HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL"

Transcriptie

1 TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS -SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER HR-XVE PAL RANDOM R GEBRUIKSAANWIJZINGEN P/N : 3834RP0093Q LPT B

2 Velghedsvoorschrften / Belangrjke tps voor de bedenng van dt toestel WAARSCHUWING GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN WAARSCHUWING: om het rsco van een elektrsche schok te vermnderen, het deksel (of de achterzjde) net verwjderen. Bnnenn bevnden zch geen onderdelen de door de gebruker kunnen worden onderhouden. Doe hervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel Een blksem met pjl n een geljkbenge drehoek s bedoeld om de gebruker attent te maken op de aanwezghed van een gevaarljke, net-geïsoleerde spannng n de behuzng van het product de zo groot kan zjn dat zj gevaar voor een elektrsche schok oplevert. Het utroepteken n een geljkbenge drehoek s bedoeld om de gebruker attent te maken op belangrjke gebruks- en onderhoudsnstructes n de bj het apparaat geleverde gebruksaanwjzng. WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. OPGELET: Deze Dgtale Vdeo Dsc-speler gebrukt een lasersysteem. Lees deze handledng aandachtg om een just gebruk van dt apparaat te waarborgen. Bewaar deze handledng zorgvuldg voor later gebruk. Geleve voor het onderhoud van deze eenhed contact op te nemen met een erkende verdeler. Ze onderhoudsprocedure. Het gebruk van andere controles, regelngen of de utvoerng van andere procedures dan degene de hern worden vermeld, kan tot blootstellng aan een gevaarljke stralng leden. Om een rechtstreekse blootstellng aan de laserstraal te vermjden, mag u net proberen om de kast te openen. Als de behuzng wordt geopend, s de laserstralng zchtbaar. KIJK NOOIT IN DE STRAAL. OPGELET: Het apparaat mag net worden blootgesteld aan drupwater of spatten en met vloestoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen net op het apparaat worden geplaatst. Dt product werd vervaardgd n overeenstemmng met de veresten nzake rado-nterferente van de EEC rchtljnen 89/336/EEC, 93/68/EEC en 73/3/EEC. Voor Italë: Dt product van JVC voldoet aan de Mnsterële Akte nummer 548 van 8 augustus 995, gepublceerd n de Offcal Gazette van de Italaanse Repulek nummer 30 van 8 december 995. Opmerkngen betreffende de copyrghts: Het s bj de wet verboden om copyrght materaal zonder toelatng te kopëren, ut te zenden, te vertonen, per kabel ut te zenden, n publek weer te geven of te verhuren. Dt product s voorzen van de door Macrovson ontwkkelde kopeerbevelgngsfuncte. Op sommge schjven worden kopeerbevelgngssgnalen opgenomen. Bj het opnemen en het afspelen van beelden op deze schjven op een VCR, zal de beeldweergave worden gestoord. Dt product bevat auterusrechteljke beschermngstechnologe de wordt beschermd door methodeaanvragen van bepaalde Amerkaanse octrooen en andere ntellectuele egendomsrechten de n het bezt zjn van Macrovson Corporaton en andere egenaars. Gebruk van deze auteursrechteljke beschermngstechnologe moet worden gemachtgd door Macrovson Corporaton en s bestemd voor gebruk n hushoudens en voor andere beperkte doelenden, tenzj met specale toestemmng van Macrovson Corporaton. Reverseengneerng of demontage s verboden. SERIENUMMER: Het serenummer staat op de achterzjde van uw apparaat vermeld. Het nummer s unek voor dt apparaat en s net voor andere apparaten beschkbaar. Geleve de gevraagde nformate her te noteren en deze gds voor later gebruk te bewaren. Model nr. Sere nr. Kenmerken: Geschkt voor het afspelen van s, vdeo-cd s, audocd s of VHS-vdeocassettes. U kan een bekjken terwjl er een televseprogramma op vdeocassette wordt opgenomen. Afstandsbedenngen voor het -dek, voor het vdeorecorderdek en JVC TV. Opname van naar een VHS-vdeocassette (behalve nden de beschermd s tegen kopëren, door mddel van Macrovson). H-F Stereo vdeorecorder. Belangrjke tps voor de bedenng van dt toestel Dt toestel kan worden bedend aan de hand van één bedenngsset voor, vdeorecorder en JVC TV. Met behulp van de volgende toetsen kan u de bede gedeeltes van het toestel bedenen. Eerst, selecteer TV of VCR/ d.m.v. de schufknop. AAN- / UIT-toets Om het toestel aan te schakelen, drukt u op de AAN- / UIT-toets (POWER) op de afstandsbedenng of op het toestel. -toets Inden u de wenst te bedenen, dan drukt u op de -toets op de afstandsbedenng. De -ndcator lcht op op het voorpaneel, om weer te geven dat de werd geselecteerd. 3 VCR-toets Inden u de vdeorecorder wenst te bedenen, dan drukt u op de vdeorecorder-toets (VCR) op de afstandsbedenng. De VCR-ndcator lcht op op het voorpaneel, om weer te geven dat de vdeorecorder werd geselecteerd. 4 VCR/-toets Druk op de toets / vdeorecorder-selector (VCR/) op de voorzjde van het toestel, om van de naar de vdeorecorder te gaan en omgekeerd.

3 Inhoudstafel Inledng Velghedsvoorschrften Belangrjke tps voor de bedenng van dt toestel... Inhoudstafel Voor de ngebruknemng Speelbare dscs Voorzorgsmaatregelen Opmerkngen betreffende de dscs Over de symbolen Voorpaneel en weergavevenster Afstandsbedenng Omschakelen van de A/B/C/D afstandsbedenngscode TV's van dverse fabrkanten op afstand bedenen... 9 Achterzjde Voorberedng Aanslutngen Aansluten op een TV & decoder (of satellet)... Aanslutng van optonele apparatuur Voor gebruk Vdeorecorder Instellen van het vdeokanaal Intële nstellng Het manueel afstellen van de klok Het afstellen van het kleurensysteem Gebruk van het hoofdmenu Het automatsch afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders Het manueel afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders Wjzgng van de volgorde van de t.v.-zenders.. 7 Het wssen van t.v.-zenders Voor gebruk -speler Algemene utleg Dsplay op het scherm Begnwaarden Algemene werkng voor het nstellen van de waarden Taal Beeld Klankweergave Andere Ouderljke controle Werkng Werkng met cassette Het afspelen van een vdeocassette ZAPPUB (Reclame overslaan) EPC Het opnemen van t.v.-programma's Opname met ShowVew System Geprogrammeerde opname met dsplay op het scherm. 5 Werken met en vdeo-cd Afspelen van een en een vdeo-cd Algemene kenmerken Het versprngen naar een andere TITEL... 6 Naar een ander HOOFDSTUK / TRACK gaan... 6 Vertraagd beeld Stlstaand beeld en beeld-per-beeld weergave.. 7 Zoeken Random (WILLEKEURIGE WEERGAVE)... 7 Herhalen Herhaal A-B Tme Search D Surround Zoom Marker Search Specale -functes Ttel menu Dsc menu Camerahoek Wjzgen van de taalweergave Onderttelng Werken met audo-cd s en MP3/WMA-schjfjes Een audo-cd en MP3/WMA-schjfje afspelen... 9 Wat u moet weten over MP3/WMA opnames.. 9 Pauze Naar een ander spoor versprngen Herhalen spoor/alle/ut(off) Search (zoeken) Random (wllekeurge weergave) A-B herhalng D Surround Wjzgen van het Audo-kanaal Werken met een JPEG-schjfje Een JPEG-schjfje bekjken Naar een ander bestand gaan Herhaal Alles/Ut Wat u moet weten over JPEG-opnames Geprogrammeerde weergave Geprogrammeerde weergave van audo-cd s en MP3/WMA/JPEG-schjfjes Geprogrammeerde weergave van een vdeo-cd. 3 Herhalng geprogrammeerde nummers Herhaal geprogrammeerde Alles/Ut Een nummer ut de Programmaljst wssen De volledge Programmaljst wssen Overg gebruk Vdeorecorder Dsplay op het scherm In het geheugen opgeslagen stopplaats Knderslot Het H-F-stereosysteem Breed t.v.-scherm 6/9 compatbltet Het afstellen van de decoder Overg gebruk -speler Geheugen laatst gebrukte nstellng (Last Condton Memory) Screen Saver Instellng vdeo-modus Specale opnames Kopëren van -speler naar vdeocassetterecorder Opnemen van een andere vdeo recorder Referentes Verhelpen van problemen Ljst met de taalcodes Ljst met de landcodes Technsche kenmerken Over de symbolen voor de nstructes dudt op gevaren de het apparaat zelf kunnen schaden of de andere materële schade kunnen veroorzaken. verwjst naar specale werkngskenmerken van dt apparaat. verwjst naar tps en hnts om de taak te vergemakkeljken. 3 INLEIDING

4 Voor de ngebruknemng Speelbare dscs (dscs van 8 cm / cm) Vdeo CD (VCD) (dscs van 8 cm / cm) Audo CD (dscs van 8 cm / cm) Bovenden kan dt toestel een SVCD en CD-R of CD-RW afspelen de audottels, MP3, WMA of JPEGbestanden bevat. Opmerkngen Afhankeljk van de voorwaarden van de opnameapparatuur of van de CD-R/RW-dsc zelf, kunnen sommge CD- R/RW-dscs net op deze eenhed afgespeeld worden. De eenhed kan geen CD-R/RW-dscs afspelen de geen gegevens bevatten of de gegevens bevatten n een ander formaat dan MP3 of CD-DA. Breng geen plakband of etket op één van de dsczjden aan (de geëtketteerde kant of de opgenomen kant). Gebruk geen onregelmatg gevormde cd s (bv. n hartvorm of achthoekg). Dt kan tot storngen leden. Wat u moet weten over s en vdeo-cd s Het kan zjn dat sommge weergavefunctes opzetteljk worden geblokkeerd door de softwarefabrkant. Met dt toestel kan u s en vdeo-cd s spelen. Afhankeljk van de door de softwarefabrkant bepaalde nhoud van de dsk kan het zjn dat sommge functes net beschkbaar zjn of dat er andere functes kunnen worden toegevoegd. Hervoor verwjzen we graag naar de gebruksaanwjzng van de s en vdeo-cd s. Het kan zjn dat sommge s, de utslutend bestemd zjn voor handelsdoelenden, net op het toestel kunnen worden gespeeld. Regonale code van de -speler en s De -speler s ontworpen en gefabrceerd voor de weergave van -software met regonale code "". De regonale code op de etketten van sommge -dscs geeft aan op welk type -spelers deze dscs kunnen worden afgespeeld. Deze eenhed kan enkel -dscs afspelen met code "" of "ALLE". Als u probeert om andere dscs af te spelen, zal de boodschap "Check Regonal Code" (Controleer de regonale code) op uw TV-scherm verschjnen. Sommge -schjven hebben geen regonaal code-label, alhoewel hun weergave door gebedsbeperkngen s beperkt. Termen n verband met de dscs Ttel (enkel voor ) De hoofdeenhed van de flm, of de nhoud van een begeledend element, of de nhoud van een bjkomend element, of een muzekalbum. Aan elke ttel wordt een referentenummer toegekend waardoor u de ttel gemakkeljk kunt terugvnden. Hoofdstuk (enkel voor ) Delen van een beeld of een muzekstuk de klener zjn dan ttels. Een ttel bestaat ut één of meerdere hoofdstukken. Aan elk hoofdstuk wordt een hoofdstuknummer toegewezen, zodat u het gewenst hoofdstuk snel kunt terugvnden. Afhankeljk van de dsc s het ook mogeljk dat er geen hoofdstukken werden vastgelegd. Track (utslutend vdeo-cd en audo-cd) Stukken ut een flm of ut een ledje op een vdeo-cd of audo-cd. Elke track krjgt een tracknummer, waarmee u de gewenste track kan terugvnden. Scène Op een vdeo-cd met navgate of PBC-functes (Playback control), zjn bewegende beelden en stlstaande beelden onderverdeeld n "Scènes". Elke scène wordt n het menuscherm weergegeven en krjgt een scènenummer toegewezen. Aan de hand van dt nummer kan u de gewenste scène terugvnden. Een scène bestaat ut één of meerdere tracks. Soorten vdeo-cd s Er bestaan twee soorten vdeo-cd s: Vdeo-cd s de zjn utgerust met PBC (Playback Control) (Verse.0) PBC-functes (Playback control) geven u de mogeljkhed om met uw toestel te communceren met behulp van menu s, zoekfunctes of andere typsche computertoepassngen. Bovenden kunnen stlstaande beelden met een hoge resolute worden weergegeven nden ze op de dsk zjn opgeslagen. Vdeo-cd s de net zjn utgerust met PBC (Playback Control) (Verse.) Deze cd s kan u op dezelfde maner gebruken als audo-cd s. Met deze dsks kan u vdeobeelden en geludsfragmenten afspelen, maar ze beschkken net over PBC. 4

5 Voor de ngebruknemng (vervolg) Voorzorgsmaatregelen Opslag van de dscs De behandelng van de eenhed Bj het versturen van de eenhed Het orgnele verzendkarton en het verpakkngsmateraal zjn erg handg. Verpak het apparaat terug n zjn orgnele verpakkng als u het naar de fabrek moet terugsturen, zodat het optmaal s beschermd. Bj het regelen van de eenhed Wanneer u de -speler dcht bj een TV, VCR of rado heeft geplaatst, kan het zjn dat het beeld en het gelud tjdens de weergave worden vervormd. Plaats de n dat geval wat verder weg van de TV, VCR of rado, of schakel de eenhed ut en verwjder de dsc. Bewaar de dsc na het afspelen n de daarvoor voorzene hoes of doos. Stel de dscs net bloot aan drect zonlcht of warmtebronnen, of laat ze net achter n een geparkeerde wagen waar ze aan drect zonlcht zjn blootgesteld, aangezen de warmte n de wagen aanzenljk kan oplopen. Het schoonmaken van de dscs Vngerafdrukken en stof op de dscs veroorzaken beeld- en geludsvervormng. Reng de dsc voor het spelen met een schoon doek, van het mdden naar buten toe. INLEIDING Om het oppervlak schoon te maken Gebruk geen vluchtge vloestoffen zoals een nsectenspray, n de buurt van de eenhed. Vermjd langdurg contact van rubberen of kunststofproducten met het apparaat, aangezen deze sporen op het oppervlak kunnen nalaten. Het schoonmaken van de eenhed Het rengen van de behuzng Gebruk een zachte, droge doek. Als de oppervlakken extreem vul zjn, gebruk u het best een lchtjes bevochtgde zachte doek met een zachte detergentoplossng. Gebruk geen sterke solventen zoals alcohol, benzne of verdunner (thnner), aangezen deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadgen. Om een helder beeld te verkrjgen De -speler s een hghtech precseapparaat. Als de optsche opnamelens en de onderdelen van de dsc drve vul of versleten zjn, zal de kwaltet van het beeld vermnderen. Na edere.000 uur gebruk s een onderhouds- en nspectebeurt aangeraden. (Dt hangt af van de gebruksomstandgheden). Geleve voor detals met uw dchtstbjzjnde verdeler contact op te nemen. Opmerkngen betreffende de dscs De behandelng van de dscs De weergavezjde van de dsc net aanraken. Houd de dsc aan de randen vast, zodat er geen vngerafdrukken op het oppervlak komen. Geen paper of plakband op de dscs bevestgen. Gebruk geen sterke solventen zoals alcohol, benzne, verdunner, commercële rengngsmddelen of antstatsche sprays voor oudere vnyl lp s. Over de symbolen Over de weergave van het symbool kan gedurende het gebruk op het TV-scherm verschjnen. Dt symbool betekent dat de n deze handledng beschreven functe net beschkbaar s op de specfeke dsc van uw -vdeo. Over de dsc-symbolen voor de nstructes Een hoofdstuk waarvan de ttel één van de volgende symbolen heeft, s enkel van toepassng voor de dsc de door het symbool wordt weergegeven. VCD.0 Vdeo-cd s met PBC-functe (playback control). VCD. Vdeo-cd s zonder PBC-functe (playback control). CD Audo CD s MP3 MP3 dscs WMA WMA dscs. JPEG JPEG dscs. 5

6 Voorpaneel en weergavevenster INSCHAKELTOETS Schakelt het apparaat AAN of UIT (ON/OFF) Cassette ut het toestel Cassettevak OPEN/DICHT-toets (OPEN/CLOSE) ( ) Opent of slut de dsc-lade. Weergavevenster Toont de hudge status van de -speler. Indcator voor de vdeorecorder (VCR) STOP-toets ( Á ) Stopt de weergave. Weergavetoets (PLAY) ( G) Start de weergave. Achterwaarts versprngen/ scannen ( ) Ga naar het begn van het hudg hoofdstuk/ spoor of naar een VORIG (PREVIOUS) hoofdstuk/spoor. Voor snel achterwaarts zoeken, deze toets gedurende twee seconden ngedrukt houden. Spoelt de cassette terug. Voorwaarts versprngen/ scannen, Voorutspoelen ( ) GA (Go) naar VOLGENDE (NEXT)hoofdstuk/ spoor. Voor snel voorwaarts zoeken, deze toets gedurende twee seconden ngedrukt houden. Spoelt de cassette verder. Dsc-lade Steek her de dsc n. Vdeongang Audo-ngangen (L / R) Selectoren van de geprogrammeerde zenders Afstandssensor Rcht de afstandsbedenng van de -speler op deze sensor. /vdeorecorder-selector Indcator voor de Vdeo-opname Het toestel s bezg met een kopj van een naar een vdeocassette Geeft de herhalngsmodus weer Geeft de totale afspeel/ pauze en actuele tjd af Geeft de herhaalmodus aan Dsc ngestoken Een tmergestuurde opname werd geprogrammeerd of wordt utgevoerd Indcator dat er een cassette n het toestel zt Er wordt een vdeo-opname utgevoerd Geeft de TV-modus (Ze de Opmerkngen op pagna 3). COPY REC TV 6

7 AA AA Afstandsbedenng / vdeorecorder selectetoets Selecteert de werkngsmodus van de afstandsbedenng. Knop om TV of VCR/ te selecteren - Om de JVC TV te gebruken. - Om de VCR/ te gebruken. DISPLAY - Om het schermoverzcht te openen (). - Geeft de hudge tjd of teller weer (VCR). SUBTITLE Selecteert de taal waarn de onderttelng wordt weergegeven. ANGLE Selecteert een -camerahoek, nden beschkbaar TERUG (RETURN) - Slut het menu nstellngen. - Geeft het menu van een vdeo-cd met PBC weer. REPEAT A-B, Herhaalsequente. - Selecteert de opnamesnelhed van de cassette. ZOOM Vergroot het vdeobeeld. TITLE Geeft het ttelmenu van de dsk weer, nden beschkbaar. REPEAT - Herhaalt hoofdstuk, track, ttel, alles. numereke toetsen Selecteert genummerde tems n een menu. F G D E (lnks/rechts/boven/onder) - Selecteer een element ut het menu - Selecteer een geprogrammeerde zender van de vdeorecorder. - Selecteer de zender van uw JVC TV. OK Menukeuze bevestgen. SETUP/MENU Opent of slut het nstellngenmenu (setup). AUX Selecteert de nputbron voor een opname op cassette. AUDIO MONITOR Selecteert een audotaal () of een audokanaal (cd). PROGRAMMEREN Opent of slut het programmeermenu. WILLEKEURIG / - Speelt ledjes of tracks n een wllekeurge volgorde af. - COMMERCIELE BERICHTEN OVERSLAAN VERWIJDEREN/ Wst een tracknummer van het programmeermenu of een markerng van het menu ZOEKEN OP MARKERING. - Zet de cassetteteller opneuw op nul. Werkberek van de afstandsbedenng Rcht de afstandsbedenng op de afstandssensor en druk op de toetsen. Afstand: Ongeveer 3 voet (7 m) vanaf de voorkant van de afstandssensor. Hoek: Ongeveer 30 n edere rchtng vanaf de voorkant van de afstandssensor. TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE AUX 8 9 TV TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL RANDOM AAN / UIT Schakelt het toestel AAN of UIT. DISKMENU Om het menu van een -dsk te openen. MEMORY Markeert om het even welk punt tjdens de weergave. SEARCH Geeft het ZOEKEN OP MARKERING-menu weer. OPENEN / SLUITEN EJECT - Opent of slut de dsklade. - Cassette ut het toestel (eject) SHOWVIEW Geeft het programmamenu voor het programmeren van het ShowVew System weer Schakelt het knderslot aan en ut. TV +/- Volumeregelaar van de JVC TV. TV / vdeorecorder Schakelt tussen de ontvanger van de TV en de nterne ontvanger van de vdeorecorder. TV Selecteer de nputmodus voor randapparatuur van de JVC TV. Terugspoelen Spoelt de cassette terug. AFSPELEN (G) Start de weergave. Voorutspoelen - Spoelt de cassette verder. 0 Vanut nputbronnen op cassette opnemen. Á Stopt de weergave. Weergave even stoppen / enkele malen drukken voor een beeld-per-beeldweergave. Achterut OVERSLAAN / SCANNEN ( ) Achterwaarts zoeken* / naar het begn van het hudge hoofdstuk of de hudge track of naar het vorge hoofdstuk of de vorge track. * Hou de toets gedurende ongeveer twee seconden ngedrukt. Voorut OVERSLAAN / SCANNEN ( ) Voorwaarts zoeken* / naar het volgende hoofdstuk of de volgende track. * Hou de toets gedurende ongeveer twee seconden ngedrukt. Aanbrengen van de batterjen n de afstandsbedenng Open het deksel van het batterjvak aan de achterkant van de afstandsbedenng en steek twee batterjen (AA-formaat) n het batterjvak. Let erop dat de en polarteten overeenkomen met de tekens n het batterjvak. Cauton Geen oude en neuwe batterjen samen gebruken. Gebruk ook noot verschllende types van batterjen (standaard, alkalne, enz.) samen. 7 INLEIDING

8 Omschakelen van de A/B/C/D afstandsbedenngscode Met de afstandsbedenng kunt u ver verschllende JVC vdeoapparaten onafhankeljk bedenen. Elk apparaat reageert op een van de volgende ver codes (A, B, C of D). De afstandsbedenng s ngesteld op het utzenden van A-code sgnalen, want uw apparaat s oorspronkeljk ngesteld op de ontvangst van A-code sgnalen. U kunt de nstellng van uw apparaat gemakkeljk wjzgen zodat dt reageert op B, C of D-code sgnalen. Voordat u de volgende stappen utvoert : Schuf de TV/VCR/ schakelaar naar rechts. TV TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE TV TV/VCR POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV - Op de afstandsbedenng Bljf VCR ngedrukt houden tjdens het utvoeren van de stappen. Wjzg de afstandsbedenngscode. Druk op cjfertoets "" voor A, "" voor B, "3" voor C of "4" voor D. Bevestg de nstellng van de afstandsbedenngscode. Druk op OK om de nstellng te bevestgen. Op het apparaat 3 4 Schakel het apparaat ut. Druk op I. Laat de code verschjnen. Druk PLAY langer dan 5 seconden n terwjl het apparaat s utgeschakeld. De ngestelde code verschjnt n het dsplay op het voorpaneel. Als de code de n het dsplay wordt aangegeven verschlt van de code de n de afstandsbedenng s ngesteld, gaat u door naar stap 5. Wjzg de code van het apparaat. 5 Druk op Á van de afstandsbedenng. De code de s ngesteld op de afstandsbedenng, wordt nu ook ngesteld op het apparaat. OPMERKING Wanneer u de afstandsbedenng eenmaal hebt ngesteld voor de bedenng van uw TV, hoeft u deze stap net meer ut te voeren totdat u de batterjen n de afstandsbedenng vervangt of totdat u de stekker ut het stopcontact trekt. TV/VCR PR + 5 OK 0000 CANCEL TV/VCR PR RANDOM AUX AUDIO MONITOR PROG

9 TV's van dverse fabrkanten op afstand bedenen Met de afstandsbedenng kunt u de bassfunctes van uw TV bedenen. De afstandsbedenng s net alleen geschkt voor de bedenng van JVC TV's, maar ook voor de bedenng van TV's van andere fabrkanten. Voordat u de volgende stappen utvoert : Schakel de TV met de daarbj behorende afstandsbedenng ut. Schuf de TV/VCR/ schakelaar naar lnks. TV TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE POWER EJECT RETURN REPEAT POWER VCR Stel de fabrkantcode van de TV n. Bljf VCR ngedrukt houden tjdens het utvoeren van stap. Voer met de cjfertoetsen de fabrkantcode van de TV n en druk dan op OK. Druk op POWER van de afstandsbedenng van dt apparaat om de TV n te schakelen en controleer of de dverse bedenngsfunctes werken (-> stap ). Wanneer u de afstandsbedenng eenmaal hebt ngesteld voor de bedenng van uw TV, hoeft u deze stap net meer ut te voeren totdat u de batterjen n de afstandsbedenng vervangt of totdat u de stekker ut het stopcontact trekt. Bj sommge TV's zjn er meerdere fabrkantcodes. Als de TV net werkt met een bepaalde code, kunt u een andere proberen. Beden de TV. Druk op de corresponderende toets : POWER, TV, TV/VCR PR +/-, TV +/- (Volume), cjfertoetsen. Bj de TV's van sommge fabrkanten moet u op OK drukken nadat u op de cjfertoetsen hebt gedrukt. VOORBEREIDING 0-9 TV TV/VCR PR + / AUX 8 9 SHOWVIEW VIDEO Plus+ BELANGRIJK Alhoewel de afstandsbedenng compatbel s met JVC TV's, en ook met de TV's van vele andere fabrkanten, kan het gebeuren dat de afstandsbedenng net just werkt met uw TV of dat net alle functes beschkbaar zjn. TV TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. TV 0000 CANCEL RANDOM TV + / - OK Bedenng van uw TV met de extra toetsen Gebruk de cjfertoetsen en de toets om het TV-kanaal te kezen. Bj TV's de vallen onder code 0, 0, 07, 0,, 4, 0, 3, 4, 5, 7, 33 of 35 komt de toets overeen met de - cjfer/-cjfers nvoer-omschakeltoets (deze s vaak voorzen van het opschrft -/--) van de afstandsbedenng van uw TV. OPMERKING De wjze waarop deze toetsen werken wordt bepaald door uw TV. Gebruk deze toetsen zoals u dt op de afstandsbedenng van uw TV doet. FABRIKANT JVC BLAUPUNKT BRANDT FERGUSON FINLUX FUNAI LG/GOLDSTAR GRAETZ GRUNDIG HITACHI ITT LUXOR MITSUBISHI MIVAR NEC NOKIA NORDMENDE PANASONIC PHILIPS SABA SALORA SAMSUNG SELECO SHARP SONY TELEAVIA TELEFUNKEN THOMSON TOSHIBA CODE 0, 3, 4, ,, 33, 34,

10 Pr Pb Achterzjde AUDIO-UITGANG (Lnks/Rechts) ( OUT) Voor de aanslutng van een versterker, ontvanger of stereosysteem. COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Aanslutng voor een televse met Y Pb Pr-ngang. AUDIO-UITGANG (Lnks/Rechts) (/VCR) Voor de aanslutng van een versterker, ontvanger of stereosysteem. EURO AV DECODER Aanslutng voor een decoder van een betaal-tv, Set Top Box of een andere vdeorecorder. VIDEOUITGANG-selector Selecteer COMPONENT, S-VIDEO of RGB volgens de aanslutng van de toestel op de TV. ANTENNE INGANG Aanslutng van de antenne. VCR IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT R R RF OUT COMPONENT S-VIDEO L L EURO AV AUDIO/VIDEO /VCR OUT RGB OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL AC-netsnoer Voor de aanslutng op het stroomnet. ANTENNE UITGANG (/VCR OUT) Aanslutng op het t.v.-toestel. OPTISCH(Dgtale audo-utgangsbus) Slut her de dgtale (optsche) audo-apparatuur aan. EURO AV AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/ OUT) Aanslutng voor uw televsetoestel of voor een andere vdeorecorder. S-VIDEO-UITGANG ( OUT) Verbndng naar TV met de S-Vdeo-ngangen. Coaxaal (Dgtale audo-utgangsbus) Voor de aanslutng van dgtale (coaxale) audo-apparatuur. Raak de bnnenste pnnen van de aanslutngen op het achterpaneel net aan. Elektrostatsche ontladng kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken. 0

11 Aanslutngen Tps Afhankeljk van uw TV en andere apparatuur de u wenst aan te sluten, zjn er verschllende maneren waarop u uw -speler kunt aansluten. Gebruk enkel één van de heronder beschreven aanslutngen. Raadpleeg nden nodg de handledngen van uw TV, VCR, stereosysteem of andere apparaten om de beste verbndngen te maken. Voor een betere geludsweergave, moet u de AUDIOutgangsaanslutngen van de +VCR aansluten op de audo-ngangsaanslutngen van uw versterker, ontvanger, stereo of audo/vdeo-apparatuur. Ze "Aanslutng van optonele apparatuur" op pagna Opgelet Vergews u ervan dat de -speler rechtstreeks aangesloten s op de TV. Stel het TV-toestel n op het juste vdeo-ngangskanaal. Slut de audo-utgangsaanslutng van de -speler net aan op de fono-ngangsaanslutng (opnamedek) van uw audosysteem. Aansluten op een TV & decoder (Satellet of Set Top Box) Slut het toestel aan op een van de volgende toestellen, rekennghoudende met de mogeljkheden van uw bestaande utrustng. Voor het gebruk van een SCART RGB-sgnaal, zet u de vdeo-ugang-keuzeschakelaar op RGB. Voor het gebruk van de COMPONENT VIDEO OUTaanslutng zet u de vdeo-utgangs-schakelaar op COMPONENT. Voor het gebruk van de S-VIDEO OUT-aanslutng zet u de vdeo-utgangs-schakelaar op S-VIDEO. Bassaanslutng (AV) Slut de EURO AV AUDIO / VIDEO-poort achteraan het toestel aan op de scart-ngang van de TV met behulp van een SCART-kabel. Sommge TV-zenders zenden gecodeerde televsesgnalen ut de u enkel kan zen met een gekochte of gehuurde decoder. U kan zo n decoder (descrambler) aansluten op dt toestel. excluseve utgang Component Vdeo (Color Stream ) aanslutng Slut de COMPONENT VIDEO OUT-aanslutng van de -ontvanger aan op de bjbehorende ngang van de TV, met behulp van de Y Pb Pr kabel. Slut de lnkse en de rechtse AUDIO OUT van de /VCR AUDIO OUT van het toestel aan op de lnkse / rechtse audo-ngangen van de TV, met behulp van de audokabels. Aanslutng S-vdeo Verbnd de aanslutng van de S-VIDEO OUT op de +VCR met de S-VIDEO-ngang op het TV-toestel door mddel van de S-vdeokabel. Verbnd de lnker- en de rechterbus van de AUDIO OUT of /VCR AUDIO OUT van de +VCR met de lnker- en de rechterbus van de AUDIOngang van de TV door mddel van een audokabels. ERIAL F OUT VD/VCR OUT Achterzjde Rear van of dt ths toestel unt (Component (Component Vdeo Vdeo connecton) aanslutng) COMPONENT S-VIDEO RGB AERIAL DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL VCR IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EURO AV AUDIO/VIDEO Achterzjde Rear van of TVde TV SCART INPUT S-VIDEO OUT COMPONENT VIDEO INPUT Pr Pb Y Decoder (Satellet (Satellte of or Set Set Top Box) S-VIDEO INPUT /VCR AUDIO OUT R L EXCLUSIVE OUT COMPONENT VIDEO OUT Y AUDIO OUT R L COAXIAL AUDIO INPUT L R VOORBEREIDING Bassaanslutng (RF) Slut de RF-antennekabel van uw bnnen- / butenantenne aan op de antennepoort (AERIAL) aan de achterzjde van dt toestel. Verbnd de RF.OUT-poort van het toestel met de antenne-ngang van uw televse met behulp van de meegeleverde RF-antennekabel. AERIAL RF OUT COMPONENT S-VIDEO DIGITAL AUDIO OUT VHS IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT R R L L EURO AV AUDIO/VIDEO /VCR RGB OUT OPTICAL S-VIDEO OUT Achterzjde Rear of van ths dt unt toestel (Basc(Bassaanslutng) connecton) Y COAXIAL

12 Aanslutngen (vervolg) Aanslutng van optonele apparatuur Aanslutng op een versterker de met twee analoge stereokanalen of Dolby Surround s utgerust Verbnd de lnker- en de rechterbus van de AUDIOutgang van de +VCR met de lnker- en de rechterbus van de AUDIO-ngang op uw versterker, ontvanger of stereosysteem door mddel van een audokabels. Opmerkngen Als het audoformaat van de dgtale utgang net met de mogeljkheden van uw ontvanger overeenstemt, zal de ontvanger een sterk vervormd, of helemaal geen gelud voortbrengen. Om het audoformaat van de hudge op het scherm te bekjken (On-Screen Dsplay), drukt u op AUDIO MONITOR. Aanslutng op een versterker de met twee dgtale stereokanalen (PCM) s utgerust of op een Audo/Vdeo-ontvanger met een mult-kanaal decoder (Dolby Dgtal, MPEG of DTS) Verbnd één van de bussen van de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL of OPTICAL) met de overeenkomstge bus op uw versterker. Gebruk een optonele dgtale (COAXIAL of OPTICAL) audokabel. U zult de dgtale utgang van de +VCR moeten actveren. (Ze "Dgtale Audo-utgang" op pagna 0). Dgtale mult-kanaal audoweergave Een dgtale mult-kanaalverbndng geeft de beste klankkwaltet. Hervoor heeft u een mult-kanaal audo/vdeo-ontvanger nodg de één of meer audoformaten ondersteunt de ook door uw +VCR worden ondersteund (MPEG, Dolby Dgtal en DTS). Raadpleeg de handledng van uw ontvanger en kjk naar de logo s op de voorzjde van de ontvanger. Waarschuwng: Krachtens de DTS-lcenteovereenkomst zal de dgtale utgang n DTS dgtale utgang worden weergegeven als de DTS-audostroom s geselecteerd. Achterzjde van dt toestel VHS IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT DIGITAL AUDIO OUT R Pr R L Pb L EURO AV AUDIO/VIDEO OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL kanalen analoog stereo of Dolby Surround-aanslutng. excluseve utgang Dgtale mult-kanaalaanslutng ( excluseve utgang) L R OPTICAL DIGITAL INPUT AUDIO INPUT Versterker (Ontvanger) COAXIAL DIGITAL INPUT

13 Voor gebruk Vdeorecorder Instellen van het vdeokanaal Opmerkngen Het vdeokanaal (RF-utvoerkanaal) s het kanaal waarop uw televsetoestel door de RFkabel beeld- en geludssgnalen ontvangt van de +VCR. Inden u een SCART-kabel heeft gebrukt, dan hoeft u de TV net n te stellen. U hoeft enkel het AV-kanaal te selecteren. Het AV-kanaal s reeds vooraf ngesteld voor een optmale vdeoweergave op uw TV. Voer de volgende stappen enkel ut nden er nterferente optreedt n het TV-beeld, wanneer u naar een andere rego verhusd bent, wanneer er een neuwe TV-zender s of wanneer u de aanslutng verandert van een RF-aanslutng naar een AVaanslutng, of omgekeerd. Schakel de +VCR en de TV aan. Stel uw TV n op de vrje stand 36. Druk op POWER op de afstandsbedenng om 3 de stand-by modus n te geven (de klokndcator wordt net langer weergegeven). Hou PR - of + op de +VCR langer dan 4 4 seconden ngedrukt. In het dsplay van de +VCR verschjnt RF 36. Het volgende beeld wordt op het scherm weergegeven. Inden er sneeuw n het beeld s, ga dan naar stap 5. Inden het beeld zuver s, druk dan op I op de +VCR om af te sluten. Intële nstellng Voor de volgende stappen gaan we ervan ut dat u uw vdeorecorder zopas voor de eerste maal heeft aangesloten. In dat geval schakelt de vdeorecorder n na het aansluten van het voedngssnoer. U mag nog geen toetsen ndrukken. Op het aangesloten TV-toestel zet u nu het volgende. Opmerkng - Als dt menu net verschjnt, was uw vdeorecorder reeds geprogrammeerd. Selecteer het gewenste land met de cursortoetsen F en G. A : Oostenrjk, B : Belgë, CH : Zwtserland, D : Dutsland, DK : Denemarken, E : Spanje, F : Frankrjk, I : Italë, N : Noorwegen, NL : Nederland, P : Portugal, S : Zweden, SF : Fnland, OTHERS : Anders. Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Druk op de OK -toets om te starten met de automatsche opslag van de kanalen van de TV-zenders n uw streek. 0 C0 00 ARD OK VOORBEREIDING Pr- ACMS S E Druk op PR - of + op de +VCR om het 5 vdeokanaal n te stellen op een vrje stand tussen en 68, de net wordt ngenomen door een plaatseljke zender n uw rego. Opmerkngen Het RF-kanaal zal net veranderen tot stap 6 werd utgevoerd. 6 RF CHANNEL 36 Druk op I om het neuwe RF-vdeokanaal n het geheugen van de +VCR op te slaan. Stel uw TV opneuw n op het neuwe RF-kanaal van de +VCR. Opmerkng Inden het beeld n stap 4 zuver was, dan hoeft u de TV net opneuw n te stellen. 3

14 Voor gebruk Vdeorecorder Het manueel afstellen van de klok De klok n deze vdeorecorder geeft de datum (plus de dag van de week) en de tjd. Ze wordt automatsch ngesteld tjdens het automatsch afstemmen van de kanalen. De klok wordt ook voortdurend vergeleken met de datum en de tjd nden de nformate wordt utgezonden, wat het geval s voor alle kanalen de een Teletextsgnaal utzenden. Het s bjgevolg onwaarschjnljk dat u de kloknstellngen moet wjzgen. Telkens als de vdeorecorder een sgnaal ontvangt dat de datum en de tjd bevat, stelt hj zchzelf geljk met deze sgnalen. De klokaandudngen zjn bjgevolg bjna altjd correct. Om de klok handmatg n te stellen: Druk de toets MENU n. Druk de toets F of G n om TIME DATE te selecteren. Druk de toets OK n. De automatsche nstellngsmodus kan worden utgeschakeld door op de cursortoetsen D en E te drukken als u de tjd handmatg wenst n te stellen. Druk de toets OK n. Het afstellen van het kleurensysteem Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. 3 Druk de toets F of G n om het SYSTEM te selecteren. Druk de toets OK n. 4 Druk de toets D of E n om het gewenste KLEURENsysteem te selecteren. REC fosd ON OFF AUTO AB Pr- P R SET TIME SYS- C PALACMS DATE TEM OSD + - NIC MESECAM STB 6:9 THR- DECO- 4:3 OUGH DER EPC 5 Druk de toets MENU n om naar het t.v.-scherm terug te keren. SYS- TEM AUTOMATISCH - - : AAN. TIME DATE OK U MI D MA JA - - : TIME DATE Verander de parameters UUR, MINUTEN, DAG, MAAND en JAAR met behulp van de cjfertoetsen op de afstandsbedenng. Let op! De klok s gebaseerd op het 4-uren systeem. Om uur 's namddags ( pm) n te voeren, moet u 3:00 ntkken. De dag van de week verschjnt automatsch wanneer u de datum nvoert. U MI D MA JA 8 : WO TIME DATE 3 Maakt u een vergssng, verplaats de cursor met behulp van de toetsen F of G en voer de juste gegevens n. 4 Druk de toets MENU n. 4

15 Voor gebruk Vdeorecorder Gebruk van het hoofdmenu De programmerng van de vdeorecorder s eenvoudg dankzj de menu's op het t.v.-scherm. Deze menu's worden bedend va de AFSTANDS- BEDIENING. Zet het t.v.-toestel en de vdeorecorder aan door de POWER knop n te drukken. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. 3 REC fosd ON OFF 6:9 4:3 Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER REC - Om de opname op een later tjdstp te programmeren (ze blz. 5). PR SET - Om de t.v.-zenders manueel af te stemmen en op te slaan (ze blz. 6). ACMS - (Automatc Channel Memory System) systeem voor het automatsch afstemmen en n het geheugen opslaan van kanalen (ze blz. 5). TIME DATE - Om datum en uur af te stellen (ze blz. 4). O SYSTEM - Om het kleurensysteem af te stellen (ze blz. 4). O ABC OSD - Om een neuwe taal te kezen voor de menu's. U kunt kezen tussen de volgende talen: Engels, Duts, Frans, Italaans, Spaans, Nederlands en Português. O F.OSD ON/OFF - Om te zen te krjgen op welke functe de vdeorecorder s ngesteld (ze blz. 33). Als deze functe s utgeschakeld, zullen dverse operatonele ndcators op het televsescherm net verschjnen. O 6:9/4:3 - Om het beeldformaat van uw t.v.-toestel te kezen (ze blz. 34). O STB THROUGH - Als Set Top Box met het AV- stopcontact s verbonden, kunt u naar het kanaal kjken, dat u door STB hebt gekozen als u de functe STB THROUGH aan hebt gemaakt. In dt ogenblk dent u de schakelaar voor de vdeoutgangen op RGB nstellen. O DECODER - Om met de vdeorecorder een decoder voor betaal-televse (of een schotelantenne) te gebruken (ze blz. 34). O EPC - Om de kwaltet van het beeld op het t.v.- scherm te verbeteren (ze blz. ). O NIC- Om de NICAM dgtale geludsweergave n of ut te schakelen (ze blz. 34). Druk de toetsen F en G n om het gewenste menu te kezen. Druk de toets OK en de toetsen D en E n om uw keuze te valderen. Druk de toets MENU n om naar het normale beeld 4 op het t.v.-scherm terug te keren. Pr- ACMS STB THR- OUGH SYS- TEM EPC AB C OSD NIC REC OK Het automatsch afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders Er kunnen maxmaal 88 TV-zenders (88 kanalen) worden opgeslagen n het geheugen van deze vdeorecorder. Deze kunnen automatsch of handmatg worden ngesteld. Druk de POWER toets n om de vdeorecorder n te schakelen. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toetsen F en G n om ACMS te selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC Pr- ACMS OK A B CH D DK E F I N NL P S SF ANDERS 3 Druk de toetsen F en G n om het LAND te kezen. (A: Oostenrjk, B: Belgë, CH: Zwtserland, D: Dutsland, DK: Denemarken, E: Spanje, F: Frankrjk, I: Italë, N: Noorwegen, NL: Nederland, P: Portugal, S: Zweden, SF: Fnland, ANDERS) Druk de toets OK n om een neuwe automatsch opslag-cyclus op te starten. De klok van de VCR wordt automatsch ngesteld wanneer het automatsch afstemmen voltood s. Als de klok de verkeerde tjd aandudt, raadpleeg dan de paragraaf Manueel nstellen van de klok van de vdeorecorder op pagna 4. 4 Aan het ende van de opslag-cyclus verschjnt de TABEL MET DE T.V.-ZENDERS. Druk de toets MENU n om de automatsch opgeslagen zenders te regstreren. Pr- ACMS 0 C0 00 ARD 0 C03 00 ZDF 03 C04 00 WDR 3 Pr- ACMS S 0 C0 00 ARD 0 C03 00 ZDF 03 C04 00 WDR 3 04 C05 00 BR3 05 C06 00 HR3 06 C07 00 N 3 07 C08 00 NDR 3 08 C09 00 SWF3 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK E OK VOORBEREIDING 5

16 + - Voor gebruk Vdeorecorder Het manueel afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders In bepaalde streken van het land kunnen de utgezonden sgnalen te zwak zjn om het automatsch afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders door de vdeorecorder mogeljk te maken, omdat het toestel de t.v.-zenders n dat geval net behoorljk kan dentfceren. Voor het afstemmen en opslaan van de zwakkere zenders s dus de manuele methode noodzakeljk. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toets F of G n om de PR SET te selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC Druk de toets MENU n. Kes met behulp van de toets D of E het nummer van de zender de u wlt afstemmen (vb. : PR nr. 9) en druk vervolgens de toets OK n. 3 Druk de toets AUX n om C (standaard zenders) of S (kabelzenders) te selecteren: C0 - C69, S0 - S4. Voer met behulp van de cjfertoetsen het nummer n van het kanaal van de t.v.-zender de u n het geheugen wlt opnemen. 4 De gewenste zender wordt opgezocht. Drup op om FIJNE te selecteren. Druk op 3 of 4 om af te stemmen. OK PR KA FIJNE ZENDER 0 C 0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK PR KA FIJNE ZENDER 09 C KANAAL/KABEL : AV PR KA FIJNE ZENDER 09 C0 00 KANAAL/KABEL : AV 5 Druk de toets G n om de kolom ZENDER te selecteren en om de naam van de t.v.-zender te kunnen bepalen. Druk de toets OK n. U krjgt de ljst van de namen van de t.v.-zenders te zen. PR KA FIJNE 09 C0 00 ARD ZDF WDR 3 BR3 HR3 N 3 NDR3 SWF3 6 Druk de toets D of E n om de naam van een zender ut de ljst te kezen. Druk de toets OK n om te valderen. Behoort de naam van uw t.v.-zender net tot de ljst, druk de toets OK net n en ga door met de volgende etappe (7). PR KA FIJNE 09 C U kunt de naam van een t.v.-zender manueel bepalen.p.v. de standaard namen te gebruken. Druk de toets G n. Druk de toets D of E n om de letters en cjfers voor de neuwe naam van de zender te selecteren. Druk de toets F of G n om u van het ene teken naar het andere te verplaatsen. Druk de toets OK n. 8 Druk de toets MENU n en bevestg de zender de u te zen krjgt. Druk de toets MENU opneuw n. De neuwe t.v.-zender s nu afgestemd en n de vdeorecorder opgeslagen. Desgewenst kunt u nog meer zenders manueel afstemmen en opslaan: herhaal de etappes t/m 8. OK OK ARD ZDF WDR 3 BR3 HR3 N 3 NDR3 SWF3 PR KA FIJNE ZENDER C09 C0 00 ZDF 09 C0 00 ZDF VERPLAATSEN : WISSEN :, OK OK KANAAL/KABEL : AV 6

17 Voor gebruk Vdeorecorder Wjzgng van de volgorde van de t.v.-zenders Nadat u de t.v.-zenders n de vdeorecorder hebt opgeslagen, kunt u de volgorde van de zenders n het geheugen wjzgen, zonder ze opneuw te moeten afstemmen! Herna volgen de nstructes om de zenders heel eenvoudg n de gewenste volgorde te rangschkken. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toets F of G n om de functe PR SET de selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC OK Druk de toets MENU n. Druk de toets D of E n om het nummer te selecteren van het programma dat u wlt verplaatsen (vb. PR 03). Druk de toets G n. 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK PR KA FIJNE ZENDER 0 C 0 00 PR-0 Druk de toets D of E n om het nummer te 3 selecteren waarop u het te verplaatsen programma wlt overbrengen (vb. PR 05). Druk de toets OK n. 4 Het geselecteerde programma s overgebracht naar het neuwe programmanummer. Wlt u nog meer t.v.-zenders verplaatsen, herhaal de etappes t/m. 4. Druk de toets MENU n. KANAAL/KABEL : AV 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 OK 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK OK Het wssen van t.v.-zenders Het kan gebeuren dat u bepaalde t.v.-zenders de werden afgestemd en n de vdeorecorder zjn opgeslagen, wlt wssen. Herna volgen de nstructes om de ongewenste t.v.-zenders op heel eenvoudge wjze te wssen. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toets F of G n om de functe PR SET te selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER Pr- ACMS STB THR- OUGH SYS- TEM EPC AB C OSD NIC OK PR KA FIJNE ZENDER 0 C 0 00 PR-0 KANAAL/KABEL : AV Druk de toets MENU n. Druk de toets D of E n om het nummer te selecteren van het programma dat u wlt wssen (vb. PR 03). Druk de toets F n. 3 Een paar seconden later s de geselecteerde zender gewst. De volgende t.v.-zenders worden automatsch opgeschoven. Druk de toets MENU n. 4 Wlt u nog meer t.v.-zenders wssen, herhaal de etappes t/m. 3. Het kezen van een n het geheugen opgeslagen t.v.- zender Dat kan op twee maneren gebeuren: Druk de toets PR - or PR + n om een n de vdeorecorder opgenomen t.v.-zender te selecteren. U kunt de gewenste t.v.-zender ook rechtstreeks selecteren met behulp van de cjfertoetsen op de afstandsbedenng. 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR VERPLAATSEN : WISSEN :, OK C0 00 PR-0 C03 00 PR-0 C06 00 PR-03 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK VOORBEREIDING 7

18 Voor gebruk -speler Algemene utleg Deze gebruksaanwjzng verklaart de bassnstructes van uw -speler. Sommge s veresen specfeke functes, of laten tjdens de weergave slechts een beperkt aantal functes toe. Als dt gebeurt, verschjnt het symbool " " op uw TV-scherm. Dt symbool wjst erop dat de desbetreffende functe net toegelaten s op uw -speler, of dat het net beschkbaar s voor de dsc. Dsplay op het scherm De algemene weergavestatus kan op het TV-scherm worden bekeken. Sommge elementen kunnen op het scherm worden veranderd. Het gebruk van de Dsplay-functe op het scherm Druk tjdens de weergave op Dsplay. Druk op 3 of 4 om een element te selecteren. Het geselecteerde element zal oplchten. Druk op of om de nstellng van het element 3 te veranderen. U kunt ook de numereke toetsen gebruken om getallen n te stellen (bv. ttelnummer). Voor sommge functes moet u op OK drukken om de nstellng te bevestgen. Tjdeljke feedback veldkonen TITLE CHAPT TRACK A ALL OFF B Herhaal ttel Herhaal hoofdstuk Track herhalen (enkel vdeo-cd s zonder PBC) Alle tracks herhalen (enkel vdeo-cd s zonder PBC) Herhaal A-B Herhalen UIT Weergave hervatten vanaf dt punt Net toegelaten of net beschkbare functe Opmerkngen Het s mogeljk dat bj sommge dscs net alle o nderstaande vermeldngen van de Dsplay op het scherm beschkbaar zjn. Als er gedurende 0 seconden geen enkele toets wordt ngedrukt, verdwjnt de On-Screen Dsplay. Elementen Ttelnummer Hoofdstuknummer Tme search (zoeken van tjd) Audotaal en Dgtale Audo utgangsmodus Taal van de onderttelng Hoek /3 / 0:6:57 ENG D 5. CH OFF / Functe (Druk op 3/4 om het gewenst element te selecteren) Geeft het nummer van de hudge ttel en het totaal aantal ttels weer, en kan denen om naar het gewenste ttelnummer te versprngen. Geeft het nummer van het hudg hoofdstuk en het totaal aantal hoofdstukken weer, en kan denen om naar het gewenste hoofdstuknummer te versprngen. Toont de verstreken weergavetjd en kan denen om bepaalde punten drect te selecteren aan de hand van de verstreken tjd Toont de hudge taal van de flmmuzek, de codeermethode, het kanaalnummer en dent om de nstellngen te veranderen. Toont de hudge taal van de onderttelng en het totaal aantal hoeken, en dent om de nstellngen te veranderen. Toont het hudg hoeknummer en verandert het hoeknummer Selectemethode /, of met de numereke toetsen, OK /, of met de numereke toetsen, OK Met de numereke toetsen, OK / / / Geludsweergave NORM. Toont de hudge geludsmodus en dent om de nstellng te veranderen. / VCD.0 VCD. Elementen Tracknummer /4 Functe (Druk op 3/4 om het gewenst element te selecteren) Geeft het hudge tracknummer, het totale aantal tracks en PBC-aan-modus weer, en gaat naar het gewenste tracknummer. Selectemethode /, of met de numereke toetsen, OK Tjd 0:6:57 Geeft de verstreken speeltjd weer (enkel op de dsplay) Audokanaal STER. Geeft het audokanaal weer en wjzgt het audokanaal. / Geludsweergave NORM. Geeft de hudge geludsmodus weer en wjzgt de nstellng. / 8

19 Voor gebruk (vervolg) -speler Begnwaarden U kunt uw egen voorkeurwaarden op de speler nstellen. Algemene werkng voor het nstellen van de waarden Druk op SETUP. Het nstelmenu (SETUP) verschjnt. Druk op 3/4 om het gewenste element te selecteren. De hudge nstellng voor het geselecteerd element verschjnt op het scherm, samen met de mogeljke nstellng(en). 3 Terwjl het gewenste element s geselecteerd, drukt u op, en vervolgens op 3/4 om de gewenste nstellng te selecteren. 4 Druk op OK om uw keuze te bevestgen. Sommge elementen veresen bjkomende stappen. 5 Druk op SETUP, RETURN of PLAY om het nstelmenu (setup) te verlaten. Taal Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other Dsc-taal Selecteer een taal voor het menu, de audo en de onderttelng van de dsc. Orgneel : De orgnele taal de voor de dsc s ngesteld, s geselecteerd. Andere : Om een andere taal te selecteren, moet u met de numereke toetsen de overeenkomstge taalcode van 4 cjfers ngeven de u op de ljst van pagna 38 kunt terugvnden. Als u de verkeerde taalcode heeft ngegeven, drukt u op CANCEL. Taalmenu Selecteer een taal voor het nstelmenu. Dt s het menu dat u te zen krjgt als u op SETUP drukt. Beeld Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Englsh Spansh French German Italan TV Aspect 4:3 Letterbox: Selecteer dt als een standaard 4:3 TV s aangesloten. De flm wordt weergegeven en aan de onder- en bovenkant van het scherm verschjnt een zwarte streep. 4:3 Panscan: Selecteer dt als een standaard 4:3 TV s aangesloten. De flmbeelden worden zodang weergegeven dat uw TV-scherm s gevuld. De lnker- en rechterkant van het beeld zjn weggesneden. 6:9 Wde: Selecteer dt als een 6:9 brede TV aangesloten s. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others 4:3 Letterbox 4:3 Panscan 6:9 Wde VOORBEREIDING Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other 9

20 Voor gebruk (vervolg) -speler Klankweergave Dgtale audo-utgang Elke -dsc heeft aan aantal audo-utgangsoptes. Stel de Dgtale Audo-utgang n volgens het type audosysteem dat u gebrukt. DOLBY DIGITAL/PCM: Selecteer "DOLBY DIGITAL/PCM" als u de dgtale utgangsbus van de -speler op een Dolby Dgtale decoder (of een versterker of een ander apparaat met een Dolby Dgtale decoder) heeft aangesloten. Stream/PCM: Selecteer "Stream/PCM" als u de dgtale utgangsbus van de -speler op een versterker heeft aangesloten of op een ander apparaat met DTS-decoder, Dolby Dgtale decoder of MPEG-decoder. PCM: Selecteer "PCM" bj een verbndng met een dgtale stereoversterker met kanalen. De utgangen van de -speler worden n het PCM-formaat met kanalen weergegeven als u een -vdeo dsc afspeelt de op het Dolby Dgtal, MPEG of MPEG opnamesysteem s opgenomen. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DOLBY DIGITAL /PCM Stream/PCM PCM Sample Freq. 48 KHz 96KHz Sample Frequency Om de nstellng van de Sample Frequency te wjzgen, moet u eerst de gewenste Dgtale Audo-utgang selecteren zoals herboven werd aangegeven. Als uw ontvanger of versterker GEEN sgnalen van 96 KHz aankan, selecteer dan 48 KHz. Als deze keuze werd gemaakt, zal het apparaat automatsch alle sgnalen van 96 KHz n sgnalen van 48 KHz omzetten zodat uw systeem ze kan decoderen. Als uw ontvanger of versterker sgnalen van 96 KHz kan verwerken, selecteer dan 96 KHz. Als deze keuze werd gemaakt, zal het apparaat alle soorten sgnalen zonder verdere verwerkng doorgeven. Andere De DRC, vocale en PBC-nstellngen kunnen worden gewjzgd. Druk op 3/4 om het gewenste element te selecteren en druk dan op OK. DE nstellng van het geselecteerd element zal worden gewjzgd tussen AAN (On) en UIT (Off). Dynamc Range Control (DRC) Dankzj de dgtale audotechnologe kunt u met het -formaat de muzekstukken van een programma n de meest nauwkeurge en realstsche utvoerng belusteren. Toch s het mogeljk dat u het dynamsch berek van de audo-utgang (het verschl tussen het hoogste en het laagste volume) wlt comprmeren, zodat u een flm op een lager volume kunt belusteren zonder dat de dudeljkhed van de klankweergave wordt aangetast. Hervoor moet u de DRC op AAN (On) nstellen. Vocal Zet Vocal enkel op Aan (On) al een mult-kanaal karaoke- aan het spelen s. De karaoke-kanalen op de dsc zullen n een normaal stereogelud vermengen. PBC Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DRC On Vocal On PBC On Schakelt navgate of Playback Control (PBC) Aan of Ut. Aan: Vdeo-cd s met PBC of navgate worden volgens de PBC afgespeeld. Ut: Vdeo-cd s met PBC of navgate worden op dezelfde maner afgespeeld als audo-cd s. 0

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 TV VCR TV SAT VPS/PDC PROG TV/VCR DALY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDO : SEC TV + STANDBY/ON COUNTER RESET 6 5dB NORM VPS/PDC VCR SP REVEW TV PROG/ JOG SHUTTLE ZE "AUTOMATSCHE

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-861-938-41 (1) Video Cassette Recorder Gebruiksaanwijzing PAL NTSC 4.43 SLV-E727VC SLV-E730NC/NP/VC/VP SLV-E735NC/VC 1998 by Sony Corporation Inleiding 1 WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan

Nadere informatie

DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25. Gebruiksaanwijzing

DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25. Gebruiksaanwijzing OPEN / CLOSE DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25 Gebruiksaanwijzing DVD / CD PLAYER / I VCR EJECT DVD -RAM VIDEO PLAYBACK DVD TIMER CHECK REC CHECK QUICK ERASE PROG PLAY MUSIC WITH PICTURE

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS NHOUD VOOR DE VELGHED 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 NDEX 4 NSTLLEREN VN DE VDEORECORDER 8 asisaansluitingen... 8 S-VDEO aansluiting... 9 SSNSTELLNGEN 10 utomatisch instellen...

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, 2004 10:22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN

Gebruikershandleiding TITAN. Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger. Model ID: TITAN Gebruikershandleiding TITAN Gebruikershandleiding High Definition Digitale Satelliet Ontvanger Model ID: TITAN 1 Gebruikershandleiding CONTENTS 1. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010 Gebruiksaanwijzing. ViewVision 8106 H Video. 233 31251.010 1 1 Inhoud Afstandsbediening VCR-functies 3 Bediening van het apparaat 4 sluitingen aan de achterkant 4 Hartelijk welkom 5 Over dit apparaat 5

Nadere informatie

22LED2005TD 22LED2015TDW

22LED2005TD 22LED2015TDW LED KLEUREN TV 22LED2005TD 22LED2015TDW GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL) LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit symbool geeft aan dat dit product gevaarlijke spanning gebruikt,

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner NEDERLANDS Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP325

Nadere informatie

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE Digitenne Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder Binnen 10 minuten tv kijken Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen handleiding DIGITENNE Een overzicht van de onderdelen uit het pakket 1x

Nadere informatie

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE BREEDBEELD LCD TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO LCD WIDESCREEN TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO PORTUGUÊS

Nadere informatie

VOORPANEEL / ACHTER PANEEL...

VOORPANEEL / ACHTER PANEEL... Gebruikershandleiding INHOUD 1. VEILIGHEID... 3 2. INTRODUCTIE... 4 3. KENMERKEN... 4 4. AFSTANDSBEDIENING... 5 5. VOORPANEEL / ACHTER PANEEL... 6 6. AANSLUITEN VAN UW SYSTEEM... 7 7. BASIS FUNCTIES...

Nadere informatie

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIÓN EN COLOR LCD OPERATION

Nadere informatie