nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013"

Transcriptie

1 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen (tjdeljk) vlegstop Scan Eagle'mantem" (b) Nota BS d.d. 2 oktober 2013 "Voorval ongecontroleerd neerstorten van een ScanEagle Unmanned Aeral Vehcle (UAV)" (c) Nota BS d.d. 4 oktober 2013 "Onderzoek ongecontroleerd neerstorten van een ScanEagle Unmanned Aeral Vehcle (UAV)" (d) Nota CLAS d.d. 14 januar 2014 "Voorlopge concluses ongecontroleerde landng ScanEagle^HBH^' (e) Nota CLAS d.d. 26 november 2014 "Apprecate ongecontroleerde landng SE (f) Nota CLAS "Correcte op onderzoeksrapport SE WH&en bjbehorende aanvullngen Inledrng Op 26 September 2013 s een Unmanned Aeral Vehcle (UAV) type Scan Eagle (SE) met regstraterummer^hb^, tjdens een vlucht n de omgevng van de Seychellen ongecontroleerd n zee geland. Bj de bergng bleek dat de SE ernstg beschadgd was geyaakt waarbj tevens de aanwezge camera grotendeels verloren s gegaan. Ook s de avonca van de SE als gevolg van de landng n het zeewater door corrose aangetast. De SE dent daarom als verloren te worden beschouwd. De nzet van de SE vond plaats ter ondersteunng van een Search and Rescue (SAR) oefenng1 utgevoerd vanaf Zr. Ms. Johan. de Wtt n samenwerkng met de aan boord gestatoneerde Cougar helkopter en de lokale kustwacht van de Seychellen. De schade bedraaaff^mjmhmmmb» Er was bj het voorval geen sprake van lchameljk letsel. Pnderzoek Het voorval s onderzocht door een Commsse van Onderzoek (CvO) onder ledng van het CLAS met deelname vanut CZSK en DMO. Het doel van het onderzoek s het vaststellen van de (vermoedeljke) oorzaak van het voorval Defensestaf Drecte Aansturen Operatonele Gereedhed Kalvermarkt 32 MPC 58 B Postbus ES Den Haag Datum J a FEB Onze referente ' Door tussenkomst Secretans-Generaal Afschrft aan D-HDBV D-MLA DJZ HDP C-LAS C-ZSK D-DMO Bjlage (1) Nota CLAS d.d. 30 jul 2014 "Emdrapportage ongecontroleerde landng SE Z- 0699" met als brjlage het Onderzoeksrapport Commsse van Onderzoek CLAS nummer d.d. 21 jul 2014 (2) Nota MLA BS d.d. 18 augustus 2014 "apprecate onderzoeksrapport betreffende ongecontroleerde landng SE" (3) Nota BS d.d. 12 September 2014 "Apprecate onderzoeksrapport ongecontroleerde landng SE" Bj beantwoordng datum, onze referente en betreft vennelden. De nzet vond plaats n het kader van de Ell msse Atalanta (antpratern). P a g. n a 1 v a n S I N T E R N G E B R U I K D E F E N S I E

2 zodat leermogelljkheden worden gevonden, net het vaststellen van schuld of aansprakeljkhed. Met deze nota bed k u mjn defnteve apprecate en het betreffende onderzoeksrapport aan (bjlage 1), Het totals onderzoeksrapport s voorzen van de merklng "Intern gebruk Defense" gezen de aanwezghed van zeer gedetalleerde technsche nformate van de SE en daaraan gekoppeld Informate over de nzet van de SE onder operatonele omstandgheden n het nzetgebed omgevng Seychellen. De technsche bjlagen van het onderzoeksrapport w.o. de data analyse van de vlucht, het technsch onderzoek naar de avoncs boards en het brandstofsysteem, zjn daarom net gevoegd maar nden gewenst n hard copy beschkbaar. De SE s van Amerkaanse makefj en op dt systeem s specfeke Amerkaanse wet- en regelgevng van Repassng hetgeen o.a. concreet betekent dat detals over het systeem en de werkng van het systeem, als benoemd en utgelegd n het onderzoeksrapport (nbegrepen alle bjlagen),' net buten defense ter beschkkng gesteld mogen worden. Defensestaf Drecte Aaosturen Operatonele Gereedhed Datum 0 I FEB, 2015 Onze referente Het voorval s conform de gedende-procedures gemeld aan de Onderzoeksraad voor Velghed. De Onderzoeksraad heeft geen onderzoek ngesteld. Verloop van het onderzoek Wa het voorval heb k met referte (c) C-LAS verzocht om onderzoek te doen naar de ongecontroleerde landng van de SE. In de onderzoekscommsse zjn op mjn adves materedeskundgen opgenomen van de DMO en het CZSK. Met bjlage 2 heeft C-LAS het onderzoeksrapport (nbegrepen de endrapportage) aangeboden. DAOG Team Velghed heeft naar aanledng van dt rapport vragen ter verdudeljkng gesteld aan de Commsse van Onderzoek m n nzake het negeren door de betreffende operator van een aantal crucate vetghedsmeldngen tjdens en voorafgaancl aan de vlucht met de SE. In het gesprek met de CvO s naar voren gekomen dat bj het onderzoek de datastream van de betreffende vlucht van de SE versnelcl of slechts gercht op de storngen s beschouwd. Bj deze wjze van analyseren van de datastream genereert het computersysteem zelfstandg foutmeldngen de zlch n de praktjk net hebben voorgedaan. De datastream van de SE dent daarom voor onderzoeksdoelenden "realtme" te worden afgelopen. Dt was net belcend bj de CvO en ook net als zodang opgenomen n rchtljnen van de fabrkant. Gevolg s geweest dat het rapport op een aanta punten nhoudefjk onjust was. In overleg heb k besloten om het onderzoeksrapport net volledg te gaan herzen maar om een aanvulende nota door C-LAS op te laten stellen ter verdudeljkng (referte e). De Mllltalre Luchtvaart Autortet (MLA) heeft het onderzoeksrapport (bjlage 1) eveneens geappreceerd en een groot aantal bemerkngen gemaakt (bjlage 2). Op 16 oktober 2014 heeft, mede gezen de toen bekende problematek rood de analyse van datastream, een gesprek plaatsgevonden tussen de CvO en medewerkers van de MLA. Met nota CLAS20J ( referte e) zjn de utkomsten van dt gesprek met Pagna 2 van 5

3 vertegenwoordgers van de MLA aan mj bekend gesteld. Later bleek echter dat deze nota net nhoudeljk afgestemd was met de MLA hetgeen utendeljk heeft geled tot een neuwe nota CLAS (referte f) waarn tevens correctes op het..onderzoeksrapport,'alsmede een aantal bjbehorende aanvullngen zjn ' opgenomen. Ik stem n met de n deze nota benoemde correctes en bjbehorende aanvullngen. Dt houdt tevens s dat het gestelde n mjn nota (bjlage (3) net meer valde s en deze nota s dan ook komen te vervallen. Defensestaf Drecte Aansturen Operatonele Gereedhed.Datum P FEB Onze referente Oorzaak van het ongeval De CvO heeft gedurende het onderzoek en n haar endconcluse de algemene term corrose gehanteerd als meest waarschjnhjke oorzaak van het ongeval. Na overleg met de MLA.en mede gebaseerd op het Safety Investgaton Report van INSITU s de algemene term corrose verfjnd naar "krstalvormng als gevolg van Electro-Chemcal Mgraton (ECM)" en s dt aangemerkt als de meest waarschjnljke oorzaak van het ongeval. Als gevolg van krstalvormng door ECM s een elektrsche storng ontstaan waardoor n het systeem fouteve nformate mzake de snelhed s gegenereerd. De autoplot heeft op de (fouteve) snelhedsnformate gereageerd met een "spn"2 tot gevolg w'aar de SE net meer ut kon komen. Bnnen een mnuut na de regstrate van de^fouteve snelhed s de SE n zee terecht gekomen. De CvO heeft daarnaast ook een ndrecte oorzaak vastgesteld de heeft bjgedragen tot het kunnen ontstaan van het ongeval. Het betreft het utvallen van de motor door onvolledge verbrandmg als gevolg van wsselende snelheden drect voorafgaand aan de ongecontroleerde landng. De SE operator kon als gevolg van onvolddende of geen motorvermogen daardoor ook net meer ngrjpen. De CvO heeft op bass van de onderkende drecte en ndrecte oorzaak concluses en aanbevelngen opgesteld. Daarnaast heeft de CvO reeds genomen maatregelen benoemd. Reeds genomen maatregelen De volgende maatregelen zjn reeds genomen: (1) alle snelhedssensoren van de vlegtugen (SE) zjn gecontroleerd op corrosevormng en preventef behandeld met een coatng; (2) DMO (Afdelng Luchtvaartsystemen) heeft een presentate verzorgd aan de operators over het onderkennen van problemen met de snelheds- en hoogtesensor en hetylegen op zgn. "alttude centrc"; (3) een verbeterde procesbeschrjvng s opgesteld bj een ncdent aan ToMucht of vrlle (In het Engels een spn),s de stuate waann een vl.egtug n overtrokken toestand verkeert en bewegngen utvoert om alfe dne zjn assen. Een vl.egtug dat zch n een vrlle bevndt zal zeer snel hoogte verlezen. Pagna 3 van 5

4 boord van een schp. Hern zjn meldngsprocedures en te nemen maatregelen ' Defensestaf h e l d e r n g e r e g e l d. D r e c t e A a n s t u r e n Operatonele Gereedhed f,'ff.c c9j.1jcju.s'^s' aanbevelngen en verbetermaatregelen Datum ' Voor de concluses van de CvO verwjs k naar het gestelde op pagna 23 van * * FEB het onderzoeksrapport (bjlage 1). Op bass van het utgebrede (technsch) onderzoek en de concluses vermeld n het rapport, s de CvO gekomen tot 9 aanbevelngen. Deze aanbevelngen zjn benoemd op pagna 7 van het onderzoeksrapport en betreffen: (1) zes aanpassngen van de Mltare Luchtvaart Esen 21 (MLE 21) te realseren door DMO (Afdelng Luchtvaartsystemen); (2) aanpassngen n de opledng SE w.o. het verhogen van het bewustzjn van operators n het waarnemen en onderkennen van problemen met b.v. de snelhedssensor n relate tot de presentate van vleggerelateerde nformate n IMUSE3; (3) het zodang nrchten van het documentatebeheer van de SE dat de nformate per systeem (analoog en dgtaal) overzchteljk s gegroepeerd en "up to date" s; (4) het op de juste wjze behandelen van bewjsmateraal. Onze referente C-LAS heeft op bass van het rapport een endrapportage opgesteld. In deze endrapportage onderschhjft C-LAS de concluses, voorgestelde maatregelen en aanbevelngen van de CvO. Met referte f heeft C-LAS correctes op het voorlggende onderzoeksrapport benoemd en bjbehorende aanvullngen opgesomd. Ik deel het standpunt van C-LAS en stem n met de concluses, aanbevelngen en verbetermaatregelen. Ten aanzen van aanbevelng (2) zal k C-LAS verzoeken om n de opledng voor operator SE extra aandacht te besteden aan het omgaan met multstorngen n het systeem en te laten beschouwen (.s.m. CDC/CEAG) of vanut human factors optek de operator op de juste wjze om kan gaan met IMUSE. Ten aanzen van aanbevelng (4) zal k C-LAS opdragen om met C-ZSK aanvullend n een procedure vast te leggen om, bj aanwezghed en nzet van de SE vanaf schepen, dudeljk 'te bepalen dat (1) n geval van calamtet met een SE het verzenden van (bewjs)materaal (n dt voorval het avoncsboard) beter wordt ngeregeld en (2) maatregelen zjn benoemd om het conserveren van (bewjs)materaal n zoet water mogeljk te maken zoovtj'geen onnodge extra corrose aan (bewjs)materaal zal optreden. '"',-- Apprecate Mltare Luchtvaart Autortet (MLA) De MLA heeft tevens een apprecate opgesteld van het onderzoeksrapport en de 3 Instu's Multple UAV Software Envronment (IMUSE) s een grafsche user nterface voor de SE operator. P a g n a 4 v a n 5 I N T E R N G E B R U I K D E F E N S I E

5 apprecate CLAS. De volledge apprecate s gevoegd (bjlage 2). Ik verwjs tevens naar het gestelde n deze nota onder "Verloop van het onderzoek". De MLA s daarnaast ngegaan op (1) het hanteren van de juste benamng van de opgetreden corrose' (t.w. "krstalvormng als gevolg van Electro-Chemcal Mgraton (ECM)"), (2) de vraag waarom de vlucht net s afgebroken door de operator en (3) het recovery gewcht van de SE. Tevens heeft de MLA het adves gegeven om een neuw account door JISTARC aan te laten maken tenende volledge nzage te knjgen n de meldngen als opgenomen n de database Sentnel. Ik ondersteun de vse en deze maatregelen. Defensestaf Drecte Aansturen Operatonele Gereedhed 0 9 FEB Onze referente BS201S Concluse defnteve apprecate en verdere gang van zaken De aanbevelngen van de CvO zjn overgenomen en utgewerkt n concrete verbetermaatregelen. Ik stem n met de maatregelen van C-LAS. Ik zal D-DMO verzoeken om de aanbevelngen 1 t/m 6 ter hand te nemen. De voortgang van de utvoerng van de'verbetermaatregelen wordt door mj gevolgd. Afslutend ' Ik deel de menmg van C-LAS dat her sprake s van een ncdent. Met de betreffende (analoge) SE zjn rum f5&vluchten zonder problemen utgevoerd. Tot slot vermeld k dat het ncdent geen gevolgen heeft voor het gebruk van de dgtale SE waarmee de eenhed thans n Nederland en Mal vlegt. N.a.v. het ncdent s een WOB verzoek ontvangen hetgeen heronder nader s toegelcht. Verzoek Wet Openbaarhed Bestuur (WOB) Begn September 2014 heeft Defense Communcate (DCo) een WOB verzoek gehad mzake de ongecontroleerde landng van de SE tjdens de antpraten msse bj de Seychellen. Er bestaat geen bezwaar aan dt verzoek gehoor te geven. DCo heeft al contact gehad met DMO en CLAS om op de juste wjze nhoudeljk nvullng te gaan geven aan dt verzoek rekenmg houdend met de vgerende Amerkaanse regelgevng, de operatonele nzet van de SE en de merkng van het onderzoeksrapport alsmede de heraan gerelateerde documenten. T.^^tCWeTclorp Teneraa' Pagna 5 van 5

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D

(Tijdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D YEIL_IGH_EIDS_DINST 179 V E E T B O U W E L I J K (Tjdvak 1-3- ' 60 t/m 31-3- '60) I_N=H_0_U_D I. Communsme Internatlonaal 1 Tweede Internatonale, Kornntern en Komnf orm...1 Het ontstaan van het nternatonale

Nadere informatie