Handleiding trilplaat 15kN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding trilplaat 15kN"

Transcriptie

1 Handledng trlplaat 15kN

2

3

4

5

6 1. INLEIDING Deze gebruksaanwjzng bevat nformate en werkwjzen voor een velg gebruk en onderhoud van dt model. Voor uw egen velghed en het beschermen tegen verwondngen moet U de n deze gebruksaanwjzng toegelchte velghedsmaatregelen zorgvuldg lezen, zch er mee vertrouwd maken en ze te allen tjde n acht nemen. 2. DOELGERICHT GEBRUIK De trlplaat s geschkt voor het verdchten van losse en korrelge bodems, grnd, composet steen, evenals n smalle rumtes bj gebouwen, opstaande randen en fundamenten. Het gebed waarop deze machne wordt ngezet gaat van greppel tot oppervlakte verdkkng evenals trlwerkzaamheden van straatstenen. Het apparaat s net geschkt voor bodems met een hoog klegehalte. 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bj het gebruk van de trlplaat zjn ter beschermng tegen brand of verwondnggevaar of schade n het algemeen de volgende fundamentele velghedsmaatregelen van groot belang. Lees al deze nstructes voordat u dt apparaat gebrukt, en bewaar de velghedsvoorschrften nauwkeurg. De nstructes voor uw persoonljke velghed worden geaccentueerd door een waarschuwngssymbool, aanwjzngen met evt. alleen materële schade hebben geen waarschuwngssymbool. GEVAAR Het net n acht nemen van deze nstructe s levensgevaarljk c.q. levensbedregend of kan voor levensgevaarljke verwondngen zorgen. WAARSCHUWING Het net n acht nemen van deze nstructe s levensgevaarljk c.q. levensbedregend of kan voor levensgevaarljke verwondngen zorgen. PAS OP! Het net n acht nemen van deze nstructe kan leden tot mddelzware of lchte verwondngen. AANWIJZING Het net n acht nemen van deze aanwjzng kan leden tot beschadgng van de motor of andere egendommen. Bovenden bevat de gebruksaanwjzng andere belangrjke tekstplaatsen, de door het woord PAS OP! gekenmerkt zjn.

7 3.1 Operatonele zekerhed WAARSCHUWING Knderen en jongeren onder de 18 jaar mogen de machne net bedenen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen n het kader van een opledng en onder toezcht van deskundgen c. q coach of mentor de machne wel gebruken. Leest U de gebruksaanwjzng en motorhandboek zorgvuldg door en maak u vertrouwd met alle bedenngsonderdelen van de machne. Een verkeerde bedenng of het gebruk door onervaren personen kan gevaar opleveren. NOOIT toestaan dat ongeschoold personeel evenals personen onder de 18 jaar de machne gebruken. De gebrukers van deze machne moeten vertrouwd zjn met de machne en de rsco s kennen. NOOIT de motor of de utlaat bj een lopende motor of kort na het utzetten aanraken. Deze onderdelen worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken. ALTIJD orgnele accessores/onderdelen gebruken. Het gebruk van andere hulpmddelen of accessores en onderdelen kunnen tot onherstelbare schade van de machne leden maar ook voor u een gevaar opleveren. NOOIT de machne zonder de beschermkap voor de aandrjfrem gebruken. Vrj toegankeljke aandrjfremen kunnen een groot gevaar voor de gebruker en omstanders opleveren. NOOIT de machne zonder toezcht laten draaen. ALTIJD vaststellen dat de gebruker van de machne bekend s met alle velghedsvoorschrften, gebruksaanwjzngen, en regels ter voorkomng van verwondngen of gezondhed schade. ALTIJD persoonljke beschermngsmddelen dragen (PBM). - Gehoorbeschermng dragen om de rsco s van doofhed te beperken. - Mond en neus-beschermngsmddelen ter vermnderng van de rsco s bj het nademen van stofdeeltjes. - Ogen en gezchtsbeschermng om de rsco s van o.a. oogletsel te beperken. - Altjd professonele (leren) handschoenen dragen bj het gebruk van de machne. - Velghedsschoenen c.q. velghedslaarzen voorzen van een zool voor utstekende grp een stalenneus en beenbeschermng beschermen U tegen verwondngen en zorgen ervoor dat u stabel kunt staan/werken. - Werkkledng van stevg materaal welke ook nog eens brandvertragende egenschappen heeft. ALTIJD bj het bedenen van de machne gehoorbeschermng dragen. WAARSCHUWING: Lawaa kan slecht voor u gezondhed zjn. Wanneer het toegestane geludsnveau van 85 db(a) wordt overschreden, moet gehoorbeschermng worden gedragen. ALTIJD de brandstofkraan sluten als u de machne net gebrukt. NOOIT de choke gebruken om de motor te stoppen. ALTIJD de machne netjes opbergen als hj net gebrukt wordt. Kes voor een velge opbergplaats zodat de machne net door onbevoegden n werkng kan worden gesteld. Plaats de machne net buten of n vochtge rumte. ALTIJD voor het n gebruk nemen alle beschermhulpstukken en beschermonderdelen goed controleren zodat ze optmaal kunnen functoneren.

8 - Controleer of beweegbare onderdelen probleemloos functoneren en net klemmen en net beschadgd zjn. Deze onderdelen moeten aan alle voorwaarden voldoen om een velg en probleemloos gebruk van de machne te garanderen. - Beschadgde beschermkappen/hulpstukken moeten door een Lumag erkende reparatedenst worden gerepareerd of vervangen worden, zover er nets anders over n de gebruksaanwjzng wordt aangegeven. ALTIJD voor n gebruk name de gebruksaanwjzng lezen. Aanwjzngen m.b.t. gevaar, waarschuwngen en velghedsmaatregelen moet u altjd n acht nemen om het rsco van persoonljke schade of schade n het algemeen of fouteve servcewerkzaamheden te mnmalseren. 3.2 Velghed bj gebruk van verbrandngsmotoren GEVAAR Verbrandngsmotoren veroorzaken tjdens het gebruk en bj het tanken een gevaarljke stuate. Let U goed op de waarschuwngen en daarmee samenhangend de velghedsvoorschrften n deze gebruksaanwjzng. Als u deze waarschuwngen en velghedvoorschrften net n acht neemt kan dt zware verwondngen en zelfs dodeljke ongelukken leden. Laat deze motormachne NIET bnnen n een garage of afgesloten rumte draaen. De afvoergassen van de motor bevatten het gftge koolmonoxde. Het zch begeven n een rumte met koolmonoxde kan tot bewustelooshed leden en zelfs dodeljk zjn. Gebruk de machne NIET n de nabjhed van een open vlam/vuur. Rookt u a.u.b. NIET n de nabjhed van de trlplaat. Controleer ALTIJD benzneledngen, tankafdchtng, en de benznetank op lekkage of scheuren. De machne mag met dergeljke mankementen net n gebruk worden genomen. Tank de machne NIET bj, terwjl de motor nog heet s of nog loopt. Vul de brandstof tank ALTIJD bj n een goed geventleerde rumte. Vul de tank NIET bj n de buurt van een open vlam/vuur. Rook NIET tjdens het tanken. Knoe GEEN brandstof tjdens het bjvullen. Let erop, dat U na het tanken ALTIJD de tankdop terugplaatst en goed vastdraat. 3.3 Servcevelghed WAARSCHUWING Ondeskundg onderhoud of het net sgnaleren van een probleem c.q. het net oplossen van een probleem kan tjdens het trllen voor gevaarljke stuates zorgen. Gebrukt u alleen een regelmatg en just onderhouden machne. Alleen zo kunt u ervan utgaan dat u uw machne velg, deskundg en storngsvrj kunt gebruken. En dat voor langere tjd. De machne NIET n draaende stuate schoonmaken, onderhouden, afstellen of repareren. Beweegbare onderdelen kunnen zware verwondngen veroorzaken. Voor onderhoud en reparate werkzaamheden ALTIJD de ontstekngskap en de bouge verwjderen. Het plotselng starten van de machne wordt hermee voorkomen. GEEN Benzne of andere ontvlambare oplosmddelen voor het rengen van de machne gebruken. Benzne- en oplosmddel dampen kunnen exploses veroorzaken.

9 In de nabjhed van de utlaat GEEN paper, karton of geljkwaardg materaal neerleggen. Door de heet geworden utlaat kan een brandhaard ontstaan. Beschadgde of te vervangen machne onderdelen ALTIJD door orgnele onderdelen vervangen. ALTIJD de tankdop regelmatg op dchthed controleren. De stckers op de machne waarschuwen voor gevaren. De machne ALTIJD schoon houden en beschadgde waarschuwngsstckers vervangen. 3.4 Gebrukte aanwjzng- en waarschuwngssymbolen AANW IJZI NG De machne wordt geleverd zonder motorole! Voor het n gebruk nemen van deze machne eerst de machne van motorole voorzen. Als u geen motorole bjvult kan dt tot schade aan de motor leden de net meer te herstellen s. LET OP GEVAAR! De utlaatgassen van deze motor bevat koolmonoxde. Net n een afgesloten rumte gebruken. Voor het n gebruk nemen de gebruksaanwjzng doorlezen. Roken s verboden! De motor van httebronnen, vonken en vlammen verwjderd houden. Benzne s uterst brandbaar en explosef. Voor het tanken, de motor utzetten en afkoelen laten. VERPLICHT Voor ngebrukname de gebruksaanwjzng lezen anders verhoogt zch het verwondnggevaar voor de gebruker en andere personen. Draag velghedsschoenen c.q. velghedslaarzen met zolen voorzen van een goed grp en stalenneuzen en beenbeschermers. WAARSCHUWING * Als u wordt gegrepen door een draaende rem kan dt tot ernstge verwondng aan de handen leden. Altjd de beschermkap over de aandrjfrem plaatsen.

10 * Hete bovenkant! Het aanraken kan tot brandwonden ljden. Onderhoud, reparate en schoonmaakwerkzaamheden altjd bj een afgekoelde motor utvoeren. LET OP! * Hefpunt/ Verbndngspunt GASHENDEL Schlpad betekent LANGZAAM of STATIONAIR draaen KONIJN betekent VOL GAS of SNEL LOPEN TYPE PLAATJE Voorzen van modelnummer, bouwjaar en serenummer. Bj bestellngen van onderdelen c.q. servce nformate altjd deze nformate doorgeven.

11 4. Bedenngselementen Trlplaat A) Inklapbare duwboom B) Aandrjfrem/ beschermkap C) Beschermng frame D) Bodemplaat E) Trlmechansme F) Console G) Bevestgngsbout voor de motor H) Aandrjfmotor I) Ophangng J) Gas regelng hendel Motor 1 Instelknop startmechansme/contactschakelaar 2 Trekstarter 3 Terugloop mechansme 4 Choke hendel 5 Brandstofkraan 6 Luchtflter 7 Bouge 8 Utlaat 9 Gashendel 10 Tankdop 11 Brandstoftank 12 Bout t.b.v. weglopen van de ole 13 Oletankdop /pelstok 14 Luchtflterdeksel 15 Paperflter patroon 16 Schumstof flterpatroon 17 Pakkng 18 Afdchtrng 19 Opvangbak 20 Bougesleutel 21 Toerental afstel schroef 5. MACHINE TRANSPORT WAARSCHUWING Voor het transport c.q. het opbergen (bnnen), de motor van de machne laten afkoelen, om brandgevaar te vermjden Wees er zeker van dat personen door het weggljden of omvallen van de machne of door het weg geslngerd worden machne onderdelen geen gevaar lopen. Bj transport altjd de motor utschakelen en de motor laten afkoelen. Brandstofkraan sluten (afbeeldng 8), d.w.z. op de stand OFF zetten en de machne loodrecht verplaatsen, om brandstof c.q. olelekkage te voorkomen.

12 Bj een transport over een langere afstand moet de brandstoftank (11)volledg worden leeg gemaakt. Voor het transport van de trlplaat alleen geschkte hefwerktugen gebruken de een mnmale draaglast hebben van 120kg. De machne bj transport (n een wagen) beschermen tegen wegrollen, weggljden en omvallen en altjd goed vastzetten met spanbanden of touw. AANWIJZING Voor het verplaatsen of transporteren van trlplaten bjv. met een heftruck geschkte hefmddelen (kabel, haken) gebruken en vastzetten op de aangewezen plaats. Zorg ervoor dat de heftruck/ hefmddelen genoeg hefvermogen hebben en stabel kunnen staan. 5.1 Mechansch heffen Wees er voor het heffen zeker van dat het hefapparaat geschkt s (ze technsche gegevens) om de machne te kunnen dragen/opheffen. Geschkte hefhaken aan de ophangng (I) bevestgen en voorzchtg begnnen met het heffen om verwondngen te voorkomen. Jezelf NOOIT onder de opgeheven materalen bevnden. 5.2 Het transport van de machne over de grond. Het onderstel verlcht het transport van de trlplaat. Door het kantelen/ drukken van de machne aan duwboom en met behulp van een 2 e persoon- kan het onderstel aan de bodemplaat worden vastgehaakt. LET OP: Gebruk het onderstel alleen op vaste en vlakke ondergrond en voor korte afstanden. 5.3 Opslag Opslag van de trlplaat voor een maand of langer: Vul en stenen van de bodemplaat (D) verwjderen. Luchtflter (2) schoonmaken of bj sterke vervulng of beschadgng c.q. beschadgng vervangen. Clnder vnnen schoonmaken Motorole vervangen. Trlplaat en motor ter beschermng van stof afdekken en op een droge en schone plaats opslaan.

13 6. MONTAGE 6.1 Montage van de duwboom 1. De duwboom op daarvoor bestemde plaats (O) bevestgen doormddel van de meegeleverde bouten, slutrngen en borgmoeren (X). 2. Bede Ster greepknoppen (Y) van buten naar bnnen draaen. Bj het trllen s de duwboom aan bede zjden vast te zetten, als de stergreep knoppen er compleet worden ngedraad. Bj opslag van de trlplaat bede stergreep knoppen ets losdraaen, daarna kan de duwboom eenvoudg worden ngeklapt.

14 6.2 Montage- Gas regelng hendel Montage s tap 1 Gas regelng hendel aan de door u gewenste kant (lnks of rechts) bevestgen. Montage s tap 2 Vleugelmoer (A) op het luchtflterhus losdraaen en afdekkap verwjderen. Montage s tap 3 Vleugelmoer (B) op het luchtflter losdraaen en de luchtflter unt verwjderen.

15 Mont a ge s t a p 4 Alle bouten losdraaen en de bodemplaat van het luchtflterhus verwjderen. Mont a ge s t a p 5 Bout (C) van kabelhouder losdraaen. Kabel door de klem steken en met de bout (C) vastzetten. Gas regelng hendel schroef (D) losdraaen en de kabel (bnnendraad) door de openng steken en met bout (D) goed vastzetten.

16 7. INGEBRUIKNAME LET OP Leeszor gvul d g de ve l ghe dsvoor schr f t en ( z e ve l ghe dsvoor schr f t en ). 7.1 AANBEVOLEN BRANDSTOF Voor deze motor s alleen loodvrje normaal benzne (met een research octaangehalte van 91 of hoger) geschkt. Gebruk alleen verse, schone brandstof. Water of vul n de benzne beschadgt het brandstofsysteem. (Afbeeldng 3) Tank nhoud: 3,6 Lter Tank alleen n een goed ventleerde rumte en met een net draaende motor. Als de motor nog warm s moet u deze voor het tanken eerst laten afkoelen. Tank noot n een gebouw waar de benznedampen vlammen of vuurvonken kunnen bereken. WAARSCHUWING Benzne s uterst brandbaar en explosef. Er kunnen door het gebruk van brandstoffen verbrandngen, brandwonden of andere verwondngen ontstaan. Motor utschakelen en verwjdert houden van vlammen, vonken of httebronnen. Alleen n de butenlucht tanken. Gemorste benzne drect verwjderen. 7.2 VOOR INGEBRUIKNAME AANW IJZI NG De eerste ngebrukname moet de Motorole worden bjgevuld! Inden u geen of te weng ole gebrukt kan dt tot onherstelbare schade van de motor leden. In dt geval zjn zowel de verkoper als de fabrkant net aansprakeljk voor garante clams. (Afbeeldng ) I n de handelver kr j gbar e mot or ol e gebr u ken metde spec f cat es10w -30 of 10W-40. Ol eschr oef dop ( 13)u tde mot orverwjderen. Mot or ol e b j vul l en t othetzchtbaar n de ole nlaat staat (= onderkant van de ole -nlaat/ ngang) Benodgde hoeveelhed ongeveer 0,6 lter. Net over vullen. Controleert u voor het starten van de motor: de mot or ol e st and de br andstofhoeveelhed stand de tank moet mnstens halfvol zjn de t oest and van hetl ucht f l t er de t oest and van de br andst of l e d ngen de van bu t enafz cht bar e schr oef / boutver b nd ngen.k j k ofal l esgoed vastz t! 7.3 Motor starten (Afbeeldng 5 10) Brandstofkraan(5) openen door deze naar rechts te schuven. I n een koude t oest and de chokehendel( 4) naarl nkszet t en op CLOSE /GESLOTEN. I n een war me toestand de chokehendel( 4)naarrecht s zetten op OPEN. Gashendel (9) ets naar lnks schuven. Contact schakel aar( 1)op ON /AAN zetten. Zachtjes aan de Trekstarter (2) trekken, tot er weerstand voelbaar s en dan krachtg aan de trekstarter trekken en langzaam weer laten oprollen. Choke (4)openen tjdens het warmlopen van de motor.

17 Gashendel (9) om te begnnen met de werkzaamheden volledg open zetten of afstellen op het gewenste motor toerental. 7.4 Motor utschakelen (Afbeeldng ) Gashendel( 9) n de stat ona rst and SLOW /LANGZAAM naarr echts schu ven. Contactschakelaar Aanslutend de brandstof kraan ( 5)om afte sl u ten naarl nks schu ven op OFF /UIT. ( 1) op OFF / UI T zetten. 7.5 Gebruk Laat de motor op volle toeren draaen, gebruk daarvoor de gas regelng hendel (J).Daarbj zal de trlplaat zch vanzelf naar voren bewegen bj een normale snelhed. Bj hoogteverschllen moet u de trlplaat lchtjes voorwaarts duwen. Bj afdalngen de trlplaat engszns tegenhouden om de snelhed te doen afnemen. LET OP Bj hoogteverschllen onderaan de stjgng begnnen. Een stjgng de men probleemloos bergopwaarts aankan, s bergafwaarts ook zonder gevaar ut te voeren. De gebruker mag noot met zjn gezcht bergafwaarts staan. AANW IJZI NG Een maxmaal stjgng percentage van 20 mag noot overschreden worden. Een overschrjdng van dt percentage kan tot een utval van de motor leden door gebrek aan smerng en utendeljk tot grote schade aan de motor. 7.6 Aanbevelngen voor verdchtng werkzaamheden. Vochtghed of een extreem onvaste bodem zorgen voor een gernge hechtng van de trlplaat. Daardoor verhoogt de kans op ongelukken. Om een optmale verdchtng te bewerkstellgen zjn afhankeljk van de bodemomstandgheden zoals vochtghed, korrelghed etc. 3 4 herhalngsbewegngen aan te raden. (dus 3 tot 4 keer over het zelfde oppervlakte bewegen) Een bodem met teveel vochtghed (drassg) kan toch een goede verdchtng ondergaan. Laat n dt geval de bodem eerst goed opdrogen. Een zeer droge bodem zorgt voor hevge stofontwkkelng bj hert werken met een trlplaat. Door de bodem eerst nat te maken wordt de verdchtng verbeterd en hoeft u mnder onderhoud te plegen aan het luchtflter. AANW IJZI NG De trlplaat net op een beton ondergrond of andere harde ondergrond gebruken. In dergeljke stuates begnt de trlplaat nameljk te sprngen n plaats van te trlen, wat uteraard schade veroorzaakt aan de plaat en de motor.

18 Trllen met een rubbermat. Met een rubbermat verhndert U beschadgng van uw plaat en de te trllen stenen. Bj verdchtngwerkzaamheden op grnd, zand, korrelge bodems moet u de rubbermat verwjderen. Verdchten zonder rubbermat. Word de trlplaat zonder rubbermat gebrukt, moet u de bouten n de daarvoor aanwezge gaten draaen om beschadgng van de draad voor deze bouten te voorkomen. 8. ONDERHOUD WAARSCHUWING Onderhoudswerkzaamheden alleen met een net draaende motor utvoeren. Voor het werken met en verwjderen van oude ole, flters en rengngsmddelen zjn de wetteljke voorschrften n acht te nemen. Na het beëndgen van de onderhoudswerkzaamheden moet u controleren of gebrukte gereedschappen opgeborgen zjn en de beschermkappen weer aangebracht zjn. Voor het starten moet u er zeker van zjn dat zch nemand n het gevaarberek van de motor of machne bevndt.

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 9kN

Handleiding trilplaat 9kN Handleiding trilplaat 9kN 1. INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie en werkwijzen voor een veilig gebruik en onderhoud van dit model. Voor uw eigen veiligheid en het beschermen tegen verwondingen

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Dräger Bodyguard Serie. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Dräger Bodyguard Sere Index Techncal Manual Deel 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

RP110HP. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

RP110HP. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl RP110HP Trilplaat Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing Trilplaat RP110HP Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften

Inleiding. Voor iedere rit. RITCHEY Gebruiksaanwijzing. Voor de eerste rit Gebruik volgens de voorschriften RITCHEY Gebruksaanwjzng Welen, snelspanners, butenbanden, bnnenbanden, velglnt en remblokjes Belangrjke opmerkngen over gebruk, verzorgng, onderhoud en montage Inhoud Inledng 1 Voor de eerste rt Gebruk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053

SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING. Koeleenheid: FCS4053 SU12 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING Koeleenhed: FCS4053 Lees de handledng en het hoofdstuk "Voor uw velghed" alvorens met het apparaat te werken. Bewaar de handledng bj de machne.

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PSS 7000 Series. Technical Manual. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PSS 7000 Seres Index Techncal Manual Hoofdstuk 1 Inledng en velghedswaarschuwngen Hoofdstuk 2 Productbeschrjvng Hoofdstuk 3 Functonele beschrjvng en werkngsprncpe Hoofdstuk

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Inhoudsopgave 1. Velghed...

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK RACEFIETS

FIETSHANDBOEK RACEFIETS PURE CYCLING FIETSHANDBOEK RACEFIETS 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Belangrjk! Montagehandledng pagna 12. Lees voor de eerste rt de pagna s 4-11.! Uw fets en

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649)

Reinigingshandleiding Pura fresco (648 & 649) Uw verantwoordeljkhed voor perfect koffegenot Geneten van een perfecte kop koff e verest een perfect gerengde koff emachne. Verhoog de kwaltet van uw product! Reng uw koffemachne mnmaal een keer per dag

Nadere informatie

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Inhoudsopgave 1. Velghed... 14 1.1 Beoogd

Nadere informatie

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048

A600. vertaling van de originele handleiding. Koffiemachine: FCs4043 - Koeleenheid: FCs4048 A600 vertaling van de originele handleiding Koffemachne: FCs03 - Koeleenhed: FCs08 lees de gebruksaanwjzng en het hoofdstuk Voor uw velghed alvorens met de machne te werken. Bewaar de gebruksaanwjzng bj

Nadere informatie

RP75. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

RP75. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl RP75 Trilplaat Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Trilplaat RP-75 BELANGRIJKE AANWIJZING Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KM800. VEEGMACHINE (3 in 1) Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

KM800. VEEGMACHINE (3 in 1) Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl KM800 VEEGMACHINE (3 in 1) Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing VEEGMACHINE KM800 BELANGRIJKE AANWIJZING Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele

Nadere informatie

Billy Goat Force Blower

Billy Goat Force Blower Billy Goat Force Blower Gebruikshandleiding Lankhaar Techniek B.V. De korten Bruggert 5 Telefoon : 0416-355770 4266 ER Eethen Fax : 0416-355779 E-mail: info@lankhaartechniek.nl www.lankhaartechniek.nl

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Handleiding trilplaat 11kN

Handleiding trilplaat 11kN Handleiding trilplaat 11kN 1. 2. 3. INHOUDSOPGAVE Inleiding Doelgericht gebruik Veiligheidsvoorschriften 3.1 Algemene veiligheidsvoorschriften 3.2 Operationele zekerheid 3.3 Veiligheid bij gebruik

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF

FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF PURE CYCLING FIETSHANDBOEK SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dt s een aanvullende handledng voor de Canyon Speedmax CF. Raadpleeg altjd het

Nadere informatie

VP60. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

VP60. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl VP60 Trilplaat Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Trilplaat VP60 Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat U doormiddel van

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

tesa professionele producten voor de vakman

tesa professionele producten voor de vakman tesa professonele producten voor de vakman Professonele oplossngen voor bouw, renovate en decoratewerk ASSORTIMENT Kleven s ons vak. Extreme omstandgheden tesa 4600 Xtreme Condtons Beplesterngstapes voor

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

RPi15D. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

RPi15D. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl RPi15D Trilplaat Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Trilplaat voorwaarts lopend. Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat U

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen.

Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen. GEBRUIKSAANWIJZING KAWASAKI GE 900A 400 WATT AGGREGAAT / GENERATOR Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gebruik

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 AR270P Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 Veiligheidsinstructies 1. Lees eerst de handleiding alvorens men de machine monteert en gebruikt. 2. Hou de machine buiten het bereik van kinderen

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

RP350DE. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

RP350DE. Trilplaat. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl RP350DE Trilplaat Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Trilplaat (voorwaarts en achterwaarts lopend. Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie