Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD"

Transcriptie

1 Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november uur 25 mn. De herna volgende tekst s een afdruk van de beschrjvng met concluse(s) én tekenng(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ngedend. Aanvrager: Ball Brothers Research Corporaton, Boulder, Colorado, Ver.St.v.Amerka. Gemachtgde: Octroobureau Vresendorp & Gaade (Ir.. C. M. R. Davdson c.s.) Dr. Kuyperstraat 6, 's-gravenhage. Ingeroepen recht van voorrang: 17 me 1973, Ver.St.v.Amerka, *+; Korte aandudng: "Postegevoelg tellersysteem voor stralng" De utvndng heeft n het algemeen betrekkng op een postegevoelg tellersysteem voor stralng, en n het bjzonder op een postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller met een ntegrale vertragngsljn. 5 Het s dkwjls nodg n het onderzoek van hoge energefysca postonele gegevens te verkrjgen met betrekkng tot onserende stralng. Hoewel postegevoelge stralngstellers ontwkkeld zjn voor deze doelenden, zjn deze systemen net geheel bevredgend gebleken tengevolge van een verschedenhed aan faktoren. 10 Bekende systemen zjn betrekkeljk ngawkkeld en kostbaar, veresen een grote hoeveelhed ondersteunende elektronca, en/of een verschedenhed aan afzonderljke kathodeverbndngen op exacte postes met externe poste-codeernrchtngen.

2 2 Voorbeelden van bekende postegevoelge stralngstelsystemen kunnen geraden worden n de volgende Amerkaanse octrooschrften ^1 3.^83.377; en n een artkel "Electromagnetc Delay Lne Readout for Proportonal Wre Chambers", door E. Grove, K. Lee, V. Perez- 5 Mendez, en J. Spernds, gepublceerd n Nuclear Instruments and Methods, deel 89, bz (1970). Het herboven genoemde artkel leert het gebruk van een externe vertragngsljn n samenhang met een ut veel draden bestaande proportonele kamer tenende een postegevoelghed te verschaffen. Het gebruk van een 10 vertragngsljn s ook bekend, bjvoorbeeld ut het Amerkaanse octrooschrft 3M6.5fk. Met betrekkng tot het herboven beschreven vertragngsljnutlaessyste<$5 omvat de alpemeen gebrukte benaderng het koppelen van de elektrsche out-out van de onserend gas omslutende kamer, ndvdueel 15 van een aantal anode- of kathoderoosterdraden, naar "een afzonderljke externe vertragngsljn om utlezng te verkrjgen. De vertragngsljn verschaft dan de tjdverschllen, de gebrukt worden om de poste te bepalen gebaseerd op de plaats, waar de kathodedraad de de ladng draagt, gekoppeld s n de vertragngsljn. 20 Zelfs dus de betrekkeljk neuwe bekende telsystemen, de een vertragngsljnutlezng gebruken, veresen een aantal kathodedraden de net contnu elektrsch zjn, en daarom de systeemsamenstellng moeljker maken. Aangezen verder een externe vertragngsljn gebrukt wordt s een elektrsche doorvoer voor elke kathodedraad noodzakeljk, en deze systemen 25 leden dkwjls aan sgnaalverles tengevolge van een ondoelmatge koppe- lng of sgnaal varates, bjvoorbeeld van de ene kathodedraad naar een andere voor een gegeven en denteke onsatestmulerng n de kamer. De onderhavge utvndng s een verbeterd postegevoelp stralngstelsysteem, dat eenvoudg en toch betrouwbaar s. De teller gebrukt 30 een enkele kathodevkkelng, de de vervaardgng, samenstellng, en beproevng van de teller vereenvoudgt. De utvndng elmneert de behoefte r aan een afzonderljke externe vertragngsljn, waardoor ongewenste en lastge vervaardgngsstappen geëlmneerd worden, en daarna de hanterng en operatonele egenschappen de noodzakeljkerwjze met bekende systemen 35 verbonden waren. De out-put van de kathodedraad verschaft de nodge tjd- 7 T t. r- A n ƒ " 8 Èï hfa <t e v s «u ö y

3 3 verschllen, waardoor de postonele gegevens van onserende stralng, de n de teller een wsselwerkng utvoert, op nauwkeurge wjze vastgesteld kunnen worden. Een doel van de utvndng s daarom het verbeteren van poste- 5 gevoelge stralngstelsystemen. Een ander doel s het verbeteren van postegevoelge stralngstel'systemen door het aanduden van postonele gegevens va het gebruk vaeen ntegrale vertragngsljn. Een ander doel s het ncorporeren van een vertragngsljn, 10 de functoneert als de kathode, n de kamer van de teller. Weer een ander doel s het combneren van de functe van de kathodedraad, waarn een elektrsche ladng genduceerd,s, met de vertragngsfuncte van deze ladng om de poste aan te duden, waar de ladng genduceerd was. Een verder doel s het verbeteren van postegevoelge, 15 ut vele draden bestaande proportonele tellers door kathodedraden te gebruken als ntegrale tellervertragngsljnen op vaste afstanden de anodedraden. Weer een ander doel van de utvndng s het verbeteren van postegevoelge, ut vele draden "bestaande proportonele tellers door 20 een.ntegrale vertragngsljn te gêruken, bestaande ut êên enkele kathode-- draad de schroefljnvormg gewkkeld s en parallel s aangebracht aan een vlak cn parallel stolsel van anodedraden. Een ander doel s het verschaffen van een postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller met een ntegrale vertragngs- 25 ljn, de betrekkeljk eenvoudg s en toch betrouwbaar en weng ondersteunende elektronca verest. Weer een ander doel s het verbeteren van postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele tellers door een ntegrale vertragngsljn als contnue kathode te gebruken, waardoor alleen een elektr- 30 sche bevestgng aan de-enden daarvan nodg s. Weer een ander doel s het verbeteren van postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele tellers door een nherente ntegrale vertragngsljn te gebruken, waardoor de behoefte aan een externe vertragngsljn geëlmneerd wordt. 35 Deze en andere, doelenden worden verkregen n overeenstemmng

4 b met de utvndng, de een postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller voorzet van een ntegrale vertragngsljn, de een of meer ntegrale kathodewndngen omvat welke effekteve vertragngsljnen verschaffen om de gewenste postonele gegevens van deeltjes te bepalen. 5 De utvndng wordt n de volgende beschrjvng nader toege- lcht aan de hand van de tekenngen. Fguur 1 s een persnektvsch aanzcht, waarbj de bovenzjde fedealteljk s weggesneden en waarbj de postogevoelpe, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens de utvndng s weerpepeven. 10 Fguur 2 s een bovenaanzcht, waarbj de bovenzjde s verwjderd, van de postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens fguur 1. Fguur 3 s een zjaanzcht van de postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens fguur Fguur b s een schematsche weergave, de de onsate van gas toont n de postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller welke n fguur 1 s weergegeven, wanneer onserende stralng daarmede reageert. Fguur 5 s een schematsche weergave, de de negng llustreert 20 van elektronen om zch te verzamelen hj de anode, wanneer onserende stralng reageert met de postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller welke n fguur 1 s weergegeven, om een netto posteve ladng achter te'laten n het gas tengevolge van de posteve onen. 25 Fguur 6 s een blokschema, dat toont hoe de proportonele teller gebrukt kan worden met een bewerkngscrcut om postonele gegevens van onserende stralng te bepalen. Beschrjvng van de voorkeursutvoerng. De utvndng-verschaft een apparaat om tjdverschllen n 30 elektrsche sgnalerr te produceren, de ndcatef zjn voor postonele gegev-ens van onserende stralng zonder dat het nodg s ndvduele kathode-» draden te koppelen met externe nrchtngen, zoals externe vertragngsljnen of ndvduele versterkers. Deze tjdverschllen verschaffen de nformate. om het punt te bepalen, waar de onserende stralng reageert met het gas 35 n de teller. Zoals herboven beschreven s koppelen de bekende systemen het

5 5 elektrsche out-put sgnaal van ndvduele kathodedraden net nrchtngen, de zch buten de ut vele draden bestaande teller bevnden, of zj gebruken n het geheel geen'vertragngsljntechnek. Wanneer externe nrchtngen gebrukt worden, wordt de stralngsposte bepaald gebaseerd n 5' op de plaats, vaar de kathodedraad de de ladng draagt, verboden s met Ae externe nrchtng. In de Voorkeursutvoerng van deze utvndng omvat het kathoderooster een enkele draad de gewkkeld s op een freem op een n het algemeen rechthoekge èn schroefljnvormge maner, welk freem parallel s opgesteld aan een vlak stelsel van anodedraden. De aldus gewkkelde 10 Kathodedraad vertoont elektromagnetsche vértragngsljnegenschappen, vaardoor de behoefte aan een «xterne vertragngsljn geëlmneerd vordt en de tjdverschllen verschaft worden, de nodg zjn om de stralngsposte n een rchtng vast te stellen. In de fguren heeft de referente 9 n het algemeen betjekkng 15 op het postegevoelge, ut Vele draden bestaande proportonele telsysteem volgens de utvndng. Zoals Weergegeven n de fguren 1, 2 en 3 omvat dt telsysteem een freem 11 van een conventoneel net-geledend materaal of een andere nrchtng voor het mechansch ondersteunen van de herna te beschrjven dradenconstructe, de grondvlakken 13 en 1U bezt welke 20 op conventonele wjze parallel daaraan en op afstand daarvan zjn opgesteld. Koals weergegeven n fguur 1 bezt het freem een aantal door geljke afstanden gescheden anodedraden 16, de zch daardoorheen utstrekken tuséen twee tegengestelde zjden van het freeï, waarbj de anodedraden parallel sjn aangebracht aan de twee Overbljvende zjden van het freem en verbonden 25 Zjn met een geleder 17, de gekoppeld s met de anodeklem 18. De anodeklem 18 s gewoonljk verbonden me een bronranposteve spannng. De anodedraden kunnen op conventonele wjze op het freem gemonteerd zjn, maar zoals weergegeven n fguur 1 bevnden zj zch tussen en zjn bevestgd aan de twee tegengestelde zjden van het freem. 30 Verder s een kathodedraad, of wkkelng, 20 gewkkeld over de tvee resterende tegenggstel.de zjden van het freem, zodat de hartljn van de wkkelng parallel verl opt aan het stelsel van anodedraden en daarvan gescheden s. De kathodedraad strekt zch ut over de bovenzjde en onderzjde van het freem, zoals weergegeven n de fguren 1 en 3. De kathodedraad 35 endgt op klemmen 22 en 23, zoals weergegeven n de fguren 1 en 2.

6 6 Ook kan de kathodedraad of wkkelng 20 gewkkeld worden op een afzonderljk freem, dat dezelfde afmetngen heeft als het anodestelsel. Deze kathodewkkelng s dan parallel gemonteerd aan elke zjde van het anodestelsel. Afhankeljk van de specfeke toepassng kunnen de kathode- 5 draden geplaatst worden onder elke hoek ten opzchte van de anodedraden. In bedrjf s de teller omsloten door een hus (net weergegeven) en een passend gas (d.w.z. een gas zoals argon en methaan, de n een verhoudng van 9:1 zjn gemengd, welk gas geonseerd kan zjn en een secundare onsate zal produceren bj de anode) wordt n het hus gevoerd, 10 zoals bekend s. Ionserende stralng wordt dan door de teller gevoerd en de poste van de reacte wordt bepaald. Postegevoelge stralngstellers zjn bekend, en dus zullen de verdere constructe van het freem of andere steuntechneken en hun werkng net verder n detal beschreven worden. Detals van deze constructes en hun werkng zjn beschreven n de bekende 15 technek en n de herboven genoemde octrooschrften en het artkel. Zoals weergegeven n fguur h wordt nadat de teller met een passend gas gevuld s, het gas geonseerd vanneer onserende stralng reageert bnnen de teller. Aangezen de anode postef s, worden de vrje elektronen versneld tot een hoge energe bj de anode en een secundare 20 onsate wordt geproduceerd. Dt resulteert n een vermengvuldgng van het oorspronkeljke aantal vrje elektronen en, zoals aangedud n fguur 5, produceert een gebed met ntense onsate bj-de anode. De meeste opgewekte elektronen worden verzameld op de anode, waardoor een netto posteve ladng n het gas overbljft tengevolge van de posteve onen. Deze pos- 25 teve ladng nduceert een spannng op de kathodedraden, de omgekeerd evenredg s met de afstand tussen de kathodedraad en de nosteve ladng. Dt genduceerde spannngsprofel wordt dan n de tjd geanalyseerd, zoals herna beschreven wordt, en de poste van de ogenblkkeljke onserende stralng wordt daardoor bepaald. Deze metng werd tot nu toe gedaan door 30 extern gemonteerde nrchtngen. Met deze utvndng wordt evenwel deze metng drekt verkregen, van de kathodedraad 20, de nherent werkt als een vertragngsljn. Het op de vertragngsljn (kathodedraad 20) genduceerde sgnaal plant zch voort langs de draad met een snelhed, de karakterstek s 35 voor de vertragngsljnconstanten. De tjd van aankomst van de mpuls bj de

7 7 ut-put s daarom een maatstaf van de ogenblkkeljke poste.van de onserende stralng. Aangezen de spannng genduceerd wordt bj meerdere postes op de kathodedraad, s het mogeljk öe stralngsposte te nterpoleren tussen deze draden. De utendeljke systeemnauwkeurghed s een 5 functe van de energeneerslag, gasversterkng, draadafstand en elektro- nsche rus, de zullen varëren n verschllende toepassngen. De kathodedraad s gewkkeld als een contnue spoel (zoals weergegeven n de fguren 1, 2 en 3) en.werkt als een nductor (L), waarvan de nductante evenredg s met het aantal wndngen en het dwarsdoorsnede- 10 oppervlak van de spoel. De spoel bezt ook een parastare capactet (C) naar de anodedraden en naar de grondvlakken. Dt heeft tot gevolg dat de kathodedraad werkt als een elektromagnetsche Vertragngsljn met de volgende gedealseerde egenschappen: vertragng = \ LC 15 Karaktersteke mpedante = VLTC De poste van de ogenblkkeljke onserende stralng wordt bepaald door de verstreken tjd waar te nemen, de de mpuls nodg heeft om de out-putklem te bereken of kan gemeten worden door het meten van het tjdverschl tussen de mpulsen op de twee out-putklemmen. 20 Fguur 6 toont n blokschema een bewerkngsschakelng 28, de verbonden kan zjn met de klemmen 22 en 23 van öe teller 9 om dt doel te bereken. Zoals weergegeven n fguur 6.zjn de klemmen 22 en 23 (verbonden met de enden van de kathodedraad 20) gekoppeld met versterkers 30 en 31, welke versterkers op hun beurt zjn verbonden met dscrmnators 33 en 3^. 25 De out-put van de dscrmnators s gekoppeld met een tjd-hoogteomzetter 36, waarvan de out-put gekoppeld s met een mpuls-hoogteanalysator 38. Deze bewerkngscrcuts zjn bekend en een meer gedetalleerde beschrjvng van deze crcuts kan gevonden worden bjvoorbeeld n de Amerkaanse octrooschrften 3.^ en *+, evenals n het herboven vermelde 30 artkel. ' ' Hoewel de utvndng s beschreven met betrekkng tot een voorkeursutvoerng, zal het dudeljk zjn dat verschedene veranderngen aangebracht kunnen worden en equvalente elementen gebrukt kunnen worden voor elementen daarvan zonder het kader van de utvndng te verlaten. 35 Het s bjvoorbeeld net 'nodg dat de kathodewkkelng het anodestelssl f A l r* e* n ƒ 3 S *ï :. \ 1 r, "

8 8 omreeft. Het anodestelsel kan opgesteld worden buten de rumte, de door de kathodewkkelng 20 omgeven wordt, maar daaraan grenzend. Verder kan de vertragngsljnegenschap van de kathodedraad verkregen vorden door een andere dan een sehroefljnvormge -rechthoekge confgurate; de kathode- 5 draad 20 kan bjvoorbeeld aangebracht worden tussen de zjden van het freem 11 n een enkel vlak n plaats van gewkkeld te zjn rond de tegengestelde zjden daarvan, zoals herboven beschreven s. Verder kunnen de anodedraden 16 net parallel verlopen aan de hartljn van de kathodevkkelnf 20; de anodedraden 16 kunnen bjvoorbeeld loodrecht op de hartljn van de 10 kathodewkkelng 20 geplaatst zjn. Deze herboven genoemde modfcates kunnen gecombneerd worden, waarbj twee kethodewkkelngen gebrukt worden n parallelle vlakken, maar met hun hartljnen wederzjds loodrecht, waarbj de anodedraden 16 zch utstrekken n een vlak tussen de twee kathodedraadvlakken, waardoor een postonele nformate n twee loodrechte 15 hartljnen verschaft wordt. Concluses 1. Postegevoelg, ut vele draden bestaande proportonele teller, gekenmerkt door een steunnrchtng de een omhullng vormt voor het bevatten van een onserend gas, een aantal door de steunnrchtng 20 gedragen anodedraden, welke anodedraden van elkaar gescheden zjn, een eerste met de anodedraden verbonden klemnrchtng om daarmede een elektrsche ladng te koppelen, een contnue kathodedraad naast de steunnrchtng en gescheden van de anodedraden, zodat een elektrsch sgnaal daarn geïnduceerd wordt bj het optreden van een onserende stralng 25 daarnaast, en een tweede met de kathodedraad verbonden klemnrchtng om een sgnaal te koppelen, dat ndcatef s voor de postef van de onserende stralng,- de reageert bnnen de steunnrchtng wanneer de eerste en de tweede kler.nrchtnp verbonden zjn om een spannngsverschl tussen de anodedraden en de kathodedraad te produceren Postegevoelg, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 1, met het kenmerk, dat de teller een bewerkngsschakelng omvat, de verbonden s met de tweede klemnrchtng om de out-put daarvan te ontvangen voor utleesdoelenden. 3. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele 35 teller volgens concluse 1, met het kenmerk, dat de steunnrchtng bestaat

9 9 ut een freem met eerste en tweede paren zjorganen, waarbj elk orgaan van een paar tegengesteld '-s 'aan het andere orgaan van het respekteve paar, waarbj het eerste paar zjorganen de anodedraden steunt, en waarbj de kathodedraad contnu gewkkeld s heen. en terug tussen het tweede paar zjorganen. k. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 3, met het kenmerk, dat de teller aardngsorganen -" omvat aan weerszjden van het frasm. 5- Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 3, met het kenmerk, dat de kathodedraad gewkkeld s: rond het tveede paar zj organen. 6. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 5, met het kenmerk, dat elke wndng van de kathodedraad zch n hoofdzaak cp' geljke afstand bevndt van de dchtst nabj zjnde anodedraden. 7«Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 5 S met het kenmerk, dat de anodedraden zch utstrekken bnnen het volume, dat omsloten wordt door de rond het tweede paar - z jorganen gewkkelde kathodedraad. 8. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 7» met het kenmerk, dat elke vndng van de kathodedraad zch n hoofdzaak op geljke afstand bevndt van de dchtst nabj zjnde anodedraden. 9. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 8, met- het kenmerk, dat de anodedraden zch utstrekken tussen het eerste paar. zjorganen n een rchtng parallel aan de hartljn van de wkkelng, de gevormd wordt door de kathodedraad rond het tveede paar zjorganen. 10. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller, gekenmerkt doo'r een freem met eerste en tveede paren gescheden zjorganen, velke paren ^jorganen n hoofdzaak loodecht op elkaar staan, aantal anodedradan door bepaalde af&and van elkaar gescheden zjn, velke anodedraden verbonden zjn met het eerste paar zjorganen, een eerste klemnrchtng de verbonden s met de anodedraden om daarmede een elektrsche ladng te koppelen, een kathodedraad de nductef gewkkeld

10 10 s tussen het tweede paar zjorganen, zodat de kathodedraad zch "bevndt naast maar gescheden van de anodedraden, een tweede klemnrchtng verbonden met de kathodedraad, en een bewerkngsschakelng de verbonden s met de tweede klemnrchtng om een op de kathodedraad geproduceerd sgnaal te 5 ontvangen en daarut de poste te bepalen van de onserende stralng, de het op de kathodedraad geproduceerde sgnaal heeft veroorzaakt. 11. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 10, gekenmerkt door een paar aardngsvlakken aan weerszjden m het freem en gescheden van de kathodedraad Postegevoelge, ut vele draden bestaande teller volgens concluse 10, met het kenmerk, dat de kathodedraad gewkkeld s rond het tweede paar zjorganen om daardoor twee n hoofdzaak; loodrechte vlakken te vorsen, en waarbj de anodedraden parallel aan elkaar verlopen en verbonden sjn met het eerste paar zjorganen om een ander vlak te vormen, 15 dat n hoofdzaak parallel verloopt aan de door de kathodedraad gevormde twee parallelle vlakken. 13. Postegevoelge, ut vele draden bestaande proportonele teller volgens concluse 10, met het kenmerk, dat de kathodedraad werkt als een vertragngsljn voor het met de sgnaalbewerkngsschakelng gekoppel- 20 de sgnaal. Postegevoelge stralngsteller, gekenmerkt door een steun-' nrchtng, een eerste aantal door de steunnrchtng gedragen draden, welke draden van elkaar gescheden zjn, een eerste met het eerste aantal draden gekoppelde klemnrchtng om daarmede een spannng te koppelen, 25 een contnue nductef rond de steunnrchtng gewkkelde draad, de zch naast maar gescheden van het aantal draden bevndt, zodat daarn een elektrsch sgnaal genduceerd wordt bj het optreden.van een onserende - stralng daarnaast, een tweede met de contnue draad verbonden klemnrchtng voor het produceren van een spannngsverschl met het eerste aantal draden 30 en het koppelen van eên sgnaal daarut, dat genduceerd s door het optreden van onserende stralng daarnaast, zodat het tjdstp van het genduceerde sgnaal ndcatef s voor de poste van de onserende stralng. 15. Postegevoelge stralngsteller volgens concluse met het kenmerk, datcfe eerste klemnrchtng verbonden kan worden met een 35 posteve spannng, terwjl het met de contnue draad gekoppelde sgnaal - /! % y 8 0

11 11 geproduceerd wordt, wanneer gas naast de draden geonseerö wordt tengevolge van de aanwezghed van een onserende stralng, de reageert bnnen de teller. 16. Inrchtng n hoofdzaak zoals beschreven n de beschrjvng èn/of weergegeven n de tekenngen.

12 FIG. 2 J 22^ó(l) 9 T " I 1 1 I _ T T T l I T nr _L _L 1 I F 18' -!6 17 *L r20 / / / / / / r 14 Ball Brothers Research Corporaton

13 20 <j> o O I -O O - I ^ 0 FIG. 4 ^ j - o o t o O O O -(+ HV) aon I O O o o O O O O O I J62 20 o o FIG 5 b o o O 0 O O

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

MoiAÏerinzagelegging nu 7611331

MoiAÏerinzagelegging nu 7611331 Octrooraad MoAÏernzageleggng nu 7611331 Nederland [19] NL [54] Röntgentoestel. [51] Int.CI 2.: H01J35/24, A61B6/02, H05G1/66. [71] Aanvrager: EMI Lmted te Hayes, Groot-Brttannë, [74] Gem.: Ir. G.H. Boelsma

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 16 augustus 211 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 1 deelopgaven en 2 pagna

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 14 augustus 212 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 12 deelopgaven en 1 pagna

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Wat is licht? worden door schijnende voorwerpen? (Isaac Newton). Christiaan Huygens daarentegen ontwikkelde een theorie die volledig gebaseerd was

Wat is licht? worden door schijnende voorwerpen? (Isaac Newton). Christiaan Huygens daarentegen ontwikkelde een theorie die volledig gebaseerd was Als lchtontwerper ben je een beetje God. Op sommge begrafenssen regent het, op andere schjnt de zon. Dat 'een beetje God zjn' vnd k plezant. Je ontwerpt een geheel, een soort cyclus zoals de zon er ook

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. Bodyguard 7000 Serie. Deel 9. Technical Manual. Introductie en veiligheidswaarschuwingen. Productomschrijving TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) Bodyguard 7000 Sere Index Techncal Manual Deel 1 Introducte en velghedswaarschuwngen Deel 2 Productomschrjvng Deel 3 Technsche gegevens Deel 4 Servce-nstructes Deel 5 Testprocedures

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Index - Technische verklaringen

Index - Technische verklaringen Index - Technsche verklarngen -03, www.fndernet.com Begrp Referentevoorwaarden Werkng en nstallatevoorwaarden Spoel werkngsberek Spannngspekbegrenzng Reststroom Omgevngstemperatuur Condensate Inbouwposte

Nadere informatie

Zwaartepunten, traagheidsmomenten en verdeelde belasting

Zwaartepunten, traagheidsmomenten en verdeelde belasting Zwaartepunten, traagedsmomenten en verdeelde belastng Opgeloste Vraagstukken 6.1 Een dunne draad lgt n de dredmensonale rumte en bestaat ut een kwadrant AB van een crkel samen met twee recte stukken BC

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Correlatie: exploratieve methoden. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Correlatie: exploratieve methoden. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Correlate: eplorateve methoden Werktekst voor de leerlng Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vancaudenberg Statstek voor het secundar onderwjs

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Bij opwarmen ontstaat een normale isotrope vloeibare. Bij afkoelen van een vloeibaar kristal ontstaat een

Bij opwarmen ontstaat een normale isotrope vloeibare. Bij afkoelen van een vloeibaar kristal ontstaat een Vloebaar-krstal schermen Wat s een vloebaar krstal? Wat jn de bouwstenen? Optsche egenschappen van vloebare krstallen. en vloebaar krstal n een aangelegd elektrsch veld. Vloebaar-krstal cellen en vloebaar

Nadere informatie

Dubbelplaneten. Vakantiecursus

Dubbelplaneten. Vakantiecursus Raner Kaenders Dubbelplaneten AW 5/8 nr. 4 december 2007 287 Raner Kaenders Semnar für Mathematk und hre Ddaktk Mathematsch-aturwssenschaftlche Fakultät Unverstät zu Köln Gronewaldstrasse 2 5093 Köln r.kaenders@un-koeln.de

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Enige aspecten van het discretiseren van randvoorwaarden in een elektrisch analogon voor grondwaterstroming

Enige aspecten van het discretiseren van randvoorwaarden in een elektrisch analogon voor grondwaterstroming IR. G. F. J. KRUIJTZER TH Delft Enge aspecten van het dscretseren van randvoorwaarden n een elektrsch analogon voor grondwaterstromng. Inledng Voor de oplossng van tweedmensonale grondwaterstromngsproblemen

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Meetmethode voor het geluid van elektrische transformatoren

Meetmethode voor het geluid van elektrische transformatoren Meetmethode voor het gelud van elektrsche transormatoren De volgende document beschrjt de meet-methodologe voor geludsmetngen van (elektrsche) transormators. Deze methode s goedgekeurde door het BIM. 1.

Nadere informatie

LOCATIEBEPALING VAN EEN ROBOT MET BEHULP VAN LANDMARKS IN GRIJSBEELDEN

LOCATIEBEPALING VAN EEN ROBOT MET BEHULP VAN LANDMARKS IN GRIJSBEELDEN LOCATIEBEPALING VAN EEN ROBOT MET BEHULP VAN LANDMARKS IN GRIJSBEELDEN Naam : Studerchtng : Facultet : Afstudeerbegeleder : Locate afstudeerproject : Datum : Kernwoorden : Sander Beekmans Kunstmatge Intellgente

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Gegevensverwerving en verwerking

Gegevensverwerving en verwerking Gegevensverwervng en verwerkng Staalname Bblotheek - aantal stalen/replcaten - grootte staal - apparatuur - beschrjvend - varante-analyse Expermentele setup Statstek - correlate - regresse - ordnate -

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004.

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004. Utwerkngen tentamen Statstek voor TeMa Maandag 8-3-4. Opgave a. Model: Y = β + β* x+ ε met ε ~ Nd(, σ ) Y s het energeverbruk, x s de omgevngstemperatuur.. Volgens het scatterplot n de bjlage ljkt er sprake

Nadere informatie