervaldatum s overschreden, kunnen tot onjuste meetwaarden leden. Onjuste meetwaarden kunnen tot onjuste beslssngen met betrekkng tot de behandelng leden, waardoor er ernstge schade aan de gezondhed kan worden toegebracht. De vervaldatum staat vermeld op de verpakkng en op het afneembare etket van de flacon van de teststrokencassette naast het symbool. 28 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 29

16 2 Neuwe teststrokencassettes, waarvan de alumnumfoledelen (de zlveren utenden) beschadgd zjn, mogen net worden gebrukt. Bj gebruk van een beschadgde cassette kunnen onjuste meetwaarden worden verkregen. Onjuste meetwaarden kunnen tot onjuste beslssngen met betrekkng tot de behandelng leden, waardoor er ernstge schade aan de gezondhed kan worden toegebracht. De deksel van het cassettecompartment mag alleen worden geopend, als de meter s utgezet en de motor stlstaat. De meter kan worden beschadgd, als deze s ngeschakeld en de deksel van het cassettecompartment wordt geopend. Ga zorgvuldg met de teststrokencassettes om! Neem de teststrokencassette pas drect voor het gebruk ut de flacon. In de flacon zjn de alumnumfoledelen beschermd tegen beschadgng. Op edere flacon van een teststrokencassette bevndt zch een etket, waarvan het lnker gedeelte afneembaar s. Herop staat de tabel met de controlewaardenbereken van de Accu-Chek Compact Autocontrol-controleoplossngen. De aangegeven waarden zjn alleen geldg voor de teststroken n deze cassette. Met behulp van deze tabel kunt u de goede werkng van uw meter controleren (ze hoofdstuk 7). Het afneembare etket kunt u b.v. n uw dabetesdagboek plakken. Let er bj een functecontrole altjd op of het afneembare etket met de tabel bj de teststrokencassette hoort, de zch n de meter bevndt. 30 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 31 Als u een aangebroken cassette n de meter heeft geplaatst, draat de meter de cassette zodang, dat er n het controlevenster aan de onderkant van de meter een punt verschjnt. Als u de meter herna weer aanzet om een metng ut te voeren en... u heeft dezelfde cassette, de u eerder ut de meter heeft genomen, weer n de meter geplaatst. Dan draat de meter de cassette drect naar de eerste kamer, waarn zch een teststrook bevndt en wordt de teststrook naar buten getransporteerd.... u heeft alle teststroken van de vorge cassette gebrukt of u heeft een aangebroken cassette vervangen door een andere aangebroken cassette: Dan s het mogeljk, dat de meter alle kamers afzoekt, tot de eerste kamer s gevonden, waarn zch een teststrook bevndt. Des te mnder teststroken zch n de cassette bevnden, des te langer deze procedure duurt. Als de meter de cassette drect naar één van de kamers aan het ende draat (dt kunt u horen aan het gelud van de motor bj het draaen van de cassette), s het mogeljk, dat de cassette nog teststroken bevat, ofschoon de meter de cassette als leeg beschouwd. U kunt deze teststroken toch nog gebruken door de cassette opneuw n de meter te plaatsen.

17 2 Als u een aangebroken teststrokencassette n de meter plaatst, kan de meter de gebruksduur van deze cassette net berekenen. Om u herop attent te maken, verschjnen bj de eerstvolgende metng het cassettesymbool en het knpperende flesjessymbool op de dsplay (ze hoofdstuk 2.3.1). Gebruk utslutend Accu-Chek Compact-teststrokencassettes. Andere teststroken zjn net geschkt voor het utvoeren van bloedglucosemetngen. Als er een andere teststrokencassette n de meter wordt geplaatst, verschjnt foutmeldng E22 op de dsplay (ze hoofdstuk 12.2). Zorg ervoor, dat de deksel van het cassettecompartment goed s gesloten. Als de deksel net goed s gesloten, kunt u de meter net met de Test-toets aanzetten. Op de dsplay wordt dan alleen de dsplaytest kort weergegeven. Gebrukte teststroken kunt u met het gewone husvul weggooen Gebruksduur van de teststrokencassette Als u een neuwe cassette n de meter plaatst, begnt de meter het aantal dagen te tellen, dat de cassette zch n de meter bevndt. Alle teststroken n de cassette moeten bnnen 90 dagen zjn opgebrukt (gebruksduur). Als een cassette zch 90 dagen n de meter heeft bevonden, s de gebruksduur ervan overschreden. De eerstvolgende keer, dat u de meter aanzet om een metng ut te voeren, wordt dt door het cassettesymbool, het flesjessymbool en het kloksymbool op de dsplay weergegeven. Plaats een neuwe teststrokencassette. Opmerkng De teststroken n deze cassette zjn onbrukbaar. Deze teststroken mogen net meer worden gebrukt, omdat hermee onjuste meetwaarden kunnen worden verkregen. Onjuste meetwaarden kunnen tot onjuste beslssngen met betrekkng tot de behande- 32 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 33

18 2 lng leden, waardoor er ernstge schade aan de gezondhed kan worden toegebracht. De meter kan de gebruksduur van 90 dagen net berekenen, als u een aangebroken cassette n de meter heeft geplaatst, zelfs als u dezelfde cassette kort tevoren ut de meter heeft genomen. de nstellngen van het jaar, de datum en de tjd bj het vervangen van de batterjen verloren zjn gegaan (ze hoofdstuk 9) en er nog een aangebroken cassette n de meter aanwezg was. De meter kan n deze gevallen net vaststellen, wanneer de cassette voor het eerst s geplaatst respecteveljk hoe lang de aangebroken cassette zch reeds n de meter bevndt. Als de meter de gebruksduur net kan berekenen en u de meter aanzet om een metng ut te voeren, dan verschjnen de volgende symbolen op de dsplay: knpperende teststrook en knpperende druppel; deze geven aan, dat u nu bloed of controleoplossng met de teststrook op kunt zugen, cassette, de aangeeft, dat de gebruksduur net kan worden berekend, knpperend flesje, dat aangeeft, dat u een functecontrole moet utvoeren om de teststroken te controleren. Voer een functecontrole ut (ze hoofdstuk 7). Als de meetwaarde van de functecontrole bnnen het aangegeven controlewaardenberek lgt, kunt u de teststroken, de zch nog n de cassette bevnden, verder gebruken. Als de meetwaarde buten het controlewaardenberek lgt, moet u een neuwe cassette plaatsen. Na de functecontrole verdwjnt het flesjessymbool van de dsplay. Als u geen functecontrole heeft utgevoerd, wordt het knpperende flesjessymbool bj edere metng op de dsplay weergeven, tot u een neuwe cassette plaatst. Het cassettesymbool wordt voortaan bj edere metng weergegeven, om u er op te wjzen, dat de meter de gebruksduur net kan berekenen. Alle meetwaarden worden met het cassettesymbool opgeslagen. Het cassettesymbool verdwjnt pas weer, als u een neuwe cassette heeft geplaatst. 34 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 35

19 Weergave van het aantal nog beschkbare teststroken Telkens als de meter met de Test-toets wordt utgezet, geeft deze aan hoeveel teststroken er nog n de cassette beschkbaar zjn. Het aantal nog beschkbare teststroken wordt net zo lang op de dsplay weergegeven, als u de Test-toets ngedrukt houdt. In dt voorbeeld bevnden er zch nog 12 teststroken n de cassette. Als u na het vervangen van de cassette geen metng meer heeft utgevoerd, weet de meter net hoeveel teststroken er zch nog n de cassette bevnden. Dt s b.v. het geval, als u na het vervangen van de cassette, begnt met het wjzgen van de nstellngen of het opvragen van resultaten ut het geheugen. Als u herna op de Test-toets drukt om de meter ut te zetten, verschjnen er n plaats van een getal, dat het aantal nog beschkbare teststroken weergeeft, dre horzontale streepjes op de dsplay. Alleen als u een metng heeft utgevoerd met de pas geplaatste neuwe cassette, geeft de meter edere keer, dat u de meter utzet met de Test-toets, het aantal nog beschkbare teststroken weer op de dsplay. Als u de Test-toets loslaat, wordt de meter utgezet. Opmerkngen Als de teststrokencassette na een metng nog dre of mnder teststroken bevat, knpperen het getal, het teststrooksymbool en het cassettesymbool op de dsplay. Als u bj het utzetten van de meter slechts zeer kort op de Testtoets drukt, wordt het aantal nog beschkbare teststroken slechts zeer kort of zelfs helemaal net op de dsplay weergegeven. 36 Eerste stappen voor het meten Eerste stappen voor het meten 37

20 3 Instellen van de meter In de nstelmodus kunt u het akoestsche sgnaal resp. de akoestsche modus aan- of utzetten, de helderhed van de dsplay nstellen, de tjden datumweergave selecteren, het jaar, de tjd en de datum nstellen en de wekkerfuncte en de alarmfuncte voor hypoglykeme actveren. Akoestsch sgnaal: Als het akoestsche sgnaal s ngeschakeld, helpt dt u bj het utvoeren van een metng, doordat edere stap wordt voorafgegaan door akoestsche sgnalen. Akoestsche modus: Als de akoestsche modus s ngeschakeld, geeft de meter u d.m.v. akoestsche sgnalen aanwjzngen voor het utvoeren van de metng. Het meetresultaat wordt eveneens door een reeks akoestsche sgnalen weergegeven. Wekkerfuncte: U kunt deze functe van de meter nschakelen om u eraan te hernneren, dat u een bloedglucosemetng ut moet voeren. Alarmfuncte voor hypoglykeme: U kunt een persoonljke grenswaarde voor hypoglykeme nstellen. Als uw meetwaarde lager s dan deze grenswaarde, waarschuwt de meter u voor een mogeljk te lage bloedglucosewaarde (hypoglykeme). De bloedglucosemeter wordt geleverd met reeds geplaatste batterjen. De tjd en de datum zjn al ngesteld. Het s mogeljk, dat u deze nstellngen moet aanpassen aan uw egen tjdzone. Het s echter ook mogeljk om bloedglucosemetngen ut te voeren zonder één van deze nstellngen te wjzgen. Als nstellngen worden dan de n de fabrek op de meter ngevoerde nstellngen gebrukt (ze volgende pagna). Als u de meter voor de eerste keer aanzet, bevat deze de volgende nstellngen. Deze nstellngen zjn n de fabrek op de meter ngesteld en kunnen door u worden veranderd. Akoestsch sgnaal ngeschakeld, akoestsche modus utgeschakeld Helderhed van de dsplay: gemddeld Jaar: het actuele jaar, b.v Tjd- en datumweergave: 24-uursweergave; bj de 24-uursweergave hoort de datumweergave dag-maand (DD-MM) Tjd: actuele tjd weergegeven als Mdden-Europese tjd Datum: actuele datum gerelateerd aan de Mdden-Europese tjd Wekkerfuncte utgeschakeld Alarmfuncte voor hypoglykeme utgeschakeld Opmerkngen Als de nstellngen van jaar, tjd en datum bj het vervangen van de batterjen verloren zjn gegaan (ze hoofdstuk 9) en u deze net opneuw heeft ngesteld, geeft de meter bj een metng 0:00 als tjd en 0-00 als datum op de dsplay weer (zowel n de 24-uursweergave als n de 12-uursweergave). In het geheugen worden de resultaten vervolgens net met tjd en datum opgeslagen, maar met hun geheugenplaatsnummer (ze hoofdstuk 5.2). Zonder tjd en datum kan de meter de gemddelde waarden en de laagste- en hoogste meetwaarden net 3 38 Instellen van de meter Instellen van de meter 39

21 berekenen (ze hoofdstuk 5.3). Als meetwaarden zonder tjd en datum b.v. naar een PC worden gedownload (ze hoofdstuk 5.4), dan kunnen er met deze meetwaarden geen of slechts n beperkte mate statstsche berekenngen worden utgevoerd. Als de nstellngen van jaar, tjd en datum bj het vervangen van de batterjen verloren zjn gegaan, geeft de meter de volgende nstellngen op de dsplay weer: Jaar: het jaar van producte 20XX, b.v Tjd: 0:00 resp. 12:00 a.m., afhankeljk van de eerder geselecteerde tjd- en datumweergave Datum: 1-01 als dag-maand (D-MM) resp. maand-dag (M-DD), afhankeljk van de eerder geselecteerde tjd- en datumweergave. In de volgende paragrafen vndt u een beschrjvng van de algemene regels voor het wjzgen van de nstellngen, beschrjvngen van de afzonderljke nstellngen en hoe deze kunnen worden gewjzgd. Bj de beschrjvng van de nstellngen wordt de volgorde aangehouden, waarn deze door de meter worden weergegeven. Akoestsch sgnaal/akoestsche modus Tjd Helderhed van de dsplay Datum Jaar Wekkerfuncte 3.1 Instellngen wjzgen algemene regels Tjd- en datumweergave Alarmfuncte voor hypoglykeme Als op de dsplay wordt weergegeven (set = Engels voor nstellen), betekent dt, dat de meter zch n de nstelmodus bevndt en dat u de nstellngen kunt wjzgen Instellen van de meter Instellen van de meter 41

22 De procedure voor het wjzgen van de nstellngen s als volgt: De nstellngen hebben een vaste volgorde en worden n deze volgorde op de dsplay van de meter weergegeven, ze ook de afbeeldng op de vorge pagna. Druk op de S(et)-toets, om n de nstelmodus te komen. Herbj wordt geen teststrook naar buten getransporteerd. Druk op de M-toets om de nstellng, de op de dsplay knpperend wordt weergegeven, te wjzgen. Getallen, zoals b.v. het jaar, worden telkens met één verhoogd. Als de toets ngedrukt wordt gehouden, wordt er versneld doorgeteld. Van het hoogste, nstelbare getal komt u door op de M-toets te drukken automatsch bj het laagste getal. Bj nstellngen met meerdere keuzemogeljkheden, zoals bj de nstellng van het akoestsche sgnaal, kan met de M-toets van de ene keuzemogeljkhed naar de andere worden gewsseld. Druk op de S-toets om de geselecteerde nstellng op te slaan en naar de volgende nstellng te gaan. U kunt edere nstellng op eder wllekeurg moment wjzgen. Druk hervoor zo vaak op de S-toets tot de nstellng, de u wlt wjzgen, knpperend op de dsplay wordt weergegeven. Door op de S-toets te drukken keert u van de laatste nstellng Alarmfuncte voor hypoglykeme terug naar de eerste nstellng Akoestsch sgnaal resp. akoestsche modus. U kunt de nstelmodus op eder moment verlaten, door de meter met de Test-toets ut te zetten. Alle nstellngen, de u tot dat moment heeft ngevoerd, worden opgeslagen. Opmerkngen Zet de meter utslutend met de S-toets aan, als u de nstellngen wlt veranderen. Als u de meter n plaats hervan met de Test-toets aanzet en er zch een cassette n de meter bevndt, wordt er een teststrook naar buten getransporteerd. Als de meter met de Test-toets wordt utgezet, geeft deze aan hoeveel teststroken er nog n de cassette beschkbaar zjn (ze hoofdstuk 2.3.2). Als er net op een toets wordt gedrukt, wordt de meter na ca. 60 seconden automatsch utgezet. Alle nstellngen, de u tot dat moment met de S-toets heeft bevestgd, bljven behouden. Instellngen, de u net met de S-toets heeft bevestgd, gaan verloren en de oorspronkeljke nstellngen bljven van toepassng Instellen van de meter Instellen van de meter 43

23 3.2 De meter aanzetten 3.3 Akoestsch sgnaal of akoestsche modus nstellen U bevndt zch her 3 Akoestsch sgnaal/akoestsche modus Helderhed van de dsplay Jaar Tjd- en datumweergave aan / ut / akoestsche modus laag / gemddeld / hoog 24-uur / 12-uur Tjd Datum Wekkerfuncte- Alarmfuncte voor hypoglykeme uren, mnuten maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) ut / grenswaarde Deze nstellng bedt u de mogeljkhed om het akoestsche sgnaal n- of ut te schakelen resp. de akoestsche modus n te schakelen. Druk bj een utgeschakelde meter op de S-toets. De meter start zonder een teststrook naar buten te transporteren. Na de dsplaytest (ze hoofdstuk 2.2.2) wordt de actuele nstellng van het akoestsche sgnaal knpperend op de dsplay weergegeven. Als het akoestsche sgnaal s ngeschakeld, hoort u tjdens een metng een peptoon, als de meter gereed s om een metng ut te voeren en er bloed of controleoplossng met de teststrook opgezogen kan worden, als er door de teststrook voldoende bloed of controleoplossng s opgezogen en de metng begnt, als de meetwaarde op de dsplay wordt weergegeven, als de alarmfuncte voor hypoglykeme s ngeschakeld en de meetwaarde beneden de ngestelde grenswaarde lgt, als de meter op de dsplay een foutmeldng weergeeft. 44 Instellen van de meter Instellen van de meter 45

24 Er zjn twee soorten akoestsche sgnalen, de door een verschl n de hoogte van het gelud van elkaar te onderscheden zjn. Bj de alarmfuncte voor hypoglykeme en bj een foutmeldng klnkt er een hogere toon dan n de andere genoemde gevallen. Als de akoestsche modus s ngeschakeld, geeft de meter u d.m.v. de herboven genoemde akoestsche sgnalen aanwjzngen voor het utvoeren van de bloedglucosemetng. Het meetresultaat wordt eveneens door een reeks akoestsche sgnalen weergegeven (ze hoofdstuk 6). Akoestsch sgnaal ngeschakeld (on = Engels voor aan) Het akoestsche sgnaal s n de fabrek ngeschakeld ( ). Druk op de M-toets om telkens de volgende keuzemogeljkhed te selecteren. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de helderhed. Opmerkngen Als u de akoestsche modus selecteert, klnkt er een akoestsch sgnaal. 3 De nstellng van het akoestsche sgnaal heeft geen nvloed op de wekkerfuncte. Als u de wekkerfuncte heeft ngeschakeld (ze hoofdstuk 3.9), dan hernnert de meter u er met akoestsche sgnalen altjd aan, dat u een bloedglucosemetng ut moet voeren, ook als u het akoestsche sgnaal heeft utgeschakeld. Akoestsch sgnaal utgeschakeld (off = Engels voor ut) Akoestsche modus ngeschakeld 46 Instellen van de meter Instellen van de meter 47

25 3.4 De helderhed van de dsplay nstellen U bevndt zch her gemddelde helderhed (nveau ) 3 Akoestsch sgnaal/akoestsche modus Helderhed van de dsplay Jaar Tjd- en datumweergave aan / ut / akoestsche modus laag / gemddeld / hoog 24-uur / 12-uurr Tjd Datum Wekkerfuncte Alarmfuncte voor hypoglykeme uren, mnuten maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) ut / grenswaarde U kunt deze nstelmodus gebruken om de helderhed van de op de dsplay weergegeven symbolen en getallen naar uw wens n te stellen. De helderhed kan op dre nveaus worden ngesteld: laag, gemddeld en hoog. lage helderhed (nveau ) hoge helderhed (nveau ) De helderhed s n de fabrek ngesteld op gemddeld (rechtboven op de dsplay weergegeven door ). Druk op de M-toets om telkens de volgende keuzemogeljkhed te selecteren. De helderhed van de dsplay wjzgt met de door u geselecteerde nstellng. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van het jaar. 48 Instellen van de meter Instellen van de meter 49

26 3.5 Jaar nstellen Akoestsch sgnaal/akoestsche modus aan / ut / akoestsche modus Helderhed van de dsplay laag / gemddeld / hoog U bevndt zch her Jaar Tjd Datum Wekkerfuncte uren, mnuten maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) Tjd- en datumweergave 24-uur / 12-uur Alarmfuncte voor hypoglykeme ut / grenswaarde Het op dt moment ngestelde jaartal knppert rechtsboven op de dsplay. Vervolgens komt u bj de nstellng van de tjd- en datumweergave. Opmerkngen Het ngevoerde jaartal wordt net op de dsplay weergegeven, net tjdens de metng, noch bj het meetresultaat of bj het oproepen van het meetresultaat ut het geheugen. Het jaartal wordt alleen n de nstelmodus weergegeven. Toch s het nvoeren van het juste jaartal belangrjk, omdat de meter anders bj schrkkeljaren geen rekenng kan houden met 29 februar. Daarnaast s het jaartal nodg voor een eendudge dentfcate van uw bloedglucoseresultaten, als u deze voor analyse of verdere bewerkng naar een computer wlt downloaden. Het jaartal kan worden ngesteld op het jaar van producte of een jaartal tot en met 32 jaren na het jaar van producte. 3 Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot het gewenste jaartal op de dsplay wordt weergegeven Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. 50 Instellen van de meter Instellen van de meter 51

27 3.6 Tjd- en datumweergave nstellen De ngestelde tjd- en datumweergave knppert op de dsplay. 3 U bevndt zch her In de fabrek s de 24-uursweergave t ( ) ngesteld. Akoestsch sgnaal/akoestsche modus Helderhed van de dsplay Jaar Tjd- en datumweergave aan / ut / akoestsche modus laag / gemddeld / hoog 24-uur / 12-uurr Tjd Datum Wekkerfuncte Alarmfuncte voor hypoglykeme uren, mnuten maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) ut / grenswaarde U kunt ut twee weergaven kezen. In de 24-uursweergave wordt de tjd van 0:00 tot en met 23:59 weergegeven. Als u voor deze weergave kest, wordt de datum als DD-MM (dag-maand, geen jaar) weergegeven. In de 12-uurs-weergave wordt de tjd van 12:00 tot en met 11:59 weergegeven met de toevoegng a.m. of p.m. Als u voor deze weergave kest, wordt de datum als MM-DD (maand-dag, geen jaar) weergegeven. Geljktjdg met de tjd- en datumweergave worden ook de actueel ngestelde tjd en de actueel ngestelde datum weergegeven. Als de tjd- en datumweergave wordt gewjzgd, dan worden de dsplayweergaven van tjd en datum eveneens gewjzgd. Druk op de M-toets, als u de 12-uursweergave wlt selecteren.op de dsplay verschjnt Als u de M-toets nogmaals ndrukt, verschjnt weer op de dsplay en s de 24-uursweergave weer ngesteld Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de tjd. 52 Instellen van de meter Instellen van de meter 53

28 3.7 Tjd nstellen 3 Akoestsch sgnaal/akoestsche modus Helderhed van de dsplay Jaar Tjd- en datumweergave 12-uursweergave aan / ut / akoestsche modus laag / gemddeld / hoog 24-uur / 12-uur Tjd Datum Wekkerfuncte uren, mnuten U bevndt zch her maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) Alarmfuncte voor hypoglykeme ut / grenswaarde Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot het gewenste uur op de dsplay wordt weergegeven. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de mnuten. De mnutenweergave knppert lnksboven op de dsplay. De actueel ngestelde tjd en de actueel ngestelde datum worden op de dsplay weergegeven. De uurweergave knppert lnksboven op de dsplay. 24-uursweergave 24-uursweergave 12-uursweergave 54 Instellen van de meter Instellen van de meter 55

29 Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot het gewenste aantal mnuten op de dsplay wordt weergegeven. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de datum. Het getal voor de maandweergave knppert rechtsboven op de dsplay. 24-uursweergave (DD-MM) Datum nstellen Akoestsch sgnaal/akoestsche modus aan / ut / akoestsche modus Helderhed van de dsplay laag / gemddeld / hoog Jaar Tjd- en datumweergave 24-uur / 12-uur 12-uursweergave (MM-DD) Tjd Datum Wekkerfuncte uren, mnuten maand, dag U bevndt zch her ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) Alarmfuncte voor hypoglykeme ut / grenswaarde Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot de gewenste maand op de dsplay wordt weergegeven Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de dag 56 Instellen van de meter Instellen van de meter 57

30 Het getal voor de dagweergave knppert rechtsboven op de dsplay. 3.9 Wekkerfuncte nstellen 3 24-uursweergave (DD-MM) Akoestsch sgnaal/akoestsche modus aan / ut / akoestsche modus Helderhed van de dsplay laag / gemddeld / hoog Jaar Tjd- en datumweergave 24-uur / 12-uur Tjd Datum Wekkerfuncte Alarmfuncte voor hypoglykeme 12-uursweergave (MM-DD) Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot de gewenste dag op de dsplay wordt weergegeven. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de wekkerfuncte. uren, mnuten maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) ut / grenswaarde U bevndt zch her U kunt deze functe van de meter gebruken om u eraan te hernneren, dat u een bloedglucosemetng ut moet voeren. U kunt dre hernnerngen (tjdstppen) nstellen. Op het ngestelde tjdstp klnkt edere dag gedurende 20 seconden het bjbehorende akoestsche sgnaal. Herna wordt de meter weer utgezet. U kunt het akoestsche sgnaal echter ook eerder utzetten. Druk hertoe op één van de dre toetsen. Herna wordt de meter utgezet. Herbj wordt geen teststrook naar buten getransporteerd. Zolang er een akoestsch sgnaal klnkt, wordt de volgende dsplay op de meter weergegeven: 58 Instellen van de meter Instellen van de meter 59

31 Het nvoeren van de nstellng verloopt n twee stappen. Allereerst moet u vastleggen of de wekkerfuncte n prncpe ngeschakeld ( ) of utgeschakeld ( ) moet zjn. Als de wekkerfuncte s ngeschakeld, kunt u de hernnerngstjden nvoeren resp. wjzgen. In de fabrek s de wekkerfuncte ( symbol) utgeschakeld. knppert op de dsplay (off = Engels voor ut). Als u de wekkerfuncte heeft ngeschakeld, komt u vervolgens bj het nstellen van het tjdstp van de eerste hernnerng. De volgende dsplay verschjnt: 3 24-uursweergave 12-uursweergave Als u de wekkerfuncte heeft utgeschakeld, komt u bj de nstellng van de alarmfuncte voor hypoglykeme. De volgende dsplay wordt weergegeven (ze hoofdstuk 3.10): Druk op de M-toets, om de wekkerfuncte n te schakelen. Op de dsplay verschjnt (on = Engels voor aan). Als u nogmaals op de M-toets drukt, verschjnt weer op de dsplay en s de wekkerfuncte weer utgeschakeld. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. 60 Instellen van de meter Instellen van de meter 61

32 Hernnerngstjdstppen nstellen De procedure voor het nstellen van het tjdstp van een hernnerng s voor alle hernnerngen hetzelfde. Het nvoeren van een tjdstp wordt heronder met hernnerng 1 als voorbeeld toegelcht. De cjfers of op de dsplay staan respecteveljk voor hernnerng 1, 2 of 3. Het hernnerngstjdstp s n de fabrek op 0:00 (24-uursweergave) resp. 12:00 a.m. (12-uursweergave) ngesteld. Dt tjdstp betekent, dat hernnerng 1 s utgeschakeld. Pas als u een ander tjdstp nvoert, wordt hernnerng 1 ngeschakeld. Allereerst worden de uren ngesteld en vervolgens de mnuten. De uurweergave knppert lnksboven op de dsplay. Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot het gewenste uur op de dsplay wordt weergegeven. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. Vervolgens komt u bj de nstellng van de mnuten. De mnutenweergave knppert lnksboven op de dsplay uursweergave 24-uursweergave 12-uursweergave 24-uursweergave Druk zo vaak op de M-toets of houd deze zolang ngedrukt tot het gewenste aantal mnuten op de dsplay wordt weergegeven. Druk op de S-toets, om de geselecteerde nstellng op te slaan. 62 Instellen van de meter Instellen van de meter 63

33 U komt vervolgens bj het nstellen van hernnerng 2 en herna van hernnerng 3. Hernnerng 2 Hernnerng 3 24-uursweergave 24-uursweergave 12-uursweergave 12-uursweergave Voor het nstellen van de tjdstppen van hernnerng 2 en van hernnerng 3 gaat u net zo te werk, als herboven beschreven voor hernnerng 1. Vervolgens komt u bj de nstellng van de alarmfuncte voor hypoglykeme Opmerkngen U hoeft net alle dre hernnerngstjdstppen n te voeren; u kunt ook volstaan met het nvoeren van één of twee tjdstppen. Als u uw hernnerngstjdstp(pen) heeft ngevoerd en de uurweergave van de volgende hernnerng knppert: drukt u zo vaak op de S-toets tot u bj de nstellng van de alarmfuncte voor hypoglykeme bent gekomen (ze hoofdstuk 3.10). of u zet de meter ut met de Test-toets, als u geen alarmfuncte voor hypoglykeme n wlt stellen. U kunt de afzonderljke hernnerngen van de wekkerfuncte utschakelen door de tjd ervan op 0:00 (24-uursweergave) resp. 12:00 a.m. (12-uursweergave) n te stellen. Iedere andere tjd betekent, dat de wekkerfuncte voor deze hernnerng s ngeschakeld. Voor een hernnerng om mddernacht moet u daarom de tjd ofwel op één mnuut voor mddernacht (23:59 resp. 11:59 p.m.) of op één mnuut na mddernacht (0:01 resp. 12:01 a.m.) nstellen Instellen van de meter Instellen van de meter 65

34 De meter kan u alleen aan het utvoeren van een bloedglucosemetng helpen hernneren, als het jaar, de tjd en de datum n de meter ngesteld zjn. Als bj het vervangen van de batterjen de nstellngen van jaar, tjd en datum verloren zjn gegaan (ze hoofdstuk 9), moet u deze opneuw nstellen, zodat de hernnerngen actef kunnen zjn. De nstellngen van de hernnerngen zjn herbj net verloren gegaan. Als u de wekkerfuncte heeft ngeschakeld, dan hernnert de meter u er met akoestsche sgnalen altjd aan, dat u een bloedglucosemetng ut moet voeren, ook als u het akoestsche sgnaal heeft utgeschakeld. De nstellng van het akoestsche sgnaal heeft geen nvloed op de wekkerfuncte Alarmfuncte voor hypoglykeme nstellen Akoestsch sgnaal/akoestsche modus aan / ut / akoestsche modus Helderhed van de dsplay laag / gemddeld / hoog Jaar Tjd Datum Wekkerfuncte uren, mnuten maand, dag ut / 1, 2 en 3 (uren, mn.) Tjd- en datumweergave 24-uur / 12-uur Alarmfuncte voor hypoglykeme ut / grenswaarde U bevndt zch her 3 Als u de wekkerfuncte volledg utschakelt ( ), bljven de ngestelde hernnerngstjdstppen opgeslagen. Als de meter op het tjdstp van een hernnerng reeds s ngeschakeld, of dt nu voor een bloedglucosemetng s of om andere redenen, dan wordt de hernnerng onderdrukt. Het akoestsche sgnaal van de hernnerng wordt alsnog afgegeven, als u de meter heeft utgezet of de meter zchzelf heeft utgeschakeld. Het akoestsche sgnaal wordt dan pas afgegeven, net eerder. Om u te helpen bj het herkennen van een eventuele hypoglykeme, kunt u uw meter zo nstellen, dat deze u waarschuwt, als uw meetresultaat op een te lage bloedglucosewaarde (hypoglykeme) wjst. U kunt kezen, welke grenswaarde u voor deze alarmfuncte n wlt stellen. Als een meetwaarde beneden de door u ngestelde grenswaarde lgt, verschjnt naast de meetwaarde ook het knpperende symbool op de dsplay. Als het akoestsche sgnaal ( ) s ngeschakeld, hoort u (na het akoestsche sgnaal, dat u hoort, als het resultaat op de dsplay wordt weergegeven) 5 korte dubbele peptonen. Deze 5 peptonen klnken net, als het akoestsche sgnaal s utgeschakeld of als de akoestsche modus ( ) s ngeschakeld. 66 Instellen van de meter Instellen van de meter 67

