Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning"

Transcriptie

1 Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V.

2 Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4) Mnstere van Economsche Zaken Vergunnngaanvraag m.b.!. het oprchten / n stand houden van een Mjnbouwwerk net zjnde een nrchtng als bedoeld n hoofdstuk 8 van de Wet mleubeheer (nvullen voorzover van toepassng) A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B B1 B2 Algemene gegevens Aanvrager: Contactpersoon: Wnnngsvergunnng: Opsporngsvergu nn ng: Blok (Contnentaal plat): Mjnbouwwerk-nstallate: Boornstallate: Kadastraal Gemeente: Bestuurljk Gemeente: Op mnder dan 200 m afstand van Buurgemeente: Coördnaten: Gelegen n gevoelg gebed of restrctegebed: Tekenngen: Andere vergunnngen: Naam: Venture F3 B.v(deel van Venture Producton Nederland BV) Adres: Krusweg 795 Hoofddorp Postcode: 2132 NG Naam: Ronad Pjtak Tel: +31- (0) Fax: +31- (0) E-mal: rpjtaklíventure-producton.com ET/EM/ blokdeel F3a F3a Producteplatform Aard: Platform voor de producte en behandelng van aardgas Naam: F3-FA Locateaandudng/Putcode: Locate F3-FA Adres: N.v.!. Naam: Gepand: Noble Scott Marks Geplande aanvangsdatum: Jul 2010 N.v.!. Secte: NB 54 59'10.0" Nee: Relevante regelgevng: - Beslut Emsse Esen Stooknstallates - Beslut mleu-effectrapportage - Beslut Rsco's Zware Ongevallen - CPR rchtljn - CFK-ekdchthedsbeslut - Nederlandse Emsse Rchtljn (NER) OL 4 54'4.6" " 12 mjl: Ja Duur: Nr's: ED50 Stuatetekenngllggng: Ze bjlage 2 Platlegrondtekenng: Ze bjlage 4 Schematsche weergave proces: Ze bjlage 1 en 3 - Bouwvergunnng Nee: - WVO-vergunnng Nee: - Overge nl.: Ja Ja Nee Nee Nee Ja (bjzondere regelng 3.3/E.11 ) - Lozngen Beslut Bodembeschermng Nee Voor: (waternjecte ) - Nederandse Rchtljn Bodem Nee Voor: - Overge:MnReg Montorng Handel n Emsserechten Bjzondere gegevens Beschrjvng van de aard van het Bedrjfstjden: contnu mjnbouwwerk: Aardgasproducte en behandeng 2-3 mnd (bjv. Defense- Voge- en Habatrchllj ngebed) Voor:nstallates " 1 MWth vanaf 2009 Voor: Mleueffectrapport voor het gasbehandelngsplatform F3-FA Voor: Voor: Nr.: Voor: Voor: luchtemsses Actvteten of processen de van be- lang kunnen zjn.v.m. eventuele nadelge gevolgen voor het mleu: Voor:NO-x emsses gasturbne Bjlage: /;\.C.t.V.!tf.e.r.!.P.r.eC..e.!!!1.e.r T.ee.9..e.p.'!!t!'..tf.c;.h..l1!e. kfè'!......u....!e3ü!a.9.f!p.a.9.!l1' u..u...u....::...st.c.k..l1.s.t'..te...!.c3.s.r:.()t().re..n...v'?'?r..e.:.'?p.":el.k:fl...u.l...u...u...' Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 2 van 4(

3 B3 ::_TE(regen_erete...1f'()rrlJs.(QJc;J _1..._-- - Waterbehandelng / ozng Ole-waterschedng + OVC 1 Gebrukte grond-/hulpstoffen en bjproducten:...u....kfè'!rrf'r.k.f.'j.cf'.9.f'f1f.ve..r!!...!ty.p.f..'?p.!1!fj.'l.u...u.u.!':'?fèv.e..e.!h..e.!d..cp.!1!''j...'f!jr.lj.k... Grondstoffen:!..._ _..._ :-Ö e tnv.t r Gas Ze bjlage 1 hoofdstuk 4 N.v.!. afvoer per pjpledng zonder tus- -_ ""--...-; "."." "..._ :'CtElrnek e!tenjlege.!d e.nfpsl g _.1._-- ;lf::::-:-:::==:: HR ZJf:::t g===:-:=:=:=jæ:-=====-: :r:==-: - Methanol Ze chemekaarten bjlage 5Tank 110 m vnl. op an- ::se:r-.al;;!eer ddec-:r=::=::::::::::::::=:ts_reer;;yse.;;e61:::::: 1 derenst.=()eelole.. ;oelt:ernjea.ertelntjl ge.welk... 4Sr_.:::::10(d7yr - Corroseremmer.;Vermoedeljk. CK 337 Tank 3 m )0 m /yr :Wordt n 2010 aangevraagd _ l "."".."...." " " " "...-.-:r Scale nhbtor Wordt n 2010 aange- Tank 13 m 'Nog onbe- mddel :8Yr a rmmet::::::::hanët :::.:::::::::... - Algenaangroewerend N.v r el1d.... =;;;;;;_;;í:::d::::;;-;;g?q:;(=-:::=_.=:d::d-"-:..-"- - Boorchemcalën demo 1 ::ço Ïìe o:rìx;:e;;t:fer::::: e:::=:=::::::::.=l:=:-:::::1....:..::::: ::::::._ - Cement jdem 1...".."."."."."--."..."-"..."..."..._...1.._..._-..._."...._.." _._._. "."_."..."....._..."."..._...---_"...".."..._... 13jet()dlJ(;1._..._.!......L---.._J. - Condensaat Kwk Ze chemekaarten N.v.t. bjlage 51 N.v.!. afvoer per pjpledng! zonder tus _......!._ sell.cp_seg......! : Zwavel' T\:v: !---. B4 B5 B6 B7 Stoffen de de ozonlaag aantasten:... Type.çK...:y.P..El..ll.t;3.'t.El...J!D.t:g.U.:J..1l.t..;3.tEl.s..(kgL...:9.p..sle9.(kgL...u...u... - CFK' s N. v. t...._... '"'"..':."..._..".._..._..._..._...._._..-..._....._......" _...._....Fl"aïorl "fvt":-... ' Maxmum capactet: - Geïnstalleerd vermogen ca. 37 MW thermsch (=ca. 13 MW elektrsch) - Gaswnnng/behandelng - Olewnnng N.v.!. Belastng van het mleu tjdens normaal bedrjf: Wjze van energeopwekkng: 2 gasmotoren en 1 deselgedreven generator 29 MW elektrsch Gasturbne voor aandrjvng compressor ca. 28 mljoen Nm3 aardgas per dag - Bodem N.v.!. 1.L.._._..._.._.....:..L:ëh Ja.-zeï'..-...T :seregstrates ys- Ze bj lage A.5.p.f'c;.!...u..Jrl:'r.d...9.r:.v.a.'!'l.u...u...jZ.fè.r.f'f1!!tr.'t!e...JR.e.'!lJc;.te.rr'a.tr.fflt1/f.r... -Water.'.jproduêïewãïer...-'Max:s:200m3jr---- CorÌlormar:9Mj;;:Tze5Tlãge Was- regen en Ca. 450 m3/jr!bouwregelng... lsp.()el""a.er_ _ - Gelud Ze bjlage 1 - Geur N.V.!. Emssebronnen (ze bjlage 1): Debet COz! CH4.....u.u..u )JN.r './YO. L...J t'?:/yr.)..jtgn./xr. L _.- -_._--..._.._... BTEX NO NO (tg:/.xr.l (tg:!.xr.l (9./() Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3.FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 3 van 35

4 - Afblaasnstallate! :-Geñ-erâto : j '=-Zu germoorereek.l.9e.nerete.j - Fornus TEG rege- nerate..._..._.....t - Waterontgassng: Ze emsseoverzcht n bjlage 1 hoofdstuk 6.2 n het bjzonder tabel 6-3 B8 Afvalstoffen: Hoeveelhe- Wjze opslag Verwjderng Hergebruk Afvoer! Wjze reg den strate schattngen OBM ' stratesys ;...;...;...; ;... Boorvloestof j292 m nvt Nog onbekend 1292 m Emssereg- _._..._J:--; J---..;-3--;t:-- Boorgrus geschat!379 m nvt Nog onbekend 1379 m Emsereg-!OBM'. stratesys m3!! teem!wbm..._...l... 1 _.._-J-._- teem :rjkeafval:12öoökgjyr dem- ::ledrjfsaf-...15öö(gjyr t::e;:-g : B9 Transportbewegngen tjdens normaal bedrjf (frequente): - Hel's gemddeld 6 per maand Schepen gemddeld 3 per maand - Vrachtauto's N.v.!. B10 Toekomstge ontwkkelngen: Mogeljk boren van neuwe pullen: F3-FA s voorbered op totaal 3 putten. De producte wordt gestart met één nog te boren producteput. T.b.V. de verdere ontwkkelng s het mogeljk dat n een later stadum neuwe putten worden geboord en aangesloten Voorzen s een gasturbne gedreven compressormodule van 29 MW de reeds geplaatst wordt met het platform. De start van compresse wordt verwacht na 1-1 S jaar. C Te verstrekken gegevens (nden van toepassng) Nr. Bjgevoegd Op aanvraag beschkbaar C1 Onderzoek bodemgesteldhed Rapport: Fugro Nee Ja C2 - Onderzoek bodemkwaltet Rapport: mares Nee Ja C3 - Geludsprognose/contour Rapport: Nee C4 Externe Velghed Rapport: Nee Nee C5 - Rscocontour (10.6) Rapport: Nee Nee C6 - PutontwerpNerbuzng (schematsch) Op aanvraag beschkbaar C7 - Overge: C8 - Maatregelen n kader BMP - Reserverng rumte voor eventueel aanvullende waterbehandelng - OVC t.b.v. reducte emsses naar water D - Meten regstreren en rapporteren van emsses Ondertekenng - Naam: - Datum: Handtekenng: E Bjlagen Bjlage: S Omschrjvng: Beschrjvng van platform F3-FA Stuatetekenng lggng platform F3-FA Schematsche weergave proces F3-FA Plattegrond tekenngen F3-FA Chemekaarten l Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 4 van 31

5 BJLAGE 1. BESCHRJVNG VAN PLATFORM F3-FA NHOUDSOPGAVE 1 nledng 6 2 Aard ndelng en utvoerng van de nrchtng 6 3 Procesbeschrjvng en voorzenngen Algemeen overzcht Gasproducte en behandelng Hulpsystemen Meuzorg Logstek Onderhoudsactvteten Toegepaste mleumaatregelen Mogeljk toekomstg actvteten Verwjderng van de nstallate 11 4 Capactet van de nrchtng 12 5 Bedrjfstjden van de nrchtng 12 6 Mleuaspecten Emsses naar het water Emsses naar de lucht Gelud en trllngen Lcht Fyseke aanwezghed Afval Mleuaspecten onderhoudsactvteten Metngen en regstrates 18 7 Velghed en bevelgng Algemeen Potentële ncdenten en bevelgngsmaatregelen 18 Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.v 9 Pagna 5 van 35

6 1 NLEDNG Deze aanvraag voor een mjnbouwmleuvergunnng n het kader van de Mjnbouwwet (ar!. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4) wordt gedaan door Venture Producton Nederland B.v (herna te noemen VPN) en betreft het oprchten en de werkng stellen van het gaswnnngs- en behandelngsplatform F3-FA. VPN s voornemens gas te wnnen ut het gasveld gelegen n de blok F3-FA van het Nederlands deel van het contnentaal plat (NCP). De wnnngvergunnng hervoor (ref: ET/EM/ ) s afgegeven door de Mnster van Economsche Zaken. F3-FA wordt gestueerd op de volgende coördnaten (een gernge afwjkng n verband met optmalsate van de stuerng s herbj mogeljk): 54 59'10.0" NB en 4 54'4.6" OL (ED50). Het s de bedoelng dat ten behoeve van de gaswnnng medo 2010 het platform F3-FA zal worden geplaatst. Op het platform zal n eerste nstante gas worden gewonnen ut één producteput de n 2010 za- worden geboord na plaatsng van het platform. Voor deze en eventuele volgende putten s vergunnng verleend door de Mnster van Economsche Zaken. Het behandelde gas zal va de NOGAT gastransportledng naar de wal 'worden afgevoerd. Op grond van het Beslut mleueffectrapportage 1994 (gewjzgd ) s deze actvtet m.e.r.- plchtg. Dt MER' s daarom geljktjdg met deze vergunnngsaanvraag ngedend. 2 AARD NDELNG EN UTVOERNG VAN DE NRCHTNG Platform F3-FA s bestemd voor het wnnen en ontvangen van aardgas het behandelen van aardgas (afscheden van vrj water + drogen d.m.v. TEG gasdrogng) het meten en afvoeren van het behandelde gas het meten en afvoeren van het herbj afgescheden condensaat (benzneachtge fracte) en productewater. De nrchtng bevat alle voor bovengenoemde bedrjfsvoerng noodzakeljke hulpapparatuur. Het gas wordt tezamen met het condensaat afgevoerd va de bestaande NOGAT gastransportledng naar de vaste wal. Ten behoeve van de aanslutng op de NOGAT ledng wordt een neuwe ledng aangelegd van ca. 23 km lengte. Het afgescheden productewater wordt va een waterbehandelngssysteem n zee geloosd. Voor de lggng van platform F3-FA en de route van de gastransportledng wordt verwezen naar bjlage 2. Het platform F3-FA zal worden utgevoerd als bemand platform maar kan op afstand worden bestuurd vanaf J6-Ä. Tjdens normaal bedrjf zal een bemannng van 3-5 multskl operators aanwezg zjn. De accommodate krjgt een capactet van 18 bedden. Het platform bestaat ut een bovenbouw (topsde) met voorzenngen voor de aanslutng van maxmaal dre gasputten waarvan er nteel één wordt gebrukt. De twee overge zjn reserve aanslutpunten. Er s rekenng gehouden met een aanslutng van een subsea completon.op het platform bevnden zch de behandelngsnstallate nclusef besturngs- en hulpsystemen accommodate reddngsboot en heldek. De hoogte van de onderzjde van het platform s n verband met maxmale golfhoogte crca 20 meter (boven zeenveau). De top van de vent s crca 78 meter boven zeenveau de hoogte van het hoogste dek s ca. 43 meter boven zeenveau. 3 PROCESBESCHRJVNG EN VOORZENNGEN 3.1 Algemeen overzcht Het toe te passen gasbehandelngsproces wordt n hoge mate bepaald door de egenschappen van het gas en de afleverngsvoorwaarden. Alleen de noodzakeljke gasbehandelng vndt offshore plaats. Dt bestaat n essente ut het drogen van het gas hetgeen noodzakeljk s om corrose en hydraatvormng n de transportledngen te voorkomen. Gashydraat s een jsachtge verbndng de een ledng geheel kan blokkeren. Voor het drogen van het gas bestaan verschllende techneken. Voor F3-FA s gekozen voor het TEG gasdroogproces waarbj alle normaal vrjkomende brandbare afgassen n het glycolfornus worden vernetgd. Het F3-FA platform bevat verder de volgende faclteten voor gasbehandelng:. Gasputten en nlaatsysteem (wellhead) ncl. ontvangst van gas van andere nstallates;. Procesapparatuur waarmee het aardgas condensaat en productewater wordt behandeld;. Hulpsystemen waaronder elektrctetsopwekkng stookgassysteem brandblussystemen; Mleueffectrapport voor het Gasbehandelngsplatform F3.FA Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 6 van 3

7 . Controlekamer bemannngsverbljven reddngsmddelen een kraan en een helkopterdek. Het voorgenomen proces wordt gekenschetst door de volgende egenschappen:. Emsses van brandbare gassen worden nagenoeg volledg vermeden door deze te gebruken als stookgas n een onderdeel van het glycolfornus de Overhead Vapour Combuston chamber (OVC).. Water wordt zoveel mogeljk ontdaan van koolwaterstoffen n elk geval tot beneden de welleljk vastgelegde concentrates en vervolgens geloosd. Door de overheaddampen van de glycolregenerate net te condenseren maar geheel te verbranden n de OVC wordt berekt dat net alleen de emsses naar de lucht maar ook de emsses naar water aanzenljk worden vermnderd;. Condensaat wordt samen met het gas per pjpledng naar de vaste wal gevoerd. Het behandelngsproces s n de onderstaande fguur schematsch weergegeven t : ;; T leg avc.. Wam.. l!j ener."e (verbranden van atgassen) (utdampen water uheg) L D-r l-- A_rog.. l.æt-.. Blhndeld Un:gtt tputtn "" afscheler "'ro.. - G asdr oyy nur t porttldl og.. (gas. vloe5tof schedng) u floog:.uu ----.! (TEG absorbte).. Aard uas- Sf tlh:!jascoll1nesse : systeem. (Toekomstg) 1 - Cod!'aat Wáercondensa Wler "" sclledng "''Cel. ontgassng en "en_er behandelng 'l au Fguur 3-1 Schematsch overzcht van de gasbehandelng op F3-FA r (gas en ole "" af ehe d n" ' 3.2 Gasproducte en behandelng Wellheads ledngen en manfold n eerste nstante zal ut één put gas worden geproduceerd waarbj de geproduceerde gassen en meegesleurde vloestoffen n het productemanfold worden verzameld. Elke put s voorzen van op afstand bestuurbare kleppen om - nden noodzakeljk - de put op afstand te kunnen sluten. De producte van het platform wordt geregeld met de chokeklep op elke put. edere put s verder voorzen van druk- en temperatuurmeters ten behoeve van de procesvoerng alarmerng en bevelgng. Gas- en vloestofbehandeln9 Het geproduceerde ruwe gas (gas water en condensaat) wordt vanut het productemanfold naar de gas - vloestofscheders geled. Hern wordt eerst de vloestoffase gescheden van de gasfase n de gaswassers / coalescers de zjn voorzen van een bnnenwerk om de afschedng van vloestoffen te optmalseren. Het gas wordt vervolgens gekoeld voor een optmale waterverwjderng waarna eventueel gecondenseerd water en condensaat worden afgescheden n de nlaatafscheder. n de toekomst kan gas worden gecomprmeerd. Het gas wordt daarna gevoerd naar de TEG absorptekolom. Gasdrogng Na verwjderng van de vloestoffractes ut het gas bevndt zch n het gas nog dampvormg water. Om het gas door de NOGAT hoofdtransportledng te mogen vervoeren s het verest dt dampvormg water te Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 7 van 35

8 verwjderen tot het door de NOGAT gespecfceerde dauwpunt van -4 C. Deze gasdrogng s noodzakeljk om zowel corrose als hydraatvormng n de onderzeese transportledng naar wal te voorkomen. De gasdrogng wordt utgevoerd door het gas n de TEG absorpte kolom n tegenstroom met tr-ethyleenglycol (TEG) te wassen. De TEG absorbeert nog aanwezg dampvormg water n het aardgas tot de vereste dauwpuntspecfcate. Het TEG wordt geregenereerd en hergebruk!. Metng en afvoer van gas en condensaat Na de gasdrogng wordt het gasdebet gemeten. Daarna wordt het afgescheden condensaat na metng weer aan het droge gas toegevoerd alsmede een klene hoeveelhed corrose-nhbtor. Vervolgens wordt het aardgas samen met het condensaat va een aan te leggen onderzeese pjpledng naar de NOGAT pjpledng en vervolgens naar de wal getransporteerd. Vloestofbehandelng De vloestof afkomstg ut de gas - vloestofscheders wordt n de hoge druk condensaat - waterscheders gescheden n een condensaat- en een waterfase. De schedng n de condensaat - waterscheders s een zwaartekrachtschedng waarbj een pakkng de schedng te bevordert. Het condensaat wordt weer n de gastransportledng geïnjecteerd en samen met het aardgas va de NOGAT pjpledng naar de wal getransporteerd. Het water ut de hoge druk condensaat - waterscheders wordt van druk afgelaten en ontgast n de productewaterontgasser. Het water herut wordt na debetmetng geloosd n de zee. Het olegehalte van het geloosde water zal voldoen aan de wettejke rchlljnen (toegestane alfatenconcentrate gemddeld 30 mg/ 100 mg/ pekconcentrate). Het ontwerp voorzet n een maxmale alfatenconcentrate van 20 mg/l Er s een twnflternstallate beschkbaar voor verdere oleafschedng. De afgescheden koolwaterstoffen worden afgevoerd naar de condensaat-waterscheder. TEG regenerator Het met water verzadgde TEG ut de TEG absorptekolom wordt geregenereerd waarna het opneuw wordt gebrukt voor de gasdrogng. Hertoe s op het platform een TEG regenerate-unt aanwezg. De beladen TEG wordt eerst voorverwarmd door warmte-utwsselng met geregenereerde TEG. Vervolgens wordt de TEG van druk afgelaten n het TEG flashvat waarbj vrjkomend gas wordt gebrukt als stookgas. De TEG wordt daarna aan de TEG regenerator toegevoerd waar het verder wordt verht met de hete rookgassen van de OVC om de TEG nog verder te ontdoen van water. Na koelng wordt de geregenereerde TEG weer ngezet n de gasdrogng. De afgassen van de TEG regenerator bevatten naast waterdamp ook koolwaterstoffen. Om de emsse hervan te voorkomen worden alle afgassen samen met de gassen van de waterontgassng verbrand n de OVC van het TEG fornus. Herdoor wordt de emsse van koolwaterstoffen van het platform sterk gereduceerd waarbj de vrjkomende warmte nuttg wordt gebrukt bj de TEG regenerate. Toekomstge gascompresse Door de gaswnnng zal de druk n het reservor geledeljk dalen. Om de gasproducte op het gewenste druk- en capactetsnveau te kunnen handhaven s depletecompresse noodzakeljk. Daartoe s er voor toekomstg gebruk een door een gasturbne aangedreven compressor van 29 MW op F3-FA geplaatst de het gas ul de putten weer op de vereste behandelngs- en ledngdruk breng!. Toekomstge gas putten en aanslutng andere nstallates Voor eventuele toekomstge gas putten s rumte gereserveerd op het puttendek. Mocht het gewenst zjn om toekomstg meer pullen te boren voor de ontwkkelng van het veld dan zullen deze pullen evenals de momenteel voorzene putten worden geboord met een mobel zelfheffend platform en zullen worden aangesloten op het productemanfold. Het platform s tevens voorbered op gasontvangst van een subsea completon. Besturngssysteem Voor het aansturen van de dverse processen s het platform voorzen van een utgebred regel- en controlesysteem. Het platform kan lokaal va de controlekamer of op afstand va de controlekamer op het J6- A platform worden aangestuurd. Daarnaast s een wellhead-controlepaneel aanwezg waarmee de kleppen en velghedsafluters van alle geïnstalleerde en toekomstge pullen bestuurd kunnen worden. Naast het regulere besturngssysteem s het platform voorzen van een onafhankeljk Emergency Shut Down Systeem (ESD) (noodstopsysteem) om de nstallates n geval van een calamtet beheerst n een velge toestand te brengen. Het doel van het ESD systeem s het beschermen van de nstallates op het platform en de exportpjpledng tegen overdruk om zo escalate van gebeurtenssen te voorkomen. Het ESD systeem kan handmatg of automatsch n werkng worden gesteld bj ncdenten en bj actvate worden ondermeer de putten ngesloten en nden nodg worden de nstallates van druk gelaten. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 8 van 3!

9 3.3 Hulpsystemen De volgende hulpsystemen (utltes) zullen worden geïnstalleerd:. Elektrctelopwekkng en dstrbute;. Stookgassyteem. Afblaassysteem;. Opvang van hemel- schrob- en spoelwater. nstrumentenlucht- en hydrauleksystemen nclusef dstrbute;. Systemen voor de njecte van methanol en corrose-nhbtor. Drnkwater;. Deselopslag;. Brandblussysteem. Elektrctetopwekkng en dstrbute Elektrctet wordt opgewekt met een gasmotor aangedreven generator. n geval dat deze elektrctetsvoorzenng utvalt of geen stookgas beschkbaar s wordt elektrctet opgewekt met een deselgenerator. Een voorzenng (no break set) s aanwezg om de voedng van essentële (nood)systemen d.m.v. accu's te waarborgen tjdens het opstarten van de deselgenerator. De elektrsche verbrukers zjn daartoe n de volgende twee categoreën ngedeeld:. Normale systemen waaronder net-krtsche motoren verlchtng en hulpsystemen;. Essentële (nood)verbrukers waaronder: brand & gasdetecte ESD nstrumentate communcate navgatesystemen. Stookgassysteem Stookgasverbrukers zjn o.a. het TEG fornus de gasmotoren van de elektrctetsopwekkng en - toekomstg - de gasturbne voor de compressor. Allereerst worden vrjkomende afgassen zoveel mogeljk gebrukt als stookgas met name n het TEG fornus. Voor zover nodg wordt het stookgas aangevuld met geproduceerd gas. Het stookgas voor het stookgassysteem wordt eerst op specfcate gebracht door het afscheden van eventuele vloestoffen en het verwarmen van het gas zodat voorkomen wordt dat er zch vloestoffen n het stookgas bevnden. Opslag van methanol MEG TEG scale-nhbtor en corrose-nhbtor Op F3-FA worden monoethyleenglycol (MEG) scale-nhbtor en corrose-nhbtor opgeslagen n een tank van 10m3 met dre compartmenten. Hervan wordt 4 m3 gebrukt als opslag voor MEG en 3 m3 voor corrose-nhbtor en 3 m3 voor scale-nhbtor. MEG wordt n de pjpledng geïnjecteerd ter voorkomng van hydraatvormng. Ook bj het opstarten van de pullen kan het nodg zjn methanol te njecteren om hydraatvormng te voorkomen. Er s een tank van 10m3 voor methanol geïnstalleerd op het platform. Corrose-nhbtor wordt geïnjecteerd n de NOGAT exportledng voor het transport van aardgas en condensaat naar de wal om corrose van de ledngen tegen te gaan. De corrose-nhbtor wordt n de gasledngen geïnjecteerd met hoge druk pompen. Aanvraag van een corrose-nhbtor wordt pas n 2010 gedaan om het meest mleu-vrendeljke alternatef van dat moment te kunnen kezen vermoedeljk CK 337. TEG-opslag s aanwezg om verlezen n het TEG gasdroogsysteem aan te vullen. Hertoe s op F3-FA een aparte opslagtank van 4 m3 aanwezg. Deselopslag Desel wordt gebrukt voor de noodgenerator de reddngsboot de brandbluspomp en de dekkraan. Desel wordt aangevoerd per boot en opgeslagen n een 45 m3 deselopslagtank. Afblaassysteem Voor de afvoer van gassen bj het van druk aflaten van de nstallates bj calamteten en bj gepland onderhoud s een separaat hoge en lage druk afblaassysteem aanwezg. Gassen worden va een hoge en lage druk afblaaspjp afgeblazen naar een velge locate. Het gebruk van fakkels op offshore gaswnnngsnstallates s ut velghedsoverwegngen net geaccepteerd. Opvang van hemel- schrob- en spoelwater Het platform wordt voorzen van een gesloten en een open afvoersysteem. n het gesloten afvoersysteem worden procesvloestoffen de vrjkomen bj o.a. onderhoudswerkzaamheden afgevoerd naar het condensaat - watersysteem. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. 9 Pagna 9 van 35

10 Het open afvoersysteem verzamelt het mogeljk vervulde hemel- schrob- en spoelwater afkomstg van dekken. Een skmmer zorgt voor schedng van de ole- en de waterfase van het open afvoersysteem. Hermee wordt de ole afgescheden tot beneden de wetteljke lozngsesen en mag op zee worden geloosd. De afgescheden ole wordt naar het gesloten afvoersysteem gepompt. Ut velghedsoverwegngen wordt het water van het heldek drect geloosd op de zee. Brandblussysteem F3-FA zal worden utgevoerd met een brandblussysteem bestaande ut brandbluspompen ledngwerk en aanslutngen om brand te bestrjden. Op het heldek komt een brandblus unt. Verder worden verspred over het platform draagbare brandblussers geplaats!.f3-fa s ook voorzen van een deluge-systeem n het proces gedeelte. nstrumentenlucht en hydrauleksystemen Voor het proces controlesysteem zjn elektrsche luchtcompressoren met bjbehorende flters aanwezg. Hern word omgevngslucht gecomprmeerd en wordt stof water en ole afgescheden. Met de perslucht worden pneumatsche regelsysteem gevoed. Accommodate Op het platform s een beperkte accommodate voor maxmaal 18 personen aanwezg bestaande ut verbljven santare voorzenngen keuken opslag etc. Tjdens normaal bedrjf worden de nstallates bedend door 3 mult-skll operators maar tjdens onderhoud zullen meer personen aanwezg zjn. Hushoudeljk afvalwater van de accommodate wordt n de zee geloosd. Reststoffen en afval wordt n contaners verzameld en gescheden per boot afgevoerd naar het vaste land. 3.4 Mleuzorg Bj VPN s een geïntegreerd zorgsysteem n gebruk voor Velghed Gezondhed Welzjn Mleu en Kwalte!. Frequent s het systeem aangepast aan veranderende normen en nzchten nzake VGWM. Dt wordt gecommunceerd met het Staatstoezcht op de Mjnen. De bass voor het zorgsysteem s de nternatonale norm SO voor mleu en OHSAS voor velghed gezondhed en welzjn. Als onderdeel van het VGWM zorgsysteem zjn er op het platform chemebladen aanwezg van de gebrukte stoffen. 3.5 Logstek Tjdens de productefase wordt F3-FA perodek bezocht per helkopter voor het transport van personeel en per bevoorradngsboot voor de aan- en afvoer van goederen. Reststoffen en afval worden n contaners verzameld en eveneens per boot afgevoerd naar het vaste land. Geschat wordt dat maandeljks 6 helkopterbezoeken en 3 bevoorradngen per boot zullen plaatsvnden. De lucht- en zeetransporten worden n een aantal gevallen gecombneerd met bezoeken aan andere platforms. Drecte bezoeken vanaf Den Helder zjn ook mogeljk. De transporten zullen voldoen aan de wetteljke esen wat betreft routes en veghoogtes. Het aantal transporten zal zoveel mogeljk worden beperkt door een goede logsteke plannng gebruk van de optmale transportmddelen en door het zoveel mogeljk combneren van transporten met de van andere operators. Naast een beperkng van de effecten levert dt ook kostenvoordelen op. 3.6 Onderhoudsactvteten Gedurende de levensduur s regelmatg nspecte en onderhoud verest om de nstallates n een goede en velge staat te houden. Dt betreft net alleen onderhoud aan de technsche nstallates op het platform maar ook van de putten de structuren en pjpledngen. Klen onderhoud wordt door het aanwezge personeel utgevoerd voor omvangrjkere werkzaamheden wordt extra personeel ngezet. Voor groot onderhoud of bepaalde putnterventes kan het nodg zjn om tjdeljk naast F3-FA een specaal platform te plaatsen. 3.7 Toegepaste mleumaatregelen De volgende mleumaatregelen worden op F3-FA toegepast:. Het platform s utgerust met een OVC waardoor emsses van koolwaterstoffen naar de lucht tjdens normaal bedrjf nagenoeg volledg worden voorkomen. De OVC wordt nuttg gebrukt bj de TEG regenerate;. De condensaat - waterschedng vndt plaats bj hoge druk waardoor de ole - waterschedng beter verloopt en er mnder ventgas vrjkomt; Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Pagna 10 van 3!

11 . Het hoge druk afblaas systeem wordt gespoeld met stkstof zodat het net nodg s het systeem contnu te spoelen (purgen) met gas ter voorkomng van het optreden van exploseve mengsels. De afblaaspjp van het lage druk afblaassysteem wordt voorzen van een flame arrestor (vlamdover) waardoor het terugslaan van een vlam n het afblaassysteem wordt voorkomen. Bovenden wordt ook her een spoelgassysteem met stkstof toegepast;. Als de nstallates worden stlgelegd worden ze zoveel mogeljk op druk gehouden om te voorkomen dat aardgas onnodg wordt afgeblazen naar de atmosfeer;. Door de toepassng van luchtkoelers s geen koelwater nodg en kan ook de koelwaterbehandelng achterwege bljven;. Verlchtng wordt zoveel mogeljk gereduceerd en beperkt zch n de meeste gevallen tot de welleljk vereste navgateverlchtng. Alleen tjdens nspectes en werkzaamheden wordt meer verlchtng toegepast om het werk velg ut te kunnen voeren;. Verlchtng de zch buten de sheetng van het platform bevndt kan worden voorzen van armaturen de vogelvrendeljke verlchtng met een aangepast spectrum (groen lcht) mogeljk maken;. Het elektrctetsverbruk wordt zoveel mogeljk gereduceerd onder andere door besparngsmaatregelen bj de verlchtng en andere elektrctetsgebrukers. Herdoor kan worden volstaan met klene generatoren waarvan het vermogen vergeljkbaar s met een flnke vrachtautomotor.. WBM boorspoelng en -grus zal onder het laagwaternveau van de zeespegel worden geloosd om te voorkomen dat zwemmende zeevogels door de straal zouden kunnen worden geraak!.. Venture heeft gekozen voor een methode voor het plaatsen van het platform waarbj geen gebruk gemaakt wordt van hewerkzaamheden. n plaats daarvan verankert men de platformpoten door mddel van clnders van 15 meter doorsnede de met behulp van vacuümtrekken n de zeebodem worden vastgezet (zugankers of sucton buckets). Het effect van het onderwatergelud dat herbj geproduceerd wordt s net onderzocht. De aard van gelud zal echter geljkmatg en contnu zjn en er zullen geen geludsdrukken worden behaald de vergeljkbaar zjn met heen.. Bj hewerkzaamheden ten behoeve van de putborng zal een "slow start" worden gebrukt waarbj met vermnderde slagkracht het eerste deel van de conductor wordt gehed om er voor te zorgen dat brunvssen en andere zeezoogderen op voldoende afstand bljven om het ontstaan van gehoorschade te voorkomen. 3.8 Mogeljk toekomstge actvteten Eén van de poten van het platform s utgerust om naast de voorgenomen borng maxmaal 2 extra borngen te faclteren. Er s een rser geïnstalleerd voor een eventuele aanslutng van een subsea completon. 3.9 Verwjderng van de nstallate Wanneer de gasreserves zjn utgeput wordt het platform weer verwjderd. Hoewel bj de bouw a rekenng wordt gehouden met deze toekomstge verwjderng s de preceze procedure hervoor nog net n detal aan te geven ook al omdat dt afhangt van de dan geldende wet- en regelgevng en de eventuele mogeljkheden voor hergebruk. Eerst wordt de verwjderng voorbered en n detal utgewerkt. Het platform wordt velggesteld vloestoffen en schadeljke vaste stoffen worden verwjderd om de kans op vervulng te voorkomen. Vervolgens wordt het platform n omgekeerde volgorde als bj de plaatsng n zjn geheel verwjderd. Het kan na revse weer opneuw worden ngezet. Ten opzchte van conventonele platforms wordt derhalve weng verschrotng utgevoerd. De putten worden conform de daarvoor geldende regels n de mjnbouwwetgevng afgedcht en de verbuzngen van de pullen worden tot beneden de zeebodem verwjderd. Na het verwjderen van de nstallate zal de zeebodem worden geïnspecteerd (en zo nodg opgerumd) om er zeker van te zjn dat er geen obstakels achterbljven de een gevaar zouden kunnen vormen voor vsserj of scheepvaar!. Tjdens deze fase wordt ook de gasledng naar de NOGA T ledng schoongemaakt maar deze wordt conform de hudge nzchten net verwjderd. Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng F3-FA Venture Producton Nederand B.V. 9 Pagna 11 van 35

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen) 2 E n g l s h Englsh

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

NRB Analyse. Gasbehandeling en -compressie Bergermeer Gas Storage. Ten behoeve van MER en vergunningaanvraag TAQA ENERGY B.V.

NRB Analyse. Gasbehandeling en -compressie Bergermeer Gas Storage. Ten behoeve van MER en vergunningaanvraag TAQA ENERGY B.V. NRB Analyse Gasbehandeling en -compressie Bergermeer Gas Storage Ten behoeve van MER en vergunningaanvraag TAQA ENERGY B.V. september 2008 definitief NRB Analyse Gasbehandeling en -compressie Bergermeer

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie