SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin"

Transcriptie

1 NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: W W W W W Models: C C C C C Utgave 9 / 04 Udgave Utgåva E

2 Vertalng van de orgnele gebruksaanwjzng NL Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem hoge sputdrukken. 3 Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht het sputpstool noot op uzelf, op andere personen of op deren. Het sputpstool noot zonder aanraakbevelgng gebruken. Behandel een sputverwondng net als een gewone snjwond. Bj hudletsel door bedekkngsmateraal drect een arts raadplegen voor een snelle, deskundge behandelng. Informeer de arts over het gebrukt bedekkngsmateraal of oplosmddel. Elke keer voordat het apparaat n gebruk wordt genomen, moeten de onderstaande punten, overeenkomstg de handledng, n acht worden genomen:. Apparaten met gebreken mogen net worden gebrukt.. Wagner-sputpstool met velghedshendel aan de trekker borgen. 3. Aardng controleren. 4. Toelaatbare werkdruk van de hogedrukslang en het sputpstool controleren. 5. Alle verbndngen op lekkage controleren. De aanwjzngen m.b.t. perodeke schoonmaak- en onderhoudsbeurten moeten streng worden aangehouden. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat en bj edere werkonderbrekng moeten de onderstaande regels n acht worden genomen:. Sputpstool en slang van druk ontlasten.. Wagner-sputpstool met velghedshendel aan de trekker borgen. 3. Apparaat utschakelen. Let op de velghed! SuperCoat

3 Inhoud NL Inhoud Pagna. Velghedsvoorschrften voor het Arless-sputen.... Utleg van de gebrukte symbolen.... Luchtcompressor velghed Opstellng op een oneffen terren Onderdelen de bevrezen Overzcht van de toepassngen Toepassngsgebeden Bedekkngsmateralen Beschrjvng van het apparaat Arless-methode De werkng van het apparaat Schematsche tekenng van SuperCoat-apparaten Technsche gegevens van SuperCoat-apparaten Functoneren Opstellen Automatsch smeerapparaat Het voor gebruk geschkt maken van een neuwe sputnstallate Voorberedng op het sputen Sputen Procedure voor het drukloos maken van de nstallate Een Verstopte Sputmond Schoonmaken Rengng Inden u ontvlambare oplosmddelen gebrukt, volg dan de volgende specale schoonmaaknstructes De sputnstallate rengen Het luchtflter rengen...3 Pagna 7. Probleemoplossng Nevelpstool Luchtmotor Sputpatronen Vloestofpomp Reparate Onderhoud van de luchtmotor Onderhoud van de vloestofpomp SC30 / SC Onderhoud van de vloestofpomp SC45 / SC Onderhoud van de vloestofpomp SC Accessores en onderlen...78 Onderdelenljst hoodeenhed... 78/79 Onderdelenljst utslutend modellen voor wandmontage... 80/8 Onderdelenljst luchtmotor SC30 / SC /83 Onderdelenljst luchtmotor SC40 / SC60 / SC /85 Onderdelenljst vloestofpomp SC30 / SC /87 Onderdelenljst vloestofpomp SC45 / SC /89 Onderdelenljst vloestofpomp SC /9 Onderdelenljst Automatsche smeerapparaat... 9/93 Onderdelenljst hogedrukflter...94 Onderdelenljst ontluchtngsklepsysteem...95 Accessores voor SuperCoat-apparaten...96 Tabel voor sputstukken Wagner Tp HP...97 WAGNER-klantenservce... 00/0 Produktaansprakeljkhed jaar garante Professonal Fnshng Onderhoud Dageljks Onderhoud Onderhoud van de Fltermontage Onderhoud van het Luchtmotor Onderhoud van het Vloestofpomp...4 SuperCoat

4 Velghedsvoorschrften. Velghedsvoorschrften voor het Arless-sputen. Utleg van de gebrukte symbolen Deze handledng bevat nformate de u moet lezen en begrjpen voordat u het toestel gebrukt. Wanneer u bj een gedeelte aankomt dat een van de volgende symbolen bevat, dent u extra voorzchtg te werk te gaan en de nformate te allen tjde op te volgen. Let op Dt symbool geeft een mogeljk gevaar aan dat ernstg persoonljk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Belangrjke velghedsnformate volgt. Dt symbool geeft een mogeljk gevaar aan ten opzchte van uzelf of het toestel. Belangrjke nformate volgt over hoe u schade aan het toestel respecteveljk klener persoonljk letsel kunt voorkomen. Gevaar voor verwondngen door njecte Brandgevaar Explosegevaar Gftge en/of ontvlambare dampmengsels. Gevaar voor vergftgng en verbrandng Op deze plaatsen wordt belangrjke nformate gegeven waar specale aandacht aan dent te worden gegeven. NL GEVAAR: Persoonljk letsel door njecte - Een vloestofstraal onder hoge druk afkomstg ut dt apparaat s krachtg genoeg om de hud en het onderlggende weefsel bnnen te drngen, hetgeen kan leden tot ernstg persoonljk letsel waarbj zelfs amputate noodzakeljk kan bljken. Behandel een sputverwondng net als een gewone snjwond. Bj hudletsel door bedekkngsmateraal drect een arts raadplegen voor een snelle, deskundge behandelng. Informeer de arts over het gebrukt bedekkngsmateraal of oplosmddel. PREVENTIE: NOOIT het pstool op een lchaamsdeel rchten. NOOIT een lchaamsdeel n de vloestofstraal houden. NIET met een lchaamsdeel een eventuele lekkage n de vloestofslang proberen af te dchten. NOOIT uw hand voor het pstool houden. Handschoenen geven geen beschermng tegen persoonljk letsel door njecte. ALTIJD de trekker van het pstool vergrendelen, de compressor utschakelen en de druk laten ontsnappen voordat u het apparaat een onderhoudsbeurt geeft, de sputmond of beschermkap daarvan schoonmaakt, de sputmond verwsselt of het apparaat onbeheerd achterlaat. Utschakelen van de compressor betekent net automatsch dat het systeem drukloos wordt. De PRIME/SPRAY (doorsputen/sputen) selectehendel of ontluchtngsventel moeten n de juste stand gezet worden om de druk van het systeem te laten ontsnappen. Raadpleeg de PROCEDURE VOOR HET DRUKLOOS MAKEN VAN DE INSTALLATIE zoals beschreven n deze handledng. ALTIJD de beschermkap van de sputmond tjdens het sputen op zjn plaats laten. De beschermkap van de sputmond geeft enge beschermng, maar s hoofdzakeljk een waarschuwngsmddel. ALTIJD de sputmond verwjderen alvorens het systeem door te spoelen of te rengen. NOOIT een sputpstool gebruken waarvan de vergrendelng van de trekker net werkt en de beschermkap van de trekker net op de juste plaats zt. Alle accessores denen mnmaal geschkt te zjn voor gebruk op de maxmale toegestane bedrjfsdruk van de sputnstallate. Dt geldt tevens voor de sputmonden, pstolen, verlengstukken en slang. GEVAAR: Hogedrukslang - Er kan lekkage n de verfslang ontstaan ten gevolge van sljtage, knkken van de slang of verkeerd gebruk. Een lek kan de oorzaak zjn van het fet dat sputlak n de hud terechtkomt. Controleer de slang voor elk gebruk. PREVENTIE: Vermjd scherpe knkken n de hogedrukslang. De klenste bugngsstraal bedraagt ongeveer 0 cm. Rjd net over de hogedrukslang en bescherm de slang tegen scherpe voorwerpen en randen. Vervang een beschadgde hogedrukslang onmddelljk. Probeer een defecte hogedrukslang noot zelf te repareren! Elektrostatsche ladng van sputpstool en hogedrukslang wordt va de hogedrukslang afgeled. Daarom moet de elektrsche weerstand tussen de aanslutngen van de hogedrukslang geljk zjn aan of klener zjn dan één megaohm. Gebruk utslutend orgnele hogedrukslangen van Wagner voor een goede en velge werkng en een lange levensduur. Controleer voor elk gebruk alle slangen op nkervngen, lekkage, sljtage of utstulpng van de omhullng. Controleer op schade van of spelng n verbndngsstukken. Vervang de slang meteen nden zch een van deze stuates voordoet. SuperCoat

5 Repareer een verfslang noot. Vervang de slang door een geaarde hogedruk slang. Zorg ervoor de luchtslang en de sputslangen zodang zjn aangebracht dat het rsco op utgljden, strukelen en vallen mnmaal s. GEVAAR: Explose en brand - Oplosmddel- en verfdamp kunnen exploderen of n brand vlegen. Dt kan leden tot ernstg persoonljk letsel en/of materële schade. PREVENTIE: Gebruk geen stoffen de een ontvlammngspunt lager dan C hebben. Het ontvlammngspunt s de temperatuur waarbj een stof voldoende damp kan produceren om te ontvlammen. Gebruk het apparaat net n rumtes de onder de explosebevelgngsverordenng vallen. Zorg voor goede afzugng van de sputdampen alsmede voor een goede toevoer van verse lucht om opeenhopng van ontvlambare dampen n de sputrumte te voorkomen. Mogeljke ontstekngsbronnen (zoals statsche elektrctet, elektrsche apparaten, open vuur, waakvlammen, hete objecten en vonkvormng de ontstaat bj het nsteken en uttrekken van elektrctetssnoeren respecteveljk het bedenen van lchtschakelaars) vermjden. Net roken n de sputrumte. Plaats de sproeer op voldoende afstand van het te sputen voorwerp n een goed verluchte rumte (verleng de slang nden nodg). Ontvlambare dampen zjn vaak zwaarder dan lucht. Het berek drect boven het vloeroppervlak dent dan ook zeer goed te worden geventleerd. De compressor bevat onderdelen waarn vonkvormng kan optreden waardoor dampen kunnen ontsteken. Het toestel en andere objecten n en rond de sputrumte moeten correct worden geaard, om vonkvormng ten gevolge van statsche elektrctet te voorkomen. Gebruk alleen een geledende of geaarde hogedruk vloestofslang. Het pstool moet mddels de aanslutng van de slang geaard zjn. Utspoelen dent altjd n een aparte metalen contaner op lage druk te gescheden, waarbj de sputmond verwjderd dent te zjn. Houd het pstool stevg tegen de zjkant van de contaner aangedrukt om ervoor te zorgen dat de contaner geaard s en vonkvormng ten gevolge van statsche elektrctet wordt voorkomen. Volg de waarschuwngen en nstructes van de fabrkant van de stoffen en oplosmddelen op. Word vertrouwd met de MSDS-fche en de technsche gegevens van het coatngmateraal om het velg te kunnen gebruken. Kes de laagst mogeljke druk om het toestel ut te spoelen. Bj de rengng van de apparatuur met oplosmddel mag n geen g.eval n een reservor met een klene openng (spongat) worden gespoten of gepompt. Gevaar voor de vormng van een ontplofbaar gas/lucht-mengsel. Het reservor dent geaard te zjn. GEVAAR: Gevaarljke dampen - Verven, oplosmddelen en andere stoffen kunnen schadeljk zjn wanneer ze worden ngeademd of n aanrakng met het lchaam komen. Dampen kunnen ernstge msseljkhed, flauwvallen of vergftgng veroorzaken. NL Velghedsvoorschrften Alle lokale regelgevngen met betrekkng tot beschermng tegen gevaarljke dampen, moeten worden gerespecteerd. Draag een velghedsbrl. Ter beschermng van de hud denen beschermende kledng, handschoenen en eventueel hudcrème te worden toegepast. Neem bj het klaarmaken, het verwerken en het rengen van de apparatuur de voorschrften van de fabrkanten van de gebrukte stoffen, oplosmddelen en rengngsmddelen n acht. GEVAAR: Algemeen - dt kan ernstg persoonljk letsel of materële schade tot gevolg hebben PREVENTIE: Volg alle van toepassng zjnde lokale, provncale en natonale verordenngen nzake ventlate, brandprevente en bedenng. Bedenng van de trekker veroorzaakt een terugslag van de hand de het sputpstool vasthoudt. De terugslag van het sputpstool s bjzonder krachtg wanneer de sputmond s verwjderd en de hoge-druk nevelcompressor op een hoge sputdruk s ngesteld. Zet de drukregelaar op de laagst mogeljke stand alvorens de sputmond te verwjderen en de apparatuur te rengen. Gebruk alleen onderdelen de door de fabrkant zjn goedgekeurd. De gebruker neemt alle rsco s en aansprakeljkheden op zch wanneer hj onderdelen gebrukt de net voldoen aan de mnmale specfcates en velghedsrchtljnen zoals opgesteld door de fabrkant van de compressor. Volg ALTIJD de nstructes van de fabrkant van de stoffen nzake velg omgaan met verf en oplosmddelen. Reng al het materaal en verwjder onmddelljk gemorst oplosmddel om het rsco op utgljden te voorkomen. Draag gehoorbeschermers. Dt toestel kan een geludsnveau hoger dan 85 db(a) produceren. Laat dt toestel noot onbeheerd achter. Houd het ut de buurt van knderen en personen de net bekend zjn met de bedenng van nevelsputtoestellen. Apparaat weegt meer dan 36 kg. Er zjn dre personen nodg om het op te tllen. Net buten sputen wanneer er veel wnd staat. Het apparaat en alle verwante vloestoffen (bjv. hydraulsche ole) moeten op een mleuvrendeljke maner worden afgevoerd.. Luchtcompressor velghed SuperCoat-eenheden worden door lucht aangedreven (aangedreven door een luchtcompressor). Volg alle velghedsvoorzorgsmaatregelen de worden opgelegd door de fabrkant van de compressor met betrekkng tot elektrsche en algemene velghed. Plaats de compressor buten de drecte sputzone om een verstopte luchtnlaat bj de compressor met overbenevelng te vermjden. Als lak of andere ontvlambare materalen moeten worden gespoten, plaats de compressor dan ALTIJD buten de drecte sputzone. Zo net, kan dt een explose veroorzaken. SuperCoat-eenheden zjn utgerust met een nterne retourkraan de s ngesteld op automatsch luchtdruk vrjgeven wanneer de geregelde luchtdruk 7, bar (0,7 MPa) overschrjdt. Er kan een weng druk ut de retourkraan ontsnappen wanneer de geregelde luchtdruk 7, bar (0,7 MPa) nadert. Als de retourkraan wordt geactveerd, verlaag de druk n de luchtregelng van de eenhed dan door deze naar lnks te draaen. Deze acte zal de retourkraan resetten. PREVENTIE: Draag tjdens het sputen altjd een ademhalngsbeschermng. Lees alle bj het masker behorende nstructes opdat u zeker weet dat het de nodge beschermng zal beden. SuperCoat 3

6 Velghedsvoorschrften.3 Opstellng op een oneffen terren De voorzjde van het apparaat moet naar beneden wjzen, om weggljden te voorkomen. NL.4 Onderdelen de bevrezen De temperatuur van bepaalde onderdelen van de eenhed kan tjdens het gebruk dalen tot onder 0 C of er kan een bevroren laag zchtbaar worden. Raadpleeg onderstaande tekenng voor de pomponderdelen waar de vrestemperaturen zch het meest waarschjnljk zullen voordoen. Raad de onderdelen n deze zone net aan tjdens het gebruk van de eenhed. Bedrjfstemperatuur Dt apparaat zal correct functoneren n de beoogde omgevng, bj een temperatuur tussen +0 C en +40 C. Relateve vochtghed Dt apparaat zal correct functoneren bnnen een omgevng bj 50% RV, +40 C. Een hogere RV kan worden toegestaan bj lagere temperaturen. De aankoper zal metngen utvoeren om schadeljke effecten als gevolg van occasonele condensate te vermjden. Hoogte Dt apparaat zal correct functoneren tot maxmaal 00 m boven de gemddelde zeespegel. Vervoer en opslag Dt apparaat s bestand tegen, of s beschermd tegen vervoer- en opslagtemperaturen van -5 C tot +55 C en gedurende korte perodes tot maxmaal +70 C. Het werd verpakt om schade als gevolg van normale vochtghed, trllngen en schokken te voorkomen. 4 SuperCoat

7 Overzcht van de toepassngen. Overzcht van de toepassngen. Toepassngsgebeden Grondverven en het opbrengen van een endlaag bj grote oppervlakken, beschermngslagen opbrengen, mpregneren, bouwsanerng, voorgevelbeschermng en -renovate, roestbeschermng en beschermng van bouwwerken, daken van een laag voorzen, dakdchtng, betonsanerng en zware corrosebeschermng. Voorbeelden van te besputen objecten Utltetsbouw, tunnelbouw, koeltorens, bruggen, waterzuverngsnstallates en platte daken.. Bedekkngsmateralen Te verwerken bedekkngsmateralen Let op de Arless-kwaltet bj de te verwerken bedekkngsmateralen. Latexverven, dsperseverven, vlambeschermngs- en dkkelaagmateralen, koudverznk- en jzerglmmerverf, Arlesssputplester, sputbare ljm, antcorroseve mddelen, materalen voor een dkke coatng, en btumenachtge bedekkngsmateralen. De verwerkng van andere bedekkngsmateralen s utslutend toegestaan na goedkeurng van de frma Wagner. Flterng Ondanks het hogedrukflter s het n het algemeen aan te raden om het bedekkngsmateraal te fltreren (behalve bj het verwerken van de arless verbndngsflter). Roer het bedekkngsmateraal voor het begn van de werkzaamheden goed door. Attente: let er bj het doorroeren met een roerwerk met motoraandrjvng op, dat geen luchtbellen ontstaan. Lchtbellen storen bj het sputen en kunnen zelfs tot een onderbrekng leden. Vscostet Met de apparaten kunnen hoogvskeuze bedekkngs materalen worden verwerkt. Inden het hoogvskeuze bedekkngsmateraal net kan worden aangezogen, moet het volgens de voorschrften van de fabrkant worden verdund. NL 3. Beschrjvng van het apparaat 3. Arless-methode Beschrjvng van het apparaat Belangrjkste toepassngsgebeden zjn dkke lagen van hoogvskeus bedekkngsmateraal bj grote oppervlakken en een hoog verbruk. Een zugerpomp zugt het bedekkngsmateraal aan en transporteert het onder druk naar de sputkop. Het dekmateraal wordt onder erg hoge druk door het utende geperst en wordt op de maner geatomseerd. De hoge druk zorgt voor een mcrofjne verstuvng van het materaal. Daar er geen lucht wordt gebrukt tjdens dt proces, behalve om de pomp aan te drjven (door lucht aangedreven), wordt dt beschreven als een AIRLESS proces. Er wordt geen lucht gebrukt om het materaal ut het sputpstool te duwen (met luchtondersteunng). De voordelen van deze maner van sputen zjn een zeer fjne verstuvng, een nevelarme werkwjze en een glad oppervlak zonder luchtbellen. Behalve deze voordelen zjn nog de hoge werksnelhed en de goede hanteerbaarhed te noemen. 3. De werkng van het apparaat Om de werkng beter te doen begrjpen volgt nu kort de technsche opbouw. Wagner SuperCoat zjn hogedruksputeenheden de worden aangedreven door lucht de wordt voorzen door een luchtcompressor. Een luchtcompressor de s bevestgd aan een luchtslang drjft de luchtmotor () aan de vervolgens de zuger n de materaaltoevoerslang naar boven en beneden beweegt (), waardoor er sputmateraal va de sfonslang wordt opgetrokken (3). De luchtregulator (4) regelt de luchtdruk de n het systeem wordt toegelaten en s drect proportoneel aan de vloestofdruk de wordt geproduceerd. Voorbeeld: SuperCoat 30: 6,9 bar (0,69 MPa)-noterng op manometer (5) = 07 bar (0,7 MPa) bj pomputlaat Het nlaatventel gaat automatsch open, wanneer de zuger omhoog beweegt. Wanneer de zuger naar beneden beweegt, gaat het utlaatventel open. Het bedekkngsmateraal stroomt onder hoge druk door de hogedrukslang naar het sputpstool. Het bedekkngsmateraal verstuft, wanneer het de sputdop verlaat. Tweecomponenten-bedekkngsmateralen Houdt u exact aan de voorgeschreven verwerkngstjd. Bnnen deze tjd moet het apparaat zorgvuldg met een geschkt rengngsmddel worden doorgespoeld en ge rengd. Bedekkngsmateralen met scherpgerande toevoegngen Deze zorgen voor een snelle sljtage van ventelen, hogedrukslang, sputpstool en sputdop. De levensduur van deze onderdelen kan daardoor aanzenljk korter worden SuperCoat 5

8 Beschrjvng van het apparaat 3.3 Schematsche tekenng van apparaten Wagen (utslutend modellen op wagen) Luchtmotor 3 Manometer 4 Luchtflter / Vochtafscheder 5 Ontluchtngsklepsysteem 6 Vloestofpomp 7 Hevelslang 8 Geventleerde afslutklep NL 9 Automatsch smeerapparaat 0 Luchtregelaar Luchtslangverbndng Aardkabel 3 Hogedrukflter 4 Utlaat van hogedrukslang 5 Vulopenng voor de EasyGlde 6 Ontluchtngsslang 7 Afvoerslang smeerapparaat SuperCoat

9 3.4 Technsche gegevens van apparaten NL Beschrjvng van het apparaat SuperCoat 30 SuperCoat 45 SuperCoat 40 SuperCoat 60 SuperCoat 75 Modelnummer Wagen C C C C C Muurmontage W W W W W Max. werkdruk 07 bar (0,7 MPa) 30 bar (3 MPa) 76 bar (7,6 MPa) 44 bar (4,4 MPa) 57 bar (5,7 MPa) Max. druk luchtnlaat 6,9 bar (0,69 MPa) 6,9 bar (0,69 MPa) 6,9 bar (0,69 MPa) 6,9 bar (0,69 MPa) 6,9 bar (0,69 MPa) Drukverhoudng 30: 45: 40: 60: 75: Cyclussnelhed per gallon / lter, / 5,6 3, / 8,, / 5,6 3, / 8, 39,6 / 0,5 Volume per heen- en terugslag 78,3 cm3,6 cm3 78,3 cm3,6 cm3 95,5 cm3 Max. volumestroom / Cyclussnelhed (CPM) 60 CPM 0,7 l/mn 7,3 l/mn 0,7 l/mn 7,3 l/mn 5,7 l/mn 90 CPM 6,0 l/mn 0,9 l/mn 6,0 l/mn 0,9 l/mn 8,6 l/mn Vloestofnlaat (,54 cm) NPT (F) (,54 cm) NPT (F) (,54 cm) NPT (F) (,54 cm) NPT (F) 3/4 (,9 cm) NPT (F) Vloestofutlaat / (,7 cm) NPT (F) / (,7 cm) NPT (F) / (,7 cm) NPT (F) / (,7 cm) NPT (F) / (,7 cm) NPT (F) Slangverbndng 3/8 (0,95 cm) NPSM (M) 3/8 (0,95 cm) NPSM (M) 3/8 (0,95 cm) NPSM (M) 3/8 (0,95 cm) NPSM (M) 3/8 (0,95 cm) NPSM (M) Geschatte luchtbehoefte (SCFM) per gallon 6,9 bar (0,69 MPa) luchtdruk 8 SCFM (0,79m3/mn) 40 SCFM (,3m3/mn) 36,4 SCFM (,03m3/mn) 53 SCFM (,50m3/mn) 67,9 SCFM (,9m3/mn) Luchtnlaat 3/4 (,9 cm) NPT (F) 3/4 (,9 cm) NPT (F) 3/4 (,9 cm) NPT (F) 3/4 (,9 cm) NPT (F) 3/4 (,9 cm) NPT (F) Max. geludsnvea 06 db* 06 db* 06 db* 0 db* 04 db* Geludsdrukoutput 9 db* 9 db* 9 db* 5 db* 7 db* Gewcht Wagen 59,9 kg 60,3 kg 63,5 kg 63 kg 6, kg Muurmontage 4,7 kg 4, kg 45,3 kg 44,4 kg 43, kg max. Vskostät mpa s mpa s mpa s mpa s mpa s Afmetngen L x H x B Wagen 88,3 cm x 66,7 cm x 4,5 cm Muurmontage 48,9 cm x 34,3 cm x 05,4 cm Max. temperatur van get bedekkngsmateraal 60 C Flterelement (stadaardutustng) Mazen 50, 8 n Max. bandspannng Wagen 0, MPa ( bar, 30 PSI) * Gemeten op een afstand van m naast het apparaat en,60 m boven geludsharde bodem, bj een werkdruk van 0 bar ( MPa). SuperCoat 7

10 Functoneren 4. Functoneren Deze apparatuur produceert een vloestofstroom bj een uterst hoge druk. Lees en begrjp onderstaande waarschuwngen n het onderdeel Velghedsvoorschrften vooraan deze handledng voordat u deze apparatuur gebrukt. 4. Opstellen. Zorg ervoor dat de hevelslang verbonden (afb. 5, pos. ) s met het vloestofgedeelte () en dat de ontluchtngsslang verbonden (3) s met de ontluchtngsklep (4). Er hangt aan het manneljke ende van bede slangen n de fabrek aangebrachte PTFE kleefben en ze moeten goed vastgemaakt worden. Om de sfonslang te orënteren, draa de draaspl (5) los en rcht de sfonslang naar de gewenste locate. NL 4. Vul het olereservor voor de helft met EasyGlde (P/N ). Dt verlengt de levensduur van de pakkng. Let op EasyGlde voorkomt verhoogde sljtage van de pakkngen. 5. Controleer dat de luchtcompressor beantwoordt aan de nodge vermogensveresten om de sproeer effectef te laten werken. Ze Technsche gegevens, onderdeel 3.4 om de luchtbehoeften te bepalen. De behoeften varëren per model. 6. Voordat de compressor op de eenhed wordt aangesloten, voer de volgende stappen ut om een onvoorzene opstart te vermjden: a. Slut de afslutklep (afb. 7, pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste. b. Draa de luchtregulator () volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. c. Opent de ontluchtngsklep (3) door het volledg n tegenwjzerzn te draaen Bevestg mnmaal 5 m nylon luchtvrje sputslang aan het sputstuk. Gebruk geen PTFE-tape of afdchtngsmddel met schroefdraad op de verbndng van de sputslang. 3. Bevestg een luchtvrj sputpstool op de sputslang. Bevestg de tp nog net op het sputpstool. Verwjder de tp als deze al s bevestgd. a. Om twee pstolen te gebruken, verwjdert u de plug van de tweede pstoolutlaat op de fltermontage. Bevestg een slag en pstool op de utlaat. 7. Verwjder met behulp van een moersleutel de rode plug van de luchtslangfttng (afb. 8, pos. ). Bevestg de luchtslang en draa vast met een moersleutel. Alle eenheden zjn utgerust met een 3/4 NPT (F) luchtslangfttng. Voor het gebruk van meerdere pstolen, slut u het sprutstuk voor meerdere pstolen aan op de enkele utlaat van het pstool. Bevestg een slag en pstool op elke utlaat. Alle aanslutngen de net worden gebrukt, moeten worden afgesloten. Het s belangrjk om op een correcte wjze te aarden. De doorstromng van bepaalde stoffen door de nylon vloestofslang zal een opbouw van statsch elektrsche ladng tot gevolg hebben, de bj ontladng de aanwezge dampen van oplosmddelen kan ontvlammen en een explose kan veroorzaken. 8 SuperCoat

11 8. Zorg ervoor dat de sproeer geaard s. Alle sproeers zjn utgerust met een aardngskabel (). Bevestg het utende van de aardngskabel n de aarde. NL Functoneren 4. Automatsche smeerapparaat De automatsche smeerunt (afb. 0, pos. ) smeert de lucht de aan het systeem wordt geleverd. Deze wordt n de fabrek ngesteld voor de juste njectesnelhed en moet net worden aangepast totdat het reservor moet worden bjgevuld met MotorCare (05339) smeermddel. Controleer het nveau va de openngen () n de zjkant van de beschermkap van de luchtmotor. Na het bjvullen van het reservor moet de automatsche smeerunt worden aangepast. Draa de stelschroef () rechtsom om de njectesnelhed met MotorCare (05339) verhogen en naar lnks om deze te verlagen. 9. Fltreer alle verf met behulp van een nylon zeef om zeker te zjn van een probleemloze bedenng en om veelvuldge rengng van het nlaatrooster en de pstoolflter te vermjden. 0. Zorg ervoor dat de sputrumte goed geventleerd s om gevaar te voorkomen bj het werken met vluchtge oplosmddelen of utlaatgassen. Als lak of andere ontvlambare materalen moeten worden gespoten, plaats de compressor dan ALTIJD buten de drecte sputzone. Zo net, kan dt een explose veroorzaken.. Plaats de compressor buten de drecte sputzone om een verstopte luchtnlaat bj de compressor met overbenevelng te vermjden. Controleer de njectesnelhed door de stroom langs de openngen n de zjkant van de beschermkap te observeren. De juste stroomsnelhed s druppel MotorCare (05339) per mnuut Wanneer bj koud weer jsvormng kan optreden kan dt verhoog de njectesnelhed. SuperCoat 9

12 Functoneren 4.3 Het voor gebruk geschkt maken van een neuwe sputnstallate Een neuwe sputnstallate wordt geleverd met testvloestof n het vloestofreservor om roestvormng tjdens vervoer en opslag te voorkomen. Deze vloestof dent met behulp van rengngsmddel goed ut het systeem te worden gespoeld alvorens met sputen te begnnen. Let op Houd de trekker van het sputpstool altjd vergrendeld terwjl u het systeem voorberedt.. Hang de hevelslang n een contaner met sprtus.. Plaats de aftapslang n de metalen afvalcontaner. 3. Slut de afslutklep (afb., pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste. 4. Schakel de luchtcompressor n. 5. Draa de luchtregulator () volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. 6. Opent de ontluchtngsklep (3) door het volledg n tegenwjzerzn te draaen. 7. Open de afslutklep (). De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. 8. Draa de luchtregulator () naar rechts om de druk te verhogen tot de sproeer unforme crkels maakt en het oplosmddel vrj ut de ontluchtngsslang stroomt. 9. Laat de sputnstallate 5 tot 30 seconden lopen om de testvloestof door de aftapslang en n de afvalcontaner te spoelen. 0. Schakel de sputnstallate ut. a. Draa de luchtregulator volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. b. Slut de afslutklep. 3 NL 4.4 Voorberedng op het sputen Voorafgaand aan het sputen van materaal s het belangrjk zeker te zjn dat de vloestof n het systeem compatbel s met het materaal dat zal worden gebrukt. Let op Vloestoffen e n verf de net geschkt zjn om samen te worden gebrukt, kunnen er voor zorgen dat de ventelen verstopt raken, waardoor het vloestofreservor van de sputnstallate ut elkaar gehaald en gerengd moet worden. Houd de trekker van het sputpstool altjd vergrendeld terwjl u het systeem voorberedt.. Hang de hevelslang n een contaner met het juste oplosmddel. Inden u sput met latex op waterbass, spoel dan met warm, schoon water. Inden u een andere stof gebrukt, neem dan contact op met de fabrkant van de stof voor een geschkt oplosmddel.. Plaats de aftapslang n de metalen afvalcontaner. 3. Slut de afslutklep (afb. 8, pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste. 4. Schakel de luchtcompressor n. 5. Draa de luchtregulator () volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. 6. Opent de ontluchtngsklep (3) door het volledg n tegenwjzerzn te draaen. 7. Open de afslutklep (). De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. 8. Draa de luchtregulator () naar rechts om de druk te verhogen tot de sproeer unforme crkels maakt en het oplosmddel vrj ut de ontluchtngsslang stroomt. 9. Laat de sputnstallate 5 tot 30 seconden lopen om de testvloestof door de aftapslang en n de afvalcontaner te spoelen. 0. Schakel de sputnstallate ut. a. Draa de luchtregulator volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. b. Slut de afslutklep. Zorg ervoor dat er geen sputmond of beschermkap van een sputmond op het sputpstool geïnstalleerd s.. Slut de ontluchtngsklep af door het volledg n tegenwjzerzn te draaen.. Open de afslutklep. De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. Het systeem staat nu onder druk. 3. Draa de luchtregelaar naar lnks om de druk te verhogen tot de sproeer unforme crkels maakt. De meter op de luchtregelaar moet tussen 4-5,5 bar aangeven. De luchtregelaar kan op zjn plaats worden vergrendeld door de knop n te drukken. Ontgrendel de regelaar door de knop er ut te trekken. 4. Ontgrendel het pstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de ontgrendelde poste te draaen. Om het pstool te aarden, houdt het bj het doorspoelen tegen de rand van een metalen contaner. Inden u dt net doet, kan dt leden tot een ontladng van statsche elektrctet hetgeen brand tot gevolg kan hebben. 0 SuperCoat

13 5. Actveer het pstool n de metalen afvalcontaner totdat het oude oplosmddel weg s en er neuw oplosmddel ut het pstool komt. 6. Vergrendel het pstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de vergrendelde poste te draaen. Persoonljk letsel door njecte Raadpleeg de handledng voor uw sputpstool voor nformate over het vergrendelngsmechansme en over hoe het sputpstool vergrendeld moet worden. 7. Leg het pstool neer en verhoog de druk door de luchtregelaar langzaam naar lnks te draaen, naar maxmaal 6,9 bar (0,69 MPa). Zorg ervoor dat de meternoterng op de luchtregelaar NIET hoger dan 6,9 bar (0,69 MPa) gaat. 8. Controleer het gehele systeem op lekkage. Volg n geval van lekkages de procedure voor het drukloos maken van de nstallate n deze handledng alvorens koppelngen of slangen vast te draaen. 9. Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate (Deel 4.6) n deze handledng alvorens van oplosmddel over te gaan op verf. Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate wanneer u de sputnstallate utschakelt om een bepaalde reden, zoals ten behoeve van een onderhoudsbeurt of het aanpassen van een onderdeel van het sputsysteem, het verwsselen of schoonmaken van sputmonden of klaarmaken om te rengen. 4.5 Sputen. Hang de hevelslang n een contaner met verf.. Plaats de aftapslang n de metalen afvalcontaner. 3. Slut de afslutklep (afb., pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste. 4. Schakel de luchtcompressor n. 5. Draa de luchtregulator () volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. 6. Opent de ontluchtngsklep (3) door het volledg n tegenwjzerzn te draaen. 7. Open de afslutklep (). De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. 8. Draa de luchtregulator () naar rechts om de druk te verhogen tot de sproeer unforme crkels maakt en het sputmateraal vrj ut de ontluchtngsslang stroomt. 9. Schakel de sputnstallate ut. a. Draa de luchtregulator volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. b. Slut de afslutklep. 0. Haal de aftapslang ut de afvalcontaner en plaats deze n de contaner met verf.. Slut u het ontluchtngsklep door deze volledg rechtsom te draaen.. Open de afslutklep. De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. SuperCoat NL Functoneren 3. Draa de luchtregelaar naar lnks om de druk te verhogen tot de sproeer unforme crkels maakt. De meter op de luchtregelaar moet tussen 4-5,5 bar aangeven. 4. Ontgrendel het pstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de ontgrendelde poste te draaen. Om het pstool te aarden, houdt het bj het doorspoelen tegen de rand van een metalen contaner. Inden u dt net doet, kan dt leden tot een ontladng van statsche elektrctet hetgeen brand tot gevolg kan hebben. 5. Actveer het pstool n de metalen afvalcontaner totdat alle lucht en vloestof ut de sputslang gelopen zjn en de verf vrjeljk ut het pstool stroomt. 6. Vergrendel het pstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de vergrendelde poste te draaen. 7. Slut de afslutklep (afb., pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste. 8. Bevestg de beschermkap van de sputmond en de sputmond aan het pstool zoals aangegeven n de handledngen van de sputmond of van de beschermkap van de sputmond. Persoonljk letsel door njecte. Zorg dat tjdens het sputen de beschermkap van de sputmond steeds op zjn plaats bljft. Actveer het sputpstool alleen wanneer de sputmond n de stand doorsputen of sputen staat. Vergrendel altjd de trekker van het pstool alvorens de sputmond te verwjderen, deze te vervangen of deze te rengen. 9. Open de afslutklep. De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. 0. Verhoog de druk door de luchtregelaar langzaam naar lnks te draaen en test het sputpatroon op een stuk karton. Pas de regelaar aan tot de sputnevel van het pstool volledg geatomseerd s. Controleer de druknoterng op de luchtmeter. De verfdruk s drect proportoneel met de hoeveelhed luchtdruk. Voorbeeld: SuperCoat 30: 6,9 bar (0,69 MPa)-noterng op manometer = 07 bar (0,7 MPa) bj pomputlaat Zorg ervoor dat de meternoterng op de luchtregelaar NIET hoger dan 6,9 bar (0,69 MPa) gaat.. Van zodra de correcte luchtdruk s ngesteld, vergrendelt u de luchtregelaar door de knop n te drukken. Het gebruk van een hogere druk dan verest, zal alleen zorgen voor sljtage van de utenden. Gebruk de rchtljnen bj het bepalen van de laagste druk voor een correcte atomserng. Raadpleeg de fabrkant van de materalen voor rchtljnen bj het bepalen van de correcte luchtdruk.

14 Functoneren 4.6 Procedure voor het drukloos maken van de nstallate Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate wanneer u de sputnstallate utschakelt om een bepaalde reden, zoals ten behoeve van een onderhoudsbeurt of het aanpassen van een onderdeel van het sputsysteem, het verwsselen of schoonmaken van sputmonden of klaarmaken om te rengen.. Vergrendel het sputpstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de vergrendelde poste te draaen.. Slut de afslutklep. 3. Opent de ontluchtngsklep door het volledg n tegenwjzerzn te draaen. 4. Ontgrendel het pstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de ontgrendelde poste te draaen. 5. Houd het metalen gedeelte van het pstool stevg tegen de zjkant van een metalen afvalcontaner aangedrukt om het pstool te aarden en het opbouwen van statsche elektrctet te voorkomen. 6. Actveer het pstool om eventuele druk n de slang te laten ontsnappen. 7. Vergrendel het pstool door de vergrendelng van het sputpstool naar de vergrendelde poste te draaen. 4.7 Een verstopte sputmond schoonmaken. Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate n het hoofdstuk Functoneren van deze handledng.. Als de sputmond verstopt s, draa het handvat van de sputmond 80 rond tot het pjltje op het handvat n tegenovergestelde rchtng van de sputrchtng wjst en het handvat n de omgekeerde poste klkt. NL 5. Rengng Let op Rengng De sputnstallate, slang en het pstool moeten elke dag na gebruk grondg schoongemaakt worden. Inden u dt net doet, kunnen bepaalde stoffen zch ophopen en de prestate van de sputnstallate ernstg belemmeren. Inden u sprtus of eng ander oplosmddel gebrukt om de sputnstallate, slang en het pstool schoon te maken, moet u altjd de pstoolsputmond verwjderen en sputen met een mnmale druk. Inden er ontvlambare dampen aanwezg zjn, kan opgebouwde statsche elektrctet resulteren n brand of een explose. 5. Inden u ontvlambare oplosmddelen gebrukt, volg dan de volgende specale schoonmaaknstructes Het sputpstool bj voorkeur altjd buten utspoelen terwjl u tenmnste een slanglengte van de compressor verwjderd bent. Inden u de utgespoelde oplosmddelen opvangt n een metalen 3,8 lter contaner, dent u deze contaner n een lege 9 lter contaner te plaatsen voordat u de oplosmddelen utspoelt. De rumte moet vrj van ontvlambare dampen zjn. Volg alle overge rengngsnstructes. 5. De sputnstallate rengen. Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate (Deel 4.6) zoals vermeld n het onderdeel Functoneren van deze handledng.. Verwjder de sputmond van het pstool en de beschermkap van de sputmond en reng het toestel met een borstel en het geschkte oplosmddel. 3. Hang de hevelslang n een contaner met het juste oplosmddel. 3. Haal de trekker van het pstool eenmaal over zodat de druk de verstoppng erut kan blazen. Haal de trekker van sputmond NOOIT meer dan ÉÉN keer per keer over n de omgekeerde poste. Deze procedure kan herhaald worden tot de sputmond net meer verstopt s. Let op Gebruk bj het rengen van emalle op olebass, verns, steenkoolteer en epoxyhars alleen geschkte oplosmddelen. Neem contact op met de fabrkant van de vloestof voor het aanbevolen oplosmddel. 4. Plaats de aftapslang n de metalen afvalcontaner. 5. Slut de afslutklep (afb. 3, pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste. 6. Schakel de luchtcompressor n. 7. Draa de luchtregulator () volledg naar lnks naar de laagste druknstellng. 8. Opent de ontluchtngsklep (3) door het volledg n tegenwjzerzn te draaen. De utstoot van de sputmond gebeurt aan een zeer hoge druk. Contact met geljk welk lchaamsonderdeel kan gevaarljk zjn. Plaats geen vnger voor de utgang van het pstool. Rcht het pstool naar nemand. Gebruk het sputpstool noot zonder de correcte beschermkap van de sputmond. 3 SuperCoat

15 Rengng 9. Open de afslutklep. De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. 0. Laat het oplosmddel door de sputnstallate crculeren en spoel de sputmateraal ut de aftapslang n de metalen afvalcontaner.. Slut de afslutklep (afb. 3, pos. ). De afbeeldng toont de handgreep n de gesloten poste.. Slut u het ontluchtngsklep door deze volledg rechtsom te draaen. 3. Open de afslutklep. De handgreep moet nu n ljn met de klep staan. Om het pstool te aarden, houdt het bj het doorspoelen tegen de rand van een metalen contaner. Inden u dt net doet, kan dt leden tot een ontladng van statsche elektrctet hetgeen brand tot gevolg kan hebben. 4. Actveer het pstool n de metalen afvalcontaner totdat de verf ut de slang s gespoeld en er oplosmddel ut het pstool komt. 5. Bljf het sputpstool n de afvalcontaner actveren totdat het oplosmddel dat ut het pstool komt schoon s. Pomp voor lange-termjn opslag of opslag wegens koud weer sprtus door het gehele systeem. 6. Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate zoals vermeld n het onderdeel bedenng van deze handledng. 7. Berg de sputnstallate n een schone, droge rumte op. NL 6. Onderhoud Onderhoud Volg vooraleer verder te gaan de procedure voor het drukloos maken van de nstallate op de eerder n deze handledng utgelegd staat. Volg daarbovenop allee andere waarschuwngen op om het rsco op een blessure door njecte, bewegende onderdelen of elektrsche schok te vermnderen. Schakel de verstuver altjd ut vooraleer er gebruk van te maken! 6. Dageljks Onderhoud Twee dageljkse procedures zjn verest voor een gebrukeljk bedenngsonderhoud van deze verstuver: A. Smeren van de bovenste verpakkngen. B. Schoonmaken van de stenenvanger. A) Smeren van de Bovenste Verpakkngen. Verwjder de verf de langs de bovenste verpakkngen n de olebeker (afb. 5, pos. ) boven het vloestofgedeelte s gesjpeld.. Vul de olebeker voor de helft met EasyGlde (P/N ), geleverd door de fabrek. Dt zal de levensduur van de verpakkngen verlengen. Let op Berg de sputnstallate net op zonder deze eerst drukloos te maken. 5.3 Het luchtflter rengen Het luchtflter blokkeert eventueel afval of deeltjes de aanwezg zjn n de aangeleverde lucht van de luchtcompressor. Het s belangrjk dat dt flter na elk gebruk wordt gecontroleerd.. De n deser Bedenanletung m Abschntt Betreb beschrebenen Schrtte zur Druckentlastung ausführen (Abschntt 4.6).. Draa de flterbehuzng los () de zch onder de beschermkap van de luchtmotor bevndt. 3. Verwjder en nspecteer het flter () n het reservor. Inden het vul s, reng het met warm zeepwater. 4. Plaats het flter terug n de behuzng. Draa de behuzng n poste onder de beschermkap van de motor. Wanneer de flterbehuzng correct s teruggeplaatst, moet de pjl naar boven (s) zchtbaar zjn bnnen het kjkvenster (3). Zorg ervoor dat de olebeker net overloopt en n de verf druppelt. B) Schoonmaken van de Stenenvanger. De stenenvanger zal verstopt geraken en dent mnstens dageljks schoongemaakt te worden.. Maak de moer (afb. 6, pos. ) de stenenvanger vastmaakt aan de hevelbus los. 3. Verwjder de stenenvanger () van onderaan de hevelbus. 4. Maak grondg schoon met het geschkte oplosmddel. 3 SuperCoat 3

16 Onderhoud 6. Onderhoud van de Fltermontage Maak de flter geregeld schoon. Vule of verstopte flters kunnen de capactet van de flter ernstg vermnderen en de oorzaak zjn van een aantal systeemproblemen zoals slechte sputpatronen, verstopte sputmonden, enz. Schoonmaken (afb. 7) Voer de volgende procedure ut om de flter schoon te maken.. Volg de procedure voor het drukloos maken van de nstallate n het hoofdstuk Functoneren van deze handledng.. Verwjder de montage van de flterkap (). 3. Haal het flterelement (3) met bal () volledg ut de flter (4). 4. Maak schoon bnnenn de flter, flterelement met bal en montage van de flterkap door het geschkte oplosmddel te gebruken. Wees voorzchtg bj het behandelen van onderdelen, want vul, pun, krassen of kerven kunnen het afsluten van o-vormge rngen of pakkngen tegenwerken. Dt flterelement fltert van bnnen naar buten. Zorg er zeker voor dat het flterelement bnnenn grondg s schoongemaakt. Dompel onder n oplosmddel om verharde verf los te maken of vervang deze. 3 NL 6.3 Onderhoud van het Luchtmotor Luchtmotoren veresten een normaal onderhoud en servce-nspecte na 500 bedrjfsuren. Servceprocedures bestaan ut het vervangen van de motorservcekt, klen. Men raadt aan dat één motorservcekt, groot (de de klene kt omvat) voorhanden wordt gehouden voor normaal onderhoud en reparates n noodgevallen. Controleer de specfcates van het ndvduele model voor de correcte onderdeelnummers. 6.4 Onderhoud van het Vloestofpomp Inden de verstuver voor een langere perode net zal gebrukt worden, wordt het aanbevolen dat er na de schoonmaak een EasyClean (P/N ) als bewaarmddel wordt ngebracht. Verpakkngen kunnen mogeljk utdrogen door langdurg net te gebruken. Dt s voornameljk het geval voor de bovenste verpakkngset waarvoor EasyGlde (P/N ) aanbevolen s bj normaal gebruk. Inden de verstuver gedurende ene lange tjd net gebrukt s, s het mogeljk nodg de pomp te prmen met oplosmddel. Het s van het allergrootste belang dat de draden op de koppelng van de hevelslang op een correcte maner afgesloten zjn. Om het even welk luchtlek zal leden tot een foute werkng van de verstuver en kan het systeem mogeljk schade toebrengen. Het op en neer vegen dent ongeveer even lang te duren (de ene mag net langer duren dan de andere). Een snelle veeg op en neer kan mogeljk wjzen op lucht n het systeem of op een slecht functonerende klep of zttngen (ze het hoofdstuk Probleemoplossng) Inspecte (afb. 7) Inspecteer allee onderdelen van de fltermontage vooraleer opneuw te monteren.. Inspecteer de bal bnnenn het flterelement. Vervang het flterelement nden de bal drukschrammen of krassen vertoont.. Inspecteer de twee PTFE pakkngen (5, 6) op msvormngen, groeven of nsnjdngen. Vervang nden nodg. Opneuw Monteren (afb. 7) Monteer de flter opneuw na allee onderdelen te hebben schoongemaakt en geïnspecteerd.. Plaats het flterelement (3) met bal () n de flter (4) De boven- en onderkant van het flterelement met bal zjn dentek.. Plaats de dunne PTFE pakkng (6) op de trede aan de bovenkant van de flter (4). 3. Plaats de dkke PTFE pakkng (5) op de bovenkant van de dunne pakkng (6). 4. Maak de montage van de flterkap () vast aan de flter (4). 4 SuperCoat

17 7. Probleemoplossng 7. Nevelpstool NL Probleemoplossng Probleem Oorzaak Oplossng A. Spatpstool. Lucht n het systeem. Vul pstool 3. Naaldmontage ut aanpassng 4. Gebroken of gekraakte zttng. Inspecteereer verbndngen op luchtlekken.. Haal ut elkaar en maak schoon. 3. Inspecteer en pas aan. 4. Inspecteer en vervang. B. Pstool schakelt net ut. Versleten of gebroken naald & zttng. Naaldmontage ut aanpassng 3. Vul pstool C. Pstool sput net. Geen verf. Verstopte flter of sputmond 3. Gebroken naald n pstool. Vervang.. Pas aan. 3. Maak schoon.. Controleer vloestofaanvoer.. Maak schoon. 3. Vervang. 7. Luchtmotor Probleem Oorzaak Oplossng A. Motor stopt boven- of onderaan een slag, er ontsnapt geen lucht wanneer het pstool s geopend.. Aanslutng van zugerstang op vloestofhouder zt los.. Trpveren of klepveer gebroken. 3. Motor zt vast door jsvormng of gebrek aan smerng.. Draa de aanslutngen vast.. Inspecteer en vervang nden nodg. 3. Voeg 30W ole zonder detergent toe aan de handmatge olebedenng. Als het probleem aanhoudt, nstalleer dan een vochtscheder en een automatsche smeerunt. B. Motor stopt, lucht ontsnapt va utlaat wanneer het pstool s geopend.. Ze herboven.. Luchtklep zt op dood punt. 3. O-rngen zjn versleten of beschadgd.. Ze herboven.. Verwjder een van de trpveerhouders, plus de trpveer en de kogel. Duw de plunjerklep omhoog of omlaag, smeer, zet weer n elkaar en start opneuw. 3. Installeer de klene servcekt en volg de nstructes n de sectes Algemeen onderhoud en Servce van de handledng. Als er stof of vul n de motor wordt gevonden, controleer dan de luchttoevoer voor vervulng. SuperCoat 5

18 Probleemoplossng 7.3 Sputpatronen NL Probleem Oorzaak Oplossng A. Sporen. Onvoldoende aanvoer van vloestof. Vloestof verstuft net correct: Verhoog vloestofdruk. Schakel over op sputmond met klenere openng. Verlaag vscostet van vloestof. Kort de slang n. Maak pstool en flter(s) schoon. Vermnder aantal pstolen de pomp gebruken. B. Zandloper. Onvoldoende aanvoer van vloestof. Zelfde als herboven. C. Verwrongen. Verstopte of versleten sputmond. Maak sputmond schoon of vervang het. D. Patroon bredt ut en trekt samen (golft). Zuglek. Stotende aanvoer van vloestof. Inspecteer op lek zugerslang.. Schakel over op sputmond met klenere openng. Installeer pulsatebevochtger n systeem of spoel bestaande door. Vermnder aantal pstolen de pomp gebruken. Verwjder beperkngen n systeem. Maak scherm sputmond schoon wanneer de flter gebrukt s. E. Rond patroon. Versleten sputmond. Vloestof te zwaar voor sputmond. Vervang sputmond.. Verhoog druk. Verdun materaal. Vervang sputmond. 6 SuperCoat

19 7.4 Vloestofpomp NL Probleemoplossng Probleem Oorzaak Oplossng A. Pomp veegt enkel omhoog of gaat traag omhoog en snel omlaag (wordt neerwaartse dukveeg genoemd). Bal n onderste voetklep zt net op de plaats door vulns of sljtage. Materaal te kleverg voor hevel. 3. Luchtlek aan hevelkant of beschadgde hevelslang. Hevel mogeljk te klen voor zwaar materaal. 4. Bovenste pakkngmoer (nden van toepassng) zt los of de bovenste pakkngen zjn versleten.. Verwjder voetklep. Maak schoon en nspecteer. Test voetklep door te vullen met water. Vervang de bal nden deze er net n slaagt de zttng af te sluten.. Dun materaal contact fabrkant voor geschkte verdunnngsprocedures. 3. Maak allee verbndngen tussen pomp en verfhouder vast. Vervang nden beschadgd. Schakel over op hevelset met grotere dameter. 4. Als vastdraaen van de bovenste pakkngmoer net helpt, vervang dan de bovenste pakkngen. B. Pomp veegt enkel omlaag of gaat snel omhoog en traag omlaag C. Pomp gaat snel omhoog en omlaag, materaal leverend D. Pomp moves up en down slowly when sputpstool s shut off E. Net genoeg vloestofdruk n het pstool F. Pomp sputtert bj omhoog of omlaag vegen. Bovenste bal zt net op de plaats door vulns of sljtage. Onderste verpakkngsset s versleten. Materaalhouder s leef of materaal s te dk om door de hevelslang te vloeen. Onderste bal zt vast n zttng voetklep 3. Hevelslang s geknkt of zt los. Losse verbndngen. Ontluchtngsklep s gedeelteljk open of ontluchtngsklep s versleten. Zttng van onderste verpakkng s versleten.. Bovenste en/of onderste bal zt net op de plaats. Sputmond s versleten. Compressor (bj pneumatsche unts) s te klen. Utgangsflter of pstoolflter s verstopt 3. Laag voltage en/of onvoldoende ampères 4. Grootte of lengte van de slang s te smal of te lang. Oplosmddel ledde tot opzwellen bovenste verpakkng. Controleer bovenste zttng en bal met water. Vervang zttng nden de bal er net n slaagt af te sluten.. Inden versleten, vervang verpakkngsset.. Vul opneuw met neuw materaal. Inden dt te dk s, verwjder hevelslang, dompel vloestofgedeelte onder n materaal en start pomp op n prme. Voeg verdunner aan materaal toe. Schakel over naar grotere hevelset. Open ontluchtngsklep om lucht te verwjderen en pomp opneuw op te starten.. Verwjder voetklep. Maak bal en zttng schoon. 3. Trek recht.. Controleer alle verbndngen tussen pomp en pstool. Maak vast nden nodg. Inden er materaal vloet ut de ontluchtngsslang, slut ontluchtngsklep af of vervang, nden nodg. Inden geen van bovenstaande van toepassng s, vervang onderste verpakkng.. Breng ballen weer op de plaats door schoon te maken.. Vervang.. Maak flter schoon of vervang het. Beveel de juste afmetngen van slang en/of luchtcompressor aan. 3. Controleer elektrsche bedenng. Verbeter nden gewenst. 4. Verhoog slanggrootte om drukverlagng n de slang tot een mnmum te beperken en/of vermnder slanglengte.. Draa de bovenste pakkngmoer een kwartslag terug (nden van toepassng) en start de pomp opneuw. Herhaal, nden nodg. SuperCoat 7

20 Reparate NL 8. Reparate 8. Onderhoud van de luchtmotor De volgende procedure mag alleen worden utgevoerd door een geautorseerd servcecenter van Wagner. Luchtmotors veresen een normale onderhoudsbeurt na 500 gebruksuren op de net-crculerende modellen. De onderhoudsprocedure bestaat ut de vervangng van de klene motorservcekt (ze volgende pagna voor onderdeelnummers). Het wordt aangeraden om één grote motorservcekt (de de klene kt omvat) voorhanden te gehouden voor normaal onderhoud en voor reparates n noodgevallen. Ze de volgende pagna voor de onderdeelnummers van de grote motorkt. Onderhoud De 700/900-sere luchtmotor moet worden onderhouden met vochtvrje lucht. Toegang tot de luchtmotor (afb. 8) Voor toegang tot de luchtmotor moeten bepaalde onderdelen worden verwjderd.. Verwjder de luchtslangverbndng.. Draa de vjf schroeven los (afb. 8, punt ), waarmee de beschermkappen van de motor () aan de verfpomp bevestgd zjn. Verwjder de beschermkappen. Verwjder de bus (3) ut de achterzjde van de drukmeter (4) SuperCoat

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

PowrTwin Plus DI. Airless Hogedrukspuitinstallatie Airless Højtryks-sprøjteanlæg Airless Högtryckssprutmålningsutrustning

PowrTwin Plus DI. Airless Hogedrukspuitinstallatie Airless Højtryks-sprøjteanlæg Airless Högtryckssprutmålningsutrustning NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 0 Bruksanvsnng... p. 60 PowrTwn Plus DI Arless Hogedruksputnstallate Arless Højtryks-sprøjteanlæg Arless Högtryckssprutmålnngsutrustnng PT6900 DI 0V PT6900

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

PowrBeast. Airless Hogedrukspuitinstallatie Airless Højtrykssprøjteanlæg. Airless Högtryckssprutmålningsutrustning. - NL - Gebruiksaanwijzing 2

PowrBeast. Airless Hogedrukspuitinstallatie Airless Højtrykssprøjteanlæg. Airless Högtryckssprutmålningsutrustning. - NL - Gebruiksaanwijzing 2 OPERATING MANUAL - NL - Gebruksaanwjzng - DK - Drftsvejlednng 34 - S - Bruksanvsnng 66 Arless Hogedruksputnstallate Arless Højtrykssprøjteanlæg Arless Högtryckssprutmålnngsutrustnng Models: 4700 (0V) 0537000

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

tesa professionele producten voor de vakman

tesa professionele producten voor de vakman tesa professonele producten voor de vakman Professonele oplossngen voor bouw, renovate en decoratewerk ASSORTIMENT Kleven s ons vak. Extreme omstandgheden tesa 4600 Xtreme Condtons Beplesterngstapes voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie