Statica in een notendop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statica in een notendop"

Transcriptie

1 Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd wordt. 3. Dagrammen: Maak een VLS (vergeet het assenstelsel net) en eventueel andere benodgde dagrammen. 4. Utwerkng: Begn met het kezen van de te gebruken kernbetrekkngen: welke formules zjn nodg voor de oplossng van de gestelde vraag? Werk het antwoord ut zonder getallen n te vullen. In de meeste gevallen zal het antwoord van deze stap zjn: [gevraagde groothed] = [formule met slechts bekende grootheden]. Het s nuttg om tussentjds de eenheden te controleren. 5. Antwoorden en concluses: Vul getallen n bj de utwerkng van vraag 4. Schrjf het antwoord nclusef eenhed op. Trek eventueel concluses. 6. Controle: a. heb k antwoord gegeven op alle gestelde vragen? b. zjn mjn antwoorden plausbel?. Is het teken/de rchtng aannemeljk?. s de grootte van het antwoord aannemeljk? c. staan bj alle antwoorden eenheden? Krachten/Momenten (HS 2) Krachten n een wllekeurge rchtng kun je altjd ontbnden n verschllende rchtngen. In een 2D stuate met assen de loodrecht op elkaar staan (een orthogonaal assenstelsel) geldt: F = Fx + Fy j Als er meerdere krachten zjn geldt voor de resultante: R = F + F = F + F + F + F j 1 2 ( x1 x2 ) ( y1 y2 ) Een moment s geljk aan kracht*arm. Met de arm geljk aan de loodrechte afstand (loodljn) van de werkljn van de kracht naar het momentpunt. Krachten mogen altjd verschoven worden langs hun werkljn. Als een kracht loodrecht op de werkljn verschoven wordt, moet er tevens een moment geïntroduceerd worden. Denk aan twee-krachtselementen: Grootte: F A = F B Rchtng: evenwjdg aan ljn AB De vorm van het lchaam zelf s onbelangrjk, zolang er maar net meer krachten/ momenten op werkzaam zjn. Resultante kracht/moment R = F Mo = Fd = R d d = de loodrechte afstand van de werkljn van de kracht tot het aangrjpngspunt Koppel Twee krachten de even groot zjn, alleen tegengesteld van rchtng en waarvan de werkljnen net samenvallen, stellen een koppel voor. Dt kan worden gezen als een moment waarvoor geldt: M= F d. Statca n een notendop 1/5

2 Evenwcht (HS3) en Gestellen ( 4.6) Evenwcht houdt n dat de lneare- of rotateversnellng geljk aan 0 s. Dt betekent: snelhed geljk aan 0 of snelhed constant. In een 2D stuate kun je maxmaal 3 evenwchtsvergeljkngen per Vrj Lchaam Structuur (VLS) toepassen, nameljk de wetten van Newton: Fx = 0, Fy = 0, Mo = 0 Met deze 3 vergeljkngen kunnen dus ook maxmaal 3 onbekenden utgerekend worden per VLS. Ook kan de momentenvergeljkng tweemaal worden toegepast met 1 krachtenvergeljkng of dremaal een momentenvergeljkng. Ze hervoor het boek. Bj gestellen moet je soms meer dan 3 krachten/momenten berekenen. In dat geval heb je meerdere VLS en nodg om het antwoord te berekenen. Let er ook op dat je de regel acte = -reacte her goed toepast. Het maken van een correct VLS 1. Maak een keuze over welk lchaam je vrj wlt maken. Het gekozen lchaam zal over het algemeen met een of meerdere van de onbekende grootheden te maken hebben. 2. Maak het lchaam los van zjn omgevng door (eventueel denkbeeldg) een gesloten contour om het lchaam te trekken. 3. Breng op plaatsen waar het lchaam contact heeft met zjn omgevng krachten/momenten aan (gebruk eventueel het schema met standaard VLS en heronder). Teken de krachten de door de omgevng op de contour utgeoefend worden en net de krachten de de contour op de omgevng utoefent! Breng ook volumekrachten als de zwaartekracht aan. De zwaartekracht grjpt aan n het zwaartepunt. Weersta de negng om krachten/momenten de er op het eerste gezcht gezcht net ljken te zjn of de je net nodg denkt te hebben voor de berekenngen weg te laten! Dt s vragen om fouten te maken! Als van tevoren al dudeljk s n welke rchtng een kracht/moment werkt, teken dan de vector meteen n de goede rchtng. Als het net meteen dudeljk s, s het vaak handg om de posteve rchtng (aan de hand van je gekozen assenstelsel) te nemen. Bepaalde belangrjke grootten/namen van hoeken/lengtes kunnen ook aangegeven worden op het VLS, maar probeer het geheel wel overzchteljk te houden. 4. Geef met een assenstel bj het VLS aan welke rchtngen jj postef noemt (ze het plaatje). TIP: In sommge gevallen s het handger om net het standaard x-y-assenstelsel te nemen (zoals n de fguur herboven), maar het assenstelsel just te roteren of te spegelen. Even nadenken over de keuze van het assenstelsel kan je veel rekenwerk besparen. TIP: Denk eraan dat wanneer een heel lchaam n evenwcht s, ook alle delen van dat lchaam n evenwcht zjn. Hervan kun je gebruk maken bj het kezen van een deel voor het VLS. TIP: Kes als momentpunt voor de som van de momenten het lefst een punt waar zoveel mogeljk werkljnen van onbekende krachten doorheen gaan, want op deze maner vallen al deze krachten ut de vergeljkng. TIP: Geef aan om welk punt je de som van de momenten bepaalt met de naam van het punt n subscrpt (bv. ΣM o). Als het punt dat je gebrukt geen naam heeft, dan kun je een vlaggetje gebruken om het punt aan te geven n het VLS, de bjbehorende evenwchtsvergeljkng wordt dan ΣM =0. TIP: Voor de bepalng van een moment van een wllekeurg gerchte kracht, kan het handg zjn om de componenten van deze kracht te gebruken: M=± Fd=± Fd ± Fd (ze de fguur hernaast). x y y x Standaard VLS en Constructe VLS Opmerkng(en) Kabel Trekkracht evenwjdg aan kabel Glad oppervlak Duw-normaalkracht (loodrecht op oppervlak) Statca n een notendop 2/5

3 Ruw oppervlak Duw-normaalkracht en wrjvngskracht (evenwjdg aan oppervlak en tegengesteld aan negng tot bewegen) Rolopleggng Duw-normaalkracht Vrj gljdende constructe Normaalkracht Scharner (zonder wrjvng) Resultante met componenten n 2 rchtngen Inklemmng Axale kracht, dwarskracht en moment Zwaartekracht Kracht ter grootte m g n massamddelpunt TIP: In een kabel s de kracht overal geljk. Dt gegeven s nodg om o.a. problemen met katrollen op te lossen. Zwaartepunten/Massamddelpunten ( ) Het massamddelpunt van een lchaam kan utgerekend worden (contnu) met: xda = x da. Met x het massamddelpunt per oppervlaktedeel en x het massamddelpunt van het gehele oppervlak. Voor samengestelde lchamen kan gebruk worden gemaakt van (dscreet): x-coördnaat y-coördnaat Massa Oppervlak Lengte Massa Oppervlak Lengte xm xa xl ym ya yl x = x = x = y = y = y = m A l m A l Bj oppervlakken/ massa s geldt dat ze negatef genomen moeten worden als er op de plaats just geen oppervlak/ massa s. Deze moeten dus van de rest afgetrokken worden. TIP: Let altjd op symmetre. Als er nameljk een symmetrevlak/-ljn/-punt te ontdekken s, dan lgt het zwaartepunt her altjd n/op. A A Statca n een notendop 3/5

4 Voorbeelden lggng massamddelpunten n lokale coördnatenstelsels van enkele standaard lchamen: Rechthoekg oppervlak Drehoek ¼ van een ellps Zwaartepunt lgt preces n het mdden Deel van een crkelvormg opp. 2 rsnα x = 3 α α n radalen! a+ b h x = en y = 3 3 Deel van een crkelboog rsnα x = α α n radalen! 4a 4b x = en y = 3 π 3 π Oppervlakte crkel: A =π r Omtrek crkel: O = 2π r Oppervlakte drehoek: ½bh 0 Graden/radalen: 360 2π rad 2 V- en M-ljnen ( 5.7) Voor een stukje balk geldt (ze fguur): dv = w dx dv = wdx dm = V dx dm = Vdx Met: w = kracht per lengte-eenhed (verdeelde belastng) [N/m] Ofwel: de afgelede van de dwarskrachten ljn s geljk aan de verdeelde belastng met een mn-teken en de afgelede van de momentenljn s geljk aan de dwarskrachtenljn. LET OP! Bovenstaande vergeljkng gelden alleen tussen dscontnuïteten! Voor de V-ljn s een dwarskracht een dscontnuïtet, voor de M-ljn s een puntmoment een dscontnuïtet. Posteve tekenafspraak bj balken: Stappenplan voor het bepalen van de V-/M-ljn 1. Bepaal steunpuntsreactes 2. Bepaal V-ljn mbv. doorsnjdng en ntegraal 3. Bepaal M-ljn mbv. V-ljn en dscontnuïteten. Vaak s het ook handg om tussentjds belangrjke punten te berekenen. 4. Controleer V-/M-ljn. TIP: Bj het maken van een doorsnede om evenwcht te bepalen, ben je vrj om zowel de lnker- als de rechterkant van de doorsnede te bekjken. Kes bj doorsnedes vlak bj een utende van de balk altjd het korste deel omdat her over het algemeen de mnste krachten/momenten werken, wat het nvullen van de evenwchtsvergeljkngen vergemakkeljkt. CONTROLE: Als er aan het utende van de balk geen externe dwarskracht of moment werkt, moeten zowel de V- als M-ljn op nul utkomen. Werkt er wel een externe dwarskracht of extern moment aan het utende dan moet de waarde hervan opgeteld bj de waarden van de V- resp. M-ljn op dat punt nul zjn. CONTROLE: Op een plaats waar de dwarskracht geljk aan 0 s, treedt een maxmum/mnmum op n de M-ljn. Statca n een notendop 4/5

5 Wrjvng (HS 6) Als het voorwerp stlstaat: Fw µ sn Als het voorwerp op punt van bewegen staat: Fw = Fw,s max =µ sn Als het voorwerp beweegt Fw,k max = µ kn Het bepalen of een voorwerp stl bljft staan of gaat bewegen, gaat het makkeljkst door met behulp van de evenwchtsvergeljkngen te bepalen hoe groot de wrjvngskracht moet zjn om het voorwerp n evenwcht te houden. Vervolgens kan je bepalen hoe de benodgde wrjvngskracht zch verhoudt tot de maxmale wrjvngskracht, door F w,s max te berekenen. Algemene tps / Handge wskunde (ze ook appendx C boek) Wanneer n een som bjvoorbeeld staat: De grootte van de massa van het lchaam s m, dan weet je net de getalswaarde van de massa, maar de massa mag je wel als bekend aannemen. Dat wl zeggen: je moet straks het antwoord utdrukken n m. Wordt er net gesproken over de massa van een lchaam, dan betekent dat, dat je de massa van het lchaam mag verwaarlozen. Bj een drehoek geldt dat de som van de hoeken geljk s aan 180. Standaard drehoeken: Een stelsel vergeljkngen s oplosbaar als je evenveel vergeljkngen als onbekenden hebt. Om het stelsel op te lossen s het soms nodg om ut één vergeljkng een vergeljkng voor een varabele als functe van andere varabelen te halen en deze dan n een andere vergeljkng n te vullen (substtute). In de meeste problemen echter kun je door slm een momentpunt te kezen, met de vergeljkng voor de som van de momenten meteen een waarde voor een varabele vnden en deze gebruken om andere vergeljkngen op te lossen. Statca n een notendop 5/5

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Websites beoordeel je zo!

Websites beoordeel je zo! Webstes beoordeel je zo! Iedereen kan van alles op nternet zetten. Je kunt dus net zomaar alle nformate de je tegenkomt geloven. Hoe weet je of een webste goede nformate geeft en dus betrouwbaar s? Dat

Nadere informatie

Scalair en vectorieel product

Scalair en vectorieel product (HOOFDSTUK, ut Theory and problems of Vector Analyss, door Murray, R. Spegel, Schaum s Seres, McGraw-Hll, New Yor). Scalar en vectoreel product SCALAIR PRODUCT. Het scalar product (of nwendg product) van

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 14 augustus 212 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 12 deelopgaven en 1 pagna

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Correlatie: exploratieve methoden. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Correlatie: exploratieve methoden. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Correlate: eplorateve methoden Werktekst voor de leerlng Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vancaudenberg Statstek voor het secundar onderwjs

Nadere informatie

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend Hints/procedures voor het examen 4Q130 dd 25-11-99 ( Aan het einde van dit document staan antwoorden) Opgave 1 Beschouwing vooraf: De constructie bestaat uit twee delen; elk deel afzonderlijk vrijgemaakt

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 8 Utwerkngen van de opdrachten Hoofdstuk 1 Inledng Opdracht 1 Analyse De constructe estaat ut een dre keer geknkte staaf de j A s ngeklemd en j B n vertcale rchtng s gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

BIOFYSICA: Toets I.4. Dynamica: Oplossing

BIOFYSICA: Toets I.4. Dynamica: Oplossing 1 ste jaar Bachelor BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN Academiejaar 006-007 BIOFYSICA: Toets I.4. Dynamica: Oplossing 1 Opgave 1 Een blokje met massa 0, kg heeft onder aan een vlakke helling een snelheid van 7,

Nadere informatie

C.P. van Splunter. Grote afwijkingen. Bachelorscriptie, 21 april 2010. Scriptiebegeleiders: prof.dr. F. Redig prof.dr. E.A.

C.P. van Splunter. Grote afwijkingen. Bachelorscriptie, 21 april 2010. Scriptiebegeleiders: prof.dr. F. Redig prof.dr. E.A. C.P. van Splunter Grote afwjkngen Bachelorscrpte, 2 aprl 200 Scrptebegeleders: prof.dr. F. Redg prof.dr. E.A. Verbtsky Mathematsch Insttuut, Unverstet Leden Inhoudsopgave Inledng 3 2 Bovengrens 6 3 Ondergrens

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 - Complexe getallen

Hoofdstuk 7 - Complexe getallen Moderne wskunde 9e edte vwo D deel. Soorten getallen ladzjde a Ja. Ja. a 0en 0 d Nee, jvooreeld s geen natuurljk getal. d Nee, jvooreeld : s geen natuurljk getal. e De som, het vershl en het produt van

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Dubbelplaneten. Vakantiecursus

Dubbelplaneten. Vakantiecursus Raner Kaenders Dubbelplaneten AW 5/8 nr. 4 december 2007 287 Raner Kaenders Semnar für Mathematk und hre Ddaktk Mathematsch-aturwssenschaftlche Fakultät Unverstät zu Köln Gronewaldstrasse 2 5093 Köln r.kaenders@un-koeln.de

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Variantie-analyse (ANOVA)

Variantie-analyse (ANOVA) Statstek voor Informatekunde, 2006 Les 6 Varante-analyse (ANOVA) Met de χ 2 -toetsen zjn we nagegaan of verschllende steekproeven bj dezelfde verdelng horen. Vaak komt men echter ook de vraag tegen of

Nadere informatie

Regressie en correlatie

Regressie en correlatie Statstek voor Informatekunde, 006 Les 7 Regresse en correlate Als we na twee kenmerken van elementen van een populate kjken, s het een voor de hand lggende vraag of we aan de hand van de waarde van het

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Regressie en correlatie

Regressie en correlatie Statstek voor Informatekunde, 005 Les 6 Regresse en correlate Als we na twee kenmerken van elementen van een populate kjken, s het een voor de hand lggende vraag of we aan de hand van de waarde van het

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Logica voor Informatica

Logica voor Informatica Logca voor Informatca 11 Bewjzen n de predkatenlogca Wouter Swerstra Unversty of Utrecht 1 Natuurljke deducte Alle afledngsregels voor propostelogca gelden ook voor predkaten logca Neuwe afledngsregels

Nadere informatie

Zwaartepunten, traagheidsmomenten en verdeelde belasting

Zwaartepunten, traagheidsmomenten en verdeelde belasting Zwaartepunten, traagedsmomenten en verdeelde belastng Opgeloste Vraagstukken 6.1 Een dunne draad lgt n de dredmensonale rumte en bestaat ut een kwadrant AB van een crkel samen met twee recte stukken BC

Nadere informatie

2 Keten met een weerstand R in serie met een condensator met capaciteit C.

2 Keten met een weerstand R in serie met een condensator met capaciteit C. Hoofdstuk 3. Serekrngen. Algeeenheden. In dt hoofdstuk worden twee of eer eleenten n sere geplaatst. TIP : o geakkeljk te werken s het aangeraden de stroo als referente te kezen, verts de stroo door elk

Nadere informatie

Doelstellingen van dit hoofdstuk

Doelstellingen van dit hoofdstuk HOOFDSTUK 1 Spanning Doelstellingen van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke principes van de statica behandeld en wordt getoond hoe deze worden gebruikt om de inwendige resulterende

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 8 Hoofdstuk 8 - Complexe funtes ladzjde 7 a,. O α β γ en α β γ zjn elkaars spegeleeld n de. a a z = ( + ) = + en a z = ( + ) ( + )= + + + = ( ) + ( + ) arg( a) = tan tan, ; = = 0 arg( z ) ; = 0 arg( z

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

De Critical Bias van het Hamilton-spel

De Critical Bias van het Hamilton-spel De Crtcal Bas van het Hamlton-spel Lotte de Jonker 22 jul 20 Bachelorscrpte Begeledng: Dr. T. Müller KdV Insttuut voor wskunde Facultet der Natuurwetenschappen, Wskunde en Informatca Unverstet van Amsterdam

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004.

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004. Utwerkngen tentamen Statstek voor TeMa Maandag 8-3-4. Opgave a. Model: Y = β + β* x+ ε met ε ~ Nd(, σ ) Y s het energeverbruk, x s de omgevngstemperatuur.. Volgens het scatterplot n de bjlage ljkt er sprake

Nadere informatie

PARADOXEN 4 Dr. Luc Gheysens

PARADOXEN 4 Dr. Luc Gheysens PARADOXEN 4 Dr Luc Gheysens DE COMPLEXE WERELD VAN DE COMPLEXE GETALLEN Hstorsche nota Omstreeks 500 werden n Italë wedstrjden georganseerd voor het oplossen van derdegraadsvergeljkngen Nccolo Fontana

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code Unverstet Tente Facultet der Construerende Technsche Wetenschappen Vakgroep Productetechnek Materaalkundg Laboratorum Agrcola Tentamen MATRIAALKUND I, code 11505 4 aprl 008, 09.00-1.30 uur AANWIJZINGN

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 10

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 10 HOOFDSTUK 10 Opgave 1 a. Bj enkelvoudge nterest wordt de nterest berekend over het (ut)geleende kaptaal. Bj samengestelde nterest wordt net alleen de rente berekend over het oorspronkeljke (ut)geleende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Complexe functies

Hoofdstuk 8 - Complexe functies Hoofdstuk 8 - Complexe funtes Moderne wskunde 9e edte vwo D deel ladzjde 7 a,. O α β γ en α β γ zjn elkaars spegeleeld n de. a a z = ( + ) = + en a z = ( + ) ( + )= + + + = ( ) + ( + ) arg( a) = tan tan,

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Gaap, ja, nog een keer. In één variabele hebben we deze formule nu al een paar keer gezien:

Gaap, ja, nog een keer. In één variabele hebben we deze formule nu al een paar keer gezien: Van de opgaven met een letter en dus zonder nummer staat het antwoord achterin. De vragen met een nummer behoren tot het huiswerk. Spieken achterin helpt je niets in het beter snappen... 1 Stelling van

Nadere informatie

Feedback. Helpende zorg & welzijn. Start. Hoe geef je als helpende feedback aan een mantelzorger? Neem een kijkje! Wat zou jij doen?

Feedback. Helpende zorg & welzijn. Start. Hoe geef je als helpende feedback aan een mantelzorger? Neem een kijkje! Wat zou jij doen? Feedback Helpende zorg & welzjn Start Hoe geef je als helpende feedback aan een mantelzorger? Neem een kjkje! Wat zou jj doen? Ths project has been funded wth support from the European Unon. Ths publcaton

Nadere informatie

Enige aspecten van het discretiseren van randvoorwaarden in een elektrisch analogon voor grondwaterstroming

Enige aspecten van het discretiseren van randvoorwaarden in een elektrisch analogon voor grondwaterstroming IR. G. F. J. KRUIJTZER TH Delft Enge aspecten van het dscretseren van randvoorwaarden n een elektrsch analogon voor grondwaterstromng. Inledng Voor de oplossng van tweedmensonale grondwaterstromngsproblemen

Nadere informatie

UITWERKINGEN VOOR HET HAVO B1 DEEL 2 HOOFDSTUK 1 KERN 1 FUNCTIES

UITWERKINGEN VOOR HET HAVO B1 DEEL 2 HOOFDSTUK 1 KERN 1 FUNCTIES UITWERKINGEN VOOR HET HAVO B DEEL HOOFDSTUK KERN FUNCTIES a) h f l b) m a) y x g p b) b a t s c) v x w t n d) d c m n ut a) r A b) r A π π a) B t b) Een Exponentële Functe c) 9 ; 99 dusna jaar. a) u s

Nadere informatie

Feedback. Helpende zorg & welzijn. Start. Hoe geef je als helpende feedback aan een cliënt? Neem een kijkje! Wat zou jij doen?

Feedback. Helpende zorg & welzijn. Start. Hoe geef je als helpende feedback aan een cliënt? Neem een kijkje! Wat zou jij doen? Feedback Helpende zorg & welzjn Start Hoe geef je als helpende feedback aan een clënt? Neem een kjkje! Wat zou jj doen? Ths project has been funded wth support from the European Unon. Ths publcaton reflects

Nadere informatie

Gegevensverwerving en verwerking

Gegevensverwerving en verwerking Gegevensverwervng en verwerkng Staalname Bblotheek - aantal stalen/replcaten - grootte staal - apparatuur - beschrjvend - varante-analyse Expermentele setup Statstek - correlate - regresse - ordnate -

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden en techieken I

Onderzoeksmethoden en techieken I Naam:... Voornaam:... Studejaar en -rchtng:... MEERKEUZEVRAGEN Onderzoeksmethoden en techeken I Examen september 000 KLAD: omcrkel op het opgaven formuler telkens HET BESTE antwoord, er s telkens 1 best

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 16 augustus 211 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 1 deelopgaven en 2 pagna

Nadere informatie

De druk van het grondwater. De stroming van het grondwater. De stroming van het grondwater

De druk van het grondwater. De stroming van het grondwater. De stroming van het grondwater WISB356, Utrecht, september 0 Scentfc Computng WISB356, Utrecht, september 0 Grondwaterstromng Gerard Slepen Rob Bsselng Alessandro Sbrzz Department of Mathematcs http://www.staff.scence.uu.nl/ sle0/ Gerard

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Exploratieve statistiek. Infoboekje. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Exploratieve statistiek. Infoboekje. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Explorateve statstek Infoboekje Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vancaudenberg www.uhasselt.be/lesmateraal-statstek . Van deze boxplot

Nadere informatie

3HV H1 Krachten.notebook September 22, krachten. Krachten Hoofdstuk 1

3HV H1 Krachten.notebook September 22, krachten. Krachten Hoofdstuk 1 krachten Krachten Hoofdstuk 1 een kracht zelf kun je niet zien maar... Waaraan zie je dat er een kracht werkt: Plastische Vervorming (blijvend) Elastische Vervorming (tijdelijk) Bewegingsverandering/snelheidsverandering

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Krachten (4VWO) www.betales.nl

Krachten (4VWO) www.betales.nl www.betales.nl Grootheden Scalairen Vectoren - Grootte - Eenheid - Grootte - Eenheid - Richting Bv: m = 987 kg x = 10m (x = plaats) V = 3L Bv: F = 17N s = Δx (verplaatsing) v = 2km/h Krachten optellen

Nadere informatie

Lees onderstaande goed door. Je niet houden aan de instructies heeft direct gevolgen voor de beoordeling.

Lees onderstaande goed door. Je niet houden aan de instructies heeft direct gevolgen voor de beoordeling. Universiteit Twente Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Opleidingen Werktuigbouwkunde & Industrieel Ontwerpen Kenmerk: CTW.14/TM-5739 ONDERDEEL : Statica DATUM : 10 oktober 2014 TIJD : 14:00

Nadere informatie

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout UK18 HDE HDE-003,007,011,014,024,025,026,028,032.CT.05,07,11.A HDE-034,038,039,041,048,051,052,058,074.CT.05,07,14.A HDE-090,092,097,098,099,100.CT.07,11.A HDE-004,013,015,016017,021,022,023,027.CT.06,07,09,12.D

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 1-1-004, 9.00-1.00 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

Toets spectrometrie 6 november 2007 blz 1

Toets spectrometrie 6 november 2007 blz 1 Toets spectrometre 6 november 2007 blz 1 Klassen: Type: Vak: Vakcode: NH4 toets spectrometre SPECTN0T1 Docent: M.C. Vloemans Datum: 6 november 2007 Tjd: 10.30 12.10 uur blad 1 van 4 bladen Bj deze toets

Nadere informatie

LOCATIEBEPALING VAN EEN ROBOT MET BEHULP VAN LANDMARKS IN GRIJSBEELDEN

LOCATIEBEPALING VAN EEN ROBOT MET BEHULP VAN LANDMARKS IN GRIJSBEELDEN LOCATIEBEPALING VAN EEN ROBOT MET BEHULP VAN LANDMARKS IN GRIJSBEELDEN Naam : Studerchtng : Facultet : Afstudeerbegeleder : Locate afstudeerproject : Datum : Kernwoorden : Sander Beekmans Kunstmatge Intellgente

Nadere informatie

I / I i. Enige Kanttekeningen bij ^Visco-Elastische Respons Modellen en in het bijzonder de jiermanente vervorming /na het verdwijnen van de belasting

I / I i. Enige Kanttekeningen bij ^Visco-Elastische Respons Modellen en in het bijzonder de jiermanente vervorming /na het verdwijnen van de belasting ' ^ " " - ^ " ' /. 'V 3 ','S o' - \ -. Enge Kanttekenngen bj ^Vsco-Elastsche Respons Modellen en n het bjzonder de jermanente vervormng /na het verdwjnen van de belastng \ f ' / Mnstere van Verkeer en

Nadere informatie

WALL VERTICALE PLAASTING Montage van het systeem Onderstructuur Uitzettingsregels Afwerking

WALL VERTICALE PLAASTING Montage van het systeem Onderstructuur Uitzettingsregels Afwerking PLAATSING VERTICALE PLAASTING 3... Montage van het systeem 3... Onderstructuur 3..3. Utzettngsregels 3..4. Afwerkng 3/03/0 3.. Vertcale plaatsng 3... Montage van het systeem: Stap : De dragers Stap : Alumnum

Nadere informatie

Het berekenen van de componenten: Gebruik maken van sinus, cosinus, tangens en/of de stelling van Pythagoras. Zie: Rekenen met vectoren.

Het berekenen van de componenten: Gebruik maken van sinus, cosinus, tangens en/of de stelling van Pythagoras. Zie: Rekenen met vectoren. 3.1 + 3.2 Kracht is een vectorgrootheid Kracht is een vectorgrootheid 1 : een grootheid met een grootte én een richting. Bij het tekenen van een krachtpijl geldt: De pijl begint in het aangrijpingspunt

Nadere informatie

Inhoudstafel Regressie: exploratieve methoden

Inhoudstafel Regressie: exploratieve methoden Regresse Nascholng voor leerkrachten Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vancaudenberg http://www.uhasselt.be/lesmateraal-statstek Inhoudstafel Regresse: explorateve

Nadere informatie

Waterdistributie en afvoer

Waterdistributie en afvoer 2007-2008 Waterdstrbute en afvoer Prof. dr. r. R. Verhoeven Calle Bram Cappelle Sam Saeys Frank Goethals Jan Vandenberghe Peter Met bjzondere dank aan: ng. E. Compernol, frma AMCAL r. L. Vandersteen, TMVW

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

Wiskunde - MBO Niveau 4. Eerste- en tweedegraads verbanden

Wiskunde - MBO Niveau 4. Eerste- en tweedegraads verbanden Wiskunde - MBO Niveau 4 Eerste- en tweedegraads verbanden OPLEIDING: Noorderpoort MBO Niveau 4 DOCENT: H.J. Riksen LEERJAAR: Leerjaar 1 - Periode 2 UITGAVE: 2018/2019 Wiskunde - MBO Niveau 4 Eerste- en

Nadere informatie

Wiskunde - MBO Niveau 4. Eerste- en tweedegraads verbanden

Wiskunde - MBO Niveau 4. Eerste- en tweedegraads verbanden Wiskunde - MBO Niveau 4 Eerste- en tweedegraads verbanden OPLEIDING: Noorderpoort MBO Niveau 4 DOCENT: H.J. Riksen LEERJAAR: Leerjaar 1 - Periode 2 UITGAVE: 2018/2019 Wiskunde - MBO Niveau 4 Eerste- en

Nadere informatie

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1 M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking Hans Welleman 1 Uitwendige krachten 50 kn 120 kn 98,49 kn 40 kn 40 kn 30 kn 90 kn 4,0 m 2,0 m 2,0 m werklijnen van de reactiekrachten Hans Welleman 2

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie Appendx F: Het Snelhed-Wegdagram, trekkracht en ndcate Om te bekjken welke prestates de locomotef n eerste nstante kan leveren wordt gebruk gemaakt van de methode de wordt besproken n het Handboek der

Nadere informatie

Tentamen van Wiskunde B voor CiT (151217) Tentamen van Statistiek voor BIT (153031) Vrijdag 27 januari 2006 van 9.00 tot uur

Tentamen van Wiskunde B voor CiT (151217) Tentamen van Statistiek voor BIT (153031) Vrijdag 27 januari 2006 van 9.00 tot uur Kenmerk: TW6/SK/5/kp Datum: 9--6 Tentamen van Wskunde B voor CT (57) Tentamen van Statstek voor BIT (533) Vrjdag 7 januar 6 van 9. tot. uur Dt tentamen bestaat ut 9 opgaven, tabellen en formulebladen.

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

2004 Gemeenschappelijke proef Algebra - Analyse - Meetkunde - Driehoeksmeting 14 vragen - 2:30 uur Reeks 1 Notatie: tan x is de tangens van de hoek x, cot x is de cotangens van de hoek x Vraag 1 In een

Nadere informatie

Elementaire Deeltjesfysica

Elementaire Deeltjesfysica Elementare Deeltjesfysca FEW Cursus Jo van den Brand 8 December, 9 Structuur der Matere Inhoud Inledng Deeltjes Interactes Relatvstsche knematca Lorentz transformates Vervectoren Energe en mpuls Symmetreën

Nadere informatie

Uitwerkingen Tentamen Natuurkunde-1

Uitwerkingen Tentamen Natuurkunde-1 Uitwerkingen Tentamen Natuurkunde-1 5 november 2015 Patrick Baesjou Vraag 1 [17]: a. Voor de veerconstante moeten we de hoekfrequentie ω weten. Die wordt gegeven door: ω = 2π f ( = 62.8 s 1 ) Vervolgens

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving algoritme van de stochastische loadflow.

Stochastische loadflow. Beschrijving algoritme van de stochastische loadflow. Stochastsche loadflow. Beschrjvng algortme van de stochastsche loadflow. 0 97 pmo 6-0-00 Phase to Phase BV Utrechtseweg 30 Postbus 00 6800 AC Arnhem T: 06 356 38 00 F: 06 356 36 36 www.phasetophase.nl

Nadere informatie