35 U kunt voor de alarmfuncte voor hypoglykeme tussen de volgende grenswaarden kezen: 3,3 mmol/l (60 mg/dl) 3,9 mmol/l (70 mg/dl) 4,4 mmol/l (80 mg/dl) De alarmfuncte voor hypoglykeme s n de fabrek utgeschakeld. knppert op de dsplay (off = Engels voor ut). Druk op de M-toets om telkens de volgende keuzemogeljkhed te selecteren. Zet de meter ut met de Test-toets, als de gewenste grenswaarde wordt weergegeven. Tegeljkertjd wordt de alarmfuncte voor hypoglykeme op deze grenswaarde ngesteld. Opmerkngen De waarschuwng voor een mogeljk te lage bloedglucosewaarde (hypoglykeme) s alleen betrouwbaar, als de grenswaarde just s gekozen. Wj bevelen u daarom nadrukkeljk aan om de grenswaarde n overleg met uw behandelende arts n te stellen. Deze functe s absoluut geen vervangng van de nstructe over hypoglykeme door uw arts of dabetesteam. 3 Iedere persoon kan een andere grenswaarde voor hypoglykeme hebben. Daarom advseren wj om de alarmfuncte voor hypoglykeme bj gebruk van deze bloedglucosemeter door medsche beroepsbeoefenaren net n te schakelen. 68 Instellen van de meter Instellen van de meter 69

36 4 Meten van de bloedglucosewaarde 4.1 Bloedglucosemetng voorbereden Voor het utvoeren van een bloedglucosemetng heeft u het volgende nodg: de meter met een n de meter geplaatste teststrokencassette de prkpen voor het verkrjgen van bloed een lancet voor de prkpen Was uw handen met warm water en zeep en droog ze goed af. Herdoor wordt de doorbloedng gestmuleerd en vervulng van de prkplaats vermeden. 4.2 Prkpen voorbereden Met de prkpen kan bloed ut een vngertop, een oorlelletje of andere (alternateve) prkplaatsen worden verkregen. Als u bloed van alternateve prkplaatsen (zoals de bal van de dum, onderarm, bovenarm, kut of djbeen) wlt afnemen, moet u het normale, zwarte dopje van de prkpen vervangen door een specaal, transparant AST-dopje (dt s ngesloten bj de verpakkng of op aanvraag verkrjgbaar bj de afdelng Customer Servce van de lokale vertegenwoordgng van Roche Dagnostcs). Lees daarnaast de gebruksaanwjzng van het AST-dopje goed door, voordat u bloed afneemt van alternateve prkplaatsen. De prkpen kan op 11 prkdepten worden ngesteld en herdoor aan uw ndvduele hudtype worden aangepast. De prkpen kan zowel afzonderljk als bevestgd aan de meter worden gebrukt. De prkpen heeft aan de bovenkant een bedenngsknop (ze de afbeeldng n hoofdstuk 1.2). Deze bedenngsknop heeft dre functes Spannen van de prkpen Ontspannen van het lancet voor het verkrjgen van bloed Utwerpen van het gebrukte lancet Al deze functes kunt u met één hand utvoeren. Voor edere functe hoeft u de bedenngsknop alleen maar n te drukken. Om met de prkpen bloed te kunnen verkrjgen, moet u eerst een lancet n de prkpen plaatsen en vervolgens de prkdepte nstellen Meten van de bloedglucosewaarde Meten van de bloedglucosewaarde 71

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie