A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs Koeleenheid: FCs4048

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048"

Transcriptie

1 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj de machne en overhandg deze bj verkoop of overdracht van de machne aan de volgende gebruker.

2

3 Inhoudsopgave Voor uw velghed Reglementar gebruk Rsco's bj het gebruk van de A Betekens van symbolen Symbolen n de gebrukshandledng Symbolen n de software Weergave van foutmeldngen Kleurencode voor foutmeldngen Leverngsomvang en dentfcate Leverngsomvang Identfcate Apparaatbeschrjvng Koffemachne A Componenten van de A Componenten FoamMaster Bjzetapparaten De bedenngsnterface Overzcht van de bedenngsmod Installate en technsche gegevens Inbedrjfstellng Eerste nbedrjfstellng van de A Dageljkse nbedrjfstellng van de A Vullen en leegmaken Bonen, poeder en water Melk Dranken betrekken Drank met Quck Select betrekken Drank met Cash Regster betrekken Drank met Inspre Me betrekken Product met gemalen koffe voorbeeld: Quck Select Stoomafgfte (Autosteam) voorbeeld: Quck Select Onderhoud aan de A Introducte tot de automatsche rengng Rengngs- en onderhoudsschema Automatsche rengng starten Stoompjp rengen Koffemachne spoelen Dsplay rengen Bonencontaner en poedercontaner rengen (wekeljks) Beredngsmodule rengen Intern waterreservor rengen/flterpatronen vervangen Toebehoren rengen Confgureren Introducte tot de programmerng Menustructuur Mjn nstellngen Menustructuur "Rengng en onderhoud" Mjn nstellngen Teller Indvdualserng en datatransfer Overzcht Indvdualserng en datatransfer Menustructuur Indvdualserng en datatransfer Esen aan egen beeldmateraal Vereste folderstructuur op de USB-stck Egen beelden laden of wssen Egen afbeeldngen gebruken Butenbedrjfstellng en afvoeren Butenbedrjfstellng Afvoer aan het ende van de levensduur Verhelpen van storngen Verhelpen van machnestorngen Hulp bj problemen met de productkwaltet Index Orgnele onderdelen

4 Geachte klant,, U hebt gekozen voor een A600. Wj danken u voor uw vertrouwen n ons. De A600 s een krachtge en plaatsbesparende koffemachne, de zch perfect aan uw behoeften aanpast. Met de A600 kunt u snel en op ndvduele bass hoogwaardge koffespecalteten aanbeden. Uw klanten zullen enthousast zjn. Wj wensen u veel plezer met uw koffemachne en de vele tevreden klanten. Franke Kaffeemaschnen AG

5 Voor uw velghed U en ook de koffemachne gaan ons aan het hart. Daarom wllen wj u utvoerge nformate over de velghed verstrekken. Een hoog velghedsnveau s voor ons vanzelfsprekend. Bescherm uzelf tegen de restgevaren de nherent zjn aan het gebruk van de machne. Reglementar gebruk De A600 s een koffemachne voor gebruk n de horeca, n kantoren en vergeljkbare omgevngen. Het apparaat s geschkt voor de verwerkng van hele koffebonen, gemalen koffe, automatenpoeder en verse melk. De A600 s als commercële drankautomaat bedoeld voor de beredng van drank volgens de nstructes n deze handledng en de technsche specfcates. De koffemachne s utslutend bedoeld voor bnnengebruk. De machne s net geschkt: voor butengebruk voor de opslag van alcoholsche dranken of exploseve stoffen FoamMaster/koeleenhed (opte) Een FoamMaster of een koeleenhed mogen utslutend worden gebrukt voor de koelng van melk n het kader van de koffeberedng met een A600-koffemachne. De FoamMaster dent tevens voor het maken van melkschum. Gebruk utslutend voorgekoelde melk (2-5 C). Gebruk utslutend de Franke-melkrenger. Andere rengngsmddelen kunnen resten n het melksysteem achterlaten. Kopjesverwarmer (opte) De kopjesverwarmer s een optoneel bjzetapparaat bj uw koffemachne. Het bjzetapparaat s utslutend bestemd voor de voorverwarmng van koffekopjes en glazen de voor de beredng van dranken nodg zjn. De kopjesverwarmer s net geschkt om theedoeken of andere doeken te drogen. Het s net noodzakeljk om de kopjes af te dekken om deze op te warmen. Flavor Staton (opte) Het Flavor Staton s utslutend bestemd voor de automatsche toevoer van sropen en andere vloebare aroma's voor de beredng van dranken. Het Flavor Staton s net geschkt om dkvloebare meda (bjv. chocoladesaus) toe te voeren. Afrekenngsysteem (opte) Het afrekenngssysteem s voor dverse betalngssystemen te gebruken. Bjv. muntgeld, bankpassen, mobele betalngen etc. Hebt u nog vragen of problemen de n deze gebruksaanwjzng net beantwoord worden? Neem gerust contact op met de klantenservce of uw servcemonteur. Voor uw velghed Pagna 2

6 Belangrjk Stel de koffemachne en de bjzetapparaten pas n bedrjf als u deze handledng volledg hebt gelezen en begrepen. Gebruk de machne net: Wanneer u net vertrouwd bent met de functes. Wanneer de machne of de aanslutledngen beschadgd zjn. Wanneer de machne net zoals voorgeschreven gerengd of gevuld s. De A600 s bestemd voor gebruk door daarvoor opgeled personeel. Alle personen de de A600 bedenen, moeten de handledng hebben gelezen en begrepen. Dt geldt net voor gebruk n de zelfbedenng. Machnes voor zelfbedenng moeten contnu worden bewaakt om de gebrukers te beschermen. Knderen jonger dan 8 jaar mogen de machne net gebruken. Knderen en personen met beperkte fyseke, sensorsche of geesteljke vermogens mogen de machne alleen onder toezcht gebruken en er net mee spelen. Knderen mogen de machne net rengen. Neem de onderhoudsntervallen n acht. Regelmatg onderhoud zorgt ervoor dat de bedrjfsvelghed en de prestates van de machne behouden bljven. Rsco's bj het gebruk van de A600! Gevaar Levensgevaar door elektrsche schok! Let erop dat het netsnoer net ngeklemd raakt of langs scherpe randen schuurt. Let erop dat de machne en het netsnoer zch net n de nabjhed van hete oppervlakken bevnden, zoals bjvoorbeeld bj gasfornuzen, elektrsche fornuzen of ovens! Stel een koffemachne noot met beschadgngen of met een beschadgd netsnoer n bedrjf! Als het netsnoer van de machne beschadgd s, moet het worden vervangen door een daarvoor bestemd netsnoer. Als het netsnoer vast s gemonteerd, neem dan contact op een servcemonteur. Als het netsnoer net vast s gemonteerd, bestelt en gebrukt u een neuw orgneel netsnoer. (ze paragraaf: Orgnele onderdelen) Als er tekenen van beschadgngen zchtbaar zjn (bjv. brandlucht), dent de machne onmddelljk van het stroomnet losgekoppeld te worden en dent u contact op te nemen met uw servcemonteur. Open en repareer de koffemachne noot zelf! Het apparaat bevat onderdelen de onder spannng staan. Voer geen wjzgngen aan de koffemachne ut de net n de handledng beschreven zjn. Laat reparates aan elektrsche onderdelen met orgnele reseveonderdelen utvoeren door een servcemonteur. Laat servcewerkzaamheden alleen door geautorseerde personen utvoeren. Geautorseerde personen zjn n het bezt van een bjbehorende kwalfcate. Pagna 3 Voor uw velghed

7 ! Waarschuwng Rsco op letsel! Als er met de hand n de machne wordt gegrepen, kunnen nterne elementen van de machne kneuzngen en schaafwonden veroorzaken. Open de machne alleen wanneer dt n het dageljkse werk nodg s (bjv. om het poedersysteem te rengen of de afvalcontaner leeg te maken). Ga zorgvuldg en voorzchtg te werk n de geopende machne. Het openen van de machne voor andere doelenden s utslutend voorbehouden aan servcemonteurs. Rsco op oogletsel, verwondngen en schade aan de machne! Door vreemde voorwerpen n de bonencontaner, de poedercontaner of de molen kunnen splnters wegscheten de een defect aan de machne of verwondngen kunnen veroorzaken. Plaats geen voorwerpen n de bonencontaner, de poedercontaner of de molen. Rsco op brandwonden De product- en heetwaterutgfte en de stoompjp worden heet. Raak de utlopen net aan. De rekken van de kopjesverwarmer zjn heet. Raak de rekken net aan. Rsco op brandwonden Tjdens de rengng komt herhaaldeljk heet water en hete stoom vrj. Tjdens de rengng net n de buurt van de utlopen komen. Bj de productutgfte bestaat door het product zelf rsco op verbrandng. Wees voorzchtg met hete dranken.!! Voorzchtg Gevaar door bedorven levensmddelenresten! Bj onregelmatge rengng kunnen zch n de machne melk- en kofferesten afzetten de de utlopen kunnen verstoppen of n de producten terecht kunnen komen. Reng de koffemachne en de bjzetapparaten mnmaal een keer per dag. Lees het hoofdstuk Onderhoud van de A600. Rsco's door verontrengng! Als de machne gedurende langere tjd net wordt gebrukt, kunnen zch resten n de machne afzetten. Spoel de koffemachne door bj het eerste gebruk en nadat de machne langere tjd net s gebrukt (meer dan 2 dagen). Voorzchtg Rsco op rrtates bj rengngsmddelen Rengngstabletten en melkrengers kunnen rrtates veroorzaken. Let op de nformate bj de rengngsmddelen. Let op de nstructes van de machne tjdens het rengngsproces. Vermjd contact met de ogen en de hud. Was voor pauzes en aan het ende van de werktjd uw handen. Aanwjzngen Beschadgng door waterstraal Het apparaat s net beschermd tegen waterstralen. Vermjd bj de rengng het gebruk van een waterstraal en gebruk geen hogedrukrenger. Beschadgngen aan de machne Stel de machne buten berek van knderen op. Bescherm de machne tegen weersnvloeden zoals regen, vorst of drect zonlcht. Strukelgevaar door het netsnoer Laat de netkabel noot los naar beneden hangen! Blokkerng n het poedersysteem door verkeerde grondstoffen Let erop dat het poeder en de bonen n de juste contaners ztten. Houd rekenng met de machneutrustng. Pagna Voor uw velghed

8 Betekens van de symbolen Voor een goede omgang met de A600, wllen wj u vertrouwd maken met de symbolen n de bedenngshandledng en de software. Een goede nformatevoorzenng en communcate zjn voor ons vanzelfsprekend. Symbolen n de gebruksaanwjzng! Gevaar Gevaar maakt u attent op potenteel levensgevaar of een rsco op ernstg letsel. Bj dt symbool vndt u tps en trucs en aanvullende nformate.! Waarschuwng Waarschuwng maakt u attent op een verwondngsrsco. 01 Beschrjft en llustreert een handelng de u moet verrchten.! Voorzchtg Voorzchtg maakt u attent op een rsco op lchte verwondngen. Let op Let op maakt u attent op een rsco op schade aan de machne. 01 In kleur gemarkeerde handelngen geven een opte aan. Afhankeljk van het machnetype moeten deze handelngen worden utgevoerd. Componenten met de vjf-stappenmethode rengen (ze pag. <?>).

9 Symbolen n de software Symbolen op het dashboard Symbool Aandudng Beschrjvng Symbool Aandudng Beschrjvng Franke onderhoudsnveau oproepen nactef onderhouden/ rengen Machne moet gerengd of onderhouden worden Power-knop Machne n de standby-stand zetten Druppelschaal De druppelschaal s vol of s net correct geplaatst Kopjesverwarmng Waterreservor Waterreservor leeg/ontbreekt Flter Flterpatroon n het waterreservor vervangen Melk Melkcontaner s leeg of net correct geplaatst Melkrenger Melkrenger FoamMaster s leeg Koff eboon Bonencontaner s leeg of net correct geplaatst Favoreten Favoretentoets, heraan kan een vaak gebrukte functe worden toegewezen Afvalcontaner Afvalcontaner moet geleegd worden Servce/nstellen/ Beheer Spoelen Machne moet worden gespoeld/machne spoelt Boon lnks/rechts Product Dubbel product Afrekenng Afrekensysteem actef Melk koud reclameafbeeldngen Screensaver Helderhed Helderhed nstellen Navgeren Poedernworp Symbool Aandudng Beschrjvng 00 Datatransfer Teller ndvduele producten ndvdualserng nformate Gegevens worden verstuurd Annulerngstoets Starttoets Pagna achterut/ voorut Beredng annuleren. Beredng starten. Bladeren door menu's met meerdere pagna's. Pagna 6 Betekens van de symbolen

10 Schlessen Weergave van foutmeldngen Gemarkeerde producten kunnen net worden bered. Va het oplchtende symbool op het dashboard gaat u naar de foutmeldng. Pagna 7 Betekens van de symbolen Gemarkeerde producten kunnen net worden bered. Va de banderol n de hoek gaat u naar de foutmeldng. Tür offen Wanneer een storng het hele systeem betreft, verschjnt de foutmeldng automatsch. Personal nformeren. Kleurencode voor foutmeldngen Tjdeljke onderbrekng. Systeem functoneert nog zonder beperkngen. Systeem functoneert met beperkngen. Als een symbool op het dashboard oplcht, kunt u het aantkken om verdere gegevens en nstructes weer te geven. Wanneer een storng optreedt, vndt u hulp n het hoofdstuk Verhelpen van storngen. enkele of alle mddelen zjn geblokkeerd.

11 A600 ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG Kaffeemaschne: FCS03 - Kühlenhet: FCS08 Lesen Se de Betrebsanletung und das Kaptel «Zu Ihrer Scherhet», bevor Se an der Maschne arbeten. Bewahren Se de Betrebsanletung be der Maschne auf. leverngsomvang en DeNTFCATe De A600 s een krachtge koff emachne. Dankzj het moderne bedenngsconcept kunt u het hoofd n elke stuate koel houden. Her komt u te weten hoe u uw machne kunt dentf ceren en vndt u aanvullende nformate over de standaard leverngsomvang. leverngsomvang Aandudng Artkelnr. rengngstabletten (100 stuks) BK32800 Melkrenger Melkrenger voor FoamMaster rengngsborstels (set) nschroefborstels (opte SU05) 1l z l B30520 Borstel compleet (opte FM/MS) rengngskwast 1l Mcrovezeldoek 1H32597 A600 met FoamMaster Sleutel voor malngnstellng 1N Sleutel voor straalregelaar Neoperl 1H Afhankeljk van de apparaatconf gurate kan uw koff emachne afwjken. raadpleeg hervoor uw koopcontract. Andere toebehoren zjn rechtstreeks verkrjgbaar bj uw dealer of bj Franke Kaffeemaschnen AG n Aarburg. USB-stck (GB) Vertalng van de orgnele handledng Conformtetsverklarng Flterpatroon (opte ntern waterreservor) Flterhouder (opte ntern waterreservor) 1H C C N leverngsomvang en dentf cate Pagna 8

12 dentf cate Poste van de typeplaatjes A600 SU05 FS CW Pagna 9 leverngsomvang en dentf cate Het typeplaatje bevndt zch rechts naast de afvalcontaner. Het typeplaatje voor de SU05 bevndt zch n de koelrumte. Het typeplaatje voor de Flavor Staton bevndt zch n de bnnenrumte. De typeplaat voor de kopjesverwarmer bevndt zch aan de bnnenzjde van het apparaat lnksonder. Typecode Koff emachne A600 (FCS03) Bjzetapparaten A600 Koff emachne (volautomaat) MS Melksysteem FM1 FoamMaster (warm melkschum, warme en koude melk ) 1G eén molen (2G = twee molens) 1P eén poederdoseerder (2P = twee poederdoseerders) H1 Heet water S1 Stoompjp S2 Autosteam S3 Autosteam Pro W1 Wateraanslutng W2 Waterreservor SU05 Koeleenhed (< 10 l) MS1 MS2 Melksysteem zonder pomp n SU05 Melksysteem met pomp n SU05 FM1 FoamMaster (koude en warme melk, koud en warm melkschum) 1C1M 1 Koff emachne, 1 melksoort CW AC Kopjesverwarmer Afrekenapparaat

13 Beschrjvng van het apparaat U hebt met de A600 gekozen voor ndvdueel geneten van koffe. Her komt u meer te weten over de componenten van uw koffemachne en over de functes en optes. Koffemachne A600 Inledng De koffemachne A600 s leverbaar met een groot aantal optes. Om u een overzcht van uw koffemachne te geven, presenteren wj u her een voorbeeld van een confgurate. Houdt u er rekenng mee dat uw koffemachne er, afhankeljk van de confgurate, anders ut kan zen. Bonencontaner Slot en ontgrendelngsknop voor de frontdeur Poederklep Poedercontaner (Opte) Bedenngseenhed Heetwaterutloop Utloop met automatsche hoogteverstellng Kopjessensor (opte) Druppelschaal met druppelrooster (bj de opte afvoeraanslutng vast gemonteerd) Stoompjp (opte) Pagna 10 Beschrjvng van het apparaat

14 Componenten van de A600 Poedercontaner Bonencontaner Pagna 11 Beschrjvng van het apparaat Beredngsmodule ntern waterreservor (opte) Afvalcontaner extern waterreservor (opte) Vulwaterreservor (opte) Druppelschaal met druppelrooster

15 Componenten FoamMaster Sleutel Melkcontaner Temperatuurndcate Hoofdschakelaar Melkrenger rengngscontaner Pagna 12 Beschrjvng van het apparaat

16 Bjzetapparaten De koffemachne kan met bjzetapparaten worden utgebred. Neem de toegestane apparaatcombnates en de gebrukaanwjzng van de bjzetapparaten n acht. Pagna 13 Beschrjvng van het apparaat FoamMaster (opte) Voor dranken met heerljk melkschum zorgt de FoamMaster. Deze houdt de melk vers, verwarmt de melk en schumt deze nden gewenst op. De FoamMaster vormt een eenhed met de A600. Koeleenhed SU05 (opte) Om de melk voor uw koffedranken vers te houden, kunt u de koeleenhed rechtstreeks op de A600 aansluten. Verdere voor de A600 verkrjgbare koeleenheden: UT05 SU12/UT12 KE200 UKE Chll&Cup Flavor Staton (opte) Voor bjzondere creates s ons Flavor Staton als opte beschkbaar. Met het Flavor Staton kunt u uw aanbod met max. dre verschllende smaakrchtngen utbreden. Kopjesverwarmer (opte) Om te kunnen geneten van een optmale kop koffe, hebt u voorverwarmde kopjes nodg. De kopjesverwarmer slut naadloos aan op uw A600. Afrekenngssysteem (opte) Voor de regstrate van uw afrekenngsgegevens.

17 De bedenngsnterface Menu-elementen van de bedenngsnterface, aan de hand van het voorbeeld Quck Select Va de toets FrANKe kunt u tussen het onderhoudsmenu en het productmenu wsselen. Voorut en achterut bladeren. Navgeren Naar de energebesparende modus gaan Tk het bjbehorende veld aan om een opte te selecteren. Druk op de pjltoetsen aan de rechter- of lnkerrand van het dsplay om te bladeren open het onderhoudsmenu. Standby-toets selecteren en bevestgen. om de energebesparende modus te beëndgen, tkt u de bedenngsnterface aan. Beschrjvng van het apparaat Pagna 1

18 overzcht van de bedenngsmod Cash regster Bedend Quck Select (optoneel met Credt Mode) zelfbedenng nspre Me zelfbedenng Pagna 15 Beschrjvng van het apparaat Cash regster s de bedenngsmodus voor explotate met bedenng. Terwjl uw koff emachne een product beredt, voegt u al verdere bestellngen toe. De bedenngsmodus Quck Select s de standaardnstellng voor de zelfbedenngsexplotate. Wanneer uw klant een drank gekozen heeft, kan hj deze n de tweede stap aanpassen, nden de productoptes geactveerd zjn. De bedenngsmodus nspre Me s zeer geschkt voor de zelfbedenng. Hj nspreert klanten om hun favorete drank te zoeken. opbouw bedenngsnterface: Nveau 1: productselecte. Kolom met de mogeljke optes, de productestatus en de wachtljst opbouw bedenngsnterface: Nveau 1: productselecte Nveau 2: status Drnk Selecton, productoptes selecteren, beredng starten (nden geactveerd) opbouw bedenngsnterface: Nveau 1: menukaarten met voorgef lterde selecte Nveau 2: productselecte Nveau 3: status Drnk Selecton ndvduele aanpassngen: Weergave: 2x2, 3x3 of x producten per pagna ndvduele aanpassngen: Weergave: 2x3, 3x of x5 producten per pagna Credt Mode actveren

19 Cash regster Productselecte Quck Select De meest geschkte bedenngsmodus s afhankeljk van uw gebruk van de koffemachne, uw assortment en de wensen van uw klanten. Uw servcemonteur helpt u graag de voor u geschkte bedenngsmodus n te stellen. Status Drnk Selecton (nden geactveerd) Productselecte nspre Me Functe: Productvoorbeeld Productoptes weergeven Beredng starten Menukaarten Productselecte Credt Mode n bedrjfsmodus Quck Select rstretto 3.00 CHF Macchato karamel 5.50 CHF Tegoed: 6.00 CHF Koff e verkeerd.00 CHF Macchato vanlle 5.50 CHF Weergave: Productprjzen Saldo ontbrekend saldo Macchato 5.00 CHF Koff e verkeerd vanlle.50 CHF n de status Drnk Selecton kunt u bj een nstellng met Credt Mode geen drankenoptes toevoegen. De Credt Mode actveert u n het menu Mjn nstellngen onder 1 Machne nstellen, 1.5 Afrekenng. Selecteer Afrekenng actveren. Beschrjvng van het apparaat Pagna 16

20 Installate en technsche gegevens Uw A600 koffemachne moet vakkundg geïnstalleerd worden om deze correct te kunnen nzetten dt doet een van onze servcemonteurs voor u. Daarvoor zjn enkele voorberedende handelngen nodg. De voorwaarden om onbelemmerd van uw koffemachne te kunnen geneten vndt u her. Voorberedngen De stroomaanslutng voor de koffemachne moet met een aardlekschakelaar (FI) bevelgd zjn. Door een schakelaar moet elke pool van de stroomtoevoer onderbroken kunnen worden. De wateraanslutng moet voorzen zjn van een afslutkraan met controleerbaar terugslagventel en van een flter. De aanslutng moet voldoen aan de esen n de technsche specfcates. Uw koffemachne moet met de meegeleverde slangenset op de wateraanslutng aangesloten worden. Gebruk geen bestaande waterslangen. Installate De voorberedngen moeten afgerond zjn, voordat uw servcemonteur de koffemachne bj u nstalleert. Uw servcemonteur nstalleert uw koffemachne en verrcht de eerste nbedrjfstellng. De servcemonteur geeft u nstructes over de elementare functes. Prestategegevens volgens DIN Specaltet Capactet per uur Kopjes/uur (dubbel serveren) Espresso 150 (19) Café crème 100 (121) Cappuccno 98 (160) Heet water (200ml) 16 Technsche specfcates van de A600 (FCS03) Bonencontaner 2 kg bj één molen 2 x 1,2 kg bj twee molens Poedercontaner 1,2 kg (kan verschllen afhankeljk van het gebrukte poeder) Afvalcontaner koeken, afhankeljk van de maalhoeveelhed (opte: afvalutworp) Boler voor koffe 0,9 l; bedrjfsdruk 800 kpa (8 bar); 230 V; 2,5 kw (1,8 kw bj 10 A-zekerng) Boler voor heet water/stoom 0,9 l; bedrjfsdruk 100 kpa (2,1 bar); 230 V; 2,5 kw (1,8 kw bj 10 A-zekerng) Elektrsche aanslutng (ze typeplaatje) Geludsemsse Gewcht Wateraanslutng Waterledngdruk Afslutkraan Waterreservor Vulwaterreservor Waterhardhed Ideale ph-waarde 7 Trechter d = 50 mm met sfon Afvoerledng dmn = 1 EU V/50 60 Hz 1L N PE 2, kw 2,8 kw Zekerng: 16 A (vergrendeld) V/50 Hz 1L N PE 2,1 kw 2,3 kw Zekerng: 10 A (vergrendeld) V.S V/ 60 Hz 2L PE,5 kw 5,3 kw Zekerng: 30 A (vergrendeld) Japan 200 V/ Hz 2L PE 2,0 kw Zekerng: 16 A (vergrendeld) Chna 220 V/ 50 Hz 1L N PE 2, kw Zekerng: 16 A (vergrendeld) < 70 db Ca. 38 kg G 3/8" butendraad kpa (0,8 8,0 bar) Met terugslagventel en flter Intern/extern (opte) Intern/extern (opte) max. 70 mg CaO/ 1 l water (7 dh, 13 fh) Omgevngsfactoren Relateve luchtvochtghed: max. 80% Omgevngstemperatuur: C

21 Maten van de A600 FoamMaster nbouwmaten van de A Stelvoeten Totale hoogte 0 mm (standaard) 730 mm + 0 mm = 770 mm 100 mm (opte) 730 mm mm = 830 mm De maten zjn n mllmeters aangegeven. zorg voor een ergonomsche en stabele ondergrond (mnmale draagkracht: 150 kg). De bedenngseenhed dent zch op ooghoogte te bevnden. Mnmale afstanden: Vanaf de achterwand: 50 mm Naar boven: 200 mm (voor het vullen en verwjderen van het bonenreservor) Met behulp van de optonele stelvoeten kunnen oneffenheden of hoogteverschllen worden gecompenseerd. nstallate en technsche gegevens Pagna 18

22 FoamMaster SU05 FM (opte) / SU05 MS(opte) Apparaattype Melkcontaner FCS08 5 l Elektrsche aanslutng EU V 1L N PE 50/60 Hz SU05 FM 1,95 2,3 kw SU05 MS Stroomverbruk: 0,72 A V.S. 120 V 1L N PE 60 Hz SU05 FM 1, kw SU05 MS Stroomverbruk: 1,5 A Netsnoer 1800 mm Omgevngsfactoren Relateve luchtvochtghed: max. 80% Omgevngstemperatuur: C Koelmddel R13a /0 g Klmaatklasse N (gematgd klmaat) Geludsemsse < 70 db (A) Koeltemperatuur 2,0-5,0 C Leeg gewcht SU05 MS 16,1 kg (met sokkel 17,6 kg) SU05 FM 23,0 kg (met sokkel 2,5 kg) Breedte/depte/hoogte 270 mm/7 mm/50 mm Kopjesverwarmer CW (opte) Apparaattype Capactet Elektrsche aanslutng Gewcht Breedte/depte/hoogte FCS05 max. 120 kopjes (afhankeljk van kopjesformaat) V 1L N PE 120 W 50/60 Hz Zekerng: 10 A Ca. 20 kg 270 mm/75 mm/50 mm Flavor Staton FS30 (opte) Apparaattype Capactet Elektrsche aanslutng Netsnoer Gewcht Breedte/depte/hoogte Koeleenhed KE200 (opte) Gewcht Breedte/depte/hoogte Chll & Cup (opte) Gewcht Breedte/depte/hoogte Onderzetkoeleenhed UKE (opte) Gewcht Breedte/depte/hoogte SU12/UT12 (opte) Gewcht Breedte/depte/hoogte FCS055 Max. 3 soorten sroop V 1L N PE 75 W 50/60 Hz Zekerng: 10 A 1800 mm Ca. 17 kg 200 mm/51 mm/55 mm Ca. 13 kg 225 mm/53 mm/330 mm Ca. 29 kg 33 mm/71 mm/502 mm Ca. 27 kg 320 mm/66 mm/238 mm Ca. 26 kg 30 mm/75 mm/50 mm Pagna 19 Installate en technsche gegevens Afrekenngsysteem AC (opte) Waterreservor/vulwaterreservor (opte) Apparaattype FCS056 Watertank (ntern) l Elektrsche aanslutng V 1L N PE Waterreservor (extern) 1 l Gewcht Ca. 18 kg Vulwaterreservor/druppelschaal 3 l Vulwaterreservor/druppelschaal 3 l Vulwaterreservor (extern) 1 l Breedte/depte/hoogte 200 mm/51 mm/52 mm

23 InBedRIJFsTeLLIng n dt hoofdstuk vndt u nformate over de nbedrjfstellng van uw A600. eerste nbedrjfstellng van de A600 Uw servcemonteur zal uw koff emachne de eerste keer n bedrjf stellen en u over de bedenng nstrueren. een latere herneuwde nbedrjfstellng zal eveneens door de servcemonteur verrcht worden. Dageljkse nbedrjfstellng van de A600! WaarschuWnG Rsco op brandwonden er komt heet water en hete stoom ut de machne. Handen net aan of onder de utlopen houden. 01 Bedenngsnterface aantkken De koff emachne ontlucht bj het opwarmen het bolersysteem en spoelt automatsch. Vul eventueel koffebonen, automatenpoeder, melk en sroop bj. Vul bj bedrjf met waterreservor tevens water bj. De koffemachne s klaar voor gebruk. Pagna 20 nbedrjfstellng

24 vullen en LeegMaKen let erop dat altjd alle ngredënten aanwezg zjn. Dan kunt u uw klanten op elk gewenst moment uw veelzjdge assortment aanbeden. Wees voorbered voor een geslaagde dag. Bonen, poeder en water Bonen- en poedercontaner vullen! WaarschuWnG Rsco op oogletsel, verwondngen en schade aan de machne! Door vreemde voorwerpen n de bonencontaner of molen kunnen splnters wegscheten de een machnedefect of verwondngen kunnen veroorzaken. Steek geen voorwerpen n de bonencontaner of de molen. Bonencontaner met koff ebonen vullen. Vul automatenpoeder bj n de poedercontaner Deksel van de bonencontaner verwjderen. Koff ebonen bjvullen. Deksel plaatsen. Deksel van de poedercontaner verwjderen. Automatenpoeder bjvullen. Deksel plaatsen.

25 Waterreservor vullen (optoneel) Waterreservor erut trekken. Deksel verwjderen. Het waterreservor tot de markerng met vers water vullen. Het sensoroppervlak moet droog zjn. Bonencontaner leegmaken, malng nstellen ze voor nformate over het plaatsen en vervangen van het waterf lter het hoofdstuk "onderhoud van de A600", pag. 36. Deksel plaatsen. Waterreservor ern schuven. AAnwjzng Schade aan de machne Foutef vullen van de machne veroorzaakt schade aan de machne. Vul water utslutend n het waterreservor. Bj melk n het watersysteem. Machne van stroomnet loskoppelen. Schakel de servce n. 01 Vergrendelngsschuf tot de aanslag naar voren trekken. 02 Bonencontaner naar boven toe verwjderen. Bonencontaner leegmaken, rengen en drogen. nstructes voor het rengen van de bonencontaner vndt u n het hoofdstuk "onderhoud van de A600", pag. 35. nden nodg kan de malng voor elke molen n nveaus worden ngesteld. 03 Met de nstelsleutel voor de molen de malng nstellen => zeer grof 0 => normaal -2 => zeer f jn 05 Bonencontaner plaatsen. Vergrendelngsschuf tot de aanslag terugschuven. AAnwjzng Beperkte functe nden bonen- en poedercontaners net goed worden vergrendeld, kan de werkng van de koffemachne en productkwaltet worden beïnvloed. Schuf de vergrendelngsschuf geheel n. Vullen en leegmaken Pagna 22

26 Poedercontaner leegmaken AAnwjzng Vervulng er kan poeder utvallen. De poedercontaner altjd vertcaal en n gesloten toestand transporteren Vergrendelngsschuf tot de aanslag naar voren trekken. De poedercontaner naar boven toe verwjderen. Poedercontaner leegmaken. voorzchtg! Snjwonden/beknellngen Het transportmechansme van de poedercontaner kan snjwonden of beknellngen veroorzaken. reng de poedercontaner voorzchtg. nstructes voor het rengen vndt u n hoofdstuk "onderhoud van de A600", pag. 35 Pagna 23 Vullen en leegmaken 03 Poedercontaner plaatsen. Vergrendelngsschuf geheel nschuven. AAnwjzng Beperkte functe nden bonen- en poedercontaners net goed worden vergrendeld, kan de werkng van de koff emachne en productkwaltet worden beïnvloed. Vergrendelngsschuf geheel naar achteren schuven. Afvalcontaner leegmaken AAnwjzng Schmmelvormng Koff eresten kunnen schmmelvormng veroorzaken. Afvalcontaner mnmaal één keer per dag leegmaken en rengen Deur openen en afvalcontaner verwjderen. Tür offen Personal nformeren. Schlessen op de bedenngsnterface verschjnt de meldng DeUr open. Afvalcontaner leegmaken, rengen en drogen. Afvalcontaner plaatsen en deur sluten.

27 Melk Koeleenhed leegmaken (optoneel) Let op Kwaltet van de dranken onjuste behandelng van de melk kan leden tot kwaltetsproblemen. Vul melk alleen n schone reservors. Gebruk utslutend voorgekoelde melk (2-5 C). raak de aanzugslang, de bnnenzjde van de melkcontaner en het melkdeksel alleen met schone handen aan of draag wegwerphandschoenen. leg het contanerdeksel met de aanzugslang alleen op een schoon oppervlak. open de deur en schakel de koeleenhed n. De actuele koelrumtetemperatuur wordt getoond. Melkcontaner verwjderen Deksel van de melkcontaner verwjderen. Melkcontaner met maxmaal 5 lter gekoelde melk vullen. Deksel van de melkcontaner weer plaatsen. Melkcontaner helemaal nschuven. Deur sluten. nstructes voor het rengen van het melksysteem vndt u n het hoofdstuk "Verzorgng van de A600", pag. 33. Melksysteem voorbereden Na een rengng of na een vulproces wordt het melksysteem halfautomatsch voorbered. Neem a.u.b. de nstructes bj de eventmeldngen n acht. Gebruk het dashboard voor toegang tot de eventmeldngen. U hoeft u daarvoor net n te loggen. Vullen en leegmaken Pagna 2

28 Koeleenhed leegmaken AAnwjzng Melkkwaltet De koeleenhed s alleen bedoeld voor het koel houden van de melk tjdens gebruk. Verwjder de melk en bewaar deze n de koelkast wanneer de koff emachne net wordt gebrukt gedurende langere tjd, bjv. 's nachts Deur openen. Mellkcontaner erut trekken. 03 Melk n de koelkast opslaan of evt. weggooen. Pagna 25 Vullen en leegmaken voorzchtg! Gezondhedsrsco's door bedorven melk Als gevolg van onvoldoende rengng kunnen melkresten gaan vastkoeken n de machne. Deze resten kunnen utlopen verstoppen of n de producten terechtkomen. reng de koeleenhed en het melksysteem mnmaal één keer per dag met het automatsche rengngsprogramma Melkcontaner, slang en de koelrumte van de koeleenhed rengen. Melkcontaner plaatsen. 06 Koeleenhed utschakelen nden deze net meer nodg s. Deur van de utgeschakelde koeleenhed op een ker laten staan om geurvormng n het nwendge van het apparaat te vermjden.

29 DrANKeN BeTreKKeN U hebt gekozen voor de A600, omdat u van koffe houdt en u uw klanten van ets bjzonders wlt laten geneten. Alle nformate over het kopen van producten en over de mogeljke varates n uw productspecalteten vndt u her. Dranken met Quck Select betrekken 01 02! een geschkt kopje of een geschkt glas onder de utloop plaatsen. WaarschuWnG Rsco op brandwonden! De productutloop en de dranken zjn heet. Net met uw handen onder de utlopen komen. Brandwonden onmddelljk koelen en afhankeljk van de graad van de verwondng een arts raadplegen. Product selecteren Productvoorbeeld Drnk Selecton verschjnt. Productoptes kezen. Beredng met de groene toets starten. Utloop gaat omlaag. De beredng start. Productselecte verschjnt. Het product s bered. Dranken betrekken Pagna 26

30 Drank met Cash regster betrekken Als u meerdere producten na elkaar betrekt, dent u op het volgende te letten: Houd voldoende glazen of kopjes bj de hand. U kunt tjdens de beredng steeds neuwe producten n de wachtljst opnemen. U kunt producten n de wachtljst selecteren en wssen. Pagna 27 Dranken betrekken 01 Plaats een geschkt kopje of glas onder de utloop.! WaarschuWnG Rsco op brandwonden! De productutloop en de dranken zjn heet. Net met uw handen onder de utlopen komen. Brandwonden onmddelljk koelen en afhankeljk van de graad van de verwondng een arts raadplegen. 02 Productoptes kezen. 03 Product selecteren. De beredng start eventueel verdere producten n de wachtljst opnemen. Beredng van de producten n de wachtljst altjd met de groene toets starten. Utloop gaat omlaag. De volgende beredng start. Productselecte verschjnt. Alle producten zjn bered.

31 Drank met nspre Me betrekken ! WaarschuWnG Plaats een geschkt kopje of glas onder de utloop. Door de menukaarten bladeren. Gewenste menukaart met de vnger aantkken. Drankenoverzcht verschjnt. Rsco op brandwonden! De productutloop en de dranken zjn heet. Net met uw handen onder de utlopen komen. Brandwonden onmddelljk koelen en afhankeljk van de graad van de verwondng een arts raadplegen Product selecteren. Productvoorbeeld Drnk Selecton verschjnt. Productoptes kezen. Beredng met de groene toets starten. Utloop gaat omlaag. De beredng start. Menukaarten verschjnen. Het product s bered. Dranken betrekken Pagna 28

32 Dranken met gemalen koff e betrekken Voorbeeld: Quck Select er kan alleen gemalen koff e - cafeïnevrj of met cafeïne - gebrukt worden. oplosbare nstantkoff e van koff e-extract kan net worden gebrukt. 01 Plaats een geschkt kopje of glas onder de utloop Druk op de toets Cafeïnevrje koff e. De toets Cafeïnevrje koff e lcht op. 0 U hebt een drank met cafeïnevrje koffe gekozen. Open de poederklep en vul cafeïnevrje koffe bj a.u.b. ok Meldng: open de poederklep en vul cafeïnevrje koff e bj a.u.b. Pagna 29 Dranken betrekken 05 Poederklep openen. 06 Poeder bjvullen. Poederklep sluten.! WaarschuWnG Rsco op brandwonden! De productutloop en de dranken zjn heet. Net met uw handen onder de utlopen komen. Brandwonden onmddelljk koelen en afhankeljk van de graad van de verwondng een arts raadplegen. 07 U hebt een drank met cafeïnevrje koffe gekozen. Open de poederklep en vul cafeïnevrje koffe bj a.u.b. ok Met ok bevestgen Utloop gaat omlaag. De beredng start. Productoverzcht verschjnt. Het product s bered.

33 Stoomafgfte ( Autosteam/Autosteam Pro) Voorbeeld: Quck Select Autosteam s geschkt voor handmatge verhttng en opschumen van melk en voor het verhtten van andere dranken. 01 Geschkte kan of pot onder stoomutloop houden.! WaarschuWnG Rsco op brandwonden! De productutloop en de dranken zjn heet. Net met uw handen onder de utlopen komen. Brandwonden onmddelljk koelen en afhankeljk van de graad van de verwondng een arts raadplegen. 02 Selecteer Stoomutgfte. De stoomutgfte start drect Afhankeljk van de utvoerng van de stoompjp wordt de stoomafgfte automatsch beëndgd nden uw drank de ngestelde temperatuur heeft berekt (Autosteam/Autosteam Pro) of nden de stoomafgftecyclus beëndgd s (stoompjp). De drank heeft de aangegeven temperatuur berekt. Het drankenoverzcht verschjnt. Na elk gebruk: Neem de stoomutloop met een vochtge doek af. Start de stoomafgfte kort om de sproeerkop te rengen. onafhankeljk daarvan kan de stoomafgfte op elk gewenst moment worden beëndgd door op de Annulerngstoets te drukken. Dranken betrekken Pagna 30

34 onderhoud van de a600 zelfs een koff emachne als de A600 heeft onderhoud nodg. om er optmaal van te kunnen geneten, moet de A600 mnmaal één keer per dag gerengd en met bepaalde tussenpozen worden onderhouden. ntroducte tot de automatsche rengng Uw verantwoordeljkhed voor een perfect koff egenot. Het genot van perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog uw productkwaltet! reng uw koff emachne mnmaal een keer per dag of vaker nden dat nodg s. Volg voor alle verwjderbare onderdelen de 5-stappenmethode. Benodgdheden: rengngstabletten Mcrovezeldoek Borstelset rengngscontaner Melkrenger 5-stappenmethode voor losse onderdelen I II III IV V Grof vul met een borstel of kwast verwjderen. onderdelen nweken n water met mld rengngsmddel. reng de melkslang van bnnen met de borstel. onderdelen utspoelen. onderdelen grondg spoelen. onderdelen laten drogen.

35 Rengngs- en onderhoudsschema Frequente Taak Informate A600 rengen Ze pag. 33 Stoompjp rengen Ze pag. 33 Dageljks Bj de koeleenhed de bnnenrumte, de bnnenkant van de deur en de deurafdchtng rengen. Ze pag. 36 Intern waterreservor rengen Ze pag. 36 Extern waterreservor/afvalwaterreservor en verbndngsledngen rengen Ze pag. 36 Melkslang en aanzugflter van het melkreservor rengen Ze pag. 36 Bonencontaner rengen Ze pag. 35, afbeeldng 1-5 Wekeljks Poedercontaner rengen Ze pag. 35, afbeeldng 6-9 Beredngsmodule rengen Ze pag. 35, afbeeldng 10 A600 spoelen Ze pag. 3 Inden nodg/opgedragen Straalregelaar heetwater ontkalken Ze pag. 36, afbeeldng 1 Waterflter n waterreservor vervangen Ze pag. 36, afbeeldng 7, 9 Jaarljks, resp. om de utgftes Onderhoud door servcemonteur Contact opnemen met servcemonteur Pagna 32 Onderhoud van de A600

36 01 Automatsche rengng starten open het onderhoudsmenu. evt. bevestgen met de PNcode. Af fabrek s de PN-code Datatransfer en ndvdualserng rengng en onderhoud rengng en onderhoud selecteren.! WaarschuWnG rsco op brandwonden! Tjdens het rengen komt herhaaldeljk heet water en hete stoom vrj. Handen net aan of onder utlopen houden. 03 error log-bestanden Koff emachne rengen Flavor Staton rengen Koff emachne spoelen Melksysteem voorbereden Sroopsysteem voorbereden Wsbeschermng Koff emachne rengen resp. Flavor Staton rengen kezen en bevestgen. Pagna 33 onderhoud van de A Volg de aanwjzngen op de bedenngsnterface op en bevestg met Verder De machne ledt u naar de volgende stap. De machne keert na rengng terug naar het onderhoudsmenu of naar de energebesparende modus. Uw servcemonteur kan de gewenste opte voor u nstellen. Stoompjp rengen De contaner met ca. 5 cm koud water en 30 ml melkrenger vullen. Ca. 1 mnuut onder de stoompjp zetten. Autosteam/stoom kezen. De stoompjp wordt gerengd. Contaner leegmaken. De contaner met koud water vullen en onder de stoompjp zetten. Autosteam/stoom kezen. De stoompjp wordt gespoeld. Contaner leegmaken Stoompjp met een doek afnemen.

37 Koff emachne spoelen De spoelng vervangt net de dageljkse rengng! Spoelen s noodzakeljk om resten n het koff e- en melksysteem te verwjderen. Uw A600 spoelt automatsch na bepaalde ntervallen en bj het n- en utschakelen open het onderhoudsmenu. Mjn nstellngen Datatransfer en ndvdualserng rengng & onderhoud rengng en onderhoud selecteren.! WaarschuWnG rsco op brandwonden! Tjdens het spoelen komt heet water vrj. Handen net aan of onder utlopen houden. zet nets op het druppelrooster. 03 error log-bestanden Koff emachne rengen Flavor Staton rengen Koff emachne spoelen Melksysteem voorbereden Sroopsysteem voorbereden Wsbeschermng Koff emachne spoelen selecteren en bevestgen. A600 wordt gespoeld. Dsplay rengen open het onderhoudsmenu. Mjn nstellngen Datatransfer en ndvdualserng rengng & onderhoud rengng en onderhoud selecteren. U kunt de blokkerng van de bedenngsnterface net annuleren. De blokkerng duurt 20 seconden. 03 error log-bestanden Koff emachne rengen Flavor Staton rengen Koff emachne spoelen Melksysteem voorbereden Sroopsysteem voorbereden Wsbeschermng Wsbevelgng selecteren De bedenngsnterface s 20 seconden geblokkeerd. 0 Mjn nstellngen Datatransfer en ndvdualserng rengng & onderhoud Dsplay rengen. onderhoudsmenu verschjnt. onderhoud van de A600 Pagna 3

38 Bonencontaner en poedercontaner rengen (wekeljks) Deur openen. Vergrendelngsschuf geheel naar voren trekken. 03 Bonencontaner naar boven toe verwjderen. Bonencontaner leegmaken. AAnwjzng Vervulng, schmmelvormng De bonencontaner droogt langzaam en kan bj het plaatsen nog vocht afgeven. laat de bonencontaner net drect met water n contact komen. Gebruk voor het rengen alleen een bevochtgde doek. Verwjder restanten van afwasmddel. Pagna 35 onderhoud van de A ! voorzchtg Bonencontaner met een droge doek utwrjven. Bonencontaner plaatsen. De poedercontaner naar boven toe verwjderen. Poedercontaner leegmaken. Poedercontaner met een doek rengen. nden nodg afwasmddel gebruken. Poedercontaner met een droge doek utwrjven. Snjwonden/beknellngen Het transportmechansme van de poedercontaner kan snjwonden of beknellngen veroorzaken. reng de poedercontaner voorzchtg Poedergoot rengen met borstel. Poedercontaner plaatsen. 10 AAnwjzng Beperkte functe nden bonen- en poedercontaners net goed worden vergrendeld, kan de werkng van de Vergrendelngsschuf geheel nschuven. koff emachne en productkwaltet worden beïnvloed. Vergrendelngsschuf geheel naar achteren schuven. 11 Deur sluten.

39 Beredngsmodule rengen Deur openen. Beredngsmodulevergrendelng lnksom losdraaen. Beredngsmodule verwjderen. Beredngsmodule rengen. Beredngsmodule plaatsen. rechtsom vergrendelen. ntern waterreservor rengen/f lterpatronen vervangen Waterreservor erut trekken. Deksel verwjderen. Flterpatroon (opte) lnksom draaen en verwjderen. Waterreservor met de 5-stappenmethode rengen. Neuwe f lterpatroon vullen met water. Flterpatroon n de f lterhouder plaatsen en rechtsom draaen tot de aanslag. Waterreservor met deksel afsluten en n de machne schuven. Toebehoren rengen AAnwjzng Beperkte functe Vervuld toebehoren kan de werkng van de machne en de kwaltet van de dranken negatef beïnvloeden. Toebehoren met de 5-stappenmethode rengen. Neem de aanwezge handledngen voor het toebehoren n acht. Koeleenhed en de bjbehorende verbndngsledngen rengen. Melkslang verwjderen. Slang met borstel rengen. Aanzugf lter met nschroefborstel rengen. Waterreservor/afvalwaterreservor en verbndngsledngen rengen. Straalregelaar voor heetwater met gereendschap verwjderen en ontkalken. onderhoud van de A600 Pagna 36

40 CoNFGUrereN Uw A600 s ndvdueel programmeerbaar - en daardoor s de koff emachne net zo fl exbel als uzelf. Wj hebben de programmerng eenvoudg gehouden om het werk voor u te vereenvoudgen. Probeer het maar eens ut. ntroducte tot de programmerng op de volgende pagna's worden alle menuoptes van de programmerng toegelcht. n de conf gurate van uw A600 kunnen sommge menuoptes ontbreken. Af fabrek zjn de volgende default-pn-codes ngesteld: egenaar specalst Bedener default-pin egen pin De PN-codes voor slotproducten en Aan/Ut-machne kunt u n de egenaarrol n het menu Mjn nstellngen/ rechtenbesturng bekjken en wjzgen Mjn nstellngen ndvdualserng en datatransfer rengng en onderhoud Bevestg wjzgngen telkens met opslaan. open het onderhoudsmenu. Met PN bevestgen. Menu kezen.

41 Menustructuur "Mjn nstellngen" Mjn nstellngen 1 Machne nstellen 2 Dranken nstellen 3 Datum en tjd 6 Rechtenbesturng ze <HL> 1.1 Taal 1.2 Bedenngsmodus pag Datum/tjd 3.3 Schakelklok 1 pag Instellngen 6.3 Specalst 1.3 Keuzetoetsen Meer nformate over het nstellen van dranken <HL> 3. Sch.klok 2 6. Bedener 1. Rengng 3.5 Sch.klok Slotproducten 1.7 Temperaturen ze <HL> 3.6 Sch.klok 6.7 Aan/Ut machne 1.11 Flavor 1.12 Afrekenng 1.1 Randverlchtng Menustructuur "Rengng en onderhoud" Rengng en onderhoud Foutenlogbestand Koffemachne rengen Koffemachne spoelen Melksysteem voorbereden Meer nformate over Rengng en onderhoud ze hoofdstuk "Onderhoud van de A600", pag.<?> Sroopsysteem voorbereden Wsbeschermng Pagna 38 Confgureren

42 Mjn nstellngen 1 Machne nstellen Pagna 39 Confgureren Mjn nstellngen 1 Machne nstellen 1.1 Taal Parameter Waardenberek Opmerkngen Taal kezen DE, EN, FR, NL, DA, FI, NO, De taal wordt drect omgeschakeld op de bedenngsnterface SV, PL, CS, UK, RU,... Default: NL (Nederlands) 1.2 Bedrjfsmodus Parameter Waardenberek Opmerkngen Bedenngsmodus: Gebruksscenaro Bedend Zelfbedenng Bedenngsmodus Quck Select Inspre Me Cash Regster Producten per pagna Cash Regster:, 9, 16 Quck Select/Inspre Me: 6, 12, 20 Bj het gebruksscenaro Zelfbedenng kan worden gekozen ut Quck Select en Inspre Me Bj het gebruksscenaro Bedend staat alleen Cash Regster ter beschkkng Aantal geljktjdg getoonde producten Default: 16 resp. 12 Dranken aanpassen Ja/Nee Gelegenhed voor zelfbedenngsklanten om de gekozen drank aan te passen met de ngestelde keuzetoetsen Default: Nee Klantafbeeldngen Ja/Nee Klantspecfeke afbeeldngen toestaan Default: Nee Optes: Annulerngstoets tonen Ja/Nee 1. Rengng Parameter Waardenberek Opmerkngen Procesgedrag: Zoemer Ja/Nee Akoestsche verzoeken om acte te ondernemen tjdens rengng Default: Nee

43 1 Machne nstellen (vervolg) 1.7 Temperaturen Parameter Waardenberek Opmerkngen Koffe -20 % % De temperatuur n de koffeboler wordt door de servcemonteur vooraf ngesteld De ngestelde temperatuur kan met de schufregelaar procentueel worden aangepast. Heet water/stoom -20 % % De temperatuur n de heetwater-/stoomboler wordt door de servcemonteur vooraf ngesteld De ngestelde temperatuur kan met de schufregelaar procentueel worden aangepast. Theewater -20 % % De temperatuur n de heetwaterboler wordt door de servcemonteur vooraf ngesteld De ngestelde temperatuur kan met de schufregelaar procentueel worden aangepast Flavor Parameter Waardenberek Opmerkngen Flavor: Ja/Nee Tellng van de Flavour-producten n-/utschakelen Tellng actef Flavor: 1-3 [Ljst van de sroopsoorten] Gebrukergedefneerd Voor het nstellen van de dranken beschkt u later alleen over de her opgeslagen Flavour-soorten. Als Gebrukergedefneerd wordt gekozen, kunnen de Flavour-soorten naar wens worden benoemd Afrekenng Parameter Waardenberek Opmerkngen Afrekenng selecteren Aan/Ut Afrekenng n-/utschakelen Betaal-pop-up: Pop-up tonen Ja/Nee Weergave van het pop-up-venster actveren/deactveren 1.1 Randverlchtng Parameter Waardenberek Opmerkngen Verlchtng kezen Ut Default: Kleurverloop Rood, groen, blauw Foutmeldng randverlchtng Ja/Nee Pagna 0 Confgureren

44 Dranken nstellen 1 Varant kezen 2 Berek kezen Cappuccno koud Algemeen Koffe... Beredngshoeveelhed Waterhoeveelhed Maalhoeveelhed Molen 1 Molen 2 Test Product selecteren 5 Varant bevestgen 6 Testproduct bereden 7 Parameters nstellen U kunt elk product n dre gebrukerspecfek aangepaste varanten opslaan. Het orgneel kan net worden gewjzgd. Er worden alleen parameters getoond de relevant zjn voor het product. De percentages gaan altjd ut van de vooraf ngestelde waarde. Tps voor de parameternstellng vndt u n hoofdstuk Hulp bj problemen met de productkwaltet, pag. 56. Pagna 1 Confgureren 3 Schermknop Opslaan Terug Opslaan Taak Menuopte Informate/nstructe Nummer Product selecteren Kes met de keuzepjlen het te defnëren product en kes vervolgens de te bewerken varant Productnaam en producttekst wjzgen Algemeen Productnaam nvoeren en producttekst selecteren 2, 7 Prjs bepalen (alleen bj geactveerde afrekenng beschkbaar) Algemeen PLU, prjzen en token bepalen, opte Grats kezen 7 Waterhoeveelhed, molen, hoeveelhed voorverwarmng en druk aanpassen Koffe Parameters aanpassen 2, 7 Melkhoeveelhed aanpassen Melk Melkhoeveelhed n procenten aanpassen 2, 7 Schumhoeveelhed aanpassen Schum Schumhoeveelhed n procenten aanpassen 2, 7 Poederoptes wjzgen Poeder Waterhoeveelhed 1 en 2, poederhoeveelhed 1 en 2 n procenten aanpassen 2, 7 Sropen toevoegen/verwjderen Flavor Sroophoeveelhed van de verschllende Flavours n procenten aanpassen 2, 7 Testproduct bereden Test Met Test het geselecteerde product met de gewjzgde nstellngen betrekken 6 Drankenvarant toekennen de bj deze productkeuze bered wordt Varant selecteren en met het vnkje bevestgen 1, 5 Drankennstellngen opslaan Opslaan Met Opslaan de drankennstellng opslaan 3, 1

45 Datum en tjd Datum en tjd Aan/Ut machne Parameter Waardenberek Opmerkngen Met PIN Ja/Nee Ja: De koffemachne kan utslutend met PIN-code worden n- of utgeschakeld. Default: Nee Datum en tjd Parameter Waardenberek Opmerkngen Dsplay 12 h/2 h - Dag 0-31 Dag nstellen Maand 0-12 Maand nstellen Jaar 0-63 Jaar nstellen Uur 0-23/0-11 Uur nstellen Mnuten 0-59 Mnuten nstellen Schakelklok 1 - Parameter Waardenberek Opmerkngen Actef Ma, d, wo, do, vr, za, zo Dagen door aantkken actveren of deactveren Aan/Ut h 0-23/0-11 Inschakeltjd (uur) Aan/Ut mn 0-59 Inschakeltjd (mnuut) Maandag - zondag Ja/Nee Dag waarop de machne automatsch wordt ngeschakeld Pagna 2 Confgureren

46 6 Rechtenbesturng 6 Rechtenbesturng Pagna 3 Confgureren 6.2 Egenaar Parameter Waardenberek Opmerkngen PIN nstellen 0-9 Bevoegdheden: toegang tot Mjn nstellngen; tellerstanden oproepen Default-PIN: Specalst Parameter Waardenberek Opmerkngen PIN nstellen 0-9 Bevoegdheden: beperkte toegang tot Mjn nstellngen; Tellerstand Alle producten oproepen Default-PIN: Bedener Parameter Waardenberek Opmerkngen PIN nstellen 0-9 Bevoegdhed: Tellerstand Alle producten oproepen Default-PIN: Slotproducten Parameter Waardenberek Opmerkngen PIN nstellen 0-9 Bevoegdhed: slotproducten blokkeren en deblokkeren Default-PIN: Aan/Ut machne Parameter Waardenberek Opmerkngen PIN nstellen 0-9 Bevoegdhed: n- en utschakelen van de koffemachne Default-PIN: 9999

47 Teller Zonder VIP-systeem (Standaard) Menuoptes Egenaar Menuoptes Specalst Menuoptes Bedener.1 Machne totaal Zugerslagen.3 Waterflter - -. Molens/doseerders.5 Rengngen Koffeproducten Melkproducten Waterproducten Poederproducten Flavourproducten Alle producten.12 Alle producten.12 Alle producten.13 Onderhoud - - Met VIP-systeem.3 Waterflter Rengngen Onderhoud Productteller.15 Productteller.15 Productteller.16 Productteller totaal.16 Productteller totaal.16 Productteller totaal.17 Ljstteller.17 Ljstteller.17 Ljstteller.18 Ljstteller totaal.18 Ljstteller totaal.18 Ljstteller totaal.19 Omzet.19 Omzet.19 Omzet.20 Exporteren.20 Exporteren.20 Exporteren.21 Resetten.21 Resetten.21 Resetten Pagna Confgureren

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak Stofzugen was nog noot zo zung! SMRT POWER HOGE ZUIGKRCHT LG ENERGIE VERRUIK KLSSE COMPLETE C3 RED EcoLne Plus-motor 00 Watt PowerChp: altjd het juste 219.- vermogen voor een optmale rengng omschakelbare

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Systeemhandleiding. ModuZone

Systeemhandleiding. ModuZone Systeemhandledng ModuZone INLEIDING INHOUDSOPGAVE Systeemhandledng Productdocumentate Bjbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem Beschrjvng van het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie