Let op de veiligheid!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op de veiligheid!"

Transcriptie

1 Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht het sputpstool noot op uzelf, op andere personen of op deren. Het sputpstool noot zonder aanraakbevelgng gebruken. Behandel een sputverwondng net als een gewone snjwond. Bj hudletsel door bedekkngsmateraal drect een arts raadplegen voor een snelle, deskundge behandelng. Informeer de arts over het gebrukt bedekkngsmateraal of oplosmddel. Elke keer voordat het apparaat n gebruk wordt genomen, moeten de onderstaande punten, overeenkomstg de handledng, n acht worde genomen:. Apparaten met gebreken mogen net worden gebrukt.. Ttan-sputpstool met velghedshendel aan de trekker borgen.. Zorgdragen voor een goede aardng van de netaanslutng. PE. Toelaatbare werkdruk van de hogedrukslang en het sputpstool controleren. Alle verbndngen op lekkage controleren. De aanwjzngen m.b.t. perodeke schoonmaak- en onderhoudsbeurten moeten streng worden aangehouden. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bj edere werkonderbrekng moeten de onderstaande regels n acht worden genomen:. Sputpstool en slang van druk ontlasten. 0 bar. Ttan-sputpstool met velghedshendel aan de trekker borgen.. Apparaat utschakelen. Let op de velghed! 8 Performance Seres 70e

2 Inhoudsopgave Pagna. Velghedsvoorschrften voor het Arless-sputen...0. Aardngsnstructes.... Overzcht van de toepassngen.... Toepassngsgebeden.... Bedekkngsmateralen.... Beschrjvng van het apparaat.... Arless-methode.... Werkng van het apparaat.... Legenda bj de schematsche tekenng Performance Seres 70e.... Schematsche tekenng Performance Seres 70e.... Technsche gegevens....6 Transport....7 Transport n een voertug.... Inbedrjfstellng.... Hogedrukslang, sputpstool en afschedngsole.... Drukregelknop nstellngen.... Aanslutng op het lchtnet.... Rengng van conserverngsmddelen bj eerste nbedrjfstellng.... Het apparaat met bedekkngsmateraal n gebruk nemen.... Sputtechnek Hanterng van de hogedrukslang Hogedrukslang Onderbrekng van de werkzaamheden Rengng van het apparaat (buten werkng stellen) Rengng van de butenkant van het apparaat Aanzugflter Hogedrukflter rengen Rengng van het Arless-sputpstool...8 Inhoudsopgave Pagna 9. Hulp bj storngen Onderhoud Algemeen onderhoud Hogedrukslang...0. Reparates aan het apparaat...0. Ontlastngsventel...0. In- en utlaatventel...0. Pakkngen.... Het motorsamenstel vervangen.... De tandwelen vervangen....6 De transductor vervangen....7 Schakelschema Performance Seres 70e.... Accessores voor Performance Seres 70e.... Appendx.... Keuze van de sputdop.... Onderhoud en rengng van Arless hardmetalen sputdoppen... Onderdelenljst hoofdeenhed...90 Onderdelenljst materaaltransportpomp...9 Onderdelenljst aandrjfeenhed...9 Onderdelenljst hoge wagen...9 Onderdelenljst frame...96 Onderdelenljst aanzugsysteem...97 Garante...98 CE Verklarng van overeenstemmng...0 Performance Seres 70e 9

3 Velghedsvoorschrften. Velghedsvoorschrften voor het Arless-sputen Deze handledng bevat nformate de u moet lezen en begrjpen voordat u het toestel gebrukt. Wanneer u bj een gedeelte aankomt dat een van de volgende symbolen bevat, dent u extra voorzchtg te werk te gaan en de nformate te allen tjde op te volgen. Let op 0 bar Dt symbool geeft een mogeljk gevaar aan dat ernstg persoonljk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Belangrjke velghedsnformate volgt. Dt symbool geeft een mogeljk gevaar aan ten opzchte van uzelf of het toestel. Belangrjke nformate volgt over hoe u schade aan het toestel respecteveljk klener persoonljk letsel kunt voorkomen. Een gevaarsymbool zoals dt verwjst naar een specfek, taakgerelateerd rsco. Let op de beschermng. Op deze plaatsen wordt belangrjke nformate gegeven waar specale aandacht aan dent te worden gegeven. GEVAAR: PERSOOIJK LETSEL DOOR INJECTIE - Een vloestofstraal onder hoge druk afkomstg ut dt apparaat s krachtg genoeg om de hud en het onderlggende weefsel bnnen te drngen, hetgeen kan leden tot ernstg persoonljk letsel waarbj zelfs amputate noodzakeljk kan bljken. BEHANDEL PERSOOIJK LETSEL T.G.V. INJECTIE NIET ALS EEN SIMPELE SNEE! Injecte kan tot amputate leden. Raadpleeg onmddelljk een arts. De maxmaal toegestane bedrjfsdruk van het toestel bedraagt bar (, MPa / 00 PSI). PREVENTIE: NOOIT het pstool op een lchaamsdeel rchten. NOOIT een lchaamsdeel n de vloestofstraal houden. NIET met een lchaamsdeel een eventuele lekkage n de vloestofslang proberen af te dchten. NOOIT uw hand voor het pstool houden. Handschoenen geven geen beschermng tegen persoonljk letsel door njecte. ALTIJD de trekker van het pstool vergrendelen, de compressor utschakelen en de druk laten ontsnappen voordat u het apparaat een onderhoudsbeurt geeft, de sputmond of beschermkap daarvan schoonmaakt, de sputmond verwsselt of het apparaat onbeheerd achterlaat. Utschakelen van de compressormotor betekent net automatsch dat het systeem drukloos wordt. De PRIME/SPRAY (doorsputen/sputen) selectehendel of ontluchtngsventel moeten n de juste stand gezet worden om de druk van het systeem te laten ontsnappen. ALTIJD de beschermkap van de sputmond tjdens het sputen op zjn plaats laten. De beschermkap van de sputmond geeft enge beschermng, maar s hoofdzakeljk een waarschuwngsmddel. NOOIT een sputpstool gebruken waarvan de vergrendelng van de trekker net werkt en de beschermkap van de trekker net op de juste plaats zt. ALTIJD de sputmond verwjderen alvorens het systeem door te spoelen of te rengen. Er kan lekkage n de verfslang ontstaan ten gevolge van sljtage, knkken van de slang of verkeerd gebruk. Een lek kan de oorzaak zjn van het fet dat sputlak n de hud terechtkomt. Controleer de slang voor elk gebruk. Alle accessores denen mnmaal geschkt te zjn voor gebruk op de maxmale toegestane bedrjfsdruk van de sputnstallate. Dt geldt tevens voor de sputmonden, pstolen, verlengstukken en slang. PE INFORMATIE VOOR DE BEHANDELD ARTS: Het bnnendrngen van sputlak n de hud ledt tot traumatsche verwondngen. Het s belangrjk om het letsel zo spoedg mogeljk te behandelen. Stel de behandelng NIET UIT om toxsch onderzoek te verrchten. Toxctet doet zch bj sommge sputlakken voor wanneer deze drect n de bloedbaan terechtkomen. Overleg met een chrurg / plastsch chrurg kan raadzaam zjn. GEVAAR: EXPLOSIE en BRAND - Oplosmddel- en verfdamp kunnen exploderen of n brand vlegen. Dt kan leden tot ernstg persoonljk letsel en/of materële schade. PREVENTIE: Zorg voor goede afzugng van de sputdampen alsmede voor een goede toevoer van verse lucht om opeenhopng van ontvlambare dampen n de sputrumte te voorkomen. Mogeljke ontstekngsbronnen (zoals statsche elektrctet, elektrsche apparaten, open vuur, waakvlammen, hete objecten en vonkvormng de ontstaat bj het nsteken en uttrekken van elektrctetssnoeren respecteveljk het bedenen van lchtschakelaars) vermjden. Utspoelen dent altjd n een aparte metalen contaner op lage druk te gescheden, waarbj de sputmond verwjderd dent te zjn. Houd het pstool stevg tegen de zjkant van de contaner aangedrukt om ervoor te zorgen dat de contaner geaard s en vonkvormng ten gevolge van statsche elektrctet wordt voorkomen. Het gebruk van kunststof kan vonkvormng ten gevolge van statsche elektrctet veroorzaken. Hang dan ook noot een stuk plastc op om de sputrumte af te schermen. Gebruk geen plastc opvangscherm wanneer u met ontvlambare stoffen sput. Net roken n de sputrumte. Een goedwerkend brandblusapparaat moet aanwezg zjn. Plaats de sputnstallate tenmnste 6, m van het te sputen object n een goedgeventleerde rumte (verleng de slang nden nodg). Ontvlambare dampen zjn vaak zwaarder dan lucht. Het berek drect boven het vloeroppervlak dent dan ook zeer goed te worden geventleerd. De compressor bevat onderdelen waarn vonkvormng kan optreden waardoor dampen kunnen ontsteken. Het toestel en andere objecten n en rond de sputrumte moeten correct worden geaard, om vonkvormng ten gevolge van statsche elektrctet te voorkomen. Gebruk alleen een geledende of geaarde hogedruk vloestofslang. Het pstool moet mddels de aanslutng van de slang geaard zjn. Het elektrctetssnoer moet aangesloten zjn op een lchtnet met randaarde (utslutend voor elektrsche toestellen). Het toestel moet aangesloten zjn op een geaard object. Gebruk de groene aarde-ader om het toestel aan te sluten op een waterpjp, stalen balk of een ander elektrsch geaard oppervlak. Volg de waarschuwngen en nstructes van de fabrkant van de stoffen en oplosmddelen op. Word vertrouwd met de MSDS-fche en de technsche gegevens van het coatngmateraal om het velg te kunnen gebruken. Gebruk geen stoffen de een ontvlammngspunt lager dan C hebben. Het ontvlammngspunt s de temperatuur waarbj een stof voldoende damp kan produceren om te ontvlammen. Kes de laagst mogeljke druk om het toestel ut te spoelen. 0 Performance Seres 70e

4 Velghedsvoorschrften GEVAAR: EXPLOSIEGEVAAR T.G.V. GEBRUIK VAN ONGESCHIKTE STOFFEN dt heeft ernstg persoonljk letsel of materële schade tot gevolg. PREVENTIE: Gebruk geen stoffen de bleekmddel of chloor bevatten. Gebruk geen oplosmddelen de halogeenkoolwaterstoffen bevatten, zoals methylchlorde en,,-trchloroethaan. Deze zjn ongeschkt voor gebruk n combnate met alumnum en kunnen een explose veroorzaken. Inden u net zeker weet of een stof geschkt s op alumnum neem dan contact op met uw coatng-fabrkant. GEVAAR: ALGEMEEN - dt kan ernstg persoonljk letsel of materële schade tot gevolg hebben. PREVENTIE: Lees alle nstructes en velghedsvoorzorgsmaatregelen voordat u het toestel bedent. Volg alle van toepassng zjnde lokale, provncale en natonale verordenngen nzake ventlate, brandprevente en bedenng. Bedenng van de trekker veroorzaakt een terugslag van de hand de het sputpstool vasthoudt. De terugslag van het sputpstool s bjzonder krachtg wanneer de sputmond s verwjderd en de hogedruk nevelcompressor op een hoge sputdruk s ngesteld. Zet de drukregelaar op de laagst mogeljke stand alvorens de sputmond te verwjderen en de apparatuur te rengen. Gebruk alleen onderdelen de door de fabrkant zjn goedgekeurd. De gebruker neemt alle rsco s en aansprakeljkheden op zch wanneer hj onderdelen gebrukt de net voldoen aan de mnmale specfcates en velghedsrchtljnen zoals opgesteld door de fabrkant van de compressor. Controleer voor elk gebruk alle slangen op nkervngen, lekkage, sljtage of utstulpng van de omhullng. Controleer op schade van of spelng n verbndngsstukken. Vervang de slang meteen nden zch een van deze stuates voordoet. Repareer een verfslang noot. Vervang de slang door een geaarde hogedruk slang. Zorg ervoor dat het stroomsnoer, de luchtslang en de sputslangen zodang zjn aangebracht dat het rsco op utgljden, strukelen en vallen mnmaal s. Reng al het materaal en verwjder onmddelljk gemorst oplosmddel om het rsco op utgljden te voorkomen. GEVAAR: GEVAARLIJKE DAMPEN Verven, oplosmddelen, nsectcden en andere stoffen kunnen schadeljk zjn wanneer ze worden ngeademd of n aanrakng met het lchaam komen. Dampen kunnen ernstge msseljkhed, flauwvallen of vergftgng veroorzaken. Draag een beademngs- of gasmasker wanneer dampen kunnen worden ngeademd. Lees alle bj het masker behorende nstructes opdat u zeker weet dat het de nodge beschermng zal beden. Draag een velghedsbrl. Draag velghedskledng conform de nstructes van de fabrkant van coatngs.. Aardngsnstructes PE Elektrsche modellen moeten geaard zjn. In geval van elektrsche kortslutng s het rsco van een elektrsche schok klener nden het toestel geaard s, doordat de aarde-ader voor afledng van de elektrsche stroom zorgt. Dt product s utgerust met een snoer met een aarde-ader en een stekker met randaarde. De stekker moet n een contactdoos gestoken worden de correct geïnstalleerd s en geaard s n overeenstemmng met alle ter plekke geldende rchtljnen en verordenngen. GEVAAR Onjuste nstallate van de stekker met randaarde kan een elektrsche schok tot gevolg hebben. Wanneer het snoer en/of de stekker gerepareerd of vervangen moeten worden, slut de groene aarde-ader dan noot aan op één van de platte stekkerpennen. De ader met een groene solatemantel (met of zonder gele strepen) s de aarde-ader en moet worden aangesloten op de aardepn. Neem contact op met een bevoegde elektrcen of onderhoudsmonteur nden u de aardngsnstructes net volledg begrjpt of nden u eraan twjfelt of het produkt op correcte wjze geaard s. Wjzg de meegeleverde stekker net. Inden de stekker net n de contactdoos past, laat dan een bevoegde elektrcen een geschkte contactdoos nstalleren. Volg ALTIJD de nstructes van de fabrkant van de stoffen nzake velg omgaan met verf en oplosmddelen. Gebruk dt toestel net n werkplaatsen de vallen onder de voorschrften betreffende exploseprevente. Altjd het snoer ut het stopcontact halen voordat u werk gaat verrchten aan het toestel (geldt alleen voor elektrsche apparaten). Houd altjd de stekker van het stroomsnoer n het oog tjdens het gebruk om ongewlde n- of utschakelng te voorkomen. Draag gehoorbeschermers. Dt toestel kan een geludsnveau hoger dan 8 db(a) produceren. Apparaat weegt meer dan 8 kg. Er zjn twee personen nodg om het op te tllen. Laat dt toestel noot onbeheerd achter. Houd het ut de buurt van knderen en personen de net bekend zjn met de bedenng van nevelsputtoestellen. Verplaats de eenhed net terwjl deze actef s. Net buten sputen wanneer er veel wnd staat. Performance Seres 70e

5 Overzcht van de toepassngen. Overzcht van de toepassngen. Toepassngsgebeden Alle sputopdrachten n de werkplaats en op de bouwplaats, klene dspersewerkzaamheden met het sputpstool of van bnnenut gevoede Arless-roller. Voorbeelden van te coaten werkstukken Deuren, deurkozjnen, balustrades, meubels, houten bekledngen, hekwerken, radators en stalen delen, plafonds en bnnenwanden.. Bedekkngsmateralen Te verwerken bedekkngsmateralen Let op de Arless-kwaltet bj de te verwerken bedekkngsmateralen. In water verdunbare en oplosmddelhoudende lak en lakverf, tweecomponentenmateraal, dsperses, latexverf. De verwerkng van andere bedekkngsmateralen s utslutend toegestaan na goedkeurng van de frma Ttan. Fltrate Ondanks het gebruk van een aanzugflter en een nsteekflter n het sputpstool s het n het algemeen aan te bevelen het bedekkngsmateraal te fltreren. Roer het bedekkngsmateraal voor het begn van de werkzaamheden goed door. Attente: let er bj het doorroeren met een roerwerk met motoraandrjvng op, dat geen luchtbellen ontstaan. Lchtbellen storen bj het sputen en kunnen zelfs tot een onderbrekng leden. Beschrjvng van het apparaat. Beschrjvng van het apparaat. Arless-methode Belangrjkste toepassngsgebeden zjn dkke lagen van hoogvskeus bedekkngsmateraal bj grote oppervlakken en een hoog verbruk. Een zugerpomp zugt het bedekkngsmateraal aan en transporteert dt onder druk naar de sputdop. Het materaal wordt bj een druk tot maxmaal bar (, MPa) door de sputdop geperst. De hoge druk zorgt voor een mcrofjne verstuvng van het materaal. Omdat n dt systeem geen lucht wordt gebrukt, wordt deze methode AIRLESS-methode (zonder lucht) genoemd. De voordelen van deze maner van sputen zjn een zeer fjne verstuvng, een nevelarme werkwjze en een glad oppervlak zonder luchtbellen. Behalve deze voordelen zjn nog de hoge werksnelhed en de goede hanteerbaarhed te noemen.. Werkng van het apparaat Om de werkng van het apparaat beter te kunnen begrjpen, volgt her een korte beschrjvng van de opbouw. Ttan Performance Seres apparaten zjn elektrsch aangedreven hogedruk-sputapparaten. De aandrjvngskracht wordt met tandwelen op een krukas overgebracht. De krukas beweegt de zuger van de materaaltransportpomp op en neer. Door de omhooggaande bewegng van de zuger gaat het nlaatventel automatsch open. Tjdens de neergaande bewegng van de zuger gaat het utlaatventel open. Het bedekkngsmateraal stroomt onder hoge druk door de hogedrukslang naar het sputpstool. Als het bedekkngsmateraal ut de sputkop vrjkomt, wordt het verstoven. De drukregelaar regelt de aangevoerde hoeveelhed en de bedrjfsdruk van het bedekkngsmateraal. Vscostet Met het apparaat kan hoogvskeus bedekkngsmateraal tot ca..000 mpa s worden verwerkt. Inden het hoogvskeuze bedekkngsmateraal net kan worden aangezogen, moet het volgens de voorschrften van de fabrkant worden verdund. Tweecomponenten-bedekkngsmateralen Houdt u exact aan de voorgeschreven verwerkngstjd. Bnnen deze tjd moet het apparaat zorgvuldg met een geschkt rengngsmddel worden doorgespoeld en ge rengd. Bedekkngsmateralen met scherpgerande toevoegngen Deze zorgen voor een snelle sljtage van ventelen, hogedrukslang, sputpstool en sputdop. De levensduur van deze onderdelen kan daardoor aanzenljk korter worden. Performance Seres 70e

6 . Legenda bj de schematsche tekenng Performance Seres 70e Beschrjvng van het apparaat Sputpstool Hogedrukslang Retourslang Aanzugslang Frame 6 Rengngsreservor 7 Aanslutsnoer 8 Ontlastngsventel Hendelstand vertcaal PRIME ( crculate) Hendelstand horzontaal SPRAY ( sputen) 9 Drukregelknop 0 ON/AAN OFF/UIT schakelaar Overlastbevelgngsschakelaar Manometer Vulopenng voor Pston Lube (Pston Lube voorkomt verhoogde sljtage van de pakkngen) Emmer haak (alleen apparaat op hoge wagen). Schematsche tekenng Performance Seres 70e Performance Seres 70e

7 Beschrjvng van het apparaat. Technsche gegevens Spannng: Max. stroomverbruk: Apparaatsnoer: Opgenomen vermogen: Max. werkdruk: 0~0 Volt AC, 0/60 Hz 6,6 0VAC x, mm 6 m 90 Watt bar (, MPa) Volumestroom bj 0 bar ( MPa) met water:,6 l/mn Max. afmetng sputkop: Max. temperatuur van het bedekkngsmateraal: C Max. vscostet: Gewcht: Apparaat op frame: Apparaat op hoge wagen: Specale hogedrukslang: Afmetngen (L x B x H): Apparaat op frame: Apparaat op hoge wagen: 0,07 nch (dum) 0,68 mm.000 mpa s, kg 9, kg 6, mm, m-8 NPSM 80 x 60 x 0 mm 6 x 0 x 70 mm Max. geludsdruknveau: 80 db (A) * * Gemeten op m naast het apparaat en,60 m boven de grond, 0 bar ( MPa) werkdruk, geludsharde ondergrond.. Inbedrjfstellng. Hogedrukslang, sputpstool en afschedngsole Inbedrjfstellng. De manometer (afb., pos. ) op de utgang voor het bedekkngsmateraal () vastdraaen.. De hogedrukslang () op de manometer vastdraaen ().. Het sputpstool () met de gewenste sputkop op de hogedrukslang vastdraaen.. Haal de wartelmoeren van de hogedrukslang stevg aan, om lekkage van bedekkngsmateraal te voorkomen..6 Transport Apparaat duwen of trekken. Handgreep (afb., pos. ) tot de aanslag omhoogtrekken. Handgreep nschuven drukknoppen () op de stang ndrukken en vervolgens de handgreep nschuven.. Pston Lube ngeten (afb. ). Slechts zover vullen, dat er geen Pston Lube n het reservor voor het bedekkngsmateraal druppelt. Let op Pston Lube voorkomt verhoogde sljtage van de pakkngen..7 Transport n een voertug Het apparaat met geschkte bevestgngsmddelen vastzetten. Performance Seres 70e

8 Inbedrjfstellng. Drukregelknop-nstellngen (afb. ). Geel zone (Mnmale Bar - Bar). Groen zone ( - 0 Bar). Zwart zone (0 bar, geen druk). Rood zone (pulserende druk voor rengng) Mn. PSI (Bar) Pulse Clean Spray Clears, Lacquers & Enamels Heaver Coatngs Spray Latex Pants & Max. PSI (Bar) JB00A P/N Aanslutng op het lchtnet Let op Aansluten mag utslutend op een volgens de voorschrften geaard stopcontact. Controleer voor aanslutng op het lchtnet, dat de netspannng overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op het apparaat. Zodra de netstekker s aangesloten, brandt de groene controlelamp onder de ON/OFF (AAN/UIT) schakelaar.. Rengng van conserverngsmddelen bj eerste nbedrjfstellng. Aanzugslang (afb. 6, pos. ) en retourslang () n een reservor met geschkt rengngsmddel dompelen.. Draa de drukregelknop () naar de mnmumdruk n de gele zone.. Ontlastngsventel () openen, ventelstand PRIME ( crculate).. Apparaat nschakelen () ON (AAN). Wachten, tot er rengngsmddel ut de retourslang komt. 6. Ontlastngsventel sluten, ventelstand SPRAY ( sputen). 7. Haal de trekker van het sputpstool over. 8. Sput het rengngsmddel ut het apparaat n een open verzamelreservor... Het apparaat met bedekkngsmateraal n gebruk nemen. Aanzugslang (afb. 6, pos. ) en retourslang () n het reservor met bedekkngsmateraal dompelen.. Draa de drukregelknop () naar de mnmumdruk n de gele zone.. Ontlastngsventel () openen, ventelstand PRIME ( crculate).. Apparaat nschakelen () ON (AAN). Wachten tot er bedekkngsmateraal ut de retourslang komt. 6. Ontlastngsventel sluten, ventelstand SPRAY ( sputen). 7. Sputpstool meerdere keren bedenen en n een verzamelreservor sputen, tot het bedekkngsmateraal ononderbroken ut het sputpstool komt. 8. Druk verhogen, de drukregelknop langzaam hoger draaen Sputresultaat controleren, druk verhogen tot de verstuvng optmaal s. Drukregelknop altjd op de laagste stand zetten waarbj de verstuvng nog goed s. 9. Het apparaat s klaar om te sputen. Performance Seres 70e

9 Sputtechnek. Sputtechnek Sputgevaar. Sput noot zonder de beschermng van de sputkop. Haal NOOIT de trekker van het pstool over wanneer de sproekop zch net n de sput- of ontstoppngsstand bevndt. Actveer ALTIJD de grendel van de trekker van het pstool voordat u de sputkop verwjdert, vervangt of rengt. Voor een goede verfbeurt s een geljke coatng over het hele oppervlak uterst belangrjk. Beweeg uw arm tegen een constant snelhed en houd het sputpstool op een constante afstand van het oppervlak. De beste sputafstand s tot 0 cm tussen de sputkop en het oppervlak. Onderbrekng van de werkzaamheden 6. Hanterng van de hogedruk slang Vermjd scherpe knkken n de hogedrukslang. De klenste bugngsstraal bedraagt ongeveer 0 cm. Rjd net over de hogedrukslang en bescherm de slang tegen scherpe voorwerpen en randen. Gevaar voor verwondng door lekke hogedrukslang. Vervang een beschadgde hogedrukslang onmddelljk. Probeer een defecte hogedrukslang noot zelf te repareren! 6. Hogedrukslang Het apparaat s met een specaal voor zugerpompen geschkte hogedrukslang utgerust. - 0 cm Gebruk utslutend orgnele hogedrukslangen van Ttan voor een goede en velge werkng en een lange levensduur. Houd het sputpstool n een rechte hoek ten opzchte van het oppervlak. Dt betekent dat u uw hele arm naar achteren en naar voren moet bewegen n plaats van uw pols te bugen. 7. Onderbrekng van de werkzaamheden. Ontlastngsventel openen, ventelstand PRIME ( crculate).. Apparaat utschakelen OFF (UIT).. Draa de drukregelknop naar de mnmumdruk n de gele zone.. Trekker van het sputpstool overhalen, om de druk van de hogedrukslang en het sputpstool af te laten.. Sputpstool borgen, ze gebrukshandledng van het sputpstool. 6. Voor het rengen van een standaard sputkop, ze pagna, punt.. Wanneer een ander type sputkop s gemonteerd, volg dan de betreffende gebrukshandledng. 7. Anzugslang en retourslang n het bedekkngsmateraal laten ztten of n een geschkt rengngsmddel dompelen. Houd het sputpstool loodrecht op het oppervlak, anders wordt een utende van het patroon dkker dan het andere. Haal de trekker van het pstool over nadat u de werkslag bent gestart. Laat de trekker los voordat u de werkslag stopt. Het sputpstool zou moeten bewegen wanneer de trekker wordt overgehaald en losgelaten. Overlap elke werkslag voor ongeveer 0%. Dt zorgt voor een effen coatng. Let op Bj het gebruk van sneldrogend - of tweecomponentenmateraal moet het apparaat bnnen de verwerkngstjd met een geschkt rengngsmddel worden doorgespoeld. - 0 cm - 0 cm Bj zeer scherpe randzones en strepen n de sputstraal moet de sputdruk worden verhoogd, of het materaal worden verdund. 6 Performance Seres 70e

10 8. Rengng van het apparaat (buten werkng stellen) Schoon werken s een absolute vereste voor een storngsvrje werkng. Reng het apparaat na beëndgng van de werkzaamheden. Resten bedekkngsmateraal mogen n het apparaat n geen geval droog worden en vast gaan koeken. Het gebrukte rengngsmddel (alleen met een vlampunt boven C) moet geschkt zjn voor het bedekkngsmateraal. Borg het sputpstool, ze gebruksaanwjzng van het sputpstool. Reng en demonteer de sputdop. In het geval van een standaard sputdop, ze pagna, punt,. Ga, wanneer een andere sputdoputvoerng gemonteerd s, te werk volgens de betreffende gebrukshandledng.. Aanzugslang ut het bedekkngsmateraal halen.. Ontlastngsventel sluten, ventelstand SPRAY ( sputen).. Apparaat nschakelen ON (AAN).. Haal de trekker van het sputpstool over om resterend bedekkngsmateraal ut de aanzugslang, de hogedrukslang en het sputpstool n een open reservor te pompen. Let op Bj oplosmddelhoudende bedekkngsmateralen moet het reservor worden geaard. Voorzchtg! Sput of pomp net n reservors met een klene openng (spongat)! Ze velghedsvoorschrften. Aanzugslang met retourslang n een reservor met geschkt rengngsmddel dompelen. 6. Draa de drukregelknop naar pulsrengng n de rode zone. 7. Ontlastngsventel openen, ventelstand PRIME ( crculate). 8. Geschkt rengngsmddel enkele mnuten n het crcut rondpompen. 9. Ontlastngsventel sluten, ventelstand SPRAY ( sputen). 0. Trekker van het sputpstool overhalen.. Resterend rengngsmddel n een open reservor pompen, tot het apparaat leeg s.. Apparaat utschakelen OFF (UIT). Rengng van het apparaat (buten werkng stellen) 8. Aanzugflter (alleen apparaat op frame) Een schoon aanzugflter garandeert contnu de maxmale transporthoeveelhed, een constante sputdruk en een goede werkng van het apparaat.. Schroef het flter (afb. 6) van de aanzugbus af.. Reng of vervang het flter. Reng het flter met een harde kwast en een geschkt rengngsmddel. 8. Hogedrukflter rengen Flterpatroon regelmatg rengen. Een verontrengd of verstopt hogedrukflter ledt tot een slecht sputresultaat of een verstopte sputkop.. Draa de drukregelknop naar de mnmumdruk n de gele zone.. Ontlastngsventel openen, ventelstand PRIME ( crculate).. Apparaat utschakelen OFF (UIT). Netstekker ut het stopcontact trekken.. Flterbehuzng (afb. 7, pos. ) met een bandsleutel losdraaen.. Flterpatroon () van de steunveer () trekken. 6. Alle delen met geschkt rengngsmddel rengen. Inden nodg, het flterpatroon vervangen. 7. O-rng () controleren, nden nodg vervangen. 8. Steunrng () op de steunveer () leggen. Flterpatroon () over de steunveer schuven. 9. Flterbehuzng () ndraaen en met een bandsleutel tot de aanslag vastdraaen. 8. Rengng van de butenkant van het apparaat Trek eerst de stekker ut het stopcontact. Let op Gevaar voor kortslutng door bnnendrngend water! Sput het apparaat noot af met een hogedruk- of een stoomhogedrukrenger. Veeg de butenkant van het apparaat met een n geschkt rengngsmddel gedrenkte doek. Performance Seres 70e 7

11 Rengng van het apparaat (buten werkng stellen) 8. Rengng van het Arless-sputpstool. Spoel het sputpstool bj een lage werkdruk met een geschkt rengngsmddel door.. Reng de sputdop grondg met een geschkt rengngsmddel, zodat er geen resten van het bedekkngsmateraal achterbljven.. Reng de butenkant van het Arless-sputpstool grondg. Insteekflter n het Arless-sputpstool Demontage (afb. 8). Trek de onderkant van de trekkerbevelgng naar voren () zodat deze loskomt ut de handgreep ().. Maak de handgreep () los en verwjder deze ut de kop van het pstool ().. Schroef het flter () los ut het pstool met de wjzers van de klok. Bj lnkse schroefdraad moet het flter met de wjzers van de klok mee worden gedraad om dt te verwjderen.. Schroef het neuwe of schoongemaakte flter n het pstool door dt tegen de wjzers van de klok n te draaen.. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon zjn en dat de afdchtng van de handgreep () correct s geplaatst n de kop van het pstool. 6. Draa de handgreep () n de kop van het pstool () tot deze goed vast zt. 7. Klk de trekkerbevelgng () terug n de handgreep (). 8 Performance Seres 70e

12 9. Hulp bj storngen Hulp bj storngen Soort storng A. Apparaat start net Mogeljke oorzaak. Geen spannng.. Druknstellng te laag.. ON/OFF (AAN/UIT) schakelaar defect. Maatregelen om de storng te verhelpen. Voedngsspannng controleren.. Drukregelknop hoger draaen.. Vervangen B. Apparaat zugt net aan. Ontlastngsventel staat op SPRAY ( sputen) ngesteld.. Flter komt boven het vloestofnveau ut en zugt lucht aan.. Flter verstopt.. Aanzugslang net dcht, d.w.z. het apparaat zugt valse lucht aan.. Ontlastngsventel op PRIME ( crculate) zetten.. Bedekkngsmateraal bjvullen.. Flter rengen of vervangen.. Aanslutpunten rengen, zonodg O-rngen vervangen. Aanzugslang met klembeugels borgen. C. Apparaat zugt wel aan, maar er wordt geen druk opgebouwd. Grote sljtage van sputkop.. Sputkop te groot.. Druknstellng te laag.. Flter verstopt.. Bedekkngsmateraal loopt va de retourslang, wanneer het ontlastngsventel n de stand SPRAY ( sputen) staat. 6. Pakkngen verkleefd of versleten. 7. Ventelkogels versleten. 8. Ventelzttngen versleten.. Vervangen. Sputkop vervanegn.. Draa met de wjzers van de klok mee aan de regelschakelaar om de druk te verhogen.. Flter rengen of vervangen.. Ontlastngsventel demonteren en rengen of vervangen. 6. Pakkngen demonteren, rengen of vervangen. 7. Ventelkogels demonteren en vervangen. 8. Ventelzttngen demonteren en vervangen. D. Bedekkngsmateraal komt boven ut de materaaltransportpomp. Bovenste pakkng s versleten.. Zuger s versleten.. Pakkng demonteren en vervangen.. Zuger demonteren en vervangen. E. Verhoogde pulsate bj het sputpstool. Verkeerd type hogedrukslang.. Sputkop versleten of te groot.. Gebruk voor een goede en velge werkng en een lange levensduur utslutend orgnele hogedrukslangen van Ttan.. Sputkop vervangen.. Te hoge druk.. Drukregelknop naar hogere cjfers draaen. F. Slecht sputresultaat. Te grote sputkop voor het te verwerken bedekkngsmateraal.. Druknstellng net correct.. Te lage aanvoer.. Sputkop vervanegn.. Drukregelknop verdraaen tot een acceptabel sputresultaat wordt berekt.. Alle flters rengen of vervangen.. Bedekkngsmateraal heeft een te hoge vscostet.. Conform nformate van de fabrkant verdunnen. G. Vermogen van het apparaat loopt terug. Druknstellng s te laag.. Draa met de wjzers van de klok mee aan de regelschakelaar om de druk te verhogen. Performance Seres 70e 9

13 Onderhoud 0. Onderhoud 0. Algemeen onderhoud Het onderhoud van het apparaat dent eenmaal per jaar door de servcedenst van Ttan te worden utgevoerd.. Hogedrukslangen, aanslutkabel en stekker controleren op beschadgngen.. Controleer nlaat-, utlaatventel en flter op sljtage. 0. Hogedrukslang Controleer de hogedrukslang vsueel op eventuele nsnjdngen of utbollngen, n het bjzonder bj de koppelstukken. Wartelmoeren moeten probleemloos kunnen worden gedraad.. Reparates aan het apparaat Apparaat utschakelen OFF (UIT). Voor alle reparates netstekker ut het stopcontact verwjderen.. Ontlastngsventel. Kerfstft (afb. 9, pos. ) met een drevel van mm ut het ontlastngsventelknop () verwjderen.. Ontlastngsventelknop () en meenemer () verwjderen.. Complete ventelbehuzng () met een bahco losdraaen.. Controleren, dat de afdchtng () goed aanlgt en vervolgens de neuwe complete ventelbehuzng () op de materaaltransportpomp (6) draaen. Met een bahco vastdraaen.. Meenemer () utljnen met de borng op de materaaltransportpomp (6). Meenemer opschuven en met machnevet nsmeren. 6. Borngen n de ventel-as (7) en n de ontlastngsventelknop () op elkaar utljnen. 7. Kerfstft () aanbrengen en de ontlastngsventelknop n de stand PRIME/SPRAY zetten In- en utlaatventel Reparates aan het apparaat. De ver schroeven op de frontkap losdraaen, frontkap verwjderen.. Apparaat nschakelen ON (AAN) en zo utschakelen OFF (UIT), dat de zuger n de onderste stand van de slag staat. Beknellngsgevaar net met vngers of gereedschap tussen de bewegende delen komen.. Netstekker ut het stopcontact verwjderen.. Aanzugbus losdraaen.. Retourslang losdraaen. 6. Apparaat 90 naar achteren kantelen zoadat de materaaltransportpomp beter berekbaar s. 7. Inlaatventelbehuzng (afb. 0, pos. ) ut de materaaltransportpomp draaen. 8. Onderste afdchtng (), onderste kogelgeledng (), nlaatventelkogel (), nlaatventelzttng () en O-rng (6) demonteren. 9. Alle delen met geschkt rengngsmddel rengen. Inlaatventelbehuzng (), nlaatventelzttng () en nlaatventelkogel () controleren op sljtage, nden nodg de delen vervangen. Versleten nlaatventelzttng (), de aan de andere zjde nog net s gebrukt, andersom monteren. 0. Utlaatventelbehuzng (afb., pos. 7) met een nbusschroevendraaer /8 nch ut de zuger (8) draaen.. Bovenste afdchtng (9), bovenste kogelgeledng (0), schjf (), utlaatventelkogel () en utlaatventelzttng () demonteren.. Alle delen met geschkt rengngsmddel rengen. Utlaatventelbehuzng (7), utlaatventelzttng (), utlaatventelkogel () en bovenste kogelgeledng (0) controleren op sljtage, nden nodg de delen vervangen. Versleten utlaatventelzttng (), de aan de andere zjde nog net s gebrukt, andersom monteren.. Montage n omgekeerde volgorde utvoeren. O-rng (afb. 0, pos. 6) met machnevet nsmeren en controleren, dat deze goed aanlgt n de nlaatventelbehuzng (afb. 0, pos. ). 6 0 Performance Seres 70e

14 Reparates aan het apparaat Pakkngen. Inlaatventelbehuzng demonteren conform de stappen n Hoofdstuk., pagna 0.. Het s net nodg het utlaatventel te demonteren.. Bede clnderkopschroeven (afb., pos. ) met een nbusschroevendraaer /8 nch ut de materaaltransportpomp () draaen.. Schuf het vmateraaltransportpomp () en de zuger naar voren tot de zuger zch ut de T-gleuf (0) op de geleder () bevndt.. Zuger () naar onderen ut de materaaltransportpomp () schuven. 6. Geledemoer (6) ut de materaaltransportpomp () draaen, zugervoerng (7) verwjderen. 7. Bovenste pakkng (8) en onderste pakkngen (9) ut de materaaltransportpomp () verwjderen. 8. Materaaltransportpomp () rengen. 9. Bovenste pakkng (8) en onderste pakkngen (9) met machnevet nsmeren. 0. Bovenste pakkng (afb. ) met O-rng () en utstekende rand () naar onderen plaatsen. 9. Breng de onderste packng (Fg. ) n met de grote afgeschunde kant () naar boven.. Zugervoerng (afb., pos. 7) n de geledemoer (6) plaatsen. Geledemoer (6) n de materaaltransportpomp () draaen en met de hand vastdraaen.. Montagegereedschap (nbegrepen bj reservepakkngen) voor de zuger () van boven af op de zuger schuven.. Montagegereedschap en zuger () met machnevet nsmeren.. Zuger () van onder af door de onderste pakkngen (9) heen n de materaaltransportpomp () schuven. Met een rubberen hamer zacht onder tegen de zuger () tkken, tot deze boven de materaaltransportpomp utsteekt. 6. Montagegereedschap van de zuger () verwjderen. 7. Met bahco geledemoer (6) voorzchtg vastdraaen. 8. Schuf de bovenkant van de zuger () n de T-gleuf (0) op de geleder (). Performance Seres 70e

15 Reparates aan het apparaat 9. Plaats het sprutstuk van de pomp () onder de tandwelkast en druk deze naar boven tegen de tandwelkast aan. 0. Materaaltransportpomp () tegen de behuzng van de aandrjvng houden. Let erop, dat de drukopnemer de drukopnemerpakkng (0) net beschadgt.. Materaaltransportpomp () stevg tegen de behuzng van de aandrjvng vastschroeven.. O-rng (afb. 0, pos. 6) tussen materaaltransportpomp () en nlaatventelbehuzng met machnevet nsmeren. Inlaatventelbehuzng n de materaaltransportpomp draaen.. Frame - Aanslutbus van de aanzugslang n de nlaatventelbehuzng (afb. 0, pos. ) schuven en met klembeugels borgen. Retourslang monteren en tegen de aanzugslang vastklemmen. Hoge wagen - Draa de sfonbus stevg vast n de nlaatklep. Zorg ervoor dat u de schroefdraad op de onderste bus omhult met Teflon-tape vóór de montage. Plaats de terugvoerslang opneuw n de slangklem op de sfonbus.. Frontkap monteren.. Plaats de elektronsche behuzng over het elektronsche controlesysteem.. Plaats de warmtebronmontage over de behuzng van de versnellngsbak en bevestg ze n poste met de ver montageschroeven voor de warmtebron.. Schuf de motorbehuzng over de motor. Bevestg de motor met de ver schroeven voor de motorbehuzng Het motorsamenstel vervangen Elektrostatsche ladng (ESD) kan schade veroorzaken aan elektronsche controle. Gebruk de Ttan ESD polsband P/N of equvalent als u werkt aan het elektronsche controlesysteem met de elektronsche behuzng verwjderd.. Open de ontluchtngsklep n klepposte PRIME ( crculate), schakel de eenhed ut en verwjder de stekker ut het stopcontact.. Verwjder de ver schroeven van de motorbehuzng (afb., pos ). Verwjder de motorbehuzng ().. Schuf de elektronsche behuzng () van het elektronsche controlesysteem () van de motor.. Verwjder de ver schroeven van de warmtebronmontage (). Trek de warmtebronmontage (6) weg om toegang te krjgen tot de twee draden de van de motor komen en om deze los te koppelen.. Koppel bj het elektronsche controlesysteem de draad de van de potentometer komt en de draad de van de transducer komt los. 6. Maak de ver motormontageschroeven (7)los en verwjder ze. 7. Trek de motor (8) ut de versnellngsbehuzng. Doe het volgende als de motor net ut de pompbehuzng kan worden gedemonteerd: Verwjder de voorste dekplaat. Tk met een rubberen hamer voorzchtg op de voorzjde van de motorkrukas de door het schufmechansme utsteekt. 8. Nu de motor s verwjderd, nspecteer de versnellngen n de versnellngsbakbehuzng op schade of bovenmatge sljtage. Vervang nden nodg de versnellngen. 9. Installeer de neuwe motor n de behuzng van de versnellngsbak. 0. Bevestg de motor met de ver motormontageschroeven.. Koppel de draden opneuw aan het elektronsche controlesysteem aan (raadpleeg het elektrsche schema n onderdeel.7 van deze handledng).. Slut een van de motordraden aan op de stroomkabel en de andere op de AAN/UIT schakelaar.. De tandwelen vervangen Elektrostatsche ladng (ESD) kan schade veroorzaken aan elektronsche controle. Gebruk de Ttan ESD polsband P/N of equvalent als u werkt aan het elektronsche controlesysteem met de elektronsche behuzng verwjderd.. Open de ontluchtngsklep n klepposte PRIME ( crculate), schakel de eenhed ut en verwjder de stekker ut het stopcontact.. Verwjder de ver schroeven van de motorbehuzng (afb. 6, pos ). Verwjder de motorbehuzng ().. Schuf de elektronsche behuzng () van het elektronsche controlesysteem () van de motor.. Verwjder de ver schroeven van de warmtebronmontage (). Trek de warmtebronmontage (6) weg om toegang te krjgen tot de twee draden de van de motor komen en om deze los te koppelen.. Koppel bj het elektronsche controlesysteem de draad de van de potentometer komt en de draad de van de transducer komt los. 6. Maak de ver motormontageschroeven (7) los en verwjder ze. 7. Trek de motor (8) ut de versnellngsbehuzng. Doe het volgende als de motor net ut de pompbehuzng kan worden gedemonteerd: Verwjder de voorste dekplaat. Tk met een rubberen hamer voorzchtg op de voorzjde van de motorkrukas de door het schufmechansme utsteekt. 8. Inspecteer de rotorversnellng (9) aan het ende van de motor op schade of bovenmatge sljtage. Als deze versnellng volledg versleten s, vervang de motor. Performance Seres 70e

16 Reparates aan het apparaat 9. Verwjder en nspecteer de de fase versnellngsmontage (0) op schade of bovenmatge sljtage. Vervang nden nodg. 0. Verwjder en nspecteer de krukas/versnellngsmontage () op schade of bovenmatge sljtage. Vervang bj beschadgng of sljtage de krukas/versnellngsmontage.. Stel de pomp opneuw samen door de bovenstaande stappen n omgekeerde volgorde ut te voeren. Zorg er tjdens het opneuw monteren voor dat de drukrng () aanwezg s. Vul de tandwelkast n de pompbehuzng met, cl Lubrplate GR (P/N 0996). 0. Gebruk een sleutel om de transductoreenhed (9) ut het sprutstuk van de pomp te verwjderen.. Draa de neuwe transductoreenhed n het sprutstuk van de pomp (7). Draa deze stevg vast met een sleutel.. Steek de transducerdraad n het elektronsche controlesysteem van de motor waar de oude transducerdraad zch bevond.. Monteer de pomp opneuw door stappen -8 n omgekeerde volgorde ut te voeren. Zorg ervoor dat de transductor tjdens de montage correct wordt geplaatst over de openng n het sprutstuk van de pomp. Een ncorrecte plaatsng kan de o-rng van de transductor beschadgen De transductor vervangen. Open de ontluchtngsklep n klepposte PRIME ( crculate), schakel de eenhed ut en verwjder de stekker ut het stopcontact.. Draa de ver schroeven van de voorplaat (Fg. 7, pos. ) los en verwjder ze. Verwjder de voorplaat ().. Stop de verstuver op het onderste punt van de slaglengte zodat de zuger zch n de laagste stand bevndt.. Kantel de verstuver achterut zodat u het vloestofgedeelte gemakkeljk kunt bereken.. Gebruk een /8 zeskantsleutel om de twee montageschroeven van het sprutstuk van de pomp (6) los te maken en te verwjderen. 6. Trek het verdeelstuk van de pomp (7) ongeveer cm van de pompbehuzng naar beneden om de transducer vrj te maken. 7. Schuf het pompblok en de zugerstang naar voren tot de zugerstang zch ut de T-gleuf () op de geleder () bevndt. 8. Verwjder de ver schroeven van de warmtebronmontage (8). Trek de warmtebronmontage (9) terug voor toegang tot de transducerdraad. 9. Volg de transducerdraad van de transducer (0) naar het elektronsche controlesysteem van de motor en koppel de draad los van het elektronsche controlesysteem Performance Seres 70e

17 M Reparates aan het apparaat.8 Schakelschema Performance Seres 70e Potentometer Aanslutng voor potentometer Elektrsch bord Groen geel Netstekker Blauw Brun Brun Overlastbevelgngsschakelaar Zwart Blauw Kontakt Brun Wt Zwart J Motor Transducerdraad Drukopnemer M M F Lne F Load Gelederbrug F F F F F M J7 J J J9 J6 F F Performance Seres 70e

18 Accessores Appendx. Accessores voor Performance Seres 70e Keus van een arless tp Tps worden gekozen op bass van de grootte van de openng en de breedte van de ventlator. De juste keus wordt bepaald door de breedte van de ventlator de s verest voor een specfeke taak en door de grootte van de openng de de gewenste hoeveelhed vloestof oplevert en zorgt voor de juste verstuvng. Bj vloestoffen met een lage vscostet, zjn n het algemeen tps met een klenere openng gewenst. Bj vloestoffen met een hoge vscostet, zjn n het algemeen tps met een grotere openng gewenst. Ze het schema heronder. Gebruk geen grotere tp dan de aanbevolen grootte voor het sputpstool. Het schema heronder geeft de vaakst gebrukte groottes en de juste materalen de moeten worden gespoten aan. Grootte tp Sputmateraal Fltertype.0.0 Lak en kleurstoffen 00 gaasflter.0.09 Ole en latex 60 gaasflter.0.06 Zware latex en blokvullers 0 gaasflter Ventlatorbreedtes van 8 tot (0 tot 0 cm) hebben de voorkeur omdat ze zorgen voor meer controle bj het sputen en mnder gemakkeljk verstoppen. Lqud Sheld Plus Rengt en beschermt sputsystemen tegen roest, corrose en snelle sljtage. Nu met antvresbeschermng tot -º. Bestelnr. Benamng -8 Flesje van ml -8 Flesje van L Pston Lube Specale formule om te verhnderen dat materalen zch aan de zugerstang hechten en tegen de bovenste rngen schuren. Het smeermddel voor de plunjer breekt alle materaal af dat zch verzamelt n de smeerpot en zorgt ervoor dat deze net utdroogt. Bestelnr. Benamng -8 Flesje van ml -80 Flesje van 0 ml Dversen Bestelnr. Benamng 90-0 Slangkoppelng, / x / Manometer -7 Smeerplaat, 00 g per stuk -7 Smeerplaat, bus van 70 g. Appendx. Keuze van de sputdop Voor een perfecte en doelmatge werkwjze s de keuze van de sputdop van groot belang. Vaak kan de juste sputdop alleen va een proef worden bepaald. Enkele regels hervoor: De sputstraal moet geljkmatg zjn. Als er strepen n de sputstraal te zen zjn, s de sputdruk te laag of de vscostet van het bedekkngsmateraal te hoog. Oplossng: druk verhogen of bedekkngsmateraal verdunnen. Elke pomp levert een bepaald pompvermogen n verhoudng tot het formaat van de sputdop: In prncpe geldt: grote sputdop = lage druk klene sputdop = hoge druk Er s een groot assortment van sputdoppen met verschllende sputhoeken.. Onderhoud en rengng van Arless hardmetalen sputdoppen Standaardsputdoppen Als er een andere sputdoputvoerng gemonteerd s, dan volgens fabrkantnstructes rengen. De sputdop heeft een uterst preces bewerkte borng. Voor een lange levensduur moet de sputdop omzchtg worden behandeld. Denk eraan, dat het hardmetalen nzetstuk broos s! Werp de sputdop noot en bewerk de sputdop net met scherpe metalen voorwerpen. Neem de volgende punten n acht om de sputdop schoon en gebruksklaar te houden:. Open het ontlastngsventel, ventelstand PRIME ( crculate).. Apparaat utschakelen.. Demonteer de sputdop van het sputpstool.. Leg de sputdop n een geschkt rengngsmddel tot alle resten van het bedekkngsmateraal zjn opgelost.. Blaas de sputdop met perslucht door, nden voorhanden. 6. Verwjder eventuele resten met behulp van een sptse houten staaf (tandenstoker). 7. Controleer de sputdop met behulp van een vergrootglas en herhaal de punten t/m 6 nden nodg. Performance Seres 70e

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

PowrBeast. Airless Hogedrukspuitinstallatie Airless Højtrykssprøjteanlæg. Airless Högtryckssprutmålningsutrustning. - NL - Gebruiksaanwijzing 2

PowrBeast. Airless Hogedrukspuitinstallatie Airless Højtrykssprøjteanlæg. Airless Högtryckssprutmålningsutrustning. - NL - Gebruiksaanwijzing 2 OPERATING MANUAL - NL - Gebruksaanwjzng - DK - Drftsvejlednng 34 - S - Bruksanvsnng 66 Arless Hogedruksputnstallate Arless Højtrykssprøjteanlæg Arless Högtryckssprutmålnngsutrustnng Models: 4700 (0V) 0537000

Nadere informatie

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega INSTRUCTIES/ HANDLEIDING Eat well, drink well and live well with Omega BL400S SERIES BLENDER Nederlands, juni 2014 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BLENDER VEILIGHEID GEVAAR Elektriciteit

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

9. Hulp bij storingen. 1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless-spuiten. spuiten. 10. Onderhoud. 2. Overzicht van de toepassingen

9. Hulp bij storingen. 1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless-spuiten. spuiten. 10. Onderhoud. 2. Overzicht van de toepassingen 1. Veiligheidsvoorschriften voor het Airless-spuiten spuiten 2. Overzicht van de toepassingen 2.1 Toepassingsgebieden 2.2 Bedekkingsmaterialen 3. Beschrijving van het apparaat 3.1 Airless-methode 3.2 Werking

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie