Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52"

Transcriptie

1 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS

2 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Afdelng TM en AT, Zee en Delta Voorschrften voor MARS

3 Colofon Utgegeven door: Rjkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, T&TM, Zee en Delta Informate: Telefoon: E-mal: Postadres Postbus HV Rjswjk (ZH Bezoekadres: Lange Kleweg GK Rjswjk (ZH Utgevoerd door: J.W. Kk, H. Keyser, B-J. F. de Waard, J. Wunker, J. Groels, A. Etz Opmaak: Datum: J.P.L. Groels, A. Etz 5 maart 2014 Status: defntef Versenummer: 2.52 Voorschrften voor MARS

4 Inhoudsopgave MARS op sleephopperzugers... 7 Hstore MARS... 7 MARS op sleephopperzugers Algemeen Inledng Te leveren sgnalen Optoneel aan te beden sgnalen Hardware, software en netwerk Tolerantes Berekenngen Pelkokers Drukopnemers en depgangsbepalng Inledng Technsche specfcates drukopnemers Rchtljnen voor aantal en postonerng drukopnemers Nveauopnemers en ladngnveaubepalng Inledng Technsche specfcates ladngnveauopnemers Rchtljnen voor aantal en postonerng nveauopnemers Berekenngen voor depgang- en ladngnveaubepalng Berekenngen algemeen Beunoppervlak ut de metngen van de beunsensoren Vlak schatten door de metngen van de depgangssensoren Ballastwaterbepalng Inledng Technsche specfcates voor ballasttanknveau- of drukopnemers Rchtljnen voor postonerng ballasttanknveau- of drukopnemers Baggerstatusbepalng Baggercyclus en bepalngsmomenten Baggercyclus Specfcates statusndcatoren Voorschrften voor een statusndcatorenmatrx Dataoverdracht Inledng Specfcates systemen voor sgnaaltransport Scheepsgegevens Inledng Voorschrften m.b.t. waterverplaatsngsgegevens Voorschrften m.b.t. beunnhoudgegevens Voorschrften m.b.t. ballasttankgegevens Scheepsconfgurates Voorschrften voor MARS

5 9.1 Relates tussen nterfaces Bestandsformaten Systeemcontroles Theoretsch Leegschp (TLS bepalng Waterres Zugkopdeptecontrole Ballasttankcontrole Taken en verantwoordeljkheden Appendx A. Begrppenljst Appendx B. Symbolenljst Appendx C. Berekenngen C.1. Bepalng trm/trm norm C.2. Massa sleephopperzuger na walpersen (zand C.3. Berekenng van hoeveelhed slb (TDS volgens de methode van de gezogen ladng C.4. Berekenng van hoeveelhed zand [m 3 ] C.5. Berekenng hoeveelhed TDS bj waterres C.6. Bepalng depgang ut de sgnalen van de drukopnemers C.7. Vlak ftten door 3 of meer beun/depgang sensoren C.8. Berekenng TDS of m 3 per baggersesse (rekenmethode geladen: C.9. Berekenng TDS of m 3 per baggersesse (rekenmethode gelost: Appendx D. Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem D.1. Interface-dentfcate en dagrammen D.2. Serële nterface (E D.3. Schpnterface (E D.4. Checksum berekenng Appendx E. Voorbeelden tekstbestanden schpconfgurate E.2. Carènematrx E.3. Beuntabel E.4. Ballasttanktabel Appendx F. Hardware-, software- en netwerkveresten Appendx G. Beheer op afstand en ondersteunng op afstand Appendx H. Defaultwaarden systeemcontroles Appendx I. Checklst scheepsgegevens Appendx J. Lteratuurljst Voorschrften voor MARS

6 Leeswjzer: In dt document wordt aangegeven hoe het MARS werkt (hoofdstuk 1, wat er benodgd s voor een goed werkend systeem (overge hoofdstukken, welke sgnalen door de opdrachtnemer geleverd moeten worden en welke esen aan deze sgnalen gesteld worden. Er wordt ook aangegeven welke overge gegevens door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverd denen te worden. Daarnaast wordt aangegeven hoe op hoofdljnen de hoeveelhed TDS of M 3 zand wordt berekend. In dt document wordt net aangegeven hoe het systeem op een project gebrukt gaat worden. Deze afspraken denen door de contractpartjen gemaakt en vastgelegd te worden en zjn onderdeel van het contract van het betreffende project. Voorschrften voor MARS

7 MARS op sleephopperzugers Hstore MARS Op oude zelschepen was de mars een halfrond verbndngsplatform rond de top van de ondermast. Het dent om aan het stengewant (het verlengstuk van een mast de nodge spredng of spattng en steun te geven (fguur 1. De mars werd ook gebrukt als utkjk en als werkplatform voor de marsgasten de n de tugage werkten. Een deel van het lopend want werd vanaf de mars bedend. Oude marsen waren nets anders dan een korf (mars, marskramer of ton (kraaennest de op de top van de mast werd geplaatst als observate- en gevechtspost. In de 16e eeuw was de benamng voor een schp met meerdere marsen meersschp (meers = mars. Rjkswaterstaat heeft ervoor gekozen om het montorng en regstrate systeem dat aan boord van sleephopperzugers wordt gebrukt te vernoemen naar de mars op oude zelschepen omdat Rjkswaterstaat het systeem ook als een soort mars (lees:observatepost gebrukt om het baggerproces te montoren en data te regstreren. fguur 1 Afbeeldng van de mars [H.A. Underhll, Marteme Encyclopede, Voorschrften voor MARS

8 MARS op sleephopperzugers Het MARS (Montorng and Regstraton System s een meet- en regstratesysteem waarmee het baggerproces van een sleephopperzuger gevolgd kan worden. Verschllende aspecten van het baggerproces worden gemontord zoals onder andere cyclustjden, de hoeveelhed ladng, de geografsche poste van de hopper. De bepalng van de hoeveelhed ladng vndt plaats op bass van massa en volume van de gebaggerde ladng. Herbj wordt de massa van de ladng bepaald met behulp van depgangssensoren en het volume van de ladng met behulp van ladngnveausensoren. Het systeem kan de berekende hoeveelhed ladng weergeven n tonnen droge stof (TDS, 1 ton = 1000 kg voor bjvoorbeeld vaargeulonderhoud of n kubeke meters zand voor bjvoorbeeld vooroever- en strandsuppletes. De eenhed waarmee gerekend wordt s afhankeljk van het project en zal n het contract worden bepaald. MARS zal n de toekomst ook op ander matereel kunnen worden ngezet. Te denken s aan kraanschepen, ploegschepen en waternjectevaartugen. Vooralsnog s MARS alleen beschkbaar voor sleephopperzugers. Voorschrften voor MARS

9 1 Algemeen Inledng In dt hoofdstuk wordt globaal aangegeven welke sgnalen en scheepsgegevens door de opdrachtnemer verstrekt moeten worden; welke esen aan hardware en software gesteld worden; met welke aannames en tolerantes er bnnen het systeem gewerkt wordt. In paragraaf 1.6 wordt utgelegd hoe de verschllende gemeten waarden n een berekenng gebrukt worden, om tot een verrekenbare hoeveelhed ladng te komen. Herbj wordt ondersched gemaakt tussen verrekenbare hoeveelheden n kubeke meter (m 3 bj een ladng zand; tonnen droge stof (TDS bj een ladng slb. 1.2 Te leveren sgnalen De sgnalen, de heronder en n 1.3 beschreven worden, moeten gecombneerd worden tot één databercht. Een dergeljk bercht dent gegenereerd te worden door een systeem voor sgnaalvoorbewerkng Baggerstatus Voor de bepalng van de baggerstatus waarn de sleephopperzuger zch bevndt (bjvoorbeeld leegvaren, zugen, volvaren of storten moet aan het MARS een statussgnaal worden aangeboden. Detals: Hoofdstuk 6: Baggerstatusbepalng; Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Depgang Voor de bepalng van de massa van de ladng dent aan het MARS een aantal sgnalen te worden aangeleverd. Deze sgnalen geven de hydrostatsche druk weer, gemeten door drukopnemers n voor- en achterschp. Detals: Hoofdstuk 2: Drukopnemers en depgangsbepalng; Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Beunnveau Voor de bepalng van het volume van de ladng n het beun van de sleephopperzuger dent aan het MARS een aantal sgnalen te worden aangeleverd. Deze sgnalen geven de afstand weer van de ladng n het beun ten opzchte van het referentevlak, gemeten door de nveauopnemers. Detals: Hoofdstuk 3: Nveauopnemers en ladngnveaubepalng Voorschrften voor MARS

10 Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Nveau addtonele beunen Voor de bepalng van het volume van eventueel aanwezge addtonele klene beunen denen aan het MARS sgnalen te worden aangeleverd. Detals: Hoofdstuk 3: Nveauopnemers en ladngnveaubepalng Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Ballast Voor de bepalng van de correcte op de massa van de sleephopperzuger ten gevolge van het nnemen of utpompen van ballastwater dent aan het MARS per ballasttank één sgnaal te worden aangeleverd. Dt sgnaal geeft het door metng vastgestelde nveau n de ballasttank weer. Bj meerdere operatonele ballasttanks dent per ballasttank een sgnaal te worden aangeleverd aan het MARS. Er kunnen meerdere tanks worden ngelezen. Voor alle tanks denen peltabellen te worden aangeleverd. Detals: Hoofdstuk 5: Ballastwaterbepalng; Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem; Poste van het schp De poste van het baggerschp dent aan het MARS aangeleverd te worden mddels twee sgnalen. Eén sgnaal voor de eastng en één sgnaal voor de northng. Deze coördnaten denen aangeleverd te worden n UTM met als projecte ETRS89. De nauwkeurghed van het plaatsbepalngssysteem, moet klener zjn dan ten meter, gebaseerd op de absolute metng van de postes. De update snelhed van het systeem moet klener of geljk zjn aan 1 seconde. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Depte zugkoppen De depte van de zugkop(pen dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal per aanwezge zugkop. Deze sgnalen geven de depte van de hel van de zugkop ten opzchte van de waterljn weer. Herbj s het sgnaal naar beneden ten opzchte van de waterljn negatef. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Getjwaarde De getjwaarde dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal. Dt sgnaal geeft de getjwaarde (werkeljke waterhoogte ten opzchte van het referentevlak (NAP, MSL, etc. weer. Het te gebruken referentevlak s contractueel geregeld. Elke mnuut dent de getjwaarde te worden geactualseerd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. Voorschrften voor MARS

11 1.2.9 Headng De headng (kompaskoers van de hopper dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. 1.3 Optoneel aan te beden sgnalen Voor de utvoerng van bepaalde baggerwerken kan contractueel worden vastgelegd welke optonele sgnalen denen te worden aangeleverd aan het MARS. Heronder worden de sgnalen beschreven de aan het MARS kunnen worden aangeboden Mengselsnelhed De snelhed van het opgezogen mengsel n elke zugbus dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Mengselconcentrate De concentrate van het opgezogen mengsel n elke zugbus dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal per aanwezge zugbus. Er wordt ondersched gemaakt voor hoppers de werken n slb en hoppers de werken n zand. Hoppers de werken n slb hebben voor de vsualsate van hun producte zelf concentratemeters nodg. Van de schepen wordt voor het MARS gevraagd de data van de concentratemeters n de strng op te nemen. Voor hoppers de werken n het zand kan de aannemer kezen of er een concentratemeter wordt opgenomen n de zugkanalen. De projectbegeleders gebruken de metngen van de concentratemeters onder andere om te bepalen of er daadwerkeljk gezogen wordt of net. In het contract kan zjn bepaald dat een kortng wordt opgelegd, als buten het vak gezogen wordt. De eerste ndcate s de status laden. Voorts of de hopper zch n de locate bevndt de s aangewezen als wnlocate. Inden de hopper zch buten de locate bevndt wordt gekeken naar de depte van de zugkop. Als de depte een bodemberoerng zou kunnen opleveren wordt ook gekeken naar de mengselconcentrate. Inden het sgnaal voor mengselconcentrate net aanwezg s kan dt sgnaal net meewegen om te voorkomen dat de opdrachtnemer een kortng krjgt opgelegd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Vacuüm Het vacuüm n de zugbus, gemeten vóór de pomp, kan aan het MARS worden aangeleverd als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. Voorschrften voor MARS

12 1.3.4 AMOB Het sgnaal van het Arm Mengsel Over Boord systeem kan aan het MARS worden aangeleverd als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Zandpomp Het sgnaal van de zandpomp aan of ut kan aan het MARS worden aangeleverd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Walperspomp Het sgnaal van de walperspomp aan of ut kan aan het MARS worden aangeleverd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Pjp voor het gat Het sgnaal van de Pjp voor het gat kan aan het MARS worden aangeleverd. De aanleverng gebeurt als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Stand Overflow Het sgnaal van de stand van de overflow kan aan het MARS worden aangeleverd als één sgnaal per overflow. Het sgnaal geeft de hoogte van de overflow boven de bass. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Bodemdeuren Dt sgnaal kan aan MARS worden geleverd als één sgnaal per beun. Het geeft de stuate bodemdeuren open of dcht. Inden er één of meerdere bodemdeuren geopend zjn geeft het systeem de status open en nden alle deuren dcht zjn geeft het systeem de status dcht. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. 1.4 Hardware, software en netwerk Voor de data nwnnng aan boord en de berekenng van de hoeveelhed m 3 zand of TDS, de presentate ervan op een beeldscherm, het prnten van de resultaten en het versturen van data zjn aan boord mnmaal twee computers noodzakeljk: Eén machne s de MARS-server. Deze server voert alle berekenngen ut en slaat meetdata op n een database. Ook draat op deze machne een web-server de de MARS webste beschkbaar stelt. Voorschrften voor MARS

13 Daarnaast zjn er een of meer clënt computers noodzakeljk. Met een clënt computer s het mogeljk om de webste van MARS te bekjken en hermee de MARS applcate te bedenen. De mnmale esen aan deze computers, randapparatuur, software en netwerk zjn opgenomen n Appendx F. 1.5 Tolerantes Storten Tolerantes voor het MARS De bepalng van de massa van het lege schp vndt plaats aan het end van de baggerstatus storten. Een betrouwbare bepalng van de massa kan alleen worden utgevoerd als aan de volgende condtes s voldaan: Na het storten s het verschl tussen het nveau van het water n het beun en het omgevngswater van het schp gedurende 30 seconden klener dan 0,20 meter. De maxmale spredng van het verschl tussen het bnnennveau en het butennveau tjdens het storten s klener dan 0,05 meter ten opzchte van het gemddelde nveauverschl gedurende de laatste 50 seconden. Mocht heraan net worden voldaan dan kan de massa van het lege schp alsnog bepaald worden op het moment van de overgang van storten naar leegvaren of voor aanvang zugen Theoretsch Leegschp bepalng Gedurende de theoretsch leegschp bepalng (jkng gelden de volgende default voorwaarden: Het gemddelde nveauverschl tussen het water n het beun en het omgevngswater moet tjdens het jken 60 seconden lang onafgebroken klener of geljk zjn aan 0,10 meter. Gedurende deze 60 seconden moet aan de trm/trm norm worden voldaan Trm/trm controle Gedurende een aantal momenten tjdens de baggercyclus, nameljk tjdens de theoretsch leegschp bepalng (TLS-bepalng en tjdens de waterres, vndt een controle plaats van de gemeten trm n het beun en de gemeten trm van het butenwater. De trm n het beun wordt gemeten door mddel van de nveauopnemers n het beun en de trm van het schp door mddel van de drukopnemers. Als tolerante van het trm/trm verschl wordt per schp een scheepsafhankeljke norm gehanteerd. Voor de formule ze C Zugkopdepte De metng van de zugkopdepte moet gemddeld nauwkeurger zjn dan 0,25 meter (default waarde. Dt moet bljken ut de specfcates van het toegepaste meetsysteem; de controlemetng van de zugkopdepte. Deze controles zjn geïntegreerd n het MARS en kunnen, nden gewenst, vanut het MARS worden utgevoerd Massa reducteljn Om een systematsche controle mogeljk te maken van de bepalng van de massa van het lege schp s een theoretsche benaderng van de massa van het lege schp geïntroduceerd. Deze theoretsche massa van het lege schp wordt vastgesteld met behulp van een tjdljn, de zogenoemde Massa reducteljn. Voorschrften voor MARS

14 Het begnpunt van deze tjdljn s het resultaat van de Theoretsch leegschp bepalng. De geschatte massavermnderng schp n de tjd n ton per uur geeft het verloop van deze tjdljn. Met behulp hervan kan op eder moment na de Theoretsch leegschp bepalng een theoretsche massa van het lege schp worden bepaald. Na de bepalng van de actuele massa van het lege schp, na het lossen van de ladng, wordt deze massa getoetst aan de theoretsche massa van het lege schp (Massa reducteljn. Herbj geldt als tolerante, dat de actuele massa net meer dan 1% lager mag zjn dan de theoretsche massa op bass van de Massa reducteljn. Inden de tolerante wordt overschreden wordt de theoretsche massa -1% als massa van het lege schp gehanteerd Waterres Doel De juste werkng van het MARS controleren. Ofwel een maat te hebben waarmee de gehele confgurate van de nstrumentate voor het MARS-systeem getest kan worden. Utvoerng Tjdens de waterres wordt het beun van de sleephopperzuger geladen met omgevngswater. Geldghed Een rchtljn voor de geldghed van een waterres s 100 dagen. Als er een goede reden voor s, kan de contractbegeleder besluten om hervan af te wjken. Waterresnorm Theoretsch dent het MARS bj de utvoerng van een waterres 0 (nul Ton Droge Stof aan te geven. Het systeem heeft echter geen 100% nauwkeurghed vanwege onnauwkeurghed van sensoren, afwjkng van soorteljke massa van het water, etc. Daarom s een bepaalde afwjkng toegestaan. Deze toegestane afwjkng wordt de waterresnorm genoemd. Deze norm s scheepsafhankeljk Bepalng Waterresnorm (Monte Carlo smulate De flosofe van de bepalng van de norm s smuleren (sneller dan de werkeljkhed van een aantal waterrezen ( waarhed De norm wordt bepaald met behulp van een zogenaamde Monte Carlo smulate. In zo n smulate wordt allereerst de massa leegschp afwjkng bj een theoretsch leegschp bepalng gesmuleerd met wllekeurg getrokken (vandaar Monte Carlo sensorafwjkngen en soorteljke massa van het water. Vervolgens wordt het beun n 360 stappen gevuld, waarbj bj elke stap de TDS afwjkng wordt berekend gebaseerd op wllekeurg getrokken sensorafwjkngen en soorteljke massa van het water. Ut de statstek van de verschllen tussen waarhed en Monte Carlo n de berekende TDS (deze hoort 0 te zjn wordt de norm bepaald. (twee sgma. Dt s de fluctuate de kan optreden als gevolg van de sensorafwjkngen. Deze smulate wordt 1000 keer herhaald, ofwel er worden 1000 waterrezen gesmuleerd. Met een aanname van een normale verdelng wordt de grens aangegeven waarbnnen 95% van de utkomsten vallen. Deze grens s de waterresnorm. Bj berekenng van de waterresnorm wordt een aantal statstsche parameters ngevoerd. Deze parameters worden gebrukt om verstorngen op de Voorschrften voor MARS

15 ngangssgnalen te genereren om utendeljk een afwjkng van de theoretsche 0 TDS te krjgen. Parameter Mu Sgma Range 95% betrouwbaarhed Soorteljke massa water Volume ballastwater Druksensoren Beunsensoren 1,015 ton/m ,005 1,025 ton/m 3 ton/m 3 Volume ballastwater op tjdstp t (m 3 Druk depgangssensoren op tjdstp t (Pa Beunnveau op tjdstp t (cm 0,5 % van max. (m 3-1% - +1% 250 Pa -500 Pa Pa m m m Leegschp 1 1 % -0, ,02 tabel 1 Statsche parameters bj berekenng van de waterres norm Verder wordt er bj de berekenng van de waterres norm utgegaan van de volgende omgevngscondtes: Massa leegschp: Soorteljke massa water: 1,015 ton/m 3 Soorteljke massa sedment: 2,600 ton/m 3 Vullng ballastwater: opgegeven massa leegschp door opdrachtnemer 50% van max. Voor de TDS berekenng tjdens de waterres wordt verwezen naar appendx C.5. Gedurende de utvoerng van de gehele waterres, waarbj het beun voor 95% gevuld moet worden met omgevngswater, moet de TDS waarde voor mnstens 95 % van de tjd bnnen de waterresnorm lggen. (Ze fguur 2 fguur 2 Toetsng waterresnorm Systeemparameters baggersubstante slb Vaste systeemparameters n het systeem zjn de soorteljke massa s van de verschllende meda waarmee gerekend wordt. Onderstaande parameters worden gebrukt om de hoeveelhed slb utgedrukt n TDS te kunnen berekenen: omgevngswater soorteljke massa van het omgevngswater (ton/m 3 vaste stof soorteljke massa van het korrelmateraal, de droge stof (ton/m 3 Voorschrften voor MARS

16 Voor de soorteljke massa van het omgevngswater wordt ondersched gemaakt tussen de zuglocate en de stortlocate. De soorteljke massa van de vaste stof wordt afhankeljk van de locate van de zuglocate bepaald. De soorteljke massa van het omgevngswater en het korrelmateraal wordt van te voren vastgesteld door de contractbegeleder van het ut te voeren project en s afhankeljk van de projectlocate Systeemparameters baggersubstante zand Vaste systeemparameters n het systeem zjn de soorteljke massa s van de verschllende meda waarmee gerekend wordt. Onderstaande parameters worden gebrukt om de hoeveelhed zand utgedrukt n m 3 te kunnen berekenen: omgevngswater soorteljke massa van het omgevngswater (ton/m 3 zand soorteljke massa van het zandpakket n het beun nclusef porënwater (ton/m 3 Voor de soorteljke massa van het omgevngswater wordt ondersched gemaakt tussen het zugvak en de stortlocate. De soorteljke massa van het omgevngswater wordt van tevoren vastgesteld door de contractbegeleder van het ut te voeren project en s afhankeljk van de projectlocate. De soorteljke massa van het zandpakket n het beun wordt vastgesteld aan de hand van handmatge beunpelngen, de steekproefsgewjs worden utgevoerd door de toezchthouder van de opdrachtgever en de gemeten waarden door het MARS. Deze waarde s de tune-factor van het systeem. Voor aanvang van het werk zal een door de contractbegelederbepaalde waarde van b.v. 1,950 ton/m 3 voor de soorteljke massa van het zandpakket aangenomen worden. Gedurende de utvoerng van de werkzaamheden zal de werkeljke gemddelde waarde van de soorteljke massa zand (SMZ bepaald worden met behulp van de handmatge beunpelngen en de gemeten waarden door het MARS. De contractbegeleder beslst n overleg met de opdrachtnemer welke handmatge beunpelngen meedoen bj de bepalng van de tunefactor. De werkeljk gemddelde SMZ-waarde zal vervolgens gebrukt worden voor de bepalng van de hoeveelhed zand voor alle rezen n de perode waarop dt gemddelde betrekkng heeft. 1.6 Berekenngen Massa van de sleephopperzuger Metng van hydrostatsche druk ter plaatse van het voor- en achterschp met behulp van drukopnemers. Omrekenng van deze drukken naar depgang met gebrukmakng van de soorteljke massa van het omgevngswater en de zwaartekrachtversnellng. Bepalng gemddelde depgang en trmlggng afhankeljk van de exacte postonerng van de drukopnemers. Bepalng hoeveelhed waterverplaatsng door mddel van blneare nterpolate. Hervoor worden depgang, trm en de bj de sleephopperzuger behorende Carène-matrx gebrukt. De Carène-matrx wordt eventueel gecorrgeerd voor doorbugng. Voorschrften voor MARS

17 Bepalng massa ballastwater: Volume van ballastwater vermengvuldgd met de soorteljke massa van het ballastwater. Bepalng massa sleephopperzuger door waterverplaatsng te vermengvuldgen met de soorteljke massa van het omgevngswater en hervan de massa van het ballastwater af te trekken. Tjdens de bepalngsmomenten mogen geen handelngen plaatsvnden de een juste hoeveelhedbepalng kunnen beïnvloeden Massa sleephopperzuger na laden De massa van de geladen sleephopperzuger wordt gedurende een perode van 25 seconden voor en 25 seconden na de statusovergang van laden naar volvaren bepaald. Als verrekenbare groothed wordt het afgetopt gemddelde genomen van de berekende massa over deze perode. Dt houdt n dat de grootste waarde en de laagste waarde net meegenomen worden n de bepalng van het gemddelde. fguur 3 Afgetopt gemddelde bj bepalng van massa na zugen Massa sleephopperzuger na storten Tjdstp De massa van de geloste sleephopperzuger wordt bepaald als er (nog een open verbndng bestaat tussen het water n het laadrum en het omgevngswater (dus als de losopenngen geopend zjn het gemddelde nveauverschl tussen het water n het beun en het omgevngswater 30 seconden lang onafgebroken klener of geljk s aan 0,20 [m]. Rekenmethode Bj storten wordt het beunvolume net bepaald met de beunsensoren, maar met de depgangssensoren. De massa van de lege sleephopperzuger wordt bepaald door de massa te vermnderen met de massa van water, dat op dat moment n het beun aanwezg s. De massa van deze hoeveelhed water wordt bepaald ut het volume n het beun, vermengvuldgd met de soorteljke massa van het omgevngswater. Voorschrften voor MARS

18 Het volume n het beun wordt bepaald ut de gemddelde depgang, de geometre van het schp en de beunnhoudstaat. Als verrekenbare groothed wordt het afgetopt gemddelde genomen van de berekende massa over een perode van 50 seconden. Gedurende de gehele fase storten wordt deze waarde berekend (voortschrjdend gemddelde over 50 seconden frst n frst out prncpe. De laagst berekende waarde waar tevens aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal gebrukt worden voor de hoeveelhedbepalng Massa sleephopperzuger na walpersen Baggersubstante slb De massa van de lege sleephopperzuger wordt berekend met behulp van de waarde van de waterverplaatsng op het moment van de statusovergang van walpersen naar leegvaren en de soorteljke massa van het omgevngswater. Na walpersen s het mogeljk om een stort te maken. Dt houdt n dat na het walpersen de losopenngen geopend worden zodat er een tweede stortsesse wordt gemaakt. Het bepalen van de massa van de sleephopper na een tweede stort vndt plaats conform de n beschreven procedure Massa sleephopperzuger na storten. Of het maken van een tweede stort na walpersen s toegestaan, s echter afhankeljk van het project en zal door de contractbegeleder per project worden bepaald. Baggersubstante zand Bj baggersubstante zand wordt er na walpersen geen geldg leegschp bepaald omdat er na het walpersen vaak nog water en restladng n het beun aanwezg s. Een geldg leegschp kan bepaald worden door tjdens het leegvaren van de volgende res een extra stortsesse ut te voeren, waarbj het bepalen van de massa van de sleephopper plaatsvndt conform de n beschreven procedure Massa sleephopperzuger na storten. Of het maken van een extra stort na walpersen s toegestaan, s afhankeljk van het project en zal door de contractbegeleder per project worden bepaald. Inden de losopenngen net geopend (mogen worden wordt de massa van de lege sleephopperzuger bepaald tjdens de statusovergang van leegvaren naar zugen. Bj baggersubstante zand dent er n het beun een meetbare hoeveelhed water aanwezg te zjn. Voor zand wordt dan ook het gewcht van het water n het beun n mnderng gebracht. Ze formule C Volume van de ladng Het volume van de ladng wordt bepaald aan de hand van de gemddelde vullng van het beun. Door plaatsng van meerdere nveauopnemers boven het beun wordt op evenzoveel plaatsen de afstand gemeten tussen het ladngnveau en het referentevlak van de beunnhoudstaat. Met de gemddelde afstand kan het volume van de ladng ut de beunnhoudstaat worden bepaald. Het MARS maakt gebruk van de meetresultaten van een aantal nveauopnemers verdeeld over het beun. De nveauopnemers bepalen de afstand vanaf het referentevlak van de beunnhoudstaat tot aan de ladng. Door de resultaatwaarden van de ndvduele nveauopnemers wordt een best ft vlak berekend door mddel van een klenste kwadraten methode (ze C.7. met gebrukmakng van de geometre van het beun en de postes van de nveauopnemers. Het gemddelde ladngnveau wordt bepaald n het hart van het beun op dt vlak. Met dt gemddelde nveau wordt het volume van de ladng ut de beunnhoudstaat bepaald. Voorschrften voor MARS

19 Het volume van de geladen sleephopperzuger wordt gedurende een perode van 25 seconden voor en 25 seconden na de statusovergang van zugen naar volvaren bepaald. Als verrekenbare groothed wordt het afgetopt gemddelde genomen van het berekende volume over deze perode. Dt houdt n dat de grootste waarde en de klenste waarde net worden meegenomen n de bepalng van het gemddelde. Bjzonderheden baggersubstante slb Voor de hoeveelhedsbepalng n tonnen-droge-stof voor de baggersubstante slb geldt, nden de sleephopperzuger s voorzen van een open beun: Als de gemeten beunnhoud op het moment van bepalen groter s dan de maxmale beunnhoud, wordt n de formule voor de hoeveelhed tonnen-drogestof het beunvolume vervangen door de maxmale beunnhoud. Dat geldt voor bede plaatsen n de formule, zowel de ladng als verderop. Ze formule 3, Berekenng van hoeveelhed droge stof en formule 8, Berekenng van hoeveelhed TDS bj waterres. Dt s heronder nader toegelcht. Voor de te hanteren maxmale beunnhoud n m 3 ten behoeve van de verrekenng n tonnen droge stof (baggersubstante slb geldt het volgende: Open beun: De beunnhoud behorende bj de maxmale stand van de overflow verhoogd met 30% van het beunoppervlak ter hoogte van deze maxmale stand van de overflow maal de resterende hoogte tussen de bovenste stand van de overflow en de beunrand tot een maxmum van 1,00 m: mn((hoogtebeunrand - MaxOverflow;1m * 30% * BB * LB HoogteBeunrand: Laagste punt van de beunrand; MaxOverflow: Laagste overvloenveau met de overflow n de hoogste stand; BB: Breedte beun; LB: Lengte beun. Enkelvoudge of meervoudge dchte beunen: Maxmale beunnhoud volgens de beuntabellen. Beunnhouden volgens de beuntabel afgegeven door een beëdgd jkopnemer of een Classfcatebureau. Tjdens de bepalngsmomenten mogen geen handelngen plaatsvnden de een juste hoeveelhedsbepalng kunnen beïnvloeden Berekenng van hoeveelhed slb (TDS Methode van bepalng De netto hoeveelhed TDS (tonnen droge stof wordt vastgesteld met behulp van de methode van gezogen ladng (fguur 4. Bj toepassng van deze methode wordt de massa van de ladng bepaald ut het verschl van de massa van de sleephopperzuger na het zugen n de betreffende baggercyclus en na het lossen van de ladng n de voorgaande baggercyclus. Voorschrften voor MARS

20 fguur 4 Bepalng van massa sleephopperzuger volgens methode van gezogen ladng Voor de formules ze C Berekenng van hoeveelhed zand (m Methode van bepalng De verrekenbare hoeveelhed m 3 zand, van de door de sleephopperzuger utgevoerde werkzaamheden, wordt bepaald met behulp van de methode van geloste ladng (fguur 5. De contractbegeleder kan er echter ook voor kezen om de verrekenbare hoeveelhed zand te bepalen met behulp van de methode van gezogen ladng (fguur 4. Bj toepassng van de methode geloste ladng wordt de massa van de ladng bepaald ut het verschl van de massa van de sleephopperzuger na het zugen en na het lossen van de ladng. Als de massa van de sleephopperzuger na walpersen of ranbowen bepaald moet worden, wordt n fguur 4 en fguur 5 de massa van de lege hopper bepaald tjdens de statusovergang van leegvaren naar zugen n plaats van de massabepalng drect na het lossen. fguur 5 Bepalng van massa sleephopperzuger volgens methode van geloste ladng Voor de formules ze C.4 Voorschrften voor MARS

Voorschriften voor MARS Versie 1.7

Voorschriften voor MARS Versie 1.7 abcdefgh Voorschriften voor MARS Versie 1.7 (Monitoring And Registration System) 30 juni 2009 abcdefgh Voorschriften voor MARS Versie 1.7 (Monitoring And Registration System) Rijkswaterstaat Noordzee Afdeling

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen) 2 E n g l s h Englsh

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie