Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning"

Transcriptie

1 Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V.

2 Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4) Mnstere van Economsche Zaken Vergunnngaanvraag m.b.!. het oprchten / n stand houden van een Mjnbouwwerk net zjnde een nrchtng als bedoeld n hoofdstuk 8 van de Wet mleubeheer (nvullen voorzover van toepassng) A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B B1 B2 Algemene gegevens Aanvrager: Contactpersoon: Wnnngsvergunnng: Opsporngsvergu nn ng: Blok (Contnentaal plat): Mjnbouwwerk-nstallate: Boornstallate: Kadastraal Gemeente: Bestuurljk Gemeente: Op mnder dan 200 m afstand van Buurgemeente: Coördnaten: Gelegen n gevoelg gebed of restrctegebed: Tekenngen: Andere vergunnngen: Naam: Venture F3 B.v(deel van Venture Producton Nederland BV) Adres: Krusweg 795 Hoofddorp Postcode: 2132 NG Naam: Ronad Pjtak Tel: +31- (0) Fax: +31- (0) E-mal: rpjtaklíventure-producton.com ET/EM/ blokdeel F3a F3a Producteplatform Aard: Platform voor de producte en behandelng van aardgas Naam: F3-FA Locateaandudng/Putcode: Locate F3-FA Adres: N.v.!. Naam: Gepand: Noble Scott Marks Geplande aanvangsdatum: Jul 2010 N.v.!. Secte: NB 54 59'10.0" Nee: Relevante regelgevng: - Beslut Emsse Esen Stooknstallates - Beslut mleu-effectrapportage - Beslut Rsco's Zware Ongevallen - CPR rchtljn - CFK-ekdchthedsbeslut - Nederlandse Emsse Rchtljn (NER) OL 4 54'4.6" " 12 mjl: Ja Duur: Nr's: ED50 Stuatetekenngllggng: Ze bjlage 2 Platlegrondtekenng: Ze bjlage 4 Schematsche weergave proces: Ze bjlage 1 en 3 - Bouwvergunnng Nee: - WVO-vergunnng Nee: - Overge nl.: Ja Ja Nee Nee Nee Ja (bjzondere regelng 3.3/E.11 ) - Lozngen Beslut Bodembeschermng Nee Voor: (waternjecte ) - Nederandse Rchtljn Bodem Nee Voor: - Overge:MnReg Montorng Handel n Emsserechten Bjzondere gegevens Beschrjvng van de aard van het Bedrjfstjden: contnu mjnbouwwerk: Aardgasproducte en behandeng 2-3 mnd (bjv. Defense- Voge- en Habatrchllj ngebed) Voor:nstallates " 1 MWth vanaf 2009 Voor: Mleueffectrapport voor het gasbehandelngsplatform F3-FA Voor: Voor: Nr.: Voor: Voor: luchtemsses Actvteten of processen de van be- lang kunnen zjn.v.m. eventuele nadelge gevolgen voor het mleu: Voor:NO-x emsses gasturbne Bjlage: /;\.C.t.V.!tf.e.r.!.P.r.eC..e.!!!1.e.r T.ee.9..e.p.'!!t!'..tf.c;.h..l1!e. kfè'!......u....!e3ü!a.9.f!p.a.9.!l1' u..u...u....::...st.c.k..l1.s.t'..te...!.c3.s.r:.()t().re..n...v'?'?r..e.:.'?p.":el.k:fl...u.l...u...u...' Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 2 van 4(

3 B3 ::_TE(regen_erete...1f'()rrlJs.(QJc;J _1..._-- - Waterbehandelng / ozng Ole-waterschedng + OVC 1 Gebrukte grond-/hulpstoffen en bjproducten:...u....kfè'!rrf'r.k.f.'j.cf'.9.f'f1f.ve..r!!...!ty.p.f..'?p.!1!fj.'l.u...u.u.!':'?fèv.e..e.!h..e.!d..cp.!1!''j...'f!jr.lj.k... Grondstoffen:!..._ _..._ :-Ö e tnv.t r Gas Ze bjlage 1 hoofdstuk 4 N.v.!. afvoer per pjpledng zonder tus- -_ ""--...-; "."." "..._ :'CtElrnek e!tenjlege.!d e.nfpsl g _.1._-- ;lf::::-:-:::==:: HR ZJf:::t g===:-:=:=:=jæ:-=====-: :r:==-: - Methanol Ze chemekaarten bjlage 5Tank 110 m vnl. op an- ::se:r-.al;;!eer ddec-:r=::=::::::::::::::=:ts_reer;;yse.;;e61:::::: 1 derenst.=()eelole.. ;oelt:ernjea.ertelntjl ge.welk... 4Sr_.:::::10(d7yr - Corroseremmer.;Vermoedeljk. CK 337 Tank 3 m )0 m /yr :Wordt n 2010 aangevraagd _ l "."".."...." " " " "...-.-:r Scale nhbtor Wordt n 2010 aange- Tank 13 m 'Nog onbe- mddel :8Yr a rmmet::::::::hanët :::.:::::::::... - Algenaangroewerend N.v r el1d.... =;;;;;;_;;í:::d::::;;-;;g?q:;(=-:::=_.=:d::d-"-:..-"- - Boorchemcalën demo 1 ::ço Ïìe o:rìx;:e;;t:fer::::: e:::=:=::::::::.=l:=:-:::::1....:..::::: ::::::._ - Cement jdem 1...".."."."."."--."..."-"..."..."..._...1.._..._-..._."...._.." _._._. "."_."..."....._..."."..._...---_"...".."..._... 13jet()dlJ(;1._..._.!......L---.._J. - Condensaat Kwk Ze chemekaarten N.v.t. bjlage 51 N.v.!. afvoer per pjpledng! zonder tus _......!._ sell.cp_seg......! : Zwavel' T\:v: !---. B4 B5 B6 B7 Stoffen de de ozonlaag aantasten:... Type.çK...:y.P..El..ll.t;3.'t.El...J!D.t:g.U.:J..1l.t..;3.tEl.s..(kgL...:9.p..sle9.(kgL...u...u... - CFK' s N. v. t...._... '"'"..':."..._..".._..._..._..._...._._..-..._....._......" _...._....Fl"aïorl "fvt":-... ' Maxmum capactet: - Geïnstalleerd vermogen ca. 37 MW thermsch (=ca. 13 MW elektrsch) - Gaswnnng/behandelng - Olewnnng N.v.!. Belastng van het mleu tjdens normaal bedrjf: Wjze van energeopwekkng: 2 gasmotoren en 1 deselgedreven generator 29 MW elektrsch Gasturbne voor aandrjvng compressor ca. 28 mljoen Nm3 aardgas per dag - Bodem N.v.!. 1.L.._._..._.._.....:..L:ëh Ja.-zeï'..-...T :seregstrates ys- Ze bj lage A.5.p.f'c;.!...u..Jrl:'r.d...9.r:.v.a.'!'l.u...u...jZ.fè.r.f'f1!!tr.'t!e...JR.e.'!lJc;.te.rr'a.tr.fflt1/f.r... -Water.'.jproduêïewãïer...-'Max:s:200m3jr---- CorÌlormar:9Mj;;:Tze5Tlãge Was- regen en Ca. 450 m3/jr!bouwregelng... lsp.()el""a.er_ _ - Gelud Ze bjlage 1 - Geur N.V.!. Emssebronnen (ze bjlage 1): Debet COz! CH4.....u.u..u )JN.r './YO. L...J t'?:/yr.)..jtgn./xr. L _.- -_._--..._.._... BTEX NO NO (tg:/.xr.l (tg:!.xr.l (9./() Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3.FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 3 van 35

4 - Afblaasnstallate! :-Geñ-erâto : j '=-Zu germoorereek.l.9e.nerete.j - Fornus TEG rege- nerate..._..._.....t - Waterontgassng: Ze emsseoverzcht n bjlage 1 hoofdstuk 6.2 n het bjzonder tabel 6-3 B8 Afvalstoffen: Hoeveelhe- Wjze opslag Verwjderng Hergebruk Afvoer! Wjze reg den strate schattngen OBM ' stratesys ;...;...;...; ;... Boorvloestof j292 m nvt Nog onbekend 1292 m Emssereg- _._..._J:--; J---..;-3--;t:-- Boorgrus geschat!379 m nvt Nog onbekend 1379 m Emsereg-!OBM'. stratesys m3!! teem!wbm..._...l... 1 _.._-J-._- teem :rjkeafval:12öoökgjyr dem- ::ledrjfsaf-...15öö(gjyr t::e;:-g : B9 Transportbewegngen tjdens normaal bedrjf (frequente): - Hel's gemddeld 6 per maand Schepen gemddeld 3 per maand - Vrachtauto's N.v.!. B10 Toekomstge ontwkkelngen: Mogeljk boren van neuwe pullen: F3-FA s voorbered op totaal 3 putten. De producte wordt gestart met één nog te boren producteput. T.b.V. de verdere ontwkkelng s het mogeljk dat n een later stadum neuwe putten worden geboord en aangesloten Voorzen s een gasturbne gedreven compressormodule van 29 MW de reeds geplaatst wordt met het platform. De start van compresse wordt verwacht na 1-1 S jaar. C Te verstrekken gegevens (nden van toepassng) Nr. Bjgevoegd Op aanvraag beschkbaar C1 Onderzoek bodemgesteldhed Rapport: Fugro Nee Ja C2 - Onderzoek bodemkwaltet Rapport: mares Nee Ja C3 - Geludsprognose/contour Rapport: Nee C4 Externe Velghed Rapport: Nee Nee C5 - Rscocontour (10.6) Rapport: Nee Nee C6 - PutontwerpNerbuzng (schematsch) Op aanvraag beschkbaar C7 - Overge: C8 - Maatregelen n kader BMP - Reserverng rumte voor eventueel aanvullende waterbehandelng - OVC t.b.v. reducte emsses naar water D - Meten regstreren en rapporteren van emsses Ondertekenng - Naam: - Datum: Handtekenng: E Bjlagen Bjlage: S Omschrjvng: Beschrjvng van platform F3-FA Stuatetekenng lggng platform F3-FA Schematsche weergave proces F3-FA Plattegrond tekenngen F3-FA Chemekaarten l Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 4 van 31

5 BJLAGE 1. BESCHRJVNG VAN PLATFORM F3-FA NHOUDSOPGAVE 1 nledng 6 2 Aard ndelng en utvoerng van de nrchtng 6 3 Procesbeschrjvng en voorzenngen Algemeen overzcht Gasproducte en behandelng Hulpsystemen Meuzorg Logstek Onderhoudsactvteten Toegepaste mleumaatregelen Mogeljk toekomstg actvteten Verwjderng van de nstallate 11 4 Capactet van de nrchtng 12 5 Bedrjfstjden van de nrchtng 12 6 Mleuaspecten Emsses naar het water Emsses naar de lucht Gelud en trllngen Lcht Fyseke aanwezghed Afval Mleuaspecten onderhoudsactvteten Metngen en regstrates 18 7 Velghed en bevelgng Algemeen Potentële ncdenten en bevelgngsmaatregelen 18 Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.v 9 Pagna 5 van 35

6 1 NLEDNG Deze aanvraag voor een mjnbouwmleuvergunnng n het kader van de Mjnbouwwet (ar!. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4) wordt gedaan door Venture Producton Nederland B.v (herna te noemen VPN) en betreft het oprchten en de werkng stellen van het gaswnnngs- en behandelngsplatform F3-FA. VPN s voornemens gas te wnnen ut het gasveld gelegen n de blok F3-FA van het Nederlands deel van het contnentaal plat (NCP). De wnnngvergunnng hervoor (ref: ET/EM/ ) s afgegeven door de Mnster van Economsche Zaken. F3-FA wordt gestueerd op de volgende coördnaten (een gernge afwjkng n verband met optmalsate van de stuerng s herbj mogeljk): 54 59'10.0" NB en 4 54'4.6" OL (ED50). Het s de bedoelng dat ten behoeve van de gaswnnng medo 2010 het platform F3-FA zal worden geplaatst. Op het platform zal n eerste nstante gas worden gewonnen ut één producteput de n 2010 za- worden geboord na plaatsng van het platform. Voor deze en eventuele volgende putten s vergunnng verleend door de Mnster van Economsche Zaken. Het behandelde gas zal va de NOGAT gastransportledng naar de wal 'worden afgevoerd. Op grond van het Beslut mleueffectrapportage 1994 (gewjzgd ) s deze actvtet m.e.r.- plchtg. Dt MER' s daarom geljktjdg met deze vergunnngsaanvraag ngedend. 2 AARD NDELNG EN UTVOERNG VAN DE NRCHTNG Platform F3-FA s bestemd voor het wnnen en ontvangen van aardgas het behandelen van aardgas (afscheden van vrj water + drogen d.m.v. TEG gasdrogng) het meten en afvoeren van het behandelde gas het meten en afvoeren van het herbj afgescheden condensaat (benzneachtge fracte) en productewater. De nrchtng bevat alle voor bovengenoemde bedrjfsvoerng noodzakeljke hulpapparatuur. Het gas wordt tezamen met het condensaat afgevoerd va de bestaande NOGAT gastransportledng naar de vaste wal. Ten behoeve van de aanslutng op de NOGAT ledng wordt een neuwe ledng aangelegd van ca. 23 km lengte. Het afgescheden productewater wordt va een waterbehandelngssysteem n zee geloosd. Voor de lggng van platform F3-FA en de route van de gastransportledng wordt verwezen naar bjlage 2. Het platform F3-FA zal worden utgevoerd als bemand platform maar kan op afstand worden bestuurd vanaf J6-Ä. Tjdens normaal bedrjf zal een bemannng van 3-5 multskl operators aanwezg zjn. De accommodate krjgt een capactet van 18 bedden. Het platform bestaat ut een bovenbouw (topsde) met voorzenngen voor de aanslutng van maxmaal dre gasputten waarvan er nteel één wordt gebrukt. De twee overge zjn reserve aanslutpunten. Er s rekenng gehouden met een aanslutng van een subsea completon.op het platform bevnden zch de behandelngsnstallate nclusef besturngs- en hulpsystemen accommodate reddngsboot en heldek. De hoogte van de onderzjde van het platform s n verband met maxmale golfhoogte crca 20 meter (boven zeenveau). De top van de vent s crca 78 meter boven zeenveau de hoogte van het hoogste dek s ca. 43 meter boven zeenveau. 3 PROCESBESCHRJVNG EN VOORZENNGEN 3.1 Algemeen overzcht Het toe te passen gasbehandelngsproces wordt n hoge mate bepaald door de egenschappen van het gas en de afleverngsvoorwaarden. Alleen de noodzakeljke gasbehandelng vndt offshore plaats. Dt bestaat n essente ut het drogen van het gas hetgeen noodzakeljk s om corrose en hydraatvormng n de transportledngen te voorkomen. Gashydraat s een jsachtge verbndng de een ledng geheel kan blokkeren. Voor het drogen van het gas bestaan verschllende techneken. Voor F3-FA s gekozen voor het TEG gasdroogproces waarbj alle normaal vrjkomende brandbare afgassen n het glycolfornus worden vernetgd. Het F3-FA platform bevat verder de volgende faclteten voor gasbehandelng:. Gasputten en nlaatsysteem (wellhead) ncl. ontvangst van gas van andere nstallates;. Procesapparatuur waarmee het aardgas condensaat en productewater wordt behandeld;. Hulpsystemen waaronder elektrctetsopwekkng stookgassysteem brandblussystemen; Mleueffectrapport voor het Gasbehandelngsplatform F3.FA Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 6 van 3

7 . Controlekamer bemannngsverbljven reddngsmddelen een kraan en een helkopterdek. Het voorgenomen proces wordt gekenschetst door de volgende egenschappen:. Emsses van brandbare gassen worden nagenoeg volledg vermeden door deze te gebruken als stookgas n een onderdeel van het glycolfornus de Overhead Vapour Combuston chamber (OVC).. Water wordt zoveel mogeljk ontdaan van koolwaterstoffen n elk geval tot beneden de welleljk vastgelegde concentrates en vervolgens geloosd. Door de overheaddampen van de glycolregenerate net te condenseren maar geheel te verbranden n de OVC wordt berekt dat net alleen de emsses naar de lucht maar ook de emsses naar water aanzenljk worden vermnderd;. Condensaat wordt samen met het gas per pjpledng naar de vaste wal gevoerd. Het behandelngsproces s n de onderstaande fguur schematsch weergegeven t : ;; T leg avc.. Wam.. l!j ener."e (verbranden van atgassen) (utdampen water uheg) L D-r l-- A_rog.. l.æt-.. Blhndeld Un:gtt tputtn "" afscheler "'ro.. - G asdr oyy nur t porttldl og.. (gas. vloe5tof schedng) u floog:.uu ----.! (TEG absorbte).. Aard uas- Sf tlh:!jascoll1nesse : systeem. (Toekomstg) 1 - Cod!'aat Wáercondensa Wler "" sclledng "''Cel. ontgassng en "en_er behandelng 'l au Fguur 3-1 Schematsch overzcht van de gasbehandelng op F3-FA r (gas en ole "" af ehe d n" ' 3.2 Gasproducte en behandelng Wellheads ledngen en manfold n eerste nstante zal ut één put gas worden geproduceerd waarbj de geproduceerde gassen en meegesleurde vloestoffen n het productemanfold worden verzameld. Elke put s voorzen van op afstand bestuurbare kleppen om - nden noodzakeljk - de put op afstand te kunnen sluten. De producte van het platform wordt geregeld met de chokeklep op elke put. edere put s verder voorzen van druk- en temperatuurmeters ten behoeve van de procesvoerng alarmerng en bevelgng. Gas- en vloestofbehandeln9 Het geproduceerde ruwe gas (gas water en condensaat) wordt vanut het productemanfold naar de gas - vloestofscheders geled. Hern wordt eerst de vloestoffase gescheden van de gasfase n de gaswassers / coalescers de zjn voorzen van een bnnenwerk om de afschedng van vloestoffen te optmalseren. Het gas wordt vervolgens gekoeld voor een optmale waterverwjderng waarna eventueel gecondenseerd water en condensaat worden afgescheden n de nlaatafscheder. n de toekomst kan gas worden gecomprmeerd. Het gas wordt daarna gevoerd naar de TEG absorptekolom. Gasdrogng Na verwjderng van de vloestoffractes ut het gas bevndt zch n het gas nog dampvormg water. Om het gas door de NOGAT hoofdtransportledng te mogen vervoeren s het verest dt dampvormg water te Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 7 van 35

8 verwjderen tot het door de NOGAT gespecfceerde dauwpunt van -4 C. Deze gasdrogng s noodzakeljk om zowel corrose als hydraatvormng n de onderzeese transportledng naar wal te voorkomen. De gasdrogng wordt utgevoerd door het gas n de TEG absorpte kolom n tegenstroom met tr-ethyleenglycol (TEG) te wassen. De TEG absorbeert nog aanwezg dampvormg water n het aardgas tot de vereste dauwpuntspecfcate. Het TEG wordt geregenereerd en hergebruk!. Metng en afvoer van gas en condensaat Na de gasdrogng wordt het gasdebet gemeten. Daarna wordt het afgescheden condensaat na metng weer aan het droge gas toegevoerd alsmede een klene hoeveelhed corrose-nhbtor. Vervolgens wordt het aardgas samen met het condensaat va een aan te leggen onderzeese pjpledng naar de NOGAT pjpledng en vervolgens naar de wal getransporteerd. Vloestofbehandelng De vloestof afkomstg ut de gas - vloestofscheders wordt n de hoge druk condensaat - waterscheders gescheden n een condensaat- en een waterfase. De schedng n de condensaat - waterscheders s een zwaartekrachtschedng waarbj een pakkng de schedng te bevordert. Het condensaat wordt weer n de gastransportledng geïnjecteerd en samen met het aardgas va de NOGAT pjpledng naar de wal getransporteerd. Het water ut de hoge druk condensaat - waterscheders wordt van druk afgelaten en ontgast n de productewaterontgasser. Het water herut wordt na debetmetng geloosd n de zee. Het olegehalte van het geloosde water zal voldoen aan de wettejke rchlljnen (toegestane alfatenconcentrate gemddeld 30 mg/ 100 mg/ pekconcentrate). Het ontwerp voorzet n een maxmale alfatenconcentrate van 20 mg/l Er s een twnflternstallate beschkbaar voor verdere oleafschedng. De afgescheden koolwaterstoffen worden afgevoerd naar de condensaat-waterscheder. TEG regenerator Het met water verzadgde TEG ut de TEG absorptekolom wordt geregenereerd waarna het opneuw wordt gebrukt voor de gasdrogng. Hertoe s op het platform een TEG regenerate-unt aanwezg. De beladen TEG wordt eerst voorverwarmd door warmte-utwsselng met geregenereerde TEG. Vervolgens wordt de TEG van druk afgelaten n het TEG flashvat waarbj vrjkomend gas wordt gebrukt als stookgas. De TEG wordt daarna aan de TEG regenerator toegevoerd waar het verder wordt verht met de hete rookgassen van de OVC om de TEG nog verder te ontdoen van water. Na koelng wordt de geregenereerde TEG weer ngezet n de gasdrogng. De afgassen van de TEG regenerator bevatten naast waterdamp ook koolwaterstoffen. Om de emsse hervan te voorkomen worden alle afgassen samen met de gassen van de waterontgassng verbrand n de OVC van het TEG fornus. Herdoor wordt de emsse van koolwaterstoffen van het platform sterk gereduceerd waarbj de vrjkomende warmte nuttg wordt gebrukt bj de TEG regenerate. Toekomstge gascompresse Door de gaswnnng zal de druk n het reservor geledeljk dalen. Om de gasproducte op het gewenste druk- en capactetsnveau te kunnen handhaven s depletecompresse noodzakeljk. Daartoe s er voor toekomstg gebruk een door een gasturbne aangedreven compressor van 29 MW op F3-FA geplaatst de het gas ul de putten weer op de vereste behandelngs- en ledngdruk breng!. Toekomstge gas putten en aanslutng andere nstallates Voor eventuele toekomstge gas putten s rumte gereserveerd op het puttendek. Mocht het gewenst zjn om toekomstg meer pullen te boren voor de ontwkkelng van het veld dan zullen deze pullen evenals de momenteel voorzene putten worden geboord met een mobel zelfheffend platform en zullen worden aangesloten op het productemanfold. Het platform s tevens voorbered op gasontvangst van een subsea completon. Besturngssysteem Voor het aansturen van de dverse processen s het platform voorzen van een utgebred regel- en controlesysteem. Het platform kan lokaal va de controlekamer of op afstand va de controlekamer op het J6- A platform worden aangestuurd. Daarnaast s een wellhead-controlepaneel aanwezg waarmee de kleppen en velghedsafluters van alle geïnstalleerde en toekomstge pullen bestuurd kunnen worden. Naast het regulere besturngssysteem s het platform voorzen van een onafhankeljk Emergency Shut Down Systeem (ESD) (noodstopsysteem) om de nstallates n geval van een calamtet beheerst n een velge toestand te brengen. Het doel van het ESD systeem s het beschermen van de nstallates op het platform en de exportpjpledng tegen overdruk om zo escalate van gebeurtenssen te voorkomen. Het ESD systeem kan handmatg of automatsch n werkng worden gesteld bj ncdenten en bj actvate worden ondermeer de putten ngesloten en nden nodg worden de nstallates van druk gelaten. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 8 van 3!

9 3.3 Hulpsystemen De volgende hulpsystemen (utltes) zullen worden geïnstalleerd:. Elektrctelopwekkng en dstrbute;. Stookgassyteem. Afblaassysteem;. Opvang van hemel- schrob- en spoelwater. nstrumentenlucht- en hydrauleksystemen nclusef dstrbute;. Systemen voor de njecte van methanol en corrose-nhbtor. Drnkwater;. Deselopslag;. Brandblussysteem. Elektrctetopwekkng en dstrbute Elektrctet wordt opgewekt met een gasmotor aangedreven generator. n geval dat deze elektrctetsvoorzenng utvalt of geen stookgas beschkbaar s wordt elektrctet opgewekt met een deselgenerator. Een voorzenng (no break set) s aanwezg om de voedng van essentële (nood)systemen d.m.v. accu's te waarborgen tjdens het opstarten van de deselgenerator. De elektrsche verbrukers zjn daartoe n de volgende twee categoreën ngedeeld:. Normale systemen waaronder net-krtsche motoren verlchtng en hulpsystemen;. Essentële (nood)verbrukers waaronder: brand & gasdetecte ESD nstrumentate communcate navgatesystemen. Stookgassysteem Stookgasverbrukers zjn o.a. het TEG fornus de gasmotoren van de elektrctetsopwekkng en - toekomstg - de gasturbne voor de compressor. Allereerst worden vrjkomende afgassen zoveel mogeljk gebrukt als stookgas met name n het TEG fornus. Voor zover nodg wordt het stookgas aangevuld met geproduceerd gas. Het stookgas voor het stookgassysteem wordt eerst op specfcate gebracht door het afscheden van eventuele vloestoffen en het verwarmen van het gas zodat voorkomen wordt dat er zch vloestoffen n het stookgas bevnden. Opslag van methanol MEG TEG scale-nhbtor en corrose-nhbtor Op F3-FA worden monoethyleenglycol (MEG) scale-nhbtor en corrose-nhbtor opgeslagen n een tank van 10m3 met dre compartmenten. Hervan wordt 4 m3 gebrukt als opslag voor MEG en 3 m3 voor corrose-nhbtor en 3 m3 voor scale-nhbtor. MEG wordt n de pjpledng geïnjecteerd ter voorkomng van hydraatvormng. Ook bj het opstarten van de pullen kan het nodg zjn methanol te njecteren om hydraatvormng te voorkomen. Er s een tank van 10m3 voor methanol geïnstalleerd op het platform. Corrose-nhbtor wordt geïnjecteerd n de NOGAT exportledng voor het transport van aardgas en condensaat naar de wal om corrose van de ledngen tegen te gaan. De corrose-nhbtor wordt n de gasledngen geïnjecteerd met hoge druk pompen. Aanvraag van een corrose-nhbtor wordt pas n 2010 gedaan om het meest mleu-vrendeljke alternatef van dat moment te kunnen kezen vermoedeljk CK 337. TEG-opslag s aanwezg om verlezen n het TEG gasdroogsysteem aan te vullen. Hertoe s op F3-FA een aparte opslagtank van 4 m3 aanwezg. Deselopslag Desel wordt gebrukt voor de noodgenerator de reddngsboot de brandbluspomp en de dekkraan. Desel wordt aangevoerd per boot en opgeslagen n een 45 m3 deselopslagtank. Afblaassysteem Voor de afvoer van gassen bj het van druk aflaten van de nstallates bj calamteten en bj gepland onderhoud s een separaat hoge en lage druk afblaassysteem aanwezg. Gassen worden va een hoge en lage druk afblaaspjp afgeblazen naar een velge locate. Het gebruk van fakkels op offshore gaswnnngsnstallates s ut velghedsoverwegngen net geaccepteerd. Opvang van hemel- schrob- en spoelwater Het platform wordt voorzen van een gesloten en een open afvoersysteem. n het gesloten afvoersysteem worden procesvloestoffen de vrjkomen bj o.a. onderhoudswerkzaamheden afgevoerd naar het condensaat - watersysteem. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 9 van 35

10 Het open afvoersysteem verzamelt het mogeljk vervulde hemel- schrob- en spoelwater afkomstg van dekken. Een skmmer zorgt voor schedng van de ole- en de waterfase van het open afvoersysteem. Hermee wordt de ole afgescheden tot beneden de wetteljke lozngsesen en mag op zee worden geloosd. De afgescheden ole wordt naar het gesloten afvoersysteem gepompt. Ut velghedsoverwegngen wordt het water van het heldek drect geloosd op de zee. Brandblussysteem F3-FA zal worden utgevoerd met een brandblussysteem bestaande ut brandbluspompen ledngwerk en aanslutngen om brand te bestrjden. Op het heldek komt een brandblus unt. Verder worden verspred over het platform draagbare brandblussers geplaats!.f3-fa s ook voorzen van een deluge-systeem n het proces gedeelte. nstrumentenlucht en hydrauleksystemen Voor het proces controlesysteem zjn elektrsche luchtcompressoren met bjbehorende flters aanwezg. Hern word omgevngslucht gecomprmeerd en wordt stof water en ole afgescheden. Met de perslucht worden pneumatsche regelsysteem gevoed. Accommodate Op het platform s een beperkte accommodate voor maxmaal 18 personen aanwezg bestaande ut verbljven santare voorzenngen keuken opslag etc. Tjdens normaal bedrjf worden de nstallates bedend door 3 mult-skll operators maar tjdens onderhoud zullen meer personen aanwezg zjn. Hushoudeljk afvalwater van de accommodate wordt n de zee geloosd. Reststoffen en afval wordt n contaners verzameld en gescheden per boot afgevoerd naar het vaste land. 3.4 Mleuzorg Bj VPN s een geïntegreerd zorgsysteem n gebruk voor Velghed Gezondhed Welzjn Mleu en Kwalte!. Frequent s het systeem aangepast aan veranderende normen en nzchten nzake VGWM. Dt wordt gecommunceerd met het Staatstoezcht op de Mjnen. De bass voor het zorgsysteem s de nternatonale norm SO voor mleu en OHSAS voor velghed gezondhed en welzjn. Als onderdeel van het VGWM zorgsysteem zjn er op het platform chemebladen aanwezg van de gebrukte stoffen. 3.5 Logstek Tjdens de productefase wordt F3-FA perodek bezocht per helkopter voor het transport van personeel en per bevoorradngsboot voor de aan- en afvoer van goederen. Reststoffen en afval worden n contaners verzameld en eveneens per boot afgevoerd naar het vaste land. Geschat wordt dat maandeljks 6 helkopterbezoeken en 3 bevoorradngen per boot zullen plaatsvnden. De lucht- en zeetransporten worden n een aantal gevallen gecombneerd met bezoeken aan andere platforms. Drecte bezoeken vanaf Den Helder zjn ook mogeljk. De transporten zullen voldoen aan de wetteljke esen wat betreft routes en veghoogtes. Het aantal transporten zal zoveel mogeljk worden beperkt door een goede logsteke plannng gebruk van de optmale transportmddelen en door het zoveel mogeljk combneren van transporten met de van andere operators. Naast een beperkng van de effecten levert dt ook kostenvoordelen op. 3.6 Onderhoudsactvteten Gedurende de levensduur s regelmatg nspecte en onderhoud verest om de nstallates n een goede en velge staat te houden. Dt betreft net alleen onderhoud aan de technsche nstallates op het platform maar ook van de putten de structuren en pjpledngen. Klen onderhoud wordt door het aanwezge personeel utgevoerd voor omvangrjkere werkzaamheden wordt extra personeel ngezet. Voor groot onderhoud of bepaalde putnterventes kan het nodg zjn om tjdeljk naast F3-FA een specaal platform te plaatsen. 3.7 Toegepaste mleumaatregelen De volgende mleumaatregelen worden op F3-FA toegepast:. Het platform s utgerust met een OVC waardoor emsses van koolwaterstoffen naar de lucht tjdens normaal bedrjf nagenoeg volledg worden voorkomen. De OVC wordt nuttg gebrukt bj de TEG regenerate;. De condensaat - waterschedng vndt plaats bj hoge druk waardoor de ole - waterschedng beter verloopt en er mnder ventgas vrjkomt; Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 10 van 3!

11 . Het hoge druk afblaas systeem wordt gespoeld met stkstof zodat het net nodg s het systeem contnu te spoelen (purgen) met gas ter voorkomng van het optreden van exploseve mengsels. De afblaaspjp van het lage druk afblaassysteem wordt voorzen van een flame arrestor (vlamdover) waardoor het terugslaan van een vlam n het afblaassysteem wordt voorkomen. Bovenden wordt ook her een spoelgassysteem met stkstof toegepast;. Als de nstallates worden stlgelegd worden ze zoveel mogeljk op druk gehouden om te voorkomen dat aardgas onnodg wordt afgeblazen naar de atmosfeer;. Door de toepassng van luchtkoelers s geen koelwater nodg en kan ook de koelwaterbehandelng achterwege bljven;. Verlchtng wordt zoveel mogeljk gereduceerd en beperkt zch n de meeste gevallen tot de welleljk vereste navgateverlchtng. Alleen tjdens nspectes en werkzaamheden wordt meer verlchtng toegepast om het werk velg ut te kunnen voeren;. Verlchtng de zch buten de sheetng van het platform bevndt kan worden voorzen van armaturen de vogelvrendeljke verlchtng met een aangepast spectrum (groen lcht) mogeljk maken;. Het elektrctetsverbruk wordt zoveel mogeljk gereduceerd onder andere door besparngsmaatregelen bj de verlchtng en andere elektrctetsgebrukers. Herdoor kan worden volstaan met klene generatoren waarvan het vermogen vergeljkbaar s met een flnke vrachtautomotor.. WBM boorspoelng en -grus zal onder het laagwaternveau van de zeespegel worden geloosd om te voorkomen dat zwemmende zeevogels door de straal zouden kunnen worden geraak!.. Venture heeft gekozen voor een methode voor het plaatsen van het platform waarbj geen gebruk gemaakt wordt van hewerkzaamheden. n plaats daarvan verankert men de platformpoten door mddel van clnders van 15 meter doorsnede de met behulp van vacuümtrekken n de zeebodem worden vastgezet (zugankers of sucton buckets). Het effect van het onderwatergelud dat herbj geproduceerd wordt s net onderzocht. De aard van gelud zal echter geljkmatg en contnu zjn en er zullen geen geludsdrukken worden behaald de vergeljkbaar zjn met heen.. Bj hewerkzaamheden ten behoeve van de putborng zal een "slow start" worden gebrukt waarbj met vermnderde slagkracht het eerste deel van de conductor wordt gehed om er voor te zorgen dat brunvssen en andere zeezoogderen op voldoende afstand bljven om het ontstaan van gehoorschade te voorkomen. 3.8 Mogeljk toekomstge actvteten Eén van de poten van het platform s utgerust om naast de voorgenomen borng maxmaal 2 extra borngen te faclteren. Er s een rser geïnstalleerd voor een eventuele aanslutng van een subsea completon. 3.9 Verwjderng van de nstallate Wanneer de gasreserves zjn utgeput wordt het platform weer verwjderd. Hoewel bj de bouw a rekenng wordt gehouden met deze toekomstge verwjderng s de preceze procedure hervoor nog net n detal aan te geven ook al omdat dt afhangt van de dan geldende wet- en regelgevng en de eventuele mogeljkheden voor hergebruk. Eerst wordt de verwjderng voorbered en n detal utgewerkt. Het platform wordt velggesteld vloestoffen en schadeljke vaste stoffen worden verwjderd om de kans op vervulng te voorkomen. Vervolgens wordt het platform n omgekeerde volgorde als bj de plaatsng n zjn geheel verwjderd. Het kan na revse weer opneuw worden ngezet. Ten opzchte van conventonele platforms wordt derhalve weng verschrotng utgevoerd. De putten worden conform de daarvoor geldende regels n de mjnbouwwetgevng afgedcht en de verbuzngen van de pullen worden tot beneden de zeebodem verwjderd. Na het verwjderen van de nstallate zal de zeebodem worden geïnspecteerd (en zo nodg opgerumd) om er zeker van te zjn dat er geen obstakels achterbljven de een gevaar zouden kunnen vormen voor vsserj of scheepvaar!. Tjdens deze fase wordt ook de gasledng naar de NOGA T ledng schoongemaakt maar deze wordt conform de hudge nzchten net verwjderd. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederand B.V. 9 Pagna 11 van 35

12 4 CAPACTET VAN DE NRCHTNG De maxmale gas producte (ontwerpcapactet) s 2.8 x 106 Nm' per dag en de producteduur wordt geschat op ca. 8 jaar. De maxmaal verwachte condensaat - gas rato (CGR) bedraagt ca. 12 m3 condensaat per mljoen Nm3 gas ofwel 336 m3 condensaat bj de maxmale gasproductecapactet. De maxmaal verwachte water - gas rato (WGR) bedraagt ca. 8 m3 water per mljoen Nm3 gas ofwel 224 m3 per dag condensaat bj de maxmale gasproductecapactet. Er wordt n het ontwerp rekenng gehouden met een gernge kans dat tjdens het produceren van gas vrj water (formatewater) meegeproduceerd kan worden. Component Gassamenstellng (mol %) HS 00 N 11 CO 03 C 1 (methaan) 839 C2 (ethaan) 83 C3 (propaan) 40 C4 (butaan) 08 Zwaardere koolwaterstoffen 12 Totaal 100 Tabel 4-1 Verwachte gassamenstellng 5 BEDRJFSTJDEN VAN DE NRCHTNG F3-FA wordt geopereerd als normaal bemand platform en s contnu n bedrjf tenzj er onderhoudswerkzaamheden plaatsvnden de een onderbrekng van de producte noodzakeljk maken. 6 MLEUASPECTEN De mleueffecten tjdens de productefase worden veroorzaakt door het gasbehandelngsproces de hulpsystemen en logsteke actvteten. n de volgende paragrafen worden de mleuaspecten beschreven en waar mogeljk gekwantfceerd. Voor een utgebreder overzcht van de mleuaspecten en de effecten wordt verwezen naar het MER. 6.1 Emsses naar het water Emsses naar het water vnden plaats door lozng van productewater was- regen- en spoelwater en santarwater. Het water wordt va een lozngspjp n zee geloosd. Verder geeft de kathodsche beschermng van de onderwaterstructuur van het platform een znk- en alumnumemsse naar het zeewater. Productewater Productewater bestaat ut water ut het aardgasreservor dat n de vorm van damp en/of vloestof met het aardgas wordt meegeproduceerd en op het platform wordt afgescheden. Het meeproduceren van dampvormg water s onvermjdeljk omdat dt fyssch bepaald wordt door de druk en temperatuur n het reservor. Tjdens het transport naar de oppervlakte condenseert een deel van dt dampvormge water. Van nature s het dampvormg meegeproduceerde water relatef schoon en vooral verontrengd met koolwaterstoffen als gevolg van het ntenseve contact met het aardgas. Er kunnen echter ook sporen zware metalen en andere substantes afkomstg ut de geologsche formate aanwezg zjn. Daarnaast kan voornameljk bj wat oudere putten vloebaar water ut het reservor worden meegeproduceerd het formatewater. Formatewater s n vloebare vorm n het reservor aanwezg en wordt meegesleurd met de gasstroom wanneer het waternveau n het reservor stjgt. Het formatewater bevat zware metalen. Vanwege de karaktersteken van het veld wordt net verwacht dat er snel veel formatewater zal worden geproduceerd. Mede omdat grotere hoeveelheden formatewater het producteproces verstoren wordt de producte van formatewater door operatonele maatregelen zoveel mogeljk bestreden. Hertoe wordt kan eventueel een gedeelte van de productezone n het gasveld afgeplugd (mechancal water shut-off). n veel gevallen s het echter onvermjdeljk dat toch een beperkte hoeveelhed formatewater wordt meegeproduceerd. Het meegeproduceerde vloebare water (het gecondenseerde water samen met het formatewater samen het zogenaamde vrje water) en het aardgascondensaat worden afgescheden n de gas - vloestofscheder. Het water dat zch na de gas - vloestofscheders nog n dampvorm n het aardgas bevndt wordt n de TEG unt afgescheden door gaswassng met trethyleenglycol (TEG). De TEG absorbeert nog aan- Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 12 van 3

13 wezge dampvormg water n het aardgas tot het voor de NOGAT hoofdtransportledng vereste dauwpunt. Het met water verzadgd TEG ut de TEG contactor wordt geregenereerd zodat het kan worden hergebrukt n de TEG absorber. Herbj komen overhead dampen vrj bestaande ut het afgescheden water maar daarnaast ook koowaterstoffen (methaan aromaten en alfaten) en glycol. Op conventonele platforms werden deze dampen gewoonljk gecondenseerd waarbj de vloestoffracte (water en zwaardere koolwaterstoffen) werd toegevoerd aan het productewatersysteem en de gasfracte wordt geëmlleerd. Op F3-FA zullen echter alle bj de TEG regenerate vrjkomende dampen worden verbrand n de OVC brander van het glycofornus. De warmte ut de hete rookgassen van de OVC wordt nuttg gebrukt bj de TEG regenerate. De vloestof ut de nlaatafscheders wordt eerst gescheden n een water- en condensaatfracte het condensaat wordt samen met het gedroogde gas en elders op het platform teruggewonnen koolwaterstoffen va de NOGAT ledng naar de vaste wal gevoerd. Het s mogeljk dat productewater verontrengd s met Natuurljk Voorkomend Radoactef Materaal (NORM). Dt bestaat ut sotopen de n natuurljke vorm n lage concentrates n de geologsche formate aanwezg kunnen zjn. Vooraf s het moeljk om de mate van aanwezghed van NORM materaal n het productewater te voorspellen. De ervarng leert dat NORM n het algemeen pas na enkele jaren van producte n de nstallate wordt aangetroffen. Om slbvormng te voorkomen zal VPN scale nhbtor njecteren. Hervoor wordt n 2010 vergunnng aangevraagd ten ende de neuwste ontwkkelngen te kunnen volgen. Hemel- schrob- en spoelwater Het open afvoersysteem verzamelt hemel- schrob- en spoelwater van de verschllende dekken op het platform. Omdat de dekken verontrengd kunnen zjn met gemorste ole kan het water verontrengd zjn met klene hoeveelheden koolwaterstoffen. Het water kan ook schoonmaakmddelen en resduen van andere op het platform n gebruk zjnde hulpstoffen bevatten. Het water wordt voor lozng n een skmmer behandeld om aan de wetteljke esen te voldoen conform artkel van de Mjnbouwregelng. De berekenng van de jaarljkse hoeveelhed regenwater s gebaseerd op een gemddelde regenval van 750 mm per jaar en de afmetngen (oppervakte excl hel dek) van de topdekken. Was- en spoelwater meegerekend bedraagt de totale lozng van hemel- schrob- en spoelwater ca. 450 m' per jaar. De van het productewater en het hemel- schrob- en spoelwater afgescheden ole wordt samen met het condensaat n de exportledng geïnjecteerd. Mjnbouwhulpstoffen en overge stoffen Bj de gasproducteproces worden zogenaamde mjnbouwhulpstoffen gebrukt waaronder TEG corrosenhbtor methanol smeerole en schoonmaakmddelen. Tjdens normaal bedrjf zullen nauweljks mjnbouwhulpstoffen worden geloosd en de lozngen van deze stoffen zullen jaarljks worden gemeld aan OSPAR. TEG TEG (Trethyleenglycol) wordt gebrukt om het gas te drogen (ze procesbeschrjvng n paragraaf 3.2). Na gebruk wordt het geregenereerd en vervolgens weer opneuw ngezet. Gernge hoeveelheden TEG verlezen kunnen samen met het productewater n zee worden geloosd. Corrose-nhbtor Op het platform wordt corrose-nhbtor geïnjecteerd ter voorkomng van corrose n de pjpledng naar de NOGAT pjpledng. Resten van deze corrose-nhbtor worden net op zee geloosd maar zullen op de wal terechtkomen. Een ontheffng voor het gebrukte type corrose-nhbtor zal n 2010 worden aangevraagd bj het Staatstoezcht op de Mjnen volgens de welleljk vereste procedure. Scale-nhbtor Op het platform zal n de toekomst corrose-nhbtor geïnjecteerd worden ter voorkomng van mogeljk radoacteve aanslag (NORM). Resten van deze scale-nhbtor worden samen met het productewater op zee geloosd. Een ontheffng voor het gebrukte type scale-nhbtor zal n 2010 worden aangevraagd bj het Staatstoezcht op de Mjnen volgens de wetteljk vereste procedure. Methanol en Monoethyleenglycol (MEG) Methanol of monoethyleenglycol worden n de pjpledng geïnjecteerd om hydraatvormng n de ledng te voorkomen. Daarnaast worden bj het opstarten ncdenteel beperkte hoeveelheden methanol n de putten geïnjecteerd wat deels met het productewater n zee wordt geloosd. Het gebruk van methanol s gemeld bj Staatstoezcht op de Mjnen volgens de wetteljk vereste procedure. Rg cleaner De dekken van het platform wordt regelmatg schoongemaakt met water en stoom waarbj ook de zgn. rg cleaner kan worden gebrukt. Deze stof wordt vervolgens va het waterbehandelngssysteem n zee Aanvraa9 Mjnbouwmleuvergunnn9 F3-FA Venture Producton Nederland B. V. 9 Pagna 13 van 35

14 geloosd. De rg cleaners zjn bologsch afbreekbaar en zjn gemeld bj Staatstoezcht op de Mjnen volgens de wetteljk vereste procedure. Radoactvtet n het productewater kunnen klene hoeveelheden radoacteve stoffen van natuurljke oorsprong voorkomen. Tegen de wanden van apparatuur zoals vaten en pjpen kunnen vaste stoffen neerslaan de zogenaamde scale welke deze radoacteve stoffen kunnen bevallen. Ook komt het voor dat het slb dat n de vaten achterbljft radoacteve stoffen bevat. n 1995 s een rscoanalyse utgevoerd waarbj de rsco's berekend zjn van de ozng van radoacteve stoffen va het productewater. Ut deze rscoanalyse s gebleken dat de rsco's ver beneden de gestelde normen lggen. Voor radoacteve stoffen geldt dat het ALARA prncpe wordt toegepast en dat het rsconveau van radologsche werkzaamheden wordt beperkt. n samenwerkng met de overhed heeft NOGEPA procedures opgesteld om op een verantwoorde wjze om te gaan met radoactef besmette nstallates. Organohalogenen Organohalogenen komen voor zover bekend net n het productewater voor en worden ook net va chem calën toegevoegd. PAK (Polycyclsche Aromatsche Koolwaterstoffen) n productewater komen sporen naftalenen voor (bologsch afbreekbaar). Kathodsche beschermng De pjpledng wordt met een kathodsch beschermngssysteem tegen corrose beschermd. Dt systeem werkt door het plaatsen van anodes op de ledngen en structuren. Deze anodes de bestaan ut alumnum maar met 3 tot 6% znk corroderen waardoor de staalstructuren zelf onaangetast bljven. Herbj komen alumnum en znkemsses vrj. n de onderstaande tabel s het gewcht van de aangebrachte anodes vermeld alsmede de jaarljkse emsses utgaande van een ontwerp levensduur van 40 jaar en een znkgehalte van 5%. Locate Gewcht anodes (ton) A emsse (kg/jr) Pjpledngen Zn emsse (kg/jr) Tabel 6-1 Jaarljkse emsse van A en Zn vanwege kathodsche beschermng Door de toepassng van kathodsche beschermng s het net noodzakeljk om de onderwaterdelen te behandelen met een verfsysteem of een ander beschermngssysteem. Verder zal ook geen antfoulngscoatng worden toegepast. nden nspecte van onderwatergedeelten noodzakeljk s zal eventuele aangroeng handmatg worden verwjderd. De poten van het platform zullen worden beschermd met een systeem van opgedrukte spannng (mpressed current). Santar afvalwater Voor de berekenng van de hoeveelhed geloosd santar afvalwater van het platform wordt utgegaan van een bemannng van gemddeld 3-5 personen Utgaande van normaal waterverbruk ontstaat er per jaar crca 75 m3 santar afvalwater per persoon. Totaaloverzcht Op grond van bovenstaande nventarsate zullen maxmaal de volgende jaarljkse emsses naar de zee gedurende de productefase optreden gebaseerd op eeen verwachte maxmale concentrate van 20 mg/ aan alfaten n het productewater. r.roductater maxmaal Koolwaterstoffen Begn productefase End productefase Productewater Was- regen- en Productewater Was. regen- en schrobwater schrobwater m /jaar" 450 m /jr m'/jr- 450 m'/jr Cone. Vracht Conc. Vracht Cone. Vracht Conc. Vracht Mo/ ko/ Mo/ ko/r Mo/ ko/r Moll ko/r Alfaten Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 14 van 3

15 Aromaten (80% benzeen) Totaal PAK's Zware metalen Hg Cd Pb Zn N Cr As Cu Overg NORM Detergenten Tabel 6-2 Overzcht van de gemddelde jaarljkse emsses naar zee gedurende de productefase. Utgaande van 8 m3 productewater per 106 Nm3 gas en 26'106 Nm3 gas per dag.. Utgaande van 16 m productewater per 106 Nm3 gas en 26'106 Nm3 gas per dag... Geen nformate beschkbaar 6.2 Emsses naar de lucht Alle nstallates aan boord van het platform worden gebouwd n overeenstemmng met de BEES-B en de BR-NeR (Bjzondere Regelng Nederlandse Emsse Rchtljnen) voor de ole- en gaswnnngsndustre. Emsses naar de lucht bestaan ut verbrandngsgassen van verbrandngsmotoren afgassen ut het gasbehandelngsproces en afgassen t.g.v. onderhoudsactvteten. Daarnaast komen ook emsses vrj n de vorm van de utlaatgassen van de transportmddelen (helkopters en bevoorradngsschepen). Omdat de gas- en waterproducte net constant zjn gedurende de totale producteduur s voor de berekenngen utgegaan van conservateve aannames. Verbrandngsgassen op het platform zjn afkomstg van de elektrctetsopwekkng (desel- en gasmotor) de (toekomstge) gasturbne en de deselmotoren van de dekkraan en de reddngsboot (alleen voor testen). Van deze bronnen draat alleen de gasmotor van de generator contnu de overge motoren draaen slechts kortdurend. De gasturbne zal n de toekomst contnu draaen. De emsses van de gasmotor en de gasturbne bevatten CO" NO en onverbrande koolwaterstoffen. De emsses van de deselmotoren bevatten COz NO" SO" onverbrande koolwaterstoffen en roe!. VPN gebrukt voor al haar offshore actvteten desel met een laag zwavelgehalte (0.2 % Sj. Emsses naar de lucht van het gasbehandelngsproces Op F3-FA worden alle bj het normale proces vrjkomende brandbare afgassen verbrand n de OVC. De avc s een verbrandngskamer van het TEG fornus waar de gassen worden verbrand. De herbj vrjkomende warmte wordt nuttg gebrukt bj de TEG regenerate. Hermee worden vrjwel alle contnue procesemsses naar de lucht vermeden. Gemddeld 1 à 2 maal per jaar zullen de procesunts van druk worden gelaten voor onderhoudswerkzaamheden waarbj het vrjkomende gas wordt afgeblazen va het afblaassysteem. Naast de bovenstaande specfeke emsses naar lucht vnden er op de nstallate ook dffuse emsses plaats door bjvoorbeeld net geheel dchte afdchtngen en lekverlezen van appendages. Dffuse emsses bestaan voornameljk ut onverbrand aardgas (CH4 and VOS). Omdat de nstallates worden gebouwd conform de stand der technek en hoogwaardge appendages en afdchtngsmateralen worden gebrukt zullen de dffuse emsses naar verwachtng laag zjn. Bj constaterng van dffuse emsses worden de noodzakeljke maatregelen genomen om deze te verhelpen en n de toekomst te voorkomen. Gezen de verwachte gernge omvang van de dffuse emsses zjn deze net nader gekwantfceerd. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 15 van 35

16 Emsses naar lucht C02 CH4 VOS Nox 502 Wnnna Gas Kton/vr ton/v' ton/v' ton/v ton/v Producte gerelateerde emsses Emsses ç erelateerd aan loç stek Totale emsse t.a.v. aasoroducte Nederlandse emsses Kton/v ton/vr ton/v tonjvr ton/v Ole en gaswnnng ndustre en eneraesector Totale Nederlandse econome Bdraae aasdroducte % % % % % Ole en gaswnnng ndustre en eneraesector Totale Nederlandse econome Tabel 6.3 Emsses naar de lucht (n ton/yr) ten gevolge van gaswnnng van F3-FA vergeleken met de totale en sectorale Nederlandse emsses (2005) Met betrekkng tot emsses naar lucht kunnen de volgende opmerkngen gemaakt worden: 1. Contnu vrjkomende brandbare afgassen (voornameljk van de TEG regenerate en de waterontgassng) worden op F3-FA nuttg toegepast als stookgas. Daardoor bestaan de emsses tjdens normaal bedrjf nagenoeg alleen ut rookgassen van de elektrctetsopwekkng het TEG fornus en toekomstg van de gascompresse. 2. De nstallates worden gebouwd volgens de laatste esen met betrekkng tot lekdchthed n overeenstemmng met BEES B en de BR-NeR voor de ole- en gaswnnng en er kan worden aangenomen dat dffuse emsses verwaarloosbaar zjn. 3. Op het platform worden geen chloonluorkoolwaterstoffen (freonen of (H)CFK's.b.V. koeldoelenden) of halonen (.b.v. brandbestrjdng) gebruk!. Emsses van deze stoffen zullen daarom ook net optreden. 4. Door het ontwerp van het platform wordt de noodzaak tot van druk aflaten bj noodstops vermeden en ook tjdens andere stops kunnen de nstallates op druk bljven. Van druk aflaten s alleen noodzakeljk bj groot onderhoud wat naar schattng hoogstens één à twee maal per jaar zal plaatsvnden. Logstek Het platform s gedurende normaal bedrjf bemand door 3-5 operators. Tjdens onderhoud kunnen meer personen aanwezg zjn. De bemannng wordt om de 2 weken gewsseld per helkopter. Verder wordt het platform regelmatg bevoorraad n prncpe wordt de bevoorradng utgevoerd per boot. Gebaseerd op ervarng bj VPN wordt het volgende aantal verplaatsngen verwacht: Helkopters: 6 bezoeken per maand hel brandstof Bevoorradngsboten: 3 bezoeken per maand deselole. De bezoeken worden eventueel gecombneerd worden met transporten naar andere platforms. Emsses naar de lucht Freauente Brandstofverbruk CO VOS NOx SO Helcoptervlucht 6 per maand 045 m3juur helbrandstof Bevoorradnasboot 3 per maand 34 m3/daa desel Totaal transdortemsses ftonjaarl S Tabel 6-4 Overzcht van gemddelde jaarljkse emsses naar de lucht gedurende de productefase 6.3 Gelud en trllngen De voornaamste geludsbronnen worden gevormd door de gasmotor van de generator luchtkoelers pompen glycolregenerate en de stromng van gas door pjpledngen appendages en apparatuur. De chokevalves hebben gedurende de eerste producteperode door het grote drukverschl over deze kleppen de grootste nvloed. De verwachtng s dat de 60 db(a)-contour bnnen 100 m afstand van het platform za lggen. Helkopterbezoeken vormen tevens een grote maar ncdentele en kortdurende geludsbron. Gelud wordt geproduceerd tjdens het landen en stjgen van de helkopters wat gemddeld zes keer per maand voorkomt. Ook zullen tjdens de productefase onderwatergelud en trllngen worden geëmlleerd maar deze hebben slechts een gerng vermogen. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 16 van 3!

17 6.4 Lcht Het platform zal lcht emtteren aan de ene kant s dt noodzakeljk vanwege een velge utvoerng van actvteten door de bemannng (werkverlchtng) en aan de andere kant voor een adequate markerng ten behoeve van scheepvaart en luchtverkeer (navgateverlchtng). Het s verplcht dat aan edere zjde van het platform navgateverlchtng aanwezg s en verder dent het naambord van het platform verlcht te zjn. De werkverlchtng zal alleen worden aangeschakeld als er daadwerkeljk 's nachts werk wordt verrcht wat tjdens normaal bedrjf net het geval zal zjn. 's Nachts zal dus n het algemeen alleen de navgate- en naamplaatverlchtng branden ook al ut het oogpunt van energebesparng. Zoals vermeld n het MER s het mogeljk om vogelvrendeljke lampen met een roodarm spectrum toe te passen om de desorëntate van trekvogels te vermnderen. 6.5 Fyseke aanwezghed Het platform bezet een bepaalde rumte n de naburge omgevng. Voor mjnnstallates op het NCP geldt dat vssersboten en andere vaartugen net bnnen de velghedszone met een straal van 500 mmogen komen. De aanwezghed van een platform en logsteke bewegngen (bevoorradngsboot en helkopter) kunnen een bron van verstorng vormen. Vanwege de grote afstand tot de wal (225 ten noorden van Den Helder) kan het F3-FA platform net vanaf de wal worden gezen. 6.6 Afval Tjdens de offshore producte en behandelng van aardgas wordt relatef weng afval geproduceerd. Het meeste afval zal vrjkomen bj onderhoudsactvteten. Het grootste deel van het afval bestaat ul bedrjfsen hushoudeljk afval zoals verpakkngsmateraal schroot afval ut de accommodate en keuken etc. Daarnaast komt gevaarljk afval vrj zoals verbrukte smeerole batterjen resduen van hulpstoffen ole bevattend materaal etc. n overeenstemmng met de van toepassng zjnde wetgevng wordt alle afval gescheden verpakt opgeslagen en naar wal getransporteerd voor hergebruk of storten. Tjdens onderhoudswerkzaamheden s het mogeljk dat slbhoudende ole water mengsels vrjkomen bj het nwendg rengen van procesapparatuur. Naast koolwaterstoffen kan dt slb sporen kwk of radoactef materaal (NORM) bevatten wat van nature n lage concentrates n geologsche formates voorkom!. n sommge gevallen kan mogeljk ook n de procesapparatuur metallsch kwk accumuleren. Materaal wat verdacht wordt NORM of kwk te bevatten wordt bemonsterd en geanalyseerd. Verontrengde stromen worden volgens de geldende voorschrften verpakt opgeslagen en perodek naar wal getransporteerd voor gespecalseerde verwerkng. Alle actvteten waarbj personeel n contact kan komen met gevaarljke materalen worden utgevoerd volgens de ARBO regels om schadeljke gezondhedseffecten te vermjden. De ervarng heeft geleerd dat NORM en kwk pas na enkele jaren van producte voorkomen n klene hoeveelheden en net op eder platform. Het s daarom net mogeljk om goede voorspellngen daarover te doen. Dt geldt zeker voor kwk. Bedrjfsafval Bedrjfsafval (voornameljk verpakkngsmateraal) alsmede keukenafval wordt apart ngezameld en vervoerd n hervoor specaal ontworpen 4;1 m3 contaners. Schroot wordt zowel onshore als offshore gescheden. De verwachte hoeveelhed vrjkomend bedrjfsafval s gemddeld 1000 kg per jaar. Gevaarljk afval: Het gevaarljk afval dat tjdens producte vrjkomt bestaat voornameljk ut verbrukte smeerole en klen gevaarljk afval waaronder (ole)flters poetslappen accu's batterjen vetten verven verdunners TL buzen lab afval lege sputbussen afvalole. Alle voornoemde producten worden offshore gescheden ngezameld en apart verpakt n daarvoor geschkte emballage of contaners en voorzen van de juste ladngspaperen en gevarencoderng. Daarna wordt het afval per bevoorradngsschp naar de vaste wal vervoerd. Bj aankomst n Den Helder wordt het afval tjdeljk opgeslagen n een voor dt doel ontworpen opslag n afwachtng van afvoer naar een erkend nzamelaar verwerker. VPN beschkt n het kader van haar mleu- en velghedszorgsystemen over procedures hoe met bedrjfafval en gevaarljke (afval)stoffen moet worden omgegaan en hoe dt moet worden verwerkt n ljn met de wetteljke bepalngen. Bj het werk wordt er op toegezen dat deze procedures worden nageleefd. De verwachte hoeveelhed vrjkomend gevaarljk afval bedraagt gemddeld 2000 kg per jaar waarvan ca. 800 lter afgewerkte ole. 6.7 Mleuaspecten onderhoudsactvteten Voor de velge en duurzame operate van het F3-FA platform s onderhoud aan de nstallates noodzakeljk. Dt bestaat enerzjds ut perodek merendeels ken onderhoudswerk wat afhankeljk van het nstal- Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederand B.V. 9 Pagna 17 van 35

18 latedeel met verschlende ntervallen wordt gepland en utgevoerd. Groot onderhoud aan de nstallates vndt normaal gesproken 1-2 maal per jaar plaats. Tjdens groot onderhoud wordt de gasproducte stlgelegd en worden nspectes en onderhoudswerkzaamheden utgevoerd aan regelsystemen draaende onderdelen procesapparatuur (nwendg en utwendg onderhoud en schoonmaken) verferk etc. ncdenteel s het nodg om op ad hoc bass onderhoud ut te voeren bj storngen. Het doel van dt type onderhoud s om de nstallates n eerste nstante velg te stellen de oorzaak te onderzoeken en te verhelpen en de gasproducte te hervallen. De belangrjkste mleueffecten van onderhoud zjn het vrjkomen van afvalstoffen het afblazen van de nstallates om ze drukvrj en gasvrj voor onderhoud op te leveren en een ntensverng van de logsteke bewegngen. ngeschat wordt dat de nstallates 1-2 maal per jaar worden afgeblazen. Tjdens (groot) onderhoud zal er meer personeel aan boord zjn dan bj regulere producte. Gezen het ncdentele karakter van het onderhoud s het net n alle gevallen mogeljk de mleueffecten te kwantfceren. Voor zover mogeljk zjn de effecten van het onderhoud meegenomen bj de effecten van de gasproducte. 6.8 Metngen en regstrates Het te lozen water wordt gemontored conform de esen n hoofdstuk 9 van de Mjnbouwregelng. De overge emsses worden bepaald op bass van berekenngen waar nodg aangevuld met afzonderljke metngen en geregstreerd n het emsseregstratesysteem van VPN. Daarnaast wordt de hoeveelhed gas en condensaat de per pjpledng naar de NOGAT ledng wordt gevoerd gemeten. 7 VELGHED EN BEVELGNG 7.1 Algemeen De nrchtng s ontworpen conform de esen van mjnbouwwet en regelgevng en ndustrële standaards en voldoet daarmee aan de stand der technek ten aanzen van velghed en bevelgng. Er zjn onderhouds- en nspecteplannen en calamteten- en reddngsplannen waarn ook communcate met J6-A het VPN hoofdkantoor de kustwacht en andere relevante partjen wordt geadresseerd. VPN beschkt over een geïntegreerd zorgsysteem voor velghed gezondhed welzjn mleu en kwaltet waarbnnen alle actvteten worden utgevoerd. n geval van storngen of calamteten kan de nstallate op afstand n fasen worden stopgezet en ngesloten. Op bass van een egen controle- en detectesysteem op het platform kan dt ook autonoom plaatsvnden zonder aanwezghed of ngrjpen van personeel. 7.2 Potentële ncdenten en bevelgngsmaatregelen De volgende potentële ncdenten zjn geïdentfceerd voor de nrchtng:. Blow-out;. Aanvarngen;. Lekkages van procesledngen apparatuur spls; Blow-out Een blow-out s een ongecontroleerde utstromng ut een put waarbj gas condensaat en water en boorspoelng kunnen vrjkomen. Blow-outs kunnen optreden bj het boren of bj producte door lekkages aanvarngen brand of explose op het platform of tjdens onderhoudswerkzaamheden aan de put (workover en wrelne werkzaamheden). Zeker n de productefase s de kans op een blow-out klen. Voor een verdere utwerkng van de kans op en effecten van blow-out wordt verwezen naar het MER. Ter voorkomng van een blow-out zjn twee noodafsluters aanwezg. Mocht er toch een blow-out optreden dan zjn er doodpompaanslutngen op de putten aanwezg. Va deze aanslutngen kan zware vloestof n de putten worden gepompt vanaf een velge afstand waardoor de producte van gas door de putten wordt gestop!. Er s geen permanente doodpompapparatuur aanwezg op het platform. Hervoor zal specaal een schp komen Aanvarngen Aanvarngen kunnen plaats vnden door schepen de een ondersteunende rol voor het platform hebben of door passerende schepen. De effecten van een aanvarng zullen afhangen van de snelhed van de aanvarng en de grootte van het schp. Het patform lgt net nabj scheepvaartroutes. Conform de Mjnbouw- Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 18 van 3:

19 wet geldt voor het platform een velghedszone van maxmaal 500 m waarn geen schepen mogen komen de geen ondersteunende rol voor het platform hebben ncdentele utstromng van vloestoffen ut processen en apparatuur Door flenslekkages materaaldefecten of tjdens overslag kunnen vloebare en/of gasvormge koolwaterstoffen vrjkomen. Bj ontstekng kan een toortsbrand een plasbrand of een explose ontstaan. Bj overslag van chemcalën zou er een hoeveelhed n zee terecht kunnen komen. De volgende velghedsvoorzenngen en maatregelen worden onder andere toegepast om de kans op en de gevolgen van een ncdent te mnmalseren.. Mnmalsate flenzen;. Noodstopsysteem;. Velghedskleppen en afblaassysteem;. Beperkng ontstekngsbronnen;. Gas en branddetecte;. Passeve en acteve brandwerende voorzenngen en schedng van gevaarljke en net gevaarljke nstallateonderdelen ;. Voldoende ventlate. Dcht cellar dek om lekkage naar de zee te voorkomen. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 19 van 40

20 Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 20 van 4(

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Cilinder Afsluiters. Technical Manual. Inleiding, veiligheid en waarschuwingspictogrammen. Productbeschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Clnder Afsluters Index Techncal Manual Deel 1 Inledng, velghed en waarschuwngspctogrammen Deel 2 Productbeschrjvng Deel 3 Werkngsprncpe Deel 4 Onderhoudsnstructes Deel 5

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch VRC

Gaswandketel Bosch VRC Installatevoorschrft Gaswandketel Bosch VRC BOSCH 6 7201 610 823-00.1O BOSCH 25 VRC BOSCH 29 VRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 3 Verklarng symbolen 3 1 Toestelbeschrjvng algemeen 4 1.1 EG-conformtetsverklarng

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 4 e trimester 2004

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. 4 e trimester 2004 WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf 4 e trmester 2004 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Dremaandeljkse publcate Nr. 4 1 e jaargang 4

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030-274 91 11, fax: 030-274 29 71

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030-274 91 11, fax: 030-274 29 71 RIVM Rapport 609021031/2005 Valdate van het model DIVOCOS M.G. Mennen en M.H. Broekman Contact: M.G. Mennen Centrum voor Inspecteonderzoek, Mleucalamteten en Drnkwater Marcel.Mennen@rvm.nl Dt onderzoek

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top

Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw velghed 4 Verklarng symbolen 4 1 Toestelbeschrjvng algemeen

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie