TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving"

Transcriptie

1 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures Deel 6 Storng Oorzaak Oplossng Deel 7 Onderdelenljsten Deel 8 Gebruksaanwjzngen tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 1

2 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 2 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

3 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 3

4 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Inledng Het Dräger Bodyguard II nstrument s goedgekeurd voor gebruk met geschkte Dräger ademluchttoestellen. Het nstrument verzorgt een contnue bewakng van het ademluchttoestel, van de bewegngen van de drager en van de temperatuur. Dt stevge, compacte nstrument vervangt de conventonele mechansche manometer, de waarschuwngseenhed met flutsgnaal en het automatsche noodsgnaal (ADSU Automatc Dstress Sgnal Unt). Het nstrument kan optoneel worden utgerust met opklkbare IR-lnk II Wndows software voor het programmeren van bjkomende bewakngsfunctes zoals gegevensloggng met downloadmogeljkhed van automatsch geregstreerde parameters. Detals over productvaranten, goedgekeurde accessores en IR-Lnk II Wndows software-optes zjn op aanvraag bj Dräger verkrjgbaar. Belangrjke nformate: Als de DrägerMan Bodyguard II bj Dräger wordt aangekocht als een upgrade ter vervangng van een bestaande mechansche manometer, mag het nstrument alleen door opgeled personeel op het betreffende ademluchttoestel worden gemonteerd. De aansprakeljkhed voor de betrouwbare werkng van het nstrument gaat over op de egenaar of de gebruker als het nstrument door net-opgeled personeel op het ademluchttoestel wordt gemonteerd en/ of als het nstrument door net-opgeled personeel wordt onderhouden of hersteld (d.w.z. dat net n denst s van of net bevoegd s door Dräger), of als het toestel voor andere doelenden wordt aangewend dan het beoogde gebruk. Velghedswaarschuwng: Utleg De gebruksaanwjzng de met dt nstrument wordt meegeleverd dent steeds n acht te worden genomen en samen te worden gebrukt met de gebruksaanwjzng van het geselecteerde ademluchttoestel. Onderhoud Het ademluchttoestel dent te worden onderhouden zoals beschreven n de Dräger onderhoudsschema s en -nstructes. Neem contact op met Dräger voor meer detals over de Servce Contracten en de Servce Tranngen. Tranng Potentële gebrukers moeten worden getrand n het dragen en het gebruk van het toestel, en de beperkngen ervan begrjpen. Neem contact op met Dräger voor detals.v.m. Gebrukerstranngen. De Dräger Bodyguard II mag alleen worden onderhouden door vakbekwaam personeel dat door Dräger s getrand n het gebruk en het onderhoud van het nstrument en het bjhorende ademluchttoestel. Bodyguard s a regstered trade mark of Dräger 4 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

5 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Defntes van waarschuwngspctogrammen Techncal Manual In dt document worden waarschuwngspctogrammen gebrukt om tekst te benadrukken waar de gebruker extra aandacht aan moet besteden. Een defnte van de betekens van elk pctogram volgt herna:!! WAARSCHUWING Geeft aan dat er sprake s van mogeljk gevaar dat, als het net vermeden wordt, ernstg letsel of de dood tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG Geeft aan dat er sprake s van mogeljk gevaar dat, wanneer het net vermeden wordt, lchameljk letsel of schade aan het product tot gevolg zou kunnen hebben. Het kan ook gebrukt worden om te waarschuwen tegen onvelg handelen. AANWIJZING Aanvullende nformate over het gebruk van het apparaat. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 5

6 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 6 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

7 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel 2 Productbeschrjvng tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 7

8 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Productbeschrjvng Algemeen De Dräger Bodyguard II s een elektronsch sgnaal- en waarschuwngsapparaat dat op de hogedrukmanometerflutledng van het bjhorende ademluchttoestel wordt gemonteerd. Het nstrument bedt de volgende functes: Bewakng van de beschkbare, door de drukluchthouder (clnder) geleverde druk. Tme to Whstle (TTW) en End of Servce Tme (EOST) tjdsweergave. End of Servce Tme (EOST) Vsueel LED-aandudng Standaard. Akoestsch Optoneel. Bewegngssensor/bewegngsloosmelder en automatsch noodsgnaal (ADSU Automatc Dstress Sgnal Unt). Handmatg noodsgnaal (DSU Dstress Sgnal Unt) met knopbedenng. Temperatuur. Werkngsduur batterj. Achtergrondverlchtng van het dsplay. Een zelftest wordt automatsch utgevoerd telkens als het nstrument wordt aangeschakeld ( On ). Deze test controleert alle bovenstaande functes op goede werkng en functonaltet. In operatonele modus wordt de resterende luchtdruk/het resterende luchtvolume n de clnder omgezet n resterende gebruksduur. Deze converse houdt rekenng met het hudge luchtverbruk. De berekenng wordt utgevoerd zodra het toestel wordt aangeschakeld ( Power On ). De berekenng s automatsch en wordt contnu bjgewerkt, zodat de drager steeds beschkt over een optmale berekenng van de resterende gebrukstjd (Tme To Whstle TTW) op bass van de ademfrequente en de drukafname, ongeacht de geselecteerde clndergrootte. Met een drukknop langs elke kant van het nstrument kunnen de nstelfunctes worden bedend voor de voorberedng voor het gebruk en de controles voor gebruk alsook de gebruksfunctes wanneer het nstrument n werkng s. Met een druk op een knop wordt het dsplay verlcht waarop de gebruker contnu bjgewerkte en accurate nlchtngen kan aflezen over de resterende tjd, de luchttoevoer en de temperatuur. Ver rode LED s (twee langs elke kant) onderaan het nstrument geven een vsuele alarm-aandudng van de End Of Servce Tme (EOST). Deze effcënte aandudngen waarschuwen de drager ervan dat de sgnaaltjd s begonnen. Deze functe beantwoordt aan de esen van norm NFPA 1982:1998. Als het nstrument wordt gebrukt met een utrustng met een externe druklucht-waarschuwngseenhed met flutsgnaal (ngebouwd n de hogedrukmanometerflutledng van het ademluchttoestel), geeft deze eenhed een tweede, gecontroleerd akoestsch waarschuwngssgnaal van meer dan 90dB(A). Het flutsgnaal gaat af op ongeveer hetzelfde moment als de EOST-aandudngen. Het nstrument voorzet n extra velghed d.m.v. twee elektronsche lagedruk waarschuwngssgnalen de va de IR-Lnk II Wndows software kunnen worden geprogrammeerd. Twee operatonele modussen zjn beschkbaar: Dräger Bodyguard II T Actverng va teller ondersteunt de volledge BA-procedures voor nzetcontrole, conform TB1/97 UK Home Offce. Dräger Bodyguard II Automatsche actverng het nstrument s volledg operatoneel zodra de afsluter van de ademluchtclnder van het ademluchttoestel open wordt gezet. 8 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

9 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual DrägerMan Bodyguard II LED-Bargraph Druk Dgtale drukutlezng Tme To Whstle Resterende tjd vóór flutsgnaal Knop achtergrondverlchtng Noodknop Knop weergave temperatuur Aandudng Operatonele modus (groen) Optonele tellersleutel Temperatuursensor Dubbele waarschuwngslampjes (End of Servce Tme) Rood Druksensor Pneumatsch flutsgnaal (luchttoevoer vanaf ademluchttoestel) Hogedrukmanometerflutledng (luchttoevoer vanaf ademluchttoestel) tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 9

10 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Beschrjvng van de bassfunctes Hogedruk lektest Automatsche tmng controle op hogedruk lekken zoals omschreven n de esen van EN137. Achtergrondverlchtng Druk op de lnkerknop en laat de knop weer los om het dsplay te verlchten. Het dsplay bljft verlcht tjdens een vooraf ngestelde perode doorgaans 5 seconden volgens de standaardnstellng. Va de Dräger IR-Lnk II Wndows controle-software kan de gebruker de verlchtngsperode nstellen tussen 1 en 10 seconden met stappen van 1 seconde. Als het nstrument werkt ( operatonele modus ), wordt de achtergrondverlchtng actef bj keuze van de temperatuurweergave (druk op de rechterknop) of wanneer een waarschuwng of een alarm wordt gegeven. Drukweergave De groene LED op de voorkant van het nstrument knppert elke seconde als het nstrument werkt ( operatonele modus ). De systeemdruk wordt permanent bewaakt en weergegeven n getalvorm (dre cjfers) en als een analoog staafdagram. De bewegende segmenten van het staafdagram smuleren een analoog manometer-scherm. Elk segment komt overeen met ongeveer 14 bar of 21 bar, al naargelang het ademluchttoestel op 200 bar of op 300 bar werkt. Tme To Whstle Resterende tjd vóór flutsgnaal Het LCD-scherm geeft de resterende tjd vóór het flutsgnaal weer n mnuten. De onderste numereke waarde van het dsplay geeft de resterende tjd weer vóór actverng van de rode LED-aandudng en van het alarmflutsgnaal als dat s voorzen. Het nstrument berekent elke seconde opneuw de resterende tjd vóór het flutsgnaal op bass van het hudge luchtverbruk. De tjd wordt aangegeven op het klok- pctogram. Temperatuurweergave Met een druk op de rechterknop gaat het LCD-scherm over op de temperatuurweergave van het nstrument. De weergegeven temperatuur s gebaseerd op de warmteabsorpte van het nstrument. Va de Dräger IR-Lnk II Wndows controle-software kan de gebruker egen waarden nstellen voor het actveren van alarmsgnalen om de drager te waarschuwen wanneer de door de gebruker gedefneerde nveaus worden berekt. 10 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

11 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual ADSU (Automatc Dstress Sgnal Unt) Automatsch noodsgnaal De ngebouwde bewegngssensor zet een tmer n gang wanneer na een vooraf ngestelde tjd geen bewegng wordt gedetecteerd. Als er tjdens de volgende seconden nog steeds geen bewegng wordt gedetecteerd, geeft het nstrument een pre-alarmsgnaal dt akoestsch sgnaal wordt steeds krachtger, tegeljkertjd knppert de achtergrondverlchtng. Het alarmsgnaal stopt automatsch als bewegng wordt gedetecteerd bnnen de 8 seconden na het begn van het pre-alarm. Als er tjdens deze 8 seconden nog steeds geen bewegng wordt gedetecteerd, geeft het nstrument herhaald een hoge fluttoon voor hoofdalarm. Va de Dräger IR-Lnk II Wndows software kan de gebruker de tmngntervallen selecteren en programmeren voor pre-alarm en hoofdalarm van de bewegngsloosmelder. Noodalarm Met een druk op de gele knop n het mdden van het nstrument wordt een vsueel en akoestsch sgnaal (herhaalde hoge fluttoon) voor hoofdalarm gegeven en gaan de rode LED s knpperen. Flutsgnaal De rode LED s begnnen te knpperen op de vooraf ngestelde druk (standaard 55 bar). Inden voorzen gaat ook een akoestsch sgnaal af. Va de Dräger IR-Lnk II Wndows software kan de gebruker de druknstellng selecteren en programmeren bnnen de vooraf ngestelde grenswaarden van het programma. Geavanceerde functes Va de Dräger IR-Lnk II Wndows software kunnen op het nstrument de volgende geavanceerde functes worden geprogrammeerd: Lagedrukwaarschuwngen Gegevensloggng voor druk, temperatuur, lektest, alarmsgnalen, storngen. Bjkomende clnderselecte PIN-opgave gebrukers-id Deactverng bewegngssensor Alarm utschakelen Bodyguard II IR-Lnk II Wndows software: Gebrukt de nfrarood-communcatepoort aan de achterkant van de Bodyguard-unt. Vergemakkeljkt het nstellen van parameters zoals lagedrukwaarschuwngen, warmte-alarm, clnderselecte, ADSU-tmngs en PIN (gebrukers-id) detals. Gegevensloggng tot 18 uur werkngstjd. Frequente gegevensloggng bjstellen. Alle logbare gebeurtenssen, met nbegrp van hogedruk lektest resultaten. Volledge velghedscontrole. Database van bewaarde logs en volledge audtfunctes voor het traceren van de hstorek van een bepaald nstrument. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 11

12 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 12 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

13 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel 3 Technsche gegevens tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 13

14 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Technsche gegevens Specfcates Afmetngen (L x B x D) Gewcht Batterj Werkngstemperatuur ADSU-hoofdalarm Trllng Volgens NFPA 1982: 1997 Vlamvertragng Volgens NFPA (zelfdovend 1000 o C - 10 s) Goedkeurngen: Ademluchttoestel Noodsgnaal Intrnseke velghed Elektromagnetsche compatbltet Stralngsmmuntet Stralngsemsse 200 mm x 70 mm x 42 mm 410 g (met batterj) 9 V uur -30 o C tot ±75 o C (EN137, JCDD38 en NIOSH) 102 dba tot 112 dba, metng op 250 mm (JCDD38 revse) EN137, pren137 JCDD38 EN EEX a I/IIC T4, EN50020 (Mjnbouw) - Eex a I 30 V/M, beter dan EN EN EN Drukaanslutng Het nstrument s utgerust met een ngebouwde elektronsche druksensor. De druksensor s ontworpen om va de hogedrukmanometerflutledng te kunnen worden aangesloten op het drukreduceerventel van het bjhorende ademluchttoestel (200 bar of 300 bar). Goedkeurngen Het Dräger Bodyguard II bewakngsnstrument s goedgekeurd voor gebruk n potenteel exploseve atmosferen volgens de ATEX Rchtljn 94/9/EG en wordt geleverd met Certfcaat nr. ITS05ATEX23993X. Aangemelde nstante: CE0359. Goedkeurng.v.m. ntrnseke velghed: Het nstrument s goedgekeurd volgens EN50014 en EN50020 en IP-klasse I M 1/II 2 G EEx a I/ IIC T4 voor Ta mnus -30oC tot plus +60oC nden voorzen van een batterj zoals opgegeven n het Deel Technsche gegevens van deze gebruksaanwjzng. In potenteel exploseve omgevngen de batterj net nleggen of vervangen en het nstrument net openmaken. Het nstrument s voorzen van een rubber beschermkap deze kap mag tjdens het gebruk net worden weggenomen. Stroomvoorzenng 9-volt batterj. Gebruk alleen goedgekeurde batterjen. AANWIJZING Raadpleeg voor detals over de goedgekeurde batterjen het label bnnenn het batterjvak of neem contact op met Dräger. Het nstrument wordt geleverd met één batterj (net gemonteerd). De batterj net nleggen of vervangen n exploseve omgevngen. De levensduur van de batterj verschlt al naargelang de ntële condte ervan, de bedrjfsduur, het aantal gegeven alarmsgnalen, de temperatuur en het gebruk van de achtergrondverlchtng. Ook als het nstrument s utgeschakeld ( Off ) bljft het een klene hoeveelhed stroom verbruken. Neem de batterj weg als het nstrument voor langere tjd net wordt gebrukt. 14 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

15 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Waarschuwngssgnaal EOST-aandudngen Instelberek -50 bar tot +60 bar. Standaard nstellng tot 55 bar.! WAARSCHUWING Bj blootstellng aan teveel RF-stralng kan alle elektronsche apparatuur tjdeljk buten werkng treden. De werkng van het hern beschreven product hervat zonder vermnderde prestates of functonaltet zodra de RF-stralng wordt weggenomen. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 15

16 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 16 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

17 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel 4 Onderhoudsnstructes tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 17

18 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel Beschrjvng 4.1 Rchtljnen voor het onderhoud Voor uw velghed 4.2 Onderhouds- testntervallen 4.3 Rengng, desnfecte, drogen 4.4 Batterj monteren 4.5 Hogedrukmanometerflutledng 4.6 Rubber kap vervangen Bodyguard II 4.7 Rubber kap vervangen Toestel met en zonder flutsgnaal 4.8 De Bodyguard II demonteren en monteren 18 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

19 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 4.1 Rchtljnen voor het onderhoud Voor uw velghed Voor een correct en effcënt gebruk en onderhoud van het toestel s het essenteel dat de nstructes n de relevante delen van deze en andere verwante handledngen zjn gelezen en begrepen en strkt worden nagevolgd. De apparatuur dent regelmatg met nachtnemng van deze nstructes te worden gecontroleerd en onderhouden door getrand en vakbekwaam personeel. De resultaten van de controle-, onderhouds- en testbeurten denen te worden opgetekend n een onderhoudsboekje. Ze paragraaf 5.2, Onderhouds- en testbeurten Intervallen. Voordat wordt begonnen met de demontage van een of meer delen van de pneumatekset dent het systeem volledg drukloos te worden gemaakt en denen alle vul en schadeljke stoffen van de betreffende zone(s) te worden verwjderd. Gebruk voor servce en onderhoud alleen Dräger-wsselstukken. Ze de ljsten met wsselstukken. Gebruk alleen gereedschap, vet- en borgngsmddelen enz. de n deze handledng worden aangegeven. Bj gebruk van de aanbevolen oplossngen, borgngsmddelen en vetsoorten enz. s het belangrjk eerst de bjgeleverde nstructes of de nstructes op de productverpakkng.v.m. het velg omgaan met en het gebruken van het product te lezen. Gereedschap De vermeldng Handel dudt aan dat standaardgereedschap kan worden gebrukt dat lokaal bj gereedschapshandelaars voorhanden s. 4.2 Onderhouds- en testntervallen Regelmatge controle-, onderhouds- en testntervallen van de utrustng denen volgens de onderstaande tabel te worden utgevoerd. Belangrjk: raadpleeg ook de onderhouds- en testbeurtentabel n de gebruksaanwjzng en het tranngshandboek van het bjhorende ademluchttoestel. Beschrjvng Na gebruk Maandeljks Jaarljks Bodyguard II Rengen X Vsuele controle X X Functonele test en lektest zoals omschreven n de gebruksaanwjzng X X X Drukutlezng controleren X1) 1) Neem voor detals contact op met Dräger Servce. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 19

20 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 4.3 Rengng, desnfecte, drogen Moet worden utgevoerd na gebruk. Ze de gebruksaanwjzng van het ademluchttoestel; ze ook de tabel met ntervallen voor de onderhouds- en testbeurten.! VOORZICHTIG Raadpleeg ook de nstructes over Rengng, desnfecte en drogen n de gebruksaanwjzng van het bjhorende ademluchttoestel. Reng, desnfecteer en droog zorgvuldg vervulde onderdelen zoals nodg. Dompel de Bodyguard net n oplossngen onder. Gebruk een schone doek bevochtgd met rengngsof desnfecterende vloestof om de Bodyguard te rengen en/of te desnfecteren. Raadpleeg ook de rengngsnstructes n de gebruksaanwjzng van het ademluchttoestel. Naar nzcht van de gebruker kan de rubber kap van het nstrument worden weggenomen om het nstrument volledg te drogen. Controleer de hele unt op beschadgng. Om de correcte werkng van de utrustng te garanderen dent u alleen door Dräger aanbevolen rengngs- en desnfecterende producten te gebruken. Bj gebruk van andere producten vervalt de Dräger-garante. Alle afwjkende rengngs- of desnfectemethoden denen door Dräger schrfteljk te worden goedgekeurd.! WAARSCHUWING Raadpleeg de gebruksaanwjzng van de fabrkant bj gebruk van rengngsproducten en desnfecterende producten. Neem concentrates en reactetjden n acht. Gebruk geen organsche oplosmddelen zoals aceton, alcohol, sprtus, trchloorethyleen of geljkaardge producten. Alleen de volgende producten en methoden worden door Dräger aanbevolen: 1. Rengng Dräger Safety Wash Safety Wash 1 lter + dspenser Safety Wash bjvullng 1 lter Safety Wash 5 lter + dspenser Safety Wash bjvullng 1 lter Sekusept 4 2 lter Deze producten denen met koud water te worden gebrukt. De behandelngstemperatuur mag noot hoger zjn dan 30 C. AANWIJZING Spoel de rengngsoplossng met schoon water weg voordat met desnfecte wordt begonnen. 2. Desnfecte Incdur 1 bus 6 lter bus 30 lter Wpex doeken (voor handmatge desnfecte) Pak van 50 doeken Deze producten denen met koud water te worden gebrukt. De behandelngstemperatuur mag noot hoger zjn dan 30 C. 20 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

21 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual AANWIJZING Spoel de desnfecterende oplossng met schoon water weg vóór het drogen. Detals over rengngs- en desnfecterende producten zjn op aanvraag bj Dräger verkrjgbaar. 3. Spoelen en drogen Spoel rengngs- en desnfecterende oplossngen weg met schoon, stromend water en droog daarna de gerengde/gedesnfecteerde onderdelen. Droog de onderdelen noot op meer dan 40 C. Haal de gedroogde onderdelen onmddelljk ut de droogkast. De droogtjd mag noot langer dan 30 mnuten zjn. Voer steeds alle tests voor gebruk ut op gerengde, gedesnfecteerde en gedroogde onderdelen. Ze paragraaf 5. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 21

22 Dräger Bodyguard Sere 4.4! Techncal Manual Batterj monteren WAARSCHUWING De batterj net nleggen of vervangen n exploseve omgevngen. Gebrukte batterjen moeten worden verwjderd conform de lokale regelgevng.v.m. afvalverwjderng. Benodgd gereedschap: 2.0 mm zeskant nbussleutel Ze afbeeldng 2. 1 Verwjder met de 2 mm zeskant sleutel de dre schroeven van het batterjdeksel. Neem daarna voorzchtg het deksel weg. 2 Leg de batterj n de utsparng van het deksel met de (+)-pool zoals aangedud n afb. 3. Controleer of de pakkng goed op zjn plaats zt en net s beschadgd. 3 Plaats de Bodyguard vertcaal zet de batterj utgeljnd met het deksel duw dan op het deksel en leg de batterj n het batterjvak. Houd het deksel op zjn plaats en breng de dre schroeven opneuw aan. Zet het deksel vast met de 2 mm zeskant sleutel (0.4 Nm Nm). Draa de schroeven net te hard aan. 4 Als de batterj op zjn plaats zt en s aangesloten schakelt het nstrument aan en begnt een self-check. De unt geeft een eenmalge peptoon als een neuw scherm op het dsplay wordt weergegeven. Op het ende van de selfcheck routne s de schermweergave als volgt: Dräger Bodyguard II Op het ende van de self-check routne geeft de unt een eenmalge alarmtoon het dsplay geeft eerst kort het pctogram a, afb. 4 weer (of pctogram b voor een nstrument met teller) en gaat daarna over op het hoofdscherm, afb. 4. De groene LED knppert constant. Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt het nstrument geeft een eenmalge hoge peptoon en schakelt ut ( Off ) laat dan de knoppen onmddelljk los tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

23 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Dräger Bodyguard II T Op het ende van de self-check routne s de schermweergave zoals n afb Houd de lnkerknop ngedrukt de schermweergave van het nstrument s zoals n afb. 6. Laat de knop los als de schermweergave verdwjnt het nstrument schakelt af ( Off ). Of: Neem de teller weg en zet de teller opneuw op zjn plaats. AANWIJZING Als de self-check net s geslaagd wordt een pctogram X met een storngscode weergegeven (ze voorbeeld op afb. 7). Retourneer n dat geval de Bodyguard naar Dräger Servce tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 23

24 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 4.5 Hogedrukmanometerflutledng Ze het relevante deel van de gebruksaanwjzng van het bjhorende ademluchttoestel voor gedetalleerde onderhoudsnstructes voor de hogedrukmanometerflutledng 4.6 Rubber kap vervangen Bodyguard Benodgd gereedschap: 2.0 mm zeskant nbussleutel Zeskant sleuteladapter 2 mm Momentsleutel (0.7 Nm) Loctte Open nden nodg slanglussen van het ademluchttoestel om de hogedrukmanometerflutledng en de Bodyguard weg te nemen. Ze afbeeldng 8. AANWIJZING Onderdeelnummers met (a) verwjzen naar een slang - Bodyguard combnate zonder mechansche fluttoon. 4 2 Gebruk de 2.0 mm zeskant nbussleutel om de schroef (1 of 1a) en de slutng (2 of 2a) los te schroeven en weg te nemen. Maak daarna de kap (3 of 3a) los en schuf de kap langs de slang, weg van de Bodyguard. 1a 2a 2 3 Neem nden nodg de teller weg. Open de sleuf onderaan de rubber beschermkap (4) langs de achterkant van het nstrument. Neem de bovenkant van de rubber kap vast en trek de kap weg van het nstrument zorg er daarbj voor dat de gele noodknop net wordt beschadgd. Neem de kap helemaal weg. Neem ook het doorzchtge beschermplaatje (nden aanwezg) weg van het dsplay. Goo de defecte beschermkap weg. 3a Zet het dsplay-utende van het nstrument langs de achterkant van de rubber beschermkap n de beschermkap en duw het nstrument n de kap totdat de IR-verbndngsnok van de kap n de IR-verbndngsconnector op zjn plaats zt. 5 Draa het nstrument om en duw de rubber kap op en rond het dsplay. Neem de onderkant van het nstrument vast met één hand neem met de andere hand de kap vast en duw de kap naar beneden over de noodknop, de LED en de thermstorbehuzng. Sla daarna de flappen rond de sleuf van de rubber kap om de behuzng van de druksensor. 6 Schuf de kap (3 of 3a) terug langs de slang naar de Bodyguard draa daarna de kap en duw de kap rond de geledegleuf onderaan de kap (4). Zorg ervoor dat de verlaagde radale openng n de kap s utgeljnd t.o.v. de overeenkomstge openng met schroefdraad van de endfttng van de slang. 24 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

25 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 7 Steek de schroef (1 of 1a) door de slutrng (2 of 2a) en breng een druppel Loctte 542 op de schroefdraad aan. Gebruk de 2.0 mm adapter en de momentsleutel steek de schroef door de radale openng n de kap en op de endfttng van de slang draa de schroef aan op 0.7 Nm. 8 Zet het doorzchtge beschermplaatje n de rubber kap, over het dsplay rcht de schune rand van het beschermplaatje naar het dsplay. Om het beschermplaatje goed vast te zetten: zorg ervoor dat de rubber kap over en rond de rand van het beschermplaatje zt. 9 Zet nden nodg de teller weer op zjn plaats Schakel de Bodyguard ut ( Off ) en slut alle nodge slanglussen om de hogedrukmanometerflutledng en de Bodyguard op het ademluchttoestel te monteren. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 25

26 Dräger Bodyguard Sere 4.7 Rubber kap vervangen Toestel met en zonder flutsgnaal Benodgd gereedschap: 2.0 mm zeskant nbussleutel Zeskant sleuteladapter 2 mm Momentsleutel (0.7 Nm) Loctte Open nden nodg slanglussen van het ademluchttoestel om de slang en de Bodyguard weg te nemen. Ze afbeeldng 9. 2 Zet de twee schroeven (5) met de 2.0 mm zeskant nbussleutel los. Verwjder de schroeven (5). Verwjder de borgkap (6) en de borgclp (7). Neem het geheel slang - Bodyguard vast en trek om het geheel van de utgangspoort van het drukreduceerventel weg te nemen. Techncal Manual 5 Ze afbeeldng AANWIJZING Onderdeelnummers met (a) verwjzen naar een slang - Bodyguard combnate zonder mechansche fluttoon Gebruk de 2.0 mm zeskant nbussleutel om de schroef (1 of 1a) en de slutng (2 of 2a) los te schroeven en weg te nemen. Maak daarna de kap (3 of 3a) los en schuf de kap langs de slang, weg van de Bodyguard. Neem dan de kap weg. Goo de defecte beschermkap weg. Schuf een neuwe kap langs de slang naar de Bodyguard draa daarna de kap en duw de kap rond de geledegleuf onderaan de beschermkap van het nstrument. Zorg ervoor dat de verlaagde radale openng n de neuwe kap s utgeljnd t.o.v. de overeenkomstge openng met schroefdraad van de endfttng van de slang. Steek de schroef (1 of 1a) door de slutrng (2 of 2a), breng een druppel Loctte 542 op de schroefdraad aan. Gebruk de 2.0 mm zeskant adapter en de momentsleutel steek de schroef door de radale openng n de kap en zet de schroef n de endfttng van de slang. Draa de schroef aan op 0.7 Nm. 2a 1 1a 2 3a tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

27 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Ze afbeeldng Controleer dat de borng van de utgang van het reduceerventel schoon s en dat de dchtngen op het utende van de slang onbeschadgd zjn. Steek de endfttng van de slang n de poort van het reduceerventel en maak de slang vast door de borgclp (7) n de gaatjes van de reduceerventelbehuzng te steken. AANWIJZING Trek aan de slang om te controleren of de slang goed vastzt. 6 Plaats de groef van de borgkap (6) over het utstekende gedeelte van de borgclp. Plaats de schroefgaten tegenover elkaar. Zet de schroeven (5) op hun plaats en draa bede schroeven aan met de 2 mm zeskant nbussleutel. 7 Slut de slanglussen zoals nodg om de hogedrukmanometerflutledng en de Bodyguard aan het ademluchttoestel te bevestgen De montage s beëndgd. Ga verder naar paragraaf 5.4, Hogedruk lektest tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 27

28 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 4.8 De Bodyguard demonteren en monteren Benodgd gereedschap: 1.5 mm zeskant nbussleutel mm zeskant nbussleutel Zeskant sleuteladapter 2 mm Molykote 111 vet (tube 100 g) Momentsleutel (0.7 Nm) Loctte Bodyguard demonteren 1 Open slanglussen van het ademluchttoestel zoals nodg om de hogedrukmanometerflutledng en de manometer weg te nemen. Ze afbeeldng Gebruk de 2.0 mm zeskant nbussleutel om de schroef (1 of 1a) en de slutng (2 of 2a) los te schroeven en weg te nemen. Maak daarna de kap (3 of 3a) los en schuf de kap langs de slang, weg van de Bodyguard. AANWIJZING Slang met ngebouwde waarschuwngseenhed met flutsgnaal Neem n geen geval de nbusstelschroef (8) weg als schroef (1) s verwjderd. Vóór het demonteren van schroef (8): plaats schroef (1) weer n de radale openng met schroefdraad van de flutpjp. Schroef (1) moet op zjn plaats worden gezet om draaen van de flutpjp te vermjden tjdens het demonteren van de Bodyguard a 2a Als schroef (1) weer op zjn plaats s gezet (flutslang): gebruk de 1.5 mm zeskant nbussleutel om de nbusstelschroef (8) los te halen en te verwjderen. Neem de Bodyguard vast, schroef de Bodyguard los (lnksom) en neem de Bodyguard van het utende van de slang weg a tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

29 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Bodyguard opneuw monteren Ze afbeeldng Controleer dat de O-rng (9) op de Bodyguard s geplaatst. Breng een dunne laag Molykote-vet aan rond de O-rng. Schroef daarna voorzchtg de nok met schroefdraad van de Bodyguard n de endfttng van de slang totdat de nok net meer draat. Net verder aanschroeven. 5 De Bodyguard voorzchtg terugschroeven totdat het dsplay een hoek van 90 maakt met de flutopenng (flutslang) (flutopenng naar rechts) en de radale openng voor de nbusstelschroef (8) s utgeljnd met de radale gleuf n de nok van de Bodyguard. Plaats de nbusstelschroef (8) op de 1.5 mm zeskant nbussleutel en zet de stelschroef stevg vast n de endfttng van de slang. AANWIJZING Het utende van de nbusstelschroef mag net utsteken t.o.v. de butendameter van de endfttng van de slang. 6 Haal de schroef (1) (flutslang) weg. Schuf de kap (3 of 3a) terug langs de slang naar de Bodyguard draa daarna de kap en duw de kap rond de geledegleuf onderaan de beschermkap van het nstrument. Zorg ervoor dat de verlaagde radale openng n de kap s utgeljnd t.o.v. de openng met schroefdraad van de endfttng van de slang. 7 Steek de schroef (1 of 1a) door de slutrng (2 of 2a), breng een druppel Loctte 542 op de schroefdraad aan. Gebruk de 2.0 mm zeskant adapter en de momentsleutel steek de schroef door de radale openng n de kap en zet de schroef n de endfttng van de slang. Draa de schroef aan op 0.7 Nm. 8 Slut de slanglussen zoals nodg om de hogedrukmanometerflutledng en de Bodyguard aan het ademluchttoestel te bevestgen. 9 De montage s beëndgd. Ga verder naar paragraaf 5.1, Hogedruk lektest a 2a 9 8 3a tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 29

30 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 30 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

31 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel 5 Testprocedures tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 31

32 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel Beschrjvng 5 Testprocedures 5.1 Dräger Bodyguard II T Hogedruk lektest en flutsgnaaltest Automatsche actverng (ADSU) en temperatuurcontrole Noodsgnaal controle 5.2 DrägerBodyguard II Hogedruk lektest en flutsgnaaltest Automatsche actverng (ADSU) en temperatuurcontrole Noodsgnaal controle 32 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

33 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere 5 Testprocedures Techncal Manual Het Dräger Bodyguard II nstrument s goedgekeurd voor gebruk met geschkte Dräger ademluchttoestellen. Ze de Handledng voor de tester, te16142, voor gedetalleerde nstructes.v.m. de onderstaande, bjkomende functonele tests voor ademautomaten, enz. Controle clnderdruk en lektest ventel Hogedruk lektest (mechansche manometer) Test waarschuwngseenhed met flutsgnaal (mechansch flutsgnaal) Mddendruktest Drukreduceerventel Instructes voor verdere testen voor ademautomaten en bjhorende accessores zjn beschkbaar n de betreffende Tranngshandboeken. De volgende paragrafen beschrjven de controles voor gebruk en de functonele tests voor het Dräger Bodyguard II nstrument. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 33

34 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 5.1 Dräger Bodyguard II T Hogedruk lektest en flutsgnaaltest! VOORZICHTIG Voor het utvoeren van de functonele tests op het toestel moet de druk n de geselecteerde clnder ten mnste 80 % van de maxmale werkdruk bedragen (zoals aangedud op het label van de clnder). Als de druk laag s dent de clnder te worden gevuld Controleer dat de afsluter gesloten s. Schakel de overdruk-ademautomaat ut ( Off ). 2 Druk op de lnkerknop. De self-check routne start. Druk op de lnkerknop als de weergave van afbeeldng 14 op het dsplay verschjnt. De segmenten van het staafdagram bewegen rechts en het pctogram open ventel verschjnt ze afb. 15. Open onmddelljk de clnderafsluter volledg om het systeem op druk te brengen. De weergave gaat over op afbeeldng 16 aandudng van de hudge druk, met afwsselend het pctogram slut ventel en het pctogram druk op rechterknop AANWIJZING Afb. 14 De staafdagramsegmenten bewegen rechts. Als het ventel net s geopend wanneer het laatste segment van het dsplay verdwjnt, wordt kort het pctogram lage druk weergegeven aanslutend wordt de self-check routne opneuw gestart. 3 Slut het ventel onmddelljk en druk daarna op de rechterknop. De weergave gaat over op afb. 17 om aan te duden dat de drukstablserngstjd wordt afgeteld. Na enkele seconden geeft het nstrument een eenmalge peptoon de weergave gaat over op afb. 18 om aan te duden dat de lektesttjd wordt afgeteld AANWIJZING Tjdens de lektesttjd kan de druklezng tot op 10 bar dalen als gevolg van het stablserngsproces van het drukreduceerventel tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

35 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 4 De segmenten van het staafdagram bewegen rechts en het pctogram a, afb. 19 knppert op het ende van de afteltjd om aan te duden dat de test s geslaagd. Ga dan verder met het testen van de EOST-aandudngen en van het alarmflutsgnaal. AANWIJZING Als op het ende van de afteltjd het pctogram b, afb. 19 op het dsplay knppert, betekent dt dat de unt net voor de test s geslaagd. Neem de druk ut het systeem weg en schakel de Bodyguard ut ( Off ). Zoek de oorzaak van het lek op, verhelp het defect en voer de test opneuw ut Test EOST-aandudngen en alarmflutsgnaal AANWIJZING Het pctogram test geslaagd ( a, afb. 19) bljft maxmaal 3 mnuten op het dsplay weergegeven. Tjdens de 3 mnuten kan het systeem worden ontlucht. Als de ontluchtng na de tjd net s gestart, wordt op het dsplay kort het pctogram X weergegeven tegeljk geeft de unt ten korte peptonen. Daarna wordt de self-check routne opneuw gestart. Op het ende wordt afb. 20 weergegeven, met aandudng van de hudge systeemdruk. Ga verder met het testen van de EOST-aandudngen en van het alarmflutsgnaal Overdruk-ademautomaten Bedek de utgangsopenng van de ademautomaat met de mus van de hand, druk mdden op het rubberkapje om de overdruk n te schakelen ( On ). Neem langzaam de druk ut het systeem weg door voorzchtg de mus van de hand op te heffen, met langzame drukafname Ademautomaten met normale druk Neem langzaam de druk ut het systeem weg door voorzchtg mdden op het rubberkapje te drukken. 7 Volg het dsplay tjdens het wegnemen van de druk Op de vooraf ngestelde druk begnnen de twee rode LED s onderaan het nstrument te knpperen en a. Als het elektronsche akoestsche alarm s geactveerd, gaat dat alarm eveneens af (vlugge peptoon) het alarm moet aanhouden totdat de druk tot 10 bar s afgenomen. b. Als de Bodyguard wordt gebrukt met een toestel met mechansche fluttoon, gaat het flutsgnaal af op de vooraf ngestelde druk. 8 Ga verder met het systeem langzaam te ontluchten totdat de aandudng van de drukwaarde 0 s en het pctogram open ventel begnt te knpperen. Ze afb. 15. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 35

36 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 9 Om de Bodyguard ut te schakelen ( Off ): Terwjl afb. 15 wordt weergegeven: laat de segmenten van het staafdagram rechts bewegen totdat het dsplay overgaat op afb. 21. Neem de teller weg. Het dsplay geeft kort afb. 23 weer en gaat daarna over op de weergave van afb. 24. Monteer de teller weer op zjn plaats het nstrument schakelt ut ( Off ). Of: Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt terwjl afb. 15 wordt weergegeven het dsplay gaat over op de weergave van afb. 21, daarna van afb. 22. Laat de knoppen los als de weergave verdwjnt het nstrument s dan utgeschakeld ( Off ) Schakel de overdruk-ademautomaat ut ( Off ). AANWIJZING De staafdagramsegmenten bewegen rechts wanneer afb. 14 wordt weergegeven. Als de lnkerknop net wordt ngedrukt voordat het laatste segment van het dsplay verdwjnt, gaat het dsplay over op de weergave van afb. 21 (zonder het pctogram open ventel ). Om opneuw te begnnen: houd de lnkerknop ngedrukt totdat afb. 22 wordt weergegeven laat dan onmddelljk de knop los. De selfcheck routne wordt opneuw utgevoerd. De staafdagramsegmenten bewegen rechts wanneer afb. 15 wordt weergegeven. Als het ventel net wordt geopend voordat het laatste segment van het dsplay verdwjnt, wordt kort het pctogram lage druk weergegeven aanslutend wordt de self-check routne opneuw gestart tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

37 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Automatsche actverng (ADSU) en temperatuurcontrole! VOORZICHTIG De ADSU-modus kan net worden geactveerd als de teller s gemonteerd. 1 Trek aan de teller en neem de teller weg. Het nstrument geeft een kort akoestsch alarmsgnaal op het dsplay verschjnt eerst kort de weergave van afb. 25, daarna gaat het dsplay over op de weergave van afb. 26. De groene LED vooraan op het nstrument knppert constant Druk op de rechterknop en laat de knop weer los. Het dsplay moet overgaan van 0 - resterende tjd naar de temperatuuraandudng (oc). Druk nden nodg onmddelljk op de rechterknop en laat de knop weer los om naar de weergave 0 - resterende tjd terug te gaan. AANWIJZING Als de knop net wordt ngedrukt gaat het dsplay na ongeveer 5 seconden automatsch over van de temperatuuraandudng naar de aandudng van de resterende tjd De Bodyguard laag zetten Het nstrument zelf net verplaatsen. Na 21 tot 25 seconden gaat het prealarmsgnaal over Beweeg dan onmddelljk het nstrument Het alarm stopt. AANWIJZING Gebruk n geen geval de knoppen om het pre-alarm ut te schakelen. 4 De Bodyguard laag zetten Het nstrument zelf net verplaatsen. Laat het nstrument overgaan naar de prealarmstatus Verplaats het nstrument net om het alarm ut te schakelen. Als er tjdens de volgende 8 seconden geen bewegng wordt gedetecteerd, geeft het nstrument herhaald een hoge alarmtoon en verschjnt de weergave van afbeeldng 27 op het dsplay. Monteer de teller weer op zjn plaats het alarm stopt en het nstrument schakelt ut ( Off ) tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 37

38 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Noodsgnaal controle 1 Druk op de lnkerknop. De self-check routne begnt. Het nstrument geeft een eenmalge peptoon als een neuw scherm op het dsplay wordt weergegeven op het ende van de routne gaat het dsplay over op de weergave van afbeeldng Controleer het alarmsgnaal Druk op de gele knop n het mdden van het nstrument. Er wordt herhaald een hoge alarmtoon gegeven en het dsplay geeft afb. 29 weer. Neem de teller weg en zet de teller weer op zjn plaats om het alarm ut te schakelen het dsplay gaat terug naar de weergave van afb. 28. Om de Bodyguard ut te schakelen ( Off ): neem de teller weg en zet de teller weer op zjn plaats het nstrument schakelt ut ( Off ) tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

39 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere 5.2 Dräger Bodyguard II Hogedruk lektest en flutsgnaaltest Techncal Manual AANWIJZING Voor het utvoeren van de functonele tests op het nstrument moet de druk n de geselecteerde clnder ten mnste 80 % van de maxmale werkdruk bedragen. Als de druk laag s dent de clnder te worden gevuld. 1 Controleer dat de afsluter gesloten s. Schakel de overdruk-ademautomaat ut ( Off ) Druk op de lnkerknop. De self-check routne start. Druk op de lnkerknop als de weergave van afbeeldng 30 op het dsplay verschjnt. De segmenten van het staafdagram bewegen rechts en het pctogram open ventel wordt weergegeven. Ze afb Open onmddelljk de clnderafsluter volledg. De weergave gaat over op afbeeldng 32 aandudng van de hudge druk, met afwsselend het pctogram slut ventel en het pctogram druk op rechterknop. Slut onmddelljk het ventel en druk daarna op de rechterknop tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 39

40 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 4 Na een druk op de rechterknop gaat de weergave over op afbeeldng 33 om aan te duden dat de drukstablserngstjd wordt afgeteld. Na enkele seconden geeft het nstrument een eenmalge peptoon dan gaat de weergave over op afb. 34 om aan te duden dat de lektesttjd wordt afgeteld. AANWIJZING Tjdens de lektesttjd kan de druklezng tot op 10 bar dalen als gevolg van het stablserngsproces van het drukreduceerventel De segmenten van het staafdagram bewegen rechts en het pctogram a, afb. 35 knppert op het ende van de afteltjd om aan te duden dat de test s geslaagd. AANWIJZING Als op het ende van de afteltjd het pctogram b, afb. 35 op het dsplay knppert, betekent dt dat het nstrument net voor de test s geslaagd. Neem de druk ut het systeem weg en schakel de Bodyguard ut ( Off ). Zoek de oorzaak van het lek op, verhelp het defect en voer de test opneuw ut Test EOST-aandudngen en alarmflutsgnaal AANWIJZING Het pctogram test geslaagd ( a, afb. 35) bljft maxmaal 3 mnuten op het dsplay weergegeven. Tjdens de 3 mnuten kan de ontluchtngstest worden utgevoerd. Als de ontluchtng na de tjd net s gestart, wordt op het dsplay kort het pctogram X weergegeven dan wordt de self-check routne opneuw gestart. Op het ende wordt afb. 36 weergegeven, met aandudng van de hudge systeemdruk. De groene LED knppert met tussenpozen van 1 seconde om aan te duden dat de Bodyguard n de operatonele modus s. Ga verder met het testen van de EOST-aandudngen en van het alarmflutsgnaal. 40 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

41 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 7 Overdruk-ademautomaten Bedek de utgangsopenng van de ademautomaat met de mus van de hand, druk mdden op het rubberkapje om de overdruk n te schakelen ( On ). Neem langzaam de druk ut het systeem weg door voorzchtg de mus van de hand op te heffen, met langzame drukafname. Ademautomaten met normale druk Neem langzaam de druk ut het systeem weg door voorzchtg mdden op het rubberkapje te drukken. 8 Volg het dsplay tjdens het wegnemen van de druk Op de vooraf ngestelde druk begnnen de twee rode LED s onderaan het nstrument te knpperen. a. Als het elektronsche akoestsche alarm s geactveerd, gaat dat alarm eveneens af (vlugge peptoon) het alarm moet aanhouden totdat de druk tot 10 bar s afgenomen. b. Als de Bodyguard wordt gebrukt met een toestel met mechansche fluttoon, gaat het flutsgnaal af op de vooraf ngestelde druk. 9 Ga verder met het systeem langzaam te ontluchten totdat de aandudng van de drukwaarde 0 s en het pctogram open ventel begnt te knpperen. Ze afb. 31. Terwjl afb. 31 wordt weergegeven: laat de segmenten van het staafdagram rechts bewegen totdat het dsplay kort het pctogram a, afb. 36 weergeeft (of pctogram b met teller) en het nstrument een eenmalge 'srene'-alarmtoon geeft. Het dsplay gaat dan automatsch over op het hoofdscherm, afb. 36. De groene LED knppert contnu Monteer nden nodg de teller weer op zjn plaats. Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt het nstrument geeft een eenmalge hoge peptoon en schakelt ut ( Off ). Laat de knoppen dan onmddelljk los. AANWIJZING Het nstrument schakelt net ut ( Off ) als het systeem net drukloos s. 11 Schakel de overdruk-ademautomaat ut ( Off ). AANWIJZING Terwjl afbeeldng 35 wordt weergegeven begnnen de staafdagramsegmenten rechts te bewegen. Als het ventel net s geopend wanneer het laatste segment van het dsplay verdwjnt wordt kort het pctogram lage druk weergegeven en wordt de self-check routne opneuw gestart. Als daarentegen de routne werd gestart door eerst het ventel te openen, wordt kort de afb. 35 weergegeven, daarna gaat het dsplay over op de weergave van afb. 36. AANWIJZING Afb. 31 De staafdagramsegmenten bewegen rechts. Als de rechterknop net wordt ngedrukt voordat het laatste segment van het dsplay verdwjnt, wordt de self-check routne opneuw utgevoerd. tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 41

42 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Automatsche actverng (ADSU) en temperatuurcontrole VOORZICHTIG De ADSU-modus kan net worden geactveerd als de teller s gemonteerd. Om de automatsche actverng te testen moet de teller zjn weggenomen. 1 Druk op de lnkerknop. De self-check routne start. Op het ende van de routne verschjnt het hoofdscherm op het dsplay. De groene LED knppert contnu. Druk op de rechterknop en laat de knop weer los. Het dsplay moet overgaan van 0 - resterende tjd naar de temperatuuraandudng (oc). Druk nden nodg onmddelljk op de rechterknop en laat de knop weer los om naar de weergave 0 - resterende tjd terug te gaan. AANWIJZING Als de knop net wordt ngedrukt gaat het dsplay na ongeveer 5 seconden automatsch over van de temperatuuraandudng naar de aandudng van de resterende tjd. 2 Neem de teller weg (u hoort een eenmalge peptoon) en zet de Bodyguard laag Het nstrument zelf net verplaatsen. Na 21 tot 25 seconden gaat het pre-alarmsgnaal over Beweeg dan onmddelljk het nstrument Het alarm stopt. AANWIJZING Gebruk n geen geval de knoppen om het pre-alarm ut te schakelen. 3 De Bodyguard laag zetten Het nstrument zelf net verplaatsen. Laat het nstrument overgaan naar de prealarmstatus Verplaats het nstrument net om het alarm ut te schakelen. Als er tjdens de volgende 8 seconden geen bewegng wordt gedetecteerd geeft het nstrument herhaald een srene - alarmtoon en verschjnt de weergave van afb. 37 op het dsplay. 4 Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt totdat het alarm stopt. Laat daarna de knoppen weer los. Het dsplay gaat over op de weergave van afb. 38. De groene LED knppert contnu Zet nden nodg de teller weer op zjn plaats. Het alarm stopt en het dsplay gaat over op de weergave van afb. 38. De groene LED knppert contnu. 6 Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt de Bodyguard geeft een eenmalge hoge peptoon en het dsplay wordt gewst laat dan de knoppen onmddelljk los. De Bodyguard schakelt af ( Off ) tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

43 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Noodsgnaal controle Knopbedenng 1 Druk op de lnkerknop. De self-check routne begnt. 2 Op het ende van de self-check routne geeft het nstrument een eenmalge srene -alarmtoon het dsplay geeft eerst kort het pctogram a, afb. 39 weer (of pctogram b voor een nstrument met teller) en gaat daarna over op het hoofdscherm, afb. 39. De groene LED knppert constant Controleer het alarmsgnaal Druk op de gele knop n het mdden van het nstrument. Er wordt herhaald een srene -alarmtoon gegeven en afb. 40 wordt op het dsplay weergegeven. 4 Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt totdat het alarm stopt. Laat daarna de knoppen onmddelljk weer los. Daarna gaat de weergave opneuw over op het hoofdscherm, afb Om de Bodyguard ut te schakelen ( Off ) Houd de rechter- en de lnkerknop tegeljk ngedrukt het nstrument geeft een eenmalge hoge peptoon en het dsplay wordt gewst laat dan de knoppen onmddelljk los. De Bodyguard schakelt af ( Off ) tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 43

44 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 44 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

45 TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual Deel 6 Storng Oorzaak Oplossng tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden 45

46 Dräger Bodyguard Sere Techncal Manual 6 Storng Oorzaak Oplossng Raadpleeg ook de paragraaf over foutopsporng n de gebruksaanwjzng en het tranngshandboek van het bjhorende ademluchttoestel. Bj defecten de met * worden aangedud: maak het onderdeel los en retourneer het nstrument naar Dräger Servce. Storng Oorzaak Oplossng Batterjladng laag Neuwe batterj nleggen. Ze gebruksaanwjzng voor procedure en specfcates batterjen. Hogedruklek Oorzaak van lek verwjderen en opneuw testen Bodyguard met teller schakelt net aan ( On ) Bodyguard met teller schakelt net ut ( Off ) Bodyguard met knopbedenng schakelt net aan ( On ) Bodyguard met knopbedenng schakelt net ut ( Off ) Geen weergave op dsplay, geen akoestsche sgnalen Geen weergave op dsplay, akoestsche sgnalen OK Dsplay OK, geen akoestsche sgnalen Ontbrekende segmenten op dsplay Sounder 1 Lege batterj 2 Slecht contact batterj 3 Bladveerschakelaar defect 1 Magneet ontbreekt op teller 2 Bladveerschakelaar defect 1 Lege batterj 2 Slecht contact batterj 3 Defect knop - schakelaar 4 Bladveerschakelaar defect 1 Defect knop - schakelaar 2 Bladveerschakelaar defect 1 Lage batterjladng 2 Batterj defect 3 Defect hoofdbord verbndng 1 Dsplay defect 2 Slechte verbndng platte kabel 3 Defect platte kabel 1 Sounder net aangesloten 2 Kabel defect 3 Sounder defect 1 Dsplay defect 2 Slechte verbndng platte kabel 3 Defect platte kabel 1 Defect sounder bj aanschakelen Neuwe batterj nleggen. Batterjcontacten rengen. Geen schurende producten gebruken.* Teller vervangen. * Neuwe batterj nleggen. Contactpunt rengen Geen schurende producten gebruken. * * * * Neuwe batterj nleggen. Neuwe batterj nleggen. * * * * * * * * * * * 46 tm Edton 01: Oktober 2010 Wjzgngen voorbehouden

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1

SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1 SLANG-ACCESSOIRES ADEMLUCHTTOESTEL 1 Index Deel 1 Aansprakelijkheidsverklaring Deel 2 Inleiding en veiligheidswaarschuwingen Deel 3 Productbeschrijving en beoogd gebruik Deel 4 Technische gegevens Deel

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 15kN

Handleiding trilplaat 15kN Handledng trlplaat 15kN 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Scherm iphone 4 Installatie handleiding

Scherm iphone 4 Installatie handleiding Scherm iphone 4 Installatie handleiding 1. Schakel de iphone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iphone uit elkaar haalt. 2. Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

NLEIDING Deze vertaling is door Technautic B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nasa EX-1 INLEIDING. Het is gebruikelijk om koelwater te injecteren in motor uitlaatsystemen. Deze koeling reduceert temperatuur van het uitlaatgas tot een niveau waar rubberen en polymeer uitlaatgasbestanddelen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Scherm iphone 4 Installatie handleiding

Scherm iphone 4 Installatie handleiding 1. Schakel de iphone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iphone uit elkaar haalt! 2. Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iphone. 3. Duw de achterkant

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Dock connector iphone 4 Installatie handleiding

Dock connector iphone 4 Installatie handleiding 1. Schakel de iphone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iphone uit elkaar haalt! 2. Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iphone. 3. Duw de achterkant

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

G-Note Digital Note Recorder

G-Note Digital Note Recorder G-Note Dgtal Note Recorder Model: G-Note Seres Gebrukershandledng Verklarng van het Federal Communcatons Commsson (FCC) n verband met hoogfrequente nterferente Deze utrustng werd getest en n overeenstemmng

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Sensor flexkabel iphone 4 Installatie handleiding

Sensor flexkabel iphone 4 Installatie handleiding 1. Schakel de iphone uit en zet de mute knop in de stiltemodus, voordat u de iphone uit elkaar haalt! 2. Verwijder de twee kleine schroeven naast de dock aansluiting onderaan de iphone. 3. Duw de achterkant

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

ADEMAUTOMAAT SERIES PLUS EN PSS 1

ADEMAUTOMAAT SERIES PLUS EN PSS 1 ADEMAUTOMAAT SERIES PLUS EN PSS 1 Index Deel 1 Gebruiksaanwijzingen Deel 2 Inleiding en veiligheidswaarschuwingen Deel 3 Productbeschrijving Deel 4 Werkingsprincipe Deel 5 Onderhoudsinstructies Deel 6

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie