Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng

2

3 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate Beschrjvng van stappen Het startmenu openen Taal van het dsplay wjzgen Garante en aansprakeljkhed Copyrght 9 2 Velghedsvoorschrften Pctogrammen en opmerkngen Gebruk van het touchscreen Onderhoud Gebruk overeenkomstg voorschrften Vereste vaardgheden van personeel 11 3 Alle functes op een rj Het startmenu openen Utschakelen/Blokkeren Ut Blokkeren Dagnose Onderhoud Onderhoud Andere taal Utgangen actveren Actveer het transmsseapparaat Melder verwjderen Hstorelogboek Wjzg apparaat op de RS232-poort Confgurate Schakelen naar dagmodus/nachtmodus Dverse functes Zoek functe/element Reset 18 4 Overzcht Bedenngselementen Dsplay-elementen Touchscreen Stand-by-dsplay Adres branddetectebedrjf weergeven 24 5 Bedenngsprncpe Aan- en afmelden Aanmelden Afmelden 26 F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

4 Paneelcontroller Inhoudsopgave nl Toegangsnveau Het startmenu openen Het menu selecteren Terugkeren naar de vorge selecte Werken met ljsten In ljsten navgeren Verschllende statussen van ljstvelden Element/functe selecteren Modus toewjzen Zoek functe/element Zoeken op naam Zoeken op nummer / adres Cjfers en tekst nvoeren Invoer wjzgen Alle cjfers verwjderen Taal van het dsplay wjzgen Toetsencombnate nvoeren Schakelen tussen statusbalken Logsche en fyseke adresserng 33 6 Centrales n het netwerk Pctogrammen op het dsplay Netwerkadresserng Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk tot stand brengen Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk verbreken Blokkerende en beperkte verbndng 37 7 Extern bedenngspaneel Bedenng en weergave 38 8 Alarm Alarmtypen Vertragngstjd Dag- en nachtmodus Alarmmeldng naar de centrale Optsche en akoestsche sgnalen Weergave van de melderzones n de alarmstatus Volgorde van de alarmmeldngen Informate over detectezones n de alarmstatus De neuwste meldng De ndvduele melders n een detectezone weergeven Informate over ndvduele melders Aanvullende nformate weergeven 44 9 Brandalarm Optsche en akoestsche sgnalen Een meldng bevestgen De nterne zoemer utschakelen 46 Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

5 5 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller 9.4 Externe sgnaalgevers n- en utschakelen Externe sgnaalgevers en transmsseapparaten resetten Verfcate actveren Alarmverfcate Onderzoektjd starten Alarm handmatg actveren Alarmmeldng resetten Melders utschakelen Storngsmeldngen Een storngsndcate oproepen Een storngsmeldng op de brandmeldcentrale Een meldng bevestgen Volgorde van de storngsmeldngen Informate over storende elementengroepen De neuwste meldng Indvduele elementen van een elementengroep weergeven Informate over ndvduele elementen Aanvullende nformate weergeven Sgnaalgevers Storngsmeldng resetten Een element blokkeren Ut Menuoverzcht Elementen utschakelen en nschakelen Utgeschakelde elementgroepen weergegeven en nschakelen Een ljst van alle utgeschakelde elementen weergeven Met behulp van het menu Va de statusbalk Zoemer utschakelen/nschakelen Blokkeren Menuoverzcht Elementen blokkeren en deblokkeren Een ljst van alle geblokkeerde elementen weergeven Met behulp van het menu Va de statusbalk Dagnose Menuoverzcht Elementdetals Modules Hardware Adreskaarten Dsplay Serële nterface CAN-Bus 64 F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

6 Paneelcontroller Inhoudsopgave nl Centrale-paspoort LED-test op modules Netwerk Gesproken woord ontrumngssysteem (VAS) Onderhoud Menuoverzcht Taal van het dsplay wjzgen Utgangen actveren Transmsseapparaat actveren Melder verwjderen Wjzg apparaat op de RS232-poort Zoemer utschakelen/nschakelen Onderhoud nspecte Onderhoudsgroepen Elementen toevoegen of verwjderen Onderhoud starten en beëndgen Het onderhoud starten Het onderhoud beëndgen Onderhoud voor alle elementen beëndgen Geteste of ongeteste elementen weergeven Geteste elementen toewjzen aan een onderhoudsgroep Onderhoud Hstorelogboek Flters selecteren Flters nstellen Flter wjzgen Verschllende flters combneren Statusbalkfunctes Gegevens afdrukken Dag- en nachtmodus Schakelen tussen dag- en nachtmodus Detals weergeven De tjd wjzgen voor het schakelen naar de nachtmodus Confgurate Menuoverzcht Instellngen n-/utgangsgroepen Elementen toevoegen of verwjderen Naam wjzgen Instellngen groepen Toevoegen of verwjderen Meldergevoelghed Gebruker Wachtwoord wjzgen Unverseel wachtwoord wjzgen 86 Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

7 7 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Bep. stand. wachtw Elementnamen wjzgen Overzcht Dverse functes Menuoverzcht Datum/tjd wjzgen Master-wachtwoord Het master-wachtwoord nvoeren dat onbeperkt geldg s Het master-wachtwoord nvoeren dat 24 uur geldg s Externe toegang Wachtwoord wjzgen Een ontrumngsoefenng utvoeren Alarmtellers Reset Menuoverzcht Elementen resetten Zoek functe/element Menuoverzcht Functe en apparaatomschrjvng zoeken Element zoeken 93 Trefwoordenregster 94 F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

8 Paneelcontroller Ter nformate nl 8 1 Ter nformate Deze bedenngshandledng bevat belangrjke nformate en opmerkngen over het gebruk van de FPA-5000 en FPA-1200 brandmeldcentrales. Va stap voor stap nstructes maakt u uzelf vertrouwd met de dverse functes: Paragraaf 4 Overzcht, Pagna 19 geeft een overzcht van de bedenngs- en dsplayelementen en het touchscreen. In Paragraaf 5 Bedenngsprncpe, Pagna 25 leert u hoe u door de verschllende menu's navgeert en welke selectemogeljkheden beschkbaar zjn. Iedere functe wordt n detal beschreven n een apart hoofdstuk. In de stand-by-modus wordt het stand-by-dsplay weergegeven. Afhankeljk van de confgurate kan de weergegeven nformate verschllen. Ze Paragraaf 5 Bedenngsprncpe, Pagna 25 om het startmenu op te roepen of om de dsplaytaal te wjzgen. Raadpleeg voor specfeke onderwerpen de nhoudsopgave. Als u al enge ervarng hebt met het werken met menu's, dan kunt u het overzcht van alle menu's n het hoofdstuk Paragraaf 3 Alle functes op een rj, Pagna 12 gebruken. 1.1 Beschrjvng van stappen De stapsgewjze procedure de u dent te volgen om een functe ut te voeren, wordt als volgt beschreven: 1. Selecteer Utschakelen Blokkeren n het startmenu 2. Ut Gedetalleerde vorm: 1. Het startmenu openen. 2. Selecteer Utschakelen Blokkeren. 3. Kes Ut. 1.2 Het startmenu openen 1. Druk op de "Home"-toets. Door op deze toets te drukken, keert u vanut eder submenu drect terug n het startmenu. Als net bnnen vjften mnuten op een toets wordt gedrukt, wordt vanut elke menuopte het stand-by-dsplay geactveerd. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

9 9 nl Ter nformate Paneelcontroller 1.3 Taal van het dsplay wjzgen De taal van de centrale kan snel worden gewjzgd met behulp van een toetsencombnate; ze de volgende nstructe "Om de dsplaytaal te wjzgen met behulp van het menu raadpleegt u het hoofdstuk Paragraaf 5.9 Taal van het dsplay wjzgen, Pagna 32". 1. Druk op de "Home"-toets. 2. Druk herna meteen op het cjfer 1 op het alfanumereke toetsenblok. 3. Kes OK om de nvoer te bevestgen of Annuleren om de bewerkng te annuleren. Een ljst van de beschkbare talen wordt weergegeven. 4. Kes de gewenste taal. De tekst n het dsplay wordt vervolgens weergegeven n de geselecteerde taal. Wanneer het systeem opneuw wordt opgestart na een stroomstorng of utval van de accu, wordt de standaardtaal de s ngesteld n de FSP-5000-RPS opneuw weergegeven. 1.4 Garante en aansprakeljkhed Garante- en aansprakeljkhedsclams n verband met persoonljk letsel of schade aan egendommen zjn utgesloten nden deze voortvloeen ut één of meerdere van de volgende handelngen of stuates: Gebruk van de FPA-5000 en FPA-1200 brandmeldcentrales n strjd met de voorschrften het op ncorrecte wjze nstalleren, nstellen, opstarten, bedenen of onderhouden het net n acht nemen van de gebruksaanwjzng het aanbrengen van fyseke wjzgngen n de centrale slechte reparates natuurrampen, nvloed van butenlandse nstantes of overmacht. Wjzgngen n of toevoegngen aan de brandmeldcentrale en de paneelcontroller mogen utslutend met toestemmng van Bosch worden doorgevoerd. Voor reconstructe van het apparaat s schrfteljke toestemmng verest. Garanteclams naar aanledng van constructe-aanpassngen waarvoor geen toestemmng s verleend, zjn netg. 1.5 Copyrght Het auteursrecht op deze utgave berust bj Bosch. Nets ut deze utgave mag worden mag worden verveelvoudgd, opgeslagen n een geautomatseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, n enge vorm of op enge wjze, zonder voorafgaande schrfteljke toestemmng van Bosch. Bosch behoudt zch het recht voor om deze handledng zonder voorafgaande kennsgevng te wjzgen. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

10 Paneelcontroller Velghedsvoorschrften nl 10 2 Velghedsvoorschrften Zorg ervoor dat u deze nstructes goed hebt bestudeerd voordat u het apparaat n gebruk neemt. Als u de gebruksaanwjzng net hebt gelezen of de nstructes net correct hebt begrepen, dan kunt u het apparaat net naar behoren bedenen. De gebruksaanwjzng s geen vervangng van tranng door geautorseerd personeel. De paneelcontroller mag utslutend worden bedend door personen de hervoor zjn opgeled. Ze ook "Vereste vaardgheden van personeel". Deze gebruksaanwjzng bevat geen algemene of specale kenns over velghedskwestes. Informate over dergeljke kwestes wordt utslutend gegeven voor zover deze relevant s voor het gebruk van dt apparaat. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle ter plaatse geldende velghedsprocedures en - voorschrften. Heronder wordt ook de procedure begrepen de u dent te volgen n geval van een alarmmeldng of een begnnende brand. De gebrukshandledng dent altjd ter plaatse beschkbaar te zjn. De gebruksaanwjzng s een wetteljk verplcht onderdeel van het systeem en deze dent dan ook aan de neuwe egenaar te worden overhandgd wanneer het systeem wordt verkocht. De persoonljke toegangscode (bestaand ut een gebrukers-id en wachtwoord) mag net bekend worden gemaakt aan derden. 2.1 Pctogrammen en opmerkngen De verschllende hoofdstukken bevatten utslutend velghedsnformate en opmerkngen de relevant zjn voor het gebruk van het systeem. Waarschuwngen en opmerkngen worden weergegeven n de desbetreffende gedeelten van het dsplay van de paneelcontroller. De volgende pctogrammen worden gebrukt:! LET OP! Tekstvelden de zjn gemarkeerd met dt pctogram bevatten waarschuwngen de u te allen tjde op dent te volgen voor zowel uw egen velghed als de van mensen om u heen Tekstvelden de zjn gemarkeerd met dt pctogram bevatten brukbare nformate over de bedenng van de FPA-5000 en FPA-1200 brandmeldcentrales. 2.2 Gebruk van het touchscreen Raak het touchscreen net aan met puntge of scherpe objecten. Als u dat wel doet, kunt u het oppervlak beschadgen. Raak het touchscreen aan met uw wjsvnger(nagel) of het staafje dat s bevestgd aan de lnkerkant van de paneelcontroller. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

11 11 nl Velghedsvoorschrften Paneelcontroller 2.3 Onderhoud Maak het touchscreen en toetsenblok utslutend schoon met een plusvrje doek. Inden nodg kunt u de doek lcht bevochtgen met een rengngsmddel dat specaal bedoeld s voor beeldschermen. Gebruk geen agresseve rengngsmddelen en zorg ervoor dat er geen vloestof bnnen n het apparaat terechtkomt. 2.4 Gebruk overeenkomstg voorschrften De paneelcontroller s specaal bedoeld voor het bedenen van de FPA-5000 en FPA-1200 brandmeldcentrales. Deze kan de volgende taken utvoeren: Het weergeven en verwerken van verschllende soorten berchten, zoals alarm- en storngsberchten Het utschakelen, blokkeren en resetten van elementen Het utvoeren van onderhoud Het weergeven van dagnostsche nformate over elk LSN-element Het programmeren van melders (korte teksten en gevoelghed van de melder) Een ontrumngsoefenng utvoeren Het opslaan, weergeven en afdrukken van gebeurtenssen Het schakelen tussen de dag- of nachtmodus. 2.5 Vereste vaardgheden van personeel De gebeurtenssenmeldngen de worden weergegeven n het dsplay van de paneelcontroller mogen utslutend worden verwerkt door opgeled personeel. Het systeemonderhoud en de confgurate van melders mag utslutend worden utgevoerd door opgeled, bevoegd personeel. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

12 Paneelcontroller Alle functes op een rj nl 12 3 Alle functes op een rj 3.1 Het startmenu openen Druk op de "Home"-toets om vanut eder menu terug te keren n het hoofdmenu. Het dsplay schakelt naar het stand-by-dsplay als er net bnnen 15 mnuten ets wordt ngevoerd; ze ook Paragraaf 4.4 Stand-by-dsplay, Pagna Utschakelen/Blokkeren Ut Utschakelen -> Ut -> Utgeschakelde Selecteren op Zoemer Prnter Blokkeren apparaten tonen nummer utschakelen Blok. NAC Transmsseapparaat HVAC Deurmagneet Detector Detectezone Blussysyteem Dsplaypaneel Utschakelgroep Meer... -> Sturngen Interfacemod ule Utgeschakelde apparaten tonen Een ljst van alle utgeschakelde elementen weergeven: Utgeschakelde elementen weer nschakelen. Selecteren op nummer Een ljst van alle utgeschakelde elementen weergeven: Een element n een ljst zoeken door het nummer n te voeren. Een element nschakelen of utschakelen Blokkeren Utschakelen -> Ut Geblokkeerde Selecteren op Blokkeergroep Prnter Blokkeren apparaten tonen nummer Blok. -> Srene Fltslcht HVAC Deurmagneet Transmsse-apparaat Detector Blussysyteem Dsplaypaneel Detectezone Meer... -> Sturngen Interfacemod ule Geblokkeerde apparaten tonen Een ljst weergeven van alle geblokkeerde elementen. Geblokkeerde elementen deblokkeren Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

13 13 nl Alle functes op een rj Paneelcontroller Selecteren op nummer Een ljst weergeven van alle elementen de kunnen worden geblokkeerd. Een element n een ljst zoeken door het nummer n te voeren. Een element blokkeren of deblokkeren 3.3 Dagnose Dagnose -> Elementdetals Modules Hardware LED-test van module Netwerk Centrale-paspoort Hstorelogboek VAS/PA Elementdetals Info voor één element: weergave van alle dagnostsche nformate met betrekkng tot een element n een lus van een LSN-module. Info voor elementgroep: selecte en weergave van specfeke dagnostsche nformate met betrekkng tot verschllende elementen n de geselecteerde LSN-module. Info voor alle elementen op de module: selecte en weergave van specfeke dagnostsche nformate met betrekkng tot alle LSN-elementen van de geselecteerde LSN-module. Modules Module paspoort: weergave van dagnostsche nformate met betrekkng tot elke module: productegegevens, softwareverse, CAN-ID, compatbltet. Module Compatbltet: weergave van de softwareverse van de geselecteerde module n vergeljkng met de softwareverse van de brandmeldcentrale. Modulestatus: weergave van dagnostsche nformate met betrekkng tot de hardware van de geselecteerde module. Alleen voor LSN-modules: Modulestatus en teller Tellers resetten: reset de tellers de de frequente van de verschllende gebeurtenssen regstreren. Hardware Adreskaarten: aanvullende weergave van het serenummer en het aantal adressen per kaart. Dsplay LED-test: test van alle LED-ndcatoren op de paneelcontroller. Deze bljven ca. vjf seconden branden. Test knoppen: test de werkng van het toetsenblok. Test dsplay: test de werkng van het dsplay. Test touchscreen: de werkng van het aanraakgevoelge oppervlak testen. Touchscreen nstellen (kalbrate): het aanraakvlak van het dsplay kalbreren. Serële Interface: statstsche gegevens voor de transmsse weergeven. CAN-Bus: de status van de CAN-nterfaces weergeven. Centrale-paspoort Weergave van dagnostsche nformate, zoals productegegevens of de softwareverse van de paneelcontroller. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

14 Paneelcontroller Alle functes op een rj nl 14 LED-test van module LED-dsplays op ndvduele modules testen en tegeljkertjd alle LED-dsplays testen. Hstorelogboek Ze Onderhoud - hstorelogboek Netwerk Informate over de beschkbaarhed van andere knooppunten bnnen het systeemnetwerk. VAS/PA Informate over alle aangesloten gesproken woord ontrumngssystemen. 3.4 Onderhoud Onderhoud -> Onderhoud Taal wjzgen Utgangen actveren Detector verwjderen Wjzg apparaat op RS232-poort Transmsse actveren Hstorelogboek Zoemer utschakelen Onderhoud Start / stop onderhoud Voor de onderhoudssesse worden elementen geselecteerd n dt submenu. De volgende keuzemogeljkheden zjn beschkbaar: Selecteren op nummer: Een ljst van alle elementen weergeven: Een element n een ljst zoeken door het nummer n te voeren. Onderhoudsgroep Net Detectezone Elementen Transmsse-apparaat Sturngen Meer... DACT Sleutelklus Batterj Netvoedng Wanneer het onderhoud s voltood, zjn de volgende keuzemogeljkheden beschkbaar: De geteste elementen toewjzen aan een andere onderhoudsgroep (Voeg geteste elementen toe aan onderhoudsgroep). Het onderhoud voortzetten (Nee). Geteste of net-geteste elementen weergeven (Net getest, Getest). Onderhoudsgrp maken/wjzgen Indvduele elementen verwjderen ut of toevoegen aan gespecfceerde onderhoudsgroepen. Alle elementen ut een onderhoudsgroep verwjderen. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

15 15 nl Alle functes op een rj Paneelcontroller Andere taal De taal van de teksten n het dsplay wjzgen (Taal wjzgen) Utgangen actveren Utgangen actveren: Selecteren op nummer: Een ljst van alle acteve elementen weergeven. Een element n een ljst zoeken door het nummer n te voeren. Srene Fltslcht HVAC Meer... Actverng van geselecteerde elementen starten en beëndgen Actveer het transmsseapparaat Een geselecteerd transmsseapparaat actveren (Transmsse actveren) Melder verwjderen Alle akoestsche sgnaalgevers en transmsseapparaten gedurende 15 mnuten utschakelen terwjl een melder wordt verwjderd. (Detector verwjderen) Hstorelogboek Specfeke gegevens flteren en weergeven Verschllende flters combneren Alle geflterde gegevens of een selecte van de gegevens afdrukken De volgende flters zjn beschkbaar: Flter Geen flter Alles tonen Flter verwjderen Perode Meldngstypen Apparaattypen Adresberek Gebrukerscommando s Onderhoud Gegevens geflterd op... Alle gegevens Weergave van alle gegevens met specfcate van meldngnummer, datum, tjd, elementnummer en meldngstype. Bestaande flters worden verwjderd. Begndatum, enddatum en tjd Meldngstypen, bjvoorbeeld Storng Apparaattypen, bjvoorbeeld Melder Adresberek bnnen een systeem Geselecteerde functevelden, zoals Bevestgen of Reset Elementen de n de onderhoudsmodus zjn gezet Wjzg apparaat op de RS232-poort Een ander apparaat toewjzen aan de RS232-poort (Wjzg apparaat op RS232-poort). F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

16 Paneelcontroller Alle functes op een rj nl Confgurate Confgurate -> In-/utgangsgrp nstellen Groepen nstellen Detectorgevoelghed Elementnamen wjzgen Gebruker Overzcht In-/utgangsgrp nstellen Ingangsgroep of Utgangsgroep De toegewezen elementen weergeven. Elementen toevoegen of verwjderen. Groepsnamen wjzgen Groepen nstellen Utschakelgroep, blokkeergroep of onderhoudsgroep De toegewezen elementen weergeven. Elementen toevoegen of verwjderen. Naam wjzgen van onderhouds-, utschakel- en blokkeergroepen. Detectorgevoelghed De gevoelghed van ndvduele melders of detectezones aanpassen. Twee verschllende gevoelghedsnveaus kunnen worden toegewezen aan melders en detectezones n de FSP RPS: een standaardgevoelghed en een alternateve gevoelghed. Gebruker Als per toegangsnveau hetzelfde wachtwoord wordt gebrukt, zjn de volgende optes beschkbaar: Unverseel wachtwoord wjzgen Voor eder toegangsnveau n de FSP-5000-RPS programmeersoftware kan hetzelfde wachtwoord worden ngesteld. Het wachtwoord voor de toegangsnveaus 2 t/m 4 kan worden gewjzgd. Als elke gebruker een ander wachtwoord heeft, zjn de volgende optes beschkbaar: Gebrukersgegevens wjzgen Een gebrukerswachtwoord wjzgen Bep. stand. wachtw. Het vorge wachtwoord van de gebruker herstellen. Elementnamen wjzgen De omschrjvng van de elementen wjzgen. Overzcht Informate over de geldge confgurate van het systeem. 3.6 Schakelen naar dagmodus/nachtmodus Schakelen naar dagmodus/nachtmodus In de dagmodus: Voor de hudge dag de resettjd nstellen voor het schakelen naar de nachtmodus. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

17 17 nl Alle functes op een rj Paneelcontroller 3.7 Dverse functes Dverse functes -> Datum / tjd Wjzgen Master-wachtwoord Externe toegang Evacuate-oefenng Wachtwoord wjzgen Alarmtellers Datum / tjd Wjzgen Tjd en datum aanpassen Master-wachtwoord Afhankeljk van de programmerng van de brandmeldcentrale s een van de volgende twee optes beschkbaar: Een master-wachtwoord nvoeren dat onbeperkt geldg s. Dt wachtwoord kan net worden gewjzgd en kan worden aangevraagd bj uw Boschleverancer. Een master-wachtwoord nvoeren dat slechts gedurende een bepaalde perode geldg s. Dt wachtwoord s slechts 24 uur geldg en dent eerst te worden aangevraagd; ze Paragraaf 19.3 Master-wachtwoord, Pagna 88. Nadat het wachtwoord s ngevoerd, zjn verschllende optes beschkbaar, afhankeljk van de confgurate; ze Paragraaf 18.5 Gebruker, Pagna 86. Evacuate-oefenng Een ontrumngsoefenng starten en beëndgen. Tjdens de ontrumngsoefenng worden brandalarmen, storngsmeldngen en andere alarmen weergegeven. Externe toegang Een verbndng tot stand brengen voor teleservce. Wachtwoord wjzgen Afhankeljk van de programmerng van de brandmeldcentrale s de opte voor het wjzgen van het wachtwoord net voor elke gebruker beschkbaar. Alarmtellers Weergeven van het aantal nterne en externe alarmmeldngen en het aantal servcealarmen de zjn gemeld n de perode dat de centrale actef was. De alarmteller resetten voor eder alarmtype F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

18 Paneelcontroller Alle functes op een rj nl Zoek functe/element Zoek functe / element -> Zoekfuncte Ga naar element Zoekfuncte Een ljst van alle functes en apparaatomschrjvngen n alfabetsche volgorde weergeven. Een functe of apparaatomschrjvng selecteren n de ljst. Ga naar element Een ljst weergeven van alle elementen de zjn aangesloten op het systeem en een element selecteren n deze ljst om meer nformate herover weer te geven. va logsch adres: een element n een ljst zoeken door het logsche adres n te voeren. va fysek adres: een element n een ljst zoeken door het fyseke adres n te voeren. va omschrjvng: een element n een ljst zoeken door de naam n te voeren. 3.9 Reset Reset -> Meldngstype Berek Detectezone Detector Deze centrale Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

19 19 nl Overzcht Paneelcontroller 4 Overzcht Dt hoofdstuk bevat nformate over de volgende elementen van de paneelcontroller: Paragraaf 4.1 Bedenngselementen Paragraaf 4.2 Dsplay-elementen Paragraaf 4.3 Touchscreen Paragraaf 4.4 Stand-by-dsplay Paragraaf 4.5 Adres branddetectebedrjf weergeven 1 Alarm Test Doormeldng Geactveerd 4 Utgeschakeld Doormeldng Utgeschakeld Sgnaalgevers Utgeschakeld Utschakelen Blokkeren Onderhoud Dagnose Programmerng 2 In Bedrjf Storng Schakelen naar dagstand Dverse functes Storng Systeem Storng Doormeldng Storng Sgnaalgevers Zoekfuncte/ Element Reset Brand Actveer Storng Ut Status Functetoetsen 3 Sleutelschakelaar 2 Alfanumerek toetsenblok 4 LED-dsplay F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

20 Paneelcontroller Overzcht nl Bedenngselementen De bedenngselementen omvatten punt 1, 2 en 3. Functetoetsen Om een functe te selecteren, drukt u op de desbetreffende toets. De volgende functes kunnen worden utgevoerd met behulp van de functetoetsen: Een ljst weergeven van centrales n het netwerk en een externe verbndng met een centrale n een netwerk (dt geldt utslutend voor de FPA-5000) of extern bedenngspaneel tot stand brengen. het adres van het branddetectebedrjf weergeven, nden dat s geprogrammeerd. "Home"-toets. Het startmenu openen. Terugkeren naar de vorge selecte. Toets "Sleutel" Aan- en afmelden: gebrukers-id en wachtwoord nvoeren. U kunt de nterne zoemer tjdeljk utschakelen. Toets "pjl naar lnks". De cursor één poste naar lnks verplaatsen n het zoekscherm. Toets "pjl naar rechts". De cursor één poste naar rechts verplaatsen n het zoekscherm. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

21 21 nl Overzcht Paneelcontroller Toets "dubbele pjl". Tussen statusbalken schakelen als er twee of meer aanwezg zjn. De statusbalk oproepen om snel bnnen de ljsten te navgeren. "Toets Enter". Ingevoerde alfanumereke gegevens bevestgen. Ingevoerde gegevens bevestgen de net zjn bevestgd met OK n het touchscreen. Alfanumerek toetsenblok Hermee worden letters, specale tekens en cjfers ngevoerd. Sleutelschakelaar De sleutelschakelaar heeft twee programmeerbare sleutelpostes. Afhankeljk van de confgurate kan bjvoorbeeld tussen de dag- en nachtmodus worden geschakeld. Utslutend personen de zjn getrand n het gebruk van de paneelcontroller en de kenns hebben op het gebed van brandbestrjdng denen over de sleutel te beschkken. Anders kan de juste werkng van het systeem n gevaar worden gebracht, met persoonljk letsel tot gevolg. Om msbruk te voorkomen dent de sleutel na gebruk te worden verwjderd en op een velge plaats te worden opgeborgen. 4.2 Dsplay-elementen LED-dsplay Dsplay Kleur Sgnaallampje Betekens Contnu Knppert Alarm Rood x Brandmeldcentrale verkeert n alarmstatus Brandt ook contnu bj alarmverfcate Test Geel x Systeem wordt getest Doormeldng Rood x Transmsseapparaat s geactveerd geactveerd Utgeschakeld Geel x Elementen zjn utgeschakeld en/of geblokkeerd Door-. meldng Geel x Doormeldng s net geactveerd utgeschakeld Sgnaalgevers Geel x Sgnaalgevers zjn net geactveerd Utgeschakeld In Bedrjf Groen x Centrale s n bedrjf Groen x Paneelcontroller wordt opgestart en s nog net n bedrjf Groen x Netspannngsstorng Storng Geel x Storngsmeldng aanwezg Storng Systeem Geel x Storng of defect n centrale verwerkngseenhed Storng Doormeldng Geel x Storng of defect n transmsseapparaat Storng Sgnaalgevers Geel x Externe sgnaalgever functoneert net goed F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

22 Paneelcontroller Overzcht nl Touchscreen Informatebalk 2 Menuveld 3 Statusbalk Informatebalk Dt pctogram wordt aan de rechterzjde van de nformatebalk weergegeven zolang er een gebruker s aangemeld. Er s een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk of een extern bedenngspaneel. De centrale n het netwerk wordt bedend vanaf een andere centrale of een extern bedenngspaneel en kan net rechtstreeks worden bedend. Er s een verbndng op afstand tussen centrale A en centrale B n het netwerk of een extern bedenngspaneel, en centrale A wordt geljktjdg bedend vanut centrale C. Er s een beperkte verbndng met de centrale n het netwerk of een extern bedenngspaneel. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

23 23 nl Overzcht Paneelcontroller Dt pctogram wordt alleen op het externe bedenngspaneel weergegeven als er nog geen verbndng s tot stand s gebracht. Centrale 4-1 l nveau 4 s ngelogd Het netwerkadres en het toegangsnveau van de aangemelde gebruker (4) worden weergegeven. Dt pctogram wordt weergegeven als er een aardestorng plaatsvndt n het systeem. De namen van de geselecteerde menu's worden eveneens vermeld. De weergave van het menupad helpt u bj de orëntate. In verband met rumtegebrek s het net altjd mogeljk om het volledge pad te tonen. Het geselecteerde menu en het menu waarn u zch op dat moment bevndt, worden altjd als eerste weergegeven. Voorbeeld: Het volgende pad wordt weergegeven n het submenu Srene van het hoofdmenu Blok.: * Utschakelen Blokkeren\Blok.\Srene Menuveld Om een hoofdmenu te selecteren, raakt u het corresponderende menuveld aan n het touchscreen. In Paragraaf 3 Alle functes op een rj, Pagna 12 vndt u een overzcht van alle hoofdmenu's met hun respecteveljke submenu's. Statusbalk Brand Acteveer Storng Ut Status Deze statusbalk s beschkbaar n elk menu. Daarnaast worden er n sommge menu's andere statusbalken weergegeven; ze ook Paragraaf 5.10 Schakelen tussen statusbalken, Pagna 33: Het cjfer verwjst naar het aantal elementen met de respecteve status: Brand Elementen de een brandalarm hebben geactveerd Acteveer Elementen de zjn geactveerd Storng Elementen de een storng aanduden Ut Utgeschakelde of geblokkeerde elementen Daarnaast kan een overzcht worden gegeven van het type en de aard van alle meldngen de worden ontvangen door de brandmeldcentrale: Status Een ljst van de verschllende meldngs- en statustypen en het aantal elementen met de betreffende status Om de ndvduele elementen weer te geven, raakt u het relevante veld aan met uw wjsvnger. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

24 Paneelcontroller Overzcht nl Stand-by-dsplay Als de brandmeldcentrale stand-by s, wordt het stand-by-dsplay weergegeven. Het dsplay schakelt naar het stand-by-dsplay als er net bnnen ten mnuten op een toets wordt gedrukt. Als u een grjs dsplay zet, dent u het touchscreen lchtjes aan te raken om het stand-bydsplay weer te geven In het stand-by-dsplay wordt de volgende nformate weergegeven: Datum Tjd Nachtmodus of Dagmodus Afhankeljk van de confgurate kan aanvullende nformate worden weergegeven. Bj branddetectesystemen n een netwerk worden mogeljk meer pctogrammen n het standby-dsplay weergegeven, afhankeljk van de netwerknstellngen; ze Paragraaf 6 Centrales n het netwerk, Pagna Adres branddetectebedrjf weergeven Om het adres van de ondersteunngsservce weer te geven drukt u op: Informate over de ondersteunngsservce wordt utslutend weergegeven als dergeljke nformate reeds s ngevoerd n FSP-5000-RPS. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

25 25 nl Bedenngsprncpe Paneelcontroller 5 Bedenngsprncpe Naast een beknopt menuoverzcht bevat dt hoofdstuk nformate over de volgende punten: Paragraaf 5.1 Aan- en afmelden, Pagna 25 Paragraaf 5.2 Toegangsnveau, Pagna 26 Paragraaf 5.3 Het startmenu openen, Pagna 26 Paragraaf 5.4 Het menu selecteren, Pagna 27 Paragraaf 5.5 Terugkeren naar de vorge selecte, Pagna 27 Paragraaf 5.6 Werken met ljsten, Pagna 27 Paragraaf 5.7 Zoek functe/element, Pagna 30 Paragraaf 5.8 Cjfers en tekst nvoeren, Pagna 31 Paragraaf 5.9 Taal van het dsplay wjzgen, Pagna 32 Paragraaf 5.10 Schakelen tussen statusbalken, Pagna 33 Paragraaf 5.11 Logsche en fyseke adresserng, Pagna Aan- en afmelden Om toegang te verkrjgen tot de toegangsnveaus 2 t/m 4, dent u zch aan te melden. Voorwaarde s dat u over het de vereste toegangsrechten beschkt. Bj het aanmelden dent u een gebrukers-id en wachtwoord n te voeren. Afhankeljk van uw toegangsrechten krjgt u toegang tot bepaalde functes. In de volgende gevallen wordt u gevraagd een wachtwoord n te voeren: U hebt zch net aangemeld en wlt een functe selecteren waarvoor een wachtwoord s verest. U hebt u wel al aangemeld, maar u hebt een functe geselecteerd waarvoor een hoger toegangsnveau s verest dan waarover u op dat moment beschkt Aanmelden Aanmelden bj de paneelcontroller: 1. Druk op de "sleutel"-toets. Het aanmeldvenster wordt weergegeven: 2. Typ uw gebrukers-id n het eerste veld. Ze Paragraaf 5.8 Cjfers en tekst nvoeren, Pagna 31 voor nformate over het nvoeren van cjfers. 3. Typ uw wachtwoord n het tweede veld In het dsplay wordt elk teken van het wachtwoord weergegeven als een astersk, zodat nemand anders het wachtwoord kan zen. Als u geen egen wachtwoord hebt, voer dan de volgende cjfers n: F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

26 Paneelcontroller Bedenngsprncpe nl Kes OK om de nvoer te bevestgen of Annuleren om de bewerkng te annuleren. Ze Paragraaf 19.5 Wachtwoord wjzgen, Pagna 90 voor nformate over het nstellen van uw egen wachtwoord. Het stand-by-dsplay wordt weergegeven. Het sleutelpctogram wordt n de nformatebalk weergegeven zolang er een gebruker s aangemeld. Ook de gebrukers-id van de aangemelde gebruker wordt op de startpagna weergegeven n de nformatebalk. Met de FSP-5000-RPS programmeersoftware kunt u een perode nstellen waarna een op de paneelcontroller aangemelde gebruker wordt afgemeld Afmelden 1. Druk op de "sleutel"-toets om uzelf van bj paneelcontroller af te melden: Er wordt een nvoervenster met de vraag Afmelden? weergegeven: 2. Kes Ja om de vraag te bevestgen of kes Nee om de procedure te annuleren. 5.2 Toegangsnveau Afhankeljk van uw toegangsnveau krjgt u al dan net toegang tot bepaalde functes. Als u een functe selecteert waarvoor een bepaald toegangsnveau s verest en geen gebruker met de benodgde toegangsrechten s aangemeld, dan wordt u gevraagd uw gebrukers-id en wachtwoord n te voeren. Toegangsnveaus worden toegewezen voor toegang tot nveaus 2 t/m 4. Op nveau 1 kunnen slechts enkele functes worden gebrukt, terwjl op nveau 4 alle functes kunnen worden gebrukt. Om het toegangsnveau van de aangemelde persoon te controleren, drukt u op de "sleutel"- toets na het aanmelden: Het betreffende toegangsnveau wordt weergegeven. 5.3 Het startmenu openen Druk op de "Home"-toets om vanut eder menu terug te keren n het hoofdmenu. Het dsplay schakelt naar het stand-by-dsplay als er net bnnen 15 mnuten ets wordt ngevoerd; ze ook Paragraaf 4.4 Stand-by-dsplay, Pagna 24. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

27 27 nl Bedenngsprncpe Paneelcontroller 5.4 Het menu selecteren Om een menu bnnen het startmenu te selecteren, raakt u het gewenste veld met uw vnger aan: De submenu's worden weergegeven. Om een submenu te selecteren, dent u het vereste veld lchtjes aan te raken. 5.5 Terugkeren naar de vorge selecte Druk op de toets "Terug" om terug te keren naar de vorge selecte: 5.6 Werken met ljsten Ljst 4 Pjlen 2 Ljstveld 5 Functevelden 3 Zoekmasker In veel menu's worden elementen weergegeven n ljsten. De elementen zjn gerangschkt op omschrjvng of op adres. Er zjn maxmaal dre verschllende sorteercrtera beschkbaar: va omschrjvng: n alfabetsche volgorde gesorteerd op omschrjvng; ook de adresserng wordt gespecfceerd. va nummer: n oplopende volgorde gesorteerdop nummer (logsch of fysek adres); ook de naam wordt gespecfceerd. va nummer (geen omschrjvng): n oplopende volgorde gesorteerdop nummer (logsch of fysek adres); de cjfers worden getoond n cjferblokken en de omschrjvng wordt net gespecfceerd. Deze ljst s utslutend beschkbaar wanneer melders en detectezones zjn geselecteerd. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

28 Paneelcontroller Bedenngsprncpe nl 28 Voorbeeld: Om een ljst weer te geven van alle aanwezge melders gesorteerd op omschrjvng n het submenu Ut, selecteert u n het startmenu: 1. Utschakelen Blokkeren 2. Ut 3. Detector Dre sorteercrtera zjn beschkbaar als keuzemogeljkhed: va omschrjvng va nummer va nummer (geen omschrjvng) 1. Kes va omschrjvng. Een ljst van alle melders wordt weergegeven, gesorteerd op alfabetsche volgorde In ljsten navgeren In het dsplay kan maar een beperkt aantal ljstvelden worden weergegeven. Selecteer de toets "pjl omhoog" om terug te navgeren door een lange ljst: Selecteer de toets "pjl omlaag" om voorut te navgeren n een ljst: De pjl wordt alleen weergegeven als navgate mogeljk s. Snel navgeren: Om snel door een ljst te navgeren, drukt u op de toets "dubbele pjl" op het toetsenblok of op de statusbalk van het dsplay. Er verschjnt een schufbalk n de statusbalk: Raak de horzontale ljn lchtjes aan om naar een bepaalde poste te navgeren. Om naar het begn van een ljst te navgeren, drukt u op: Om naar het ende van een ljst te navgeren, drukt u op: Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

29 29 nl Bedenngsprncpe Paneelcontroller Verschllende statussen van ljstvelden Aan een element dat of een groep elementen de wordt vertegenwoordgd door een ljstveld kunnen verschllende statussen worden toegewezen. De volgende tabel verschaft nformate over de mogeljke statussen: Ljstveld Status van Betekens ljstveld TEXT normaal Element n status "Normaal" TEXT gemarkeerd Element s geselecteerd TEXT Toegewezen modus Aan het element s de modus "Utgeschakeld" toegewezen; zeparagraaf Modus toewjzen, Pagna 30. TEXT Toegewezen modus en Aan het geselecteerde element s al een bepaalde modus toegewezen. Het wordt gemarkeerd geselecteerd om het te resetten n de oorspronkeljke modus; een utgeschakeld element wordt bjvoorbeeld weer ngeschakeld. TEXT R In resetmodus Het resetten van het element s nog net voltood. Menu "Ut" In het menu Ut kan n ljstvelden extra nformate worden weergegeven; ze de volgende tabel: Ljstveld TEXT In het menu Ut Het utgeschakelde element bevndt zch n de alarmmodus. Als het wordt ngeschakeld, wordt een brandalarm geactveerd. Om meer nformate weer te geven, drukt u op het rechter veld. TEXT Detals Een utschakelgroep weergeven de bestaat ut meerdere elementen. Om een ljst van alle elementen n de utschakelgroep weer te geven, drukt u op het rechter veld Element/functe selecteren Om elementen/functes te selecteren ut een ljst, raakt u één of meer ljstvelden op het touchscreen met uw vnger aan. Om n de ljst te navgeren, selecteert u de pjl omhoog (terug) of de pjl omlaag (voorut): Om snel te navgeren met de schufbalk, drukt u op de toets met de dubbele pjl op het toetsenblok. Het acteve ljstveld wordt gemarkeerd. Om te zoeken naar een specfek element en dt weer te geven, ze Paragraaf 5.7 Zoek functe/ element, Pagna 30. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

30 Paneelcontroller Bedenngsprncpe nl Modus toewjzen Een modus zoals "Ut", "Onderhoud", etc. kan worden toegewezen aan geselecteerde elementen. Om een modus toe te wjzen aan geselecteerde elementen, selecteert u het corresponderende functeveld. In het volgende voorbeeld wordt de modus "Utgeschakeld" toegewezen aan een melder va het menu Utschakelen Blokkeren: 1. Selecteer de gewenste ljstvelden ut de ljst. De ljstvelden worden gemarkeerd. 2. Selecteer het functeveld Ut. De melders worden utgeschakeld. De ljstvelden worden gemarkeerd n een donkere kleur. Het zandloperpctogram geeft aan dat nvoer nog door het systeem wordt verwerkt. In het submenu Ut kan een extra opte worden geselecteerd voor de functevelden; ze Paragraaf 11.3 Utgeschakelde elementgroepen weergegeven en nschakelen, Pagna Zoek functe/element In ljsten kan een bepaald element worden gezocht en weergegeven met behulp van het zoekscherm. De volgende zoekcrtera zjn beschkbaar: va omschrjvng: er wordt n de ljst naar het element gezocht op omschrjvng. va nummer: er wordt n de ljst naar het element gezocht op nummer. In bepaalde menu's s de zoekopte va nummer (geen omschrjvng) beschkbaar. In het hoofdmenu Zoek functe / element kan worden gezocht naar alle elementen de zjn aangesloten op het systeem, naar alle functes de beschkbaar zjn n de paneelcontroller en naar apparaatomschrjvngen, ongeacht n welk menu deze worden weergegeven; ze Paragraaf 21 Zoek functe/element, Pagna Zoeken op naam Om n de ljst te zoeken naar een specfek element va omschrjvng, voert u de naam van het element n het zoekscherm n. In Paragraaf 5.8 Cjfers en tekst nvoeren, Pagna 31 wordt utgelegd hoe u tekst kunt nvoeren. Typ de eerste letter en, nden nodg, andere letters. De naam wordt automatsch aangevuld zodra hj als unek s herkend. Het ljstveld van het element dat u zoekt, wordt weergegeven aan het begn van de ljst. Hoe nauwkeurger de omschrjvng van een element n de FSP-5000-RPS programmeersoftware wordt ngevoerd, hoe succesvoller de zoekopdracht va naam zal zjn. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

31 31 nl Bedenngsprncpe Paneelcontroller Zoeken op nummer / adres Naar een bepaald element zoeken n de ljsten va nummer en va nummer (geen omschrjvng): 1. Voer het eerste cjfer n, bjvoorbeeld Druk op de toets Enter om de nvoer te bevestgen. Als er een ander nummer kan worden ngevoerd, wordt er een tweede zoekvak weergegeven. Als er geen ander veld verschjnt, s er geen element met de adresserng waarnaar u hebt gezocht. 3. Voer het volgende cjfer n en bevestg uw nvoer met de toets Enter. 4. Voer nden nodg meer cjfers n tot het volledge nummer wordt weergegeven. U moet elke nvoer bevestgen met de toets Enter. Het ljstveld van het element waarnaar u zoekt, wordt vervolgens aan het begn van de ljst weergegeven. 5.8 Cjfers en tekst nvoeren Toets Karakter.,-_0 1 ABCabc2 DEFdef3 GHIgh4 JKLjkl5 MNOmno6 PQRSpqrs7 TUVtuv8 WXYZwxyz9 * # U kunt letters en cjfers nvoeren met de afgebeelde toetsen. Druk op de corresponderende toets op het toetsenblok tot de vereste letter of het vereste cjfer wordt weergegeven. In het zoekscherm kunnen voor de ljst va nummer en va nummer (geen omschrjvng) alleen cjfers worden ngevoerd. In het zoekscherm voor de ljst va omschrjvng kunnen zowel letters als cjfers worden ngevoerd. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

32 Paneelcontroller Bedenngsprncpe nl 32 Voorbeeld: nvoeren van de letter K en het cjfer 4 n het zoekscherm van een ljst 1. Druk op de toets: Een reeks letters en cjfers wordt weergegeven n de nformatebalk. 2. Bljf op de toets drukken tot de gewenste letter, n dt geval de letter K, wordt gemarkeerd n de nformatebalk. K wordt weergegeven n het zoekvak. 3. Druk op de toets: en houd hem ngedrukt tot het cjfer 4 n de nformatebalk s gemarkeerd. Het cjfer 4 wordt weergegeven n het zoekvak. Snelle nvoer: Om snel tekst n te voeren, drukt u op de toets Enter na het nvoeren van elke letter. Herdoor wordt de cursor verplaatst naar het volgende vrje karakter en kunt u doorgaan met het nvoeren van de volgende letter Invoer wjzgen 1. Om een cjfer te wjzgen, drukt u op de toets met de pjl naar rechts of de toets met de pjl naar lnks tot de cursor het cjfer n het zoekscherm markeert dat moet worden vervangen. 2. Om het gemarkeerde cjfer te overschrjven drukt u op de toets met het gewenste cjfer tot dt cjfer wordt weergegeven n het zoekscherm Alle cjfers verwjderen 1. Om alle cjfers n het zoekscherm te verwjderen, drukt u op de toets met de pjl naar lnks tot de cursor het eerste cjfer markeert. 2. Voer een neuw cjfer n met behulp van het toetsenblok. Alle cjfers tot aan het ngevoerde cjfer worden verwjderd. 3. Als u wlt, kunt u doorgaan met het nvoeren van cjfers. 5.9 Taal van het dsplay wjzgen Er zjn twee maneren om een andere dsplaytaal te selecteren: Door een sneltoets te gebruken Va een menuopte; ze Paragraaf 14.2 Taal van het dsplay wjzgen, Pagna Toetsencombnate nvoeren 1. Druk de toets Home n, onmddelljk gevolgd door het cjfer 1 op het alfanumereke toetsenblok. Er verschjnt een venster met een controlevraag. 2. Kes OK om de nvoer te bevestgen of Annuleren om de bewerkng te annuleren. Een ljst van de beschkbare talen wordt weergegeven. 3. Kes de gewenste taal. De dsplays worden nu weergegeven n de geselecteerde taal. Nadat het systeem s opgestart na stroomstorng of utval van de accu, wordt weer de standaardtaal gebrukt de s ngesteld n de programmeersoftware FSP-5000-RPS. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

33 33 nl Bedenngsprncpe Paneelcontroller 5.10 Schakelen tussen statusbalken De statusbalk bedt meer functes en weergave- en keuzemogeljkheden. Als het pctogram met de dubbele pjl wordt weergegeven n de statusbalk, kan worden geschakeld naar de statusbalk van het startmenu. Hertoe drukt u op de toets met de dubbele pjl op het membraantoetsenblok Logsche en fyseke adresserng Bj het adresseren van elementen bestaat een ondersched tussen logsche en fyseke adresserng: Fysek Elementen Module Lus Element Nummers Logsch Elementen Zone Element Nummers 3 4 Voorbeelden: Element met fyseke adresserng: 5,1-4 Element met logsche adresserng: 3-4 F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

34 Paneelcontroller Centrales n het netwerk nl 34 6 Centrales n het netwerk Deze paragraaf bevat nformate over de extra netwerkfunctes van een branddetectesysteem n een netwerk. Branddetectesystemen kunnen alleen n een netwerk worden opgenomen met behulp van de FPA Paragraaf 6.1 Pctogrammen op het dsplay, Pagna 34 Paragraaf 6.2 Netwerkadresserng, Pagna 35 Paragraaf 6.3 Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk tot stand brengen, Pagna 35 Paragraaf 6.4 Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk verbreken, Pagna 36 Paragraaf 6.5 Blokkerende en beperkte verbndng, Pagna 37: er kan een beperkte verbndng tot stand worden gebracht met een centrale de al door een andere centrale wordt aangestuurd (blokkerende verbndng). De volgende functes kunnen net worden utgevoerd op een centrale de wordt aangestuurd door een andere centrale: Ut Blokkeren Schakelen naar onderhoudsmodus Comfgurate wjzgen U kunt elementen resetten en het hstorelogboek utlezen. 6.1 Pctogrammen op het dsplay De volgende pctogrammen worden weergegeven n het stand-by-dsplay/de nformatebalk/ het ljstveld n een centrale n het netwerk, afhankeljk van het type verbndng. Verdere utleg over de pctogrammen treft u aan n Paragraaf 6.3 Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk tot stand brengen, Pagna 35. Er s een verbndng op afstand tussen centrale A en centrale B n het netwerk of een extern bedenngspaneel. Centrale B n het netwerk wordt bedend vanut centrale A of een extern bedenngspaneel en kan net rechtstreeks worden bedend. Centrale B n het netwerk of een extern bedenngspaneel, waar centrale A al op afstand mee s verbonden, maakt op zjn beurt weer een verbndng op afstand met centrale C n het netwerk. Er s een beperkte verbndng op afstand met een centrale n het netwerk of extern bedenngspaneel. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

35 35 nl Centrales n het netwerk Paneelcontroller 6.2 Netwerkadresserng Bj een centrale de s verbonden va het netwerk wordt ook het netwerkadres weergegeven. Het netwerkadres bestaat ut een knooppunt-d en een groeps-d, de worden toegewezen met behulp van de FSP-5000-RPS programmeersoftware. Als er bjvoorbeeld een storng n een melder met netwerkadres 1-4 wordt weergegeven, betekent dt: Groeps-d = 1 Knooppunt-d = Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk tot stand brengen 1. Selecteer de toets "Netwerk" op centrale A om vanaf centrale A een verbndng op afstand n te stellen met centrale B n het netwerk. Er wordt een ljst van centrales n het netwerk weergegeven. Ze Paragraaf 5.6 Werken met ljsten, Pagna 27 voor nformate over het navgeren n een ljst. De velden n de ljst zjn grjsgekleurd totdat er een verbndng s gemaakt. 2. Markeer het gewenste ljstveld. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

36 Paneelcontroller Centrales n het netwerk nl Selecteer OK en bevestg de volgende vraag met OK. Er s nu een verbndng op afstand tot stand gebracht met centrale B de u hebt geselecteerd en n de nformatebalk van centrale A wordt het volgende pctogram weergegeven: Er s een verbndng op afstand tussen centrale A en centrale B n het netwerk. Centrale B n het netwerk wordt bedend vanaf centrale A en kan net rechtsreeks worden bedend. Het volgende pctogram wordt weergegeven n de nformatebalk van centrale B: Als centrale B n dt voorbeeld ook een verbndng op afstand tot stand brengt, n dt geval met een centrale C, wordt het volgende pctogram weergegeven: Centrale B n het netwerk, waarmee centrale A al op afstand mee s verbonden, maakt op zjn beurt weer een verbndng op afstand met centrale C n het netwerk. 6.4 Een verbndng op afstand met een centrale n het netwerk verbreken 1. Selecteer de toets "Netwerk" om een verbndng op afstand met een andere centrale te verbreken. 2. Bevestg de controlevraag na het verbreken van de verbndng op afstand. De verbndng op afstand wordt verbroken. Bosch Scherhetssysteme GmbH Gebrukershandledng F.01U

37 37 nl Centrales n het netwerk Paneelcontroller 6.5 Blokkerende en beperkte verbndng Alle functes kunnen worden gebrukt va een blokkerende verbndng, behalve de volgende functes: LED-test, toetstest. dsplaytest en touchscreen-test Touchscreen nstellen (kalbrate) Dt pctogram wordt weergegeven op de centrales n het netwerk, n dt voorbeeld centrale B, waarmee een andere centrale, n dt geval centrale A, een geblokkeerde verbndng heeft. Een centrale B, waar centrale A een blokkerende verbndng mee heeft, kan net worden bedend vanaf een andere centrale C. Een centrale C kan echter wel een beperkte verbndng tot stand brengen met een centrale B de al wordt bedend vanaf een centrale A. Als de verbndng beperkt s, kan een centrale alleen worden bedend n alleen-lezen-modus. Alle daloogvensters zjn toegankeljk n alleen-lezen-modus en het hstorelogboek kan worden utgelezen. Dt pctogram wordt weergegeven als er een beperkte verbndng s met een centrale n het netwerk. 1. Druk op de toets "Netwerk" om een beperkte verbndng te veranderen n een blokkerende verbndng. 2. Beantwoord de controlevraag over het verbreken van de verbndng met "Nee". 3. Selecteer de gewenste geblokkeerde centrales ut de ljst. 4. Selecteer OK en bevestg de volgende vraag met OK. De blokkerng van de centrale wordt opgeheven en er wordt een beperkte verbndng tot stand gebracht. F.01U Gebrukershandledng Bosch Scherhetssysteme GmbH

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 1 van 31 Inhoudsopgave Overzicht...3 Bedieningselementen...4 1 Functietoetsen...4 2 Alfanumeriek toetsenblok...4 3 Sleutelschakelaar...4 Displayelementen 4 LED-display...5

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie:

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie: Productdocumentate Utgavedatum documentate: 02.05.2017 Productdocumentate 1 enet SMART HOME nstallate... 5 1.1 Systeemveresten... 5 1.2 Inbedrjfname va... 5 1.3 Bedenng va enet SMART HOME app... 7 2 enet

Nadere informatie

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

A540 - A540 A. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! A540 - A540 A Gefelcteerd met uw neuwe telefoon! Met Ggaset kest u voor een merk dat duurzaamhed hoog n het vaandel heeft staan. De verpakkng van dt product s ecovrendeljk. Ga voor meer nformate naar www.ggaset.com.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

T3 Comfort aangesloten op IP Office

T3 Comfort aangesloten op IP Office IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 Comfort aangesloten op IP Offce Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Kennsmakng

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands Inhoudsopgave Inledng Inhoudsopgave...7 Vóór gebruk...8-9 Afspeelbare dscs...8 Berek van de afstandsbedenng...8 Voorzorgsmaatregelen...9 Opmerkngen over dscs...9 Over symbolen...9 Kezen van de weergavebron...9

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Gigaset A 200 A 200 Duo

Gigaset A 200 A 200 Duo s Be nspred Ggaset A 200 A 200 Duo Overzcht van de handset Overzcht van de handset Dsplay Intern nummer van de handset Oproepljst Toegang tot Vocemal-ljst Bellersljst Verbndngstoets Gesprek aannemen Telefoonnummer

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

3.4 3.3. 3.2 i i 3.6 3.7 4.1. Niet toepasbaar voor de brandmeldcentrales typen IQ8Control C/M en 8000C/M+ (esserbus PLus)

3.4 3.3. 3.2 i i 3.6 3.7 4.1. Niet toepasbaar voor de brandmeldcentrales typen IQ8Control C/M en 8000C/M+ (esserbus PLus) Analoog-rnglus moduul type 4382 3.4 3.3 A 4382 B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 1.7 3.1 3.5 = solator 8610 3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 4.2 3.6 3.7 4.1 Technsche gegevens: Maxmaal aantal brandmelders + elementen

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie