TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen"

Transcriptie

1 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk 4 Onderhoudsnstructes Hoofdstuk 5 Testprocedures Hoofdstuk 6 Storngen, oorzaken en oplossngen Hoofdstuk 7 Accessores Hoofdstuk 8 Onderdelen en gereedschap Hoofdstuk 9 Gebruksaanwjzngen Hoofdstuk 10 Mutateljst tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 1

2 PSS 7000 Seres Techncal Manual 2 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

3 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 3

4 PSS 7000 Seres Techncal Manual Inledng Deze handledng s een nledng op het gebruk van het technsch geavanceerde Dräger PSS sere 7000 ademluchttoestel. Het ademluchttoestel s verkrjgbaar n de volgende utvoerngen: 1. met een analoge mechansche manometer of 2. met een elektronsche sgnaal- en waarschuwngseenhed Bodyguard II, Bodyguard IIT, Bodyguard 7000 of Bodyguard 7000T. Dt document verstrekt nformate over de bassprocedures voor servce en onderhoud de verest zjn voor het operatoneel houden van het toestel. De Dräger PSS sere 7000 ademluchttoestellen zjn voorzen van een aparte of een unversele clnderspanband, en zjn verkrjgbaar met een reduceerventel met een hogedruk schroefaanslutng met handwel of een hogedruk aanslutng met snelkoppelng. De Dräger PSS sere 7000 Twn Pack ademluchttoestellen zjn utslutend verkrjgbaar met een reduceerventel met een hogedruk schroefaanslutng met handwel. De Dräger PSS sere 7000 ademluchttoestellen voldoen aan de veresten conform EN137, de veresten van de EG-rchtljn 89/686/EEG en de norm BSEN 133. Het toestel s voorzen van het EGconformtetsmerkteken en beschkt over een EG-typeverklarng. Gebruk n potenteel explosegevaarljke atmosferen De PSS sere 7000 s op bass van een typekeurng gecertfceerd voor gebruk n potenteel explosegevaarljke omgevngen. De elektronsche subunts zjn ATEX-gecertfceerd. Alle combnates van de toestellen zjn geschkt voor gebruk n gevaarljke zones met nbegrp van zone 0 en zone 20. Het ademluchttoestel bedt de drager adembeschermng tjdens de utvoerng van werkzaamheden n levensbedregende omgevngen met vervulde gasatmosferen of gasatmosferen met zuurstofgebrek. Het technsch geavanceerde ontwerp en de constructe van het revolutonare, scharnerende en n de hoogte verstelbare draagsysteem bevorderen het draagcomfort en de gewchtsverdelng. Inden correct aan de drager aangepast en ngesteld, bedt het toestel herdoor betere prestates, meer gebruksgemak en bewegngsvrjhed alsmede meer controle tjdens de utvoerng van werkzaamheden. Productvaranten van het Dräger PSS sere 7000 ademluchttoestel maken gebruk van hetzelfde draagsysteem, verschllen echter met betrekkng tot de pneumateksets en de hulputrustngen. De geavanceerde pneumateksets maken gebruk van het Dräger sere Plus drukreduceerventel met sterke prestates, gegarandeerde kwaltet en beproefde technologe. Alle productvaranten zjn volledg compatbel met het door Dräger gekeurde assortment aan ademautomaten en gelaatsmaskers. Een groot assortment aan ademluchtclnders met ventel s verkrjgbaar voor gebruk met de productvaranten met clnderspanband. In geval van de Twn Pack productvaranten s een rum assortment aan gekeurde Twn Pack ademluchtclnders met ventel beschkbaar - ze afbeeldng 9. PSS en Bodyguard zjn geregstreerde handelsmerken van Dräger 4 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

5 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Voor uw velghed Techncal Manual Gebruk het ademluchttoestel alleen voor de doelenden zoals beschreven n de meegeleverde Instructes, of zoals schrfteljk door Dräger bevestgd. Voor het gebruk van het ademluchttoestel dent de drager n het gebruk getrand te zjn. Neem contact op met Dräger Safety voor meer detals over onze gebrukerstranngen. Het gebruk en het onderhoud van het ademluchttoestel verest kenns en navolgng van de n het land van gebruk toepasseljke natonale wet- en regelgevng en standaards nzake het nzetten van ademluchttoestellen. Het ademluchttoestel dent regelmatg te worden gecontroleerd en onderhouden door vakbekwaam, door Dräger getrand en erkend personeel; de detals.v.m. controle- en onderhoudsbeurten denen te worden bjgehouden n een onderhoudsboekje. Op het ademluchttoestel mogen geen nstellngen/aanpassngen worden utgevoerd de verder gaan dan de door Dräger aanbevolen nstellngen/aanpassngen. Het s door Dräger aanbevolen dat u een Servce Contract afslut bj uw dchtstbjzjnde Dräger-flaal of -agent. Het vullen van de ademluchtclnders mag utslutend worden utgevoerd door getrand en vakbekwaam personeel. Gebruk voor servce en onderhoud alleen orgnele Dräger-onderdelen zoals aangedud n de ljsten met Dräger-onderdelen voor de betreffende utrustng. Meld storngen of defecten steeds aan Dräger. Waarschuwngspctogrammen Defntes In deze publcate worden de volgende waarschuwngspctogrammen gebrukt om passages aan te duden de bjzondere attente vanwege de gebruker veresen. De betekens van de pctogrammen s als volgt:!!! GEVAAR Dudt een rechtstreeks rsco op een gevaarljke stuate aan de vermeden dent te worden of anders ledt tot zware verwondngen of tot de dood. WAARSCHUWING Dudt een potenteel gevaarljke stuate aan de vermeden dent te worden of anders kan leden tot zware verwondngen of tot de dood. VOORZICHTIG Dudt een potenteel gevaarljke stuate aan de vermeden dent te worden of anders kan leden tot verwondngen of tot schade aan het product of het mleu. Het kan ook gebrukt worden als waarschuwng nzake onvelg gebruk of onvelge handelngen. OPMERKING Geeft bjkomende nformate over het gebruk van het toestel. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 5

6 PSS 7000 Seres Techncal Manual PAS, and Bodyguard, are regstered trade marks of Dräger 6 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

7 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 7

8 PSS 7000 Seres Techncal Manual Productbeschrjvng De twee belangrjkste productvaranten van het PSS sere 7000 ademluchttoestel worden weergegeven n afbeeldng 1 en afbeeldng 1A. Iedere productvarant bestaat ut de volgende dre hoofdonderdelen: Rugplaat (toestel met clnderspanbanden) ze afbeeldng 2 Harnas en clnderspanbanden ze afbeeldng 3 Pneumatekset ze afbeeldng 4 Het n de afbeeldngen weergegeven toestel s voorzen van een analoge manometer. 8 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

9 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual PSS sere 7000 ademluchttoestel met clnderspanbanden D D tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 9

10 PSS 7000 Seres Techncal Manual PSS sere 7000 Twn Pack ademluchttoestel D D 1A tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

11 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Rugplaat Ze afbeeldng 2. Techncal Manual De n hoogte verstelbare en scharnerende rugplaat bedt maxmaal comfort en gebruksgemak, waardoor de drager van het toestel mnder vlug vermoed raakt. De rugplaat bestaat ut de volgende dre onderdelen: Het verstelbare schouderstuk. De rugplaat zelf. Het beweegbare heupstuk. Elk onderdeel s gemaakt van gevormd koolstofcomposet, waardoor een antstatsch, lcht en duurzaam systeem ontstaat. Het verstelbare schouderstuk beschkt over twee geledearmen de worden vastgehouden resp. kunnen worden verschoven n de twee sleuven aan de achterkant van de rugplaat. Dre vooraf ngestelde hoogten zjn beschkbaar om de rugplaat aan het bovenlchaam van de drager aan te passen ("S" - klen (short), "M" - mddelgroot (medum), "L" - groot (long). De bjbehorende letters zjn n de geledearmen van het schouderstuk gestanst. Het ademluchttoestel n afbeeldng 2 s ngesteld op "S" (klen). Aan de achterkant van de rugplaat bevndt zch een vergrendelngsmechansme met twee verende knoppen. Hermee kan het schouderstuk worden vastgezet. Om de rugplaat aan de lchaamslengte van de drager aan te passen worden de knoppen van het vergrendelngsmechansme met vnger en dum losgemaakt. Vervolgens kan het schouderstuk worden verschoven en kunnen de knoppen op de met een letter gemarkeerde maat worden ngesteld. Als de knoppen worden losgelaten, sprngen deze terug en komen vervolgens vast te ztten n de gleuven van de geledearmen het schouderstuk s ngesteld én geborgd op de gewenste hoogte. Onderaan de rugplaat bevndt zch het beweegbare heupstuk. Dt heupstuk vormt een verend vertcaal schufsysteem, dat n een vertcale sleuf n de rugplaat wordt geled. Twee spanveren n het schufsysteem drukken tegen het heupstuk, zodat het heupstuk boven n de sleuf wordt vastgehouden. Tjdens het dragen van het ademluchttoestel schuft en draat het beweegbare heupstuk om n te spelen op de draa- en bugbewegngen van het bovenlchaam van de drager. Deze flexbltet verbetert de gewchtsverdelng en bedt de drager meer bewegngsvrjhed en een betere controle. PSS sere 7000 met aparte of unversele clnderspanband Een dubbele haak onderaan de rugplaat kan als stevge houder voor de behuzng van het drukreduceerventel worden gebrukt. Een voorgespannen, spraalvormge trekveer bevndt zch n de utsparng achter de dubbele haak. De veer grjpt n een beugelvormg verlengstuk aan de behuzng van het drukreduceerventel, en borgt het ventel herdoor n de dubbele haak. Het reduceerventel kan rond de egen as gedraad worden om het handwel van het ventel t.o.v. de clnderafsluter ut te ljnen alsmede om rekenng te houden met de verschllende clnderdameters de op het toestel gemonteerd kunnen worden. PSS sere 7000 Twn Pack De rugplaat voor het PSS 7000 Twn Pack ademluchttoestel beschkt net over een dubbele haak onderaan de rugplaat voor het borgen van het reduceerventel. Het reduceerventel wordt net n een vaste poste gehouden; herdoor kan het handwel van het reduceerventel worden gedraad om het met de utlaat van de afsluter van het systeem met twee ademluchtclnders ut te ljnen. De twee verbndngsmoeren (bovenaan en onderaan) van de centrale draagbalk van het systeem met twee ademluchtclnders (afbeeldng 9) worden gebrukt om het systeem op het bevestgngssysteem op de rugplaat van het ademluchttoestel te monteren. Een rubberen schokdemper onderaan edere rugplaat bedt extra beschermng tegen schokken. Dankzj de n het rugplaatprofel aanwezge zjdelngse handgrepen kan het toestel eenvoudg worden getransporteerd, ook als één of meer ademluchtclnders zjn gemonteerd. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 11

12 PSS 7000 Seres Techncal Manual Rugplaat D D Schouderstuk Regelng schouderstuk Rugplaat Dubbele haak - locate reduceerventel - alleen bj sets met clnderspanbanden Beweegbaar heupstuk Rubberen schokdemper / tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

13 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Harnas en flesbanden Ze afbeeldng 3. Het harnas s samengesteld ut de volgende delen: Lnks en rechts schouderpolsters met vergrendelbare schufgesp, slangflap en drukknoppen, plus een snel vast- en losmaakmechansme om het schouderpolster op het schouderstuk vast te zetten. Twee (door neerwaartse trekbewegng) nstelbare schouderbanden de n de vergrendelbare schufgespen van de schouderpolsters worden vastgemaakt. Het andere utende van de band past n een daarvoor bestemde gleuf onderaan n de rugplaat en wordt vastgehouden met een borgpn. Twee heuppolsters met gespsysteem voor een passende geledng van de band met vergrendelbare schufgesp, plus een snel vast- en losmaakmechansme om het polster vast op het beweegbare heupstuk te zetten. Twee (door voorwaartse trekbewegng) nstelbare bukbanden met een snelgesp met drukknop. Inden nodg kan de snelgesp gemakkeljk worden losgemaakt voor servce en vervangng. Alle polsters en nstelbare banden kunnen gemakkeljk van het draagsysteem worden verwjderd voor onderhoud en rengng. De schouder- en heuppolsters zjn volgens een drukvormproces vervaardgd. Het hart van het polster s ut vlamvertragend, volledg gevulkanseerd schum met gesloten cellen. Deze bnnenvoerng s overdekt met butenlagen van met neopreen bedekt polyesterweefsel. De butenranden zjn bedekt met een gestkte afwerkband ut hetzelfde materaal als de butenlaag. De slangflappen zjn gemaakt van dubbelzjdg met neopreen bedekt polyester voorzen van een reflecterende bovenlaag met fotolumnescent patroon en een blauw Dräger-logo. Delen van het draagsysteem (schouder- en heuppolsters) zjn gemaakt ut vlamvertragend/antstatsch materaal en kunnen snel worden vast- en losgemaakt, zodat de delen gemakkeljk kunnen worden verwjderd voor bjv. rengng of nden nodg vervangng (door onderdelen). Al naargelang de productvarant kan het ademluchttoestel zjn voorzen van een standaard flesband voor één ademluchtclnder of van een unversele flesband waarmee één of twee ademluchtclnders kunnen worden gemonteerd. Voor het gebruk van twee flessen s een T-stuk voorzen. Opmerkng De productvarant sere Quck Connect met snelkoppelng s alleen beschkbaar met een flesband voor één ademluchtclnder. De flesband wordt bevestgd met een uneke camlock-gesp waarmee elke flessenconfgurate stevg op de rugplaat kan worden vastgezet. Een rubberweg vergemakkeljkt het plaatsen van de clnders voor het vastzetten ervan. Gebruk van ademluchtclnders met een nhoud van 4 L tot 9 L (200 bar of 300 bar) n staal of composetmateraal s goedgekeurd. Bj gebruk van twee clnders n combnate met de unversele flesband bestaat de maxmaal toelaatbare flessenconfgurate ut 2 x 6,8 L composetflessen. Neem voor detals contact op met Dräger. Allen banden, ook de nstelbanden, zjn gemaakt ut zwart materaal met 50% Kevlar -stof dat beantwoordt aan de esen van de vlamtest volgens norm EN137. De flesband s gemaakt ut 100% Navy Nomex. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 13

14 PSS 7000 Seres Techncal Manual Harnas en flesbanden Slangflappen D D Trekbanden schouders (neerwaartse bewegng) Schouderpolster Flesband Snel vast- en losmaakmechansme schouderpolster Gesp (vrouweljk gedeelte) Gesp (manneljk gedeelte) Heuppolster Trekbanden buk (voorwaartse bewegng) / tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

15 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Drukluchtsysteem Ze afbeeldng 4. Deze handledng beschrjft de bouw en de werkng van het standaard ademluchttoestel PSS sere 7000 met een mechansche, analoge manometer. Voor ademluchttoestellen utgerust met een Bodygard II of Bodyguard IIT waarschuwngseenhed: ze ook handledng tm Voor ademluchttoestellen utgerust met een Bodyguard 7000 waarschuwngseenhed: ze ook handledng tm Drukreduceerventel Het drukreduceerventel s een Dräger sere Plus drukreduceerventel met hoge prestates, gegarandeerde kwaltet en beproefde technologe. Het drukreduceerventel s fabrekszjdg ngesteld en verzegeld. De Dräger garante vervalt als de orgnele beschermkapjes worden aangepast, gebroken of weggenomen. De levensduur van het drukreduceerventel s ten jaar (ze paragraaf Intervallen voor onderhoud en testbeurten). Het s door Dräger aanbevolen dat het drukreduceerventel na het verstrjken van deze perode wordt geretourneerd naar de servce-afdelng voor onderhoud bnnen het Dräger Repar Exchange Scheme (REX detals verkrjgbaar op aanvraag). Dräger aanvaardt slechts verdere verantwoordeljkhed voor drukreduceerventelen als deze door Dräger zjn onderhouden en opneuw verzegeld. De behuzng van het drukreduceerventel s vervaardgd ut messng volgens specfcate BSEN CW 617N. Het geperste stuk s precsebewerkt en utwendg vernkkeld. De nlaatconnector van het reduceerventel wordt aangesloten op de hoge-druk (HD) utlaatpoort van de afsluter van een ademluchtclnder. De aanslutng s beschkbaar n twee verses: als schroeffttng met handwel of als snelkoppelng. Schroeffttng met handwel 200 bar bar Het standaard handwel heeft een DIN G5/8-draad volgens EN Andere schroefdraden en connectoren zjn op aanvraag beschkbaar. Een compresserng (O-rng) tussen het handwel en de flens van de HD connector zorgt voor een trllngdempende bevestgng. Alhoewel het rsco op deze stuate mnmaal wordt beschouwd vermjdt dt het onopzetteljk loskomen van het handwel van de afsluterpoort door eventuele trllngen bj opslag, wanneer het systeem drukloos s. PSS sere 7000 met aparte of unversele clnderspanband Snelkoppelng 300 bar Deze productvarant s utgerust met de Dräger snelkoppelng (QC - Quck Connect Couplng). Met deze fttng kan met één handbewegng een verbndng tot stand worden gebracht; daardoor wordt de fleswsseltjd aanzenljk verkort. De koppelng s net compatbel met 200-barclnders. Het ademluchttoestel wordt geleverd met een afsluteradapter (QC - Valve Adaptor) voor aanslutng door de gebruker op de bjhorende G5/8 DIN-afsluter. Met behulp van deze adapter kan gemakkeljk worden overgeschakeld van een flesaanslutng met ventel op een aanslutng met snelkoppelng (QC) en kan nden nodg opneuw terug worden geschakeld naar een DIN-verbndng voor een ademluchttoestel met DIN-aanslutng. Een vuladapter met snelkoppelng s beschkbaar voor aanslutng op bestaande G5/8 DIN-vulslangen; G5/8 DIN-vulslangen kunnen ook zonder adapter worden gebrukt als de afsluteradapter (QC) wordt weggenomen. De behuzng van het drukreduceerventel s voorzen van een utsprong (beugelvormg) de over de spraalvormge trekveer achter de dubbele haak beneden aan de rugplaat grjpt. Hermee wordt het drukreduceerventel tegen de rugplaat vastgehouden. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 15

16 PSS 7000 Seres Techncal Manual Drukluchtsysteem Snelkoppelng, vrouweljk Manometer Medum-drukslang Adapter met snelkoppelng, naar clnderafsluter Dubbele-drukslang Reduceerventel met schroeffttng en handwel Reduceerventel met snelkoppelng /2218/ tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

17 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Het drukreduceerventel s voorzen van twee utlaatpoorten, één voor zowel hoge- als mddendruklucht en één voor alleen mdden-druklucht. De slangen voor deze poorten worden gekrust door een centrale openng n de rugplaat gevoerd, dan door daarvoor bestemde goten naar het nstelbare schouderstuk, en worden daarna geled en vastgezet n de schouderpolsters Tussen de poorten bevndt zch een vooraf ngesteld mechansme voor controle van de actverngsdruk van de luchttoevoer naar de waarschuwngseenhed met mechansche flut. Het traject van de slangen vanaf het drukreduceerventel tot n de geledegleuven n het schouderstuk wordt zo gekozen dat het schouderstuk lnear vrj kan bewegen tjdens de hoogte-nstellng. Mdden-drukpoort Op de mdden-druk (MD) poort wordt een flexbele rubber antknk-slang aangesloten. De nlaatfttng van de slang s voorzen van een velghed Aan het utlaatende van de slang s een vrouweljke snelkoppelng (QRC) voorzen waarop de manneljke koppelng van een goedgekeurde ademautomaten kan worden aangesloten. De slang s vervaardgd ut EPDM (ethyleen-propyleen-deen-monomeer) rubber. Dubbele hoge-drukpoort Op deze poort wordt de uneke dubbele-drukslang aangesloten, de voorzen s van een waarschuwngseenhed met flutsgnaal (actverng op hoge druk - werkng op mdden druk) en een hoge-druk (HD) manometer voor de bewakng van de luchtdruk n de ademluchtclnder. Als alternatef op de mechansche manometer kan ook een Dräger Bodyguard II elektronsch sgnaal- en waarschuwngseenhed worden aangesloten. De slangconstructe ljkt utwendg op een MD-slang maar s ntern anders geconstrueerd. Bnnen n het slangomhulsel van EPDM-rubber bevndt zch een capllar met fjne borng dat spraalvormg rond een meeraderg draadje van fosforbrons s gewkkeld. Het capllar en het draadje zjn aan elke endfttng van de capllar-unt gesoldeerd. De hoge-druklucht stroomt door de borng van het capllar naar de manometer (of de Bodyguard II eenhed) en net door de rubberslang. De waarschuwngseenhed met flutsgnaal maakt deel ut van de dubbele-drukslang en s gemonteerd aan de onderkant van de manometer. De waarschuwngseenhed met flutsgnaal geeft een akoestsch alarmsgnaal wanneer de druk van de resterende lucht n de ademluchtclnder vermndert en een vooraf ngestelde mnmumwaarde wordt berekt. De lucht ut de clnder stroomt n de borng van de rubberslang (va de dubbele-drukpoort) en actveert de nlne waarschuwngseenhed met flutsgnaal. De vooraf ngestelde drukwaarde van de waarschuwngseenhed met flutsgnaal kan voor specale toepassngen door de gebruker worden ngesteld. Manometer Ze afbeeldng 5. De manometer wordt aangesloten op de utlaatfttng van de dubbele-drukslang. De manometer s een Bourdon-drukmeter met een behuzng van geperst roestvrj staal en een 3 mm dk lensvenster. De manometer beantwoordt aan de algemene esen van norm EN137. De nauwkeurghed van de drukutlezng s conform EN837-1, nauwkeurghedsklasse 1.6. Manometer bar COMPRESSED AIR D 300 De wjzerplaat van de manometer s fotolumnescent geel met zwarte radale deelstrepen voor een drukberek van 0 t/m 360 bar met ntervallen van 10 bar. Er zjn ook drehoekge deelstrepen de ntervallen van 50 bar aanduden. Het berek van 0 t/m 50 bar wordt door een rood radaal boogsegment aangegeven; dt segment heeft eveneens deelstrepen voor ntervallen van 10 bar. Draad, fosforbrons HD-capllar tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 17

18 PSS 7000 Seres Techncal Manual Bodyguard II Ze afbeeldng 6. Voor ademluchttoestellen utgerust met een Bodyguard II of Bodyguard IIT waarschuwngseenhed: ze ook handledng tm De Bodyguard II bar D HD capllar Draad, fosforbrons tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

19 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Bodyguard 7000 Ze afbeeldng 7. Voor ademluchttoestellen utgerust met een Bodyguard 7000 of Bodyguard 7000T waarschuwngseenhed: ze ook handledng tm De Bodyguard 7000 Gebrukersnterfaceeenhed Hoge-drukslang naar drukreduceerventel of ademluchttoestel Behuzng druksensor Elektronsche drukzendermodule Voedngseenhed tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 19

20 PSS 7000 Seres Techncal Manual Ademautomaten De Dräger PSS /sere Plus ademautomaten zjn goedgekeurd voor gebruk met PSS sere 7000 ademluchttoestellen. De ademautomaten bestaan n verschllende functonele varanten: Types met posteve druk Type A Insteekconnector voor aanslutng op het gelaatstuk ( P -verbndng). Type AE Schroefconnector met M45-draad voor aanslutng op het gelaatstuk ( PE - verbndng). Type ESA Insteekconnector voor aanslutng op het gelaatstuk. Normaal type Type N Schroefconnector met M40-draad voor aanslutng op het gelaatstuk ( RA - verbndng). Ze de betreffende handledng, tm , voor meer nformate over de bassprocedures voor servce en onderhoud de verest zjn voor het operatoneel houden van het ademautomaat. Ademautomaat met overdruk afbeeldng toont type A tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

21 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Systemen met twee ademluchtclnders Ze afbeeldng 9. De Dräger ademluchttoestellen met twee ademluchtclnders zjn goedgekeurd voor gebruk met de Twn Pack productvaranten van de Dräger PSS sere 7000 adembeschermngstoestellen. Het systeem bestaat ut twee ademluchtclnders de met twee spanbanden van roestvast staal aan een centrale balk worden. De geselecteerde afsluter kan met of zonder palwel geactveerd worden, en kan zowel n de rchtng van de drager (bnnenlggend) als van de drager af (butenlggend) wjzen. Vanaf de behuzng van de geselecteerde afsluter zorgt een roestvast stalen hogedruk capllar voor de verbndng met de adapter van de tweede ademluchtclnder. Het capllar s voorzen van een ommantelng en wordt beschermd door door een profel dat eveneens als praktsche draaggreep dent. Op de centrale balk bevnden zch twee verbndngsmoeren (bovenaan en onderaan). Deze worden gebrukt om het systeem met twee ademluchtclnders op het bevestgngssysteem op de rugplaat van het ademluchttoestel te monteren De gebruksduur van het ademluchttoestel s afhankeljk van de geselecteerde nhoud van de clnders (bjv. 2 x 4,3 l) alsmede van de beschkbare druk n de clnders en de ademfrequente van de drager.! VOORZICHTIG Bj het gebruk van ademluchttoestellen met twee clnders s het van essenteel belang dat met mogeljke beperkngen tjdens de utvoerng van werkzaamheden n gesloten omgevngen rekenng wordt gehouden. Ze het desbetreffende tranngshandboek tm voor gedetalleerde nformate over de geselecteerde ademluchtclnders en afsluters. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 21

22 PSS 7000 Seres Techncal Manual Systeem met twee ademluchtclnders en bnnenlggend handwel van de afsluter Spanbanden Verbndngsbout Centrale draagbalk Spanbanden Verbndngsbout Handwel afsluter Adapter voor tweede clnder Draaggreep Utlaatconnector afsluter tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

23 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Hoofdstuk 3 Werkngsprncpe tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 23

24 PSS 7000 Seres Techncal Manual Werkngsprncpe Reduceerventel Geen druk Het drukreduceerventel werkt op een nlaatdruk tussen 200 bar en 300 bar en s voorzen van twee utlaatpoorten: 1. Een HD-utlaat naar de manometer/ waarschuwngseenhed met flutsgnaal (of Bodyguard II), en 2. Een gecontroleerde MD-utlaat naar de MD-slang en vandaar naar het bjhorende, aangesloten ademautomaat. Flutmechansme 1 In de endfttng van de MD-slang s een vooraf ngesteld velghed ngebouwd. Een vooraf ngesteld en verzegeld mechansme tussen de twee utlaatpoorten van het drukreduceerventel controleert de actverng van de waarschuwngseenhed met flutsgnaal. Als de druk van de resterende HD-lucht n de ademluchtclnder vermndert en een vooraf ngestelde waarde wordt berekt (60 bar 50 bar), gaat het mechansme open en wordt de waarschuwngseenhed met flutsgnaal geactveerd. Het geludsnveau van het flutsgnaal s > 90dBA. Werkng Mechansche manometer 2107 Normaal gebruk Mddendrukkamer Mddendruk naar ademautomaat Hoge druk Mdden druk Hoge druk Hogedruk manometer of Bodyguard Hogedruk smoorschroef Ze afbeeldng 1, afbeeldng 2, 3 en afbeeldng 4 afbeeldng Afbeeldng 1 toont de poste van de nterne componenten van het drukreduceerventel voordat de afsluter van de ademluchtclnder wordt geopend. Als de afsluter wordt geopend (ze afbeeldng 2) stroomt de HD-lucht door het snterbronzen flter n de HD-connector van het drukreduceerventel. De HD-zjde van het systeem s bevelgd door mddel van een smoorschroef waardoor het luchtdebet tot maxmaal 25 lter/mnuut wordt beperkt. De HD-lucht de het drukreduceerventel nstroomt slut de zuger van het actverngsmechansme van het flutsgnaal en drukt deze tegen de zttng, zet het capllar n de dubbele-drukslang onder druk en actveert de manometer (of de drukschakelaar van de Bodyguard eenhed, waardoor deze aanschakelt). Daarna stroomt de HD-lucht de zugerborng n, voorbj de zugerzttng en de vooraf ngestelde plunjer, tot naar de MD-kamer. Naarmate de druk n de MD-kamer verhoogt, wordt meer kracht op de zuger utgeoefend en wordt deze axaal tegen de spanveer n bewogen totdat de zugerzttng contact maakt met het endvlak van de plunjer en daardoor de hogedrukluchtstroom afslut. 24 Hogedruk mnder dan 60 bar Flutsgnaal geactveerd Hoge druk Mdden druk Mddendruk naarwaarschuwngseenhed met flutsgnaal Overdruklek Mddendruk-velghedsventel open Open Lucht stroomt weg Hoge druk Mdden druk tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

25 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Als de drager van het ademluchttoestel nademt wordt lucht va het ademautomaat afgenomen ut de mdden-drukkamer. Naarmate de druk n de kamer vermndert trekt de spanveer de zuger terug, waardoor de zugerzttng van het endvlak van de plunjer loskomt. De HD-lucht kan dan weer n de mdden-drukkamer stromen en de cyclus herhaalt zch. Door verbruk van de lucht n de clnder(s) wordt de beschkbare druk mnder. Op een vooraf ngestelde drukwaarde trekt de spanveer van het flutactverngsmechansme de HD-plunjer weg van zjn zttng; bj afwezghed van een luchtdchte verbndng stroomt lucht dan vanut de mddendrukkamer naar de flutactverngskamer (afbeeldng 3). Vanut de kamer stroomt lucht met een gecontroleerd debet n de borng van het rubber omhulsel van de dubbele-drukslang, waardoor het flutsgnaal van de waarschuwngseenhed afgaat. Het drukluchtsysteem s aan de MD-utlaat van het drukreduceerventel voorzen van een velghed. In het onwaarschjnljke geval dat HD-lucht naar de MD-zjde van het systeem zou lekken, waardoor overdruk zou ontstaan, gaat de velghed tussen 11 bar - 16 bar open en wordt de druk weggenomen. Ze afbeeldng 4. Deze bevelgng zorgt ervoor dat MD-lucht bj het ademautomaat en dus voor de drager beschkbaar bljft. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 25

26 PSS 7000 Seres Techncal Manual 26 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

27 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Hoofdstuk 4 Onderhoudsnstructes tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 27

28 PSS 7000 Seres Techncal Manual Paragraaf Inhoud 4.1 Rchtljnen voor het onderhoud Voor uw velghed 4.2 Onderhouds- en testbeurten Intervallen 4.3 Rengng, desnfecte, drogen 4.4 Jaarljkse onderhoudsveresten Snterflter (schroeffttng met handwel en snelkoppelng) HD O-rng vervangen 4.5 Anttrllng O-rng vervangen 4.6 Drukluchtsysteem Drukluchtsysteem wegnemen Drukluchtsysteem monteren 4.7 Mdden-druk (MD) slang MD-slang van drukreduceerventel loskoppelen Delen van het de velghed MD-slang van het ademluchttoestel wegnemen MD-slang monteren 4.8 Dubbele-drukslang Inlaatdchtngen en/of flterelementen vervangen HD-manometer Manometerkap Bodyguard II en Bodyguard IIT Dubbele-drukslang van het ademluchttoestel wegnemen 28 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

29 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Paragraaf Inhoud 4.9 Delen van de dubbele-drukslang Slangdelen demonteren Slangdelen monteren Dubbele-drukslang op het drukreduceerventel aansluten 4.10 Waarschuwngseenhed met flutsgnaal Alarmactverng opneuw nstellen 4.11 Draagsysteem Delen van het harnas Regelbare schouderbanden Schouderpolster Instelbare bukband (voorwaartse trekbewegng) Snelgesp van de bukband Bukband met gesp Heuppolster Flesband Flesrubber Voet van de rugplaat 4.12 Draagsysteem Delen van de rugplaat Beweegbaar heupstuk Beweegbaar heupstuk Borgmoeren vervangen Schouderstuk tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 29

30 PSS 7000 Seres Techncal Manual 4.1 Rchtljnen voor het onderhoud Voor uw velghed Voor een correct en effcënt gebruk en onderhoud van het toestel denen de nstructes n deze en andere relevante handledngen te zjn gelezen en begrepen en strkt te worden nagevolgd. De apparatuur dent te worden gecontroleerd en onderhouden door getrand en vakbekwaam personeel volgens de aanbevolen ntervallen voor onderhouds- en testbeurten; de resultaten van de controles, onderhoudsbeurten en tests denen te worden opgetekend n een onderhoudsboekje. Voordat wordt aangevangen met de demontage van één of meer delen van het drukluchtsysteem dent het systeem volledg drukloos te worden gemaakt en dent alle vervulng van de betreffende delen te worden verwjderd. Gebruk voor servce en onderhoud alleen Dräger-wsselstukken; ze de ljsten met onderdelen. Gebruk alleen gereedschap, vet- en ljmsoorten enz. de n deze handledng worden aangegeven. Vòòr het gebruk van de aanbevolen oplossngen, ljm- en vetsoorten enz. s het belangrjk de bjgeleverde nstructes of de nstructes op de productverpakkng.v.m. het velg omgaan met en gebruken van het product te lezen. Gereedschap De vermeldng Handel dudt aan dat standaardgereedschap kan worden gebrukt dat lokaal bj gereedschapshandelaars voorhanden s. 30 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

31 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual 4.2 Onderhouds- en testbeurten Intervallen Dräger beveelt aan dat het toestel op regelmatge tjdstppen wordt gecontroleerd, getest en onderhouden volgens de onderstaande tabel. De resultaten en de utgevoerde werkzaamheden denen te worden opgetekend n het onderhoudsboekje van het toestel. De onderstaande tabel geldt ook voor net gebrukte (reserve) apparatuur. Raadpleeg ook andere relevante gebruksaanwjzngen de met dt product zjn meegeleverd. OPMERKING Als het toestel s utgerust met een ngebouwd ademautomaat, een Bodyguard II eenhed of een andere elektrsche of mechansche utrustngsvarant of accessore, dent ook het relevante hoofdstuk van de gebruksaanwjzng of handledng van het betreffende product te worden geraadpleegd. Beschrjvng Voor gebruk Na gebruk Gehele toestel Schoonmaken Vsuele controle Functonele test en lektest zoals omschreven n de gebruksaanwjzng Dynamsche test en statsche test volgens nstructes van de fabrkant (ze Onderhoudsnstructes) Ademautomaat Schoonmaken Reduceerventel Mddendruk (MD) test (ze Onderhoudsnstructes) Snterflter vervangen (ze Onderhoudsnstructes) O-rng van HD-connector vervangen (ze Onderhoudsnstructes) Onderhoud (Repar Exchange Scheme) Contact opnemen met Dräger Servce Drukademluchtclnder Afvullen op correcte druk Flesafsluter Drukcontrole gevulde ademluchtclnder. Testdatum ademluchtclnder controleren. Neuwe goedkeurng volgens natonale standaards n het land van gebruk Onderhoud zoals nodg of bj neuwe goedkeurng van de ademluchtclnder Maandeljks Jaarljks 10- jaarljks (1 Aanbevolen door Dräger Ademautomaat met type A-aanslutng Inden nodg de O-rng van de connector nvetten met Molykote 111 ( ). (1 Beperkngen Bj ntensef gebruk van het ademluchttoestel (bjv. brandweertranngscentra, enz.) dent het onderhoud van het reduceerventel volgens kortere ntervallen te gebeuren. Bj ntensef gebruk s de door Dräger aanbevolen onderhoudsnterval typsch nzetten. OPMERKING Al naargelang het land van gebruk zjn mogeljk bjkomende controle- en testbeurten verest door de natonale wet- en regelgevng nzake gebruk, onderhoud, controle en tests van ademluchttoestellen met druklucht zoals bedoeld n deze en andere relevante nstructes. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 31

32 PSS 7000 Seres Techncal Manual 4.3 Rengng, desnfecte, drogen Naar nzcht van de gebruker denen vervulde onderdelen of delen van het toestel zorgvuldg te worden gerengd, zo nodg te worden gedesnfecteerd, en daarna gedroogd. Als het toestel s utgerust met een ngebouwd ademautomaat, dent ook het hoofdstuk over rengng, desnfecte en drogen van de relevante handledng tm te worden geraadpleegd. Raadpleeg ook de relevante gebruksnstructes voor het gelaatstuk en eventuele accessores en varanten, bjv. Bodyguard II. Om de correcte werkng van het toestel zeker te stellen s het belangrjk dat alleen door Dräger aanbevolen rengngs- en desnfecterende producten en procedures worden gebrukt. Bj gebruk van andere producten of procedures vervalt de Dräger-garante. Alle andere rengngs- of desnfectemethoden denen door Dräger schrfteljk te worden goedgekeurd. In gemonteerde staat denen de rugplaat, het harnas en het drukluchtsysteem met de hand te worden gerengd en/of gedesnfecteerd; gebruk daarvoor een schone, plusvrje doek bevochtgd met een rengngs- of desnfecterende oplossng. Dompel het reduceerventel of het drukluchtsysteem noot n een oplossng onder. De onderdelen van het harnas kunnen gemakkeljk van het draagsysteem worden weggenomen door getrand personeel (ze paragraaf 5.10.). Daarna kunnen de onderdelen: a. met de hand worden gerengd n een bad met een door Dräger aanbevolen rengngsof desnfecterende oplossng; of b. machnaal worden gewassen n een n de handel verkrjgbare wasoplossng. Gebruk geen bologsch waspoeder. Reng of desnfecteer noot boven de 30 C.! Ze paragraaf 5.5. voor meer detals over het wegnemen van het drukluchtsysteem van het draagsysteem. VOORZICHTIG Raadpleeg de gebruksaanwjzng van de fabrkant bj gebruk van rengngsproducten of waar nodg desnfecterende producten. Neem concentrates en reactetjden n acht. Gebruk geen organsche oplosmddelen zoals aceton, alcohol, sprtus, trchloorethyleen of geljkaardge producten. De volgende producten en methoden worden door Dräger aanbevolen: 1. Rengng: Dräger Safety Wash Safety Wash 1 lter + dspenser Safety Wash bjvullng 1 lter Safety Wash 5 lter + dspenser Safety Wash bjvullng 5 lter Sekusept 4 flessen à 2 lter Reng of desnfecteer net boven de 30 C. OPMERKING Spoel de rengngsoplossng met schoon water weg voordat met desnfecte wordt begonnen. 2. Desnfecte: Incdur 1 bus à 6 lter bus à 30 lter tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

33 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Wpex doeken (handmatg desnfecteren) Pak van Reng of desnfecteer net boven de 30 C. OPMERKING Spoel vóór het drogen de desnfecterende oplossng met schoon water weg. 3. Spoelen en drogen Spoel rengngs- en desnfecterende oplossngen weg met schoon, stromend water en droog daarna de gerengde/gedesnfecteerde onderdelen. Neem overtollg water op vóór het drogen. Reng net boven de 30 C. Droog net boven de 60 C. Haal de gedroogde onderdelen onmddelljk ut de droogkast. Droog onderdelen noot langer dan 30 mnuten. 4.4 Jaarljkse onderhoudsveresten Snterflter (schroeffttng met handwel en snelkoppelng) Vervangng van het snterflter s een jaarljkse onderhoudsvereste. Ze paragraaf 4.2, Onderhouds- en testbeurten Intervallen. Schroeffttng met handwel. Benodgd gereedschap: Schroevendraaer OPMERKING Controleer dat er geen stof of vul op de schroefdraad en aan de bnnenkant van het handwel zt. Schoonmaken nden nodg. Ze afbeeldng 1. 1 Schroef het snterflter (1) met de schroevendraaer los van de borng van de HD-connector van het reduceerventel. Goo het snterflter weg. 2 Controleer dat de borng met schroefdraad n de connector schoon en onbeschadgd s; zet dan een neuw snterflter op. Schroef het flter met de schroevendraaer (hand)vast n de connector. 1 3 Koppel een clnder aan het toestel (ze de gebruksnstructes) en voer een lektest met hoge druk ut. Ze paragraaf tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 33

34 PSS 7000 Seres Techncal Manual Snelkoppelng Benodgd gereedschap: Momentsleuteladapter Momentsleutel (8-55 Nm) O-rnglchter R21402 Schroevendraaer Handel Monteergereedschap O-rng Plaats de momentsleuteladapter stevg op de mddennok van de snelkoppelng; zorg ervoor dat de twee pennen van de adapter n de overeenkomstge gaten van de utsparng n de koppelng vastztten. Maak de momentsleutel vast aan de adapter en schroef los (lnksom) om de snelkoppelng van het reduceerventel weg te nemen. Ze afbeeldng 1a. 2. Gebruk de O-rnglchter en haal de O-rng (1) ut de groef n het endvlak van de nok met schroefdraad op de snelkoppelng. Goo de O-rng weg. Controleer de groef en de snelkoppelng op vervulng en schade Gebruk de schroevendraaer en schroef het snterflter (2) los ut de borng van de snelkoppelng. Goo het snterflter weg. 4. C o n t r o l e e r d a t d e b o r n g m e t schroefdraad schoon en onbeschadgd s; zet dan een neuw snterflter op. Zet het flter handvast. 1a 2687 Ze afbeeldng 1b. 5 Plaats het monteergereedschap vast op de nok met schroefdraad op de snelkoppelng. Leg de neuwe O-rng (1) over de kegelpen en schuf de O-rng van de pen n de groef n de nok met schroefdraad. Neem het monteergereedschap weg. 1 1b Controleer dat de borng n het reduceerventel schoon s en schroef de snelkoppelng n de borng. Plaats de momentsleuteladapter stevg op de mddennok van de snelkoppelng; zorg ervoor dat de twee pennen van de adapter n de overeenkomstge gaten van de utsparng n de koppelng vastztten. Maak de momentsleutel vast aan de adapter en schroef de snelkoppelng vast (rechtsom) op het reduceerventel tot een aanhaalkoppel van Nm. 34 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

35 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Hoge-druk O-rng Vervangng van de HD O-rng s een jaarljkse onderhoudsvereste. Ze paragraaf 4.2, Onderhouds- en testbeurten Intervallen. Benodgd gereedschap: Schroevendraaer O-rnglchter R21402 Monteergereedschap voor O-rng Gebruk de O-rnglchter en haal de O-rng ut de groef n het endvlak van de HD-connector. Goo de O-rng weg. Controleer de groef en de connector op vervulng en schade. Ze afbeeldng 2. 2 Maak het monteergereedschap vast aan de HD-connector. Leg de neuwe O-rng (1) over de kegelpen. Gebruk het vrouweljke gedeelte van het monteergereedschap en duw de O-rng van de pen n de groef n de HD-connector. Neem het monteergereedschap weg. 1 3 Koppel een clnder aan het toestel (ze de gebruksnstructes) en voer een lektest met hoge druk ut. Ze paragraaf tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 35

36 PSS 7000 Seres Techncal Manual 4.5 Anttrllng O-rng Vervangng van de anttrllng O-rng s n normale omstandgheden slechts nodg tjdens de 10-jaarljkse revse (REX-programma, revse wordt door Dräger utgevoerd). Ze paragraaf 4.2, Onderhouds- en testbeurten Intervallen. Als naar nzcht van de gebruker de O-rng echter vroeger moet worden vervangen, dent dt volgens de onderstaande procedure te gebeuren. Benodgd gereedschap: Trekgereedschap Monteergereedschap voor O-rng Duw tegen het handwel van het reduceerventel om het weg te schuven van de HD-connector zodat de anttrllng O-rng berekbaar s. Gebruk het trekgereedschap, sla de haak om de O-rng en neem de O-rng weg. Goo de O-rng weg. OPMERKING Zorg ervoor dat het handwel of de HD-connector tjdens deze handelng net beschadgd raken. Controleer het handwel van het reduceerventel en de connector op vervulng en schade. Ze afbeeldng 3. 2 Maak het monteergereedschap (1) vast aan de HD-connector; schuf dan het handwel van het reduceerventel weg van de HD-connector. Leg de neuwe O-rng (2) op het monteergereedschap. Schuf de O-rng met een duwbewegng over het gereedschap n de groef tussen het handwel en de flens van de connector. Neem het monteergereedschap weg Koppel een clnder aan het toestel (ze de gebruksnstructes) en voer een lektest met hoge druk ut. Ze paragraaf 5.3. X tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

37 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres 4.6 Drukluchtsysteem Techncal Manual! VOORZICHTIG Belangrjke opmerkng: Als het toestel s utgerust met een Bodyguard II eenhed of met een ander(e) elektrsche of mechansche utrustngsvarant of accessore, dent ook de gebruksaanwjzng of handledng van het betreffende product te worden geraadpleegd Drukluchtsysteem wegnemen De volgende procedure beschrjft hoe het complete drukluchtsysteem van de rugplaat en het harnas wordt weggenomen. Benodgd gereedschap: Schroevendraaer Beschermkap (DIN) V04406 Ze afbeeldng 4. 1 Als één ademluchtclnder of een systeem met twee ademluchtclnders aangesloten s, dent gecontroleerd te worden of de clnderafsluter gesloten ""off") en het systeem drukloos geschakeld s. Verwjder de ademluchtclnder (nden nodg ook het T-stuk). Om rsco op beschadgng tjdens het manpuleren van het ademluchttoestel te voorkomen, verdent het aanbevelng om de beschermkap over de hogedrukconnector en het gedeelte met schroefdraad van het handwel van het reduceerventel te plaatsen. Inden aangesloten dent de ademautomaat van de snelkoppelng van de mddendrukslang losgekoppeld te worden OPMERKING Om het wegnemen van de slangen te vergemakkeljken dent het verstelbare schouderstuk op Short - S (kort bovenlchaam) te worden ngesteld. Als het schouderstuk op M of L s ngesteld, voer dan eerst stap 2 ut en ga daarna verder met de procedure Hef het toestel op n vertcale poste; laat het toestel op de rubbervoet rusten. Druk de twee verende knoppen tegeljkertjd n om het schouderstuk los te zetten. Schuf het schouderstuk met een duwbewegng naar beneden tot n de S -poste en laat de knoppen los. Ze afbeeldng 5 - PSS sere 7000 met een aparte of een unversele clnderspanband. 3 Hef het toestel op n vertcale poste; laat het toestel op het schouderstuk rusten. Schuf een schroevendraaer onder de beugel van de vergrendelveer. Duw het handvat van de schroevendraaer naar beneden en beweeg de schroevendraaer volgens een boog zodat de veerarm omhoog komt, los van de beugel van het reduceerventel. Houd de veer open n deze poste; neem met de andere hand het drukreduceerventel vast en trek het ventel van de dubbele haak. Laat de veer dan los en verwjder de schroevendraaer Haal het reduceerventel door de openng n de rugplaat. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 37

38 PSS 7000 Seres Techncal Manual 4 Plaats de rugplaat horzontaal en trek bede slangen ongeveer 100 mm ut de geledearmen van het schouderstuk. Stel de hoogte van het schouderstuk n op Medum - M. Ze afbeeldng 6. 5 Open de slangflappen van bede schouderpolsters en maak bede slangen los: de dubbele-drukslang aan de lnkerkant en de MD-slang aan de rechterkant. OPMERKING Ze afbeeldng 6: duw om de flap te openen de drukknopen omhoog en los; houd daarbj de vngers dchtbj het met de stp gemarkeerde gedeelte. Forceer noot bj het openen van de flappen en probeer de flappen net vanut een andere poste open te trekken Drukluchtsysteem monteren De volgende procedure beschrjft hoe het complete drukluchtsysteem op de rugplaat en het harnas wordt gemonteerd Benodgd gereedschap: Beschermkap (DIN) V Om rsco op beschadgng bj het manpuleren van het ademluchttoestel ut te sluten dent de beschermkap over de HD-connector en het gedeelte met schroefdraad van het handwel van het reduceerventel te worden gezet. OPMERKING Om het monteren van de slangen te vergemakkeljken dent het verstelbare schouderstuk eerst op Short - S (kort bovenlchaam) te worden ngesteld. Als het schouderstuk op M of L s ngesteld, voer dan eerst stap 2 ut en ga daarna verder met de procedure. 2 Ze afbeeldng 4. Hef het toestel op n vertcale poste; laat het toestel op de rubbervoet rusten. Druk de twee verende knoppen tegeljkertjd n om het schouderstuk los te zetten. Schuf het schouderstuk met een duwbewegng naar beneden tot n de S -poste en laat de knoppen los. 3 PSS sere 7000 met aparte of unversele clnderspanband. De rugplaat n een horzontale poste zetten en het reduceerventel tussen de dubbele haken plaatsen - ze afbeeldng tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

39 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Techncal Manual Ondersteun de onderkant van de rugplaat met één hand. Duw het reduceerventel met de andere hand helemaal n de dubbele haak totdat u een dudeljke klk hoort de beugel van de ventelbehuzng zt dan n de juste poste vastgeklkt n de borgveer. Controleer dat de borgng correct s en stevg vast zt ze afbeeldng 7. 4 Leg de dubbele-drukslang aan; bug en draa de slang n de fttng naar het reduceerventel totdat de voorkant van de manometer (of van de Bodyguard II eenhed) wegkjkt van het oppervlak van het werkvlak m.a.w. naar de ventelkant s gercht. In deze poste s de manometer (of de Bodyguard II eenhed) correct geplaatst voor de drager van het ademluchttoestel, haal de slangen door de openng n de rugplaat en naar de regelkant van het schouderstuk, hef het ademluchttoestel op en draa het om. Ze afbeeldngen 8 en 9. 5 Plaats de rugplaat opneuw horzontaal en leg de slangen n de geledegleuven van het schouderstuk. Kes de juste slang voor de juste gleuf: de dubbeledrukslang gaat n de gleuf naar het lnker schouderpolster, de MD-slang (met snelkoppelng of ademautomaat) gaat n de gleuf naar het rechter schouderpolster. markerng markerng Schuf het beweegbare heupstuk naar de onderkant van de rugplaat en houd het heupstuk n de poste vast. Maak eerst een rume S -krommng n elke slang en leg de krommng volgens de n de rugplaat gevormde, parallelle, kromme geledngsstrepen. Duw elk van bede slangen n het ngangsstuk van de betreffende geledearmen en leg telkens ongeveer 40 mm slanglengte n de geledegleuf ze afbeeldng 8. Om na te gaan dat de S -krommng n elke slang rum genoeg s voor een vrje en volledge verplaatsng van het schouderstuk: druk de twee verende knoppen tegeljkertjd n om het schouderstuk los te zetten, schuf het schouderstuk tot n de L -poste en laat dan de knoppen los. De knoppen moeten het schouderstuk correct vastzetten en de slangen mogen net strak ztten of utgestrekt zjn. 6 Koppel dan de slangen als volgt vast ze afbeeldng 9: Mdden-drukslang (met snelkoppelng) Druk de slang stevg vast n de gleuf van de geledearm en daarna n de kromme geleder onder het schouderpolster. Dubbele-drukslang Druk de slang stevg vast n de gleuf van de geledearm en daarna n de kromme geleder onder het schouderpolster. 7 Druk de twee verende knoppen tegeljkertjd n om het schouderstuk los te zetten, schuf het schouderstuk terug n M -poste en laat dan de knoppen los. Zet het ademluchttoestel recht en draa het om. tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 39

40 PSS 7000 Seres Techncal Manual OPMERKING De drager kan de hoogteregelng bjstellen volgens persoonljke keuze, zoals beschreven n de gebruksaanwjzng. 8 Druk elk van bede slangen op zjn plaats tussen het schouderpolster en het schouderstuk. Smeer om de montage te vergemakkeljken de betreffende zone van het polster, het schouderstuk en de slang n met een klene hoeveelhed zeepsop. Droog na de montage het sop af met een schone doek. 9 Plaats elke slang onder de overeenkomstge flap op het schouderpolster en duw de drukknopen n om de flap over de slang te sluten. OPMERKING Ze afbeeldng 6. Drukknoop sluten: eerst de openng van de bovenknoop tegenover het utstekend gedeelte van de onderknoop plaatsen om te sluten dus onderaan begnnen. Forceer noot bj het sluten van de flappen en probeer de flappen net vanut een andere poste te sluten. 10 De montage s beëndgd. 40 tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden

41 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres 4.7 Mdden-druk (MD) slang Techncal Manual Als het toestel s utgerust met een ngebouwd ademautomaat, dent ook de relevante handledng (tm ) over het ademautomaat te worden geraadpleegd voor nstructes voor het verwjderen en het aansluten van de mdden-drukslang op het ademautomaat.! VOORZICHTIG Voordat de MD-slang van het drukreduceerventel wordt verwjderd: slut de flesafsluter, neem druk velg ut het systeem weg en verwjder de ademluchtclnder MD-slang van drukreduceerventel loskoppelen Benodgd gereedschap: T10 Torx schroevendraaer Beschermkap (DIN) V04406 Ze afbeeldng Zet de blokkeerschroef (1) met de T10 Torx schroevendraaer los (lnksom draaen) en verwjder de blokkeerschroef (1) de de borgclp (2) op het reduceerventel vasthoudt. Druk het utende van de slang n de aanslutng, verwjder tegeljk de borgclp en daarna de slang. 1 OPMERKING De onderdelen van de velghed (veer, O-rngborgng en O-rng ztten dan vast op de endfttng (mondstuk) van de MD-slang Delen van de velghed Benodgd gereedschap: T10 Torx schroevendraaer Koppel de endfttng van de MD-slang los van het reduceerventel zoals beschreven n voorgaande paragraaf Ze afbeeldng Voer eventueel noodzakeljke onderhoudswerkzaamheden ut, bjv. vervangng van de O-rng (1), de O-rngborgng (2) of de veer (3). 3 Koppel de slang opneuw vast: controleer dat de borng van de utgang van het reduceerventel schoon en onbeschadgd s; steek dan de endfttng van de slang n de utgangspoort. Druk de slang tegen de spanveer; schuf dan de borgclp n de gaatjes n de behuzng van het reduceerventel, met correcte plaatsng n de groef n de endfttng van de slang. Controleer dat de slang goed vastzt; trek daarvoor aan de slang ter hoogte van de behuzng van het reduceerventel. 4 Zet de blokkeerschroef met de T10 momentsleutel vast op de behuzng van het reduceerventel om de borgclp vast te houden. Het door Dräger aanbevolen aanhaalkoppel s 1,2 Nm tm 2000 Edte 07: Jun Wjzgngen voorbehouden 41

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1

SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1 SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1 Index Deel 1 Aansprakelijkheidsverklaring Deel 2 Inleiding en veiligheidswaarschuwingen Deel 3 Productbeschrijving en beoogd gebruik Deel 4 Technische gegevens Deel

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak Stofzugen was nog noot zo zung! SMRT POWER HOGE ZUIGKRCHT LG ENERGIE VERRUIK KLSSE COMPLETE C3 RED EcoLne Plus-motor 00 Watt PowerChp: altjd het juste 219.- vermogen voor een optmale rengng omschakelbare

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

tesa professionele producten voor de vakman

tesa professionele producten voor de vakman tesa professonele producten voor de vakman Professonele oplossngen voor bouw, renovate en decoratewerk ASSORTIMENT Kleven s ons vak. Extreme omstandgheden tesa 4600 Xtreme Condtons Beplesterngstapes voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 3 e trimester 2004

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 3 e trimester 2004 WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf 3 e trmester 2004 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Dremaandeljkse publcate Nr. 3 1 e jaarjang 3

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie