HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL"

Transcriptie

1 TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS -SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER HR-XVE PAL RANDOM R GEBRUIKSAANWIJZINGEN P/N : 3834RP0093Q LPT B

2 Velghedsvoorschrften / Belangrjke tps voor de bedenng van dt toestel WAARSCHUWING GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN WAARSCHUWING: om het rsco van een elektrsche schok te vermnderen, het deksel (of de achterzjde) net verwjderen. Bnnenn bevnden zch geen onderdelen de door de gebruker kunnen worden onderhouden. Doe hervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel Een blksem met pjl n een geljkbenge drehoek s bedoeld om de gebruker attent te maken op de aanwezghed van een gevaarljke, net-geïsoleerde spannng n de behuzng van het product de zo groot kan zjn dat zj gevaar voor een elektrsche schok oplevert. Het utroepteken n een geljkbenge drehoek s bedoeld om de gebruker attent te maken op belangrjke gebruks- en onderhoudsnstructes n de bj het apparaat geleverde gebruksaanwjzng. WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. OPGELET: Deze Dgtale Vdeo Dsc-speler gebrukt een lasersysteem. Lees deze handledng aandachtg om een just gebruk van dt apparaat te waarborgen. Bewaar deze handledng zorgvuldg voor later gebruk. Geleve voor het onderhoud van deze eenhed contact op te nemen met een erkende verdeler. Ze onderhoudsprocedure. Het gebruk van andere controles, regelngen of de utvoerng van andere procedures dan degene de hern worden vermeld, kan tot blootstellng aan een gevaarljke stralng leden. Om een rechtstreekse blootstellng aan de laserstraal te vermjden, mag u net proberen om de kast te openen. Als de behuzng wordt geopend, s de laserstralng zchtbaar. KIJK NOOIT IN DE STRAAL. OPGELET: Het apparaat mag net worden blootgesteld aan drupwater of spatten en met vloestoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen net op het apparaat worden geplaatst. Dt product werd vervaardgd n overeenstemmng met de veresten nzake rado-nterferente van de EEC rchtljnen 89/336/EEC, 93/68/EEC en 73/3/EEC. Voor Italë: Dt product van JVC voldoet aan de Mnsterële Akte nummer 548 van 8 augustus 995, gepublceerd n de Offcal Gazette van de Italaanse Repulek nummer 30 van 8 december 995. Opmerkngen betreffende de copyrghts: Het s bj de wet verboden om copyrght materaal zonder toelatng te kopëren, ut te zenden, te vertonen, per kabel ut te zenden, n publek weer te geven of te verhuren. Dt product s voorzen van de door Macrovson ontwkkelde kopeerbevelgngsfuncte. Op sommge schjven worden kopeerbevelgngssgnalen opgenomen. Bj het opnemen en het afspelen van beelden op deze schjven op een VCR, zal de beeldweergave worden gestoord. Dt product bevat auterusrechteljke beschermngstechnologe de wordt beschermd door methodeaanvragen van bepaalde Amerkaanse octrooen en andere ntellectuele egendomsrechten de n het bezt zjn van Macrovson Corporaton en andere egenaars. Gebruk van deze auteursrechteljke beschermngstechnologe moet worden gemachtgd door Macrovson Corporaton en s bestemd voor gebruk n hushoudens en voor andere beperkte doelenden, tenzj met specale toestemmng van Macrovson Corporaton. Reverseengneerng of demontage s verboden. SERIENUMMER: Het serenummer staat op de achterzjde van uw apparaat vermeld. Het nummer s unek voor dt apparaat en s net voor andere apparaten beschkbaar. Geleve de gevraagde nformate her te noteren en deze gds voor later gebruk te bewaren. Model nr. Sere nr. Kenmerken: Geschkt voor het afspelen van s, vdeo-cd s, audocd s of VHS-vdeocassettes. U kan een bekjken terwjl er een televseprogramma op vdeocassette wordt opgenomen. Afstandsbedenngen voor het -dek, voor het vdeorecorderdek en JVC TV. Opname van naar een VHS-vdeocassette (behalve nden de beschermd s tegen kopëren, door mddel van Macrovson). H-F Stereo vdeorecorder. Belangrjke tps voor de bedenng van dt toestel Dt toestel kan worden bedend aan de hand van één bedenngsset voor, vdeorecorder en JVC TV. Met behulp van de volgende toetsen kan u de bede gedeeltes van het toestel bedenen. Eerst, selecteer TV of VCR/ d.m.v. de schufknop. AAN- / UIT-toets Om het toestel aan te schakelen, drukt u op de AAN- / UIT-toets (POWER) op de afstandsbedenng of op het toestel. -toets Inden u de wenst te bedenen, dan drukt u op de -toets op de afstandsbedenng. De -ndcator lcht op op het voorpaneel, om weer te geven dat de werd geselecteerd. 3 VCR-toets Inden u de vdeorecorder wenst te bedenen, dan drukt u op de vdeorecorder-toets (VCR) op de afstandsbedenng. De VCR-ndcator lcht op op het voorpaneel, om weer te geven dat de vdeorecorder werd geselecteerd. 4 VCR/-toets Druk op de toets / vdeorecorder-selector (VCR/) op de voorzjde van het toestel, om van de naar de vdeorecorder te gaan en omgekeerd.

3 Inhoudstafel Inledng Velghedsvoorschrften Belangrjke tps voor de bedenng van dt toestel... Inhoudstafel Voor de ngebruknemng Speelbare dscs Voorzorgsmaatregelen Opmerkngen betreffende de dscs Over de symbolen Voorpaneel en weergavevenster Afstandsbedenng Omschakelen van de A/B/C/D afstandsbedenngscode TV's van dverse fabrkanten op afstand bedenen... 9 Achterzjde Voorberedng Aanslutngen Aansluten op een TV & decoder (of satellet)... Aanslutng van optonele apparatuur Voor gebruk Vdeorecorder Instellen van het vdeokanaal Intële nstellng Het manueel afstellen van de klok Het afstellen van het kleurensysteem Gebruk van het hoofdmenu Het automatsch afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders Het manueel afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders Wjzgng van de volgorde van de t.v.-zenders.. 7 Het wssen van t.v.-zenders Voor gebruk -speler Algemene utleg Dsplay op het scherm Begnwaarden Algemene werkng voor het nstellen van de waarden Taal Beeld Klankweergave Andere Ouderljke controle Werkng Werkng met cassette Het afspelen van een vdeocassette ZAPPUB (Reclame overslaan) EPC Het opnemen van t.v.-programma's Opname met ShowVew System Geprogrammeerde opname met dsplay op het scherm. 5 Werken met en vdeo-cd Afspelen van een en een vdeo-cd Algemene kenmerken Het versprngen naar een andere TITEL... 6 Naar een ander HOOFDSTUK / TRACK gaan... 6 Vertraagd beeld Stlstaand beeld en beeld-per-beeld weergave.. 7 Zoeken Random (WILLEKEURIGE WEERGAVE)... 7 Herhalen Herhaal A-B Tme Search D Surround Zoom Marker Search Specale -functes Ttel menu Dsc menu Camerahoek Wjzgen van de taalweergave Onderttelng Werken met audo-cd s en MP3/WMA-schjfjes Een audo-cd en MP3/WMA-schjfje afspelen... 9 Wat u moet weten over MP3/WMA opnames.. 9 Pauze Naar een ander spoor versprngen Herhalen spoor/alle/ut(off) Search (zoeken) Random (wllekeurge weergave) A-B herhalng D Surround Wjzgen van het Audo-kanaal Werken met een JPEG-schjfje Een JPEG-schjfje bekjken Naar een ander bestand gaan Herhaal Alles/Ut Wat u moet weten over JPEG-opnames Geprogrammeerde weergave Geprogrammeerde weergave van audo-cd s en MP3/WMA/JPEG-schjfjes Geprogrammeerde weergave van een vdeo-cd. 3 Herhalng geprogrammeerde nummers Herhaal geprogrammeerde Alles/Ut Een nummer ut de Programmaljst wssen De volledge Programmaljst wssen Overg gebruk Vdeorecorder Dsplay op het scherm In het geheugen opgeslagen stopplaats Knderslot Het H-F-stereosysteem Breed t.v.-scherm 6/9 compatbltet Het afstellen van de decoder Overg gebruk -speler Geheugen laatst gebrukte nstellng (Last Condton Memory) Screen Saver Instellng vdeo-modus Specale opnames Kopëren van -speler naar vdeocassetterecorder Opnemen van een andere vdeo recorder Referentes Verhelpen van problemen Ljst met de taalcodes Ljst met de landcodes Technsche kenmerken Over de symbolen voor de nstructes dudt op gevaren de het apparaat zelf kunnen schaden of de andere materële schade kunnen veroorzaken. verwjst naar specale werkngskenmerken van dt apparaat. verwjst naar tps en hnts om de taak te vergemakkeljken. 3 INLEIDING

4 Voor de ngebruknemng Speelbare dscs (dscs van 8 cm / cm) Vdeo CD (VCD) (dscs van 8 cm / cm) Audo CD (dscs van 8 cm / cm) Bovenden kan dt toestel een SVCD en CD-R of CD-RW afspelen de audottels, MP3, WMA of JPEGbestanden bevat. Opmerkngen Afhankeljk van de voorwaarden van de opnameapparatuur of van de CD-R/RW-dsc zelf, kunnen sommge CD- R/RW-dscs net op deze eenhed afgespeeld worden. De eenhed kan geen CD-R/RW-dscs afspelen de geen gegevens bevatten of de gegevens bevatten n een ander formaat dan MP3 of CD-DA. Breng geen plakband of etket op één van de dsczjden aan (de geëtketteerde kant of de opgenomen kant). Gebruk geen onregelmatg gevormde cd s (bv. n hartvorm of achthoekg). Dt kan tot storngen leden. Wat u moet weten over s en vdeo-cd s Het kan zjn dat sommge weergavefunctes opzetteljk worden geblokkeerd door de softwarefabrkant. Met dt toestel kan u s en vdeo-cd s spelen. Afhankeljk van de door de softwarefabrkant bepaalde nhoud van de dsk kan het zjn dat sommge functes net beschkbaar zjn of dat er andere functes kunnen worden toegevoegd. Hervoor verwjzen we graag naar de gebruksaanwjzng van de s en vdeo-cd s. Het kan zjn dat sommge s, de utslutend bestemd zjn voor handelsdoelenden, net op het toestel kunnen worden gespeeld. Regonale code van de -speler en s De -speler s ontworpen en gefabrceerd voor de weergave van -software met regonale code "". De regonale code op de etketten van sommge -dscs geeft aan op welk type -spelers deze dscs kunnen worden afgespeeld. Deze eenhed kan enkel -dscs afspelen met code "" of "ALLE". Als u probeert om andere dscs af te spelen, zal de boodschap "Check Regonal Code" (Controleer de regonale code) op uw TV-scherm verschjnen. Sommge -schjven hebben geen regonaal code-label, alhoewel hun weergave door gebedsbeperkngen s beperkt. Termen n verband met de dscs Ttel (enkel voor ) De hoofdeenhed van de flm, of de nhoud van een begeledend element, of de nhoud van een bjkomend element, of een muzekalbum. Aan elke ttel wordt een referentenummer toegekend waardoor u de ttel gemakkeljk kunt terugvnden. Hoofdstuk (enkel voor ) Delen van een beeld of een muzekstuk de klener zjn dan ttels. Een ttel bestaat ut één of meerdere hoofdstukken. Aan elk hoofdstuk wordt een hoofdstuknummer toegewezen, zodat u het gewenst hoofdstuk snel kunt terugvnden. Afhankeljk van de dsc s het ook mogeljk dat er geen hoofdstukken werden vastgelegd. Track (utslutend vdeo-cd en audo-cd) Stukken ut een flm of ut een ledje op een vdeo-cd of audo-cd. Elke track krjgt een tracknummer, waarmee u de gewenste track kan terugvnden. Scène Op een vdeo-cd met navgate of PBC-functes (Playback control), zjn bewegende beelden en stlstaande beelden onderverdeeld n "Scènes". Elke scène wordt n het menuscherm weergegeven en krjgt een scènenummer toegewezen. Aan de hand van dt nummer kan u de gewenste scène terugvnden. Een scène bestaat ut één of meerdere tracks. Soorten vdeo-cd s Er bestaan twee soorten vdeo-cd s: Vdeo-cd s de zjn utgerust met PBC (Playback Control) (Verse.0) PBC-functes (Playback control) geven u de mogeljkhed om met uw toestel te communceren met behulp van menu s, zoekfunctes of andere typsche computertoepassngen. Bovenden kunnen stlstaande beelden met een hoge resolute worden weergegeven nden ze op de dsk zjn opgeslagen. Vdeo-cd s de net zjn utgerust met PBC (Playback Control) (Verse.) Deze cd s kan u op dezelfde maner gebruken als audo-cd s. Met deze dsks kan u vdeobeelden en geludsfragmenten afspelen, maar ze beschkken net over PBC. 4

5 Voor de ngebruknemng (vervolg) Voorzorgsmaatregelen Opslag van de dscs De behandelng van de eenhed Bj het versturen van de eenhed Het orgnele verzendkarton en het verpakkngsmateraal zjn erg handg. Verpak het apparaat terug n zjn orgnele verpakkng als u het naar de fabrek moet terugsturen, zodat het optmaal s beschermd. Bj het regelen van de eenhed Wanneer u de -speler dcht bj een TV, VCR of rado heeft geplaatst, kan het zjn dat het beeld en het gelud tjdens de weergave worden vervormd. Plaats de n dat geval wat verder weg van de TV, VCR of rado, of schakel de eenhed ut en verwjder de dsc. Bewaar de dsc na het afspelen n de daarvoor voorzene hoes of doos. Stel de dscs net bloot aan drect zonlcht of warmtebronnen, of laat ze net achter n een geparkeerde wagen waar ze aan drect zonlcht zjn blootgesteld, aangezen de warmte n de wagen aanzenljk kan oplopen. Het schoonmaken van de dscs Vngerafdrukken en stof op de dscs veroorzaken beeld- en geludsvervormng. Reng de dsc voor het spelen met een schoon doek, van het mdden naar buten toe. INLEIDING Om het oppervlak schoon te maken Gebruk geen vluchtge vloestoffen zoals een nsectenspray, n de buurt van de eenhed. Vermjd langdurg contact van rubberen of kunststofproducten met het apparaat, aangezen deze sporen op het oppervlak kunnen nalaten. Het schoonmaken van de eenhed Het rengen van de behuzng Gebruk een zachte, droge doek. Als de oppervlakken extreem vul zjn, gebruk u het best een lchtjes bevochtgde zachte doek met een zachte detergentoplossng. Gebruk geen sterke solventen zoals alcohol, benzne of verdunner (thnner), aangezen deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadgen. Om een helder beeld te verkrjgen De -speler s een hghtech precseapparaat. Als de optsche opnamelens en de onderdelen van de dsc drve vul of versleten zjn, zal de kwaltet van het beeld vermnderen. Na edere.000 uur gebruk s een onderhouds- en nspectebeurt aangeraden. (Dt hangt af van de gebruksomstandgheden). Geleve voor detals met uw dchtstbjzjnde verdeler contact op te nemen. Opmerkngen betreffende de dscs De behandelng van de dscs De weergavezjde van de dsc net aanraken. Houd de dsc aan de randen vast, zodat er geen vngerafdrukken op het oppervlak komen. Geen paper of plakband op de dscs bevestgen. Gebruk geen sterke solventen zoals alcohol, benzne, verdunner, commercële rengngsmddelen of antstatsche sprays voor oudere vnyl lp s. Over de symbolen Over de weergave van het symbool kan gedurende het gebruk op het TV-scherm verschjnen. Dt symbool betekent dat de n deze handledng beschreven functe net beschkbaar s op de specfeke dsc van uw -vdeo. Over de dsc-symbolen voor de nstructes Een hoofdstuk waarvan de ttel één van de volgende symbolen heeft, s enkel van toepassng voor de dsc de door het symbool wordt weergegeven. VCD.0 Vdeo-cd s met PBC-functe (playback control). VCD. Vdeo-cd s zonder PBC-functe (playback control). CD Audo CD s MP3 MP3 dscs WMA WMA dscs. JPEG JPEG dscs. 5

6 Voorpaneel en weergavevenster INSCHAKELTOETS Schakelt het apparaat AAN of UIT (ON/OFF) Cassette ut het toestel Cassettevak OPEN/DICHT-toets (OPEN/CLOSE) ( ) Opent of slut de dsc-lade. Weergavevenster Toont de hudge status van de -speler. Indcator voor de vdeorecorder (VCR) STOP-toets ( Á ) Stopt de weergave. Weergavetoets (PLAY) ( G) Start de weergave. Achterwaarts versprngen/ scannen ( ) Ga naar het begn van het hudg hoofdstuk/ spoor of naar een VORIG (PREVIOUS) hoofdstuk/spoor. Voor snel achterwaarts zoeken, deze toets gedurende twee seconden ngedrukt houden. Spoelt de cassette terug. Voorwaarts versprngen/ scannen, Voorutspoelen ( ) GA (Go) naar VOLGENDE (NEXT)hoofdstuk/ spoor. Voor snel voorwaarts zoeken, deze toets gedurende twee seconden ngedrukt houden. Spoelt de cassette verder. Dsc-lade Steek her de dsc n. Vdeongang Audo-ngangen (L / R) Selectoren van de geprogrammeerde zenders Afstandssensor Rcht de afstandsbedenng van de -speler op deze sensor. /vdeorecorder-selector Indcator voor de Vdeo-opname Het toestel s bezg met een kopj van een naar een vdeocassette Geeft de herhalngsmodus weer Geeft de totale afspeel/ pauze en actuele tjd af Geeft de herhaalmodus aan Dsc ngestoken Een tmergestuurde opname werd geprogrammeerd of wordt utgevoerd Indcator dat er een cassette n het toestel zt Er wordt een vdeo-opname utgevoerd Geeft de TV-modus (Ze de Opmerkngen op pagna 3). COPY REC TV 6

7 AA AA Afstandsbedenng / vdeorecorder selectetoets Selecteert de werkngsmodus van de afstandsbedenng. Knop om TV of VCR/ te selecteren - Om de JVC TV te gebruken. - Om de VCR/ te gebruken. DISPLAY - Om het schermoverzcht te openen (). - Geeft de hudge tjd of teller weer (VCR). SUBTITLE Selecteert de taal waarn de onderttelng wordt weergegeven. ANGLE Selecteert een -camerahoek, nden beschkbaar TERUG (RETURN) - Slut het menu nstellngen. - Geeft het menu van een vdeo-cd met PBC weer. REPEAT A-B, Herhaalsequente. - Selecteert de opnamesnelhed van de cassette. ZOOM Vergroot het vdeobeeld. TITLE Geeft het ttelmenu van de dsk weer, nden beschkbaar. REPEAT - Herhaalt hoofdstuk, track, ttel, alles. numereke toetsen Selecteert genummerde tems n een menu. F G D E (lnks/rechts/boven/onder) - Selecteer een element ut het menu - Selecteer een geprogrammeerde zender van de vdeorecorder. - Selecteer de zender van uw JVC TV. OK Menukeuze bevestgen. SETUP/MENU Opent of slut het nstellngenmenu (setup). AUX Selecteert de nputbron voor een opname op cassette. AUDIO MONITOR Selecteert een audotaal () of een audokanaal (cd). PROGRAMMEREN Opent of slut het programmeermenu. WILLEKEURIG / - Speelt ledjes of tracks n een wllekeurge volgorde af. - COMMERCIELE BERICHTEN OVERSLAAN VERWIJDEREN/ Wst een tracknummer van het programmeermenu of een markerng van het menu ZOEKEN OP MARKERING. - Zet de cassetteteller opneuw op nul. Werkberek van de afstandsbedenng Rcht de afstandsbedenng op de afstandssensor en druk op de toetsen. Afstand: Ongeveer 3 voet (7 m) vanaf de voorkant van de afstandssensor. Hoek: Ongeveer 30 n edere rchtng vanaf de voorkant van de afstandssensor. TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE AUX 8 9 TV TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL RANDOM AAN / UIT Schakelt het toestel AAN of UIT. DISKMENU Om het menu van een -dsk te openen. MEMORY Markeert om het even welk punt tjdens de weergave. SEARCH Geeft het ZOEKEN OP MARKERING-menu weer. OPENEN / SLUITEN EJECT - Opent of slut de dsklade. - Cassette ut het toestel (eject) SHOWVIEW Geeft het programmamenu voor het programmeren van het ShowVew System weer Schakelt het knderslot aan en ut. TV +/- Volumeregelaar van de JVC TV. TV / vdeorecorder Schakelt tussen de ontvanger van de TV en de nterne ontvanger van de vdeorecorder. TV Selecteer de nputmodus voor randapparatuur van de JVC TV. Terugspoelen Spoelt de cassette terug. AFSPELEN (G) Start de weergave. Voorutspoelen - Spoelt de cassette verder. 0 Vanut nputbronnen op cassette opnemen. Á Stopt de weergave. Weergave even stoppen / enkele malen drukken voor een beeld-per-beeldweergave. Achterut OVERSLAAN / SCANNEN ( ) Achterwaarts zoeken* / naar het begn van het hudge hoofdstuk of de hudge track of naar het vorge hoofdstuk of de vorge track. * Hou de toets gedurende ongeveer twee seconden ngedrukt. Voorut OVERSLAAN / SCANNEN ( ) Voorwaarts zoeken* / naar het volgende hoofdstuk of de volgende track. * Hou de toets gedurende ongeveer twee seconden ngedrukt. Aanbrengen van de batterjen n de afstandsbedenng Open het deksel van het batterjvak aan de achterkant van de afstandsbedenng en steek twee batterjen (AA-formaat) n het batterjvak. Let erop dat de en polarteten overeenkomen met de tekens n het batterjvak. Cauton Geen oude en neuwe batterjen samen gebruken. Gebruk ook noot verschllende types van batterjen (standaard, alkalne, enz.) samen. 7 INLEIDING

8 Omschakelen van de A/B/C/D afstandsbedenngscode Met de afstandsbedenng kunt u ver verschllende JVC vdeoapparaten onafhankeljk bedenen. Elk apparaat reageert op een van de volgende ver codes (A, B, C of D). De afstandsbedenng s ngesteld op het utzenden van A-code sgnalen, want uw apparaat s oorspronkeljk ngesteld op de ontvangst van A-code sgnalen. U kunt de nstellng van uw apparaat gemakkeljk wjzgen zodat dt reageert op B, C of D-code sgnalen. Voordat u de volgende stappen utvoert : Schuf de TV/VCR/ schakelaar naar rechts. TV TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE TV TV/VCR POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV - Op de afstandsbedenng Bljf VCR ngedrukt houden tjdens het utvoeren van de stappen. Wjzg de afstandsbedenngscode. Druk op cjfertoets "" voor A, "" voor B, "3" voor C of "4" voor D. Bevestg de nstellng van de afstandsbedenngscode. Druk op OK om de nstellng te bevestgen. Op het apparaat 3 4 Schakel het apparaat ut. Druk op I. Laat de code verschjnen. Druk PLAY langer dan 5 seconden n terwjl het apparaat s utgeschakeld. De ngestelde code verschjnt n het dsplay op het voorpaneel. Als de code de n het dsplay wordt aangegeven verschlt van de code de n de afstandsbedenng s ngesteld, gaat u door naar stap 5. Wjzg de code van het apparaat. 5 Druk op Á van de afstandsbedenng. De code de s ngesteld op de afstandsbedenng, wordt nu ook ngesteld op het apparaat. OPMERKING Wanneer u de afstandsbedenng eenmaal hebt ngesteld voor de bedenng van uw TV, hoeft u deze stap net meer ut te voeren totdat u de batterjen n de afstandsbedenng vervangt of totdat u de stekker ut het stopcontact trekt. TV/VCR PR + 5 OK 0000 CANCEL TV/VCR PR RANDOM AUX AUDIO MONITOR PROG

9 TV's van dverse fabrkanten op afstand bedenen Met de afstandsbedenng kunt u de bassfunctes van uw TV bedenen. De afstandsbedenng s net alleen geschkt voor de bedenng van JVC TV's, maar ook voor de bedenng van TV's van andere fabrkanten. Voordat u de volgende stappen utvoert : Schakel de TV met de daarbj behorende afstandsbedenng ut. Schuf de TV/VCR/ schakelaar naar lnks. TV TV VCR MENU MEMORY SEARCH DISPLAY REPEAT A-B SUBTITLE ZOOM ANGLE TITLE POWER EJECT RETURN REPEAT POWER VCR Stel de fabrkantcode van de TV n. Bljf VCR ngedrukt houden tjdens het utvoeren van stap. Voer met de cjfertoetsen de fabrkantcode van de TV n en druk dan op OK. Druk op POWER van de afstandsbedenng van dt apparaat om de TV n te schakelen en controleer of de dverse bedenngsfunctes werken (-> stap ). Wanneer u de afstandsbedenng eenmaal hebt ngesteld voor de bedenng van uw TV, hoeft u deze stap net meer ut te voeren totdat u de batterjen n de afstandsbedenng vervangt of totdat u de stekker ut het stopcontact trekt. Bj sommge TV's zjn er meerdere fabrkantcodes. Als de TV net werkt met een bepaalde code, kunt u een andere proberen. Beden de TV. Druk op de corresponderende toets : POWER, TV, TV/VCR PR +/-, TV +/- (Volume), cjfertoetsen. Bj de TV's van sommge fabrkanten moet u op OK drukken nadat u op de cjfertoetsen hebt gedrukt. VOORBEREIDING 0-9 TV TV/VCR PR + / AUX 8 9 SHOWVIEW VIDEO Plus+ BELANGRIJK Alhoewel de afstandsbedenng compatbel s met JVC TV's, en ook met de TV's van vele andere fabrkanten, kan het gebeuren dat de afstandsbedenng net just werkt met uw TV of dat net alle functes beschkbaar zjn. TV TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. TV 0000 CANCEL RANDOM TV + / - OK Bedenng van uw TV met de extra toetsen Gebruk de cjfertoetsen en de toets om het TV-kanaal te kezen. Bj TV's de vallen onder code 0, 0, 07, 0,, 4, 0, 3, 4, 5, 7, 33 of 35 komt de toets overeen met de - cjfer/-cjfers nvoer-omschakeltoets (deze s vaak voorzen van het opschrft -/--) van de afstandsbedenng van uw TV. OPMERKING De wjze waarop deze toetsen werken wordt bepaald door uw TV. Gebruk deze toetsen zoals u dt op de afstandsbedenng van uw TV doet. FABRIKANT JVC BLAUPUNKT BRANDT FERGUSON FINLUX FUNAI LG/GOLDSTAR GRAETZ GRUNDIG HITACHI ITT LUXOR MITSUBISHI MIVAR NEC NOKIA NORDMENDE PANASONIC PHILIPS SABA SALORA SAMSUNG SELECO SHARP SONY TELEAVIA TELEFUNKEN THOMSON TOSHIBA CODE 0, 3, 4, ,, 33, 34,

10 Pr Pb Achterzjde AUDIO-UITGANG (Lnks/Rechts) ( OUT) Voor de aanslutng van een versterker, ontvanger of stereosysteem. COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr) Aanslutng voor een televse met Y Pb Pr-ngang. AUDIO-UITGANG (Lnks/Rechts) (/VCR) Voor de aanslutng van een versterker, ontvanger of stereosysteem. EURO AV DECODER Aanslutng voor een decoder van een betaal-tv, Set Top Box of een andere vdeorecorder. VIDEOUITGANG-selector Selecteer COMPONENT, S-VIDEO of RGB volgens de aanslutng van de toestel op de TV. ANTENNE INGANG Aanslutng van de antenne. VCR IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT R R RF OUT COMPONENT S-VIDEO L L EURO AV AUDIO/VIDEO /VCR OUT RGB OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL AC-netsnoer Voor de aanslutng op het stroomnet. ANTENNE UITGANG (/VCR OUT) Aanslutng op het t.v.-toestel. OPTISCH(Dgtale audo-utgangsbus) Slut her de dgtale (optsche) audo-apparatuur aan. EURO AV AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/ OUT) Aanslutng voor uw televsetoestel of voor een andere vdeorecorder. S-VIDEO-UITGANG ( OUT) Verbndng naar TV met de S-Vdeo-ngangen. Coaxaal (Dgtale audo-utgangsbus) Voor de aanslutng van dgtale (coaxale) audo-apparatuur. Raak de bnnenste pnnen van de aanslutngen op het achterpaneel net aan. Elektrostatsche ontladng kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken. 0

11 Aanslutngen Tps Afhankeljk van uw TV en andere apparatuur de u wenst aan te sluten, zjn er verschllende maneren waarop u uw -speler kunt aansluten. Gebruk enkel één van de heronder beschreven aanslutngen. Raadpleeg nden nodg de handledngen van uw TV, VCR, stereosysteem of andere apparaten om de beste verbndngen te maken. Voor een betere geludsweergave, moet u de AUDIOutgangsaanslutngen van de +VCR aansluten op de audo-ngangsaanslutngen van uw versterker, ontvanger, stereo of audo/vdeo-apparatuur. Ze "Aanslutng van optonele apparatuur" op pagna Opgelet Vergews u ervan dat de -speler rechtstreeks aangesloten s op de TV. Stel het TV-toestel n op het juste vdeo-ngangskanaal. Slut de audo-utgangsaanslutng van de -speler net aan op de fono-ngangsaanslutng (opnamedek) van uw audosysteem. Aansluten op een TV & decoder (Satellet of Set Top Box) Slut het toestel aan op een van de volgende toestellen, rekennghoudende met de mogeljkheden van uw bestaande utrustng. Voor het gebruk van een SCART RGB-sgnaal, zet u de vdeo-ugang-keuzeschakelaar op RGB. Voor het gebruk van de COMPONENT VIDEO OUTaanslutng zet u de vdeo-utgangs-schakelaar op COMPONENT. Voor het gebruk van de S-VIDEO OUT-aanslutng zet u de vdeo-utgangs-schakelaar op S-VIDEO. Bassaanslutng (AV) Slut de EURO AV AUDIO / VIDEO-poort achteraan het toestel aan op de scart-ngang van de TV met behulp van een SCART-kabel. Sommge TV-zenders zenden gecodeerde televsesgnalen ut de u enkel kan zen met een gekochte of gehuurde decoder. U kan zo n decoder (descrambler) aansluten op dt toestel. excluseve utgang Component Vdeo (Color Stream ) aanslutng Slut de COMPONENT VIDEO OUT-aanslutng van de -ontvanger aan op de bjbehorende ngang van de TV, met behulp van de Y Pb Pr kabel. Slut de lnkse en de rechtse AUDIO OUT van de /VCR AUDIO OUT van het toestel aan op de lnkse / rechtse audo-ngangen van de TV, met behulp van de audokabels. Aanslutng S-vdeo Verbnd de aanslutng van de S-VIDEO OUT op de +VCR met de S-VIDEO-ngang op het TV-toestel door mddel van de S-vdeokabel. Verbnd de lnker- en de rechterbus van de AUDIO OUT of /VCR AUDIO OUT van de +VCR met de lnker- en de rechterbus van de AUDIOngang van de TV door mddel van een audokabels. ERIAL F OUT VD/VCR OUT Achterzjde Rear van of dt ths toestel unt (Component (Component Vdeo Vdeo connecton) aanslutng) COMPONENT S-VIDEO RGB AERIAL DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL VCR IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EURO AV AUDIO/VIDEO Achterzjde Rear van of TVde TV SCART INPUT S-VIDEO OUT COMPONENT VIDEO INPUT Pr Pb Y Decoder (Satellet (Satellte of or Set Set Top Box) S-VIDEO INPUT /VCR AUDIO OUT R L EXCLUSIVE OUT COMPONENT VIDEO OUT Y AUDIO OUT R L COAXIAL AUDIO INPUT L R VOORBEREIDING Bassaanslutng (RF) Slut de RF-antennekabel van uw bnnen- / butenantenne aan op de antennepoort (AERIAL) aan de achterzjde van dt toestel. Verbnd de RF.OUT-poort van het toestel met de antenne-ngang van uw televse met behulp van de meegeleverde RF-antennekabel. AERIAL RF OUT COMPONENT S-VIDEO DIGITAL AUDIO OUT VHS IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT R R L L EURO AV AUDIO/VIDEO /VCR RGB OUT OPTICAL S-VIDEO OUT Achterzjde Rear of van ths dt unt toestel (Basc(Bassaanslutng) connecton) Y COAXIAL

12 Aanslutngen (vervolg) Aanslutng van optonele apparatuur Aanslutng op een versterker de met twee analoge stereokanalen of Dolby Surround s utgerust Verbnd de lnker- en de rechterbus van de AUDIOutgang van de +VCR met de lnker- en de rechterbus van de AUDIO-ngang op uw versterker, ontvanger of stereosysteem door mddel van een audokabels. Opmerkngen Als het audoformaat van de dgtale utgang net met de mogeljkheden van uw ontvanger overeenstemt, zal de ontvanger een sterk vervormd, of helemaal geen gelud voortbrengen. Om het audoformaat van de hudge op het scherm te bekjken (On-Screen Dsplay), drukt u op AUDIO MONITOR. Aanslutng op een versterker de met twee dgtale stereokanalen (PCM) s utgerust of op een Audo/Vdeo-ontvanger met een mult-kanaal decoder (Dolby Dgtal, MPEG of DTS) Verbnd één van de bussen van de DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL of OPTICAL) met de overeenkomstge bus op uw versterker. Gebruk een optonele dgtale (COAXIAL of OPTICAL) audokabel. U zult de dgtale utgang van de +VCR moeten actveren. (Ze "Dgtale Audo-utgang" op pagna 0). Dgtale mult-kanaal audoweergave Een dgtale mult-kanaalverbndng geeft de beste klankkwaltet. Hervoor heeft u een mult-kanaal audo/vdeo-ontvanger nodg de één of meer audoformaten ondersteunt de ook door uw +VCR worden ondersteund (MPEG, Dolby Dgtal en DTS). Raadpleeg de handledng van uw ontvanger en kjk naar de logo s op de voorzjde van de ontvanger. Waarschuwng: Krachtens de DTS-lcenteovereenkomst zal de dgtale utgang n DTS dgtale utgang worden weergegeven als de DTS-audostroom s geselecteerd. Achterzjde van dt toestel VHS IN+OUT/ OUT EURO AV DECODER EXCLUSIVE OUT /VCR COMPONENT AUDIO AUDIO OUT VIDEO OUT OUT DIGITAL AUDIO OUT R Pr R L Pb L EURO AV AUDIO/VIDEO OPTICAL S-VIDEO OUT Y COAXIAL kanalen analoog stereo of Dolby Surround-aanslutng. excluseve utgang Dgtale mult-kanaalaanslutng ( excluseve utgang) L R OPTICAL DIGITAL INPUT AUDIO INPUT Versterker (Ontvanger) COAXIAL DIGITAL INPUT

13 Voor gebruk Vdeorecorder Instellen van het vdeokanaal Opmerkngen Het vdeokanaal (RF-utvoerkanaal) s het kanaal waarop uw televsetoestel door de RFkabel beeld- en geludssgnalen ontvangt van de +VCR. Inden u een SCART-kabel heeft gebrukt, dan hoeft u de TV net n te stellen. U hoeft enkel het AV-kanaal te selecteren. Het AV-kanaal s reeds vooraf ngesteld voor een optmale vdeoweergave op uw TV. Voer de volgende stappen enkel ut nden er nterferente optreedt n het TV-beeld, wanneer u naar een andere rego verhusd bent, wanneer er een neuwe TV-zender s of wanneer u de aanslutng verandert van een RF-aanslutng naar een AVaanslutng, of omgekeerd. Schakel de +VCR en de TV aan. Stel uw TV n op de vrje stand 36. Druk op POWER op de afstandsbedenng om 3 de stand-by modus n te geven (de klokndcator wordt net langer weergegeven). Hou PR - of + op de +VCR langer dan 4 4 seconden ngedrukt. In het dsplay van de +VCR verschjnt RF 36. Het volgende beeld wordt op het scherm weergegeven. Inden er sneeuw n het beeld s, ga dan naar stap 5. Inden het beeld zuver s, druk dan op I op de +VCR om af te sluten. Intële nstellng Voor de volgende stappen gaan we ervan ut dat u uw vdeorecorder zopas voor de eerste maal heeft aangesloten. In dat geval schakelt de vdeorecorder n na het aansluten van het voedngssnoer. U mag nog geen toetsen ndrukken. Op het aangesloten TV-toestel zet u nu het volgende. Opmerkng - Als dt menu net verschjnt, was uw vdeorecorder reeds geprogrammeerd. Selecteer het gewenste land met de cursortoetsen F en G. A : Oostenrjk, B : Belgë, CH : Zwtserland, D : Dutsland, DK : Denemarken, E : Spanje, F : Frankrjk, I : Italë, N : Noorwegen, NL : Nederland, P : Portugal, S : Zweden, SF : Fnland, OTHERS : Anders. Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Druk op de OK -toets om te starten met de automatsche opslag van de kanalen van de TV-zenders n uw streek. 0 C0 00 ARD OK VOORBEREIDING Pr- ACMS S E Druk op PR - of + op de +VCR om het 5 vdeokanaal n te stellen op een vrje stand tussen en 68, de net wordt ngenomen door een plaatseljke zender n uw rego. Opmerkngen Het RF-kanaal zal net veranderen tot stap 6 werd utgevoerd. 6 RF CHANNEL 36 Druk op I om het neuwe RF-vdeokanaal n het geheugen van de +VCR op te slaan. Stel uw TV opneuw n op het neuwe RF-kanaal van de +VCR. Opmerkng Inden het beeld n stap 4 zuver was, dan hoeft u de TV net opneuw n te stellen. 3

14 Voor gebruk Vdeorecorder Het manueel afstellen van de klok De klok n deze vdeorecorder geeft de datum (plus de dag van de week) en de tjd. Ze wordt automatsch ngesteld tjdens het automatsch afstemmen van de kanalen. De klok wordt ook voortdurend vergeleken met de datum en de tjd nden de nformate wordt utgezonden, wat het geval s voor alle kanalen de een Teletextsgnaal utzenden. Het s bjgevolg onwaarschjnljk dat u de kloknstellngen moet wjzgen. Telkens als de vdeorecorder een sgnaal ontvangt dat de datum en de tjd bevat, stelt hj zchzelf geljk met deze sgnalen. De klokaandudngen zjn bjgevolg bjna altjd correct. Om de klok handmatg n te stellen: Druk de toets MENU n. Druk de toets F of G n om TIME DATE te selecteren. Druk de toets OK n. De automatsche nstellngsmodus kan worden utgeschakeld door op de cursortoetsen D en E te drukken als u de tjd handmatg wenst n te stellen. Druk de toets OK n. Het afstellen van het kleurensysteem Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. 3 Druk de toets F of G n om het SYSTEM te selecteren. Druk de toets OK n. 4 Druk de toets D of E n om het gewenste KLEURENsysteem te selecteren. REC fosd ON OFF AUTO AB Pr- P R SET TIME SYS- C PALACMS DATE TEM OSD + - NIC MESECAM STB 6:9 THR- DECO- 4:3 OUGH DER EPC 5 Druk de toets MENU n om naar het t.v.-scherm terug te keren. SYS- TEM AUTOMATISCH - - : AAN. TIME DATE OK U MI D MA JA - - : TIME DATE Verander de parameters UUR, MINUTEN, DAG, MAAND en JAAR met behulp van de cjfertoetsen op de afstandsbedenng. Let op! De klok s gebaseerd op het 4-uren systeem. Om uur 's namddags ( pm) n te voeren, moet u 3:00 ntkken. De dag van de week verschjnt automatsch wanneer u de datum nvoert. U MI D MA JA 8 : WO TIME DATE 3 Maakt u een vergssng, verplaats de cursor met behulp van de toetsen F of G en voer de juste gegevens n. 4 Druk de toets MENU n. 4

15 Voor gebruk Vdeorecorder Gebruk van het hoofdmenu De programmerng van de vdeorecorder s eenvoudg dankzj de menu's op het t.v.-scherm. Deze menu's worden bedend va de AFSTANDS- BEDIENING. Zet het t.v.-toestel en de vdeorecorder aan door de POWER knop n te drukken. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. 3 REC fosd ON OFF 6:9 4:3 Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER REC - Om de opname op een later tjdstp te programmeren (ze blz. 5). PR SET - Om de t.v.-zenders manueel af te stemmen en op te slaan (ze blz. 6). ACMS - (Automatc Channel Memory System) systeem voor het automatsch afstemmen en n het geheugen opslaan van kanalen (ze blz. 5). TIME DATE - Om datum en uur af te stellen (ze blz. 4). O SYSTEM - Om het kleurensysteem af te stellen (ze blz. 4). O ABC OSD - Om een neuwe taal te kezen voor de menu's. U kunt kezen tussen de volgende talen: Engels, Duts, Frans, Italaans, Spaans, Nederlands en Português. O F.OSD ON/OFF - Om te zen te krjgen op welke functe de vdeorecorder s ngesteld (ze blz. 33). Als deze functe s utgeschakeld, zullen dverse operatonele ndcators op het televsescherm net verschjnen. O 6:9/4:3 - Om het beeldformaat van uw t.v.-toestel te kezen (ze blz. 34). O STB THROUGH - Als Set Top Box met het AV- stopcontact s verbonden, kunt u naar het kanaal kjken, dat u door STB hebt gekozen als u de functe STB THROUGH aan hebt gemaakt. In dt ogenblk dent u de schakelaar voor de vdeoutgangen op RGB nstellen. O DECODER - Om met de vdeorecorder een decoder voor betaal-televse (of een schotelantenne) te gebruken (ze blz. 34). O EPC - Om de kwaltet van het beeld op het t.v.- scherm te verbeteren (ze blz. ). O NIC- Om de NICAM dgtale geludsweergave n of ut te schakelen (ze blz. 34). Druk de toetsen F en G n om het gewenste menu te kezen. Druk de toets OK en de toetsen D en E n om uw keuze te valderen. Druk de toets MENU n om naar het normale beeld 4 op het t.v.-scherm terug te keren. Pr- ACMS STB THR- OUGH SYS- TEM EPC AB C OSD NIC REC OK Het automatsch afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders Er kunnen maxmaal 88 TV-zenders (88 kanalen) worden opgeslagen n het geheugen van deze vdeorecorder. Deze kunnen automatsch of handmatg worden ngesteld. Druk de POWER toets n om de vdeorecorder n te schakelen. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toetsen F en G n om ACMS te selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC Pr- ACMS OK A B CH D DK E F I N NL P S SF ANDERS 3 Druk de toetsen F en G n om het LAND te kezen. (A: Oostenrjk, B: Belgë, CH: Zwtserland, D: Dutsland, DK: Denemarken, E: Spanje, F: Frankrjk, I: Italë, N: Noorwegen, NL: Nederland, P: Portugal, S: Zweden, SF: Fnland, ANDERS) Druk de toets OK n om een neuwe automatsch opslag-cyclus op te starten. De klok van de VCR wordt automatsch ngesteld wanneer het automatsch afstemmen voltood s. Als de klok de verkeerde tjd aandudt, raadpleeg dan de paragraaf Manueel nstellen van de klok van de vdeorecorder op pagna 4. 4 Aan het ende van de opslag-cyclus verschjnt de TABEL MET DE T.V.-ZENDERS. Druk de toets MENU n om de automatsch opgeslagen zenders te regstreren. Pr- ACMS 0 C0 00 ARD 0 C03 00 ZDF 03 C04 00 WDR 3 Pr- ACMS S 0 C0 00 ARD 0 C03 00 ZDF 03 C04 00 WDR 3 04 C05 00 BR3 05 C06 00 HR3 06 C07 00 N 3 07 C08 00 NDR 3 08 C09 00 SWF3 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK E OK VOORBEREIDING 5

16 + - Voor gebruk Vdeorecorder Het manueel afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders In bepaalde streken van het land kunnen de utgezonden sgnalen te zwak zjn om het automatsch afstemmen en opslaan van de t.v.-zenders door de vdeorecorder mogeljk te maken, omdat het toestel de t.v.-zenders n dat geval net behoorljk kan dentfceren. Voor het afstemmen en opslaan van de zwakkere zenders s dus de manuele methode noodzakeljk. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toets F of G n om de PR SET te selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC Druk de toets MENU n. Kes met behulp van de toets D of E het nummer van de zender de u wlt afstemmen (vb. : PR nr. 9) en druk vervolgens de toets OK n. 3 Druk de toets AUX n om C (standaard zenders) of S (kabelzenders) te selecteren: C0 - C69, S0 - S4. Voer met behulp van de cjfertoetsen het nummer n van het kanaal van de t.v.-zender de u n het geheugen wlt opnemen. 4 De gewenste zender wordt opgezocht. Drup op om FIJNE te selecteren. Druk op 3 of 4 om af te stemmen. OK PR KA FIJNE ZENDER 0 C 0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK PR KA FIJNE ZENDER 09 C KANAAL/KABEL : AV PR KA FIJNE ZENDER 09 C0 00 KANAAL/KABEL : AV 5 Druk de toets G n om de kolom ZENDER te selecteren en om de naam van de t.v.-zender te kunnen bepalen. Druk de toets OK n. U krjgt de ljst van de namen van de t.v.-zenders te zen. PR KA FIJNE 09 C0 00 ARD ZDF WDR 3 BR3 HR3 N 3 NDR3 SWF3 6 Druk de toets D of E n om de naam van een zender ut de ljst te kezen. Druk de toets OK n om te valderen. Behoort de naam van uw t.v.-zender net tot de ljst, druk de toets OK net n en ga door met de volgende etappe (7). PR KA FIJNE 09 C U kunt de naam van een t.v.-zender manueel bepalen.p.v. de standaard namen te gebruken. Druk de toets G n. Druk de toets D of E n om de letters en cjfers voor de neuwe naam van de zender te selecteren. Druk de toets F of G n om u van het ene teken naar het andere te verplaatsen. Druk de toets OK n. 8 Druk de toets MENU n en bevestg de zender de u te zen krjgt. Druk de toets MENU opneuw n. De neuwe t.v.-zender s nu afgestemd en n de vdeorecorder opgeslagen. Desgewenst kunt u nog meer zenders manueel afstemmen en opslaan: herhaal de etappes t/m 8. OK OK ARD ZDF WDR 3 BR3 HR3 N 3 NDR3 SWF3 PR KA FIJNE ZENDER C09 C0 00 ZDF 09 C0 00 ZDF VERPLAATSEN : WISSEN :, OK OK KANAAL/KABEL : AV 6

17 Voor gebruk Vdeorecorder Wjzgng van de volgorde van de t.v.-zenders Nadat u de t.v.-zenders n de vdeorecorder hebt opgeslagen, kunt u de volgorde van de zenders n het geheugen wjzgen, zonder ze opneuw te moeten afstemmen! Herna volgen de nstructes om de zenders heel eenvoudg n de gewenste volgorde te rangschkken. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toets F of G n om de functe PR SET de selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 TIME DATE DECO- DER SYS- TEM EPC AB C OSD NIC OK Druk de toets MENU n. Druk de toets D of E n om het nummer te selecteren van het programma dat u wlt verplaatsen (vb. PR 03). Druk de toets G n. 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK PR KA FIJNE ZENDER 0 C 0 00 PR-0 Druk de toets D of E n om het nummer te 3 selecteren waarop u het te verplaatsen programma wlt overbrengen (vb. PR 05). Druk de toets OK n. 4 Het geselecteerde programma s overgebracht naar het neuwe programmanummer. Wlt u nog meer t.v.-zenders verplaatsen, herhaal de etappes t/m. 4. Druk de toets MENU n. KANAAL/KABEL : AV 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 OK 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK OK Het wssen van t.v.-zenders Het kan gebeuren dat u bepaalde t.v.-zenders de werden afgestemd en n de vdeorecorder zjn opgeslagen, wlt wssen. Herna volgen de nstructes om de ongewenste t.v.-zenders op heel eenvoudge wjze te wssen. Druk de toets MENU n. Het hoofdmenu verschjnt op het t.v.-scherm. Druk de toets F of G n om de functe PR SET te selecteren. Druk de toets OK n. REC fosd ON OFF 6:9 4:3 Pr- ACMS STB THR- OUGH TIME DATE DECO- DER Pr- ACMS STB THR- OUGH SYS- TEM EPC AB C OSD NIC OK PR KA FIJNE ZENDER 0 C 0 00 PR-0 KANAAL/KABEL : AV Druk de toets MENU n. Druk de toets D of E n om het nummer te selecteren van het programma dat u wlt wssen (vb. PR 03). Druk de toets F n. 3 Een paar seconden later s de geselecteerde zender gewst. De volgende t.v.-zenders worden automatsch opgeschoven. Druk de toets MENU n. 4 Wlt u nog meer t.v.-zenders wssen, herhaal de etappes t/m. 3. Het kezen van een n het geheugen opgeslagen t.v.- zender Dat kan op twee maneren gebeuren: Druk de toets PR - or PR + n om een n de vdeorecorder opgenomen t.v.-zender te selecteren. U kunt de gewenste t.v.-zender ook rechtstreeks selecteren met behulp van de cjfertoetsen op de afstandsbedenng. 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C04 00 PR C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK 0 C0 00 PR-0 0 C03 00 PR-0 03 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR VERPLAATSEN : WISSEN :, OK C0 00 PR-0 C03 00 PR-0 C06 00 PR-03 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 VERPLAATSEN : WISSEN :, OK VOORBEREIDING 7

18 Voor gebruk -speler Algemene utleg Deze gebruksaanwjzng verklaart de bassnstructes van uw -speler. Sommge s veresen specfeke functes, of laten tjdens de weergave slechts een beperkt aantal functes toe. Als dt gebeurt, verschjnt het symbool " " op uw TV-scherm. Dt symbool wjst erop dat de desbetreffende functe net toegelaten s op uw -speler, of dat het net beschkbaar s voor de dsc. Dsplay op het scherm De algemene weergavestatus kan op het TV-scherm worden bekeken. Sommge elementen kunnen op het scherm worden veranderd. Het gebruk van de Dsplay-functe op het scherm Druk tjdens de weergave op Dsplay. Druk op 3 of 4 om een element te selecteren. Het geselecteerde element zal oplchten. Druk op of om de nstellng van het element 3 te veranderen. U kunt ook de numereke toetsen gebruken om getallen n te stellen (bv. ttelnummer). Voor sommge functes moet u op OK drukken om de nstellng te bevestgen. Tjdeljke feedback veldkonen TITLE CHAPT TRACK A ALL OFF B Herhaal ttel Herhaal hoofdstuk Track herhalen (enkel vdeo-cd s zonder PBC) Alle tracks herhalen (enkel vdeo-cd s zonder PBC) Herhaal A-B Herhalen UIT Weergave hervatten vanaf dt punt Net toegelaten of net beschkbare functe Opmerkngen Het s mogeljk dat bj sommge dscs net alle o nderstaande vermeldngen van de Dsplay op het scherm beschkbaar zjn. Als er gedurende 0 seconden geen enkele toets wordt ngedrukt, verdwjnt de On-Screen Dsplay. Elementen Ttelnummer Hoofdstuknummer Tme search (zoeken van tjd) Audotaal en Dgtale Audo utgangsmodus Taal van de onderttelng Hoek /3 / 0:6:57 ENG D 5. CH OFF / Functe (Druk op 3/4 om het gewenst element te selecteren) Geeft het nummer van de hudge ttel en het totaal aantal ttels weer, en kan denen om naar het gewenste ttelnummer te versprngen. Geeft het nummer van het hudg hoofdstuk en het totaal aantal hoofdstukken weer, en kan denen om naar het gewenste hoofdstuknummer te versprngen. Toont de verstreken weergavetjd en kan denen om bepaalde punten drect te selecteren aan de hand van de verstreken tjd Toont de hudge taal van de flmmuzek, de codeermethode, het kanaalnummer en dent om de nstellngen te veranderen. Toont de hudge taal van de onderttelng en het totaal aantal hoeken, en dent om de nstellngen te veranderen. Toont het hudg hoeknummer en verandert het hoeknummer Selectemethode /, of met de numereke toetsen, OK /, of met de numereke toetsen, OK Met de numereke toetsen, OK / / / Geludsweergave NORM. Toont de hudge geludsmodus en dent om de nstellng te veranderen. / VCD.0 VCD. Elementen Tracknummer /4 Functe (Druk op 3/4 om het gewenst element te selecteren) Geeft het hudge tracknummer, het totale aantal tracks en PBC-aan-modus weer, en gaat naar het gewenste tracknummer. Selectemethode /, of met de numereke toetsen, OK Tjd 0:6:57 Geeft de verstreken speeltjd weer (enkel op de dsplay) Audokanaal STER. Geeft het audokanaal weer en wjzgt het audokanaal. / Geludsweergave NORM. Geeft de hudge geludsmodus weer en wjzgt de nstellng. / 8

19 Voor gebruk (vervolg) -speler Begnwaarden U kunt uw egen voorkeurwaarden op de speler nstellen. Algemene werkng voor het nstellen van de waarden Druk op SETUP. Het nstelmenu (SETUP) verschjnt. Druk op 3/4 om het gewenste element te selecteren. De hudge nstellng voor het geselecteerd element verschjnt op het scherm, samen met de mogeljke nstellng(en). 3 Terwjl het gewenste element s geselecteerd, drukt u op, en vervolgens op 3/4 om de gewenste nstellng te selecteren. 4 Druk op OK om uw keuze te bevestgen. Sommge elementen veresen bjkomende stappen. 5 Druk op SETUP, RETURN of PLAY om het nstelmenu (setup) te verlaten. Taal Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other Dsc-taal Selecteer een taal voor het menu, de audo en de onderttelng van de dsc. Orgneel : De orgnele taal de voor de dsc s ngesteld, s geselecteerd. Andere : Om een andere taal te selecteren, moet u met de numereke toetsen de overeenkomstge taalcode van 4 cjfers ngeven de u op de ljst van pagna 38 kunt terugvnden. Als u de verkeerde taalcode heeft ngegeven, drukt u op CANCEL. Taalmenu Selecteer een taal voor het nstelmenu. Dt s het menu dat u te zen krjgt als u op SETUP drukt. Beeld Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Englsh Spansh French German Italan TV Aspect 4:3 Letterbox: Selecteer dt als een standaard 4:3 TV s aangesloten. De flm wordt weergegeven en aan de onder- en bovenkant van het scherm verschjnt een zwarte streep. 4:3 Panscan: Selecteer dt als een standaard 4:3 TV s aangesloten. De flmbeelden worden zodang weergegeven dat uw TV-scherm s gevuld. De lnker- en rechterkant van het beeld zjn weggesneden. 6:9 Wde: Selecteer dt als een 6:9 brede TV aangesloten s. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others 4:3 Letterbox 4:3 Panscan 6:9 Wde VOORBEREIDING Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other 9

20 Voor gebruk (vervolg) -speler Klankweergave Dgtale audo-utgang Elke -dsc heeft aan aantal audo-utgangsoptes. Stel de Dgtale Audo-utgang n volgens het type audosysteem dat u gebrukt. DOLBY DIGITAL/PCM: Selecteer "DOLBY DIGITAL/PCM" als u de dgtale utgangsbus van de -speler op een Dolby Dgtale decoder (of een versterker of een ander apparaat met een Dolby Dgtale decoder) heeft aangesloten. Stream/PCM: Selecteer "Stream/PCM" als u de dgtale utgangsbus van de -speler op een versterker heeft aangesloten of op een ander apparaat met DTS-decoder, Dolby Dgtale decoder of MPEG-decoder. PCM: Selecteer "PCM" bj een verbndng met een dgtale stereoversterker met kanalen. De utgangen van de -speler worden n het PCM-formaat met kanalen weergegeven als u een -vdeo dsc afspeelt de op het Dolby Dgtal, MPEG of MPEG opnamesysteem s opgenomen. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DOLBY DIGITAL /PCM Stream/PCM PCM Sample Freq. 48 KHz 96KHz Sample Frequency Om de nstellng van de Sample Frequency te wjzgen, moet u eerst de gewenste Dgtale Audo-utgang selecteren zoals herboven werd aangegeven. Als uw ontvanger of versterker GEEN sgnalen van 96 KHz aankan, selecteer dan 48 KHz. Als deze keuze werd gemaakt, zal het apparaat automatsch alle sgnalen van 96 KHz n sgnalen van 48 KHz omzetten zodat uw systeem ze kan decoderen. Als uw ontvanger of versterker sgnalen van 96 KHz kan verwerken, selecteer dan 96 KHz. Als deze keuze werd gemaakt, zal het apparaat alle soorten sgnalen zonder verdere verwerkng doorgeven. Andere De DRC, vocale en PBC-nstellngen kunnen worden gewjzgd. Druk op 3/4 om het gewenste element te selecteren en druk dan op OK. DE nstellng van het geselecteerd element zal worden gewjzgd tussen AAN (On) en UIT (Off). Dynamc Range Control (DRC) Dankzj de dgtale audotechnologe kunt u met het -formaat de muzekstukken van een programma n de meest nauwkeurge en realstsche utvoerng belusteren. Toch s het mogeljk dat u het dynamsch berek van de audo-utgang (het verschl tussen het hoogste en het laagste volume) wlt comprmeren, zodat u een flm op een lager volume kunt belusteren zonder dat de dudeljkhed van de klankweergave wordt aangetast. Hervoor moet u de DRC op AAN (On) nstellen. Vocal Zet Vocal enkel op Aan (On) al een mult-kanaal karaoke- aan het spelen s. De karaoke-kanalen op de dsc zullen n een normaal stereogelud vermengen. PBC Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DRC On Vocal On PBC On Schakelt navgate of Playback Control (PBC) Aan of Ut. Aan: Vdeo-cd s met PBC of navgate worden volgens de PBC afgespeeld. Ut: Vdeo-cd s met PBC of navgate worden op dezelfde maner afgespeeld als audo-cd s. 0

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands

Inhoudsopgave. Inleiding. Voorbereiding. Bediening. Naslag. Nederlands Inhoudsopgave Inledng Inhoudsopgave...7 Vóór gebruk...8-9 Afspeelbare dscs...8 Berek van de afstandsbedenng...8 Voorzorgsmaatregelen...9 Opmerkngen over dscs...9 Over symbolen...9 Kezen van de weergavebron...9

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen in de verpakking zitten. LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN HET BIJGESLOTEN BOEKJE ALVORENS

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Quick Start Owner s Manual. De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel

Quick Start Owner s Manual. De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel Quick Start Owner s Manual De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5521_0.140.46.0

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

HR-S7500E/EH GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS. INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 TV VCR TV SAT VPS/PDC PROG TV/VCR DALY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDO : SEC TV + STANDBY/ON COUNTER RESET 6 5dB NORM VPS/PDC VCR SP REVEW TV PROG/ JOG SHUTTLE ZE "AUTOMATSCHE

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-783 NB

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-783 NB DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-783 NB Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door. www.facebook.com/denverelectronics Identificatie van

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD met DVD. Overhead Monitor met DVD speler

15.4-Inch TFT LCD met DVD. Overhead Monitor met DVD speler 15.4-Inch TFT LCD met DVD Overhead Monitor met DVD speler Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING

AVMOD8 DRAADLOZE A/V ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING DRAADLOZE ZENDER 2.4GHz MET IR AFSTANDSBEDIENING 1. Inhoud van de verpakking Zender (TX) Ontvanger (RX) IR muis / zender Twee kabels (RCA naar SCART voor PAL) Twee netadapters Kleefstrip (om de IR zender

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB DRAAGBARE DVD-SPELER www.facebook.com/denverelectronics Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door. Identificatie

Nadere informatie

Interactieve HD TV en de afstandsbediening. Zo stelt u het eenvoudig in.

Interactieve HD TV en de afstandsbediening. Zo stelt u het eenvoudig in. Interactieve HD TV en de afstandsbediening. Zo stelt u het eenvoudig in. Uw Settop box HD aansluiten. Zo gepiept. Deze kabels heeft u nodig. 1x HDMI kabel 1 x UTP kabel Voedingsadapter Settop box HD 1

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

DVD-SPELER & VIDEOCASSETTE-RECORDER HR-XV45SEF PAL SECAM INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING

DVD-SPELER & VIDEOCASSETTE-RECORDER HR-XV45SEF PAL SECAM INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING DVD-SPELER & VIDEOCASSETTE-RECORDER HR-XV45SEF PAL SECAM R GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTIONS DU OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN OPGELET: om het risico van een elektrische schok te verminderen,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-983

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-983 DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MT-983 Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door. www.facebook.com/denverelectronics Identificatie van bedieningselementen

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing 1 4 0 Nederlands 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Algemene informatie Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt een globaal overzicht, zodat u met de basisstappen snel aan de slag kunt. Lees voor verdere informatie de

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Hulp nodig? Stk 18040095 - Ref. Macareux - 07/2015

Hulp nodig? Stk 18040095 - Ref. Macareux - 07/2015 Hulp nodig? Stk 18040095 - Ref. Macareux - 07/2015 Welkom! U vindt volgende info in deze brochure: het antwoord op de meest gestelde vragen over Proximus TV en internet. Hou ze altijd bij de hand! In geval

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie