Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400"

Transcriptie

1 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m. en bnnen de gestelde garantetermjn terugkoppelen aan de fabrek, c.q. de mporteur. Utgesloten van deze garante s beschadgng verkregen door verkeerd gebruk en net volgen van de gebruksaanwjzng. De garante komt eveneens te vervallen wanneer het meetnstrument s geopend zonder utdrukkeljke toestemmng van de producent en beschreven n de handledng. Dt s ook het geval wanneer het serenummer s veranderd, beschadgd of verwjderd. Reparates onder garante zjn grats, echter kosten voor transport en eventuele verpakkng worden berekend. Alle clams, m.n. Eventuele gevolgschade s utgesloten van deze garante regelng. * WAARSCHUWING: De garante op batterjen s 12 maanden. CS 400 veelzjdge verbruksmeter Kenmerken Insteekmodel voor nstallates onder druk Thermsche massa flow, onafhankeljk van veranderngen n druk of temperatuur IP65 behuzng bedt een robuuste beschermng n een ndustrële omgevng Zeer snelle reactetjd Hoge nauwkeurghed en breed meetberek Pjpdameter van 1 tot 12. Andere dameters op verzoek. De CS verbruksmeter CS 400 werkt volgens het thermsche massa flow prncpe. Het meet volumetrsch standaard verbruk over een breed meetberek. Het resultaat s onafhankeljk van druk en temperatuur. Installate wordt gedaan m.b.v. een ½ kogelkraan en montage van de sensor kan gedaan worden terwjl het systeem onder druk staat. De sensor s verkrjgbaar n dverse meetbereken en met of zonder dsplay. Importeur Ants Technology & Consultng B.V. Cruysbergstraat BJ Beesel (NL) Postbus AB Swalmen (NL) Tel: +31(0) Fax +31(0) Emal: Webste De verse met dsplay toont het werkeljke volumetrsche berek en het gehele verbruk. Pjpdameter en verbruksteller kunnen worden ngesteld va het toetsenbord op de sensor Verschllende nstellngen o.a. gas type, verbrukseenhed en referente standaard, kunnen Af-Fabrek worden ngesteld of m.b.v. servce software. Deze software bestaat ut PC software en een nterface welke de sensor verbndt met PC of laptop. Elke sensor heeft een analoge utgang (4 20mA) voor flow en een pulsutgang voor de verbruksteller. 20 1

2 Belangrjke nformate De gebruksaanwjzng dent volledg en zorgvuldg te zjn gelezen voordat het nstrument wordt ngeschakeld. De fabrkant kan op geen enkele wjze aansprakeljk worden gesteld voor schade verkregen door ongeldg gebruk en net-nalevng van de gebruksaanwjzng. Vertonen er zch tekenen van manpulate n het nstrument welke net n de handledng staan beschreven, dan komt de garante te vervallen en s de fabrkant ontheven van aansprakeljkhed. Het nstrument s utslutend bestemd voor de toepassng zoals n de handledng beschreven Bestelnformate D CS 400 r a a d R c h t n g M e d u m K a l b r e r n g D s p l a y CS-TEC bedt geen garante voor wanneer het nstrument voor andere doelenden wordt gebrukt dan waarvoor het nstrument bestemd. De fabrcant s ontheven van aansprakeljkhed wanneer schade ontstaat als gevolg van eventuele fouten n deze gebruksaanwjzng. Daarnaast s de fabrkant ook net aansprakeljk voor gevolgschade als resultaat van leverng of gebruk van dt nstrument. Toepassngsgebed De CS 400 productljn s ontworpen voor statonar and mobel gebruk n perslucht ledngen, luchtkanalen of kokers. Het wordt gebrukt voor het meten en controleren van luchtverbruk n perslucht en andere gassen. Het prncpe van meten s gebaseerd op de verwjderng van htte van een elektrsch verwarmde sensor naar de omlggende luchtstroom. Het meetnstrument werkt onafhankeljk van druk of temperatuur. Wanneer de sensor s ngebracht n een ledng, wordt het utgangssgnaal van de verbrukssnelhed gebrukt om het standaardvolume of massa te meten van het medum. De relate tussen standaard en werkeljk verbruk wordt als volgt berekend (ze onderstaande formule) CS 400 nsteekmodel verbruksmeter, 220 mm stang CS 400 nsteekmodel verbruksmeter, 160 mm stang CS 400 nsteekmodel verbruksmeter, 330 mm stang CS 400 nsteekmodel verbruksmeter, 400 mm stang A1004 A G ½ A1005 B NPT ½ A1006 C PT ½ A1023 A Verbruk van lnks naar rechts A1024 B Verbruk van rechts naar lnks A1007 A Lucht A1008 B CO2 A1009 C O2 (ole en vetvrj gerengd) A1010 D N2 A1011 E He A1012 F Ar A1013 G Aardgas A1015 H Anders (gas of gasmengsel vermelden) A Standaard berek kalbrerng A1020 B Maxmaal berek kalbrerng A1021 C Hoge snelhed kalbrerng A Zonder dsplay A1022 B Met dsplay Sensor kabel, 5 m, 5-polg Sensor kabel, 10 m, 5-polg Servcepakket voor sensor confgurate nclusef software Ole- & vetvrje gerengd (voor O2 al nbegrepen - art. nr. A1009) 2 19

3 Pulsutgang CS 400 stuurt een puls per m3, l or ft3. Deze pulsutgang kan worden aangesloten op een externe meter de het totale verbrukt meet. De gegevens van m³ per seconde worden opgeteld en weergegeven na één seconde. Puls lengtes hangen af van het verbruk. Velghedsaanwjzngen Lees voor gebruk! Overschrjd net het drukberek van 50 bar. Bekjk het meetberek van de sensor. Oververhttng beschadgt de sondes. Neem toelaatbare opslag-, transport- en bedenngstemperatuur n acht. Ondeskundg gebruk of het met geweld openen van het nstrument ledt tot vervallen van alle garante. Aanpassngen en kalbrerng mag alleen worden utgevoerd door getrand personeel op het gebed van meet en besturngstechnek. Bekjk altjd de juste stroomrchtng rchtng voor het just nstellen van de sensor. Voorkom condensaat op de sensor of waterdruppels n de meetlucht. Dt geeft onjuste meetresultaten. De gedefneerde waarden aan n en utstroomzjde denen net overschreden te worden, aangezen dt ledt tot toenemende afwjkng n de meetresultaten. De geschroefde houder moet drukbestendg zjn. De hulsadapter moeten worden aangedraad met een koppel van Nm. Installatenstructes Om de nauwkeurghed te behouden, moet de sensor n-lne worden geïnstalleerd en aangesloten op ledngen met dezelfde dameter. Een optmale luchtstroom wordt berekt wanneer het gedeelte aan de n en utgangszjde van de sensor lang genoeg s, kaarsrecht en geen hnder ondervndt van randjes, naden, rondngen, etc. (ze pagna 4). Analoge utgang De analoge utgang s af fabrek geschaald naar het maxmale verbruk. Wanneer dameters veranderen zal de schaal van de analoge utgang ook moeten worden aangepast om het neuwe verbruksberek te dekken. Dt kan met behulp van het servcepakket ( ). Extra aandacht moet worden besteed aan het ontwerp van het utgangsgedeelte aangezen edere verstorng kan leden tot turbulente n dverse rchtngen. De sensor s geschkt voor utslutend bnnenopstellng! Inden buten geïnstalleerd dan dent de sensor worden beschermd tegen drect zonlcht en regen. Alternatef s de CS452 te nstalleren. Waarschuwng: U wordt geadvseerd de CS 400 net permanent n een natte luchtstroom te plaatsen. Is meestal het geval aan de utgangszjde van de compressor. Dt ledt tot onjuste metngen en kan nadelge gevolgen hebben voor de sensor. 18 3

4 D / 2 D / 2 CS 400 CS 400 D L L 1 L 2 Dsplay consumpton? Yes (No) Dsplay verbruk. Druk op de Uptoets om Ja of Nee te selecteren. Druk op de Enter-toets voor bevestgng en ga naar het volgende scherm. flow D / 2 D / 2 L = Totale lengte meetgedeelte L1 = Lengte ngangszjde verbruksmeter L2 = Lengte utgangszjde verbruksmeter D = Ledngdameter Tabel van n-/utgang gedeelte Deze tabel toont de nodge geljkmakende onderdelen n relate tot bestaande hndernssen. Als de nul-verbruk reset ut s gezet gaat hj meteen door naar het Dsplay contrast. Zero consumpton? Yes (No) Dsplay contrast: Up - Change Enter - OK Reset verbruk naar nul. Druk op de Up-toets om Ja of Nee te selecteren. Druk op de Enter-toets voor bevestgng en ga naar het volgende scherm. Dsplay contrast kan worden aangepast. Druk op de Up-toets voor aanpassngen. Druk op de Enter-toets voor bevestgng en ga naar het volgende scherm. Obstructes verbruk Mn. lengte Mn. lengte voor het meetgedeelte ngang (L1) utgang (L2) Lchte krommng (hoek < 90 ) 12 x D 5 x D Dsplay upsde down? Yes (No) Stel rchtng n van het dsplay. Druk op de Up-toets om Ja of Nee te selecteren. Druk op de Enter-toets voor bevestgng. De nstellng wordt automatsch opgeslagen. Vernauwng (Ledng vernauwt rchtng meetgedeelte) 15 x D 5 x D Verbredng (Ledng verbreed rchtng meetgedeelte) 15 x D 5 x D System reset Onlne waarde wordt automatsch na 3 seconden getoond. 90 hoek of T-stuk 15 x D 5 x D 2 x 90 hoeken op één nveau 20 x D 5 x D 2 x 90 hoeken 3-dmensonaal veranderng van rchtng 35 x D 5 x D Onlne value Afsluter 45 x D 5 x D De benodgde mnmum waarden worden aangegeven. Inden net mogeljk, dan kan er een aanzenljke meetafwjkngen worden verwacht. Neem n dt geval contact met ons op voor eventuele oplossngen. 1. Om het nstellngsproces te beëndgen, houd de Enter-toets 3 seconden lang ngedrukt. 2. Onlne waardes worden automatsch getoond als er meer dan 20 seconden geen toets meer s ngedrukt. 4 17

5 Confgurate nstellng CS 400 s meestal af fabrek ngesteld volgens de aangegeven voorkeuren van de klant. In het geval dat nstellngen moeten worden aangepast, hou de Enter-toets () 3 seconden ngedrukt, vervolgens vraagt de CS 400 of u de sleutelcode toets wlt openen. Sensor nstallate De sensorkop moet n het mdden van de ledng worden geplaatst. Daarom heeft de schacht van de sonde een schaal. Om de juste poste te bepalen, meet de lengte van de gemarkeerde poste tot het mdden van de ledng. De sonde wordt herna tot deze metng ngebracht en aangedraad.. Neem herbj ook de rchtng van verbruk n overwegng welke overeen moet komen met de pjlen op de behuzng. Gebruk het utljnng hulpmddel om de rchtng van verbruk ut te ljnen. Na 3 seconden Onlne value Wrong unlock code! Onjuste sleutelcode ngevoerd Onjust nvoer Input unlock code:12 00 Juste nvoer Dameter: Unt: m3/h Dsplay velocty? Yes (No) Invoer sleutelcode: 12. Het geselecteerde cjfer zal knpperen. Druk op de Up-toets voor aanpassngen. Druk op de Entertoets voor bevestgng, verplaats naar volgend cjfer of ga naar de volgende pagna. Stel dameter n. Het geselecteerde cjfers zal knpperen. Druk op de Up-toets voor aanpassngen. Druk op de Enter-toets voor bevestgng, verplaats naar volgend cjfer of ga naar de volgende pagna. Stel verbrukseenhed n. Druk op de Up-toets voor aanpassngen. Druk op de Enter-toets voor bevestgng en ga naar de volgende pagna. Geef veloctet weer. Druk op de Up-toets om Ja of Nee te selecteren. Druk op de Enter-toets voor bevestgng en ga naar de volgende pagna. Meet van herut naar het mdden van de ledng Installatetp kogelkraan: Kogelkraan R 1/2, DN 15 Doorgang kogelkraan mnmaal Ø15 mm Velghedsnformate De sensor nstalleren door n de kogelkraan te schroeven (1/2 draads, SW 27). De sensor wordt vervolgens ngebracht op de nodge nsteekdepte en utgeljnd volgens de stroomrchtng. De gegraveerde depteschaal op de sondepjp helpt om de juste nsteekdepte te bepalen. Nadat de sensor s utgeljnd, de spanhuls goed vastzetten met het aangewezen koppel (SW 17). Let op: De sensor net utljnen wanneer de spanhuls wordt aangedraad. Lees de nsteek poste her De stroomrchtng moet met de pjlen op de behuzng overeen komen. Mocht dt toch gebeuren, bekjk de nsteekdepte en utljnng nogmaals en wjzg nden nodg. Dsplay volume flow? Yes (No) Dsplay flow. Press Up-key to select Yes or No. Press Enter-key to confrm and go to next page. De hoekafwjkng moet net groter zjn dan +- 2 n verhoudng tot de deale postve, anders wordt de meetnauwkeurghed aangetast. 16 5

6 Installaton Procedures Specale ndcators 1. Las de nppel op de ledng en boor een gat Max. 30mm Wanneer dt coon zchtbaar s n de rechterhoek van het LCD betekent het dat de CS 400 s aangesloten op de CS 325. In zo n geval zjn alle belangrjke functes utgeschakeld. Bekjk de dameter Enter 1. Nppel dent G 1/2, butendraads te zjn 2. Voorkom bj het boren dat de wand te snel wordt doorboort. Dt kan tot tot oneffenheden aan de bnnenkant van de ledng leden en veroorzaakt mogeljk turbulente. Beïnvloedt de meetnauwkeurghed op een negateve maner. Dameter mm Door op de Enter-toets te drukken wordt de ngestelde dameter getoond. Het gaat automatsch na 3 seconden terug naar de on lne waarde. 3. Let goed op wanneer u een gat boort en de ledng op druk staat. Dt kan utslutend m.b.v. een specal boorkop. Dameter van het gat moet 13 mm, anders kan de schacht net worden ngebracht. Verkeerde nformate 4. CS-TEC heeft een spot boormachne (p/n: ). Dt nstrument wordt gebrukt voor het boren onder druk, waardoor tjdens nstallate het system net drukvrj hoeft. 2. Plaats kogelkraan op de nppel Error: Auto transmsson! Dt bercht wordt getoond wanneer de Auto transmsson functe van de sensor s aangezet. Neem contact op met de monteur of CS-TEC n dergeljk geval. Error: Communcaton fal! Zodra communcate net naar behoren verschjnt getoond bercht. Verbreek en herstel de voedng naar de sensor om het problem op te lossen. Mocht het nog net verholpen zjn neem dan contact op met de monteur of CS-TEC. 1. Slut de kogelkraan. Dt moet een full port kogelkraan zjn. 2. Gebruk een hogedruk nstallate frame (p/n: ) bj een werkdruk > 15 bar. Error: Sensor unmatch! Als de sensor net overeenkomt met de dsplay nstellngen toont het nstrument dt beeld. Neem contact op met de monteur of CS-TEC n dergeljk geval. 6 15

7 Bedenng 3. Schroef de verbruksmeter op de kogelkraan Enter ( ) Up ( ) Druk op knop bovenop CS400 voor bedenng. Opstart procedure Reset Intalzng... 2 sec. Software: sec. Nadat de voedng s aangesloten, doorloopt de sensor een ntalsateproces. Software verse 1. Leg de O-rng onder draad van de kogelkraan alvorens de verbruksmeter erop vast te schroeven. 2. Rol Teflon tape op de draad alvorens de verbruksmeter vast te schroeven 4. Open de kogelkraan 1. Houd met één hand de kop of stang van de CS400 vast, terwjl de kogelkraan wordt geopend. 2. Open langzaam de kogelkraan. Sensor connectng... 5 sec m3/h Onlne waarde tonen. De CS400 kan max. 3 waarden tonen: veloctet, stroom en verbruk. De gebruker kan elk kanaal naar behoeven nstellen (Ja/Nee tonen). Wanneer de 3 kanalen als onzchtbaar zjn ngesteld, bljft het stroomkanaal alsnog zchbaar. Af fabrek toont de CS400 standaard volumetrsch verbruk. De CS400 schakelt edere 3 seconden tussen de 3 waarden. 14 7

8 5. Verbruksmeter tot hart ledng nsteken Technsche gegevens Gegraveerde depteschaal Moerschroef BD = Buten dameter BD X= 2 Insteekdepte= x + y Lees Insteekdepte her af! Bovenste end kogelkraan Gemeten eenhed: Nauwkeurghed: m³/u, m³/mn, l/mn, cfm, m/s, kg/mn, kg/u, kg/s (Gebaseerd op standaard DIN ISO 1217: 20 C en 1000 hpa) ± (3% van gemeten waarde + 0,3% gehele schaal) Temperatuurafwjkng: 0,05 % / K Drukafwjkng: 0,5 % / MPa Aangegeven nauwkeurghed Omgevngs/procestemperatuur 23 C +-3 C bj: Omgevngs/procesvochtghed < 90 %, geen condensaat Procesdruk bj 0,6 MPa Velghedsrng y Ledngdameter: 1/2 tot 12 (grotere dameters op aanvraag, dameter s af fabrek geprogrammeerd of va servcepakket of toetsenbord) OD x Prncpe van metng: Sensor: Thermaal massa verbruk Glas beslagen resstente sensor Meetmedum: Lucht, gas (net-corrosef gas) 6. Draa moerschoef en pas de nsteekdepte aan Insteekdepte moet bovenaan de moerschroef worden utgelezen wanneer de moerschroef strak s vastgedraad. De schacht een beetje aanduwen wanneer de moerschroef wordt aangedraad. Werktemperatuur: Werkdruk: -30 tot140 C sonde pjp -30 tot 70 C behuzng 0 tot 50 C dsplay tot 5,0 MPa Analoge utgang: Sgnaal: 4 tot 20 ma Schaal: 0 tot maxmaal volume verbruk Nauwkeurghed: 0,06 ma Puls utgang: 1 puls per m³, ampltude: + Vb, 10 ma (actef sgnaal) 1 puls per m³, geïsoleerde schakelaar, max 30 VDC, 10 ma (puls lengte: ms, afhankeljk van verbruksnveau) Voedng: Dsplay: VDC, 100 ma 128 x 64 pxel, met backlght Transporttemperatuur: zonder dsplay: C 8 13

9 Afmetngen 7. Pas rchtng aan Het rchtjzer wordt standaard met de CS400 meegeleverd. M12 steker Zorg dat de werkeljke verbruksrchtng dezelfde rchtng op s als de pjlen. 8. Laatste check Check nstallate depte. Soms wordt de schacht een beetje naar buten geduwd door perslucht / geperst gas. In voorkomend geval nsteekdepte controleren en moerschroef strakker aandraaen. Controleer opneuw de stroomrchtng. 9. Aansluten kabel De sensor wordt geleverd met twee M12 stekers en kan door de gebruker conform bovenstaand aanslutngsdagram worden aangesloten. Een complete aanslutngskabel kan worden besteld ( / ) welke reeds s voorzen van een M12 steker en één open ende (ze kleurencodetabel pagna 5). Waarschuwng! Draa voorzchtg aan. Voorkom dat de verbndngs pennen beschadgen! De kabel wordt m.b.v. een M12 steker aan de sensor aangesloten. Aanslutngsprocedures: De steker kan slechts op één maner op de CS400 worden aangesloten mddels het utljnteken. Draa metalen rng aan zonder te forceren. Inden het stroef gaat, losmaken, utljnen controleren en opneuw proberen. Utslutend de metalen rng aandraaen! 12 9

10 Meetberek Bnnendameter Standaard Max Hoge Snelhed Inch mm van... tot van... tot van... tot 1/2'' 16,1 0, ,6 m³/u 0, ,0 m³/u 0, ,2 m³/u 3/4'' 21,7 0, ,1 m³/u 0, ,8 m³/u 0, ,3 m³/u 1'' 27,3 0, ,7 m³/u 0, ,7 m³/u 0, ,9 m³/u 1 1/4'' 36,0 0, ,3 m³/u 1, ,5 m³/u 1, ,5 m³/u 1 1/2'' 41,9 1, ,7 m³/u 1, ,9 m³/u 1, ,2 m³/u 2'' 53, ,1 m³/u 2, ,6 m³/u ,0 m³/u 2 1/2'' 68,9 3, ,5 m³/u ,6 m³/u ,4 m³/u 3'' 80, ,4 m³/u ,7 m³/u ,9 m³/u 4'' 100, ,3 m³/u ,2 m³/u ,7 m³/u 5'' 125, ,6 m³/u ,4 m³/u ,1 m³/u 6'' 150, ,1 m³/u ,9 m³/u ,1 m³/u 8" 200, ,6 m³/u ,3 m³/u ,5 m³/u 10" 250, ,9 m³/u ,5 m³/u ,7 m³/u 12 '' 300, ,8 m³/u ,1 m³/u ,4 m³/ Bovenstaand verbruk s standaard verbruk (Referente P= 1000 hpa en T = 20 ºC De onderstaande tabel toont maxmale flow n een 2 ledng of verschllende gassen bj standaard condtes van P = 1013,25 hpa en T = 0 ºC. Gas Symbool Standaard Max Hogesnelhed Lucht Argon Ar Kooldoxde CO Stkstof N Zuurstof O Lachgas N2O Aardgas NG u Let erop: De verbruksmeter CS 400 communceert met de neuwste technologe en kan n het algemeen worden gebrukt voor brandbare- en net brandbare gassen. Als deze verbruksmeter wordt gebrukt voor het meten van brandbare gassen (bjv. aardgas) wordt explcet vermeld dat deze sensor géén explose zone toelatng heeft! Kann wel voor brandbare gassen worden gebrukt. Voor het gebruk bj bjv. aardgas wordt de sensor gekalbreerd n aardgas. Het kalbreerprotocol (nspecte certfcaat) s onderdeel van de leverng. Het gebed buten de ledng (omgevng van de sensor) mag geen exploseve zone zjn. Aanslutschema A B Pn 1 Pn 2 Pn 3 Pn 4 Pn 5 A SDI -VB +VB +I +P B SEL -VB DIR SW SW Kleur draad Brun Wt Blauw Zwart Grjs SDI: -VB: +VB: +I: +P: NC: SEL: SW: DIR: Dgtaal sgnaal (ntern gebruk) Mn toevoer voltage Plus toevoer voltage Plus ma sgnaal Puls utgang net aangesloten ntern sgnaal Geïsoleerde pulsschakelaar utgang nvoer rchtnggebruk Let op: De sgnalen DIR, SW, SW zjn alleen verkrjgbaar bj CS400 / CS420 als n het serenummer op de volgende plek een 8 staat: XXXX 8XXX 10 11

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

G-Note Digital Note Recorder

G-Note Digital Note Recorder G-Note Dgtal Note Recorder Model: G-Note Seres Gebrukershandledng Verklarng van het Federal Communcatons Commsson (FCC) n verband met hoogfrequente nterferente Deze utrustng werd getest en n overeenstemmng

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 14 augustus 212 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 12 deelopgaven en 1 pagna

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren

Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service. Handboek. Prefabriceren van kabels Kabels voor synchrone servomotoren Aadrjelektroca \ Aadrjautomatserg \ Systeemtegrate \ Servce Hadboek reabrcere va kabels Kabels voor sychroe servomotore Utgave 12/2011 19301685 / NL SEW-EURODRIVE Drvg the world Ihoudsopgave 1 Crmpgereedschap...

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie