InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften naleven. Toestel voorafgaand aan werkzaamheden altjd eerst spannngvrj schakelen (velghedsautomaat utschakelen), anders bestaat gevaar voor elektrsche schok. Het beeldscherm net met scherpe of puntge voorwerpen bedenen. Het aanraakgevoelge schermoppervlak kan beschadgd raken. Om te rengen geen scherpe voorwerpen gebruken. Geen agresseve rengngsmddelen, zuren of organsche oplosmddelen gebruken. Bj veronachtzamng van de nstallate-nstructes kunnen schade aan het toestel, brand of andere gevaren optreden. Deze handledng maakt deel ut van het productpakket en dent na nstallate aan de klant te worden overhandgd. 2. Toesteloverzcht 1 (1) Touch-screen scherm (1) 3. Functe Systeemnformate Dt apparaat s een product van het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-rchtljnen. Voor een goed begrp s vakkenns door KNX-scholng een eerste vereste. De werkng van het apparaat s van de gebrukte software afhankeljk. Gedetalleerde nformate over de softwareverses en de functes de hermee mogeljk zjn, alsmede nformate over de software zelf vndt u n de productdatabase van de fabrkant. Plannng, nstallate en nbedrjfstellng van het apparaat gescheden met behulp van door de KNX-gecertfceerde software. De productdatabase en de technsche beschrjvngen en de converterngs- en andere hulpprogramma s vndt u steeds actueel op het nternet. 3/07 Blz: 1 van 9

2 Gebruksaanwjzng Correct gebruk Bedenen van verbrukers en vsualseren van systeemtoestanden, bjv. verlchtng aan/ut, dmmen, jaloezeën omhoog/omlaag, helderhedswaarden, temperaturen etc. Inbouwmontage n holle wanden of vaste wanden bnnenshus. Productegenschappen Verlcht programmeerbaar grafsch kleurenscherm TFT 5,7, 320x240 pxels, 4096 kleuren Touch-screen, bedenng door vnderaanrakng op het scherm Inbouw horzontaal of vertcaal mogeljk USB-nterface voor snelle programmerng Max bedenngsfunctes, 400 dsplayfuncte Max. 50 pagna s Max. 24 lchtscènes met 32 actorgroepen Weekschakelklok met 16 tjdprogramma s met 8 schakeltjden elk Max. 50 storngsmeldngen, verzamelstorngmeldng Meldfuncte Rengngsfuncte Wachtwoordbevelgde sectes Max. 80 logsche gates, 12 multplexers Comfortabele montage met magneetbevestgng 4. Bedenng Beeldschermelementen De functonaltet en het verschjnngsbeeld van het scherm zjn afhankeljk van de programmerng en verschllen daarom per systeem. Op een schermpagna kan worden gekozen ut statusnformate-, bedenngs- of dsplay-elementen. 2 (2) (3) (4) (5) (6) (2) Statusbalk (3) Schermpagna (4) Bedenngs- of dsplay-element (5) Scrollbalk (6) Functetoetsen Aanraakgevoelg scherm Het beeldscherm heeft een aanraakgevoelg oppervlak, ook wel touch screen genoemd. De bedenng van het toestel geschedt va aanrakng van het schermoppervlak met de vnger of door mddel van specale touch-screen-pennen (net bjgeleverd). Text 1 Statusbalk Inden geprogrammeerd, s de statusbalk (2) bovenn het scherm zchtbaar. De statusbalk kan max. ten elementen tonen. event-weergave verzamelstorng waardeweergave datum, tjd Schermpagna Geen puntge voorwerpen voor bedenng gebruken. Het schermoppervlak kan beschadgd raken en de bedenng belemmerd of onmogeljk worden. De op de schermpagna s (3) worden bedenngs- en dsplay-elementen (4) of afbeeldngen getoond. Bedenngs- en dsplay-elementen (4) tonen toestanden, leden naar andere pagna s of symbolseren te besturen apparaten en functes, systeemcomponenten, bjv. verlchtngen, jaloezeën, verwarmngs- en klmaatregelngsapparatuur etc. 3/07 Blz: 2 van 9

3 Gebruksaanwjzng Scrollbalk Met behulp van de scrollbalk (5) kan door een of meerdere pagna s worden genavgeerd. Met de pjltoetsen kan tussen de dsplay-elementen worden geswtcht. Dubbele pjltoetsen: Alleen zchtbaar, nden gekoppelde pagna s aanwezg zjn. Het dsplay swtcht naar een gekoppelde pagna. Pjltoetsen: Swtchen tussen de dsplay-elementen van de actuele pagna. Waarde nstellen, bjv. helderheds- of temperatuurstreefwaarde: De functetoets even aanraken. Waarde va rechtstreekse nvoer verstellen: Na selecte van de functetoets toont het beeldscherm een numerek toetsenblok. De waarde als getal ntoetsen en met Opslaan bevestgen. Waarde va de schufndcator verstellen: Na selecte van de functetoets toont het beeldscherm een schuf, het verstelgebed en de actuele waarde. De waarde va verstellen van de schuf wjzgen en met Opslaan bevestgen. Functetoetsen Voor elk bedenngselement (4) zjn max. ver functetoetsen (6) beschkbaar, de na selecte van het bedenngselement getoond en bedend kunnen worden. Functe/Verbruker selecteren Om een functe te kunnen bedenen, moet deze eerst worden geselecteerd. De pagna met het element van de te vsualseren of te besturen functe aansturen. Gewenst element met de vnger selecteren. Het scherm wsselt van weergave. - of - De betreffende functetoetsen worden getoond. De functe kan vervolgens bedend worden. Functe of verbruker bedenen De bedenngsmogeljkheden hangen af van het type van de gekozen functe. De gewenste functe moet geselecteerd zjn en de functetoetsen moeten getoond worden. Schakelen: De functetoets even aanraken. Dmmen: De functetoets langer aanraken. Jaloeze besturen: De functetoets langer aanraken. Jaloeze stoppen of verstellen: De functetoets even aanraken. Lchtscène oproepen: De functetoets even aanraken. Schakelklok nstellen Schakelklokfunctes moeten bj het programmeren n het toestel zjn vastgelegd. Pagna Schakelklok selecteren. Gewenste schakelklokfuncte selecteren en Wjzgen actveren. De schakeltjden voor de gekozen schakelklokfuncte worden getoond. De te wjzgen schakeltjd selecteren. De pagna met de geselecteerde schakeltjd wordt getoond. Kloktjd selecteren en met het numerek toetsenblok de gewenste schakeltjd ntoetsen. Invoer met Opslaan vastleggen. Weekdag selecteren en de gewenste weekdag opgeven. Geactveerde weekdagen zjn met X gemarkeerd. Gewenste acte aangeven, bjv. Aan/Ut, dmwaarde etc. Invoer met Opslaan vastleggen. De schakeltjden voor de gekozen schakelklokfuncte worden getoond. Zo nodg meer schakeltjden nstellen: De te wjzgen schakeltjd selecteren en de herboven beschreven stappen utvoeren. Invoer beëndgen en nstellngen vastleggen: Opslaan actveren. Invoer beëndgen en nstellngen net vastleggen: Afbreken actveren. 3/07 Blz: 3 van 9

4 Gebruksaanwjzng Schakeltjd wssen Pagna Schakelklok oproepen. Gewenste schakelklokfuncte selecteren en Wjzgen actveren. De schakeltjden voor de gekozen schakelklokfuncte worden getoond. Te wssen geheugenplaats selecteren. De pagna met de geselecteerde schakeltjd wordt getoond. Data wssen selecteren en nvoer va Opslaan vastleggen. Invoer beëndgen en nstellngen vastleggen: Opslaan actveren. Invoer beëndgen en nstellngen net vastleggen: Afbreken actveren. Lchtscènes wjzgen Lchtscènefunctes moeten bj het programmeren n het toestel zjn vastgelegd. Pagna Lchtscènes oproepen. Gewenste lchtscène selecteren. Geselecteerde lchtscène s gemarkeerd. Toets Oproep Opsla. kort, <1 s, bedenen, om de lchtscène op te roepen. Naam van de lchtscène wjzgen: Toets Tekst wjzgen bedenen en met behulp van het toetsenblok de naam wjzgen. De nvoer met Afbreken beëndgen of met Opslaan vastleggen. Toets Scène wjzgen bedenen. De geselecteerde scène wordt opgeroepen en de ngestelde waarden worden vastgelegd. De voor lchtscènes beschkbare verlchtngen, jaloezeën etc. worden met hun actuele waarde getoond. Voor de gewenste apparaten met de functetoetsen data nvoeren, bjv. Aan, Ut, 70 %. Voor apparaten de geen deel utmaken van de lchtscène en ongewjzgd denen te bljven, Onv. onveranderd opgeven. Invoer beëndgen en nstellngen vastleggen: Opslaan Terug actveren. Invoer beëndgen en nstellngen net vastleggen: Afbreken Terug actveren. Pagna Lchtscènes verlaten: Terug actveren. Wachtwoordbevelgng De bedenng van het toestel kan geheel of gedeelteljk tegen ongeautorseerde bedenng bevelgd worden. Daartoe kan het toestel maxmaal ver wachtwoorden van 5 postes beheren, de op verschllende hërarchsche nveaus zjn vastgelegd. Wanneer het toestel om een wachtwoord vraagt, moet het wachtwoord voor het gevraagde nveau worden ngetoetst. De wachtwoorden hebben de fabreksnstellngen 11111, 22222, 33333, Een scène kan ook worden vastgelegd, door deze eerst handmatg n te stellen. Vervolgens op de pagna Lchtscènes de gewenste lchtscène markeren en de toets Oproep Opslaan lang, >5 s, bedenen. In dt geval wordt door het toestel de toestand van alle tot de lchtscène behorende apparaten gelezen en opgeslagen, de net als Onv. onveranderd zjn opgegeven. Inden een of meerdere wachtwoorden verloren zjn geraakt, kunnen deze worden hersteld. Neem hervoor contact op met uw deskundge KNX-elektro-nstallateur. Wachtwoordbevelgde pagna bedenen Het toestel vraagt om nvoer van een wachtwoord. Daarbj wordt tevens het desbetreffende nveau getoond. Het wachtwoord wordt op het scherm met een astersk getoond. De eerste poste s onderstreept. Het wachtwoord voor het gevraagde nveau ntoetsen. Mogeljke tekens zjn de cjfers 0 9. Bj correcte nvoer wordt onmddelljk de gewenste pagna getoond. Servcepagna openen Vanut de Servcepagna zjn de pagna s voor de beeldscherm- en systeemnstellngen en de rengngsfuncte toegankeljk. Functetoets Servcepagna bedenen. De Servcepagna vertakt naar de subpagna s Dsplaynstellng, Systeemnstellng en Admnstrator. 3/07 Blz: 4 van 9

5 Gebruksaanwjzng Touch nauwkeurghed van het scherm nstellen Dsplaynstellng actveren. Touchkalbrerng actveren. Het scherm toont achtereenvolgens meerdere punten. Telkens het mdden van het getoonde punt aanraken. Het beeldscherm beëndgt de kalbrerng automatsch. Beeldscherm rengen Om te verhnderen dat bj het verwjderen van vul, vngerafdrukken etc. net per ongeluk functes worden geactveerd, s het toestel utgevoerd met een specale rengngsfuncte. Aanrakngen van het schermoppervlak terwjl de rengngsfuncte actef s worden net geëvalueerd. Rengngsfuncte actveren. Gedurende 1 mnuut worden aanrakngen van het scherm net geëvalueerd. De resterende rengngstjd wordt op het toestelscherm aangegeven. Na afloop van de rengngstjd schakelt het toestel terug naar de Servcepagna. Schermoppervlak met een zachte doek rengen. Zo nodg de rengngsdoek ets bevochtgen. Datum nstellen Systeemnstellng oproepen. Datum selecteren. Actuele datum nvoeren. Volgorde: DD.MM.JJJJ. Invoer met Opslaan vastleggen. Ongeldge nvoerdata worden net overgenomen. Kloktjd nstellen Systeemnstellng oproepen. Kloktjd selecteren. Actuele kloktjd nvoeren. Volgorde: SS:MM. Invoer met Opslaan vastleggen. Ongeldge nvoerdata worden net overgenomen. Weekdag nstellen Kloktjden n 24-uurs-modus nvoeren. Systeemnstellng oproepen. Weekdag selecteren, actuele weekdag kezen. Invoer met Opslaan vastleggen. Om te rengen geen scherpe voorwerpen gebruken. Geen agresseve rengngsmddelen, zuren of organsche oplosmddelen gebruken. Het toestel tegen bnnendrngen van vocht bevelgen. Meldngsljst raadplegen Systeemnstellng oproepen. Meldngsljst selecteren. Het toestel toont alle actuele storngsmeldngen. Servceadres raadplegen Basshelderhed nstellen Wanneer het beeldscherm langdurg onbedend bljft, schakelt het n de stand basshelderhed, om energe te sparen. Systeemnstellng oproepen. Servceadres selecteren. Het ngestelde servceadres wordt getoond. Dsplaynstellng actveren. Helderhednstellng actveren. Basshelderhed Lcht, Donker of Ut selecteren. De gewjzgde nstellng wordt getoond, zodra de eerstvolgende keer wordt teruggeschakeld naar de basshelderhed. 3/07 Blz: 5 van 9

6 Gebruksaanwjzng Kleurnstellng wjzgen De kleurnstellng s alleen zchtbaar, wanneer deze geprogrammeerd s. Systeemnstellng oproepen. Kleurnstellng selecteren. Gewenste kleurschema selecteren. Invoer met Opslaan vastleggen. Wachtwoord wjzgen Admnstrator selecteren. Wachtwoorden selecteren. Het gewenste wachtwoordnveau selecteren. Het neuwe wachtwoord nvoeren. Invoer met Opslaan vastleggen. Fabreksnstellng herstellen Admnstrator selecteren. Fabreksnstellng selecteren. Op het beeldscherm verschjnt een controlevraag, of de fabreksnstellng werkeljk hersteld en alle gebrukersgegevens gewst moeten worden. Wanneer de gebrukersnstellngen bewaard moeten bljven: Nee actveren. Wanneer de fabreksnstellng nderdaad hersteld moet worden: Ja actveren. Het toestel wordt geïntalseerd, de fabreksnstellng wordt hersteld. Lchtscènes worden gewst (namen en waarden). Schakelklokdata worden gewst. Geselecteerde kleurschema en basshelderhed worden teruggezet. Storngsmeldngen worden gewst. Kalbratedata worden naar de standaardnstellngen teruggezet. De functe wordt n het hstoregeheugen gearchveerd. Projectdata en wachtwoorden bljven bj het herstellen van de fabreksnstellng bewaard. Hstore raadplegen In het hstoregeheugen slaat het toestel belangrjke gebeurtenssen, zoals resets of downloads van programma- of projectgegevens, op. Eenvoudge bedenngen worden net opgeslagen. Admnstrator selecteren. Hstore selecteren. Verse raadplegen De pagna Verse toont de actuele softwareverse. Admnstrator selecteren. Verse selecteren. 5. rmate voor elektromonteurs GEVAAR! Elektrsche schok bj aanrakng van spannngvoerende delen ter hoogte van de montageposte. Een elektrsche schok kan dodeljke gevolgen hebben. Aanslutledngen voorafgaand aan werkzaamheden aan het toestel spannngvrj schakelen en naburge spannngvoerende delen afschermen. 3/07 Blz: 6 van 9

7 Gebruksaanwjzng 5.1 Montage en elektrsche aanslutng Toestel monteren en aansluten 3 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (8) (7) BUS + L N Inbouwbehuzng n de juste poste horzontaal of vertcaal n de wand monteren. Horzontale montage: Pjl OBEN TOP wjst omhoog. Vertcale montage: Pjl OBEN TOP wjst naar lnks. Bus- en 230-V-ledngen door de hervoor bestemde doorvoeren trekken. Desgn-frame (16) van het toestel halen. Netspannng AC 230 V~ op klem (7) aansluten. Busledng op klem (8) aanslutng.. 4 Afbeeldng 3, achterzjde ( 7) aanslutng netspannng ( 8) bus-aanslutng ( 9) programmeer-led (10) programmeer-toets (11) aanslutng Ext. voor toekomstge utbredng, bjv. foletoetsenbord (12) reset-toets (13) reset-led (14) aanslutng USB Montage n nbouwbehuzng (afbeeldng 4, 17) Programmeertoets en LED zjn va de achterzjde van het toestel toegankeljk. Laad nden mogeljk voorafgaand aan de defnteve montage het fyseke adres n het toestel (nbedrjfstellng). Afbeeldng 4, montage n nbouwbehuzng Toestel n nbouwbehuzng (17) monteren. Desgnframe (16) aanbrengen en vastdrukken. Inden aanwezg, beschermfole lostrekken. 5.2 Inbedrjfstellng Fysek adres downloaden Het toestel moet aangesloten en bedrjfsgereed zjn. Programmeertoets (10) en LED (9) op de achterzjde van het toestel moeten toegankeljk zjn. Confgurate en nbedrjfstellng met ETS2 verse 1.3a of ETS3.0d. Programmeertoets (10) ndrukken. Programmeer-LED (9) brandt. Fysek adres s toewjzen. Programmeer-LED (9) dooft. Fysek adres op de achterzjde van het toestel noteren. Toepassngssoftware downloaden Adves: In verband met de omvangrjke datavolumes en downloadtjden kan de programmerng het best va de geïntegreerde USB-nterface (14) gescheden. Voor aanslutng op de PC s een USB-kabel met stekker type B benodgd. Voordat het toestel op de PC wordt aangesloten moeten de toepassngssoftware en de USB-drver zjn geïnstalleerd. 3/07 Blz: 7 van 9

8 Gebruksaanwjzng Wanneer het toestel voor het eerst op de PC wordt aangesloten, worden de drvers geïnstalleerd. Daarvoor zjn de toegangsrechten voor de PC benodgd. Sommge PC-besturngssystemen controleren bj het ntalseren (voor de eerste keer aansluten van het toestel op de PC), of de USB-drvers gecertfceerd zjn. U kunt meldngen daaromtrent gewoon negeren en de nstallate vervolgen. Slechts één toestel op de PC aansluten. Zodra het toestel gemonteerd s: Desgnframe (16) van het toestel lostrekken. De USB-nterface s lnks op het toestel bj vertcale montage ondern toegankeljk (14). USB-kabel op de programmeer-pc aansluten. Toepassngssoftware programmeren. Na het programmeren de USB-aanslutng loskoppelen en het desgnframe (16) weer aanbrengen en vastdrukken. 6. Appendx 6.1 Technsche gegevens KNX-medum: TP1 Aanslutng USB: type B Inbedrjfstellng-modus: Voedng KNX: S-mode V DC USB-verse: 2.0 Bevelgngsgraad: IP 20 Stroomopname KNX: max. 10 ma Bevelgngsklasse: II (na nbouw) Aanslutng KNX: Aanslutklem Omgevngstemperatuur: -5 C +45 C Voedngsspannng: AC 230 V ~ Opslagtemperatuur: -25 C +70 C Netfrequente: 50 / 60 Hz Vermogensopname net: ca. 13,8 W Afmetngen (b x h x d): ca. 220 x 140 x 48 mm, zonder desgnframe Vermogensopname standby: Aanslutng net: enkeldraads: fjndraads zonder draadhuls: ca. 5 W schroef/steekklem 0,5...2,5 mm² 0,5...2,5 mm² 6.2 Zubehör Inbouwbehuzng. Bestel-nr fjndraads met draadhuls:0,5..1,5 mm² Aanslutng Ext.: Lednglengte Ext.: Geconfectoneerde steekconnector max. 1,20 m 3/07 Blz: 8 van 9

9 Gebruksaanwjzng Garante Wj beden garante n het kader van de wetteljke bepalngen. U geleve het apparaat franco met een beschrjvng van de fout/storng aan onze centrale servceafdelng te zenden: Voor Nederland: Voor Belge: Technsche Une B.V. Gra Bovenkerkerweg Postfach AX Amstelveen Radevormwald Tel. 020 / Tel / Fax 020 / Fax / Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach Radevormwald Bondsrepublek Dutsland Telefon: +49 / / Telefax: +49 / / Internet: 3/07 Blz: 9 van 9

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Continuregelaar

Bedieningshandleiding. Continuregelaar Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf. Bij veronachtzaming van de installatie-instructies

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T Gebrukers beheren IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck-start gds e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen, dat

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Een nieuw dossier maken

Een nieuw dossier maken Een neuw dosser maken IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf. Bij veronachtzaming van de installatie-instructies

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Tastsensor 3 F100

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis enkelvoudig F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis tweevoudig F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis drievoudig F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 comfort enkelvoudig F100

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoog uitgang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoog uitgang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende ongevallenpreventievoorschriften

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Jaloezieactor 4-voudig 230 V Gebruiksaanwijzing

Jaloezieactor 4-voudig 230 V Gebruiksaanwijzing Jaloezieactor 4-voudig 24 V DC Rolluikactor 4-voudig 230 V Art. nr.: 1048 00 Art. nr.: 1049 00 Art. nr.: 1050 00 Systeeminformatie Dit apparaat is een product van het Instabus EIB-systeem en voldoet aan

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Tastsensor 3. Tastsensor 3 basis enkelvoudig. Best. nr. :

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Tastsensor 3. Tastsensor 3 basis enkelvoudig. Best. nr. : basis enkelvoudig Best. nr. : 5111 00 basis tweevoudig (1+1) Best. nr. : 5112 00 basis drievoudig Best. nr. : 5113 00 comfort enkelvoudig Best. nr. : 5131 00 comfort tweevoudig (1+1) Best. nr. : 5132 00

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. enet radografsche lchtsensor, op zonne-energe Art. nr. : FMFS1S Bedenngshandledng 1 Velghedsnstructes Elektrsche apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Deze handledng

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Best. nr. : 1175.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Afdekking Standaard met timerfunctie Art. nr. : ST.. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Afdekking Standaard met timerfunctie Art. nr. : ST.. Bedieningshandleiding Art. nr. :.. 5232 ST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie:

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie: Productdocumentate Utgavedatum documentate: 02.05.2017 Productdocumentate 1 enet SMART HOME nstallate... 5 1.1 Systeemveresten... 5 1.2 Inbedrjfname va... 5 1.3 Bedenng va enet SMART HOME app... 7 2 enet

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Bereik-/Lijnkoppeling

Bedieningshandleiding. Bereik-/Lijnkoppeling Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

KNX/EIB Binaire ingang. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

KNX/EIB Binaire ingang. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat viervoudig 230 V Best.nr. : 1067 00 achtvoudig 230 V Best.nr. : 1069 00 zesvoudig 24 V Best.nr. : 1068 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Gegevens importeren/exporteren

Gegevens importeren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Excel-gegevens naar Word kopëren Als u gegevens van een Excel werkblad naar een Word document kopeert, wordt de knop Plakoptes rechtsonder de

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

KNX/EIB. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Info-terminal. Info-terminal. Best.nr. : Bedieningshandleiding

KNX/EIB. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Info-terminal. Info-terminal. Best.nr. : Bedieningshandleiding Best.nr. : 0929 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 2210 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. KNX KNX temperatuurregelaar voor objecten. Best.nr. : XX

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. KNX KNX temperatuurregelaar voor objecten. Best.nr. : XX Best.nr. : 7544 12 XX Bedieningsen montagehandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet

Nadere informatie

Dossiersjablonen aanpassen

Dossiersjablonen aanpassen Dossersjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 01.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Doossjablonen aanpassen

Doossjablonen aanpassen Doossjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 03.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Jalezebasselement Unverseel Jalezebasselement Unverseel Art. nr. : 1731JE Bedenngshandledng 1 Velghedsnstructes Elektrsche apparaten mgen alleen dr een elektrmnteur wrden gemnteerd en aangeslten. Ernstg

Nadere informatie

Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Comfort DuoFern Vertaling van de originele gebruiks- en montagehandleiding...1

Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Comfort DuoFern Vertaling van de originele gebruiks- en montagehandleiding...1 NL FR Elektrsche bandoproller voor rolluken RolloTron Comfort DuoFern Vertalng van de orgnele gebruks- en montagehandledng...1 Enrouleur de sangle électrque pour volets roulants RolloTron Comfort DuoFern

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

TeamWorks hulp voor gebruikers

TeamWorks hulp voor gebruikers TeamWorks hulp voor gebrukers Oktober 2018 Over Mcro Focus TeamWorks TeamWorks laat u samenwerken met andere gebrukers n vrtuele rumten de u maakt of waar u ld van wordt. Ondersteunde mobele apparaten

Nadere informatie

KNX/EIB. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Objectregelaar. Objectregelaar. Best.nr. : Bedieningshandleiding

KNX/EIB. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Objectregelaar. Objectregelaar. Best.nr. : Bedieningshandleiding Best.nr. : 2101.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Orea WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingangsmodul 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingangsmodul 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Bedoeld gebruik. 3 Bediening. Systeem DALI-Power-besturingseenheid inbouwbasiselement

1 Veiligheidsinstructies. 2 Bedoeld gebruik. 3 Bediening. Systeem DALI-Power-besturingseenheid inbouwbasiselement Best. nr.: 5406 00 Bedieningsvoorschrift 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Combisensor Gebruiksaanwijzing

Combisensor Gebruiksaanwijzing Art. nr.: 1025 00 Functie De combisensor dient ter meting van windsnelheid, neerslag, helderheid en schemering. De helderheid kan voor de hemelrichtingen Oost, Zuid en West afzonderlijk gemeten worden.

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Draadloze bussysteem. Draadloze schakelactor Best. nr. : Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Draadloze bussysteem. Draadloze schakelactor Best. nr. : Bedieningshandleiding Best. nr. : 0404 00 Bedenngshandledng 1 Velghedsnstructes De nbuw en mntage van elektrsche apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden utgeverd. Ernstg letsel, brand f materële schade mgeljk. Handledng

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie