Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak"

Transcriptie

1 Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak SD (006/0) SD

2 Inhoudsopgave Algemeen Technsche gegevens Velghed Voorgeschreven toepassng Soorten aanwjzngen Neem deze velghedsaanwjzngen n acht Voor de montage Algemene aanwjzngen eschrjvng van de onderdelen Extra benodgde hulpmddelen Transport en opslag Technsche documentate enodgde plaats op het dak vaststellen Dakverbndng en profelrals monteren Afstanden vastleggen Dakbedekkng met pannen Dakbedekkng met beverstaartpannen Dakbedekkng met golfplaten Dakbedekkng met leen/shngles Dakbedekkng met metalen platen Extra rals monteren (toebehoren) Profelrals monteren Collectoren monteren Collectormontage voorbereden Collectoren bevestgen Collectorvoeler aansluten Verzamelledngen aansluten Ontluchtng door drukvullng Ontluchtng door ontluchter (toebehoren) op het dak Verbndngsset voor twee rjen (toebehoren) monteren Afslutende werkzaamheden Installatecontrole Aanslut- en verzamelledngen soleren Korte nstructe voor pannendak en drukvullng NL/E (006/0) SD

3 Algemeen Algemeen In dt hoofdstuk vndt u een beschrjvng van de regels van de technek de gedurende de montage n acht genomen moeten worden. Voor Nederland moet u zch houden aan: - Arbo wet - ouwbeslut AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Neem voor de montage en de werkng van de nstallate goed nota van de landspecfeke normen en rchtljnen! evelgng tegen blksemnslag Wanneer het gebouw (montagehoogte) hoger s dan 0 m en er geen blksemafleder aanwezg s, moeten de elektrsch geledende onderdelen de zch op het dak bevnden, door het elektrotechnsche bedrjf worden verbonden met een aardng van ten mnste 6 mm en worden aangesloten op de potentaalvereffenng. Wanneer het gebouw (montagehoogte) mnder hoog s dan 0 m, zjn geen specale maatregelen ter bevelgng tegen blksemnslag noodzakeljk. Wanneer er een nstallate ter bevelgng tegen blksemnslag aanwezg s, moet de koppelng aan de zonne-nstallate door een erkend elektrotechnsch vakman worden gecontroleerd. RECYCLING Wanneer de collectoren aan vervangng toe zjn, kunt u ze teruggeven aan de fabrkant. De materalen worden dan op de meest mleuvrendeljke wjze gerecycleerd NL/E (006/0) SD

4 Technsche gegevens Technsche gegevens FKT- Certfcaten 006 DIN Lengte.070 mm reedte.5 mm Hoogte 90 mm Afstand tussen de collectoren 5 mm Absorbernhoud, type vertcaal V f, l Absorbernhoud, type horzontaal V f,76 l utenoppervlak (bruto oppervlak) A G,7 m² Absorber oppervlak (netto oppervlak), m² Gewcht netto, type vertcaal m kg Gewcht netto, type horzontaal m 5 kg Toegestane werkoverdruk van de collector p max 0 bar Tab. Technsche gegevens NL/E (006/0) SD

5 Velghed Velghed In dt hoofdstuk wordt utgelegd hoe de aanwjzngen ut dt montagevoorschrft zjn opgebouwd en krjgt u een overzcht van de algemene velghedsaanwjzngen voor een velge en storngsvrje werkng. De velghedsaanwjzngen en de aanwjzngen voor de gebruker de specfek betrekkng hebben op de montage, staan n het montagevoorschrft drect bj de betreffende montagestappen. Lees de velghedsaanwjzngen zorgvuldg door, voordat u met de montage begnt. Veronachtzamng van de velghedsaanwjzngen kan leden tot ernstg persoonljk letsel zelfs met de dood tot gevolg evenals tot materële schade en mleuvervulng. Over dt voorschrft Dt montagevoorschrft bevat belangrjke nformate over een velge en vakkundge montage van de set voor montage op het dak en over de hydraulsche aanslutng. De afbeeldngen n dt voorschrft tonen de vertcale montage van de collectoren. Wjkt de horzontale montage af van de vertcale, dan wordt herop gewezen. De complete technsche documentate moet worden bewaard. U kunt deze bj de fabrkant nzen.. Voorgeschreven toepassng Deze montageset s bestemd voor het opnemen van thermsche zonnecollectoren (vertcale en horzontale utvoerng), de worden opgebouwd op bestaande schune daken met een hellngsgraad van 5 tot 65. Montage op daken met golfplaten en metalen platen kan plaatsvnden op daken met hellngen van 5 tot 65. Toepassngsvoorwaarden Monteer de montageset alleen op daken met voldoende draagkracht. Neem eventueel een statcus of dakdekker n de arm. De montageset s geschkt voor een max. normale sneeuwbelastng van,0 kn/m² en een montagehoogte van max. 0 m. Door utbredng met denovereenkomstg toebehoren kan de montageset worden gebrukt voor een max. normale sneeuwbelastng van, kn/m² en een max. montagehoogte van 00 m. Raadpleeg hervoor ook hoofdstuk 5.7 "Extra rals monteren (toebehoren)". De set voor montage op het dak mag net worden gebrukt voor de bevestgng van andere dakconstructes. De constructe dent utslutend voor een velge bevestgng van zonnecollectoren. Voor de n dt montagevoorschrft beschreven werkzaamheden moet u de nodge vakkenns hebben en een beroepsopledng gevolgd hebben voor gas- en waternstallates. Voer de montagestappen alleen zelf ut, wanneer u over de nodge vakkenns beschkt. Overhandg dt montagevoorschrft aan de klant. Geef de klant de nodge utleg over de werkng en de bedenng van het apparaat NL/E (006/0) SD 5

6 Velghed. Soorten aanwjzngen Er bestaan twee soorten aanwjzngen de door verschllende sgnaalwoorden worden aangedud:. Neem deze velghedsaanwjzngen n acht LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR Wjst op een gevaar dat eventueel van het product utgaat en dat kan leden tot zwaar lchameljk letsel, zelfs met de dood tot gevolg, wanneer onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden. WAARSCHUWING! door vallen en naar beneden vallend materaal. Tref bj alle werkzaamheden op daken de gepaste maatregelen om ongelukken te voorkomen. Zorg er bj alle werkzaamheden op daken voor dat u net kunt vallen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN/ SCHADE AAN DE INSTALLATIE/ SCHADE AAN HET GEOUW Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. OPGELET! Wjst op een stuate de potenteel gevaarljk s en de zou kunnen leden tot lcht en matg lchameljk letsel of materële schade. Controleer na voltoong van de montage of de montageset en de collectoren goed zjn bevestgd. Een ander symbool om aanwjzngen voor de gebruker aan te duden: AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Tps voor een optmaal gebruk van de apparaten en een optmale nstellng, evenals andere nuttge nformate. OPGELET! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN Wanneer er wjzgngen aan de constructe worden utgevoerd, kan dat resulteren n verwondngen en functestorngen. Voer geen wjzgngen aan de constructe ut. OPGELET! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN Wanneer de collector en het montagemateraal gedurende langere tjd zjn blootgesteld aan bestralng door de zon, bestaat er gevaar voor verbrandng aan de onderdelen. Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. edek de collector (b.v. met een als toebehoren verkrjgbaar afdekzel) en het montagemateraal tjdens de montage om ze te beschermen tegen de hoge temperaturen door bestralng door de zon NL/E (006/0) SD

7 Voor de montage Voor de montage. Algemene aanwjzngen AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Aangezen dakdekkersbedrjven ervarngen hebben met dakwerkzaamheden en gevaren door vallen, raden wj een samenwerkng met deze bedrjven aan. Informeer u vóór de montage over de omstandgheden op de bouwplaats en de plaatseljke voorschrften. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN OPGELET! Wanneer de collector en het montagemateraal gedurende langere tjd zjn blootgesteld aan bestralng door de zon, bestaat er gevaar voor verbrandng aan deze onderdelen. Draag velghedskledng. edek de collector (b.v. met een als toebehoren verkrjgbaar afdekzel) en het montagemateraal tjdens de montage om ze te beschermen tegen de hoge temperaturen door bestralng door de zon. Afb SD Totaalaanzcht collectorpaar, montage op het dak Controleer of de leverng compleet en ntact s. of de plaatsng van de zonnecollectoren optmaal s. Houd rekenng met de bestralng door de zon (hellngsgraad, gercht naar het zuden). Vermjd schaduw van hoge bomen of ets dergeljks en pas het collectorveld aan de vorm van het gebouw aan (b.v. n één ljn met ramen, deuren enz.). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Gebruk utslutend orgnele onderdelen van de fabrkant en vervang defecte onderdelen onmddelljk. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Verwjder afgebroken dakpannen, shngles of dakplaten rond de collectoren en laat ze vervangen NL/E (006/0) SD 7

8 Voor de montage. eschrjvng van de onderdelen.. Montageset voor de collectoren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De montagesets zjn bestemd voor opnemen en bevestgen van collectoren. 8 5 Afb SD Montageset voor collectoren - bassmontageset, utbredngsmontageset en montagesets voor verbndng met dak assmontageset, per collectorveld en voor de eerste collector (afb. ): Utbredngsmontageset, per verdere collector (afb. ): Pos. : profelral Pos. : profelral Pos. : enkelzjdge collectorspanner Pos. : dubbelzjdge collectorspanner Pos. 7: bevelgng tegen afgljden Pos. 7: bevelgng tegen afgljden Pos. 8: schroef M8 Pos. 6: steekverbndng met stfttappen Pos. 8: schroef M8 Dakverbndng voor dakbedekkng met pannen, per collector (afb. ): Pos. : dakhaak, nstelbaar Pos. 5: schufmoer NL/E (006/0) SD

9 Voor de montage.. Hydraulsche verbndng AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voor eder collectorveld heeft u een aanslutset nodg. De collectoren onderlng worden verbonden met een verbndngsset SD Afb. Aanslutset en verbndngsset (afbeeldng met vertcale collectoren) Aanslutset, per collectorveld (afb. ) Pos. : klem Pos. 6: sleutel SW 5 Pos. : aanslutledng (solate net afgebeeld) Pos. 7: afslutkapje Pos. : solate voor rbbelbusverbnder 70 mm Pos. 8: stop voelerdoorvoer, net afgebeeld Pos. 5: klemschroefverbndng voor collectorvoeler Verbndngsset tussen de collectoren, per collector (n twee transporthoeken, afb. ) Pos. : rbbelbusverbnder Pos. : klem Afb SD Twee transporthoeken met een verbndngsset NL/E (006/0) SD 9

10 Voor de montage. Extra benodgde hulpmddelen waterpas metselkoord zugnap vest met velghedsljn materaal voor solate van de ledngen bouwsteger dakdekkersladder of nrchtngen voor schoorsteenveegwerk kraan of bouwlft AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voor de montage van de set voor montage op het dak en de hydraulsche aanslutng heeft u als gereedschap alleen de sleutel SW 5 van de aanslutset nodg.. Transport en opslag Alle onderdelen zjn beschermd met transportverpakkngen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voer de transportverpakkngen op mleuvrendeljke wjze af. Transportbeschermng voor collectoraanslutngen De aanslutngen van de collectoren zjn mddels rubber doppen beschermd tegen beschadgngen. SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! Opslag door beschadgde afdchtngsvlakken. Verwjder de rubber doppen (afb. 5, pos. ) pas drect voor de montage. De collectoren mogen utslutend droog worden opgeslagen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De collectoren mogen net zonder beschermng tegen de regen n de butenlucht worden opgeslagen. Afb SD Kunststof doppen op collectoraanslutngen NL/E (006/0) SD

11 Voor de montage.5 Technsche documentate De zonne-nstallate bestaat ut verschllende componenten (afb. 6) de voor de montage, bedenng en het onderhoud noodzakeljke documentate bevatten. Eventueel hebben toebehoren een aparte documentate. Pos. : Pos. : Pos. : collector: montagevoorschrft voor montage op het dak s bj de aanslutset gevoegd compleet staton: montagevoorschrft s bj het compleet staton gevoegd boler: montagevoorschrft s bj de boler gevoegd Afb SD Zonne-nstallate componenten en technsche documentate NL/E (006/0) SD

12 Voor de montage.6 enodgde plaats op het dak vaststellen Neem goed nota van de volgende afmetngen de u mnmaal ter beschkkng moeten staan. Maat A en enodgde plaats voor het collectorveld. Maat C H Mnmaal twee pannenrjen tot aan nok of schoorsteen. Vooral bj ngemetselde pannen bestaat anders het rsco van beschadgng van de dakbedekkng. Maat D Dakrand nclusef geveldkte. G Maat E Mnmaal 0 cm voor de montage van de aanslutledngen op de zolder onder. Maat F Mnmaal 0 cm voor de montage van de aanslutledngen op de zolder boven (bj montage van een ontluchter moet bovenden voldoende rumte n het berek van de toevoeropenng worden gepland). Maat G Mnmaal 50 cm lnks en rechts naast het collectorveld voor de aanslutledngen onder het dak. Maat H Maat H komt overeen met.900 mm (bj horzontale collectoren:.000 mm) en s de mnmumafstand van bovenkant collector tot de onderste profelral, de eerst wordt gemonteerd. Afb SD Afstandsmaten de moeten worden aangehouden enodgde plaats bj vertcale collectoren: enodgde plaats bj horzontale collectoren: Aantal collectoren Maat A Maat Aantal collectoren Maat A Maat,5 m,07 m,07 m,5 m, m,07 m,7 m,5 m,9 m,07 m 6,6 m,5 m,66 m,07 m 8,6 m,5 m 5 5,8 m,07 m 5 0,5 m,5 m 6 7,06 m,07 m 6,55 m,5 m 7 8,7 m,07 m 7,6 m,5 m 8 9, m,07 m 8 6,7 m,5 m 9 0,5 m,07 m 9 8,6 m,5 m Tab. 0,68 m,07 m 0 0,9 m,5 m enodgde plaats van vertcaal gemonteerde collectoren Tab. enodgde plaats van horzontaal gemonteerde collectoren NL/E (006/0) SD

13 Dakverbndng en profelrals monteren 5 Dakverbndng en profelrals monteren LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! Zorg er bj alle werkzaamheden op daken voor dat u net kunt vallen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN WAARSCHUWING! door vallen en naar beneden vallend materaal. Tref bj alle werkzaamheden op daken de gepaste maatregelen om ongelukken te voorkomen. Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Om ervoor te zorgen dat u gemakkeljker op het dak kunt lopen, s het aan te raden een dakdekkersladder te gebruken of de pannen aan de rand van het collectorveld naar boven te schuven. Afb SD Kant en klaar gemonteerde profelrals voor twee collectoren NL/E (006/0) SD

14 Dakverbndng en profelrals monteren 5. Afstanden vastleggen De maten de worden aangegeven n de tabellen, zjn rchtwaarden de zo veel mogeljk n acht genomen moeten worden. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER In prncpe bepalen bj pannendaken de golfdalen de werkeljke afstand tussen de dakhaken. Afstanden tussen de dakhaken Elke profelral wordt met twee dakhaken bevestgd (afb. 9). De afstand de zch ongeveer tussen de dakhaken bevndt, vndt u n de tabel. z x Type montage Afstand w Afstand x Afstand z vertcaal ca. 70 mm mm mm horzontaal ca. 090 mm mm mm Tab. Afstand tussen de dakhaken onderlng AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De afstanden x en z moeten n de buurt komen van de afstand w. Afb. 9 Afstand tussen de dakhaken onderlng SD Afstanden tussen de profelrals Leg de afstand tussen de bovenste en onderste profelral vast (afb. 0). Rcht u naar de tabelwaarden. Type montage Afstand y van tot vertcaal 0 mm 70 mm horzontaal 600 mm 80 mm Tab. 5 Afstand (hart-hart) tussen de onderste en bovenste profelral y AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Horzontale montage s alleen bj een daklattenafstand van max. 0 mm mogeljk. Afb. 0 Afstand tussen de profelrals onderlng SD NL/E (006/0) SD

15 Dakverbndng en profelrals monteren 5. Dakbedekkng met pannen Monteer eerst alle dakhaken volgens de n de tab. en 5 op pagna aangegeven rchtwaarden. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Verander nets aan de dakconstructe en vermjd een beschadgng van de dakbedekkng. Tl bj ngemetselde nokpannen pas vanaf de e rj onder de nok de pannen op. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Damt de Pfanne über dem Dachhaken besser auflegt, sollten Se de PfannenAuflagepunkte vorschtg abschneden. Afb. Aanzcht gemonteerde dakhaken voor twee collectoren SD OPGELET! SCHADE AAN DE INSTALLATIE door later losdraaen van de lange zeskantmoer op de dakhaak. j vastdraaen van de moer wordt ljm geactveerd de de verbndng na een uur borgt. Wordt de moer na een uur losgedraad, dan moet deze op de bouwplaats worden geborgd (b.v. getande borgrng). 5.. Dakhaak aan daklat hangen Het onderstuk van de dakhaak s bj leverng ngeklapt. Draa de lange zeskantmoer (afb., pos. ) op de dakhaak los en zet het onderstuk van de dakhaak (afb., pos. ) n de juste poste. Schuf overeenkomstg de dakhaakpostes (tab. en tab. 5, pagna ) pannen omhoog. Hang de dakhaak zodang n dat de steun voor n een golfdal lgt (afb., pos. ). Schuf het onderstuk van de dakhaak (afb., pos. ) zover omhoog dat dt tegen de daklat (afb., pos. ) lgt. Draa de lange zeskantmoer (afb., pos. ) vast. Steek hervoor de sleutel SW 5 n een gat van de zeskantmoer en draa deze. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De getande vulrng (afb., pos. 5) moet n de vertandng van het onderstuk van de dakhaak grjpen. Afb. Afb. Onderstuk van dakhaak draaen SD SD Ingehangen dakhaak (voor een beter aanzcht zjn enkele pannen net afgebeeld) NL/E (006/0) SD 5

16 Dakverbndng en profelrals monteren 5.. Dakhaak aan spanten bevestgen De dakhaak kan als alternatef ook worden gebrukt als spantanker voor bevestgng op de spanten. Overeenkomstg de dakhaakpostes (tab. en tab. 5, pagna ) moeten evt. op de spanten (tengels utsparen) planken/balken met voldoende draagkracht worden aangebracht, om de dakhaak tussen de spanten te monteren. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER j enkele dakbedekkngen kan het nodg zjn om de dakhaak bj het onderstuk (afb., pos. ) op te vullen met planken/balken, zodat de dakhaak boven op de pan lgt. Afb. Pos. : 5 Dakhaak op spanten bevestgen onderstuk dakhaak SD Draa de lange zeskantmoer (afb., pos. ) los. Pos. : lange zeskantmoer Steek de schroef n het bovenste gat (afb., pos. ). Pos. : Pos. : bovenste gat voor bevestgng van onderstuk opvullen, nden nodg evestg het onderstuk van de dakhaak (afb., pos. ) losjes. Draa de verbndng nog net vast aan. Pos. 5: afkorten, nden nodg SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door breuk van de dakhaak, wanneer de schroef net n het bovenste gat wordt geplaatst en er zodoende ongunstge krachtnwerkngen kunnen ontstaan. Leg de steun voor zodang op de pan dat deze bj belastng n een golfdal lgt (afb. 5, pos. ). De dakhaak moet daarbj aan de bovenkant van de pan een beetje spelng hebben (afb. 5, pos. ). Pas eventueel de pan boven aan. 6 5 Schuf het onderstuk van de dakhaak zover omlaag tot dt op het spant of op de plank/balk (afb. 5, pos. 6) lgt. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De getande vulrng (afb. 5, pos. 5) moet n de vertandng van het onderstuk van de dakhaak grjpen SD Draa de lange zeskantmoer (afb. 5, pos. ) vast. Steek hervoor de sleutel SW 5 n een gat van de zeskantmoer en draa deze. Afb. 5 Pos. : Gemonteerde dakhaak (voor een beter aanzcht zjn enkele pannen net afgebeeld) lange zeskantmoer evestg het onderstuk van de dakhaak mn. n het eerste (afb. 5, pos. ) en tweede gat met geschkte schroeven op het spant. Pos. : Pos. : Pos. : schroef voor dakhaakbevestgng steun voor pan evt. aan dakhaak aanpassen Pos. 5: getande vulrng Pos. 6: plank/balk NL/E (006/0) SD

17 Dakverbndng en profelrals monteren 5. Dakbedekkng met beverstaartpannen AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Laat u bj montage op een dak met beverstaartpannen door een dakdekker advseren. Neem bj de montage goed nota van de aan te houden afstanden (w, x en y) van de dakhaken (tab. en tab. 5, pagna ). Overeenkomstg de dakhaakpostes (afb. 6, pos. ) moeten evt. op de spanten (tengels utsparen) planken/balken met voldoende draagkracht worden aangebracht, om de dakhaak tussen de spanten te monteren. Afb SD Planken/balken monteren, nden nodg AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer het dak s utgevoerd met tengels, kunt u ook de dakhaken overeenkomstg de dakbedekkng met pannen gebruken (pagna 5). Dakhaak voorbereden Vóór de montage moet het onderstuk n de juste poste worden gebracht. Draa de lange zeskantmoer (afb. 7, pos. ) los. Steek de schroef n het bovenste gat (afb. 7, pos. ). evestg het onderstuk van de dakhaak (afb. 7, pos. ) losjes. Draa de verbndng nog net vast aan. SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door breuk van de dakhaak, wanneer de schroef net n het bovenste gat wordt geplaatst en er zodoende ongunstge krachtnwerkngen kunnen ontstaan. Afb. 7 Pos. : Onderstuk van dakhaak opneuw plaatsen onderstuk dakhaak SD Pos. : lange zeskantmoer Pos. : bovenste gat voor bevestgng van onderstuk Pos. : afkorten, nden nodg NL/E (006/0) SD 7

18 Dakverbndng en profelrals monteren Dakhaak monteren SCHADE AAN HET GEOUW OPGELET! door lekkage. Monteer edere dakhaak n het mdden op een beverstaartpan. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer de daklatten een te gernge afstand hebben, kunt u het onderstuk van de dakhaak tussen het tweede en derde gat afkorten. Leg de steun voor zodang op de pan dat deze bj belastng aanlgt (afb. 9, pos. ). De dakhaak moet daarbj aan de bovenkant van de pan een beetje spelng hebben (afb. 9, pos. 5). Pas eventueel de pan boven aan. Schuf het onderstuk van de dakhaak zover omlaag tot dt op het spant of op de plank/balk lgt (afb. 8, pos. ). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De getande vulrng (afb. 9, pos. ) moet n de vertandng van het onderstuk van de dakhaak grjpen. Draa de lange zeskantmoer (afb. 9, pos. ) vast. Steek hervoor de sleutel SW 5 n een gat van de zeskantmoer en draa deze. evestg het onderstuk van de dakhaak mn. n het eerste (afb. 9, pos. ) en tweede gat met geschkte schroeven op het spant of de plank/balk. Snj de aanlggende beverstaartpan (afb. 0, pos. ) op maat (stppelljn, afb. 0, pos. ). Afb. 8 Afb. 9 5 Gemonteerde dakhaak SD SD Gemonteerde dakhaak - doorsnede met ngekort onderstuk van dakhaak Afb. 0 Dakhaak met ngedekt dak SD NL/E (006/0) SD

19 Dakverbndng en profelrals monteren 5. Dakbedekkng met golfplaten LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! door nademen van asbesthoudende vezels. Werkzaamheden bj asbesthoudende materalen mogen alleen door experts of geïnstrueerde personen worden utgevoerd. De noodzakeljke maatregelen ut de arbowet betreffende gevaarljke stoffen moeten strkt worden nageleefd. 5 6 In plaats van de dakhaken moeten zelftappende schroeven voor bevestgng van de profelrals worden gemonteerd. Afb. Dakverbndng golfplaten SD Leverngsomvang (afb. ): Pos. : schroef M8 Pos. : bevestgngsblokje Pos. : moer M Pos. : vulrng Pos. 5: afdchtngsplaatje Pos. 6: zelftappende schroef M In prncpe bepalen bj daken met golfplaten de bovenkant van de golven de werkeljke afstand tussen de zelftappende schroeven. Neem bj de montage goed nota van de aan te houden afstanden (w, x en y) van de zelftappende schroeven (tab. en tab. 5, pagna ). Extra benodgd gereedschap accuschroevendraaer meetlnt houtboor, Ø 6 mm (boorlengte ze hoofdstuk "Zelftappende schroeven monteren", pagna 0) metaalboor, Ø mm steeksleutel SW 5 en 9 SCHADE AAN DE INSTALLATIE door een net dragende onderconstructe. OPGELET! Controleer of de onderconstructe voldoende dragend s. Voor de bevestgng van de zelftappende schroeven zjn kanthouten van mn. 0 0 mm Stärke notwendg. Monteer eventueel extra kanthouten, zodat de maten van de tab. en tab. 5 kunnen worden aangehouden NL/E (006/0) SD 9

20 Dakverbndng en profelrals monteren Zelftappende schroeven monteren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER U moet met de houtboor n een hoek van exact 90 door de onderconstructe van het dak boren, om later een vlakke bevestgngsondergrond te krjgen tussen het bevestgngsblokje en de profelral. Hervoor s het handg om een boorgeledng of boorsjabloon te vervaardgen. Neem een kanthout van ca. 0,50,00 m lang. oor een doorgangsgat (Ø 6 mm) vertcaal n het kanthout (afb. ) SD De boorlengte voor de benodgde houtboor bepaalt u volgens de volgende berekenng: Afb. oorsjabloon vervaardgen Hoogte van de golf + Hoogte van de boorsjabloon + Noodzakeljke boorlengte vanaf boorhouder voor houtboor (Ø 6 mm) SCHADE AAN HET GEOUW = 90 mm 5 OPGELET! door lekkage. oor noot n een golfdal. oor met een metaalboor (Ø mm) overeenkomstg de postes van de zelftappende schroeven (ze tab. en tab. 5) door het dak met golfplaten. oor net door het hout eronder! Voer de houtboor (Ø 6 mm) door de boorsjabloon en boor vertcaal n de onderconstructe (kanthout). Let bj het monteren van de zelftappende schroeven op de volgorde van de afzonderljke delen (afb. ). Draa het bevestgngsblokje (afb., pos. ) tot de aanslag op de zelftappende schroef (afb., pos. 5). Afb. Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Volgorde voor de montage van de zelftappende schroeven bevestgngsblokje moer M vulrng afdchtngsplaatje zelftappende schroef M SD Draa de voorgemonteerde zelftappende schroeven met behulp van een steeksleutel SW 5 zover n het dak tot de maat s berekt (tab. 6). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Zorg ervoor dat bj het ndraaen van de zelftappende schroeven de afstand (tab. 6 en afb. ) bj alle zelftappende schroeven geljk s NL/E (006/0) SD

21 Dakverbndng en profelrals monteren Draa de moer (afb., pos. ) zover vast tot het afdchtngsplaatje (afb., pos. ) helemaal op het dak lgt. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Het bevestgngsblokje moet tot de aanslag op de zelftappende schroef zjn gedraad. Profelral vastschroeven Neem ook goed nota van hoofdstuk 5.8. "Profelrals verbnden". Hoogte van de golf maat A Maat 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm Tab. 6 Montagematen dak met golfplaten. Maten zjn afhankeljk van de hoogte van de golven. evestg de profelrals (afb. 5, pos. ) telkens met twee schroeven (afb. 5, pos. ). Afb. Pos. : Pos. : Pos. : Gemonteerde zelftappende schroef op dak met golfplaten bevestgngsblokje moer, M afdchtngsplaatje SD AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De profelrals mogen door nveauverschllen van de dakspanten net doorhangen. Gebruk ter controle een metselkoord. Inden nodg vult u de profelrals bj het bevestgngsblokje op SD Afb. 5 Pos. : Pos. : Pos. : Profelral op bevestgngsblokje bevestgen schroef profelral bevestgngsblokje NL/E (006/0) SD

22 Dakverbndng en profelrals monteren 5.5 Dakbedekkng met leen/shngles Als voorbeeld wordt de montage van een specale dakhaak en waterdcht ndekken met ter plaatse beschkbaar te stellen platen (afb. 6, pos. en ) op een dak met leen/shngles getoond. Neem bj de montage goed nota van de aan te houden afstanden (w, x en y) tussen de specale dakhaken onderlng (tab. en tab. 5, pagna ). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De montage op le-/shngleplaten moet worden utgevoerd door een dakdekker. Monteer de specale dakhaak (afb. 6, pos. 5) en afdchtng (afb. 6, pos. ) met de schroef (afb. 6, pos. 6) op de dakbedekkng met leen/shngles. Om ervoor te zorgen dat de montage waterdcht s utgevoerd, moeten er ter plaatse boven en onder de specale dakhaken platen (afb. 6, pos., ) worden gemonteerd. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De specale dakhaak moet voor op een meervoudge bedekkng (afb. 6, pos. ) lggen. Afb. 6 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Pos. 6: Montage op een dak met leen/shngles plaat (op montageplaats) plaat (op montageplaats) afbeeldng meervoudge bedekkng afdchtng (op montageplaats) specale dakhaak schroef SD 5.6 Dakbedekkng met metalen platen In plaats van de dakhaken moeten zelftappende schroeven (afb. 7, pos. 5) voor bevestgng van de profelrals worden gemonteerd. Neem bj de montage goed nota van de aan te houden afstanden (w, x en y) van de zelftappende schroeven (tab. en tab. 5, pagna ). Om ervoor te zorgen dat het dak dcht s, moeten voor de zelftappende schroeven (afb. 7, pos. 5) ter plaatse hulzen (afb. 7, pos. 6) op het dak met metalen platen worden gesoldeerd. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De montage op dakbedekkngen met metalen platen moet worden utgevoerd door een dakdekker. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Het verloop van de montage van de zelftappende schroeven en profelrals alsmede denovereenkomstge aanwjzngen vndt u n hoofdstuk 5. "Dakbedekkng met golfplaten". Afb. 7 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Pos. 6: Montage op dak met metalen platen bevestgngsblokje moer M vulrng afdchtngsplaatje zelftappende schroef M huls (op de montageplaats) SD NL/E (006/0) SD

23 Dakverbndng en profelrals monteren 5.7 Extra rals monteren (toebehoren) j montagehoogten van 0 tot 00 m en/of normale sneeuwbelastngen van,0 tot, kn/m zjn extra maatregelen noodzakeljk. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Als voorbeeld krjgt u de montage met een dakbedekkng van pannen getoond. De extra rals kunnen ook op andere n dt voorschrft beschreven dakbedekkngen worden gemonteerd. Extra dakhaken aanbrengen Voor opnemen van sneeuwlastprofelen moeten verdere dakhaken worden gemonteerd. evestg extra dakhaken (afb. 8, pos. ) nden mogeljk n het mdden tussen de reeds gemonteerde bovenste en onderste dakhaken. Afb. 8 Extra dakhaken voor het sneeuwlastprofel (her: voor twee collectoren) SD AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Tussen de bovenste, mddelste en onderste dakhaak moet zch telkens mnmaal één vrje pannenrj bevnden. Sneeuwlastprofel op dakhaken bevestgen Schuf de schufmoer (afb. 9, pos. ) n de rchtng van de pjl op de dakhaak. Leg het sneeuwlastprofel (afb. 9, pos. ) op de dakhaken en draa deze met schroef M8 (afb. 9, pos. ) vast. Rcht de sneeuwlastprofelen onderlng horzontaal n één ljn ut (gebruk een metselkoord). Afb. 9 evestgng van het sneeuwlastprofel SD Profelrals monteren Voor de bevestgng van de profelrals moeten deze worden verbonden. Neem hervoor goed nota van hoofdstuk 5.8. "Profelrals verbnden". Leg de profelrals (afb. 0, pos. ) n de nkepngen (afb. 0, pos. ) van de sneeuwlastprofelen en draa deze met schroeven en alumnum moeren (afb. 0, pos. ) slechts lchtjes vast, zodat de profelrals nog kunnen worden utgercht. Ga met de andere profelrals op dezelfde maner te werk. Zet de montage voort met hoofdstuk 5.8. "Profelrals utrchten" SD Afb. 0 Horzontale profelrals monteren NL/E (006/0) SD

24 Dakverbndng en profelrals monteren 5.8 Profelrals monteren De profelrals moeten onderlng worden verbonden met steekverbndngen. Voor edere collector s een bovenste en onderste profelral voorzen Profelrals verbnden Schuf de steekverbndng (afb., pos. ) tot de aanslag n bede profelrals (afb., pos. ). Draa voor vergrendelng de bede voorgemonteerde stfttappen M0 (afb., pos. ) n de steekverbndng met sleutel SW 5 vast SD Afb. Profelrals verbnden Pos. : steekverbndng Pos. : profelral Pos. : stfttap M Profelrals monteren Schuf de schufmoer (afb., pos. ) n de rchtng van de pjl op de dakhaak. Leg de onderste profelrals (afb., pos. ) op de dakhaken en draa schroef M8 (afb., pos. ) slechts lchtjes aan, zodat de profelrals nog kunnen worden utgercht. Ga met de bovenste profelrals op dezelfde maner te werk. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wj advseren om voor de afstand van de profelrals een hulpmddel van daklatten te vervaardgen. Afb. Profelrals aan de dakhaak bevestgen SD Pos. : schufmoer Pos. : profelral Pos. : schroef NL/E (006/0) SD

25 Dakverbndng en profelrals monteren 5.8. Profelrals utrchten Rcht de bovenste en onderste profelrals aan de zjkant n één ljn t.o.v. elkaar en telkens horzontaal ut (afb., gebruk een waterpas). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Meet de dagonalen of leg b.v. een daklat (afb., pos. ) op de utenden van de profelrals. De hoek tussen de daklat en de profelral moet 90 bedragen. Rcht de profelrals va de slobgaten ut Draa de schroeven vast. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De profelrals mogen door nveauverschllen van de dakspanten net doorhangen. Afb. Profelrals utrchten SD Gebruk ter controle een metselkoord. Vul nden nodg de profelrals bj de dakhaak op evelgngen tegen afgljden monteren Om de collectoren te beschermen tegen afgljden, moet u voor edere collector twee bevelgngen tegen afgljden op de onderste profelrals bevestgen. Schuf de bevelgngen tegen afgljden (afb., pos. ) telkens n de bnnenlggende slobgaten (afb., pos. ) zover over de profelrals tot deze vastklkken (afb., pos. ). Afb. Pos. : Pos. : Pos. : evelgng tegen afgljden nhangen bevestgngsgaten voor de bevelgngen tegen afgljden vastklkken van de bevelgng tegen afgljden bevelgng tegen afgljden NL/E (006/0) SD 5

26 Collectoren monteren 6 Collectoren monteren Wanneer u begnt met de montage van de collectoren, moet u goed nota nemen van de volgende velghedsaanwjzngen en aanwjzngen voor de gebruker. LEVENSGEVAAR WAARSCHUWING! door vallen en naar beneden vallend materaal. Tref bj alle werkzaamheden op daken de gepaste maatregelen om ongelukken te voorkomen. Zorg er bj alle werkzaamheden op daken voor dat u net kunt vallen. Draag steeds uw persoonljke velghedskledng of velghedsutrustng. Afb SD Aanzcht montage op het dak met collectoren Controleer na voltoong van de montage of de montageset en de collectoren goed zjn bevestgd. SCHADE AAN DE INSTALLATIE door beschadgde afdchtngsvlakken. OPGELET! Verwjder de rubber doppen op de collectoraanslutngen pas drect voor de montage. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Maak voor de montage gebruk van een heftoestel ut de dakdekkerbranche of van -punts zugnappen met voldoende draagvermogen of als toebehoren verkrjgbare specale draaggrepen (vergemakkeljkt het tllen). AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Tjdens het transport of tjdens de montage kunnen onbevelgde collectoren naar beneden vallen NL/E (006/0) SD

27 Collectoren monteren 6. Collectormontage voorbereden Vóór aanvang van de egenljke montage op het dak kunt u de afslutkapjes op de grond voormonteren, om zo het werk op het dak te vergemakkeljken. Om de afslutkapjes (en later ook de rbbelbusverbnders en aanslutledngen) te borgen, moeten de aanslutngen worden voorzen van klemmen. OPGELET! SCHADE AAN DE INSTALLATIE door lekkages bj de collectoraanslutngen. De rbbelbusverbnders, aanslutledngen en de collectoraanslutngen mogen net beschadgd en vul zjn. De collectoraanslutngen zjn voor een eenvoudgere montage af fabrek van een specaal vet voorzen. Er mag geen ander vet worden gebrukt. Afb. 6 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Hydraul. aanslutng rechts tot max. 5 collectoren rbbelbusverbnder toevoerledng retourledng afslutkapje SD 6.. Hydraulsche aanslutng De collectoren moeten zodang worden gemonteerd dat de voelerdoorvoeren voor opnemen van de collectorvoeler (afb. 7, pos. ) boven lggen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De hydraulsche aanslutledngen kunnen rechts (afb. 6) of lnks (afb. 7) worden aangesloten. In dt voorschrft werden de aanslutledngen aan de rechterkant afgebeeld. De geledng van de ledng n de collector s utgevoerd als dubbele meander, daardoor s het mogeljk om twee verschllende hydraulsche aanslutngen ut te voeren: Aanslutng aan één zjde tot max. 5 collectoren U kunt de aanslutng aan één zjde utvoeren tot een collectorveldgrootte van max. 5 collectoren (afb. 6 en afb. 7). Afwsselende aanslutng tot max. 0 collectoren Worden n een collectorrj meer dan 5 collectoren gemonteerd, dan moet de hydraulsche aanslutng afwsselend worden utgevoerd (Tchelmann-prncpe, afb. 8). De afwsselende aanslutng kan ook bj mnder dan 6 collectoren worden utgevoerd (afb. 8). Afb. 7 Afb. 8 Hydraul. aanslutng lnks tot max. 5 collectoren Afwsselende hydraulsche aanslutng SD SD NL/E (006/0) SD 7

28 Collectoren monteren 6.. Afslutkapjes monteren Voor de aanslutng van een collectorveld zjn net alle aanslutngen nodg en deze moeten daarom worden gesloten. Verwjder de rubber doppen (transportbeschermng) van de betreffende collectoraanslutngen. Schuf het afslutkapje met de O-rngen (afb. 9, pos. ) op de collectoraanslutng. Schuf de klem (afb. 9, pos. ) voor borgng van de aanslutng over het afslutkapje en de collectoraanslutng. Afb. 9 Afslutkapje met klem borgen SD 6. Collectoren bevestgen De bevestgng van de collectoren op de profelrals geschedt door de enkelzjdge collectorspanners (afb. 0, pos. ) aan het begn en ende van een collectorrj en de dubbelzjdge collectorspanners (afb. 0, pos. ) tussen de collectoren. ovenden wordt door de bevelgngen tegen afgljden voorkomen dat de collector afgljdt. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De kunststof delen op de collectorspanners hebben geen dragende functe. Deze vergemakkeljken slechts de montage. Afb. 0 evestgngselementen voor de collector SD Enkelzjdge collectorspanners rechts nschuven Schuf de enkelzjdge collectorspanners (afb., pos. ) aan het rechter utende van het collectorveld n de profelrals tot deze n het eerste slobgat van de profelrals vastklkken. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Monteer de enkelzjdge collectorspanners aan de lnkerkant van het collectorveld pas na montage van de laatste collector. Afb. Enkelzjdge collectorspanners nschuven SD NL/E (006/0) SD

29 Collectoren monteren Eerste collector opleggen Leg de collector zodang op de profelrals dat de voelerdoorvoer voor opnemen van de collectorvoeler zch boven bevndt. egn aan de rechterkant de collectors op de profelrals te leggen. GEVAAR VOOR VERWONDINGEN OPGELET! Voer de montage van de collectoren steeds met twee personen ut. Leg de eerste collector op de profelrals en laat deze n de bevelgngen tegen afgljden gljden (afb. ). De onderste collectorrand moet n de openng van de bevelgng tegen afgljden lggen (afb., pos. ). Schuf de collector (afb., pos. ) voorzchtg tegen de enkelzjdge collectorspanner en rcht deze horzontaal ut. Schroef de enkelzjdge collectorspanner (afb., pos. ) met de sleutel SW 5 vast. Afb. Eerste collector op de profelrals leggen SD AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Door vastdraaen van de schroef breekt de kunststof geledng bj de gewenste breukplekken weg. De klembeugel van de collectorspanner (afb., pos. ) grjpt nu n de onderste collectorrand. Dubbelzjdge collectorspanners nleggen Leg de dubbelzjdge collectorspanner met de moer vooraan zodang n de openng van de profelral en steekverbndng dat het kunststof afstandsblokje (afb., pos. ) om de profelral heen grjpt. Schuf de dubbelzjdge collectorspanner tot aan het collectorframe. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Draa de schroef pas vast, wanneer de tweede collector tot aan de dubbelzjdge collectorspanner s geschoven. Afb SD Vastgeschroefde enkelzjdge collectorspanner Afb. Dubbelzjdge collectorspanners monteren SD NL/E (006/0) SD 9

30 Collectoren monteren Rbbelbusverbnders op de eerste collector monteren Verwjder de rubber doppen van de aanslutngen. Schuf de rbbelbusverbnders (afb. 5, pos. ) op de lnker aanslutngen van de eerste collector. Schuf de klem (afb. 5, pos. ) voor borgng van de aanslutng over de rbbelbusverbnder en de collectoraanslutng. Afb SD Rbbelbusverbnders op de eerste collector monteren Tweede collector opleggen Leg de tweede collector op de profelrals en laat deze n de bevelgngen tegen afgljden gljden. SCHADE AAN DE INSTALLATIE door beschadgde rbbelbusverbnders. OPGELET! Gebruk geen hulpgereedschappen zoals b.v. tangen (afb. 6, pos. ). Deze zouden de rbbelbusverbnder onbrukbaar kunnen maken. Schuf de tweede collector zodang tegen de eerste collector, dat de collectoraanslutngen n de voorgemonteerde rbbelbusverbnders (afb. 6, pos. ) van de eerste collector worden geschoven. Afb. 6 Tweede collector tegen de eerste schuven SD Steek de tweede klem (afb. 6, pos. ) over de rbbelbusverbnder en de collectoraanslutng. SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door ongeborgde rbbelbusverbnders en afslutkapjes. org eder afslutkapje met een klem en edere rbbelbusverbnder met twee klemmen (afb. 7, pos. ) SD Afb. 7 Rbbelbusverbnders met klemmen geborgd NL/E (006/0) SD

31 Collectoren monteren Draa de schroef van de dubbelzjdge collectorspanner met de sleutel SW 5 vast. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Door vastdraaen van de schroef breekt de kunststof brug bj de gewenste breukplekken weg. De klembeugel (afb. 8, pos. ) van de collectorspanner grjpt nu n de onderste collectorranden. Ga bj alle andere collectoren op dezelfde maner te werk. Enkelzjdge collectorspanner lnks monteren Zjn alle collectoren gemonteerd, dan kunnen de bede overge enkelzjdge collectorspanners worden bevestgd. Schuf de enkelzjdge collectorspanners (afb. 9, pos. ) n de bovenste en onderste profelrals. Schuf de collectorspanners tot aan het collectorframe en schroef deze met sleutel SW 5 vast (afb. 9, pos. ). Afb SD Dubbelzjdge collectorspanner tussen twee collectoren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Door vastdraaen van de schroef breekt de kunststof geledng bj de gewenste breukplekken weg. Afb. 9 Enkelzjdge collectorspanner lnks SD NL/E (006/0) SD

32 Collectorvoeler aansluten 7 Collectorvoeler aansluten AANWIJZING VOOR DE GERUIKER De collectorvoeler wordt bj het complete staton of bj de regelng geleverd. A Let op de montageplaats bj systemen met één of twee rjen collectoren (afb. 50). SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door defecte voelerkabel. escherm evt. de kabel tegen mogeljke beschadgngen (b.v. aanvreten door steenmarters) SD Montageplaats Afb. 50 Montageplaats collectorvoeler (schematsche weergave) De collectorvoeler moet n de collector met de aangesloten toevoerledng (afb. 50, pos. ) worden gemonteerd. Pos. : Pos. : retourledng toevoerledng Inbouwposte (afb. 50, pos. A) bj systemen met één rj collectoren. Inbouwposte (afb. 50, pos. ) bj systemen met twee rjen collectoren. Collectorvoeler monteren Voor een correct functoneren van de zonne-nstallate s het noodzakeljk dat de collectorvoeler (afb. 5, pos. ) tot aan de aanslag (komt overeen met ca. 50 mm) n de voelerlebus wordt geschoven. Stoot met de collectorvoeler of een schroevendraaer door de afdchtngslaag van de voelerdoorvoer (afb. 5, pos. ). Draa de klemschroefverbndng (afb. 5, pos. ) n de voelerdoorvoer. Schuf de collectorvoeler ca. 50 mm n de voelerlebus (tot aan de aanslag). Draa de klemschroefverbndng (afb. 5, pos. ) vast, houd deze evt. tegen. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer u de voelerdoorvoer (afb. 5, pos. ) van de verkeerde collector heeft doorgestoten, moet u deze met de stop ut de aanslutset afdchten. Tevoren moet u met behulp van de kabelschroefverbndng (afb. 5, pos. ) de n de voelerdoorvoer aanwezge moer verwjderen. Afb. 5 Pos. : Pos. : Pos. : Collectorvoeler n de collector schuven collectorvoeler klemschroefverbndng voelerdoorvoer 50 mm Kollektor SD NL/E (006/0) SD

33 Verzamelledngen aansluten 8 Verzamelledngen aansluten Informate over het leggen van de verzamelledngen vndt u n het montagevoorschrft van het complete staton. De hydraulsche aanslutng op de verzamelledngen geschedt met behulp van de lange flexbele aanslutledngen. Een drecte aanslutng van een starre verzamelledng op de collector s net toegestaan. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Gebruk voor het leggen van de aanslutledngen onder het dak standaard ontluchtngspannen of de antennedoorvoeren. Geef evt. een gespecalseerde frma opdracht om de aanslutledngen onder het dak te voeren. Afb SD Aanslutledngen onder het dak voeren AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voer samen met de toevoerledng de voelerkabel door de ontluchtngspan onder het dak. Pos. : Pos. : Pos. : toevoerledng (afbeeldng zonder solate) retourledng (afbeeldng zonder solate) voelerkabel AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer u de zonne-nstallate op het hoogste punt van de nstallate wlt ontluchten met behulp van een automatsche ontluchter (toebehoren), dan moet u de toevoerledng met een stjgng naar de ontluchter en de retourledng met een stjgng naar het collectorveld leggen. 8. Ontluchtng door drukvullng Wanneer de ontluchtng van de zonne-nstallate wordt utgevoerd met een drukvulpomp, s geen ontluchter op het dak nodg. Schuf de aanslutledng (000 mm, afb. 5, pos. ) op de toevoeraanslutng van het collectorveld en zet deze vast met de klem (afb. 5, pos. ). Voer de aanslutledng samen met de voelerkabel door de ontluchtngspan (afb. 5, pos. ) en door de daksolate. Slut de verzamelledng op de klemrngschroefverbndng (afb. 5, pos. ) aan. Ga op dezelfde maner te werk bj de retouraanslutng. Afb SD Toevoerledng monteren (zonder ontluchter op het dak) NL/E (006/0) SD

34 Verzamelledngen aansluten 8. Ontluchtng door ontluchter (toebehoren) op het dak Wanneer u de zonne-nstallate op het hoogste punt van de nstallate wlt ontluchten met behulp van een automatsche ontluchter (toebehoren), dan moet u de toevoerledng met een stjgng naar de ontluchter (afb. 5, pos. ) en de retourledng met een stjgng naar het collectorveld leggen (afb. 5). Vermjd veelvuldge veranderngen van rchtng. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER j elke veranderng van rchtng naar beneden en bj elke neuwe stjgng moet u een extra luchtbeker met ontluchter aanbrengen. Kan er vanwege plaatsgebrek geen automatsche ontluchter worden geplaatst, dan moet er een handmatge ontluchter worden geïnstalleerd. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wj advseren om bj zonne-nstallates altjd ontluchters te gebruken de helemaal van metaal zjn, aangezen deze bestand zjn tegen de optredende temperaturen. Afb. 5 Pos. : Pos. : Aanzcht luchtbeker met ontluchter voor toevoeraanslutng collectorvoeler automatsche ontluchter op het dak SD Functe stfttap en beschermkap (weersomstandgheden) van de automatsche ontluchter De zonne-nstallate wordt va de geopende stfttap ontlucht. Zodat er door de geopende stfttap geen vocht n de zonne-nstallate kan bnnendrngen, moet het beschermkapje (afb. 55, pos. ) tjdens werkng steeds op de stfttap ztten. 0 9 Open de ontluchter door de stfttap één slag los te draaen. 8 Leverngsomvang ontluchterset unverseel (afb. 55): Pos. : beschermkapje (weersomstandgheden) Pos. : automatsche ontluchter Pos. : kogelkraan Pos. : afdchtng Pos. 5: ontluchterbeker Pos. 6: dubbele nppel met O-rng Pos. 7: nppel R¾ Pos. 8: wartelmoer Pos. 9: afdchtng Pos. 0: carrossereschjf Pos. : klemschjf Afb SD Ontluchterset unverseel NL/E (006/0) SD

35 Verzamelledngen aansluten 8.. Ontluchter onder het dak monteren Schuf de aanslutledng (afb. 56, pos. ) op de toevoeraanslutng van het collectorveld en zet deze vast met de klem (afb. 56, pos. 5). Voer de aanslutledng samen met de voelerkabel door de ontluchtngspan (afb. 56, pos. ) en door de daksolate. 5 Ga op dezelfde maner te werk bj de retouraanslutng. Verwjder de wartelmoer en klemrng van de aanslutledng. Schroef de aanslutledng (afb. 56, pos. ) en dubbele nppel (afb. 56, pos. ) n de luchtbeker vast (O-rng-afdchtng). Slut de verzamelledng op dubbele nppel aan met de klemrngschroefverbndng (afb. 56, pos. ). Afb. 56 Ontluchter onder het dak monteren SD Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: dubbele nppel met O-rng luchtbeker aanslutledng ontluchtngspan klem NL/E (006/0) SD 5

36 Verzamelledngen aansluten 8.. Ontluchter boven op het dak monteren Voor de verbndng van de aanslutledng aan de ontluchter (toevoeraanslutng) moet de elleboog van de aanslutledng verwjderd en de dubbele nppel gemonteerd worden. Snj de elleboog (afb. 57, pos. ) met een pjpsnjder van de aanslutledng. Schuf de wartelmoer over de aanslutledng. Afdchtngsvlak tot stand brengen: Leg de klemschjf (afb. 57, pos. ) achter de eerste rbbel en druk deze bj elkaar. De klemschjf moet geljkmatg tegen de kraag van de wartelmoer lggen. Leg de carrossereschjf (afb. 57, pos. ) vóór het snjvlak van de aanslutledng n de wartelmoer. Schroef de dubbele nppel (afb. 57, pos. ) stevg n de wartelmoer, zodat een vlak afdchtngsvlak op de aanslutledng ontstaat. Verwjder de dubbele nppel en de carrossereschjf en controleer of er een vlak afdchtngsvlak s ontstaan. Verwjder eventueel utstekende bramen. Plaats de afdchtng (afb. 57, pos. 5) en schroef de dubbele nppel ern. Verbndng met de collector: Schroef de nppel (afb. 58, pos. 5) en aanslutledng (afb. 58, pos. ) n de luchtbeker vast (O-rng-afdchtng). Schuf de luchtbeker (afb. 58, pos. ) met nppel op de collectoraanslutng en borg deze met de klem (afb. 58, pos. 6). Voer de aanslutledng samen met de voelerkabel door de ontluchtngspan (afb. 58, pos. ) en door de daksolate. Slut de verzamelledng op de klemrngschroefverbndng (afb. 58, pos. ) aan. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Voer de montage van de retouraanslutng ut zoals beschreven n hoofdstuk 8. "Ontluchtng door drukvullng". Afb. 57 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: 6.. Afb. 58 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Pos. 6: Aanslutledng voorbereden elleboog klemschjf carrossereschjf (om het afdchtngsvlak tot stand te brengen) dubbele nppel afdchtng Ontluchter monteren luchtbeker aanslutledng klemrngschroefverbndng 8 mm ontluchtngspan nppel R¾ klem SD SD NL/E (006/0) SD

37 Verbndngsset voor twee rjen (toebehoren) monteren 9 Verbndngsset voor twee rjen (toebehoren) monteren Als toebehoren s de verbndngsset (afb. 59, pos. 9) verkrjgbaar de de verbndng van twee collectorrjen tot stand brengt. 7 8 AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Monteer zoveel mogeljk aanslutdelen op de grond aan de collectoren. Dat maakt de montage op het dak gemakkeljker Leverngsomvang (afb. 59) Pos. : afslutkapje Pos. : aanslutledng Pos. : elleboog Pos. : afdchtng Pos. 5: carrossereschjf Pos. 6: klemschjf Pos. 7: klemrng Pos. 8: wartelmoer G Afb SD Schematsche weergave en leverngsomvang Extra afslutkapjes monteren Slut de net benodgde collectoraanslutngen af met de afslutkapjes (afb. 59, pos., ze hoofdstuk 6.. "Afslutkapjes monteren", pagna 8). Verbndngsset monteren Verwjder de dubbele nppel met de klemrngschroefverbndng van de aanslutledng. AANWIJZING VOOR DE GERUIKER Wanneer u de aanslutledng (afb. 60, pos. ) moet nkorten, neem dan a.u.b. goed nota van de montagestappen n hoofdstuk "Afdchtngsvlak tot stand brengen:" pagna 6. Afb. 60 Verbndngsset tussen twee collectorrjen SD Leg de afdchtng (afb. 60, pos. ) n de wartelmoer. Leg de elleboog (afb. 60, pos. ) n de wartelmoer G, rcht deze ut en schroef deze vast. Schuf de aanslutledng (afb. 60, pos. ) op de collectoraanslutngen en zet deze met de klemmen (afb. 60, pos. ) ut de aanslutset vast. Verbndngsset verlengen Monteer de klemrng (afb. 6, pos. ) en de wartelmoer op de elleboog (afb. 6, pos. ). Schuf een denovereenkomstg afgekorte koperledng (8 mm, afb. 6, pos. ) n de klemrngschroefverbndngen. Afb. 6 Aanslutledng verlengen SD Draa de schroefverbndngen vast NL/E (006/0) SD 7

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Montagevoorschrift. Vlakke collectoren

Montagevoorschrift. Vlakke collectoren Voor de vakman Montagevoorschrift Vlakke collectoren Zonnecollector SCM Montage boven op dak 60966.0-.SD Algemeen.................................................. Technische gegevens........................................

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

/2001 NL Voor de vakman Montagevoorschrift SKS-ontluchterset voor vlakke collectoren vanaf de serie 2.1 Zorgvuldig lezen vóór de montage

/2001 NL Voor de vakman Montagevoorschrift SKS-ontluchterset voor vlakke collectoren vanaf de serie 2.1 Zorgvuldig lezen vóór de montage 0 07/00 NL Voor de vakman Montagevoorschrift SKS-ontluchterset voor vlakke collectoren vanaf de serie. Zorgvuldig lezen vóór de montage Leveringsomvang Leveringsomvang! Controleer, vooraleer u met de montagewerkzaamheden

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudsinstructie

Installatie- en onderhoudsinstructie Installatie- en onderhoudsinstructie Vlakke collector voor zonnethermische systemen SCM Montage op het dak 67080995-00.ST 6 70 806 5 (0/0) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies.

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies. College van B&W Gemeente Rjswjk t.a.v. de heer M. de Hoog Postbus 5305 2280HH RJSWJK ZH ÖRG. ONÜEKDEtl RE6. KENMERK 7 0 6 m 203 Hoogheemraadschap van Delfland U W B R E F m februar* 203 U W O N S K E N

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Pannendak montage SUNKIT ZONNESTROOMSYSTEEM VOOR MONTAGE OP PANNENDAK SUNKIT. Zonnestroomsysteem

Installatiehandleiding. Pannendak montage SUNKIT ZONNESTROOMSYSTEEM VOOR MONTAGE OP PANNENDAK SUNKIT. Zonnestroomsysteem Pannendak montage SUNKIT Zonnestroomsysteem Administrator 7-10-2008 15:18 1/5 Algemeen Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT zonneenergiesysteem. Lees voordat u begint

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie