VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng

2

3 VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Over deze handledng Conventes n deze handledng Gebruksdoel EU-rchtljnen Typeplaatje 8 2 Velghedsnformate Gevaar voor elektrsche schokken Installate en bedenng Onderhoud en reparate 9 3 Productbeschrjvng Leverngsomvang van VIP X1600 chasssmodule Leverngsomvang van VIP X1600 module Systeemveresten Functeoverzcht Aanslutngen en dsplays 16 4 Installate Voorberedng Installate van VIP X1600 modules Installate n een schakelkast Aanslutngen Voedng aan/voedng ut Installate met Confguraton Manager 23 5 Confgurate met een webbrowser Verbndng tot stand brengen Menu Confgurate Identfcate Cameranamen Dsplaystampng Wachtwoord Taal Datum/tjd Tjdserver Foto-nstellngen Encoderprofel Profelconfgurate Vdeo-ngang Audo (alleen audoverses) JPEG-postng Opslagmedum SCSI 47 Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

4 4 nl Inhoudsopgave VIP X Parttoneren Opnameprofelen Opnameplanner Alarmbronnen Alarmverbndngen VCA E-mal met alarm Alarm Task Edtor Relas-nstellngen COM Netwerk Multcastng Coderng Verse-nformate Lvepage-confgurate Systeemstatus Voedng/ventlatoren Lcentes Onderhoud Werkngstest 92 6 Bedenng Bedenng met Mcrosoft Internet Explorer De LIVEPAGE Momentopnamen opslaan Vdeosequentes opnemen Opnameprogramma utvoeren De pagna OPNAMEN Back-up De Player nstalleren Hardwareverbndngen tussen vdeoservers Bedenng met softwaredecoders Onderhoud en upgrades De netwerkverbndng testen Apparaat resetten Reparates Overdracht en afvoeren Bjlage Problemen oplossen Algemene storngen Storngen met SCSI-verbndngen LED's Processorbelastng Serële nterface Klemmenblok Communcate met termnalprogramma 116 V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

5 VIP X1600 Inhoudsopgave nl 5 9 Verklarende woordenljst Specfcates VIP X1600 chasssmodule VIP X1600 module Protocollen/normen Beeldverneuwngsfrequente Trefwoordenregster 127 Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

6 6 nl Inhoudsopgave VIP X1600 V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

7 VIP X1600 Voorwoord nl 7 1 Voorwoord 1.1 Over deze handledng Deze handledng s bedoeld voor personen de verantwoordeljk zjn voor de nstallate en bedenng van de VIP X1600. Internatonale, natonale en regonale elektrotechnsche voorschrften moeten te allen tjde n acht worden genomen. Relevante kenns van netwerktechnologe s verest. In de handledng worden de nstallate en bedenng van het apparaat beschreven. 1.2 Conventes n deze handledng In deze handledng worden de volgende pctogrammen en opmerkngen gebrukt om aandacht te vestgen op bjzondere omstandgheden:! LET OP! Dt pctogram geeft aan dat het net volgen van beschreven velghedsnstructes gevaarljk kan zjn voor personen en schade kan veroorzaken aan het apparaat of andere apparatuur. Dt dudt op onmddelljk en drect gevaar. Dt pctogram heeft betrekkng op productkenmerken en wjst op tps en nformate voor gemakkeljker gebruk van het apparaat. 1.3 Gebruksdoel De VIP X1600 netwerk-vdeoserver s bedoeld voor gebruk met CCTV-systemen en heeft als doel vdeo- en besturngssgnalen va gegevensnetwerken (Ethernet-LAN en nternet) over te dragen. Met de audoverses van de VIP X1600 modules kunnen ook audosgnalen worden verzonden. De VIP X1600 modules bevatten elk een RAM-geheugen voor het kortstondg opnemen van aangesloten camera's. Door externe alarmsensoren te ntegreren, kunnen verschllende bassfunctes automatsch worden geactveerd. Andere toepassngen zjn net toegestaan. Neem voor vragen over het gebruk van het apparaat de net n deze handledng worden beantwoord, contact op met uw verkooppartner of met: Bosch Securty Systems Postbus JB Endhoven Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

8 8 nl Voorwoord VIP X EU-rchtljnen De VIP X1600 netwerk-vdeoserver voldoet aan de veresten van de EU-rchtljnen 89/336 (elektromagnetsche compatbltet) en 73/23, geamendeerd door 93/68 (laagspannngsrchtljn). 1.5 Typeplaatje Voor exacte dentfcate zjn de modelnaam en het serenummer gegraveerd aan de onderkant van de VIP X1600 chasssmodule en op de typeplaatjes op de prntplaten van de VIP X1600 modules. Noteer deze gegevens nden nodg vóór de nstallate, zodat u deze bj de hand heeft bj vragen of het bestellen van reserveonderdelen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

9 VIP X1600 Velghedsnformate nl 9 2 Velghedsnformate 2.1 Gevaar voor elektrsche schokken Probeer noot het apparaat op een ander voedngsnetwerk aan te sluten dan het type waarvoor het s bedoeld. Gebruk utslutend voedngseenheden de zjn goedgekeurd door Bosch Securty Systems. Open n geen geval de behuzng van de voedngseenhed. Installeer een VIP X1600 module altjd en utslutend n de daarvoor bestemde VIP X1600 chasssbehuzng. Koppel bj een storng de VIP X1600 los van de voedng en van alle andere apparaten. Installeer de voedng en het apparaat op een droge locate de tegen weersnvloeden s beschermd. Stel het apparaat buten werkng als een velge werkng net kan worden gegarandeerd en bevelg het om gebruk door onbevoegden te voorkomen. Laat n deze gevallen het apparaat controleren door Bosch Securty Systems. In de volgende gevallen s een velge werkng net langer mogeljk: als er zchtbare schade s aan het apparaat of de voedngskabels; als het apparaat net meer goed werkt; als het apparaat s blootgesteld aan regen of vocht; als vreemde voorwerpen het apparaat zjn bnnengedrongen; na langdurge opslag onder ongunstge omstandgheden, of na blootstellng aan extreme druk tjdens vervoer. 2.2 Installate en bedenng Tjdens de nstallate denen altjd de relevante elektrotechnsche voorschrften en rchtljnen n acht te worden genomen. Voor nstallate van het apparaat s relevante kenns van netwerktechnologe verest. Lees voor het nstalleren of bedenen van het apparaat de documentate voor de andere apparatuur de erop s aangesloten, zoals camera's, en zorg dat u deze heeft begrepen. De documentate bevat belangrjke velghedsnstructes en nformate over toegestane toepassngen. Voer alleen de stappen voor nstallate en bedenng ut de staan beschreven n deze handledng. Andere handelngen kunnen leden tot lchameljk letsel, schade aan egendommen of schade aan apparatuur. 2.3 Onderhoud en reparate Open noot de behuzng van een VIP X1600 chasssmodule. Het apparaat bevat geen onderdelen de door de gebruker kunnen worden onderhouden. Verwjder alleen de meegeleverde kap bj het nstalleren van een VIP X1600 module. Wjzg de onderdelen n een VIP X1600 chasssmodule of VIP X1600 module net. De apparaten bevatten geen onderdelen de door de gebruker kunnen worden onderhouden. Open n geen geval de behuzng van de voedngseenhed. De voedngseenhed bevat geen onderdelen de door de gebruker kunnen worden onderhouden. Zorg ervoor dat alle onderhouds- en reparatewerkzaamheden worden utgevoerd door daartoe bevoegd personeel (elektrotechnc of specalsten op het gebed van netwerktechnologe). Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

10 10 nl Velghedsnformate VIP X1600 V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

11 VIP X1600 Productbeschrjvng nl 11 3 Productbeschrjvng 3.1 Leverngsomvang van VIP X1600 chasssmodule VIP X1600 chasssmodule Montageset voor nstallate n 19-nch racks Zelfklevende elastsche stootkussentjes Beknopte nstallatehandledng Product-cd met de volgende nhoud: Beknopte nstallatehandledng Handledng Document System Requrements Overge documentate over producten van Bosch Securty Systems Confguraton Manager MPEG ActveX-control Player en Archve Player DrectX-control Mcrosoft Internet Explorer Sun JVM Adobe Acrobat Reader 3.2 Leverngsomvang van VIP X1600 module VIP X1600 module Montageset voor nstallate n de VIP X1600 chasssmodule Aanslutstekkers Beknopte nstallatehandledng Controleer of de zendng compleet en n perfecte staat s. Laat het apparaat controleren door Bosch Securty Systems als u een beschadgng aantreft. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

12 12 nl Productbeschrjvng VIP X Systeemveresten Algemene veresten Computer met besturngssysteem Wndows 2000 of Wndows XP Netwerkverbndng (ntranet of nternet) Schermresolute pxels 16- of 32-bts kleurdepte Sun JVM geïnstalleerd Lees ook de nformate n het document System Requrements op de meegeleverde product CD. Inden nodg kunt u de vereste programma's en controls nstalleren vanaf de meegeleverde product-cd (ze Secte 3.2 Leverngsomvang van VIP X1600 module, pagna 11). Informate over het gebruk van Mcrosoft Internet Explorer treft u aan n de onlne Help van Internet Explorer Extra confgurateveresten Mcrosoft Internet Explorer (verse 6.0 of hoger) of Geïnstalleerd programma Confguraton Manager (verse 1.60 of hoger) Extra systeemveresten Mcrosoft Internet Explorer (verse 6.0 of hoger) of Software voor ontvanger, bjv. VIDOS (verse 3.11 of hoger) of Bosch Vdeo Management System of MPEG-4-compatbele hardwaredecoder van Bosch Securty Systems (zoals VIP XD) als ontvanger, en aangesloten vdeomontor Voor het afspelen van opnamen: verbndng met een opslagmedum V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

13 VIP X1600 Productbeschrjvng nl Functeoverzcht Netwerk-vdeoserver De VIP X1600 s een netwerk-vdeoserver voor maxmaal 16 onafhankeljke vdeokanalen n ver VIP X1600 modules. Het s n de eerste plaats ontworpen voor het coderen van vdeo- en besturngsgegevens voor verzendng va een IP-netwerk. Met de audoverses van de VIP X1600 modules kunnen audosgnalen ook naar compatbele apparaten worden verzonden. Doordat er bestaande netwerken worden gebrukt, s snelle en eenvoudge ntegrate met CCTV-systemen of lokale netwerken mogeljk. De VIP X1600 bedt een 2/3 D1- of 2CIF-resolute bj een volledge beeldsnelhed van 25 (PAL) of 30 (NTSC) ps voor maxmaal 16 kanalen. Twee apparaten, bjvoorbeeld een VIP X1600 als zender en een VIP XD als ontvanger, vormen samen een zelfstandg systeem voor datatransmsse zonder pc. Vdeobeelden van één zender kunnen tegeljkertjd worden ontvangen op meerdere ontvangers. De VIP X1600 modules zjn bedoeld voor nstallate n de VIP X1600 chasssmodule. Het nstalleren van de modules gaat snel en eenvoudg en er s geen extra gereedschap voor nodg. Alle modules zjn tjdens bedrjf verwsselbaar en kunnen worden vervangen terwjl het systeem s ngeschakeld Ontvanger Hardwaredecoders de compatbel zjn met MPEG-4, zoals de VIP XD, kunnen worden gebrukt als ontvangers. Ook computers met decoderngssoftware, zoals VIDOS, of computers met de webbrowser Mcrosoft Internet Explorer kunnen worden gebrukt als ontvangers Vdeocoderng De VIP X1600 gebrukt de norm MPEG-4 voor vdeocompresse. Dankzj de effcënte coderng bljft zelfs bj een hoge beeldkwaltet de gegevenssnelhed laag en kan deze ook bnnen een breed berek worden aangepast aan plaatseljke omstandgheden. Op deze maner wordt de smultane coderng van alle 16 vdeokanalen ondersteund Dual Streamng Door Dual Streamng kan de nkomende datastream volgens twee afzonderljk ngestelde profelen tegeljk worden gecodeerd. Herdoor ontstaan twee datastreams per camera, de voor verschllende doelenden kunnen worden gebrukt, bjvoorbeeld één voor opname en de andere voor verzendng va het LAN Multcast De multcast-functe maakt geljktjdge real-tme beeldverzendng mogeljk naar meerdere ontvangers va netwerken de daarvoor zjn geconfgureerd. Voor deze functe moeten de protocollen UDP en IGMP V2 worden geïmplementeerd n het netwerk Coderng De VIP X1600 bedt verschllende optes voor bevelgng tegen onbevoegd lezen. De webbrowserverbndngen kunnen worden bevelgd door het HTTPS-protocol te gebruken. U kunt de besturngskanalen bevelgen va het SSL-coderngsprotocol. Met een extra lcente kunnen de gebrukersgegevens zelf worden gecodeerd. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

14 14 nl Productbeschrjvng VIP X Afstandsbedenng Voor afstandsbedenng van externe apparatuur, zoals pan- of tlt-unts voor camera's of zoomobjecteven met motor, worden de besturngsgegevens verzonden va de b-drectonele serële nterface van de.vip X1600. Deze nterface kan tevens worden gebrukt voor het verzenden van transparante gegevens Sabotagedetecte en bewegngsmelders De VIP X1600 bedt uteenlopende confguratemogeljkheden voor alarmsgnalerng bj sabotage van de aangesloten camera's. Een algortme om bewegng n het vdeobeeld te detecteren maakt ook deel ut van de leverng en kan naar keuze worden utgebred met specale algortmes voor het analyseren van beelden Momentopnamen Afzonderljke vdeobeelden (momentopnamen) kunnen van de VIP X1600 worden opgeroepen, op de harde schjf worden opgeslagen of n een afzonderljk browservenster n JPEG-formaat worden getoond Back-up Een functe voor het opslaan van de weergegeven vdeobeelden op de harde schjf van uw computer s beschkbaar op de LIVEPAGE en op de pagna OPNAMEN. Vdeobeelden kunnen worden opgeslagen met een musklk en kunnen weer worden weergegeven met de meegeleverde Player. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

15 VIP X1600 Productbeschrjvng nl Overzcht De VIP X1600 heeft de volgende hoofdfunctes: Maxmaal 16 onafhankeljke analoge composet BNC-vdeo-ngangen (PAL/NTSC) Vdeo- en gegevenstransmsse va IP-datanetwerken Dual Streamng-functe voor elke vdeo-ngang voor geljktjdge coderng met twee afzonderljk nstelbare profelen Multcast-functe voor geljktjdge beeldverzendng naar meerdere ontvangers Vdeocoderng volgens de nternatonale norm MPEG-4. Twee redundante, geïntegreerde Ethernet-poorten (10/100/1000 Base-T) Transparant, b-drectoneel datakanaal va een RS232/RS422/RS485 serële nterface Confgurate en afstandsbedenng van alle nterne functes va TCP/IP en ook bevelgd va HTTPS Bevelgng met wachtwoord ter voorkomng van onbevoegde wjzgngen van verbndngsof confgurate-nstellngen Utgebrede, veelzjdge opslagmogeljkheden Ver alarmngangen en ver relasutgangen per VIP X1600 module Ingebouwde vdeosensor voor bewegngs- en sabotage-alarmen Door gebeurtenssen gestuurde automatsche verbndng Optonele geheel redundante voedng Opte voor redundante netwerkaanslutng of drecte aanslutng op een SCSI-systeem Gemakkeljk onderhoud va uploads Flexbele coderng van besturngs- en datakanalen Verfcate volgens nternatonale standaard 802.1x De audoverses van de VIP X1600 modules voorzen bovenden n: Audosgnaaltransmsse va IP-gegevensnetwerken Audocoderng volgens nternatonale standaard G.711 Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

16 16 nl Productbeschrjvng VIP X Aanslutngen en dsplays 1 Geïnstalleerde VIP X1600 module 2 Audo In 1/2 en Audo In 3/4 audoljnngangen (mono) 3,5 mm / 0,14 nch ljnutgang van stereo-aanslutng voor het aansluten van audokabels (alleen voor audoverses van de VIP X1600 modules) 3 Klemmenblok voor alarmngangen, relasutgangen en serële nterface 4 Vdeo-ngangen Vdeo In 1 t/m Vdeo In 4 BNC-aanslutngen voor vdeobronnen 5 Afdekplaat voor lege sleuf 6 Aanslutng voor aansluten van één of twee voedngseenheden 7 ETH 1 RJ45-aanslutng voor het aansluten op een Ethernet LAN (lokaal netwerk), 10/100/1000 MBt Base-T 8 ETH 2 RJ45-aanslutng voor redundante aanslutng op het netwerk of een SCSI-systeem 9 LED's, statusnformate voor de VIP X1600 modules en de VIP X1600 chasssmodule Voor meer nformate over de LED's, ze Secte 8.4 LED's, pagna 114. Voor klemmenblokbezettng, ze Secte 8.7 Klemmenblok, pagna 115. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

17 VIP X1600 Installate nl 17 4 Installate 4.1 Voorberedng De VIP X1600 modules zjn utslutend bedoeld voor nstallate n de VIP X1600 chasssmodule. Het nstalleren van de modules gaat snel en eenvoudg en er s geen extra gereedschap voor nodg. De VIP X1600 s bedoeld voor nstallate n een schakelkast. Het monteren van de module n een 19-nch rek met behulp van het meegeleverde nstallatemateraal gaat snel een eenvoudg. Het s ook mogeljk de module op een vlakke ondergrond te plaatsen. De ver elastsche stootkussentjes de worden meegeleverd zorgen voor ant-slpondersteunng.! LET OP! Het apparaat s bedoeld voor gebruk bnnenshus. Kes een geschkte locate voor de nstallate, de garandeert dat aan de omgevngsesen wordt voldaan. De omgevngstemperatuur moet tussen 0 en +50 C (+32 en +122 F) lggen. De relateve vochtghed moet tussen de 20% en 80% lggen. De VIP X1600 genereert warmte tjdens bedrjf. Let tjdens de nstallate op de maxmale warmtewaarde van 205 BTU/h. Zorg voor voldoende ventlate en voldoende afstand tussen het apparaat en warmtegevoelge objecten of apparatuur. Neem de volgende nstallatevoorschrften n acht: Installeer het apparaat net n de nabje omgevng van verwarmngen of andere warmtebronnen. Vermjd locates de aan drect zonlcht zjn blootgesteld. Zorg voor voldoende rumte voor het aansluten van kabels. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende s geventleerd. Houd rekenng met de totale warmteafgfte, met name bj het nstalleren van meerdere apparaten n een schakelkast. Gebruk voor de bekabelng alleen de meegeleverde kabels of andere kabels de ongevoelg zjn voor elektromagnetsche storng. Plaats en slut de kabels zo aan dat ze beschermd zjn tegen beschadgng en zorg voor een juste trekontlastng waar dat nodg s. Vermjd schokken, stoten en sterke trllngen omdat deze het apparaat onherstelbaar kunnen beschadgen. 4.2 Installate van VIP X1600 modules De nstallate van de verschllende VIP X1600 modules n de VIP X1600 chasssmodule wordt n de betreffende beknopte nstallatehandledng beschreven. Let bj het nstalleren van een module op de volgende standaardaanwjzngen.! LET OP! Installeer een VIP X1600 module net n een andere behuzng en gebruk het apparaat net buten de VIP X1600 chasssmodule. Tjdens de nstallate moet de omgevngstemperatuur tussen 0 en + 50 C lggen. De relateve vochtghed mag net hoger zjn dan 80% (netcondenserend). Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

18 18 nl Installate VIP X Installatevolgorde en capactet van de VIP X1600 chasssmodule! LET OP! Zorg ervoor dat sleuf 1 altjd door een module wordt gevuld, zelfs als de nstallate gewjzgd moet worden. Er kunnen storngen optreden wanneer de VIP X1600 wordt ngeschakeld zonder een functonele module n sleuf 1. U kunt maxmaal ver VIP X1600 modules n een VIP X1600 chasssmodule nstalleren. Sleuf 1 moet altjd als eerste worden gevuld. De resterende sleuven kunnen n wllekeurge volgorde worden gevuld. Modules kunnen bovenden tjdens bedrjf worden gemonteerd en verwjderd Koelng! LET OP! Wanneer de nstallate s gewjzgd of modules zjn vervangen of aangevuld, s het van essenteel belang dat alle lege sleuven correct zjn afgesloten aan de achterkant van de VIP X1600 chasssmodule. De geïnstalleerde VIP X1600 modules genereren een grote hoeveelhed warmte tjdens bedrjf. Herdoor s het van essenteel belang dat er een functoneel warmteafvoersysteem s geplaatst voor probleemloze werkng van een VIP X Typeplaatjes Elke VIP X1600 module heeft een label op de prntplaat met een gedrukt MAC-adres waardoor de module kan worden herkend. Noteer dt MAC-adres en de plaats n de VIP X1600 chasssmodule, zodat u de module later kunt dentfceren, zelfs nadat deze s toegevoegd, bjvoorbeeld bj het utvoeren van een foutdagnose VIP X1600 modules verwjderen en vervangen Modules kunnen bovenden tjdens bedrjf worden gemonteerd, verwjderd en vervangen.! LET OP! Zorg ervoor dat sleuf 1 altjd door een module wordt gevuld, zelfs als de nstallate gewjzgd moet worden. Er kunnen storngen optreden wanneer de VIP X1600 wordt ngeschakeld zonder een functonele module n sleuf Beëndg vóór het verwjderen van een module alle opnamen de op dat moment n deze module lopen. 2. Bewaar na het nstalleren van een module de kap voor toekomstg gebruk. 3. Bj het verwjderen van een module s het van essenteel belang dat de bjbehorende sleuf met de kap wordt afgesloten, als een module net meer wordt gebrukt n deze sleuf. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

19 VIP X1600 Installate nl Installate n een schakelkast Voorberedng De VIP X1600 s geschkt voor nstallate n een 19-nch rek. De benodgde nstallateapparatuur wordt meegeleverd.! LET OP! Zorg er bj nstallate n een schakelkast voor dat de module voldoende wordt geventleerd. Er moet mnmaal 5 cm (1,97 nch) vrje rumte lnks en rechts van de module zjn, en mnmaal 10 cm (3,94 nch) aan de achterkant. De VIP X1600 genereert warmte tjdens bedrjf. Let tjdens de nstallate op de maxmale warmtewaarde van 205 BTU/h. Bj montage van extra apparaten s drect contact met de VIP X1600 toegestaan, mts de oppervlaktetemperatuur van de aangrenzende apparaten net hoger s dan +50 C (+122 F). Zorg er bj nstallate n een schakelkast voor dat de schroefverbndngen net onder spannng staan en zo weng mogeljk mechansche druk ondervnden. Zorg ervoor dat de module en de voedngseenheden voldoende geaard zjn Installate en aanslutng van de VIP X1600! LET OP! Gebruk utslutend voedngseenheden de zjn goedgekeurd door Bosch Securty Systems. 1. Bered de schakelkast zo voor dat de VIP X1600 eenvoudg drect op het nstallatepunt kan worden aangebracht. 2. Plaats de koomoeren n de corresponderende boorgaten of openngen van het schakelkastframe. 3. Tl de VIP X1600 omhoog n het schakelkastframe en plaats de bevestgngsschroeven samen met de onderlegrngen. 4. Draa de schroeven een voor een aan en controleer vervolgens of alle schroeven goed vast ztten. 5. Slut een of twee voedngseenheden aan op de aanslutngen aan de achterkant van de behuzng en draa de wartelmoeren voor de plug handvast aan. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

20 20 nl Installate VIP X1600 V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

21 VIP X1600 Installate nl Aanslutngen Camera's U kunt maxmaal ver standaard vdeobronnen op elke VIP X1600 module aansluten. Elke camera of andere vdeobron de een standaard PAL- of NTSC-sgnaal levert, s geschkt. 1. Slut de camera's of andere vdeobronnen met behulp van een vdeokabel (75 ohm, BNCplug) op de BNC-aanslutngen Vdeo In 1 t/m Vdeo In 4 aan. 2. Als het vdeosgnaal net s doorgelust, wordt de afslutng nden nodg utgevoerd door mddel van een software-nstellng (ze Secte 5.13 Vdeo-ngang, pagna 42) Audo-aanslutngen De audoverses van de VIP X1600 modules bevatten twee audoljnngangen voor n totaal ver mono-ngangen, de automatsch aan de ver camera-ngangen worden toegewezen. De audosgnalen worden tegeljkertjd met de vdeosgnalen verzonden. De stereo-jackpluggen moeten als volgt worden aangesloten: Contact Audo In 1/2 Audo In 3/4 Tp Ljnngang 1 (camera 1) Ljnngang 3 (camera 3) Mddelste rng Ljnngang 2 (camera 2) Ljnngang 4 (camera 4) Onderrng Aardng Aardng Netwerk U kunt de VIP X1600 op een 10/100/1000 Base-T-netwerk aansluten met een standaardkabel van UTP-categore 5 met RJ45-connectoren. De tweede Ethernet-nterface kan worden gebrukt om een redundante aanslutng op het netwerk tot stand te brengen. U kunt geen aanslutng met een tweede netwerk tot stand brengen. 1. Slut de VIP X1600 op het netwerk aan va de ETH 1-aanslutng. 2. Slut de VIP X1600 aan op een redundante schakelaar of hub op hetzelfde netwerk va the ETH 2-aanslutng Drecte SCSI-verbndng U kunt de VIP X1600 drect op een SCSI-systeem aansluten va de ETH 2-nterface. Deze verbndng s een alternatef voor het gebruk van de tweede Ethernet-nterface als een redundante netwerkaanslutng. Gebruk een netwerkkabel van UTP-categore 5 met RJ45- connectoren voor drecte aanslutng op een SCSI-systeem. U kunt een ljst met compatbele SCSI-systemen bj uw leverancer aanvragen of rechtstreeks bj Bosch Securty Systems. Deze ljst wordt voortdurend bjgewerkt en utgebred. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

22 22 nl Installate VIP X Data-nterface De b-drectonele data-nterface van elke VIP X1600 module wordt gebrukt om de aangesloten apparatuur te besturen, bjvoorbeeld een -domecamera met een gemotorseerd objectef. De aanslutng ondersteunt de transmssenormen RS232, RS422 en RS485. Elke VIP X1600 module voorzet n de serële nterface va het oranje klemmenblok (ze Secte 8.7 Klemmenblok, pagna 115). Het aanbod van bestuurbare apparatuur wordt voortdurend utgebred. De fabrkanten van de betreffende apparatuur geven specfeke nformate over nstallate en bedenng.! LET OP! Neem de bjbehorende documentate n acht bj het nstalleren en bedenen van het te besturen apparaat. De documentate bevat belangrjke velghedsnstructes en nformate over toegestane toepassngen. Een vdeoverbndng s verest voor het verzenden van transparante data Alarmngangen Elke VIP X1600 module heeft ver alarmngangen op het oranje klemmenblok (ze Secte 8.7 Klemmenblok, pagna 115). De alarmngangen worden gebrukt om externe alarmapparatuur zoals deurcontacten of sensoren aan te sluten. Inden just geconfgureerd, kan een alarmapparaat de VIP X1600 module bjvoorbeeld zo actveren dat deze automatsch een verbndng met een externe bedenpost tot stand brengt. Een nulpotentaal-maakcontact of schakelaar kan gebrukt worden als actuator. Gebruk nden mogeljk een trllngsvrj contactsysteem als actuator. Slut de kabels aan op de juste aanslutklemmen op het oranje klemmenblok (IN1 t/m IN4) en controleer of de aanslutng goed vastzt Relasutgangen Elke VIP X1600 module heeft ver relasutgangen voor het schakelen van externe apparatuur zoals lampen of alarmsrenes. U kunt deze relasutgangen handmatg bedenen mts er een acteve verbndng met de VIP X1600 module s. De utgangen kunnen ook geconfgureerd worden om automatsch srenes of andere alarmapparatuur te actveren als reacte op een alarmsgnaal. De relasutgangen bevnden zch ook op het oranje klemmenblok (ze Secte 8.7 Klemmenblok, pagna 115).! LET OP! Er mag een maxmale belastng van 30 V en 2 A op de relascontacten worden toegepast. Slut de kabels op de juste aanslutklemmen op het oranje klemmenblok (R1 t/m R4) aan en controleer of de aanslutng goed vastzt. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

23 VIP X1600 Installate nl Voedng aan/voedng ut Voedng De VIP X1600 s net voorzen van een aan/ut-schakelaar. Voedng wordt geleverd zodra er één of twee voedngseenheden zjn geïnstalleerd. Slut de VIP X1600 op een voedngseenhed aan en slut de voedngseenhed aan op de netvoedng. De eenhed s nu gereed voor gebruk. De VIP X1600 wordt net geleverd met een voedngseenhed.! LET OP! Gebruk utslutend voedngseenheden de zjn goedgekeurd door Bosch Securty Systems. Gebruk nden nodg geschkte apparatuur om ervoor te zorgen dat de voedng vrj s van storng zoals spannngsstoten, spannngspeken of spannngsafname. Slut de VIP X1600 pas op de voedng aan nadat a;s andere aanslutngen zjn voltood. Het apparaat s gereed voor gebruk nadat de VIP X1600 op de voedng s aangesloten en de gemonteerde VIP X1600 modules zjn geïntalseerd. De bedrjfstoestand van elke module wordt aangegeven door een LED op het frontpaneel van de VIP X1600. Als de netwerkverbndng correct s geconfgureerd, gaat het groene LED van de ETH 1 RJ45- aanslutng branden. Het knpperende oranje LED geeft aan dat gegevenspakketten va het netwerk worden verzonden. In geval van een redundante netwerkverbndng of een drecte verbndng met een SCSI-systeem zjn deze sgnalen ook zchtbaar op de LED's n de ETH 2 RJ45-aanslutng. 4.6 Installate met Confguraton Manager U treft het programma Confguraton Manager aan op de bj VIP X1600 geleverde product-cd. Met dt programma kunt u eenvoudg en snel neuwe vdeoservers n het netwerk mplementeren en nstalleren. Het gebruk van de Confguraton Manager voor het nstellen van alle parameters n de VIP X1600 s een alternateve mogeljkhed voor de confgurate va een webbrowser, zoals beschreven n hoofdstuk 5 van deze handledng Het programma nstalleren 1. Plaats de cd n het cd-romstaton van de computer. 2. Als de cd net automatsch wordt gestart, opent u de map Confguraton Manager met behulp van Wndows Verkenner en dubbelklkt u op Setup.exe. 3. Volg de aanwjzngen op het scherm. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

24 24 nl Installate VIP X De VIP X1600 module confgureren U kunt de Confguraton Manager onmddelljk na nstallate starten. 1. Dubbelklk op het pctogram op het bureaublad of start het programma va het menu Start. Nadat het programma s gestart, wordt n het netwerk onmddelljk naar compatbele vdeoservers gezocht. 2. U kunt de confgurate starten als een VIP X1600 module wordt weergegeven n de ljst lnks n het venster. Klk hertoe op het tem voor de module. 3. Klk op de tab Netwerk rechts n het venster. De hudge netwerknstellngen worden dan weergegeven. 4. Voer n het veld Unt-IP-adres het vereste IP-adres n (bjvoorbeeld ) en klk vervolgens op de knop Instellen rechts onder n het venster. Het neuwe IP-adres s geldg vanaf de volgende keer dat u het apparaat opstart. 5. Voer nden nodg een neuw subnetmasker en aanvullende netwerkgegevens n. U dent het apparaat opneuw op te starten om het neuwe IP-adres, een neuw subnetmasker of een gateway-adres te actveren Opneuw opstarten U kunt drect opneuw opstarten met behulp van Confguraton Manager. Klk lnks n het venster met de rechtermusknop op het apparaat n de ljst en kes vervolgens de opdracht Resetten n het snelmenu Extra parameters U kunt extra parameters controleren en nstellen met behulp van Confguraton Manager. Gedetalleerde nformate herover treft u aan n de documentate voor dt programma. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

25 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl 25 5 Confgurate met een webbrowser 5.1 Verbndng tot stand brengen De geïntegreerde HTTP-server n de VIP X1600 module bedt u de mogeljkhed het apparaat met een webbrowser va het netwerk te confgureren. Deze opte s een alternatef voor confgurate met het programma Confguraton Manager en bedt aanzenljk meer functes en een groter gebruksgemak dan confgurate met het termnalprogramma Systeemveresten Computer met besturngssysteem Wndows 2000 of Wndows XP Netwerkverbndng (ntranet of nternet) Mcrosoft Internet Explorer (verse 6.0 of hoger) Schermresolute pxels 16- of 32-bts kleurdepte Sun JVM geïnstalleerd Lees ook de nformate n het document System Requrements op de meegeleverde product CD. Inden nodg kunt u de vereste programma's en controls nstalleren vanaf de meegeleverde product-cd (ze Secte 3.2 Leverngsomvang van VIP X1600 module, pagna 11). Informate over het gebruk van Mcrosoft Internet Explorer treft u aan n de onlne Help van Internet Explorer MPEG ActveX nstalleren Om de lve-vdeobeelden te kunnen afspelen, dent de juste MPEG ActveX software op de computer te worden geïnstalleerd. Inden nodg kunt u het programma nstalleren vanaf de meegeleverde product-cd. 1. Plaats de product-cd n het cd-romstaton van de computer. Als de cd net automatsch wordt gestart, opent u de hoofdmap van de cd n Wndows Explorer en dubbelklkt u op MPEGAx.exe. 2. Volg de aanwjzngen op het scherm. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

26 26 nl Confgurate met een webbrowser VIP X1600 De verbndng tot stand brengen Aan de VIP X1600 module n sleuf 1 moet een geldg IP-adres zjn toegewezen om de VIP X1600 n het netwerk te kunnen gebruken. Het volgende standaardadres s n de fabrek ngesteld voor alle modules: Start de webbrowser. Voer het IP-adres van de VIP X1600 module n als de URL. De verbndng wordt tot stand gebracht en na korte tjd zult u de LIVEPAGE met het vdeobeeld zen Maxmumaantal verbndngen Als u geen verbndng kunt maken, kan het zjn dat het apparaat al het maxmale aantal verbndngen heeft gemaakt. Afhankeljk van het apparaat en de netwerkconfgurate kan elke VIP X1600 module maxmaal 25 webbrowserverbndngen of maxmaal 50 verbndngen va VIDOS of Bosch Vdeo Management System ondersteunen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

27 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Bevelgde VIP X1600 module Als de VIP X1600 module met een wachtwoord tegen ongeoorloofde toegang s bevelgd, wordt n de webbrowser een overeenkomstg bercht weergegeven. Als u probeert toegang te krjgen tot bevelgde gebeden, moet u het desbetreffende wachtwoord nvoeren. De VIP X1600 modules beden de mogeljkhed de mate van toegang te beperken met behulp van verschllende bevoegdhedsnveaus (ze Secte 5.6 Wachtwoord, pagna 32). 1. Voer de gebrukersnaam en het bjbehorende wachtwoord n de bjbehorende tekstvelden n. 2. Klk op OK. Als het wachtwoord correct s ngevoerd, zal de webbrowser de opgevraagde pagna tonen Bevelgd netwerk Inden n het netwerk een RADIUS-server wordt gebrukt voor het beheer van toegangsrechten (802.1x-verfcate), moet de VIP X1600 denovereenkomstg worden geconfgureerd, anders s er geen communcate mogeljk. Om het apparaat te confgureren, dent u de VIP X1600 drect met een netwerkkabel aan te sluten op een computer. Dt s nodg omdat communcate va het netwerk pas mogeljk s nadat de paramaters Identtet en Wachtwoord zjn ngesteld en geverfeerd (ze Secte Verfcate, pagna 78).! LET OP! Wanneer wordt gewerkt met 802.1x-verfcate met de schakelaar de n het netwerk wordt gebrukt mult-hostfunctonaltet ondersteunen en denovereenkomstg worden geconfgureerd, omdat meerdere hosts va het netwerk proberen te communceren wanneer de VIP X1600 s utgerust met meerdere modules. 5.2 Menu Confgurate De pagna INSTELLINGEN geeft toegang tot het confguratemenu met alle parameters van het apparaat, gerangschkt n groepen. U kunt de hudge nstellngen weergeven door een van de confgurateschermen te openen. U kunt de nstellngen wjzgen door neuwe waarden n te voeren of door een vooraf ngestelde waarde te selecteren n een keuzeljst. Alle parametergroepen worden n dt hoofdstuk beschreven n de volgorde waarn ze n het confguratemenu worden weergegeven, van boven tot onder op het scherm.! LET OP! De nstellngen n het confguratemenu mogen utslutend door ervaren gebrukers of systeemondersteunngspersoneel worden verwerkt of gewjzgd. Alle nstellngen worden n het geheugen van de VIP X1600 module opgeslagen, zodat ze zelfs n het geval van een stroomstorng worden bewaard. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

28 28 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Confgurate starten Klk op de koppelng INSTELLINGEN n het bovenste gedeelte van het venster. De webbrowser opent een neuwe pagna met het confguratemenu Navgate 1. Klk op een van de menuoptes n de lnkermarge van het venster. Het bjbehorende submenu wordt dan geopend. 2. Klk op een van de optes n het submenu. In de webbrowser wordt dan de bjbehorende pagna weergegeven Wjzgngen aanbrengen Elk confguratescherm toont de hudge nstellngen. U kunt de nstellngen wjzgen door neuwe waarden n te voeren of door een vooraf ngestelde waarde te selecteren n een keuzeljst. Klk na elke wjzgng op Instellen om de wjzgng op te slaan.! LET OP! Sla elke wjzgng op met de bjbehorende knop Instellen. Als u op de knop Instellen klkt, worden alleen de wjzgngen n het hudge veld opgeslagen. Wjzgngen n andere velden worden genegeerd. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

29 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Identfcate Unt-naam U kunt de VIP X1600 module een naam geven om deze gemakkeljker te kunnen dentfceren. De naam vergemakkeljkt het beheer van meerdere apparaten n grotere vdeobewakngssystemen, bjvoorbeeld met het programma VIDOS of Bosch Vdeo Management System. De naam van het apparaat wordt gebrukt om het apparaat op afstand te kunnen dentfceren, bjvoorbeeld n het geval van een alarm. Voer daarom een naam n waarmee de locate zo eenvoudg mogeljk kan worden vastgesteld.! LET OP! Gebruk geen specale tekens, zoals &, n de naam. Specale tekens worden net ondersteund door het nterne systeem voor opnamebeheer van het systeem, wat eventueel tot gevolg heeft dat de opname net meer kan worden afgespeeld n de Player of Archve Player Unt-ID U moet aan elke VIP X1600 module een uneke d toekennen de u her als extra dentfcatekenmerk kunt nvoeren. 5.4 Cameranamen De cameranaam maakt het eenvoudger de camera op afstand te dentfceren, bjvoorbeeld n het geval van een alarm. De naam zal op het vdeoscherm worden weergegeven, nden deze weergave s geconfgureerd (ze Secte Cameranaam-stampng, pagna 30). De cameranaam vergemakkeljkt het beheer van camera's n grotere vdeobewakngssystemen, bjvoorbeeld met het programma VIDOS of Bosch Vdeo Management System. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

30 30 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Camera 1 t/m Camera 4 Voer n dt veld een uneke, dudeljke naam voor de camera n.! LET OP! Gebruk geen specale tekens, zoals &, n de naam. Specale tekens worden net ondersteund door het nterne systeem voor opnamebeheer van het systeem, wat eventueel tot gevolg heeft dat de opname net meer kan worden afgespeeld n de Player of Archve Player. 5.5 Dsplaystampng Verschllende overlays en "stempels" n het vdeobeeld geven belangrjke aanvullende nformate. Deze overlays kunnen afzonderljk worden ngeschakeld en op een overzchteljke wjze n het beeld worden gerangschkt. De nstellngen op deze pagna zjn van toepassng op alle camera-ngangen van de module Cameranaam-stampng In dt veld stelt u de poste van de weergave van de cameranaam n. Deze kan Boven, Onder of op een poste naar keuze worden geplaatst, de u kunt opgeven met de opte Aangepast. U kunt de opte ook Ut zetten om deze nformate weg te laten. 1. Selecteer de gewenste opte n de ljst. 2. Als u de opte Aangepast kest, worden extra velden weergegeven, waarn u de exacte poste kunt opgeven (Poste (XY)). 3. In de velden Poste (XY) geeft u de waarden voor de gewenste poste op Tjd-stampng In dt veld stelt u de poste van de tjdweergave n. Deze kan Boven, Onder of op een poste naar keuze worden geplaatst, de u kunt opgeven met de opte Aangepast. U kunt de opte ook Ut zetten om deze nformate weg te laten. 1. Selecteer de gewenste opte n de ljst. 2. Als u de opte Aangepast kest, worden extra velden weergegeven, waarn u de exacte poste kunt opgeven (Poste (XY)). 3. In de velden Poste (XY) geeft u de waarden voor de gewenste poste op. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

31 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Alarmmodus-stampng Kes Aan om een tekstbercht te laten weergeven n geval van een alarm. Dt bercht kan op een plaats naar keuze worden weergegeven de u kunt nstellen met de opte Aangepast. U kunt de opte ook Ut zetten om deze nformate weg te laten. 1. Selecteer de gewenste opte n de ljst. 2. Als u de opte Aangepast kest, worden extra velden weergegeven, waarn u de exacte poste kunt opgeven (Poste (XY)). 3. In de velden Poste (XY) geeft u de waarden voor de gewenste poste op Alarmmeldng Voer het bercht n dat n het beeld moet worden weergegeven n geval van een alarm. De maxmale lengte van de tekst bedraagt 31 tekens Vdeowatermerk Zet deze opte Aan als u de verzonden vdeobeelden van een "watermerk" wlt voorzen. Als deze opte s ngeschakeld, worden alle beelden gemarkeerd met een groene W. Een rode W betekent dat de beelden (lve of opgeslagen) zjn gemanpuleerd. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

32 32 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Wachtwoord Een VIP X1600 module wordt n het algemeen bevelgd met een wachtwoord om ongeoorloofde toegang tot het apparaat te voorkomen. U kunt verschllende bevoegdhedsnveaus (Gebrukersnaam) nstellen om de toegang te beperken. Een goede wachtwoordbevelgng wordt alleen gegarandeerd wanneer alle hogere bevoegdhedsnveaus ook met een wachtwoord worden bevelgd. Als er bjvoorbeeld een lvewachtwoord wordt toegewezen, denen er ook een servce- en een user-wachtwoord te worden ngesteld. Bj het toewjzen van wachtwoorden dent u altjd op het hoogste bevoegdhedsnveau, nameljk servce, te begnnen en verschllende wachtwoorden te gebruken Gebrukersnaam De VIP X1600 modules werken met dre gebrukersnamen: servce, user en lve. Deze corresponderen met verschllende bevoegdhedsnveaus. De gebrukersnaam servce s het hoogste bevoegdhedsnveau. Na het nvoeren van het juste wachtwoord, kunt u met deze gebrukersnaam toegang krjgen tot alle functes van de VIP X1600 module en alle confgurate-nstellngen wjzgen. De gebrukersnaam user s het mddelhoge bevoegdhedsnveau. U gebrukt deze naam bjvoorbeeld om het apparaat te bedenen en de camera's te besturen. U kunt de confgurate echter net wjzgen. De gebrukersnaam lve s het laagste bevoegdhedsnveau. Hermee s het alleen mogeljk lve vdeobeelden te bekjken en tussen de dverse weergaven van lve beelden te schakelen Wachtwoord U kunt voor elke gebrukersnaam een afzonderljk wachtwoord nstellen en wjzgen nden u bent aangemeld als servce of als het apparaat net met een wachtwoord s bevelgd. Voer her het wachtwoord voor de geselecteerde gebrukersnaam n Bevestg wachtwoord Voer het neuwe wachtwoord nogmaals n om typefouten ut te sluten. Het neuwe wachtwoord wordt alleen opgeslagen als u op de knop Instellen klkt. Klk daarom drect na het nvoeren en bevestgen van een wachtwoord op Instellen, ook wanneer u vervolgens een wachtwoord aan een andere gebrukersnaam wlt toewjzen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

33 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Taal Taal webste Selecteer her de taal voor de gebrukersnterface. 5.8 Datum/tjd Datumnotate Selecteer de gewenste datumnotate Untdatum/Unttjd Als er n uw systeem of netwerk meerdere apparaten actef zjn, s het belangrjk de nterne klokken van deze apparaten te synchronseren. Het s bjvoorbeeld alleen mogeljk om geljktjdge opnamen te dentfceren en te evalueren als op alle apparaten dezelfde tjd s ngesteld. 1. Voer de hudge datum n. Omdat de unttjd wordt geregeld door de nterne klok, s het net nodg de dag van de week n te voeren. Deze wordt automatsch toegevoegd. 2. Voer de hudge tjd n of klk op de knop Synchr. PC om de systeemtjd van de computer toe te passen op de VIP X1600 module. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

34 34 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Tjdserver De VIP X1600 modules kunnen het tjdsgnaal van een tjdserver ontvangen va dverse tjdserverprotocols. Dt sgnaal wordt vervolgens gebrukt om de nterne klok n te stellen. Het apparaat vraagt automatsch elke mnuut het tjdsgnaal op. De VIP X1600 module n sleuf 1 s de standaardtjdserver voor de modules n sleuf 2 t/m sleuf 4. In dt geval kan het veld IP-adres tjdserver leeg zjn voor sleuf 2 t/m sleuf 4 ( ) Tjdzone unt Selecteer de tjdzone waarn het systeem zch bevndt Zomertjd De nterne klok kan automatsch schakelen tussen wntertjd en zomertjd. Het apparaat beschkt al over de gegevens voor het schakelen van wnter- naar zomertjd, en omgekeerd, tot en met het jaar U kunt deze gegevens gebruken of zelf alternateve wnter-/ zomertjdschakelngen creëren. Wanneer u geen tabel creëert, wordt er net automatsch geschakeld. Bj het wjzgen en wssen van afzonderljke gegevens moet u bedenken dat gewoonljk twee ngevoerde gegevens op elkaar betrekkng hebben en dat ze elkaar bepalen (overschakelng naar zomertjd en terug naar wntertjd). 1. Controleer eerst of de correcte tjdzone s geselecteerd. Als deze net correct s, selecteer dan de juste tjdzone voor het systeem, en klk dan op de knop Instellen. 2. Klk op de knop Detals. Er wordt een neuw venster met een lege tabel geopend. 3. Selecteer n de keuzeljst onder de tabel de rego of de stad de zch het dchtst bj de locate van het systeem bevndt. 4. Klk op de knop Genereren om gegevens ut de database van het apparaat te genereren en deze n de tabel n te voeren. 5. Breng wjzgngen aan door op een tem n de tabel te klkken. Het tem wordt dan geselecteerd. 6. Als u op de knop Verwjderen klkt, wordt het tem ut de tabel verwjderd. 7. Selecteer andere waarden n de keuzeljsten onder de tabel om het tem te wjzgen. De wjzgngen worden drect utgevoerd. 8. Als er bjvoorbeeld na het verwjderen van waarden, lege regels overbljven onder n de tabel, kunt u neuwe gegevens toevoegen door op de rj te klkken en waarden te selecteren n de keuzeljsten. 9. Klk nu op OK om de tabel op te slaan en te actveren IP-adres tjdserver Voer her het IP-adres van de tjdserver n. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

35 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Type tjdserver Selecteer het protocol dat door de geselecteerde tjdserver wordt ondersteund. Bj voorkeur dent u de SNTP-server voor het protocol te selecteren. Deze ondersteunt een hoog nveau van nauwkeurghed en s verest voor specale toepassngen en opeenvolgende functeutbredngen. Selecteer Tjdserver voor een tjdserver de werkt met het protocol RFC 868. Selecteer hetzelfde type tjdserver voor de modules n sleuf 2 t/m 4 als voor de module n sleuf 1. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

36 36 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Foto-nstellngen U kunt het vdeobeeld van elke camera volgens uw wensen nstellen. Het hudge vdeobeeld wordt ter bevestgng weergegeven n het klene venster naast de schufregelaar. De wjzgngen zjn drect van kracht. 1. Klk op een tab om de bjbehorende camera te selecteren. 2. Zet de schufregelaar n de gewenste poste. 3. Klk op Standaard om voor alle nstellngen de standaardwaarde te herstellen Contrast ( ) Met deze functe kunt u het contrast van het vdeobeeld aan uw werkomgevng aanpassen Verzadgng ( ) Met deze functe kunt u de kleurverzadgng afstellen om de kleurweergave op de montor zo realstsch mogeljk te maken Helderhed ( ) Met deze functe kunt u de helderhed van het vdeobeeld aanpassen aan uw werkomgevng Laagdoorlaatflter ( ) U gebrukt deze functe om fjne rus ut het beeld te flteren. Hermee reduceert en optmalseert u de benodgde bandbreedte voor de beeldtransmsse va het netwerk. Dt kan ten koste gaan van de beeldresolute. Hoe hoger de waarde van de schufregelaar, des te egaler het beeldsgnaal. Controleer uw nstellngen n het beeldvenster naast de schufregelaars. Let bovenden op de ndcator voor de processorbelastng boven n het venster, bj het logo van de fabrkant (ze Secte 8.5 Processorbelastng, pagna 114). V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

37 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Encoderprofel U kunt voor het coderen van het vdeosgnaal twee profelen voor elke encoder (vdeo-ngang) selecteren en de vooraf geprogrammeerde nstellngen voor de profelen wjzgen. U kunt de MPEG-4-gegevenstransmsse aanpassen aan de besturngsomgevng (bjvoorbeeld de netwerkstructuur, bandbreedte en gegevensbelastng). Hervoor genereert de VIP X1600 module geljktjdg twee datastreams (Dual Streamng) voor elke vdeo-ngang. U kunt de compresse-nstellngen van deze datastreams afzonderljk selecteren, bjvoorbeeld één nstellng voor verzendng va het nternet en de andere nstellng voor LAN-verbndngen. U dent de parameters voor elke camera-ngang en elke stream apart n te stellen. De namen Vdeo 1 t/m Vdeo 4 komen overeen met de namen van de vdeo-ngangen op de module. Er zjn voorgeprogrammeerde profelen beschkbaar, de elk voorrang geven aan verschllende confgurates. Profel 1: Lage bandbreedte (CIF) Hoge kwaltet voor verbndngen met lage bandbreedte, resolute /240 pxels Profel 2: Lage vertragng (2/3 D1) Hoge kwaltet met weng vertragng, resolute /480 pxels Profel 3: Hoge resolute (4CIF/D1) Hoge resolute voor verbndngen met hoge bandbreedte, resolute /480 pxels Profel 4: DSL Voor DSL-verbndngen met 500 kbps, resolute /240 pxels Profel 5: ISDN (2B) Voor ISDN-verbndngen va twee B-kanalen, resolute /240 pxels Profel 6: ISDN (1B) Voor ISDN-verbndngen va één B-kanaal, resolute /240 pxels Profel 7: Modem Voor analoge modemverbndngen met 20 kbps, resolute /240 pxels Profel 8: GSM Voor GSM-verbndngen met baud, resolute /120 pxels Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

38 38 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Actef profel Her kunt u het gewenste profel voor elk van bede streams opgeven. Voor elke datastream wordt rechts n het venster een voorbeeld weergegeven. Het voorbeeld van de momenteel geselecteerde datastream wordt groen gemarkeerd. Boven de voorbeelden wordt dverse nformate over de gegevenstransmsse weergegeven en voortdurend bjgewerkt. 1. Klk eerst op een tab bovenaan om de bjbehorende camera te selecteren. 2. Klk op een tab onder n het scherm om de bjbehorende stream te selecteren. 3. Selecteer de gewenste nstellng n de ljst. Stream 2 wordt standaard verzonden voor alarmverbndngen en automatsche verbndngen. Houd her rekenng mee wanneer u het profel toewjst Voorbeeld voor Selecteer de vdeostream de n de voorbeelden moet worden weergegeven. U kunt de weergave van de vdeobeelden utschakelen als de prestates van de computer te sterk worden beïnvloed door het decoderen van de datastreams. Schakel het selectevakje voor de vereste datastream n. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

39 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Profelconfgurate U kunt de afzonderljke parameterwaarden en de naam van de profelen wjzgen. U kunt tussen de profelen schakelen met behulp van de desbetreffende tabs.! LET OP! De profelen zjn engszns complex. Ze bevatten een groot aantal parameters de elkaar wederzjds beïnvloeden. In het algemeen s het daarom beter om de standaardprofelen te gebruken. Wjzg de profelen alleen als u geheel bekend bent met alle confgurateoptes. Een parameters zjn van elkaar afhankeljk en vormen samen een profel. Als u een nstellng buten het toegestane berek voor een bepaalde parameter opgeeft, wordt de dchtstbjzjnde toegestane waarde gebrukt bj het opslaan van de parameters Profelnaam Her kunt u een neuwe naam voor het profel opgeven. De naam wordt dan getoond n de ljst van beschkbare profelen n het veld Actef profel. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

40 40 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Gewenste gegevenssnelhed U kunt de gegevenssnelhed voor de VIP X1600 module beperken om optmaal gebruk te maken van de bandbreedte n uw netwerk. De gegevenssnelhed dent te worden ngesteld voor de gewenste beeldkwaltet van normale scènes zonder overmatge bewegng. Voor complexe beelden of veel beeldveranderngen door bewegng kan deze lmet tjdeljk worden overschreden tot maxmaal de waarde de u nvult n het veld Max. gegevenssnelhed Coderngsnterval De waarde de u her opgeeft, bepaalt het nterval waarmee beelden worden gecodeerd en verzonden. Als u her bjvoorbeeld het getal 4 nvoert, wordt alleen elk verde beeld gecodeerd en worden de volgende dre beelden overgeslagen. Dt kan van pas komen bj klenere bandbreedtes. De beeldsnelhed n ps (mages per second - beelden per seconde) wordt naast het tekstblok weergegeven Vdeoresolute Her kunt u de gewenste resolute voor het MPEG-4-vdeobeeld nstellen. De volgende resolutes zjn beschkbaar: QCIF /120 pxels CIF /240 pxels 1/2 D /480 pxels 2CIF /240 pxels 4CIF/D /480 pxels 2/3 D /480 pxels Standaard Klk op Standaard om de standaardnstellngen van het profel te herstellen Detals Door te klkken op de knop Detals >> worden verdere detals over de beeldkwaltet en datatransmsse getoond. Deze nstellngen veresen utgebrede kenns van de MPEG-norm en vdeodatacompresse. Onjuste nstellngen kunnen de vdeobeelden onbrukbaar maken Max. gegevenssnelhed Deze maxmale gegevenssnelhed wordt noot overschreden. Afhankeljk van de nstellngen van de beeldkwaltet voor de I- en P-frames kan dt leden tot het overslaan van afzonderljke beelden. De waarde de u her opgeeft dent ten mnste 10% hoger te zjn dan de waarde de u nvult n het veld Gewenste gegevenssnelhed. Inden deze ngevoerde waarde te laag s, wordt deze automatsch aangepast. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

41 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl I-frame-afstand Met deze parameter kunt u de ntervallen nstellen waarn de I-frames zullen worden gecodeerd. 0 betekent "automatsche modus", waarbj de vdeoserver waar nodg I-frames nvoegt. De waarde 1 geeft aan dat I-frames contnu worden gegenereerd. De waarde 2 geeft aan dat alleen elk tweede beeld een I-frame s, en bj 3 s dat slechts elk derde beeld etc.; de tussenlggende frames worden als P-frames gecodeerd Kwaltet P-frame Met deze nstellng kunt u de beeldkwaltet van de P-frames aanpassen op bass van de hoeveelhed bewegng n het beeld. Met opte Auto stelt u automatsch de optmale combnate van bewegng en beelddefnte (focus) n. Als u Handm. kest, kunt u met de schufregelaar een waarde tussen 4 en 31 nstellen. De waarde 4 ledt tot de beste beeldkwaltet met nden nodg een lagere frame-verneuwngsfrequente, afhankeljk van de ngestelde maxmale gegevenssnelhed. Een waarde van 31 ledt tot een zeer hoge verneuwngsfrequente en een lagere beeldkwaltet Kwaltet I-frame Met deze nstellng kunt u de beeldkwaltet van de I-frames nstellen. Als u de opte Auto kest, wordt de kwaltet automatsch aangepast aan de nstellngen voor de beeldkwaltet voor het P-frame. Als u Handm. kest, kunt u met de schufregelaar een waarde tussen 4 en 31 nstellen. De waarde 4 ledt tot de beste beeldkwaltet met nden nodg een lagere frameverneuwngsfrequente, afhankeljk van de ngestelde maxmale gegevenssnelhed. Een waarde van 31 ledt tot een zeer hoge verneuwngsfrequente en een lagere beeldkwaltet. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

42 42 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Vdeo-ngang U kunt de afslutweerstand van 75 ohm actveren voor elke vdeo-ngang op de VIP X1600 module. De afslutweerstand moet worden utgeschakeld voordat het vdeosgnaal kan worden doorgelust. Alle vdeo-ngangen zjn gesloten bj afleverng. De nummerng komt overeen met de labels van de vdeo-ngangen op de module ohm afslutng Selecteer Ut als het vdeosgnaal moet worden doorgelust Brontype Voor het aansluten van vdeorecorders als vdeobron,wjzgt u de kenmerken van de vdeobron van de geprogrammeerde nstellng Camera n VCR. Voor vdeorecorders s een tolerantere nstellng verest voor de nterne PLL. Dt komt door jttereffecten de worden veroorzaakt door de mechansche componenten van een vdeorecorder. In sommge gevallen kan het selecteren van de opte VCR leden tot verbeterng van het vdeobeeld, zelfs als een camera s aangesloten. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

43 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Audo (alleen audoverses) U kunt de versterkng van het audosgnaal naar wens nstellen. Het hudge vdeobeeld wordt weergegeven n het klene venster naast de schufregelaars waarmee u de geselecteerde audobron kunt controleren en toewjzngen verbeteren. De wjzgngen zjn drect van kracht. Als u een verbndng maakt va een webbrowser, dent u de audotransmsse te actveren op de pagna Lvepage-confgurate (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85). Voor de overge verbndngen s de transmsse afhankeljk van de audo-nstellngen van het desbetreffende systeem. De nummerng van de audo-ngangen komt overeen met de labels op de module en de toewjzng aan de respecteve vdeo-ngangen. De toewjzng kan net worden gewjzgd voor webbrowserverbndngen Ljnngang U kunt de versterkng van het audosgnaal voor de ljnngangen nstellen. Zorg dat het dsplay tjdens modulate n de groene zone bljft Selecte Klk op een van de keuzerondjes en klk daarna op Instellen om het nveau van de desbetreffende audo-ngang voor orëntate weer te geven en de versterkng n te stellen. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

44 44 nl Confgurate met een webbrowser VIP X JPEG-postng U kunt afzonderljke JPEG-beelden met bepaalde tussenpozen opslaan op een FTP-server. U kunt deze beelden op een later tjdstp laden om, nden nodg, gebeurtenssen te reconstrueren de een alarm hebben veroorzaakt Grootte afbeeldng Selecteer de gewenste resolute voor de JPEG-afbeeldngen: Klen /120 pxels (QCIF) Normaal /240 pxels (CIF) Groot /480 pxels (4CIF) Bestandsnaam U kunt kezen hoe bestandsnamen worden gemaakt voor de afzonderljke beelden de zjn verzonden. Overschrjven Er wordt altjd dezelfde bestandsnaam gebrukt en bestaande bestanden worden overschreven door het hudge bestand. Verhogen Een getal tussen 000 en 255 wordt aan de bestandsnaam toegevoegd en automatsch verhoogd met 1. Wanneer 255 s berekt, begnt de tellng weer bj 000. Datum/tjd-achtervoegsel De datum en tjd worden automatsch aan de bestandsnaam toegevoegd. Zorg er bj het nstellen van deze parameter voor dat de datum en tjd van het apparaat altjd correct zjn ngesteld. Voorbeeld: het bestand snap011005_ jpg s opgeslagen op 1 oktober 2005 om 11:45 en 30 seconden. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

45 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Postng-nterval Voer de tussenpozen n seconden n waarmee beelden naar een FTP-server worden verzonden. Voer het getal nul n als u net wlt dat er beelden worden verzonden IP-adres FTP-server Voer het IP-adres n van de FTP server waarop u de JPEG-afbeeldngen wenst op te slaan Aanmeldng bj FTP-server Voer uw aanmeldngsnaam voor de FTP-server n Wachtwoord FTP-server Voer het wachtwoord n dat waarmee u toegang krjgt tot de FTP-server Pad op FTP-server Voer het exacte pad n waar u de beelden op de FTP-server wlt plaatsen JPEG van camera posten Klk op het selectevakje om de camera-ngang voor het JPEG-beeld n te schakelen. Een ngeschakelde camera-ngang wordt aangegeven door een vnkje. De nummerng komt overeen met de labels van de vdeo-ngangen op de module. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

46 46 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Opslagmedum U kunt de beelden van de camera's de zjn aangesloten op de VIP X1600 module n het RAMgeheugen van de module of op een correct geconfgureerde SCSI-systeem opnemen. Het nterne RAM-geheugen s geschkt voor kortstondge opnamen en opnamen vóór alarm n rngmodus. Voor duurzame, betrouwbare beelden s het van essenteel belang dat u SCSI-systeem met voldoende capactet gebrukt. U kunt bj gebruk van een SCSI-systeem alle opnamen ook laten beheren door Vdeo Recordng Manager (VRM). VRM s een extern programma voor het confgureren van opnametaken voor vdeoservers. Voor meer nformate kunt u contact opnemen met de lokale klantenservce van Bosch Securty Systems Type Selecteer het gewenste opslagmedum om vervolgens de opnameparameters te confgureren. Als u VRM selecteert, zal Vdeo Recordng Manager alle opnamen beheren en kunt u her verder geen nstellngen opgeven.! LET OP! Als u van het SCSI-systeem als opslagmedum naar een andere opte schakelt, gaan de nstellngen op de pagna SCSI-nstellngen verloren en deze kunnen alleen worden hersteld door ze opneuw te confgureren Opslagnformate De status van het momenteel geselecteerde opslagmedum en de gegevensverwerkngscapactet worden her als nformate weergegeven. Deze nstellngen kunnen net worden gewjzgd. 1. Klk op Logboek om een statusrapport met geregstreerde actes weer te geven. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Klk n dt venster op Wssen om alle tems te wssen. De tems worden onmddelljk gewst. Deze handelng kan net ongedaan gemaakt worden. 3. Klk op de knop Sluten om het venster te sluten. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

47 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl SCSI Als u het SCSI-systeem als type opslagmedum selecteert, dent u een verbndng met het gewenste SCSI-systeem en de confgurateparameters n te stellen. Het geselecteerde opslagsysteem moet n het netwerk beschkbaar zjn en compleet zjn geïnstalleerd. Het moet onder meer een IP-adres hebben en n logsche statons (LUN) zjn verdeeld IP-adres SCSI 1. Voer her het IP-adres van het gewenste SCSI-systeem n. 2. Klk de knop Lezen. De verbndng met het IP-adres wordt tot stand gebracht. Het veld SCSI LUN-map bevat de bjbehorende logsche statons. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

48 48 nl Confgurate met een webbrowser VIP X SCSI LUN-map De LUN-map geeft de logsche statons weer de voor het SCSI-systeem zjn geconfgureerd. Voor elk staton wordt de hudge gebruker wordt weergegeven. 1. Dubbelklk op een vrj staton (LUN). De bjbehorende nformate wordt opgevraagd en automatsch weergegeven n de velden onder de grafsche voorstellng. 2. Als de logsche staton s bevelgd met een wachtwoord, moet u eerst het wachtwoord n het veld Wachtwoord doel nvoeren en op de knop Instellen drukken. Als de nformate vanwege de netwerktopologe net kan worden gelezen, moet u de gegevens handmatg nvoeren, zodat de VIP X1600 module toegang heeft tot de schjf. In dt geval moet u ervoor zorgen dat de ngangen exact overeenkomen met de confgurate van het SCSIsysteem. 1. Voer de vereste gegevens n de betreffende velden n. 2. Klk op de knop Instellen. De VIP X1600 module probeert nu met behulp van deze gegevens een verbndng met de vereste schjf tot stand te brengen. Zodra de verbndng tot stand s gebracht, wordt het geselecteerde staton voor opnamen gebrukt Doel-IP-adres Voer her het IP-adres van het gewenste SCSI-systeem n Doelknooppunt Voer her het nummer van het doelknooppunt van het SCSI-systeem n Doel-LUN Voer de LUN van het vereste staton n Wachtwoord doel Als het staton s bevelgd met een wachtwoord dent u her het wachtwoord n te voeren. U kunt geen neuw wachtwoord nvoeren. Dt s alleen mogeljk door het SCSI-systeem te confgureren Naam ntator De naam van de ntator wordt automatsch weergegeven nadat een verbndng tot stand s gebracht Extense ntator Voer de extense van de ntator n. Voor de dudeljkhed kunt u een naam of de bestaande extense met een opmerkng nvoeren, bjvoorbeeld " Camera 2". V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

49 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Het n gebruk zjnde staton loskoppelen Elk staton kan aan slechts één gebruker worden gekoppeld. Als een schjf al door een andere gebruker wordt gebrukt, kunt u deze gebruker ontkoppelen en de schjf met de VIP X1600 module verbnden.! LET OP! Voor het ontkoppelen moet absoluut zeker zjn dat de vorge gebruker het staton net langer nodg heeft. 1. Dubbelklk op een staton dat al n de LUN-structuur wordt gebrukt. Er wordt een waarschuwngsmeldng weergegeven. 2. Bevestg het ontkoppelen van de hudge gebruker. De schjf wordt vrjgegeven en kan nu op de VIP X1600-module worden aangesloten Opslagnformate De status van het momenteel geselecteerde opslagmedum en de gegevensverwerkngscapactet worden her als nformate weergegeven. Deze nstellngen kunnen net worden gewjzgd. 1. Klk op Logboek om een statusrapport met geregstreerde actes weer te geven. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Klk n dt venster op Wssen om alle tems te wssen. De tems worden onmddelljk gewst. Deze handelng kan net ongedaan gemaakt worden. 3. Klk op de knop Sluten om het venster te sluten. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

50 50 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Parttoneren Er kunnen ver parttes worden ngesteld voor opnamen van de camera's de op de VIP X1600 module zjn aangesloten. Deze parttes ljken op de parttes de vaak op de vaste schjf van computers worden aangetroffen. Voor elke partte kunnen parameters zoals afmetng en type vdeo-opname worden gespecfceerd. Als deze parameters worden gewjzgd, wordt het staton opneuw ngedeeld en gaan opgeslagen gegevens verloren. De module heeft een specfeke partte nodg voor de opnamen van elke aangesloten camera. Elke partte s gekoppeld aan een egen encoder of camera-ngang: camera-ngang Vdeo In 1 aan parttenummer 01, camera-ngang Vdeo In 2 aan partte 02 etc. Deze toewjzng kan net worden gewjzgd. Herdoor worden alle nummers altjd n de ljst weergegeven, ongeacht of er een bjbehorende partte beschkbaar s of s verwjderd. Alle ver mogeljke parttes moeten worden geconfgureerd om de beelden van ver camera's te kunnen opnemen. Alle parttes worden n de tabel op de pagna Parttoneren vermeld met het nummer van de vdeo-ngang (Camera), hun parttenaam, alarmtracks, type en formaat. De pagna geeft bovenden een overzcht van de statonsgegevens, bjvoorbeeld de totale capactet en het aantal gemaakte parttes. Een taartdagram geeft aan hoeveel capactet s geparttoneerd voor opnamen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

51 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Een partte maken Het maxmum aantal parttes s vooraf gedefneerd en komt overeen met het aantal vdeongangen op de module. U kunt n één procedure meerdere parttes van eenzelfde type maken. Schakel hervoor het selectevakje Pas dezelfde nstellngen toe op alle parttes n het eerste venster n. U kunt een neuwe partte maken met behulp van afzonderljke vensters waarn u nformate krjgt en stap voor stap door de vereste nstellngen wordt geled. Het proces moet worden voltood voor elke partte de op de harde schjf moet worden ngesteld. Na het opstarten kunt u het totale aantal n te stellen parttes selecteren. Het nstallateproces wordt dan zo vaak als nodg gestart om alle parttes te confgureren. 1. Klk op de knop Partte maken om de wzard voor het maken van parttes te starten. Het eerste venster wordt weergegeven. 2. Lees altjd eerst de nformatetekst n het bovenste gedeelte van het venster. 3. Klk n de tekstvelden om waarden n te voeren of gebruk de andere beschkbare besturngselementen, zoals knoppen, selectevakjes of keuzeljsten. 4. Klk op de knop Volgende > n het onderste gedeelte van het venster om naar de volgende stap te gaan. 5. Klk op de knop < Vorge n het onderste gedeelte van het venster om opneuw de vorge stap weer te geven. 6. Klk op de knop Annuleren om de procedure te annuleren en de wzard af te sluten. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

52 52 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Wjzgngen opslaan Nadat alle benodgde nstellngen zjn geconfgureerd, dent u de nstellngen over te brengen naar het apparaat en op te slaan.! LET OP! Alle wjzgngen van nstellngen worden alleen van kracht als u de confgurate n het laatste venster voltoot door op Voltooen te drukken. 1. Ga naar het laatste venster. 2. Klk op Voltooen om de confgurate te voltooen. Alle nstellngen zjn overgebracht naar het apparaat en worden vervolgens van kracht Parttestatus Het venster Parttestatus geeft u een overzcht van de hudge partteconfgurate. Her kunnen geen wjzgngen worden aangebracht. 1. Klk n de ljst op de partte de u wlt wjzgngen om deze partte te selecteren. 2. Klk op de knop Parttestatus. Er wordt een neuw venster met nformate over de geselecteerde partte geopend. 3. Klk op de knoppen << en >> om de status van de overge parttes weer te geven. 4. Klk op OK om het venster te sluten. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

53 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Een partte bewerken U kunt de confgurate van een partte te allen tjde wjzgen.! LET OP! Bj edere wjzgng wordt de partte opneuw ngedeeld en gaan alle beelden verloren de herop zjn opgeslagen. Maak daarom een back-up van alle belangrjke beelden op de harde schjf van de computer voordat u de partte wjzgt. U kunt de gewenste wjzgngen aanbrengen n het venster Partte-egenschappen. 1. Klk n de ljst op de partte de u wlt wjzgngen om deze partte te selecteren. 2. Klk op de knop Partte bewerken. Er wordt een neuw venster met nformate over de geselecteerde partte geopend. 3. Breng de gewenste wjzgngen aan. 4. Klk op de knoppen << en >> om de overge parttes te bewerken. 5. Klk op de knop Instellen om de wjzgngen op te slaan Parttenaam U kunt een neuwe naam voor de partte nvoeren Parttenummer Het parttenummer (= nummer van de vdeo-ngang) wordt ter nformate weergegeven Type opname Selecteer het gewenste opnametype. In Rngmodus vndt de opname contnu plaats. Als de maxmale vrje schjfrumte s berekt, worden de oudste opnamen automatsch overschreven. Bj de Lneare modus vndt de opname plaats tot er geen vrje schjfrumte meer s. De opname wordt dan gestopt tot de oude opnamen zjn verwjderd. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

54 54 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Aantal alarmtracks! LET OP! Alarmtracks moeten n de vereste partte worden ngesteld op alarmopname. Het apparaat gebrukt tjdens alarmopname een specale opnamemodus voor optmaal gebruk van de opslagcapactet: zodra er een tjdgat voor alarmopname begnt, wordt een opname contnu op één segment gemaakt en dat s de grootte van een complete alarmreeks (tjd vóór en tjd na alarm). Dt segment n de partte werkt hetzelfde als een rngbuffer en wordt overschreven tot een alarm werkeljk wordt geactveerd. Opname vndt alleen op het segment plaats gedurende de vooraf ngestelde tjd na alarm en vervolgens wordt een neuw segment op dezelfde maner gebrukt. Selecteer het aantal alarmtracks dat n de partte moet worden gebrukt. Er kan één alarmstuate n elke alarmtrack worden opgenomen. Op bass hervan kan het aantal ngevoerde alarmen worden opgenomen en gearchveerd. Een partte kan maxmaal 128 alarmopnamen bevatten. Als de opte Rngmodus voor de partte s ngesteld, worden de laatste alarmopnamen altjd n het vooraf ngestelde nummer opgeslagen. Als de opte Lneare modus s geselecteerd voor de partte, wordt de opname gestopt zodra het totale aantal alarmtracks s opgenomen Alarmtrackgrootte De grootte van de alarmtracks kan met behulp van dverse parameters worden berekend. De berekende grootte geldt voor alle alarmtracks. 1. Klk op de knop Berekenen. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Selecteer de gewenste nstellng n de afzonderljke keuzeljsten voor de parameters. 3. Klk op de knop Instellen om de berekende waarde te toe te passen Formatteren U kunt te allen tjde alle opnamen n een partte wssen.! LET OP! Controleer de opnamen vóór verwjderng en maak een back-up van belangrjke beelden op de harde schjf van de computer. Klk op de knop Formatteren om alle opnamen n de momenteel geselecteerde partte te verwjderen Alle parttes verwjderen U kunt alle parttes te allen tjde verwjderen. Afzonderljke parttes kunnen net worden verwjderd.! LET OP! Het verwjderen van parttes heeft als gevolg dat de gehele harde schjf opneuw wordt ngedeeld, waarbj alle op de schjf opgeslagen beelden verloren gaan. Controleer daarom voordat u een partte verwjdert de opnamen en maak een back-up van belangrjke beelden op de harde schjf van de computer. Klk op de knop Alle parttes verwjderen. De regels met de nummers bljven n het dsplay staan, de parttenamen worden gewst en de grootte wordt telkens aangegeven met 0. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

55 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Opnameprofelen U kunt maxmaal ten afzonderljke opnameprofelen defnëren. U dent dan deze opnameprofelen n de opnameplanner te gebruken, waar ze worden gekoppeld aan de afzonderljke dagen en tjden (ze Secte 5.20 Opnameplanner, pagna 57). In elk profel kunt u voor elke camera-ngang verschllende nstellngen confgureren. U kunt de namen van de opnameprofelen wjzgen op de tabbladen van de pagna Opnameplanner (ze Secte Tjdsperoden, pagna 58). 1. Klk op een van de tabs om het bjbehorende profel te bewerken. 2. Klk n de ljst op de naam van de camera-ngang waarvoor u de nstellngen wlt wjzgen. 3. U kunt meerdere camera-ngangen selecteren door, op de n Wndows gebrukeljke wjze, de Shft- of [Ctrl]-toets ngedrukt te houden. De volgende nstellngen gelden voor alle geselecteerde tems. 4. Klk op de knop Standaard om, nden nodg, voor alle nstellngen de standaardwaarden te herstellen. 5. Klk op de knop Instellngen kopëren als u de op dat moment weergegeven nstellngen wlt kopëren naar andere profelen. Er wordt dan een neuw venster geopend en u kunt de profelen selecteren waarnaar u de nstellngen wlt kopëren. 6. Klk voor elk profel op de knop Instellen om de nstellngen n het apparaat op te slaan. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

56 56 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Standaardprofel U kunt n dt veld het encoderprofel selecteren dat moet worden gebrukt voor contnu opnemen (ze Secte 5.11 Encoderprofel, pagna 37). Het opnameprofel kan van de standaardnstellng Actef profel voor de ngestelde vdeongang afwjken en wordt alleen gebrukt als er een opname actef s Encoder Her kunt u de datastream selecteren de moet worden gebrukt voor de opname Alarmtrackopname Deze parameter s alleen actef als alarmtracks zjn geconfgureerd voor de desbetreffende camera-ngang, d.w.z. de desbetreffende partte (ze Secte Aantal alarmtracks, pagna 54). Schakel het selectevakje n om de alarmtrackopname te actveren. De tjd vóór alarm wordt automatsch ter nformate weergegeven Tjd na alarm U kunt de gewenste tjd na alarm n de keuzeljst selecteren Profel na alarm U kunt het encoderprofel selecteren dat moet worden gebrukt voor het opnemen gedurende de tjd na alarm (ze Secte 5.11 Encoderprofel, pagna 37). Met de opte Standaardprofel neemt u de nstellngen voor contnu opnemen over de bovenaan de pagna zjn ngesteld Alarmngang/Bewegngsalarm/Alarm bj beeldverles Her kunt u de alarmsensor selecteren de een opname moet actveren. U kunt het bewegngsen vdeo-alarm voor een camera ook gebruken om de alarmopname door een andere camera te actveren. De bewegngsalarmen worden voor elke camera geconfgureerd en geactveerd op de pagna VCA (ze Secte 5.23 VCA, pagna 63). De alarmngangen worden geconfgureerd en geactveerd op de pagna Alarmbronnen (ze Secte 5.21 Alarmbronnen, pagna 59). De nummerng van de selectevakjes voor de alarmngangen komt overeen met de labels van de alarmngangen op de VIP X1600 module. De bewegngs- en vdeo-alarmnummers komen overeen met de labels van de vdeo-ngangen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

57 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Opnameplanner De opnameplanner maakt het mogeljk om de gemaakte opnameprofelen te koppelen aan de dagen en tjden waarop de beelden van geselecteerde camera's n het geval van een alarm moeten worden opgenomen. U kunt een onbeperkt aantal ntervallen van 15 mnuten aan de opnameprofelen koppelen voor elke dag van de week. Wanneer u de musaanwjzer over de tabel beweegt, wordt daaronder de tjd weergegeven. Herdoor kunt u zch makkeljker orënteren. Behalve de normale weekdagen kunt u ook vakantes defnëren de net n het normale wekeljkse patroon vallen, maar waarn wel moet worden opgenomen. Herdoor kunt u de nstellngen voor zondagen toepassen op andere datums de op wsselende weekdagen vallen. 1. Klk n het veld Tjdsperoden op het profel dat u wlt koppelen. 2. Klk op een veld n de tabel, houd de musknop ngedrukt en sleep de aanwjzer over alle tjdsperoden de aan het geselecteerde profel gekoppeld moeten worden. 3. Met de rechtermusknop kunt u de selecte van ntervallen opheffen. 4. Klk op de knop Alles selecteren om alle tjdsntervallen aan het geselecteerde profel te koppelen. 5. Klk op de knop Alles wssen om de selecte van alle ntervallen op te heffen. 6. Als u klaar bent, klkt u op de knop Instellen om de nstellngen op te slaan n het apparaat. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

58 58 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Vakantes U kunt vakantes defnëren de net n het normale wekeljkse patroon vallen, maar waarn wel moet worden opgenomen. Herdoor kunt u de nstellngen voor zondagen toepassen op andere datums de op wsselende weekdagen vallen. 1. Klk op de tab Vakantes. Eventuele dagen de al zjn geselecteerd worden n de tabel weergegeven. 2. Klk op de knop Toevoegen. Er wordt dan een neuw venster geopend. 3. Selecteer de gewenste datum n de kalender. U kunt meerdere opeenvolgende kalenderdagen selecteren door de musknop ngedrukt te houden. Deze worden later als één tem n de tabel weergegeven. 4. Klk op OK om de selecte te accepteren. Het venster wordt gesloten. 5. Wjs de verschllende vakantedagen aan het opnameprofel toe, zoals herboven beschreven Vakantes verwjderen U kunt door uzelf gedefneerde vakantes te allen tjde verwjderen. 1. Klk op de knop Verwjderen. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Klk op de datum de u wlt verwjderen. 3. Klk op OK. Het tem wordt ut de tabel verwjderd en het venster wordt gesloten. 4. De procedure moet worden herhaald als u meer dagen wlt verwjderen Tjdsperoden U kunt de namen van de opnameprofelen wjzgen. 1. Klk op een profel en vervolgens op de knop Naam wjzgen. 2. Voer de gekozen naam n en klk nogmaals op de knop Naam wjzgen Opname actveren Nadat u de confgurate hebt voltood, moet u de opnameplanner actveren en de opname starten. Als de opname s begonnen, worden de pagna's Opnameprofelen en Opnameplanner utgeschakeld. De confgurate kan dan net worden gewjzgd. U kunt de opname te allen tjde stopzetten en de nstellngen wjzgen. 1. Klk op de knop Start om de opnameplanner te actveren. 2. Klk op de knop Stop om de opnameplanner ut te schakelen. Opnamen de op dat moment actef zjn, worden onderbroken en de confgurate kan worden gewjzgd Opnamestatus De grafek geeft de opname-actvtet van de VIP X1600 module aan. Tjdens de opname zet u een anmate. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

59 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Alarmbronnen U kunt de alarmngangen van de VIP X1600 module confgureren Alarmngang Selecteer Actef hoog als het alarm moet worden geactveerd door het sluten van het contact. Selecteer Actef laag als het alarm moet worden geactveerd door het openen van het contact Naam U kunt een naam opgeven voor elke alarmngang. Inden just geconfgureerd, wordt deze weergegeven onder het pctogram voor de alarmngang op de LIVEPAGE (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85). Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

60 60 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Alarmverbndngen U kunt kezen hoe de VIP X1600 module op een alarm reageert. Bj een alarm kan de server automatsch een verbndng tot stand brengen met een vooraf ngesteld IP-adres. U kunt maxmaal ten IP-adressen opgeven waarmee de VIP X1600 module bj een alarm n de opgegeven volgorde contact zal maken, totdat er een verbndng tot stand s gebracht Verbnden bj alarm Kes Aan zodat de VIP X1600 module bj een alarm automatsch verbndng maakt met een vooraf ngesteld IP-adres. Door het nstellen van Volgt ngang 1 handhaaft het apparaat de verbndng de automatsch tot stand s gebracht zolang er een alarm op alarmngang 1 bestaat. Standaard wordt stream 2 verzonden voor alarmverbndngen. Houd her rekenng mee wanneer u het profel toewjst (ze Secte 5.11 Encoderprofel, pagna 37) Nummer van doel-ip-adres Geef de nummers van de IP-adressen op waarmee contact moet worden gemaakt bj een alarm. Het systeem maakt een voor een contact met deze externe bedenposten, totdat er een verbndng tot stand s gebracht Doel-IP-adres Voer voor elk nummer het corresponderende IP-adres voor de gewenste externe bedenpost n. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

61 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Doelwachtwoord Als de externe bedenpost s bevelgd met een wachtwoord, voert u dt wachtwoord her n. Op deze pagna kunt u maxmaal ten doel-ip-adressen en ten wachtwoorden opslaan voor de verbndng met externe bedenposten. Inden er meer dan ten verbndngen met externe bedenposten nodg zjn, bjvoorbeeld wanneer er verbndngen worden geïntalseerd door een besturngssysteem (bjv. VIDOS of Bosch Vdeo Management System) dat zch hoger n de hërarche bevndt, kunt u een algemeen wachtwoord opslaan. De VIP X1600 module kan met dt algemene wachtwoord verbndngen tot stand brengen met alle externe bedenposten de met dt wachtwoord zjn bevelgd. Ga n dat geval als volgt te werk: 1. Selecteer 10 n de keuzeljst Nummer van doel-ip-adres. 2. Typ het adres n het veld Doel-IP-adres. 3. Voer het door u gekozen wachtwoord n het veld Doelwachtwoord n. 4. Stel dt wachtwoord n als user-wachtwoord voor alle externe bedenposten waarmee een verbndng mogeljk moet zjn. Als u het doel-ip-adres gebrukt voor doel 10 zal de VIP X1600 module dt adres net langer gebruken voor de tende pogng om een automatsche verbndng te maken n geval van een alarm. De parameter wordt dan utslutend gebrukt om het algemene wachtwoord op te slaan Vdeotransmsse Als het apparaat achter een frewall wordt gebrukt, dent TCP (HTTP-prt) te worden geselecteerd als transmsseprotocol. Selecteer UDP voor gebruk n een lokaal netwerk.! LET OP! Bedenk dat n sommge gevallen een grotere bandbreedte op het netwerk beschkbaar moet zjn om extra vdeobeelden te versturen bj een alarm voor het geval multcastng net mogeljk s. Om multcastng mogeljk te maken, moet u de opte UDP selecteren voor de parameter Vdeotransmsse, zowel her als op de pagna Netwerk (ze Secte Vdeotransmsse, pagna 76) Externe poort Afhankeljk van de netwerkconfgurate dent u her een browserpoort te kezen. De poorten voor HTTPS-verbndngen zjn alleen beschkbaar als de opte Aan wordt geselecteerd n de parameter SSL-coderng Vdeo-utgang Als u weet welk apparaat als ontvanger wordt gebrukt, kunt u de analoge vdeo-utgang selecteren waarnaar het sgnaal verzonden moet worden. Als het doelapparaat onbekend s, kunt u het beste de opte Eerst beschkbaar selecteren. In dat geval wordt het beeld naar de eerste vrje vdeo-utgang verzonden. Dt s een utgang waarop geen sgnaal aanwezg s. De aangesloten montor geeft alleen beelden weer wanneer een alarm s geactveerd. Als u een bepaalde vdeo-utgang selecteert waarvoor een gespltst beeld s ngesteld op de ontvanger, kunt u onder Decoder de decoder n de ontvanger selecteren de moet worden gebrukt om het alarmbeeld weer te geven. Lees de documentate van het doelapparaat voor nformate over de weergave-optes en de beschkbare vdeo-utgangen. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

62 62 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Decoder Selecteer een decoder van de ontvanger om het alarmbeeld weer te geven. De geselecteerde decoder s van nvloed op de poste van het beeld bj een gespltst beeld. U kunt bjvoorbeeld va een VIP XD specfceren dat het kwadrant rechtsboven moet worden gebrukt voor het weergeven van het alarmbeeld, door decoder 2 te selecteren SSL-coderng De gegevens voor de verbndng, zoals bjvoorbeeld het wachtwoord, kunnen velg worden verzonden va SSL-coderng. Als u de opte Aan hebt geselecteerd, worden alleen gecodeerde poorten aangeboden voor de parameter Externe poort. Let erop dat de SSL-coderng aan bede zjden van een verbndng geactveerd en geconfgureerd moet worden. Hervoor moeten de juste certfcaten naar de VIP X1600 module worden geüpload (ze Secte Onderhoudslogboek, pagna 91). U kunt de coderng voor medagegevens (vdeo, audo, metadata) actveren en confgureren op de pagna Coderng (ze Secte 5.30 Coderng, pagna 82) Automatsch verbndng maken Selecteer de opte Aan om automatsch een neuwe verbndng tot stand te brengen met een van de eerder opgegeven IP-adressen na elke herstart, verbroken verbndng of een netwerkstorng. Standaard wordt stream 2 verzonden voor automatsche verbndngen. Houd her rekenng mee wanneer u het profel toewjst (ze Secte 5.11 Encoderprofel, pagna 37) Gelud Selecteer de opte Aan als u tevens een standalone G.711-gecodeerde audostream met alarmverbndngen wlt verzenden Standaardcamera Her kunt u selecteren van welke camera het beeld automatsch als eerste zal worden weergegeven op de ontvanger als de alarmverbndng s gemaakt. Afhankeljk van de systeemconfgurate kan de ontvanger daarna ook de overge camera's selecteren. De nummerng komt overeen met de labels van de vdeo-ngangen op de module. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

63 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl VCA De VIP X1600 modules bevatten een geïntegreerde functe voor analyse van de beeldnhoud (Vdeo Content Analyss, VCA), waarmee veranderngen n het sgnaal kunnen worden gedetecteerd en geanalyseerd. Dergeljke veranderngen kunnen veroorzaakt worden door bewegng n het gezchtsveld van de camera. Als er een tekort aan rekenvermogen ontstaat, hebben de lve-beelden en de opnamen altjd de hoogste prortet. Dt kan leden tot een vermnderde analyse van de beeldnhoud. Houd daarom de processorbelastng n het oog en pas zonodg de nstellngen van de encoder of de analyse van de beeldnhoud aan (ze Secte 8.5 Processorbelastng, pagna 114). U kunt Vdeo Content Analyss voor elke vdeo-ngang ndvdueel confgureren. 1. Klk op één van de tabbladen om de overeenkomstge vdeo-ngang te confgureren. 2. Voer de gewenste nstellngen n. 3. Klk op de knop Standaard om, nden nodg, voor alle nstellngen de standaardwaarden te herstellen. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

64 64 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Analyse Selecteer de opte Aan om de analyse van de beeldnhoud te actveren. Zodra de analyse van de beeldnhoud s geactveerd, wordt metadata gegenereerd. Afhankeljk van het geselecteerde type analyse en de betreffende confgurate wordt er extra nformate weergegeven op het vdeobeeld n het voorbeeldvenster naast de parameternstellngen. Bj de MOTION+-analyse worden bjvoorbeeld de sensorvelden waarn bewegng wordt geregstreerd met rechthoeken gemarkeerd. Op de pagna Lvepage-confgurate kunt u er ook voor zorgen dat er extra nformate op de LIVEPAGE wordt weergegeven (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85) Type analyse Selecteer het gewenste algortme voor de analyse. Standaard s alleen MOTION+ beschkbaar dt bedt een bewegngsmelder en essentële herkennng van sabotage. De hudge alarmstatus wordt ter nformate weergegeven. Aanvullende algortmes voor het analyseren met utgebrede functes zoals IVMD en IVA zjn beschkbaar vanaf Bosch Securty Systems. Als u een van deze algortmes selecteert, kunt u de overeenkomstge parameters drect nstellen. Meer nformate herover treft u aan n de betreffende documenten op de meegeleverde product-cd (ze Secte 3.2 Leverngsomvang van VIP X1600 module, pagna 11) Bewegngsmelder (alleen MOTION+) Voor het functoneren van de melder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De analyse moet zjn geactveerd. Mnstens één sensorveld moet zjn geactveerd. De afzonderljke parameters moeten zodang zjn geconfgureerd dat ze aansluten bj de functonele omgevng en de gewenste reactes. De gevoelghed moet worden ngesteld op een waarde groter dan nul.! LET OP! Lchtreflectes (van glasoppervlakken enzovoort), lcht n- of utschakelen of veranderngen n het lchtnveau door onderbrekng van zonneschjn door wolken kunnen ongewenste reactes van de bewegngsmelder veroorzaken en ongewenste alarmen genereren. Voer overdag en 's nachts een reeks tests op verschllende tjden ut om te controleren of de vdeosensor correct werkt. Zorg bj bewakng bnnen dat de scènes dag en nacht constant worden verlcht. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

65 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Gevoelghed (alleen MOTION+) De bassgevoelghed van de bewegngsmelder kan worden aangepast aan de omgevngscondtes van de camera. De sensor reageert op varates n de helderhed van het vdeobeeld. Hoe donkerder het observategebed s, hoe hoger de geselecteerde waarde moet zjn Mnmale objectgrootte (alleen MOTION+) U kunt het aantal sensorvelden opgeven dat een bewegend object moet bestrjken om een alarm te genereren. Herdoor wordt voorkomen dat een alarm door te klene objecten wordt geactveerd. Een mnmumwaarde van 4 wordt aanbevolen. Deze waarde komt overeen met ver sensorvelden Gebed kezen (alleen MOTION+) U kunt de gebeden selecteren van het beeld de door de bewegngsmelder moeten worden bewaakt. Het vdeobeeld s onderverdeeld n 858 verkante velden. U kunt elk van deze velden afzonderljk n- of utschakelen. Als u bepaalde gebeden van het gezchtsveld van de camera van bewakng wlt utsluten omdat er voortdurend bewegngen zjn (door bewegende takken enzovoort), kunt u de desbetreffende velden utschakelen. 1. Klk op Gebed kezen om de sensorvelden te confgureren. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Klk nden nodg eerst op Alles wssen om de hudge selecte te wssen (geel gemarkeerde velden). 3. Klk met de lnkermusknop op de velden de moeten worden geactveerd. Geactveerde velden worden geel gemarkeerd. 4. Klk nden nodg op Alles selecteren om het hele vdeobeeld te selecteren voor bewakng. 5. Klk met de rechtermusknop op velden de u wlt utschakelen. 6. Klk op OK om de confgurate op te slaan. 7. Klk op de knop Sluten (X) n de ttelbalk van het venster om het venster te sluten zonder de wjzgngen op te slaan. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

66 66 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Sabotagedetecte U kunt sabotage van camera's en vdeokabels op verschllende maneren sgnaleren. Voer overdag en 's nachts een reeks tests op verschllende tjden ut om te controleren of de vdeosensor correct werkt. De optes voor sabotagedetecte kunnen alleen worden ngesteld voor vaste camera's. Domecamera's of andere camera's met motor kunnen net op deze maner worden bevelgd, omdat de bewegng van de camera's zelf te grote veranderngen n het vdeobeeld veroorzaakt Gevoelghed Deze en de volgende parameter zjn alleen toegankeljk als de referentecontrole s geactveerd. De bassgevoelghed van de sabotagedetecte kan worden aangepast aan de omgevngsesen van de camera. Het algortme reageert op de verschllen tussen het referentebeeld en het hudge vdeobeeld. Hoe donkerder het observategebed s, hoe hoger de geselecteerde waarde moet zjn Trggervertragng (sec) U kunt een vertraagde alarmactverng nstellen. Het alarm wordt pas geactveerd na het verstrjken van een ngesteld tjdsnterval n seconden en alleen als dan nog aan de voorwaarde voor actverng wordt voldaan. Als de oorspronkeljke toestand s hersteld voordat het tjdsnterval s verstreken, wordt het alarm net geactveerd. Herdoor wordt voorkomen dat ongewenste alarmen worden geactveerd door kortstondge wjzgngen, bjvoorbeeld schoonmaakactvteten n het drecte gezchtsveld van de camera Totale veranderng U kunt nstellen hoe groot de totale veranderng n het vdeobeeld moet zjn voordat een alarm wordt geactveerd. Deze nstellng s onafhankeljk van de sensorvelden de zjn geselecteerd n Gebed kezen. Stel een hoge waarde n als mnder sensorvelden moeten veranderen voordat een alarm wordt geactveerd. Bj een lage waarde moeten veranderngen tegeljkertjd bj een groot aantal sensorvelden voorkomen om een alarm te actveren. Met deze opte kunt u, onafhankeljk van bewegngsmeldngen, manpulate van de stand of locate van een camera, bjvoorbeeld door het verdraaen van de montagebeugel, detecteren Scène te helder Actveer deze functe als sabotage door blootstellng aan fel lcht (bjvoorbeeld met een zaklantaarn drect op de lens schjnen) een alarm moet actveren. De gemddelde helderhed van de scène bedt een bass voor detecte Scène te donker Actveer deze functe als sabotage door afdekkng van de lens (bjvoorbeeld door er verf op te sputen) een alarm moet actveren. De gemddelde helderhed van de scène bedt een bass voor detecte. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

67 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Scène vertoont te veel rus Actveer deze functe als sabotage door bjvoorbeeld EMC-storng (scène met rus door een sterk storend sgnaal nabj de vdeoljnen) een alarm moet actveren Totale veranderng Actveer deze functe als de totale veranderng, zoals ngesteld met de schufregelaar Totale veranderng een alarm moet actveren Referentecontrole U kunt een referentebeeld opslaan dat contnu met het hudge vdeobeeld wordt vergeleken. Als het hudge vdeobeeld n de gemarkeerde gebeden van het referentebeeld verschlt, wordt een alarm geactveerd. Zo kunt u sabotage detecteren de anders net zou worden opgemerkt, bjvoorbeeld als de camera s gedraad. 1. Klk op Referente om het op dat moment zchtbare vdeobeeld als referente op te slaan. 2. Klk op Gebed kezen en selecteer de gebeden n het referentebeeld de moeten worden bewaakt. 3. Schakel het selectevakje Referentecontrole n om de voortdurende controle te actveren. Het opgeslagen referentebeeld wordt n zwart-wt onder het hudge vdeobeeld weergegeven en de geselecteerde gebeden worden geel gemarkeerd Gebed kezen U kunt de gebeden n het referentebeeld selecteren de moeten worden bewaakt. Het vdeobeeld s onderverdeeld n 858 verkante velden. U kunt elk van deze velden afzonderljk n- of utschakelen. Selecteer alleen de gebeden voor referentebewakng waarn geen bewegng plaatsvndt en de altjd regelmatg zjn belcht, zodat geen ongewenste alarmen kunnen worden geactveerd. 1. Klk op Gebed kezen om de sensorvelden te confgureren. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Klk nden nodg eerst op Alles wssen om de hudge selecte te wssen (geel gemarkeerde velden). 3. Klk met de lnkermusknop op de velden de moeten worden geactveerd. Geactveerde velden worden geel gemarkeerd. 4. Klk nden nodg op Alles selecteren om het hele vdeobeeld te selecteren voor bewakng. 5. Klk met de rechtermusknop op velden de u wlt utschakelen. 6. Klk op OK om de confgurate op te slaan. 7. Klk op de knop Sluten (X) n de ttelbalk van het venster om het venster te sluten zonder de wjzgngen op te slaan. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

68 68 nl Confgurate met een webbrowser VIP X E-mal met alarm Als alternatef voor automatsche verbndng kunnen alarmstatussen ook per e-mal worden gedocumenteerd. Zo s het mogeljk om een geadresseerde op de hoogte te stellen de net over een vdeo-ontvanger beschkt. In dt geval stuurt de VIP X1600 module automatsch een e- malbercht naar een n een eerder stadum opgegeven e-maladres E-mal met alarm verzenden Selecteer Aan als u wlt dat het apparaat bj een alarm automatsch een e-mal met alarm verzendt IP-adres van malserver Voer het IP-adres n van een malserver de werkt met SMTP (Smple Mal Transfer Protocol). Utgaande e-malberchten worden va het door u ngevoerde adres naar de malserver verzonden. Laat anders het nvoervak leeg ( ) SMTP-gebrukersnaam Voer her een geregstreerde gebrukersnaam n voor de gekozen malserver SMTP-wachtwoord Voer her het vereste wachtwoord voor de geregstreerde gebrukersnaam n Lay-out U kunt het gegevensformaat selecteren van de alarmmeldng. Standaard (met JPEG) E-malbercht met JPEG-bestand als bjlage. SMS E-malbercht n SMS-formaat naar een e-mal-naar-sms-gateway (bjvoorbeeld voor het verzenden van een alarm va mobele telefoons) zonder een bjgevoegde afbeeldng.! LET OP! Als een mobele telefoon wordt gebrukt als ontvanger, zorg dan dat u de e-mal- of SMSfuncte nschakelt, afhankeljk van het formaat, zodat deze berchten ontvangen kunnen worden. Informate over de werkng van uw mobele telefoon s verkrjgbaar bj uw provder. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

69 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl JPEG ut camera bjvoegen Klk op het selectevakje om de camera's te selecteren van waarut JPEG-afbeeldngen worden verzonden. Een ngeschakelde vdeo-ngang wordt aangegeven door een vnkje Doeladres Voer her het e-maladres n voor e-malberchten met alarm. De maxmale lengte van het adres bedraagt 49 tekens Naam afzender Voer een uneke naam n voor de afzender van de e-mal, bjvoorbeeld de locate van het apparaat. Hermee wordt het eenvoudger om de herkomst van de e-mal te dentfceren Testbercht Klk op de knop Nu verzenden om de e-malfuncte te testen. Er wordt dan onmddelljk een e- malbercht met alarm gemaakt en verzonden. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

70 70 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Alarm Task Edtor! LET OP! Wanneer u scrpts bewerkt op deze pagna, worden alle nstellngen en gegevens op de overge alarmpagna's overschreven. Deze procedure kan net ongedaan gemaakt worden. Voor het bewerken van deze pagna dent u over kenns van programmeren te beschkken en vertrouwd te zjn met de nformate n het document Alarm Task Scrpt Language. U treft dt document aan op de meegeleverde product-cd (ze Secte 3.2 Leverngsomvang van VIP X1600 module, pagna 11). In plaats van de alarmnstellngen op de dverse alarmpagna's te confgureren, kunt u her de gewenste alarmfunctes nvoeren n de vorm van scrpts. Herbj worden alle nstellngen en gegevens op de overge alarmpagna's overschreven. 1. Klk op de koppelng Examples onder het veld Alarm Task Edtor om enkele voorbeeldscrpts weer te geven. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Voer neuwe scrpts n het veld Alarm Task Edtor of pas bestaande scrpts aan uw wensen aan. 3. Wanneer u klaar bent, klkt u op de knop Instellen om de scrpts naar het apparaat te verzenden. Als het verzenden s gelukt, wordt het bercht Scrpt s geparst weergegeven over het tekstveld. Wanneer het verzenden s mslukt, wordt een foutmeldng met aanvullende nformate weergegeven. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

71 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Relas-nstellngen U kunt her het schakelgedrag van de relasutgangen confgureren. U kunt voor elk relas een open-schakelrelas (maakcontact) of een gesloten-schakelrelas (verbreekcontact) selecteren. U kunt tevens opgeven of een utgang moet functoneren als een b-stabel of monostabel relas. In b-stabele modus bljft het relas actef. In monostabele modus kunt u nstellen na hoeveel tjd het relas weer nactef wordt. U kunt verschllende gebeurtenssen selecteren de automatsch een utgang actveren. Het s bjvoorbeeld mogeljk een schjnwerper aan te zetten door een bewegngsalarm te actveren en het lcht weer ut te schakelen als het alarm voorbj s Status Inactef Selecteer Openen als u wlt dat het relas werkt als een NO-contact (maakcontact), of selecteer Gesloten als het relas als een NC-contact (verbreekcontact) moet denen Bedrjfsmodus Selecteer een bedrjfsmodus voor het relas. U selecteert bjvoorbeeld Bstabel als u wlt dat een door alarm geactveerde lamp bljft branden wanneer het alarm voorbj s. Wanneer u bjvoorbeeld wlt dat een door een alarm geactveerde srene gedurende ten seconden bljft klnken, kest u 10 s. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

72 72 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Relas volgt Selecteer nden nodg een specfeke gebeurtens de het relas zal actveren. De volgende gebeurtenssen kunnen het alarm actveren: Ut Relas wordt net geactveerd door gebeurtenssen Verbndng Actveren wanneer een verbndng s gemaakt Vdeo-alarm Actveren door een onderbrekng van het vdeosgnaal bj de desbetreffende ngang Bewegngsalarm Actveren door een bewegngsalarm bj de desbetreffende ngang, zoals geconfgureerd op de pagna VCA (ze Secte 5.23 VCA, pagna 63) Lokale ngang Actveren door de corresponderende externe alarmngang Externe ngang Actveren door het overeenkomstge schakelcontact van de externe bedenpost (alleen wanneer er een verbndng s) De nummers n de ljsten van gebeurtenssen de geselecteerd kunnen worden, hebben betrekkng op de overeenkomstge aanslutngen op VIP X1600 module. Vdeo-alarm 1 s bjvoorbeeld gerelateerd aan de aanslutng Vdeo In Naam relas U kunt her een naam aan het relas toewjzen. De naam wordt getoond op de knop naast Trggerrelas. De Lvepage kan ook zodang worden ngesteld, dat de naam onder het relaspctogram wordt getoond Trggerrelas Klk op de knop om het relas handmatg te actveren (bjvoorbeeld als test of om een deuropener te bedenen). V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

73 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl COM1 U kunt de parameters van de serële nterface (oranje klemmenblok) naar wens confgureren. Als de VIP X1600 module n multcast-modus werkt (ze Secte 5.29 Multcastng, pagna 80), wordt de transparante dataverbndng ook toegewezen aan de eerste externe locate de een vdeoverbndng tot stand brengt met de module. De dataverbndng wordt echter verbroken als deze gedurende 15 seconden net s gebrukt, waarna een andere externe locate transparante gegevens kan utwsselen met het apparaat Serële-poortfuncte Selecteer een te bedenen apparaat n de ljst. Selecteer Transparant als u de serële poort wlt gebruken voor verzendng van transparante gegevens. Kes Termnal als u het apparaat va een termnal wlt bedenen. Na selecte van een apparaat worden de overgebleven parameters n het venster automatsch ngesteld en mogen ze net worden gewjzgd. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

74 74 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Camera-ID Voer nden nodg de ID van de randapparatuur n de u wlt besturen (bjvoorbeeld een domecamera of pan/tlt-unt). De ngevoerde ID heeft betrekkng op de randapparatuur de op de eerste vdeo-ngang s aangesloten. Voor elke volgende vdeo-ngang wordt de ID automatsch verhoogd en aan de aangesloten randapparatuur toegewezen Baudrate Selecteer de waarde voor de transmssesnelhed n bps Databts Het aantal databts per teken kan net worden gewjzgd Stopbts Selecteer het aantal stopbts per teken Partetscontrole Selecteer het type partetscontrole Interfacemodus Selecteer het gewenste protocol voor de serële nterface. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

75 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Netwerk De nstellngen n dt venster worden gebrukt om de VIP X1600 module n een bestaand netwerk te ntegreren. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

76 76 nl Confgurate met een webbrowser VIP X1600 Wjzgngen n velden de worden gevolgd door de koppelng Opneuw opstarten worden verzonden naar het apparaat wanneer u op de knop Instellen klkt. De wjzgngen zjn echter pas van kracht nadat het apparaat opneuw s opgestart. 1. Breng de gewenste wjzgngen aan. 2. Klk op de knop Instellen. 3. Klk op een Opneuw opstarten-koppelng om het apparaat opneuw op te starten. De VIP X1600 module wordt opneuw opgestart en de gewjzgde nstellngen worden geactveerd.! LET OP! Als u het IP-adres, subnetmasker of gateway-adres wjzgt, s de VIP X1600 module na het opneuw opstarten alleen nog beschkbaar va de neuwe adressen IP-adres Voer het gewenste IP-adres voor de VIP X1600 module n. Het IP-adres moet geldg zjn voor het netwerk Subnetmasker Voer her het desbetreffende subnetmasker voor het geselecteerde IP-adres n Gateway-adres Als u wlt dat het systeem verbndng maakt met een externe locate n een ander subnet, voer dan her het IP-adres van de gateway n. Laat anders het nvoervak leeg ( ) Adres DNS-server De VIP X1600 module s gemakkeljker berekbaar wanneer het apparaat s vermeld op een DNS-server. Inden u bjvoorbeeld een nternetverbndng wenst te maken met de VIP X1600 module, s het voldoende om de naam van het apparaat n te voeren op de DNS-server als URL n de browser. Voer het IP-adres van de DNS-server n. Servers worden ondersteund voor bevelgde en dynamsche DNS Vdeotransmsse Als het apparaat achter een frewall wordt gebrukt, dent TCP (HTTP-prt) te worden geselecteerd als transmsseprotocol. Selecteer UDP voor gebruk n een lokaal netwerk.! LET OP! Multcast-werkng s alleen mogeljk met het UDP-protocol. Het TCP-protocol ondersteunt geen multcast-verbndngen. De MTU-waarde n UDP-modus s bytes HTTP-browserpoort Selecteer nden nodg een andere HTTP-browserpoort n de ljst. De standaard HTTP-poort s 80. Als u utslutend bevelgde verbndngen va HTTPS wlt toestaan, dent u de HTTP-poort ut te schakelen. In dt geval dent u Ut te selecteren. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

77 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl HTTPS-browserpoort Als u browsertoegang op het netwerk va een bevelgde verbndng wlt toestaan, dent u eventueel een HTTP-browserpoort n de ljst te selecteren. De standaard HTTPS-poort s 443. Selecteer de opte Ut om de HTTPS-poorten ut te schakelen, waarna utslutend bevelgde verbndngen mogeljk zjn. De VIP X1600 modules gebruken het TLS 1.0-coderngsprotocol. Mogeljk dent u dt protocol va de browserconfgurate te actveren. U dent ook het protocol voor de Java-toepassngen te actveren (va het Java-confguratescherm n het Wndows-confguratescherm). Inden u alleen bevelgde verbndngen met SSL-coderng wlt toestaan, dent u de opte Ut te selecteren voor elk van de parameters: HTTP-browserpoort, RCP+-poort 1756 en Telnetondersteunng. Herdoor worden alle onbevelgde verbndngen opgeheven. Verbndngen zjn dan utslutend mogeljk va de HTTPS-poort. U kunt de coderng voor medagegevens (vdeo, audo, metadata) actveren en confgureren op de pagna Coderng (ze Secte 5.30 Coderng, pagna 82) RCP+ poort 1756 U kunt de net-gecodeerde RCP+ poort 1756 actveren voor het utwsselen van verbndngsgegevens. Als u wlt dat verbndngsgegevens alleen worden verzonden als ze gecodeerd zjn, kest u de opte Ut om de poort te ut te schakelen Telnet-ondersteunng Als u va de bevelgde verbndngen utslutend gecodeerde gegevens wlt verzenden, kest u de opte Ut om de Telnet-ondersteunng ut te schakelen. De module s vervolgens net meer toegankeljk va het Telnet-protocol Type Ethernet-verbndng 1 Selecteer, nden nodg, het type Ethernet-verbndng voor nterface ETH 1. Afhankeljk van het apparaat waarmee verbndng wordt gemaakt, moet mogeljk een specaal besturngstype worden gekozen Type Ethernet-verbndng 2 Selecteer, nden nodg, het type Ethernet-verbndng voor nterface ETH 2. Afhankeljk van het apparaat waarmee verbndng wordt gemaakt, moet mogeljk een specaal besturngstype worden gekozen Netwerk-MSS (byte): U kunt de maxmumsegmentgrootte nstellen voor de gebrukersgegevens van het IP-pakket. Dt geeft u de mogeljkhed de grootte van de datapakketten aan te passen aan de netwerkomgevng en de datatransmsse te optmalseren. Deze moet voldoen aan de MTUwaarde van bytes n de UDP-modus SCSI MSS (byte) U kunt een hogere MSS-waarde voor een verbndng met het SCSI-systeem specfceren dan voor het overge dataverkeer va het netwerk. De potentële waarde hangt af van de netwerkstructuur. Een hogere waarde s alleen nuttg als het SCSI-systeem zch n hetzelfde subnet bevndt als de VIP X1600. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

78 78 nl Confgurate met een webbrowser VIP X SNMP De VIP X1600 modules ondersteunen het protocol SNMP V2 (Smple Network Management Protocol) voor het beheren en bewaken van netwerkcomponenten, en kunnen SNMPberchten (traps) naar IP-adressen sturen. Het systeem ondersteunt SNMP MIB II n de unversele code. Als u SNMP-traps wlt verzenden, voert u her de IP-adressen van één of twee vereste doelapparaten n. Als u Aan voor de SNMP-parameter selecteert en geen SNMP-hostadres nvoert, worden SNMP-aanvragen door de VIP X1600 module net automatsch verzonden, maar slechts beantwoord. Als u een of twee SNMP-hostadressen nvoert, worden de SNMP-traps automatsch verzonden. Selecteer Ut om de SNMP-functe ut te schakelen SNMP-hostadres / 2. SNMP-hostadres Als u SNMP-traps wlt verzenden, voert u her de IP-adressen van één of twee vereste doelapparaten n SNMP-traps U kunt kezen welke traps moeten worden verzonden. 1. Klk op Selecteren. Er wordt dan een neuw venster geopend. 2. Klk op de selectevakjes om de vereste traps te selecteren. Alle geselecteerde traps worden verzonden. 3. Klk op OK om de selecte toe te passen Verfcate Als een RADIUS server wordt gebrukt voor het beheer van toegangsrechten, moet de verfcate worden geactveerd, om te kunnen communceren met de module. De RADIUSserver moet ook de desbetreffende gegevens bevatten.! LET OP! Wanneer wordt gewerkt met 802.1x-verfcate met de schakelaar de n het netwerk wordt gebrukt mult-hostfunctonaltet ondersteunen en denovereenkomstg worden geconfgureerd, omdat meerdere hosts va het netwerk proberen te communceren wanneer de VIP X1600 s utgerust met meerdere modules. Instellngen voor verfcate zjn alleen nodg voor de module n sleuf 1. De verfcate van de overge modules wordt automatsch utgevoerd. Om het apparaat te confgureren, dent u de VIP X1600 drect met een netwerkkabel aan te sluten op een computer. Dt s nodg omdat communcate va het netwerk pas mogeljk s nadat de paramaters Identtet en Wachtwoord zjn ngesteld en geverfeerd Identtet Voer de naam n de de RADIUS-server moet gebruken voor dentfcate van de VIP X1600 module. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

79 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Wachtwoord Voer het wachtwoord n dat n de RADIUS-server s opgeslagen Automatsche IP-toewjzng Als n het netwerk een DHCP-server voor de dynamsche toewjzng van IP-adressen wordt gebrukt, kunt u de acceptate van IP-adressen de automatsch aan de VIP X1600 module worden toegewezen actveren. Bepaalde toepassngen (VIDOS, Bosch Vdeo Management System, Archve Player, Confguraton Manager) gebruken het IP-adres voor de uneke toewjzng van het apparaat. Bj het gebruk van deze toepassngen moet de DHCP-server de toewjzng van statsche IPadressen gebaseerd op MAC-adressen ondersteunen en moet deze denovereenkomstg geconfgureerd worden, zodat het apparaat telkens na het opneuw starten hetzelfde IP-adres verkrjgt. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

80 80 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Multcastng Naast een 1:1-verbndng tussen een encoder en één ontvanger (uncast), ondersteunen de VIP X1600 modules ook het gebruk van meerdere ontvangers de het vdeosgnaal geljktjdg van een encoder ontvangen. De module kopeert de datastream zelf en verzendt deze vervolgens naar meerdere ontvangers (mult-uncast) of verzendt een afzonderljke datastream naar het netwerk, waar de datastream geljktjdg naar meerdere ontvangers n een gedefneerde groep (multcast) wordt verzonden. Voor elke encoder (vdeo-ngang) kunt u voor elke stream een egen multcast-adres en poort nvoeren. U kunt tussen de streams schakelen door op de desbetreffende tabs te klkken. Multcast-bedrjf verest een multcast-netwerk dat UDP- en IGMP-protocollen gebrukt. Andere protocollen voor groepsbeheer worden net ondersteund. Het TCP-protocol ondersteunt geen multcast-verbndngen. Er moet een specaal IP-adres (class D-adres) worden geconfgureerd voor multcast-werkng n een multcast-netwerk. Het netwerk moet groeps-ip-adressen en het Internet Group Management Protocol (IGMP V2) ondersteunen. Het adresberek s t/m Het multcast-adres kan voor verschllende streams hetzelfde zjn. Het zal echter nodg zjn om per geval een andere poort te gebruken, zodat de afzonderljke datastreams net tegeljk naar dezelfde poort en hetzelfde multcast-adres worden verzonden. U dent de parameters voor elke encoder (vdeo-ngang) en elke stream apart n te stellen. De nummerng komt overeen met de labels van de vdeo-ngangen op de module. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

81 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Multcast-adres vdeo 1 t/m Multcast-adres vdeo 4 Voer een geldg multcast-adres n voor elke stream van de betreffende encoder (vdeo-ngang) de n multcast-modus wordt gebrukt (duplcate van de datastreams n het netwerk). Met de nstellng werkt de encoder voor de betreffende stream n mult-uncast-modus (kopëren van datastreams n het apparaat). De VIP X1600 modules ondersteunen multuncast-verbndngen voor maxmaal vjf geljktjdg verbonden ontvangers. Het kopëren van gegevens vormt een grote belastng voor het apparaat en kan n sommge gevallen tot een lagere beeldkwaltet leden Poort Wjs aan elke datastream een afzonderljke poort toe als er meerdere datastreams geljktjdg op hetzelfde multcast-adres zjn. Voer her het poortadres n van de gewenste stream Streamng Klk op het selectevakje om multcast-streamng voor de betreffende stream te actveren. Een ngeschakelde stream wordt aangegeven door een vnkje Multcast-pakket TTL U kunt een waarde opgeven om n te stellen hoe lang gegevenspakketten actef zjn op het netwerk. Deze waarde moet groter zjn dan één als multcast va een router wordt utgevoerd. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

82 82 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Coderng Een specale lcente, waarbj u een overeenkomstge actverngssleutel ontvangt, s nodg om gebrukersgegevens te coderen. U kunt de actverngssleutel nvoeren om de functe vrj te geven op de pagna Lcentes (ze Secte 5.35 Lcentes, pagna 89). U kunt her de coderng van medagegevens (vdeo, audo, metadata) actveren. Als u de coderng her actveert, wordt de utwsselng van verbndngsgegevens (RCP+) eveneens automatsch gecodeerd.! LET OP! Als u wlt werken met gecodeerde datatransmsse, dent u utslutend bevelgde webbrowserverbndngen met SSL-coderng toe te staan. Hertoe dent u alle open poorten en protocollen ut te schakelen (ze Secte 5.28 Netwerk, pagna 75). Verbndngen zjn dan utslutend mogeljk va de HTTPS-poort. U kunt afzonderljke gegevenskanalen kezen voor de coderng. Zodra er een sleutel s gegenereerd, worden de gegevens voor het corresponderende kanaal alleen verzonden als ze gecodeerd zjn. Als u een sleutel verwjdert, worden de gegevens voor dt kanaal ongecodeerd verzonden. Het coderen van vdeogegevens vergt meer rekenvermogen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

83 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Coderng 1. Selecteer de opte Aan n de keuzeljst Coderng om de coderng te actveren. Vervolgens worden sleutels gegenereerd voor alle gegevenskanalen. 2. Klk op de knop Sleutels >>. De sleutels voor de afzonderljke gegevenskanalen worden weergegeven. 3. Klk op een tem n de ljst om het te selecteren. 4. Houd de [Ctrl]-toets ngedrukt om meerdere tems te selecteren. 5. Klk op de knop Sleutels wssen om de geselecteerde sleutel te verwjderen. De gegevens voor dt kanaal worden nu ongecodeerd verzonden. 6. Klk op de knop Sleutels genereren om een neuwe sleutel voor een geselecteerd kanaal te genereren. 7. Klk op de knop Bewerken om handmatg een sleutel n te voeren voor een geselecteerd tem Automatsche sleutelutwsselng U kunt een automatsche sleutelutwsselng tussen twee apparaten (of een apparaat en een softwaredecoder) actveren va een bevelgde verbndng. Als het selectevakje s ngeschakeld, vndt er een automatsche sleutelutwsselng plaats. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

84 84 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Verse-nformate De gegevens op deze pagna denen slechts ter nformate en kunnen net worden gewjzgd. Noteer deze nformate voor het geval er technsche assstente nodg s. U kunt alle benodgde tekst op deze pagna met de mus selecteren en naar het klembord kopëren met de toetsencombnate [Ctrl]+[C], bjvoorbeeld als u de nformate per e-mal wlt versturen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

85 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Lvepage-confgurate In dt venster kunt u het uterljk van de LIVEPAGE aan uw voorkeuren aanpassen. U kunt ervoor kezen om naast het vdeobeeld ook bepaalde nformate en bedenngselementen te laten weergeven. Inden nodg kunt u het logo van de fabrkant (rechtsboven) en de productnaam (lnksboven) n het bovenste gedeelte van het venster door persoonljke afbeeldngen vervangen. U kunt GIF- of JPEG-afbeeldngen gebruken. De bestandsnamen denen overeen te komen met de toegangsmodus (bjvoorbeeld C:\Images\Logo.gf voor toegang tot lokale bestanden, of voor toegang tot bestanden va het nternet of ntranet). Zorg er bj toegang va het nternet/ntranet voor dat er altjd een verbndng s om de afbeeldng weer te geven. Het afbeeldngsbestand wordt net n de VIP X1600 module opgeslagen. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

86 86 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Schakel het selectevakje n voor de tems de u wlt weergegeven op de LIVEPAGE. De geselecteerde tems worden door een vnkje aangegeven. 2. Controleer op de LIVEPAGE óf en hoe de vereste tems worden weergegeven Bedrjfslogo 1. Voer het pad van een geschkte afbeeldng n als u het logo van de fabrkant wlt vervangen. Het afbeeldngsbestand kan worden opgeslagen op een lokale computer, het lokale netwerk of op een nternetadres. 2. Klk nden nodg op Bladeren om naar een geschkte grafek te zoeken n het lokale netwerk Apparaatlogo 1. Voer het pad voor een geschkte afbeeldng n als u de productnaam wlt vervangen. Het afbeeldngsbestand kan worden opgeslagen op een lokale computer, het lokale netwerk of op een nternetadres. 2. Klk nden nodg op Bladeren om naar een geschkte grafek te zoeken n het lokale netwerk. Als u de orgnele afbeeldngen weer wlt gebruken, verwjdert u de gegevens n de velden Bedrjfslogo en Apparaatlogo Audo verzenden (alleen audoverses) De audosgnalen worden verzonden n een aparte datastream parallel aan de vdeogegevens. Herdoor wordt de belastng van het netwerk verhoogd. De audogegevens zjn gecodeerd volgens G.711. Dt verest voor elke aanslutng een extra bandbreedte van ca. 80 kbps Alarmngangen weergeven Alarmngangen worden als pctogrammen met de toegewezen namen weergegeven naast het vdeobeeld. Als een alarm actef s, verandert het corresponderende pctogram van kleur Relasutgangen tonen Relasutgangen worden als pctogrammen met de toegewezen namen weergegeven naast het vdeobeeld. Als een relas wordt geschakeld, verandert het pctogram van kleur VCA-trajecten weergeven De trajecten (bewegngsljnen van objecten) van Vdeo Content Analyss worden n het lvevdeobeeld weergegeven als deze analyse s geactveerd (ze Secte 5.23 VCA, pagna 63) VCA-metagegevens tonen Als de analysefuncte s geactveerd, wordt de extra nformate van Vdeo Content Analyss (VCA) weergegeven n het lve-vdeobeeld (ze Secte 5.23 VCA, pagna 63). Bj de MOTION+analyse worden bjvoorbeeld de sensorvelden waarn bewegng wordt geregstreerd met rechthoeken gemarkeerd. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

87 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Grootte JPEG-bestand U kunt kezen ut twee vaste beeldformaten waarn de M-JPEG-afbeeldng wordt weergegeven JPEG-nterval U kunt het nterval specfceren waarmee de afzonderljke beelden voor de M-JPEG-afbeeldng gegenereerd moeten worden JPEG-kwaltet U kunt de beeldkwaltet voor de weergave van de M-JPEG-afbeeldng specfceren op de LIVEPAGE Gebeurtenssenlogboek tonen De gebeurtensberchten worden samen met de datum en tjd n een veld naast het vdeobeeld getoond Systeemlogboek tonen De systeemberchten worden met de datum en de tjd n een veld naast het vdeobeeld getoond en geven nformate over bjvoorbeeld het tot stand komen en verbreken van verbndngen Gebeurtenslogboek opslaan Schakel deze opte n om gebeurtensberchten als tekstbestand op de lokale computer op te slaan. Vervolgens kunt u dt bestand weergeven, bewerken en afdrukken met elke tekstverwerker of met de standaard-offce-software Systeemlogboek opslaan Schakel deze opte n om systeemberchten als tekstbestand op de lokale computer op te slaan. Vervolgens kunt u dt bestand weergeven, bewerken en afdrukken met elke tekstverwerker of met de standaard-offce-software Bestand voor gebeurtenssenlogboek 1. Geef her het pad op waarn het gebeurtenssenlogboek moet worden opgeslagen. 2. Klk nden nodg op Bladeren om een geschkte map te zoeken Bestand voor systeemlogboek 1. Geef her het pad op waarn het systeemlogboek moet worden opgeslagen. 2. Klk nden nodg op Bladeren om een geschkte map te zoeken Pad voor JPEG- en MPEG-bestanden 1. Geef her het pad op voor de opslaglocate voor afzonderljke beelden en beeldenreeksen de u vanut de LIVEPAGE kunt opslaan. 2. Klk nden nodg op Bladeren om een geschkte map te zoeken. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

88 88 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Systeemstatus De opslagapparaten de door de VIP X1600 module worden gebrukt, worden gecontroleerd. Als een opslagapparaat net langer beschkbaar s voor opnamen, bjvoorbeeld door een technsch defect, verschjnt n dt venster het bercht Mslukt. U kunt de foutmeldng resetten om te bepalen of de fout nog aanwezg s Voedng/ventlatoren In dt venster wordt nformate over de status van de ventlatoren en de voedng weergegeven. Dt venster s alleen zchtbaar voor een VIP X1600 module n sleuf Voedngsredundante controleren Selecteer de opte Aan als de VIP X1600 door twee voedngseenheden gevoed wordt. Deze selecte s van belang voor de juste weergave van de statusberchten van de voedng. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

89 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Lcentes In dt venster kunt u de actverngssleutel nvoeren om extra functes of softwaremodules vrj te geven. De actverngssleutel kan net meer worden utgeschakeld en kan net naar andere apparaten worden verplaatst. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

90 90 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Onderhoud Frmware De VIP X1600 modules zjn zo ontworpen dat de functes en parameters met frmware kunnen worden bjgewerkt. Hertoe moet het hudge frmwarepakket va het geselecteerde netwerk naar de module worden verzonden. Het wordt daar dan automatsch geïnstalleerd. Op de maner kan een VIP X1600 module regelmatg op afstand worden onderhouden en bjgewerkt zonder dat een techncus ter plaatse ets aan het apparaat hoeft te wjzgen. De neuwste frmware s verkrjgbaar va de klantenservce of het downloadgedeelte op onze webste.! LET OP! Controleer voordat u met het uploaden van de frmware begnt of u het juste bestand hebt geselecteerd voor het uploaden. Het uploaden van de verkeerde bestanden kan ertoe leden dat de module net meer te benaderen s. In dat geval moet de module worden vervangen. De nstallate van frmware mag noot worden onderbroken. Een onderbrekng kan leden tot fouteve programmerng van het Flash-EPROM. Dt kan ertoe leden dat de module net meer te benaderen s. In dat geval moet de module worden vervangen. Zelfs het wsselen van pagna of het sluten van het browservenster ledt tot een onderbrekng. 1. Sla eerst het frmwarebestand op de harde schjf op. 2. Voer het volledge pad van het frmwarebestand n het veld n of klk op Bladeren om het bestand te zoeken en te selecteren. 3. Klk vervolgens op Uploaden om de bestandsoverdracht naar de module te starten. De voortgangsbalk geeft de voortgang van de transmsse aan. De neuwe frmware wordt utgepakt en het Flash-EPROM wordt opneuw geprogrammeerd. De resterende tjd wordt getoond door het bercht gong to reset Reconnectng n... seconds.). Nadat de upload s voltood, wordt de module automatsch opneuw opgestart. Als de LED van de overeenkomstge module op het frontpaneel van de VIP X1600 rood s, s de uploadbewerkng mslukt en moet deze worden herhaald. Om de upload ut te voeren, dent u nu naar een specale pagna te gaan: 1. Voer op de adresbalk van uw browser /man.htm achter het IP-adres van de VIP X1600 module n (bjvoorbeeld /man.htm). 2. Herhaal de upload. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

91 VIP X1600 Confgurate met een webbrowser nl Confgurate U kunt de confgurategegevens van de VIP X1600 module opslaan op een computer en daarna van een computer naar de module verzenden. Uploaden 1. Geef het volledge pad op van het bestand dat u wlt uploaden, of klk op Bladeren om het vereste bestand te selecteren. 2. Controleer of het bestand dat u wlt laden afkomstg s van hetzelfde type apparaat als de module de u wlt confgureren. 3. Klk vervolgens op Uploaden om de bestandsoverdracht naar de module te starten. De voortgangsbalk geeft de voortgang van de transmsse aan. Zodra de upload s voltood, wordt de neuwe confgurate geactveerd. De resterende tjd wordt getoond door het bercht gong to reset Reconnectng n... seconds.). Nadat de upload s voltood, wordt de module automatsch opneuw opgestart. Downloaden 1. Klk op de knop Downloaden. Er wordt een daloogvenster geopend. 2. Volg de aanwjzngen op het scherm op om de hudge nstellngen op te slaan SSL-certfcaat Om met een SSL-gecodeerde verbndng te kunnen werken, moeten bede zjden van de verbndng over het vereste certfcaat beschkken. U kunt het SSL-certfcaat, dat ut meerdere bestanden bestaat, uploaden naar de VIP X1600 module. Als u meerdere bestanden naar de VIP X1600 module wlt uploaden, moet u ze na elkaar selecteren. 1. Geef het volledge pad op van het bestand dat u wlt uploaden, of klk op Bladeren om het vereste bestand te selecteren. 2. Klk vervolgens op Uploaden om de bestandsoverdracht naar de module te starten. 3. Nadat alle bestanden zjn geüpload, moet de module opneuw worden opgestart. Voer op de adresbalk van uw browser /reset achter het IP-adres van de VIP X1600 module n (bjvoorbeeld /reset). Het neuwe SSL-certfcaat s geldg Onderhoudslogboek U kunt een ntern onderhoudslogboek van de module downloaden als u dt voor ondersteunngsdoelenden naar de klantenservce wlt verzenden. Klk op Downloaden en selecteer de locate waar u het bestand wlt opslaan. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

92 92 nl Confgurate met een webbrowser VIP X Werkngstest De VIP X1600 bedt een groot aantal verschllende confgurateoptes. Controleer daarom altjd na de nstallate en confgurate of het apparaat goed functoneert. De werkngstest s de enge maner om er zeker van te zjn dat de VIP X1600 bj een alarm naar verwachtng werkt. Bj de controle dent onder meer op de volgende punten te worden gelet: Kan er op afstand contact worden gemaakt met de VIP X1600? Verzendt de VIP X1600 alle benodgde nformate? Reageert de VIP X1600 op de vereste maner op alarmgebeurtenssen? Vnden de opnamen correct plaats? Kan de randapparatuur nden nodg worden bedend? V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

93 VIP X1600 Bedenng nl 93 6 Bedenng 6.1 Bedenng met Mcrosoft Internet Explorer Een computer met Mcrosoft Internet Explorer (verse 6.0 of hoger) kan lve-beelden van de VIP X1600 modules ontvangen, camera's of andere randapparatuur bedenen en opgeslagen vdeosequentes opneuw afspelen Systeemveresten Computer met besturngssysteem Wndows 2000 of Wndows XP Netwerkverbndng (ntranet of nternet) Mcrosoft Internet Explorer (verse 6.0 of hoger) Schermresolute pxels 16- of 32-bts kleurdepte Sun JVM geïnstalleerd Voor het afspelen van opnamen: verbndng met een opslagmedum Lees ook de nformate n het document System Requrements op de meegeleverde product CD. Inden nodg kunt u de vereste programma's en controls nstalleren vanaf de meegeleverde product-cd (ze Secte 3.2 Leverngsomvang van VIP X1600 module, pagna 11). Informate over het gebruk van Mcrosoft Internet Explorer treft u aan n de onlne Help van Internet Explorer MPEG ActveX nstalleren Om de lve-vdeobeelden te kunnen afspelen, dent de juste MPEG ActveX software op de computer te worden geïnstalleerd. Inden nodg kunt u het programma nstalleren vanaf de meegeleverde product-cd. 1. Plaats de product-cd n het cd-romstaton van de computer. Als de cd net automatsch wordt gestart, opent u de hoofdmap van de cd n Wndows Explorer en dubbelklkt u op MPEGAx.exe. 2. Volg de aanwjzngen op het scherm. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

94 94 nl Bedenng VIP X1600 De verbndng tot stand brengen Aan de VIP X1600 module n sleuf 1 moet een geldg IP-adres zjn toegewezen om de VIP X1600 n het netwerk te kunnen gebruken. Het volgende adres s n de fabrek ngesteld: Start de webbrowser. Voer het IP-adres van de VIP X1600 module n als de URL. De verbndng wordt tot stand gebracht en na korte tjd zult u de LIVEPAGE met het vdeobeeld zen. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

95 VIP X1600 Bedenng nl De LIVEPAGE Zodra de verbndng tot stand s gebracht, zal de webbrowser de LIVEPAGE weergeven. De browser toont het lve-vdeobeeld rechts n het browservenster. Afhankeljk van de confgurate kunnen er dverse tekstoverlays n het lve-vdeobeeld zchtbaar zjn (ze Secte 5.5 Dsplaystampng, pagna 30). Er kan naast het lve-vdeobeeld ook andere nformate op de LIVEPAGE worden weergegeven. De weergave s afhankeljk van de nstellngen op de pagna Lvepage-confgurate (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85) Maxmumaantal verbndngen Als u geen verbndng kunt maken, kan het zjn dat het apparaat al het maxmale aantal verbndngen heeft gemaakt. Afhankeljk van het apparaat en de netwerkconfgurate kan elke VIP X1600 module maxmaal 25 webbrowserverbndngen of maxmaal 50 verbndngen va VIDOS of Bosch Vdeo Management System ondersteunen Bevelgde VIP X1600 module Wanneer de VIP X1600 module met een wachtwoord s bevelgd tegen ongeoorloofde toegang, geeft de webbrowser een overeenkomstge meldng en wordt u gevraagd het wachtwoord n te voeren als u probeert toegang te krjgen tot bevelgde zones. De VIP X1600 modules beden de mogeljkhed de mate van toegang te beperken met behulp van verschllende bevoegdhedsnveaus (ze pagna Secte 5.6 Wachtwoord, pagna 32). 1. Voer de gebrukersnaam en het bjbehorende wachtwoord n de bjbehorende tekstvelden n. 2. Klk op OK. Als het wachtwoord correct s ngevoerd, zal de webbrowser de opgevraagde pagna tonen Bevelgd netwerk Inden n het netwerk een RADIUS-server wordt gebrukt voor het beheer van toegangsrechten (802.1x-verfcate), moet VIP X1600 denovereenkomstg worden geconfgureerd, omdat er anders geen communcate mogeljk s (ze Secte Verfcate, pagna 78). Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

96 96 nl Bedenng VIP X Schakelen tussen VIP X1600 modules Als er meerdere modules zjn geïnstalleerd n een VIP X1600, kunt u eenvoudg tussen de modules n dezelfde unt schakelen. Klk n het bovenste gedeelte van het venster op één van de koppelngen Module 1 t/m Module 4 om te schakelen naar de betreffende module n dezelfde VIP X1600. Een VIP X1600 module de n een andere VIP X1600 s geïnstalleerd, moet va zjn IP-adres worden geselecteerd Beeldselecte U kunt het beeld van elke camera afzonderljk op een volledg scherm weergeven. In plaats daarvan kunt u de camerabeelden van de ver vdeo-ngangen samen weergeven (Kwartscherm). 1. Klk op een van de tabs boven het vdeobeeld om één of alle camerabeelden weer te geven. 2. Klk op één van de tabs MPEG-4 stream 1, MPEG-4 stream 2 of M-JPEG onder het vdeobeeld om tussen de verschllende weergaven de camerabeelden te schakelen. De selecte s van toepassng op alle camerabeelden. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

97 VIP X1600 Bedenng nl Weergaveregelng Besturngsoptes voor randapparatuur (bjvoorbeeld pan/tlt-camera-unt of domecamera) zjn afhankeljk van het type unt dat s geïnstalleerd en de confgurate van de VIP X1600 module. Als een bestuurbare unt wordt geconfgureerd en op de VIP X1600 module wordt aangesloten, worden de bedenngselementen voor het randapparaat naast het vdeobeeld weergegeven. 1. Om een randapparaat te bedenen, klkt u op de desbetreffende besturngselementen. 2. Plaats de musaanwjzer op het vdeobeeld. Extra optes voor de bedenng van randapparatuur worden weergegeven bj de musaanwjzer Dgtale ngang/utgang De alarmpctogrammen Input 1 tot Input 4 denen ter nformate en geven de status van een alarmngang aan: wanneer er een alarm wordt geactveerd, lcht het bjbehorende pctogram blauw op. De confgurate van de module bepaalt of het alarm wordt weergegeven en welke aanvullende detals worden gegeven (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85) Trggerrelas U kunt aangesloten unts verwsselen met behulp van de relas n de VIP X1600 module (bjvoorbeeld lampen of deuropeners). Hertoe klkt u op het pctogram voor het betreffende relas naast het vdeobeeld. Het pctogram s rood als het relas s geactveerd. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

98 98 nl Bedenng VIP X Systeemlogboek / Gebeurtenssenlogboek Het veld Systeemlogboekbevat nformate over de bedrjfsstatus van de VIP X1600 module en de verbndng. U kunt deze berchten automatsch opslaan n een bestand (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85). Gebeurtenssen zoals het actveren of het beëndgen van een alarm, worden getoond n het veld Gebeurtenssenlogboek. U kunt deze berchten automatsch opslaan n een bestand (ze Secte 5.32 Lvepage-confgurate, pagna 85). U kunt de gegevens n de velden wssen. Hertoe klkt u op het pctogram n de rechterbovenhoek van het betreffende veld Audofuncte (alleen audoverses) Afhankeljk van de confgurate kunnen audogegevens vanaf de module worden verzonden. Alle gebrukers de va browsers zjn aangesloten, ontvangen audosgnalen de zjn verzonden door de module. Er kunnen geen audosgnalen naar de unt worden verzonden. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

99 VIP X1600 Bedenng nl Momentopnamen opslaan U kunt afzonderljke beelden van de vdeosequente de op de LIVEPAGE wordt getoond n JPEG-formaat opslaan op de harde schjf van de computer. U kunt momentopnamen van de ver camera's opslaan n de Kwartscherm-weergave. De pctogrammen onder de camerabeelden komen overeen met de ver camerabeelden n de volgende volgorde: lnksboven, rechtsboven, lnksonder, rechtsonder. Klk op het pctogram voor het opslaan van afzonderljke beelden. Het beeld wordt opgeslagen met een resolute van pxels (4CIF). De opslaglocate hangt af van de confgurate van de VIP X1600 module (ze Secte Pad voor JPEG- en MPEGbestanden, pagna 87). 6.4 Vdeosequentes opnemen U kunt delen van de vdeosequente de op de LIVEPAGE wordt getoond op de harde schjf van de computer opslaan. U kunt vdeosequentes van de ver camera's opslaan n de Kwartscherm-weergave. De pctogrammen onder de camerabeelden komen overeen met de ver camerabeelden n de volgende volgorde: lnksboven, rechtsboven, lnksonder, rechtsonder. 1. Klk op het pctogram voor het opnemen van vdeosequentes om de opname te starten. De opslaglocate hangt af van de confgurate van de VIP X1600 module (ze Secte Pad voor JPEG- en MPEG-bestanden, pagna 87). Een rode stp n het pctogram geeft aan dat de opname loopt. 2. Klk nogmaals op het pctogram om de opname te stoppen. U kunt opgeslagen vdeosequentes afspelen met de Player van Bosch Securty Systems, de u vanaf de meegeleverde product-cd kunt nstalleren (ze Secte 3.1 Leverngsomvang van VIP X1600 chasssmodule, pagna 11) Beeldresolute Sequentes worden opgeslagen met de resolute de vooraf s ngesteld n de confgurate voor de encoder (ze Secte 5.11 Encoderprofel, pagna 37). Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

100 100 nl Bedenng VIP X Opnameprogramma utvoeren Het pctogram van de harde schjf onder de camerabeelden op de LIVEPAGE verandert tjdens een automatsche opname. Er verschjnt een dynamsch pctogram om aan te geven dat er een opname loopt. Als er geen opname plaatsvndt, wordt een statsch pctogram weergegeven. U kunt n de weergave Kwartscherm vaststellen voor welke camera een opname loopt door de musaanwjzer over het pctogram te bewegen. Er verschjnt dan een bercht onder de musaanwjzer. V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

101 VIP X1600 Bedenng nl De pagna OPNAMEN U kunt toegang krjgen tot de pagna OPNAMEN voor het afspelen van opgenomen vdeosequentes va de LIVEPAGE en va het menu INSTELLINGEN. De koppelng OPNAMEN s alleen zchtbaar als er een opslagmedum s geselecteerd (ze Secte 5.16 Opslagmedum, pagna 46). Klk op de koppelng OPNAMEN n de navgatebalk n het bovenste gedeelte van het venster. De afspeelpagna wordt dan weergegeven Opnamen selecteren Selecteer n het lnkergedeelte van het venster eerst de partte waarvan u de opnames wlt weergeven. Alle sequentes de n de partte zjn opgeslagen worden n de ljst weergegeven. Er wordt een volgnummer (track) aan elke sequente toegewezen. Begn- en endtjd, opnameduur, aantal alarmen en opnametype worden weergegeven. 1. Klk op een parttenaam n de ljst om de opnamen voor deze partte weer te geven. 2. Klk op een tem n de ljst. De geselecteerde sequente wordt onmddelljk afgespeeld n het vdeovenster. Bosch Securty Systems Installate- en bedenngshandledng V

102 102 nl Bedenng VIP X Afspelen regelen Er bevndt zch een tjdbalk onder het vdeobeeld voor snelle orëntate. Als er op een bepaalde sequente s geklkt en deze sequente s geselecteerd om te worden afgespeeld, wordt de geselecteerde sequente gemarkeerd n de ljst. Het bjbehorende tjdsnterval wordt grjs n de balk weergegeven. Een groene pjl boven de balk geeft de poste van het beeld weer dat op dat moment wordt afgespeeld n de sequente. De tjdbalk bedt verschllende optes voor navgate bnnen en tussen sequentes. 1. U kunt het weergegeven tjdsnterval wjzgen door het grjze gedeelte met ngedrukte musknop naar lnks of rechts te bewegen. 2. U kunt het weergegeven tjdsnterval wjzgen door op de zoomknoppen (pctogrammen van vergrootglas) te klkken. In het dsplay kan een tjdsperode van enkele seconden tot twee maanden worden weergegeven. 3. U kunt een andere sequente selecteren en afspelen door op de bjbehorende grjze markerng te klkken. 4. Sleep nden nodg de groene pjl naar dat punt n de tjd waarop het afspelen moet begnnen. In plaats daarvan kunt u ook drect n het grjze tjdsnterval of n de tjdschaal klkken om naar de op deze maner geselecteerde poste te sprngen. De datum- en tjdweergave onder de balk bedt hulp bj het tweede Knoppen U kunt het afspelen regelen met behulp van de knoppen onder het vdeobeeld. De knoppen hebben de volgende functes: Afspelen starten of pauzeren Naar het begn van een acteve vdeosequente of naar de vorge vdeosequente n de ljst gaan. Naar het begn van de volgende vdeosequente n de ljst gaan V Installate- en bedenngshandledng Bosch Securty Systems

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Gegevens importeren/exporteren

Gegevens importeren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Excel-gegevens naar Word kopëren Als u gegevens van een Excel werkblad naar een Word document kopeert, wordt de knop Plakoptes rechtsonder de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

TeamWorks hulp voor gebruikers

TeamWorks hulp voor gebruikers TeamWorks hulp voor gebrukers Oktober 2018 Over Mcro Focus TeamWorks TeamWorks laat u samenwerken met andere gebrukers n vrtuele rumten de u maakt of waar u ld van wordt. Ondersteunde mobele apparaten

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Doossjablonen aanpassen

Doossjablonen aanpassen Doossjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 03.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T

IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T Gebrukers beheren IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Dossiersjablonen aanpassen

Dossiersjablonen aanpassen Dossersjablonen aanpassen IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT C4.3 01.17 2017 2015 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

Een nieuw dossier maken

Een nieuw dossier maken Een neuw dosser maken IRON MOUNTAIN CONNECT RECORDS MANAGEMENT T2.5.1 11.16 2016 Iron Mountan Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountan en het logo van de berg zjn gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick-start gids Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck-start gds e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen, dat

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS)

IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR. Panoramadak. Instapverlichting. Bochtverlichting. Lane Departure Warning System (LDWS) IN EEN OOGOPSLAG EXTERIEUR Instapverlchtng Deze extra buten- en ntereurverlchtng, de met de afstandsbedenng wordt ngeschakeld, vergemakkeljkt op donkere plaatsen het lokalseren van de auto en het nstappen.

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

VIP X1600-chassis module

VIP X1600-chassis module VIP X1600-chassis module NL 2 Beknopte installatiehandleiding VIP X1600-chassis module Waarschuwing Lees altijd eerst de veiligheidsvoorschriften in het overeenkomstige hoofdstuk van de gebruikershandleiding.

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Orea WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Orea WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1.

Installatie handleiding voor sturing van 2 24V= motoren met uitgebouwde radio ontvanger AUX. Memory card BATK1 COM POWER UP F1 JR1. E2H IP1967NL rev. 2012-07-31 Installate handledng voor sturng van 2 24V= motoren met utgebouwde rado ontvanger Power unt TRF 24V AUX ANT JR5 Memory card BATK1 COM POWER GOL4 ESC ENTER DOWN UP F1 q p L

Nadere informatie

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92

NEDERLANDS. Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Activiteit...90 Slaap...91 Portemonnee...92 NEDERLANDS Opladen...85 Koppelen...86 Dragen...88 Schermen...89 Actvtet...90 Slaap...91 Portemonnee...92 Doelstellngen / hernnerngen...93 Meldngen... 94 Sms... 95 Call hstory... 95 Apps... 96 Settngs...

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Sonesse 30 WireFree RTS

Sonesse 30 WireFree RTS Sonesse 30 WreFree RTS NL DA FI SV NO Handledng Brugsanvsnng Käyttöohje Bruksanvsnng Bruksanvsnng NL. INFORMATIE VOORAF VERTAALDE HANDLEIDING Sonesse 30 WF RTS L-on Deze handledng s geldg voor alle Sonesse

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatehandledng ExaControl E7R S INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Bjbehorende documenten...2 1.3 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2

Nadere informatie

Bedieningsen montagehandleiding

Bedieningsen montagehandleiding Bedenngsen mntagehandledng Master Cntrl Best.nr. 7574 00 1X KNX/EIB Inhud 1 Velghedsnstructes... 3 2 Cnstructe apparaat... 3 3 Functe... 3 4 Bedenng... 4 5 Infrmate vr elektrmnteurs... 14 5.1 Mntage en

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Beknopte installatiehandleiding

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Beknopte installatiehandleiding VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B nl Beknopte installatiehandleiding VIP X1600 XFM4 Algemene informatie nl 2 1 Algemene informatie Deze beknopte installatiehandleiding is van toepassing op

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Beknopte installatiehandleiding VIP X1600-module. Waarschuwing

Beknopte installatiehandleiding VIP X1600-module. Waarschuwing VIP X1600-module NL 2 Beknopte installatiehandleiding VIP X1600-module Waarschuwing Lees altijd eerst de veiligheidsvoorschriften in het overeenkomstige hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Lees de

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie:

Productdocumentatie. Uitgavedatum documentatie: Productdocumentate Utgavedatum documentate: 02.05.2017 Productdocumentate 1 enet SMART HOME nstallate... 5 1.1 Systeemveresten... 5 1.2 Inbedrjfname va... 5 1.3 Bedenng va enet SMART HOME app... 7 2 enet

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie