TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving"

Transcriptie

1 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures Deel 6 Foutopsporng Deel 7 Onderdelen en gereedschappen Deel 8 Gebruksaanwjzngen Deel 9 Mutateljst tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 1

2 Clnder Afsluters Techncal Manual 2 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

3 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 3

4 Clnder Afsluters Techncal Manual Inledng Deze handledng s een nledng op het gebruk van het technsch geavanceerde programma van Dräger afsluters de n combnate met het programma van Dräger ademluchtclnders worden ngezet. De handledng verstrekt eveneens nformate over de bassprocedures voor servce en onderhoud de verest zjn voor het operatoneel houden van de afsluters. De hern beschreven Dräger afsluters komen overeen met de laatste utgave van de Europese norm EN144-1 Ademhalngsbeschermngsmddelen Afsluters voor gasflessen Deel 1: Schroefdraadverbndngen voor aanslutng, en EN Ademhalngsbeschermngsmddelen Afsluters voor gasflessen Deel 2: Utlaataanslutngen. Goedgekeurde Dräger ademluchtclnders met een goedgekeurde Dräger afsluter zjn conform de esen van de Europese Rchtljn Drukapparatuur 97/23/EG (PED-rchtljn) en zjn voorzen van het EG-merkteken. De unts beantwoorden ook aan de esen van de Rchtljn 89/686/EEG van de Europese Raad nden gebrukt n combnate met ademluchttoestellen de beantwoorden aan de volgende normen: Europese Norm EN137 Onafhankeljke persluchttoestellen. Europese Norm EN402 Ademhalngsbeschermngsmddelen voor vluchtdoelenden. Europese Norm EN1146 Ademhalngsbeschermngsmddelen voor vluchtdoelenden (ademluchtzelfredmddelen met kap). Ademluchtclnder met afsluter worden door Dräger volledg gevuld geleverd. De unts worden op een omgevngstemperatuur van 15 C gevuld met nhaleerbare ademlucht de beantwoordt aan een luchtkwaltet zoals omschreven n de relevante natonale normen, bjv. norm EN (Bj het vullen worden de ademluchtclnders op de nomnale clnderdruk gebracht bjv. 300 bar.) Bodyguard s a regstered trade mark of Dräger 4 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

5 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Voor uw velghed Techncal Manual Deze handledng beschrjft alleen de onderhoudsveresten van de onderdelen van de afsluter. Demontage-, reparate- en/of vervangngswerkzaamheden op de afsluter en de ademluchtclnder mogen ALLEEN door vakbekwaam en bevoegd personeel worden utgevoerd. Neem voor detals contact op met Dräger. Gebruk de apparatuur voor de n deze handledng beschreven doelenden, of zoals schrfteljk door Dräger bevestgd. Het gebruk en het onderhoud van de ademluchtclnders verest kenns en navolgng van de n het land van gebruk toepasseljke natonale wet- en regelgevng en normen nzake het nzetten van ademluchtclnders. Inspecte, onderhoud en servce van de ademluchtclnders dent regelmatg en alleen door getrand en vakbekwaam personeel te worden utgevoerd. De resultaten van de controle- en onderhoudswerkzaamheden denen te worden opgetekend n een onderhoudsboekje. Het vullen van de ademluchtclnders mag alleen door getrand en vakbekwaam personeel worden utgevoerd. Het s door Dräger aanbevolen dat u een Servce Contract afslut bj uw Dräger-flaal of -agent. Neem contact op met Dräger voor meer detals over de Servce Contracten en de Servce Tranngen. Om de conformtet met de goedkeurngsesen te garanderen denen voor servce en onderhoud alleen orgnele Dräger-onderdelen te worden gebrukt. Gebruk voor servce en onderhoud alleen orgnele Dräger-testapparatuur. Meld storngen of defecten steeds aan Dräger. Defntes van waarschuwngspctogrammen In dt document worden waarschuwngspctogrammen gebrukt om tekst te benadrukken waar de gebruker extra aandacht aan moet besteden. Een defnte van de betekens van elk pctogram volgt herna: WAARSCHUWING Geeft aan dat er sprake s van mogeljk gevaar dat, als het net vermeden wordt, ernstg letsel of de dood tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG Geeft aan dat er sprake s van mogeljk gevaar dat, wanneer het net vermeden wordt, lchameljk letsel of schade aan het product tot gevolg zou kunnen hebben. Het kan ook gebrukt worden om te waarschuwen tegen onvelg handelen. Aanvullende nformate over het gebruk van het apparaat. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 5

6 Clnder Afsluters Techncal Manual 6 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

7 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Deel 2 Productbeschrjvng tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 7

8 Clnder Afsluters Techncal Manual Productbeschrjvng De Dräger afsluters voor drukluchttoepassngen zjn beschkbaar n verses van 200 bar of 300 bar, utgerust met verschllende schroefverbndngen voor aanslutng op een brede reeks goedgekeurde en gecertfceerde ademluchtclnders, bjv. M18 X 1.5. De utgangspoort van de afsluters de bestemd zjn voor gebruk met een ademluchttoestel beantwoorden n het algemeen aan DIN ISO 228/1 - G5/8, maar aanslutngen volgens andere natonale normen zjn eveneens beschkbaar neem voor detals contact op met Dräger. De volgende afbeeldngen tonen de standaard afsluters alle typen zjn beschkbaar met of zonder dchtdraabevelgng: Afbeeldng 1 Rechte afsluter. Afbeeldng 2 Rechte afsluter met ngebouwde manometer. Afbeeldng 3 Haakse afsluter. Afbeeldng 4 Dwarse afsluter. Alle standaard afsluters hebben de volgende bassonderdelen: Afsluterbehuzng ut verchroomd messng Vlamvertragend handwel (zwart handwel) Snterflter De volgende onderdelen zjn beschkbaar op sommge productvaranten: Snterflter met utstroombevelgng (EFV=Excess Flow Valve) Breekplaat. Afsluters met een utstroombevelgng zjn n het algemeen herkenbaar aan het grjze handwel. Vanwege lokale voorschrften zjn deze afsluters soms echter voorzen van een blauw handwel. Handwelen van bede kleuren zjn gemaakt van vlamvertragend materaal. Handwel met dchtdraabevelgng Afsluters de van een verende dchtdraabevelgng zjn voorzen worden op de normale wjze geopend, maar verschllen als volgt van afsluters zonder dchtdraabevelgng: tjdens het open draaen van het handwel wordt het wel weg van de behuzng van de afsluter over het dchtdraabevelgngsmechansme opgeheven (hoogte ongeveer 2 mm) daarna wordt het handwel door de drukveer terug naar beneden geduwd. Bj het terugvallen van het handwel hoort u een klk. De opwaartse en neerwaartse bewegng gebeurt zes keer per slag, ofwel elke 60. De dchtdraabevelgng s bestemd om onopzetteljk sluten van de afsluter te vermjden. Om de afsluter te sluten dent daarom het handwel handmatg te worden opgeheven (tegen de kracht van de veer n), weg van de behuzng en over het dchtdraabevelgngsmechansme, en tegeljkertjd rechtsom te worden gedraad. Dt dent mogeljk meermaals te worden gedaan om de afsluter volledg te sluten. 8 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

9 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Rechte afsluter tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 9

10 Clnder Afsluters Techncal Manual Rechte afsluter met ngebouwde manometer tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

11 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Haakse afsluter d tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden

12 Clnder Afsluters Techncal Manual Dwarse afsluter d tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

13 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Snterflter met utstroombevelgng (EFV) In het onwaarschjnljke geval dat een afsluter breekt en van de clnderhals losraakt, als de afsluter van een standaard snterflter s voorzen, zou het kunnen dat de clnder wordt weggeblazen door de druk van de ontsnappende lucht, met materële schade of erger verwondngen van bjzjnde personen als gevolg. Als het snterflter s voorzen van een utstroombevelgng (EFV) wordt n zulk geval de utstroombevelgng onmddelljk geactveerd de utstroombevelgng controleert de luchtleverng van de ontsnappende lucht en vermndert deze zodat er geen rsco bestaat dat de clnder wegvlegt. Deze bevelgng wordt ook geactveerd als de afsluter per ongeluk volledg n de vrje lucht wordt geopend dt mag noot opzetteljk worden gedaan. De utstroombevelgng s getest en goedgekeurd door de aangemelde nstante BAM (Duts Federaal Insttuut voor Materaalonderzoek en -Testen). Afsluters met een utstroombevelgng zjn n het algemeen herkenbaar aan het grjze handwel. Vanwege lokale voorschrften zjn deze afsluters soms echter voorzen van een blauw handwel. Breekplaat Om aan specfeke natonale wet- en regelgevng te beantwoorden zjn sommge afsluters van het programma voorzen van een breekplaat (velghedsmembraan). Een breekplaat s een dunne schjf van nkkel de n de afsluter op zjn plaats wordt gehouden door een adapter met schroefdraad de voorzen s van klene luchtopenngen. De ngebouwde breekplaat s ontworpen om n geval van overdruk te breken en de druklucht vanut de clnder n de vrje lucht te laten ontsnappen. Als dt gebeurt, dent de clnder-unt naar Dräger te worden geretourneerd voor onderzoek en nspecte om velg verder gebruk van de clnder zeker te stellen. Identfcerng van de afsluter De dentfcerngscode van alle afsluters s rond de as van de afsluterbehuzng onderaan het handwel geponst. Voorbeeld van een typsche dentfcerngscode: K S8 EN144 CE-0589 XX/XX M18 F -40 C/+60 C K S8 Type afsluter EN144 Norm van toepassng π-0589 Regstratenummer XX/XX Jaar en maand M18 Clnderdraad F Volgens EN C/+60 C Temperatuurberek De werkdruk (200 bar of 300 bar) s n het algemeen aangedud op de behuzng of rond de utgangspoort. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 13

14 Clnder Afsluters Techncal Manual 14 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

15 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Deel 3 Werkngsprncpe tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 15

16 Clnder Afsluters Techncal Manual Werkngsprncpe Ze afbeeldng 5. Afbeeldng 5 toont een rechte afsluter zonder dchtdraabevelgng en met ngebouwde manometer. De borng n de manometerpoort s rechtstreeks verbonden met de hogedrukkant van de afsluter voor een constante aandudng van de luchtdruk n de clnder op de manometer. Afsluter zonder dchtdraabevelgng Als de afsluter n gesloten poste staat slut de afdchtkant van de onderspndel aan op de slutrand van de afsluterbehuzng, waardoor hogedruklucht net ut de clnder kan stromen. WAARSCHUWING Open de clnderafsluter net volledg als de afsluter net op een ademluchttoestel of op een hogedruk testmanometer s aangesloten. Als het handwel van de afsluter open wordt gedraad draaen zowel de bovenspndel als de onderspndel met schroefdraad mee de afsluter gaat dan open. Tjdens de draabewegng van de onderspndel n de borng met schroefdraad wordt de onderspndel opgelcht langs het verkante spndelblok, weg van de slutrand van de afsluterbehuzng. De hogedruk lucht stroomt vanut de clnder n het ademluchttoestel dat met de utgangspoort van de afsluter s verbonden. De afsluter dent altjd volledg te worden geopend om een ongehnderde, maxmale luchtstroom naar het ademluchttoestel te verzekeren. Om de afsluter te sluten: draa het handwel rechtsom bovenspndel en de onderspndel met schroefdraad draaen mee. Tjdens de draabewegng van de onderspndel n de borng met schroefdraad wordt de onderspndel naar beneden gebracht langs het verkante spndelblok, naar de slutrand van de utgangspoort n de afsluterbehuzng. Wanneer de afdchtkant van de onder bovenspndel n contact komt met de slutrand, wordt de afsluter afgesloten en kan hogedruk lucht net meer ut de clnder stromen. Het sluten van de afsluter verest zeer weng kracht gebruk alleen vngers en dum forceer net bj het sluten en gebruk noot gereedschap om de afsluter te sluten (dcht te draaen). Om de afsluter van de gesloten naar de volledg open poste te brengen zjn meer dan twee (2) slagen van het handwel nodg. 16 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

17 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Rechte afsluter Open Closed tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 17

18 Clnder Afsluters Techncal Manual Afsluter met dchtdraabevelgng Als de afsluter n gesloten poste staat slut de afdchtkant van de onderspndel aan op de slutrand van de afsluterbehuzng, waardoor hogedruklucht net ut de clnder kan stromen. WAARSCHUWING Open de clnderafsluter net volledg als de afsluter net op een ademluchttoestel of op een hogedruk testmanometer s aangesloten. Als het handwel van de afsluter open wordt gedraad draaen zowel de bovenspndel als de onderspndel met schroefdraad mee de afsluter gaat dan open. Tjdens de draabewegng van de onderspndel n de borng met schroefdraad wordt de onderspndel opgelcht langs het verkante spndelblok, weg van de slutrand van de afsluterbehuzng. De hogedruk lucht stroomt vanut de clnder n het ademluchttoestel dat met de utgangspoort van de afsluter s verbonden. De afsluter dent altjd volledg te worden geopend om een ongehnderde, maxmale luchtstroom naar het ademluchttoestel te verzekeren. WAARSCHUWING Terwjl de afsluter wordt geopend voelt u dat het handwel naar boven en naar beneden langs het dchtdraabevelgng beweegt. Draa verder open totdat u weerstand voelt dat betekent dat de afsluter volledg open staat en dat het handwel net verder kan worden gedraad. Probeer het handwel net verder te forceren. Als u weerstand voelt, draa het handwel dan n de tegenovergestelde rchtng (rechtsom) zodat u op de eerste palposte komt om de palposte te bereken hoeft u het handwel mnder dan 60 te draaen. Door het handwel n de eerste palposte vast te zetten wordt verzekerd dat de afsluter net per ongeluk kan worden gesloten zonder het handwel eerst over de dchtdraabevelgng te zetten. Om de afsluter te sluten: trek het handwel weg van de afsluterbehuzng om het wel over het dchtdraabevelgng te brengen draa daarna rechtsom. Hef het handwel meermaals op en draa het rechtsom de bovenspndel en de onderspndel met schroefdraad draaen mee. Tjdens de draabewegng van de onderspndel n de borng met schroefdraad wordt de onderspndel naar beneden gebracht langs het verkante spndelblok, naar de slutrand van de utgangspoort n de afsluterbehuzng. Wanneer de afdchtkant van de onderspndel n contact komt met de slutrand, wordt de afsluter afgesloten en kan hogedruk lucht net meer ut de fles stromen. Het sluten van de afsluter verest zeer weng kracht gebruk alleen vngers en dum forceer net bj het sluten en gebruk noot gereedschap om de afsluter te sluten (dcht te draaen). Om de afsluter van de gesloten naar de volledg open poste te brengen zjn meer dan twee (2) slagen van het handwel nodg. 18 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

19 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Deel 4 Onderhoudsnstructes tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 19

20 Clnder Afsluters Techncal Manual Deel Beschrjvng 4.1 Rchtljnen voor het onderhoud Voor uw velghed 4.2 Onderhouds- en testntervallen 4.3 Rengng 4.4 Controle na gebruk Koolstofcomposet-ademluchtclnders 4.5 Ademluchtclnders vullen 4.6 Reparates 4.7 Omgang, vervoer en opslag 4.8 Onderhoud van rechte afsluters Afsluter demonteren Rechte afsluters Manometer wegnemen Afsluter monteren Rechte afsluters Manometer opzetten 4.9 Onderhoud van haakse en dwarse afsluters Onderdelen afsluter demonteren Haakse en dwarse afsluters Onderdelen afsluter monteren Haakse en dwarse afsluters 4.10 Breekplaat Breekplaat vervangen 20 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

21 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual 4.1 Rchtljnen voor het onderhoud Voor uw velghed Voor een correct en effcënt gebruk en onderhoud van de afsluters s het essenteel dat de nstructes n deze en andere verwante handledngen zjn gelezen en begrepen en strkt worden nagevolgd. De apparatuur dent te worden gecontroleerd en onderhouden door getrand en vakbekwaam personeel volgens de aanbevolen ntervallen voor onderhouds- en testbeurten; de resultaten van de controles, onderhoudsbeurten en tests denen te worden opgetekend n een onderhoudsboekje. Voordat wordt aangevangen met de demontage van een of meer onderdelen dent het systeem volledg drukloos te worden gemaakt en denen alle vul of schadeljke stoffen van de betreffende zone(s) te worden verwjderd. Gebruk voor servce en onderhoud alleen Dräger-onderdelen. Ze de ljsten met onderdelen. Gebruk alleen gereedschap, vetsoorten en borgngsmddelen enz. de n deze handledng worden aangegeven. Bj gebruk van de aanbevolen oplossngen, borgngsmddel-en vetsoorten enz. s het belangrjk eerst de bjgeleverde nstructes of de nstructes op de productverpakkng.v.m. het velg omgaan met en het gebruken van het product te lezen. Gereedschap De vermeldng Handel dudt aan dat standaardgereedschap kan worden gebrukt dat lokaal bj gereedschapshandelaars voorhanden s. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 21

22 Clnder Afsluters Techncal Manual 4.2 Onderhouds- en testntervallen Controle-, onderhouds- en testntervallen van de utrustng denen regelmatg volgens de onderstaande tabel te worden utgevoerd. De resultaten van de controle-, test- en onderhoudsbeurten denen te worden opgetekend n het onderhoudsboekje van de utrustng. Deze nstructes gelden ook voor net gebrukte (reserve) apparatuur. Ademluchtclnder met clnderafsluter Clnderafsluter Beschrjvng Na gebruk Elke maand Rengen en controleren. De ademluchtclnder vullen op juste werkdruk. Druk van gevulde ademluchtclnder controleren clnders n opslag. Velghedsdruktest en hercertfcerng volgens natonale normen voor het betreffende clndertype. * Bassonderhoud (nden nodg of bj hercertfcerng van de ademluchtclnder). * Het bassonderhoud betreft alleen de afsluter en omvat het vervangen van alle nterne afdchtonderdelen van de afsluter, ongeacht de condte van de afdchtonderdelen. Na vsuele controle denen alle beschadgde of vermoedeljk beschadgde onderdelen te worden vervangen. Ze de ljst met onderdelen. 4.3 Rengng Voor een grondge en volledge nspecte van de ademluchtclnder met afsluter dent de unt eerst zorgvuldg te worden gerengd. Verwjder alle vul en schadeljke stoffen. 4.4 Controle na gebruk Raadpleeg de gebruksaanwjzng van de ademluchtclnder met afsluter. De gebruker s verantwoordeljk om ervoor te zorgen dat de nodge controles worden utgevoerd door vakkundg personeel dat opgeled s voor de servce, het onderhoud van en het velg omgaan met ademluchtclnders met afsluter conform de toepasbare natonale wet- en regelgevng n het land van gebruk Koolstofcomposet-ademluchtclnders Voor de crtera voor het bepalen van schade en de toelaatbare grenzen voor de nspecte van koolstofcomposet-ademluchtclnders wordt door Dräger aanbevolen de Gebruksaanwjzng voor onderhoud en perodek testen van volledg ommantelde Dräger koolstofcomposet-ademluchtclnders, ref (Engels), (Duts) en (Nederlands) te raadplegen. Een Poster voor Clndernspecte, ref (Engels/Duts) en ref. PDF2327 (Nederlands) s eveneens beschkbaar. De poster kan worden opgehangen n werkplaatsen, enz. Deze documenten zjn op aanvraag bj Dräger verkrjgbaar. 22 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

23 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual 4.5 Ademluchtclnder vullen Raadpleeg ook de Gebruksaanwjzng van de ademluchtclnder met afsluter. Ademluchtclnders voor ademluchttoestellen Interne nspecte en velghedsdruktest denen n de EG elke vjf jaar te worden utgevoerd, of volgens de esen van de bevoegde natonale nstante n het land waar de ademluchtclnders worden gebrukt. Stalen ademluchtclnders hebben n het algemeen een onbeperkte levensduur nden de clnders correct worden gebrukt en regelmatg worden gecontroleerd en getest. Bj koolstofcomposet-ademluchtclnders kan de brukbaarhedsduur worden bepaald aan de hand van de aandudngen op het fleslabel. Voor clnders met een beperkte brukbaarhedsduur heeft de ende-van-gebrukdatum het prefx FIN of FINAL. Voor koolstofcomposet-clnders met een onbeperkte brukbaarhedsduur wordt op het label NLL vermeld. Het ende van de beoogde brukbaarhedsduur hangt af van het juste gebruk en van het regelmatg utvoeren van de vereste nspectes en tests. In landen buten de EG kunnen andere natonale hercertfcerngstermjnen gelden. De gebruker s verantwoordeljk om ervoor te zorgen dat de ademluchtclnderunts beantwoorden aan de relevante natonale wet- en regelgevng n het land van gebruk. Certfcerng Ademluchtclnders moeten regelmatg worden gecontroleerd en getest op drukvelghed om goedgekeurd te zjn voor verder gebruk. Deze controles en tests moeten worden utgevoerd door een erkend teststaton. WAARSCHUWING Controleer de testdatum de door het laatste teststaton op het clnderlabel s aangebracht of op de clnder s geponst. Gebruk de clnder net als de volgende verplchte testdatum s verstreken. Zorg voor een hercertfcerng van de ademluchtclnder door een bevoegd teststaton n het land van gebruk. Vóór het vullen denen de ademluchtclnders te worden gerengd en een vsuele controle te ondergaan op geschkthed voor verder gebruk. Ook dent te worden nagegaan of de nspectedatum van de ademluchtclnders net s verstreken. Vul ademluchtclnders alleen als deze: beantwoorden aan de toepasbare natonale normen. een label of een geponste aandudng hebben waarop de testdatum en het testmerkteken zjn aangebracht van een erkende testnstante, en als de testtermjn de door het laatste teststaton s aangedud net s verstreken. geen tekens van gevaarljke schade vertonen, bjv. beschadgng van de afsluterbehuzng of van het handwel, of lekkage bj de clnderafsluter. n goede staat verkeren, zonder tekens van schade, corrose of vocht (waterdruppels) n de schroefverbndng van de afsluter. overeenstemmen met het vulgas (ademlucht). De ademluchtclnders denen te worden gevuld met nhaleerbare ademlucht de beantwoordt aan een luchtkwaltet volgens de veresten van de toepasbare natonale standaards, bjv. norm EN tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 23

24 Clnder Afsluters Techncal Manual Na reparate of onderhoud op een clnderafsluter s het mogeljk nodg om de clnder 2 of 3 maal te vullen en volledg te ontluchten (aflaten n de vrje lucht) voordat de kwaltet van de vullucht beantwoordt aan de relevante EN12021-norm. Vul de clnder(s) op de juste nomnale druk (werkdruk) zoals aangegeven op de clnderen de afsluterbehuzngen (200 bar of 300 bar). De clnders net op een te hoge druk vullen. De ademluchtclnders zjn net bevelgd tegen overdruk bj vullng (geen overdrukvelghedsklep). Het s door Dräger aanbevolen een drukbevelgng op de vulcompressor te voorzen om overvullng van de geselecteerde clnder te voorkomen. Bj vullng kan opwarmng van de druklucht optreden, met onvolledge vullng als gevolg. Om dt zoveel mogeljk te vermjden word door Dräger een vulsnelhed van 27bar/mnuut aanbevolen. Controleer na vullng de clnderdruk opneuw als de clnder op omgevngstemperatuur s. Vul bj nden nodg. Belangrjk: volg de vulnstructes van de fabrkant van de vulcompressor op. Bj het vullen van koolstofcomposet-ademluchtclnders kunnen barstjes optreden n de laklaag op de hals van de clnder of n het toevoegmateraal onderaan de ademluchtclnder. Deze barstjes worden veroorzaakt door expanseverschllen tussen het composetmateraal van de clnder, de fleshals en het toevoegmateraal. De barstjes hebben geen nvloed op de structuur van de ademluchtclnder of op het velge gebruk ervan. 4.6 Reparates Neem contact op het Dräger Servce als een ademluchtclnder moet worden gerepareerd. Gerepareerde ademluchtclnders moeten opneuw worden gecontroleerd en getest op drukvelghed om goedgekeurd te worden voor verder gebruk. 24 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

25 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters 4.7 Omgang, vervoer en opslag Techncal Manual Het gebruk en het onderhoud van ademluchtclnders verest kenns en navolgng van de n het land van gebruk toepasseljke natonale wet- en regelgevng en normen nzake het nzetten van ademluchtclnders. Algemene opmerkngen Wees bewust van potentële gevaren. De ademluchtclnders mogen utslutend worden bedend en onderhouden door getrand en vakbekwaam personeel dat op de hoogte s van de met ademluchtclnders verbonden gevaren en rsco s. Met lucht gevulde clnders kunnen zwaar en lastg te verplaatsen zjn. Fouteve omgang met de clnders kan verstukng, sperverrekkng, vallen, kneuzngen of botbreuk met zch meebrengen. Neem alle nodge maatregelen om ongelukken te vermjden. Draag ademluchtclnders net bj het handwel of de afsluter. Neem de clnders steeds bj de behuzng van de afsluter of van de clnder. Zet de clnders vast voor opslag of transport. Slut de clnders voor opslag of transport door de overeenkomstge metalen blndstop n de aanslutng van de afsluter op zjn plaats te schroeven. De clnders moeten n de daarvoor bestemde plaatsen worden opgeslagen. Zet volle en lege clnders op aparte plekken en markeer de clnders. Tjdens de opslag moeten de afsluters gesloten bljven. Laat de afsluter noot openstaan, ook net bj lege clnders de net meer onder druk staan. Het s door Dräger aanbevolen om de clnders op een mnmum druk van 2 bar te houden. Ademluchtclnders de per ongeluk zjn ontlucht en waarvan de afsluter s open bljven staan zjn mogeljk ntern vervuld. Zulke ademluchtclnders moeten worden gedroogd omdat deze clnders vocht kunnen bevatten. Voer een vsuele nspecte op de clnders ut, routnematg of ten mnste elke maand Controleer de clnders op lekkage of eventuele problemen. Opslagtemperatuur voor gevulde ademluchtclnders: 30 C tot 60 C. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 25

26 Clnder Afsluters Techncal Manual 4.8 Onderhoud van rechte flesafsluters WAARSCHUWING Demontage-, reparate- en/of vervangngswerkzaamheden op de afsluter en de ademluchtclnders mogen ALLEEN door getrand en bevoegd personeel worden utgevoerd. Neem voor detals contact op met Dräger Servce Afsluter demonteren Rechte afsluters De volgende nstructes hebben betrekkng op de volgende productvaranten: Rechte afsluters Rechte afsluters met dchtdraabevelgng Rechte afsluters met manometer Rechte afsluters met manometer en dchtdraabevelgng Benodgd gereedschap: Geluddemper Verbndng (300 bar) M/F G5/8, INAC R27986 Steunblok (200 bar) G5/8 R17177 Steunblok (300 bar) M25 X Klene platte schroevendraaer (2 mm) Handel Klene platte schroevendraaer (3 mm) Handel 10 mm AF rngsleutel, gebogen Handel 4mm AF zeskant sleutel Handel PosDrv nr. 1 schroevendraaer Handel 19 mm AF rngsleutel Handel 19 mm AF nbus-momentsleutel (80 Nm) Handel WAARSCHUWING Ontlucht de clnder volledg (aflaten n de vrje lucht) vóór de onderdelen van de afsluter te demonteren. Rcht de ontsnappende luchtstroom net naar uw egen of andermans ogen, gezcht of hud. Voor velge ontluchtng wordt door Dräger het gebruk van het aangegeven geluddemper aanbevolen Onderdeelnummer Afsluter zonder en met dchtdraabevelgng 1 Schroef het overeenkomstge steunblok (1) afb. 6 en afb. 7, bjv. G5/8 DIN, n de utgangspoort van de afsluter en klem het steunblok n een bankschroef zoals afgebeeld om de clnderunt velg en stevg vast te houden. Controleer of de afsluter s utgeljnd met de nok op de clnderhals. Meld elk teken van vervormng of slechte utljnng gebruk n dat geval de clnder-unt net. 2 Gebruk een klene schroevendraaer of een geljkaardg gereedschap om de plaat (2), afb. 6 en afb. 7 voorzchtg op te heffen en te verwjderen van het handwel van de afsluter. 26 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

27 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Afsluter zonder dchtdraabevelgng Ze afbeeldng 6. 3 Gebruk een 10 mm gebogen rngsleutel om de borgmoer (3) los te halen (open draaen) en weg te nemen. Hef het handwel (4) op en neem het handwel van het ende van de bovenspndel. B VOORZICHTIG Goo de borgmoer weg Gebruk de borgmoer net opneuw. Als alleen een neuw handwel wordt opgezet kan de bovenstaande procedure nu n de omgekeerde volgorde worden utgevoerd. 4 Ga naar stap 6. Afsluter met dchtdraabevelgng Ze afbeeldng Gebruk een PosDrv nr. 1 schroevendraaer (of een 4 mm zeskant sleutel) om de verzonken schroef (3) los te halen (open draaen) en weg te nemen. B VOORZICHTIG Werk zorgvuldg tjdens het wegnemen van de schroef wees erop attent dat als de schroef van de schroefdraad afkomt, de drukveer lossprngt ut de verlagng n het handwel. 6 Neem de veerplaat (4) en de veer (5) weg hef daarna het handwel (6) op en neem het handwel van het ende van de bovenspndel. 7 Gebruk een 3 mm schroevendraaer als hefboom en hef voorzchtg de palkap (7) van de kopschroef (B), afb. 7. Afsluter zonder en met dchtdraabevelgng Ga na stappen 1-3 voor een afsluter zonder dchtdraabevelgng en na stappen 1-5 voor een afsluter met dchtdraabevelgng als volgt tewerk: 8 Schroef met een 19 mm AF rngsleutel (of nbussleutel) de kopschroef (B), afb. 6 of afb. 7 los van de afsluterbehuzng en neem de kopschroef weg de bovenspndel (1, afb. 8) bljft normaal n de kopschroef ztten. Duw de bovenspndel ut de kopschroef en neem de bovenspndel weg. Ze afbeeldng 8. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 27

28 Clnder Afsluters Techncal Manual 9 Neem de onderspndel (2), afb. 8 weg van de afsluter zet het verkante spndelblok (1) terug n de onderspndel (2). Zet het handwel terug op zjn plaats op de bovenspndel en draa met het handwel de bovenspndel (open) om de onderste spl los te schroeven en weg te nemen van de afsluterbehuzng VOORZICHTIG Goo de onderspndel weg, ongeacht de staat ervan. Net opneuw gebruken. 10 Reng en controleer de bovenspndel (1) als de bovenspndel opneuw kan worden gebrukt, verwjder dan voorzchtg met de 2 mm schroevendraaer de twee O-rngen (3) en de backup-rng (4) van de bovenspndel verwjder daarna de slutrng (5) VOORZICHTIG Goo de afdchtngsonderdelen weg, ongeacht de staat ervan. Net opneuw gebruken. 11 Reng en controleer alle overge onderdelen. Goo alle beschadgde of vermoedeljk beschadgde onderdelen weg en vervang ze door neuwe stukken. VOORZICHTIG Controleer de slutrand n de afsluterbehuzng als de slutrand s beschadgd of vermoedeljk s beschadgd, neem dan contact op met Dräger Servce. 12 Als de afsluter voorzen s van een manometer: ga naar paragraaf voor meer detals over het demonteren van de manometer Manometer wegnemen Afsluters met manometer Benodgd gereedschap: Dopsleutel 22 mm (butendameter 25,5 mm) Momentsleutel (15-20 Nm) Handel O-rnglchter R21402 WAARSCHUWING Ontlucht de clnder volledg (aflaten n de vrje lucht) vóór de manometer te demonteren. Rcht de ontsnappende luchtstroom net naar uw egen of andermans ogen, gezcht of hud. Voor velge ontluchtng wordt door Dräger het gebruk van het geluddemper, onderdeelnummer , aanbevolen. 1 Schroef het overeenkomstge steunblok n de utgangspoort van de afsluter en klem het steunblok n een bankschroef om de clnder-unt vast te zetten. 28 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

29 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Ze afbeeldng 9. 2 Gebruk de dopsleutel 22 mm ( ) en de momentsleutel om de manometer (1) los te schroeven en van de afsluterbehuzng weg te nemen. Goo de manometer weg als deze defect s. Als alleen de O-rng (1) wordt vervangen: neem de O-rng weg met de 2 mm schroevendraaer en goo de O-rng weg. 2 1 VOORZICHTIG Controleer de schroefdraad en de verlagng n de afsluterbehuzng. Neem bj beschadgng of vermoedeljke beschadgng contact op met Dräger Servce Afsluter monteren Rechte afsluters Benodgd gereedschap: Gletmo 595 vet (60 gram) V mm AF rngsleutel, gebogen Handel 4 mm AF zeskant sleutel Handel PosDrv nr. 1 schroevendraaer Handel 19 mm AF rngsleutel Handel 19 mm AF nbus-momentsleutel (80 Nm) Handel Inspecteer de onderdelen voor ze opneuw te monteren. De onderdelen moeten schoon en onbeschadgd zjn. Monteer de onderdelen net bj nterne beschadgng n de afsluterbehuzng (bjv. beschadgde slutrand) neem contact op met de servce-afdelng. Afsluter zonder en met dchtdraabevelgng Ze afbeeldng 10. Als neuwe dchtngsonderdelen worden gemonteerd: ga naar stap 1. Als een neuwe kt met bovenste afsluteronderdelen wordt gemonteerd: ga naar stap 2. 1 Monteer een neuwe slutrng (5) en daarna de dchtngsonderdelen op de bovenspndel (1). Let op de relateve poste van de O-rngen (3) t.o.v. de backup-rng (4). 2 Breng vet (V11146) aan op de schroefdraad van de onderspndel (2) (alleen op de onderspndel) en rond de dchtngsonderdelen van de bovenspndel (1), afb Zorg ervoor dat het vet net n aanrakng komt met de afdchtkant van de onderspndel (2). Breng het vet alleen op de schroefdraad aan tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 29

30 Clnder Afsluters Techncal Manual Ze afbeeldng Monteer de kopschroef (B), afb. 6 of (B), afb. 7 over de bovenspndel (1) en plaats een neuwe onderspndel (3) op het verkante spndelblok. Schroef de onderspndel en de kopschroef n de afsluterbehuzng. De kopschroef moet zonder moete met de hand volledg n de afsluterbehuzng kunnen worden geschroefd. B 1 3 Op dt punt s de afdchtkant van de onderspndel net n contact met de slutrand van de afsluterbehuzng. DRAGER Zorg ervoor dat de clnder - afsluter combnate stevg vastzt n de bankschroef. Gebruk een 19 mm AF adapter en een momentsleutel en zet de kopschroef op 80 Nm vast op de afsluterbehuzng. 5 Controleer of de bovenspndel vrj kan draaen. Plaats daarvoor het handwel (4) op het verkante spndelblok en beweeg de afsluter als volgt: Draa het handwel langzaam rechtsom totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan volledg gesloten. Probeer het handwel net verder te forceren. Het sluten van de afsluter verest zeer weng kracht gebruk alleen vngers en dum forceer net bj het sluten en gebruk geen gereedschap. Draa het handwel open totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan volledg open. De bovenspndel moet gemakkeljk te bedenen zjn en vrj draaen. Slut de afsluter. Om de afsluter van de volledg open naar de gesloten poste te brengen zjn ongeveer twee slagen van het handwel nodg. 6 Als de afsluter voorzen s van een manometer: ga naar paragraaf voor meer detals over het monteren van de manometer. Op dt punt s het aanbevolen om de clnder op de juste nomnale druk te vullen en een lektest ut te voeren zoals beschreven n paragraaf Als de lektest geslaagd s: ga naar stap 9 voor een afsluter zonder dchtdraabevelgng en naar stap 13 voor een afsluter met dchtdraabevelgng. 30 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

31 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Afsluter zonder dchtdraabevelgng Ze afbeeldng Neem het handwel en zet het handwel vast op de bovenspndel met de borgmoer (3). Het s door Dräger aanbevolen een koppel tussen 3 en 4 Nm aan te houden. B Houd de plaat (2), afb. 12 schun en plaats de rand van de plaat boven of onder het logo, n de groef n de borng van het handwel (Dräger-logo aan de butenkant) druk daarna stevg op de plaat om het geheel te monteren Na onderhoud van de afsluter denen de clnders op de juste nomnale druk te worden gevuld zoals aangegeven op de clnder- en de afsluterbehuzngen (200 bar of 300 bar). Ze paragraaf 5.5 Ademluchtclnders vullen. 11 Inden nodg, ze paragraaf 5.1 Lektest. Afsluter met dchtdraabevelgng Ze afbeeldng Ljn de nterne bevestgngsnokken van de palkap (7) ut met de zeshoekge vlakken van de kopschroef (B), afb. 13. Duw dan de kap op de kopschroef en zorg ervoor dat de kap stevg op zjn plaats zt. Gebruk de palkap net als een of meer bevestgngsnokken zjn beschadgd of ontbreken. B Plaats het handwel (6) op het verkante spndelblok zorg ervoor dat het handwel goed op zjn plaats zt. Zet de veer (5) op zjn plaats n de verlagng van het handwel. Plaats de smalle kant van de veerplaat (4) op de veer en steek de verzonken schroef (3) op zjn plaats. 14 Zet een PosDrv nr. 1 schroevendraaer (of een 4 mm zeskant sleutel) op de schroef. Druk de veer voorzchtg n zodat de schroef kan worden utgeljnd met de borng met schroefdraad van de bovenspndel draa de schroef dan n de bovenspndel (rechtsom draaen). Zet de schroef vast. Het s door Dräger aanbevolen een koppel tussen 3 en 4 Nm aan te houden. Zorg ervoor dat de schroef net scheef op de schroefdraad zt. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 31

32 Clnder Afsluters Techncal Manual 15 Controleer de werkng van de dchtdraabevelgng. Ga daarvoor als volgt tewerk: WAARSCHUWING Draa de afsluter noot open als de overeenkomstge metalen blndstop (of de HP-testmanometer G5/8 DIN) net op de utgangsconnector van de afsluter s gemonteerd. Draa het handwel open. Terwjl de afsluter wordt geopend voelt u dat het handwel naar boven en naar beneden langs de dchtdraabevelgng beweegt. Draa verder open totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan volledg open. Probeer het handwel net verder te forceren. Behalve de kracht de moet worden bjgezet om het handwel over de dchtdraabevelgngsmechansme te leden moet het handwel gemakkeljk te bedenen zjn en vrj draaen. Om de afsluter te sluten: trek het handwel weg van de afsluterbehuzng om het wel over het palmechansme te brengen draa daarna rechtsom. Hef het handwel meermaals op en draa het rechtsom totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan gesloten. Behalve de kracht de moet worden bjgezet om het handwel over het dchtdraabevelgngsmechansme te leden verest het sluten van de afsluter zeer weng kracht gebruk alleen vngers en dum forceer net bj het sluten en gebruk geen gereedschap. Haal de metalen blndstop (of de hogedruk-testmanometer) weg Er ontsnapt een klene hoeveelhed druklucht ut de gesloten afsluter. Om de afsluter van de gesloten naar de open poste te brengen zjn ongeveer twee slagen van het handwel nodg. 16 Houd de plaat (2), afb. 12 schun en plaats de rand van de plaat boven of onder het logo, n de groef n de borng van het handwel (Dräger-logo aan de butenkant) druk daarna stevg op de plaat om het geheel te monteren. Ga nden nodg naar paragraaf voor meer detals over het monteren van de manometer. 17 Na onderhoud van de afsluter denen de clnders op de juste nomnale druk te worden gevuld zoals aangegeven op de clnder- en de afsluterbehuzngen (200 bar of 300 bar). Ze paragraaf 5.5 Ademluchtclnders vullen. 18 Raadpleeg na het vullen paragraaf 5.1 Lektest. 32 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

33 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Manometer opzetten Afsluters met manometer Benodgd gereedschap: Gletmo 595 vet (60 gram) V11146 Dopsleutel 22 mm (butendameter 25,5 mm) Momentsleutel (15-20Nm) Handel Ze afbeeldng Monteer een neuwe O-rng (2) op de manometer (1). Controleer de manometerpoort. Breng een klene hoeveelhed vet (V11146) aan rond de O-rng. Plaats de manometer n de Dopsleutel 22 mm en schroef de manometer n de afsluterbehuzng. Zet daarna de manometer vast op Nm. 2 De montage van de manometer s voltood. 1 3 Verwjder het steunblok van de bankschroef en schroef het steunblok los van de utgangspoort van de afsluter. 2 4 Na onderhoud van de afsluter denen de clnders op de juste nomnale druk te worden gevuld zoals aangegeven op de clnder- en de afsluterbehuzngen (200 bar of 300 bar). Ze paragraaf 4.5 Ademluchtclnders vullen Raadpleeg na het vullen paragraaf 5.1 Lektest. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 33

34 Clnder Afsluters Techncal Manual 4.9 Onderhoud van haakse en dwarse afsluters VOORZICHTIG Demontage-, reparate- en/of vervangngswerkzaamheden op de afsluter en de ademluchtclnders mogen ALLEEN door getrand en bevoegd personeel worden utgevoerd. Neem voor detals contact op met Dräger Servce Onderdelen afsluter demonteren Haakse en dwarse afsluters De volgende nstructes hebben betrekkng op de volgende productvaranten: Haakse afsluters Haakse afsluters met dchtdraabevelgng Dwarse afsluters Dwarse afsluters met dchtdraabevelgng Benodgd gereedschap: Geluddemper Verbndng (300 bar) M/F G5/8, INAC R27986 Steunblok (200 bar) G5/5 R17177 Steunblok (300 bar) M25 X O-rnglchter R mm AF rngsleutel, gebogen Handel 3 mm platte schroevendraaer Handel 4 mm AF zeskant sleutel Handel PosDrv nr. 1 schroevendraaer Handel 19 mm AF rngsleutel Handel 27 mm AF steeksleutel Handel 19 mm AF nbus-momentsleutel (40-45Nm) Handel 27 mm AF nbus-momentsleutel (40-45Nm) Handel WAARSCHUWING Ontlucht de clnder volledg (aflaten n de vrje lucht) vóór de onderdelen van de afsluter te demonteren. Rcht de ontsnappende luchtstroom net naar uw egen of andermans ogen, gezcht of hud. Voor velge ontluchtng wordt door Dräger het gebruk van het aangegeven geluddemper aanbevolen Afsluter zonder en met dchtdraabevelgng 1 Schroef het overeenkomstge steunblok (voorbeeld (1) afb. 13), bjv. G5/8 DIN, n de utgangspoort van de afsluter en klem het steunblok n een bankschroef zoals afgebeeld om de clnder-unt velg en stevg vast te houden. Controleer of de afsluter s utgeljnd met de nok op de clnderhals. Meld elk teken van vervormng of slechte utljnng gebruk n dat geval de clnder-unt net. 2 Gebruk een klene schroevendraaer of een geljkaardg gereedschap en verwjder de plaat (2), afb. 15 en afb. 16 van het handwel van de afsluter. 34 tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

35 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Afsluter zonder dchtdraabevelgng B Ze afbeeldng Gebruk een 10 mm gebogen rngsleutel om de borgmoer (3) los te halen (open draaen) en weg te nemen. Hef het handwel (4) op en neem het handwel van het ende van de bovenspndel. 2 VOORZICHTIG Goo de borgmoer weg Gebruk de borgmoer net opneuw. Als alleen een neuw handwel wordt opgezet kan de bovenstaande procedure nu n de omgekeerde volgorde worden utgevoerd. Afsluter met dchtdraabevelgng B Ze afbeeldng Gebruk een PosDrv nr. 1 schroevendraaer (of een 4 mm zeskant sleutel) om de verzonken schroef (3) los te halen (open draaen) en weg te nemen. VOORZICHTIG Werk zorgvuldg tjdens het wegnemen van de schroef wees erop attent dat als de schroef van de schroefdraad afkomt, de drukveer lossprngt ut het handwel Neem de veerplaat (4) en de veer (5) weg hef daarna het handwel (6) op en neem het handwel van het ende van de bovenspndel. 6 Gebruk een 3 mm schroevendraaer als hefboom en hef voorzchtg de palkap (7) van de kopschroef (B), afb. 16. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 35

36 Clnder Afsluters Techncal Manual Afsluter zonder en met dchtdraabevelgng Ze afbeeldng Gebruk een 19 mm AF rngsleutel (of nbussleutel) voor een afsluter zonder dchtdraabevelgng en een 27 mm AF sleutel (of nbussleutel) voor een afsluter met dchtdraabevelgng schroef de kopschroef (B, afb. 15 of afb. 16) los van de afsluterbehuzng en neem de kopschroef weg de bovenspndel (1 of 1a, afb. 17) bljft normaal n de kopschroef ztten. Duw de bovenspndel ut de kopschroef en neem de bovenspndel weg. B 4 4a 8 Neem de onderspndel (2) weg van de afsluter zet het nterne zeshoekge spndelblok (1) of (1a) terug op de onderspndel (2). Zet het handwel terug op zjn plaats op de bovenspndel en draa met het handwel de bovenspndel (open) om de onderste spl los te schroeven en weg te nemen van de afsluterbehuzng. 1 1a VOORZICHTIG Goo de onderspndel (2), de dchtngsrng (4 of 4a) en de kopschroef (B) weg, ongeacht de staat ervan. 9 Reng en controleer alle overge onderdelen. Goo alle beschadgde of vermoedeljk beschadgde onderdelen weg en vervang ze door neuwe stukken. VOORZICHTIG Controleer de slutrand n de afsluterbehuzng als de slutrand s beschadgd of vermoedeljk s beschadgd, neem dan contact op met Dräger Servce tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

37 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Onderdelen afsluter monteren Rechte afsluters Benodgd gereedschap: Gletmo 595 vet (60 gram) V mm AF rngsleutel, gebogen Handel 4 mm AF zeskant sleutel Handel PosDrv nr. 1 schroevendraaer Handel 19 mm AF rngsleutel Handel 27 mm AF steeksleutel Handel 19 mm AF nbus-momentsleutel (40-45Nm) Handel 27 mm AF nbus-momentsleutel (40-45Nm) Handel VOORZICHTIG Alle onderdelen moeten schoon en onbeschadgd zjn. Inspecteer alle onderdelen voor ze opneuw te monteren. Bj beschadgng n de borng van de afsluterbehuzng (bjv. beschadgde afdchtkant) Monteer de onderdelen net en neem contact op met de servce-afdelng. Afsluter zonder en met dchtdraabevelgng Ze afbeeldng 18. Haal de bovenspndel (1 of 1a) voorzchtg ut de kopschroef (B) van de neuwe kt met bovenste afsluteronderdelen. B 4 4a 1 Breng vet (V11146) aan op de schroefdraad van de neuwe onderspndel (2) (alleen op de onderspndel) en daarna rond de bovenspndel (1) of (1a). Zorg ervoor dat het vet net n aanrakng komt met de afdchtkant van de onder spndel. Breng het vet alleen op de schroefdraad aan. 1 1a 2 Zorg ervoor dat de dchtngsrng (4) of (4a) op zjn plaats op de bovenspndel zt. Monteer de kopschroef (B) over de overeenkomstge bovenspndel en plaats de neuwe onderspndel op het nterne zeshoekge spndelblok. Schroef de onderspndel en de kopschroef n de afsluterbehuzng. De kopschroef moet zonder moete met de hand volledg n de afsluterbehuzng kunnen worden geschroefd. 2 Op dt punt s de afdchtkant van de onderspndel net n contact met de slutrand van de afsluterbehuzng tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 37

38 Clnder Afsluters Techncal Manual 3 Zorg ervoor dat de clnder - afsluter combnate stevg vastzt n de bankschroef. Bevestg de kopschroef (B) op de behuzng. Ga daarvoor als volgt tewerk. Afsluter zonder dchtdraabevelgng Gebruk een 27mm AF adapter en een momentsleutel en zet de kopschroef op Nm vast op de afsluterbehuzng (rechtsom draaen). Afsluter met dchtdraabevelgng Gebruk een 19 mm AF adapter en een momentsleutel en zet de kopschroef op Nm vast op de afsluterbehuzng (rechtsom draaen). 4 Controleer of de bovenspndel vrj kan draaen. Plaats daarvoor het handwel op het verkante spndelblok en beweeg de afsluter als volgt: Draa het handwel langzaam rechtsom totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan volledg gesloten. Probeer het handwel net verder te forceren. Het sluten van de afsluter verest zeer weng kracht gebruk alleen vngers en dum forceer net bj het sluten en gebruk geen gereedschap. Draa het handwel langzaam open totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan volledg open. De bovenspndel moet gemakkeljk te bedenen zjn en vrj draaen. Om de afsluter van de volledg open naar de gesloten poste te brengen zjn ongeveer twee slagen van het handwel nodg. Op dt punt s het aanbevolen om de clnder op de juste nomnale druk te vullen en een lektest ut te voeren zoals beschreven n paragraaf 5.1. Als de lektest geslaagd s: ga naar stap 6 voor een afsluter zonder dchtdraabevelgng en naar stap 11 voor een afsluter met dchtdraabevelgng. Afsluter zonder dchtdraabevelgng Ze afbeeldng 19. B 5 Neem het handwel en zet het handwel vast op de bovenspndel met de borgmoer (3). Het s door Dräger aanbevolen een koppel tussen 3 en 4 Nm aan te houden. 2 6 Houd de plaat (2), afb. 19 schun en plaats de rand van de plaat boven of onder het logo, n de groef n de borng van het handwel (Dräger-logo aan de butenkant) druk daarna stevg op de plaat om het geheel te monteren. 7 Verwjder het steunblok van de bankschroef en schroef het steunblok los van de utgangspoort van de afsluter. 8 Na onderhoud van de afsluter denen de clnders op de juste nomnale druk te worden gevuld zoals aangegeven op de clnder- en de afsluterbehuzngen (200 bar of 300 bar). Ze paragraaf 4.5 Ademluchtclnders vullen. 9 Raadpleeg na het vullen paragraaf 5.1 Lektest tm edte 03: Setember 2011 Wjzgngen voorbehouden

39 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Techncal Manual Afsluter met dchtdraabevelgng Ze afbeeldng Ljn de nterne bevestgngsnokken van de palkap (7) ut met de zeshoekge vlakken van de kopschroef (B). Duw dan de kap op de kopschroef en zorg ervoor dat de kap stevg op zjn plaats zt. 2 B VOORZICHTIG Gebruk de palkap net als een of meer bevestgngsnokken zjn beschadgd of ontbreken Plaats het handwel (6) op het verkante spndelblok zorg ervoor dat het handwel goed op zjn plaats zt. Zet de veer (5) op zjn plaats n de verlagng van het handwel. Plaats de smalle kant van de veerplaat (4) op de veer en steek de verzonken schroef op zjn plaats. 12 Plaats een PosDrv nr. 1 schroevendraaer (of een 4 mm zeskant sleutel) op de schroef. Druk dan de veer n zodat de schroef kan worden utgeljnd met de borng met schroefdraad van de bovenspndel draa de schroef dan n de bovenspndel (rechtsom draaen). Zet de schroef vast. Het s door Dräger aanbevolen een koppel tussen 3 en 4 Nm aan te houden. VOORZICHTIG Zorg ervoor dat de schroef net scheef op de schroefdraad zt. 13 Controleer de werkng van de dchtdraabevelgng. Ga daarvoor als volgt tewerk: WAARSCHUWING Draa de afsluter noot open als de overeenkomstge metalen blndstop (of de HP-testmanometer G5/8 DIN) net op de utgangsconnector van de afsluter s gemonteerd. Draa het handwel open. Terwjl de afsluter wordt geopend voelt u dat het handwel naar boven en naar beneden langs het dchtdraabevelgngmechansme beweegt. Draa verder open totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan volledg open. Probeer het handwel net verder te forceren. Behalve de kracht de moet worden bjgezet om het handwel over de dchtdraabevelgng te leden moet het handwel gemakkeljk te bedenen zjn en vrj draaen. Om de afsluter te sluten: trek het handwel weg van de afsluterbehuzng om het wel over de dchtdraabevelgng te brengen draa daarna rechtsom. Hef het handwel meermaals op en draa het rechtsom totdat het handwel net meer draat de afsluter s dan gesloten. Behalve de kracht de moet worden bjgezet om het handwel over het dchtdraabevelgngmechansme te leden verest het sluten van de afsluter zeer weng kracht gebruk alleen vngers en dum forceer net bj het sluten en gebruk geen gereedschap. Haal de metalen blndstop (of de HD-testmanometer) weg Er ontsnapt een klene hoeveelhed druklucht ut de gesloten afsluter. Om de afsluter van de gesloten naar de open poste te brengen zjn ongeveer twee slagen van het handwel nodg. tm edte 03: September 2011 Wjzgngen voorbehouden 39

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1

SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1 SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1 Index Deel 1 Aansprakelijkheidsverklaring Deel 2 Inleiding en veiligheidswaarschuwingen Deel 3 Productbeschrijving en beoogd gebruik Deel 4 Technische gegevens Deel

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8

Distripost. Creatie 7 Productkenmerken en opties 7. Voorbereiding van uw zendingen 8 Behandeling 8 Dstrpost Wat, waar en hoe?. Wat s Dstrpost? 2. Welke keuzes hebt u wat de dstrbute van uw Dstrpost-zendngen betreft? 2.. Ontvangt edereen mjn hus-aan-huszendngen n de door mj geselecteerde zone? 2.2. Toepasseljke

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

III 113.00017. Stichting't Dörpshuus NîjRoon. Aan: wethouder G. Alssema Postbus 109 9300 AC Roden

III 113.00017. Stichting't Dörpshuus NîjRoon. Aan: wethouder G. Alssema Postbus 109 9300 AC Roden 3.0007 Stchtng't Dörpshuus NîjRoon Aan: wethouder G. Alssema Postbus 09 9300 AC Roden Datum: 29 november 202 Onderwerp: Onderhoudsrapport dorpshus Neuw- Geachte heer Alssema, Zoals op vrjdag 28 november

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 7 2 e jaargang 3 e trmester 2005 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie