Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52"

Transcriptie

1 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS

2 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Afdelng TM en AT, Zee en Delta Voorschrften voor MARS

3 Colofon Utgegeven door: Rjkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, T&TM, Zee en Delta Informate: Telefoon: E-mal: Postadres Postbus HV Rjswjk (ZH Bezoekadres: Lange Kleweg GK Rjswjk (ZH Utgevoerd door: J.W. Kk, H. Keyser, B-J. F. de Waard, J. Wunker, J. Groels, A. Etz Opmaak: Datum: J.P.L. Groels, A. Etz 5 maart 2014 Status: defntef Versenummer: 2.52 Voorschrften voor MARS

4 Inhoudsopgave MARS op sleephopperzugers... 7 Hstore MARS... 7 MARS op sleephopperzugers Algemeen Inledng Te leveren sgnalen Optoneel aan te beden sgnalen Hardware, software en netwerk Tolerantes Berekenngen Pelkokers Drukopnemers en depgangsbepalng Inledng Technsche specfcates drukopnemers Rchtljnen voor aantal en postonerng drukopnemers Nveauopnemers en ladngnveaubepalng Inledng Technsche specfcates ladngnveauopnemers Rchtljnen voor aantal en postonerng nveauopnemers Berekenngen voor depgang- en ladngnveaubepalng Berekenngen algemeen Beunoppervlak ut de metngen van de beunsensoren Vlak schatten door de metngen van de depgangssensoren Ballastwaterbepalng Inledng Technsche specfcates voor ballasttanknveau- of drukopnemers Rchtljnen voor postonerng ballasttanknveau- of drukopnemers Baggerstatusbepalng Baggercyclus en bepalngsmomenten Baggercyclus Specfcates statusndcatoren Voorschrften voor een statusndcatorenmatrx Dataoverdracht Inledng Specfcates systemen voor sgnaaltransport Scheepsgegevens Inledng Voorschrften m.b.t. waterverplaatsngsgegevens Voorschrften m.b.t. beunnhoudgegevens Voorschrften m.b.t. ballasttankgegevens Scheepsconfgurates Voorschrften voor MARS

5 9.1 Relates tussen nterfaces Bestandsformaten Systeemcontroles Theoretsch Leegschp (TLS bepalng Waterres Zugkopdeptecontrole Ballasttankcontrole Taken en verantwoordeljkheden Appendx A. Begrppenljst Appendx B. Symbolenljst Appendx C. Berekenngen C.1. Bepalng trm/trm norm C.2. Massa sleephopperzuger na walpersen (zand C.3. Berekenng van hoeveelhed slb (TDS volgens de methode van de gezogen ladng C.4. Berekenng van hoeveelhed zand [m 3 ] C.5. Berekenng hoeveelhed TDS bj waterres C.6. Bepalng depgang ut de sgnalen van de drukopnemers C.7. Vlak ftten door 3 of meer beun/depgang sensoren C.8. Berekenng TDS of m 3 per baggersesse (rekenmethode geladen: C.9. Berekenng TDS of m 3 per baggersesse (rekenmethode gelost: Appendx D. Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem D.1. Interface-dentfcate en dagrammen D.2. Serële nterface (E D.3. Schpnterface (E D.4. Checksum berekenng Appendx E. Voorbeelden tekstbestanden schpconfgurate E.2. Carènematrx E.3. Beuntabel E.4. Ballasttanktabel Appendx F. Hardware-, software- en netwerkveresten Appendx G. Beheer op afstand en ondersteunng op afstand Appendx H. Defaultwaarden systeemcontroles Appendx I. Checklst scheepsgegevens Appendx J. Lteratuurljst Voorschrften voor MARS

6 Leeswjzer: In dt document wordt aangegeven hoe het MARS werkt (hoofdstuk 1, wat er benodgd s voor een goed werkend systeem (overge hoofdstukken, welke sgnalen door de opdrachtnemer geleverd moeten worden en welke esen aan deze sgnalen gesteld worden. Er wordt ook aangegeven welke overge gegevens door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverd denen te worden. Daarnaast wordt aangegeven hoe op hoofdljnen de hoeveelhed TDS of M 3 zand wordt berekend. In dt document wordt net aangegeven hoe het systeem op een project gebrukt gaat worden. Deze afspraken denen door de contractpartjen gemaakt en vastgelegd te worden en zjn onderdeel van het contract van het betreffende project. Voorschrften voor MARS

7 MARS op sleephopperzugers Hstore MARS Op oude zelschepen was de mars een halfrond verbndngsplatform rond de top van de ondermast. Het dent om aan het stengewant (het verlengstuk van een mast de nodge spredng of spattng en steun te geven (fguur 1. De mars werd ook gebrukt als utkjk en als werkplatform voor de marsgasten de n de tugage werkten. Een deel van het lopend want werd vanaf de mars bedend. Oude marsen waren nets anders dan een korf (mars, marskramer of ton (kraaennest de op de top van de mast werd geplaatst als observate- en gevechtspost. In de 16e eeuw was de benamng voor een schp met meerdere marsen meersschp (meers = mars. Rjkswaterstaat heeft ervoor gekozen om het montorng en regstrate systeem dat aan boord van sleephopperzugers wordt gebrukt te vernoemen naar de mars op oude zelschepen omdat Rjkswaterstaat het systeem ook als een soort mars (lees:observatepost gebrukt om het baggerproces te montoren en data te regstreren. fguur 1 Afbeeldng van de mars [H.A. Underhll, Marteme Encyclopede, Voorschrften voor MARS

8 MARS op sleephopperzugers Het MARS (Montorng and Regstraton System s een meet- en regstratesysteem waarmee het baggerproces van een sleephopperzuger gevolgd kan worden. Verschllende aspecten van het baggerproces worden gemontord zoals onder andere cyclustjden, de hoeveelhed ladng, de geografsche poste van de hopper. De bepalng van de hoeveelhed ladng vndt plaats op bass van massa en volume van de gebaggerde ladng. Herbj wordt de massa van de ladng bepaald met behulp van depgangssensoren en het volume van de ladng met behulp van ladngnveausensoren. Het systeem kan de berekende hoeveelhed ladng weergeven n tonnen droge stof (TDS, 1 ton = 1000 kg voor bjvoorbeeld vaargeulonderhoud of n kubeke meters zand voor bjvoorbeeld vooroever- en strandsuppletes. De eenhed waarmee gerekend wordt s afhankeljk van het project en zal n het contract worden bepaald. MARS zal n de toekomst ook op ander matereel kunnen worden ngezet. Te denken s aan kraanschepen, ploegschepen en waternjectevaartugen. Vooralsnog s MARS alleen beschkbaar voor sleephopperzugers. Voorschrften voor MARS

9 1 Algemeen Inledng In dt hoofdstuk wordt globaal aangegeven welke sgnalen en scheepsgegevens door de opdrachtnemer verstrekt moeten worden; welke esen aan hardware en software gesteld worden; met welke aannames en tolerantes er bnnen het systeem gewerkt wordt. In paragraaf 1.6 wordt utgelegd hoe de verschllende gemeten waarden n een berekenng gebrukt worden, om tot een verrekenbare hoeveelhed ladng te komen. Herbj wordt ondersched gemaakt tussen verrekenbare hoeveelheden n kubeke meter (m 3 bj een ladng zand; tonnen droge stof (TDS bj een ladng slb. 1.2 Te leveren sgnalen De sgnalen, de heronder en n 1.3 beschreven worden, moeten gecombneerd worden tot één databercht. Een dergeljk bercht dent gegenereerd te worden door een systeem voor sgnaalvoorbewerkng Baggerstatus Voor de bepalng van de baggerstatus waarn de sleephopperzuger zch bevndt (bjvoorbeeld leegvaren, zugen, volvaren of storten moet aan het MARS een statussgnaal worden aangeboden. Detals: Hoofdstuk 6: Baggerstatusbepalng; Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Depgang Voor de bepalng van de massa van de ladng dent aan het MARS een aantal sgnalen te worden aangeleverd. Deze sgnalen geven de hydrostatsche druk weer, gemeten door drukopnemers n voor- en achterschp. Detals: Hoofdstuk 2: Drukopnemers en depgangsbepalng; Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Beunnveau Voor de bepalng van het volume van de ladng n het beun van de sleephopperzuger dent aan het MARS een aantal sgnalen te worden aangeleverd. Deze sgnalen geven de afstand weer van de ladng n het beun ten opzchte van het referentevlak, gemeten door de nveauopnemers. Detals: Hoofdstuk 3: Nveauopnemers en ladngnveaubepalng Voorschrften voor MARS

10 Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Nveau addtonele beunen Voor de bepalng van het volume van eventueel aanwezge addtonele klene beunen denen aan het MARS sgnalen te worden aangeleverd. Detals: Hoofdstuk 3: Nveauopnemers en ladngnveaubepalng Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Ballast Voor de bepalng van de correcte op de massa van de sleephopperzuger ten gevolge van het nnemen of utpompen van ballastwater dent aan het MARS per ballasttank één sgnaal te worden aangeleverd. Dt sgnaal geeft het door metng vastgestelde nveau n de ballasttank weer. Bj meerdere operatonele ballasttanks dent per ballasttank een sgnaal te worden aangeleverd aan het MARS. Er kunnen meerdere tanks worden ngelezen. Voor alle tanks denen peltabellen te worden aangeleverd. Detals: Hoofdstuk 5: Ballastwaterbepalng; Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem; Poste van het schp De poste van het baggerschp dent aan het MARS aangeleverd te worden mddels twee sgnalen. Eén sgnaal voor de eastng en één sgnaal voor de northng. Deze coördnaten denen aangeleverd te worden n UTM met als projecte ETRS89. De nauwkeurghed van het plaatsbepalngssysteem, moet klener zjn dan ten meter, gebaseerd op de absolute metng van de postes. De update snelhed van het systeem moet klener of geljk zjn aan 1 seconde. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Depte zugkoppen De depte van de zugkop(pen dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal per aanwezge zugkop. Deze sgnalen geven de depte van de hel van de zugkop ten opzchte van de waterljn weer. Herbj s het sgnaal naar beneden ten opzchte van de waterljn negatef. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Getjwaarde De getjwaarde dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal. Dt sgnaal geeft de getjwaarde (werkeljke waterhoogte ten opzchte van het referentevlak (NAP, MSL, etc. weer. Het te gebruken referentevlak s contractueel geregeld. Elke mnuut dent de getjwaarde te worden geactualseerd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. Voorschrften voor MARS

11 1.2.9 Headng De headng (kompaskoers van de hopper dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. 1.3 Optoneel aan te beden sgnalen Voor de utvoerng van bepaalde baggerwerken kan contractueel worden vastgelegd welke optonele sgnalen denen te worden aangeleverd aan het MARS. Heronder worden de sgnalen beschreven de aan het MARS kunnen worden aangeboden Mengselsnelhed De snelhed van het opgezogen mengsel n elke zugbus dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Mengselconcentrate De concentrate van het opgezogen mengsel n elke zugbus dent aan het MARS aangeleverd te worden als één sgnaal per aanwezge zugbus. Er wordt ondersched gemaakt voor hoppers de werken n slb en hoppers de werken n zand. Hoppers de werken n slb hebben voor de vsualsate van hun producte zelf concentratemeters nodg. Van de schepen wordt voor het MARS gevraagd de data van de concentratemeters n de strng op te nemen. Voor hoppers de werken n het zand kan de aannemer kezen of er een concentratemeter wordt opgenomen n de zugkanalen. De projectbegeleders gebruken de metngen van de concentratemeters onder andere om te bepalen of er daadwerkeljk gezogen wordt of net. In het contract kan zjn bepaald dat een kortng wordt opgelegd, als buten het vak gezogen wordt. De eerste ndcate s de status laden. Voorts of de hopper zch n de locate bevndt de s aangewezen als wnlocate. Inden de hopper zch buten de locate bevndt wordt gekeken naar de depte van de zugkop. Als de depte een bodemberoerng zou kunnen opleveren wordt ook gekeken naar de mengselconcentrate. Inden het sgnaal voor mengselconcentrate net aanwezg s kan dt sgnaal net meewegen om te voorkomen dat de opdrachtnemer een kortng krjgt opgelegd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Vacuüm Het vacuüm n de zugbus, gemeten vóór de pomp, kan aan het MARS worden aangeleverd als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. Voorschrften voor MARS

12 1.3.4 AMOB Het sgnaal van het Arm Mengsel Over Boord systeem kan aan het MARS worden aangeleverd als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Zandpomp Het sgnaal van de zandpomp aan of ut kan aan het MARS worden aangeleverd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Walperspomp Het sgnaal van de walperspomp aan of ut kan aan het MARS worden aangeleverd. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Pjp voor het gat Het sgnaal van de Pjp voor het gat kan aan het MARS worden aangeleverd. De aanleverng gebeurt als één sgnaal per aanwezge zugbus. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Stand Overflow Het sgnaal van de stand van de overflow kan aan het MARS worden aangeleverd als één sgnaal per overflow. Het sgnaal geeft de hoogte van de overflow boven de bass. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem Status Bodemdeuren Dt sgnaal kan aan MARS worden geleverd als één sgnaal per beun. Het geeft de stuate bodemdeuren open of dcht. Inden er één of meerdere bodemdeuren geopend zjn geeft het systeem de status open en nden alle deuren dcht zjn geeft het systeem de status dcht. Detals: Appendx D: Interface tussen datalogger en MARS boordsysteem. 1.4 Hardware, software en netwerk Voor de data nwnnng aan boord en de berekenng van de hoeveelhed m 3 zand of TDS, de presentate ervan op een beeldscherm, het prnten van de resultaten en het versturen van data zjn aan boord mnmaal twee computers noodzakeljk: Eén machne s de MARS-server. Deze server voert alle berekenngen ut en slaat meetdata op n een database. Ook draat op deze machne een web-server de de MARS webste beschkbaar stelt. Voorschrften voor MARS

13 Daarnaast zjn er een of meer clënt computers noodzakeljk. Met een clënt computer s het mogeljk om de webste van MARS te bekjken en hermee de MARS applcate te bedenen. De mnmale esen aan deze computers, randapparatuur, software en netwerk zjn opgenomen n Appendx F. 1.5 Tolerantes Storten Tolerantes voor het MARS De bepalng van de massa van het lege schp vndt plaats aan het end van de baggerstatus storten. Een betrouwbare bepalng van de massa kan alleen worden utgevoerd als aan de volgende condtes s voldaan: Na het storten s het verschl tussen het nveau van het water n het beun en het omgevngswater van het schp gedurende 30 seconden klener dan 0,20 meter. De maxmale spredng van het verschl tussen het bnnennveau en het butennveau tjdens het storten s klener dan 0,05 meter ten opzchte van het gemddelde nveauverschl gedurende de laatste 50 seconden. Mocht heraan net worden voldaan dan kan de massa van het lege schp alsnog bepaald worden op het moment van de overgang van storten naar leegvaren of voor aanvang zugen Theoretsch Leegschp bepalng Gedurende de theoretsch leegschp bepalng (jkng gelden de volgende default voorwaarden: Het gemddelde nveauverschl tussen het water n het beun en het omgevngswater moet tjdens het jken 60 seconden lang onafgebroken klener of geljk zjn aan 0,10 meter. Gedurende deze 60 seconden moet aan de trm/trm norm worden voldaan Trm/trm controle Gedurende een aantal momenten tjdens de baggercyclus, nameljk tjdens de theoretsch leegschp bepalng (TLS-bepalng en tjdens de waterres, vndt een controle plaats van de gemeten trm n het beun en de gemeten trm van het butenwater. De trm n het beun wordt gemeten door mddel van de nveauopnemers n het beun en de trm van het schp door mddel van de drukopnemers. Als tolerante van het trm/trm verschl wordt per schp een scheepsafhankeljke norm gehanteerd. Voor de formule ze C Zugkopdepte De metng van de zugkopdepte moet gemddeld nauwkeurger zjn dan 0,25 meter (default waarde. Dt moet bljken ut de specfcates van het toegepaste meetsysteem; de controlemetng van de zugkopdepte. Deze controles zjn geïntegreerd n het MARS en kunnen, nden gewenst, vanut het MARS worden utgevoerd Massa reducteljn Om een systematsche controle mogeljk te maken van de bepalng van de massa van het lege schp s een theoretsche benaderng van de massa van het lege schp geïntroduceerd. Deze theoretsche massa van het lege schp wordt vastgesteld met behulp van een tjdljn, de zogenoemde Massa reducteljn. Voorschrften voor MARS

14 Het begnpunt van deze tjdljn s het resultaat van de Theoretsch leegschp bepalng. De geschatte massavermnderng schp n de tjd n ton per uur geeft het verloop van deze tjdljn. Met behulp hervan kan op eder moment na de Theoretsch leegschp bepalng een theoretsche massa van het lege schp worden bepaald. Na de bepalng van de actuele massa van het lege schp, na het lossen van de ladng, wordt deze massa getoetst aan de theoretsche massa van het lege schp (Massa reducteljn. Herbj geldt als tolerante, dat de actuele massa net meer dan 1% lager mag zjn dan de theoretsche massa op bass van de Massa reducteljn. Inden de tolerante wordt overschreden wordt de theoretsche massa -1% als massa van het lege schp gehanteerd Waterres Doel De juste werkng van het MARS controleren. Ofwel een maat te hebben waarmee de gehele confgurate van de nstrumentate voor het MARS-systeem getest kan worden. Utvoerng Tjdens de waterres wordt het beun van de sleephopperzuger geladen met omgevngswater. Geldghed Een rchtljn voor de geldghed van een waterres s 100 dagen. Als er een goede reden voor s, kan de contractbegeleder besluten om hervan af te wjken. Waterresnorm Theoretsch dent het MARS bj de utvoerng van een waterres 0 (nul Ton Droge Stof aan te geven. Het systeem heeft echter geen 100% nauwkeurghed vanwege onnauwkeurghed van sensoren, afwjkng van soorteljke massa van het water, etc. Daarom s een bepaalde afwjkng toegestaan. Deze toegestane afwjkng wordt de waterresnorm genoemd. Deze norm s scheepsafhankeljk Bepalng Waterresnorm (Monte Carlo smulate De flosofe van de bepalng van de norm s smuleren (sneller dan de werkeljkhed van een aantal waterrezen ( waarhed De norm wordt bepaald met behulp van een zogenaamde Monte Carlo smulate. In zo n smulate wordt allereerst de massa leegschp afwjkng bj een theoretsch leegschp bepalng gesmuleerd met wllekeurg getrokken (vandaar Monte Carlo sensorafwjkngen en soorteljke massa van het water. Vervolgens wordt het beun n 360 stappen gevuld, waarbj bj elke stap de TDS afwjkng wordt berekend gebaseerd op wllekeurg getrokken sensorafwjkngen en soorteljke massa van het water. Ut de statstek van de verschllen tussen waarhed en Monte Carlo n de berekende TDS (deze hoort 0 te zjn wordt de norm bepaald. (twee sgma. Dt s de fluctuate de kan optreden als gevolg van de sensorafwjkngen. Deze smulate wordt 1000 keer herhaald, ofwel er worden 1000 waterrezen gesmuleerd. Met een aanname van een normale verdelng wordt de grens aangegeven waarbnnen 95% van de utkomsten vallen. Deze grens s de waterresnorm. Bj berekenng van de waterresnorm wordt een aantal statstsche parameters ngevoerd. Deze parameters worden gebrukt om verstorngen op de Voorschrften voor MARS

15 ngangssgnalen te genereren om utendeljk een afwjkng van de theoretsche 0 TDS te krjgen. Parameter Mu Sgma Range 95% betrouwbaarhed Soorteljke massa water Volume ballastwater Druksensoren Beunsensoren 1,015 ton/m ,005 1,025 ton/m 3 ton/m 3 Volume ballastwater op tjdstp t (m 3 Druk depgangssensoren op tjdstp t (Pa Beunnveau op tjdstp t (cm 0,5 % van max. (m 3-1% - +1% 250 Pa -500 Pa Pa m m m Leegschp 1 1 % -0, ,02 tabel 1 Statsche parameters bj berekenng van de waterres norm Verder wordt er bj de berekenng van de waterres norm utgegaan van de volgende omgevngscondtes: Massa leegschp: Soorteljke massa water: 1,015 ton/m 3 Soorteljke massa sedment: 2,600 ton/m 3 Vullng ballastwater: opgegeven massa leegschp door opdrachtnemer 50% van max. Voor de TDS berekenng tjdens de waterres wordt verwezen naar appendx C.5. Gedurende de utvoerng van de gehele waterres, waarbj het beun voor 95% gevuld moet worden met omgevngswater, moet de TDS waarde voor mnstens 95 % van de tjd bnnen de waterresnorm lggen. (Ze fguur 2 fguur 2 Toetsng waterresnorm Systeemparameters baggersubstante slb Vaste systeemparameters n het systeem zjn de soorteljke massa s van de verschllende meda waarmee gerekend wordt. Onderstaande parameters worden gebrukt om de hoeveelhed slb utgedrukt n TDS te kunnen berekenen: omgevngswater soorteljke massa van het omgevngswater (ton/m 3 vaste stof soorteljke massa van het korrelmateraal, de droge stof (ton/m 3 Voorschrften voor MARS

16 Voor de soorteljke massa van het omgevngswater wordt ondersched gemaakt tussen de zuglocate en de stortlocate. De soorteljke massa van de vaste stof wordt afhankeljk van de locate van de zuglocate bepaald. De soorteljke massa van het omgevngswater en het korrelmateraal wordt van te voren vastgesteld door de contractbegeleder van het ut te voeren project en s afhankeljk van de projectlocate Systeemparameters baggersubstante zand Vaste systeemparameters n het systeem zjn de soorteljke massa s van de verschllende meda waarmee gerekend wordt. Onderstaande parameters worden gebrukt om de hoeveelhed zand utgedrukt n m 3 te kunnen berekenen: omgevngswater soorteljke massa van het omgevngswater (ton/m 3 zand soorteljke massa van het zandpakket n het beun nclusef porënwater (ton/m 3 Voor de soorteljke massa van het omgevngswater wordt ondersched gemaakt tussen het zugvak en de stortlocate. De soorteljke massa van het omgevngswater wordt van tevoren vastgesteld door de contractbegeleder van het ut te voeren project en s afhankeljk van de projectlocate. De soorteljke massa van het zandpakket n het beun wordt vastgesteld aan de hand van handmatge beunpelngen, de steekproefsgewjs worden utgevoerd door de toezchthouder van de opdrachtgever en de gemeten waarden door het MARS. Deze waarde s de tune-factor van het systeem. Voor aanvang van het werk zal een door de contractbegelederbepaalde waarde van b.v. 1,950 ton/m 3 voor de soorteljke massa van het zandpakket aangenomen worden. Gedurende de utvoerng van de werkzaamheden zal de werkeljke gemddelde waarde van de soorteljke massa zand (SMZ bepaald worden met behulp van de handmatge beunpelngen en de gemeten waarden door het MARS. De contractbegeleder beslst n overleg met de opdrachtnemer welke handmatge beunpelngen meedoen bj de bepalng van de tunefactor. De werkeljk gemddelde SMZ-waarde zal vervolgens gebrukt worden voor de bepalng van de hoeveelhed zand voor alle rezen n de perode waarop dt gemddelde betrekkng heeft. 1.6 Berekenngen Massa van de sleephopperzuger Metng van hydrostatsche druk ter plaatse van het voor- en achterschp met behulp van drukopnemers. Omrekenng van deze drukken naar depgang met gebrukmakng van de soorteljke massa van het omgevngswater en de zwaartekrachtversnellng. Bepalng gemddelde depgang en trmlggng afhankeljk van de exacte postonerng van de drukopnemers. Bepalng hoeveelhed waterverplaatsng door mddel van blneare nterpolate. Hervoor worden depgang, trm en de bj de sleephopperzuger behorende Carène-matrx gebrukt. De Carène-matrx wordt eventueel gecorrgeerd voor doorbugng. Voorschrften voor MARS

17 Bepalng massa ballastwater: Volume van ballastwater vermengvuldgd met de soorteljke massa van het ballastwater. Bepalng massa sleephopperzuger door waterverplaatsng te vermengvuldgen met de soorteljke massa van het omgevngswater en hervan de massa van het ballastwater af te trekken. Tjdens de bepalngsmomenten mogen geen handelngen plaatsvnden de een juste hoeveelhedbepalng kunnen beïnvloeden Massa sleephopperzuger na laden De massa van de geladen sleephopperzuger wordt gedurende een perode van 25 seconden voor en 25 seconden na de statusovergang van laden naar volvaren bepaald. Als verrekenbare groothed wordt het afgetopt gemddelde genomen van de berekende massa over deze perode. Dt houdt n dat de grootste waarde en de laagste waarde net meegenomen worden n de bepalng van het gemddelde. fguur 3 Afgetopt gemddelde bj bepalng van massa na zugen Massa sleephopperzuger na storten Tjdstp De massa van de geloste sleephopperzuger wordt bepaald als er (nog een open verbndng bestaat tussen het water n het laadrum en het omgevngswater (dus als de losopenngen geopend zjn het gemddelde nveauverschl tussen het water n het beun en het omgevngswater 30 seconden lang onafgebroken klener of geljk s aan 0,20 [m]. Rekenmethode Bj storten wordt het beunvolume net bepaald met de beunsensoren, maar met de depgangssensoren. De massa van de lege sleephopperzuger wordt bepaald door de massa te vermnderen met de massa van water, dat op dat moment n het beun aanwezg s. De massa van deze hoeveelhed water wordt bepaald ut het volume n het beun, vermengvuldgd met de soorteljke massa van het omgevngswater. Voorschrften voor MARS

18 Het volume n het beun wordt bepaald ut de gemddelde depgang, de geometre van het schp en de beunnhoudstaat. Als verrekenbare groothed wordt het afgetopt gemddelde genomen van de berekende massa over een perode van 50 seconden. Gedurende de gehele fase storten wordt deze waarde berekend (voortschrjdend gemddelde over 50 seconden frst n frst out prncpe. De laagst berekende waarde waar tevens aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal gebrukt worden voor de hoeveelhedbepalng Massa sleephopperzuger na walpersen Baggersubstante slb De massa van de lege sleephopperzuger wordt berekend met behulp van de waarde van de waterverplaatsng op het moment van de statusovergang van walpersen naar leegvaren en de soorteljke massa van het omgevngswater. Na walpersen s het mogeljk om een stort te maken. Dt houdt n dat na het walpersen de losopenngen geopend worden zodat er een tweede stortsesse wordt gemaakt. Het bepalen van de massa van de sleephopper na een tweede stort vndt plaats conform de n beschreven procedure Massa sleephopperzuger na storten. Of het maken van een tweede stort na walpersen s toegestaan, s echter afhankeljk van het project en zal door de contractbegeleder per project worden bepaald. Baggersubstante zand Bj baggersubstante zand wordt er na walpersen geen geldg leegschp bepaald omdat er na het walpersen vaak nog water en restladng n het beun aanwezg s. Een geldg leegschp kan bepaald worden door tjdens het leegvaren van de volgende res een extra stortsesse ut te voeren, waarbj het bepalen van de massa van de sleephopper plaatsvndt conform de n beschreven procedure Massa sleephopperzuger na storten. Of het maken van een extra stort na walpersen s toegestaan, s afhankeljk van het project en zal door de contractbegeleder per project worden bepaald. Inden de losopenngen net geopend (mogen worden wordt de massa van de lege sleephopperzuger bepaald tjdens de statusovergang van leegvaren naar zugen. Bj baggersubstante zand dent er n het beun een meetbare hoeveelhed water aanwezg te zjn. Voor zand wordt dan ook het gewcht van het water n het beun n mnderng gebracht. Ze formule C Volume van de ladng Het volume van de ladng wordt bepaald aan de hand van de gemddelde vullng van het beun. Door plaatsng van meerdere nveauopnemers boven het beun wordt op evenzoveel plaatsen de afstand gemeten tussen het ladngnveau en het referentevlak van de beunnhoudstaat. Met de gemddelde afstand kan het volume van de ladng ut de beunnhoudstaat worden bepaald. Het MARS maakt gebruk van de meetresultaten van een aantal nveauopnemers verdeeld over het beun. De nveauopnemers bepalen de afstand vanaf het referentevlak van de beunnhoudstaat tot aan de ladng. Door de resultaatwaarden van de ndvduele nveauopnemers wordt een best ft vlak berekend door mddel van een klenste kwadraten methode (ze C.7. met gebrukmakng van de geometre van het beun en de postes van de nveauopnemers. Het gemddelde ladngnveau wordt bepaald n het hart van het beun op dt vlak. Met dt gemddelde nveau wordt het volume van de ladng ut de beunnhoudstaat bepaald. Voorschrften voor MARS

19 Het volume van de geladen sleephopperzuger wordt gedurende een perode van 25 seconden voor en 25 seconden na de statusovergang van zugen naar volvaren bepaald. Als verrekenbare groothed wordt het afgetopt gemddelde genomen van het berekende volume over deze perode. Dt houdt n dat de grootste waarde en de klenste waarde net worden meegenomen n de bepalng van het gemddelde. Bjzonderheden baggersubstante slb Voor de hoeveelhedsbepalng n tonnen-droge-stof voor de baggersubstante slb geldt, nden de sleephopperzuger s voorzen van een open beun: Als de gemeten beunnhoud op het moment van bepalen groter s dan de maxmale beunnhoud, wordt n de formule voor de hoeveelhed tonnen-drogestof het beunvolume vervangen door de maxmale beunnhoud. Dat geldt voor bede plaatsen n de formule, zowel de ladng als verderop. Ze formule 3, Berekenng van hoeveelhed droge stof en formule 8, Berekenng van hoeveelhed TDS bj waterres. Dt s heronder nader toegelcht. Voor de te hanteren maxmale beunnhoud n m 3 ten behoeve van de verrekenng n tonnen droge stof (baggersubstante slb geldt het volgende: Open beun: De beunnhoud behorende bj de maxmale stand van de overflow verhoogd met 30% van het beunoppervlak ter hoogte van deze maxmale stand van de overflow maal de resterende hoogte tussen de bovenste stand van de overflow en de beunrand tot een maxmum van 1,00 m: mn((hoogtebeunrand - MaxOverflow;1m * 30% * BB * LB HoogteBeunrand: Laagste punt van de beunrand; MaxOverflow: Laagste overvloenveau met de overflow n de hoogste stand; BB: Breedte beun; LB: Lengte beun. Enkelvoudge of meervoudge dchte beunen: Maxmale beunnhoud volgens de beuntabellen. Beunnhouden volgens de beuntabel afgegeven door een beëdgd jkopnemer of een Classfcatebureau. Tjdens de bepalngsmomenten mogen geen handelngen plaatsvnden de een juste hoeveelhedsbepalng kunnen beïnvloeden Berekenng van hoeveelhed slb (TDS Methode van bepalng De netto hoeveelhed TDS (tonnen droge stof wordt vastgesteld met behulp van de methode van gezogen ladng (fguur 4. Bj toepassng van deze methode wordt de massa van de ladng bepaald ut het verschl van de massa van de sleephopperzuger na het zugen n de betreffende baggercyclus en na het lossen van de ladng n de voorgaande baggercyclus. Voorschrften voor MARS

20 fguur 4 Bepalng van massa sleephopperzuger volgens methode van gezogen ladng Voor de formules ze C Berekenng van hoeveelhed zand (m Methode van bepalng De verrekenbare hoeveelhed m 3 zand, van de door de sleephopperzuger utgevoerde werkzaamheden, wordt bepaald met behulp van de methode van geloste ladng (fguur 5. De contractbegeleder kan er echter ook voor kezen om de verrekenbare hoeveelhed zand te bepalen met behulp van de methode van gezogen ladng (fguur 4. Bj toepassng van de methode geloste ladng wordt de massa van de ladng bepaald ut het verschl van de massa van de sleephopperzuger na het zugen en na het lossen van de ladng. Als de massa van de sleephopperzuger na walpersen of ranbowen bepaald moet worden, wordt n fguur 4 en fguur 5 de massa van de lege hopper bepaald tjdens de statusovergang van leegvaren naar zugen n plaats van de massabepalng drect na het lossen. fguur 5 Bepalng van massa sleephopperzuger volgens methode van geloste ladng Voor de formules ze C.4 Voorschrften voor MARS

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

Tentamen van Wiskunde B voor CiT (151217) Tentamen van Statistiek voor BIT (153031) Vrijdag 27 januari 2006 van 9.00 tot uur

Tentamen van Wiskunde B voor CiT (151217) Tentamen van Statistiek voor BIT (153031) Vrijdag 27 januari 2006 van 9.00 tot uur Kenmerk: TW6/SK/5/kp Datum: 9--6 Tentamen van Wskunde B voor CT (57) Tentamen van Statstek voor BIT (533) Vrjdag 7 januar 6 van 9. tot. uur Dt tentamen bestaat ut 9 opgaven, tabellen en formulebladen.

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie Appendx F: Het Snelhed-Wegdagram, trekkracht en ndcate Om te bekjken welke prestates de locomotef n eerste nstante kan leveren wordt gebruk gemaakt van de methode de wordt besproken n het Handboek der

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Meetmethode voor het geluid van elektrische transformatoren

Meetmethode voor het geluid van elektrische transformatoren Meetmethode voor het gelud van elektrsche transormatoren De volgende document beschrjt de meet-methodologe voor geludsmetngen van (elektrsche) transormators. Deze methode s goedgekeurde door het BIM. 1.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Gegevensverwerving en verwerking

Gegevensverwerving en verwerking Gegevensverwervng en verwerkng Staalname Bblotheek - aantal stalen/replcaten - grootte staal - apparatuur - beschrjvend - varante-analyse Expermentele setup Statstek - correlate - regresse - ordnate -

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030-274 91 11, fax: 030-274 29 71

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030-274 91 11, fax: 030-274 29 71 RIVM Rapport 609021031/2005 Valdate van het model DIVOCOS M.G. Mennen en M.H. Broekman Contact: M.G. Mennen Centrum voor Inspecteonderzoek, Mleucalamteten en Drnkwater Marcel.Mennen@rvm.nl Dt onderzoek

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 3 Leerkern 4 1 Wat s model-drven development? 4 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 4 1.2 Systeemgenerate 4 1.3 Informate, presentate

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Versie 1.7

Voorschriften voor MARS Versie 1.7 abcdefgh Voorschriften voor MARS Versie 1.7 (Monitoring And Registration System) 30 juni 2009 abcdefgh Voorschriften voor MARS Versie 1.7 (Monitoring And Registration System) Rijkswaterstaat Noordzee Afdeling

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden en techieken I

Onderzoeksmethoden en techieken I Naam:... Voornaam:... Studejaar en -rchtng:... MEERKEUZEVRAGEN Onderzoeksmethoden en techeken I Examen september 000 KLAD: omcrkel op het opgaven formuler telkens HET BESTE antwoord, er s telkens 1 best

Nadere informatie

De methode tot bepaling van de x-factor voor de kwaliteitsconversietaak voor de tweede reguleringsperiode in formules

De methode tot bepaling van de x-factor voor de kwaliteitsconversietaak voor de tweede reguleringsperiode in formules Bjlage 1 De methode tot bepalng van de x-factor voor de kwaltetsconversetaak voor de tweede regulerngsperode n formules Bjlage bj het beslut van 17 me 2011 met kenmerk 103557_1/122. Inhoudsopgave 1 Inledng...

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

L 210-01. reflectie seismiek. Werkrapport CUR/COB-uitvoeringscommissie L 200 "Diepe detectie"

L 210-01. reflectie seismiek. Werkrapport CUR/COB-uitvoeringscommissie L 200 Diepe detectie L 211 Haalbaarhedsstude reflecte sesmek schufgolf Werkrapport CUR/COButvoerngscommsse L 2 "Depe detecte" Auteursrechten Alle rechten voorbehouden Nets ut deze utgave mag worden verveelvoudgd, opgeslagen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Keten Economische Statistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek Keten Economische Statistieken Centraal Bureau voor de Statstek Keten Economsche Statsteken Aan: Provnces Van: Bureau Kredo Onderwerp: Iv3 plausbltetstoetsen vana 1e kwartaal 2010 Datum: 23 maart 2010 Aanledng Provnces Het CBS toetst

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft Regelng theoretsch solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft Regelng van de Mnster van Fnancën van FM aar/0000 M, drecte Fnancële Markten, houdende regels betreffende scenaroanalyses en berekenngswze van

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Samenvatting Farmaco-epidemiologie april 2011

Samenvatting Farmaco-epidemiologie april 2011 Hoofdstuk 1 Epdemologe bestudeert de frequente van zekte. Het bestuderen van de frequente van zekte s geen doel op zch. De frequente wordt onderzocht n het kader van etologsche (oorzaak), dagnostsche,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER ' J J A A R V E R S L A G -~-,L bx - BETREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER 603 1 9 6 9 r-"...-,."> '1 2:;::;>,:,+, &,;,*A;J L,,-. -n., JAARVERSLAF - BXTREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER

Nadere informatie

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400

Importeur. Garantie. CS 400 veelzijdige verbruiksmeter. Kenmerken CS 400 CS 400 Garante CS-TEC geeft tot 24* maanden na aankoopdatum, garante op dt product, met dekkng op het materal en arbedsloon, mts aan de alle voorwaarden s voldaan. Na vaststellen van eventuele gebreken dt z.s.m.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie