Onderzoeksmethoden en techieken I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksmethoden en techieken I"

Transcriptie

1 Naam:... Voornaam:... Studejaar en -rchtng:... MEERKEUZEVRAGEN Onderzoeksmethoden en techeken I Examen september 000 KLAD: omcrkel op het opgaven formuler telkens HET BESTE antwoord, er s telkens 1 best antwoord per vraag, fout gokken wordt net bestraft. NET: krus op het ANTWOORDFORMULIER je keuzen aan 1. De resultaten van de knderen van het 6 de leerjaar lager onderwjs op de endtoets rekenen worden vergeleken voor de klassen van een schooltje. Hertoe worden de resultaten van de knderen gerangschkt op bass van de ruwe scores (aantal vragen correct). De rangschkkng zet er als volgt ut (let wel rangnummer 1 staat voor het BESTE resultaat): Knd Rangnummer Klas Knd Rangnummer Klas An 1 (beste) A Goran 7 A Bart A Hlde 8 A Cora 3 B Ine 9 A Dan 4 B Jord 9 A Evy 5 B Kevn 11 B Femke 6 B Lnde 1 (zwakste) B a. Ut bovenstaande tabel kunnen we met zekerhed afleden dat de ruwe scores (= aantal correcte antwoorden) n klas A gemddeld HOGER waren dan n klas B b. Ut bovenstaande tabel kunnen we met zekerhed afleden dat de ruwe scores (= aantal correcte antwoorden) n klas A gemddeld LAGER waren dan n klas B c. Ut bovenstaande tabel kunnen we NIET MET ZEKERHEID afleden of de ruwe scores (= aantal correcte antwoorden) n klas A gemddeld hoger waren dan n klas B dan wel andersom d. Om na te gaan welke klas het best kan rekenen moeten we het schaalnveau van de gegevens ut bovenstaande tabel terugbrengen tot nomnaal nveau e. Om na te gaan n welke klas de leerlngen beter kunnen rekenen moeten we het schaalnveau van de gegevens ut bovenstaande tabel opvoeren tot nterval nveau en dus werken met de ruwe scores Bekjk n dt verband de sldes ut transparanten set 4. Vermts het her over rangnummers gaat weet je net HOEVEEL (aantal correcte antwoorden) verschl er waren tussen de leerlngen. Inden nu de knderen A(n) en B(art) slechts weng verschlden van C(ora),D( ),E en F en bovenden er een grote afstand s tussen F en G, en vervolgens weer weng tussen J en K, dan s het best mogeljk dat gemddeld de knderen ut klas B betere punten hadden dan de van klas A. Bv

2 Knd Correcte antwoorden Klas Knd Correcte antwoorden Klas An 0 A Goran 10 A Bart 19 A Hlde 9 A Cora 18 B Ine 8 A Dan 17 B Jord 7 A Evy 16 B Kevn 6 B Femke 15 B Lnde 5 B levert klas A heeft gemddeld 1, antwoorden correct, klas B haalt gemddeld 1, en dus s klas B n dt geval beter dan A, MAAR: nden je de punten anders verdeelt, bv An heeft 0, Bart 19, tot Lnde met 9, dan s klas A beter dan klas B.. Als de correlate tussen de scores op een bestaande goede test voor socale vaardghed en jouw egen neuwe test voor socale vaardghed laag s dan wjst dat op a. een gebrekkge betrouwbaarhed van jouw neuwe test b. een gebrekkge valdtet van jouw neuwe test c. een goede valdtet van jouw neuwe test d. a. en b. e. a. en c. Dt wjst enkel op een lage valdtet en zegt nets over een eventueel lage betrouwbaarhed. Voorbeeld: je wlt een test maken om ntellgente te meten en je gebrukt daarvoor een lntmeter en je meet de lchaamslengte van de deelnemers. Je hebt een zeer betrouwbare (want stabele en herhaalbare) metng, maar ze s net valde: je meet helemaal net de ntellgente en je zou een lage correlate bekomen met de scores op een goede ntellgentetest

3 3. Om een neuwe test te normeren wordt deze afgenomen van een representateve referentegroep (de normernggroep). Het hstogram van de ruwe testscores (ruwe meetwaarden) van deze referentegroep zet erut als volgt: a. De lneare standaardscores (lneare z-meetwaarden) van de testscores zjn een veelvoud van de ruwe scores (er bestaat een k zodat z = kx ). b. De genormalseerde standaardscores (genormalseerde z-meetwaarden) van de testscores zjn een veelvoud van de ruwe scores (er bestaat een k zodat z = kx ). x c. a. en b. zjn allebe just. d. a. en b. zjn allebe fout. e. De lneare en de genormalseerde standaardscores (z) van X zjn n dt geval aan elkaar geljk. x x Een lneare z-score bereken je als volgt: z =, vermts n de gegeven verdelng s x dudeljk het gemddelde 0 s wordt de formule: z = = kx met k = 1 s s 4. Beoordeel volgende utspraken: Voor een wllekeurge waargenomen verdelng met gemddelde x en standaarddevate s geldt altjd dat A. De lneare standaardscore (z) van een meetwaarde de 1 standaarddevate (s) klener s dan het gemddelde ( x ) geljk s aan -1 B. De genormalseerde standaardscore (z) van een meetwaarde de 1 standaarddevate (s) klener s dan de medaan ( x ~ ) geljk s aan -1 C. De genormalseerde standaardscore (z) s ofwel voor alle meetwaarden klener dan de lneare standaardscore, ofwel voor alle meetwaarden groter dan de lneare standaardscore, afhankeljk van de scheefhed van de verdelng a. Utspraken A,B en C zjn fout b. Utspraak A s just en B en C zjn fout c. Utspraken A en B zjn just en C s fout d. Utspraken A en C zjn just en B s fout e. Utspraken A,B en C zjn just x x x x x s x s Utspraak A: z =, met x = x s zodat z = = = = 1 s s s s Utspraak B: genormalseerde standaardscores bepaal je op bass van de cumulateve frequenteverdelng van de waargenomen varabele. De medaan heeft nderdaad standaardscore 0, maar de andere meetwaarden worden bj het standaardseren net n functe van hun afstand tot de medaan toegewezen aan x

4 standaardscores, maar n functe van de cumulateve frequente. Bj onregelmatge verdelngen heeft dt tot gevolg dat de standaardserng ahw werkt op de x-as als een elastek de net over de gehele lengte op de zelfde maner rekt. Beschouw de cumulateve frequentecurve de hoort bj de opgave n vraag 14: Medaan = 9, met cum freqente 30. De sd s.70. De cumulateve frequente voor de (medaan 1s) s ongeveer 1, de cumulateve frequente voor de (medaan + 1 s) s ongeveer 53. Aangezen deze laatste cumulateve frequentes net symmetrsch lggen tov de cum frequente van de medaan s utspraak B net waar. Utspraak C: Net waar omwlle van een geljkaardge redenerng als voor B. Normalserng werkt net regelmatg op de meetwaarden zoals de lneare standaardserng. Bj onregelmatge verdelngen kunnen bjgevolg sommge genormalseerde standaardwaarden groter zjn dan lneare, andere zjn dan weer klener.

5 5. Een psycholoog heeft een neuwe depresseschaal ontworpen en overweegt om percentele rangen te vermelden als transformatemeetwaarden n de handledng van de test. Heronder staat de frequenteverdelng van de ruwe scores n de normernggroep (normalen) , , , , Stel nu: A = percentele rang van een persoon met ruwe score X = 1 B = percentele rang van een persoon met ruwe score X = 3 C = percentele rang van een persoon met ruwe score X = 7 D = percentele rang van een persoon met ruwe score X = 9 a. (B-A) > (D-C) b. (B-A) < (D-C) c. (B-A) = (D-C) d. (B-A) (D-C) e. (B-A) (D-C) Percentele rang (PR) geeft weer met welk percentel een meetwaarde overeenkomt. ruwe frekwente cumuateve percentel score frequente ,33 A B , , C ,67 D Bjgevolg s B-A = ; D-C = 16.67

6 6. Een onderzoeker vndt een correlate van 0.03 tussen de meetwaarden op een test en de leeftjd van de onderzochte deelnemers aan de test. a. Op bass van deze correlate kan hj met zekerhed besluten dat er (zo goed als) geen verband bestaat tussen de testresultaten en de leeftjd b. Hoewel de correlate bjna geljk s aan nul s het desondanks toch nog mogeljk dat er wel degeljk een sterk verband bestaat tussen de testresultaten en de leeftjd c. Hj kan besluten dat er zeker geen analytsch verband bestaat tussen de testresultaten en de leeftjd, een matg stochastsch verband s evenwel nog mogeljk. d. Hj moet bjgevolg nog meer deelnemers onderzoeken om deze correlate op te drjven tot een aanvaardbaar nveau (mnstens 0.6) e. Dt resultaat geeft aan dat er een probleem s met de betrouwbaarhed en/of valdtet van de gebrukte test In dt verband kan je transparanten 7 en 9 ut de eerste set bekjken. Inden een verband tussen varabelen net-lnear s (net overeenkomt met een rechte, dwz bvb meerdere rechten de mekaar opvolgen ofwel een heel andere vorm, bvb krom) kan je een erg lage correlate vnden. Zelfs nden het een analytsch net-rechtljng verband s kan de correlate laag zjn. Meer gegevens verzamelen heeft geen zn: je bljft gegevens trekken ut een puntenwolk de net op een rechte lgt en je correlate zal net veranderen. Betrouwbaarhed en/of valdtet komen enkel ter sprake nden je van te voren reden had om te veronderstellen dat er een verband was. 7. Beschouw volgende utspraken A. Emprsche begrppen lenen zch tot drecte metng ; hypothetsche begrppen moet men ndrect meten B. Hoe hoger de objectvtet van een test, hoe hoger ook de valdtet ervan C. Als men wlt nagaan of er een verband bestaat tussen het nkomen van mensen en hun ntellgente, dan kan men hun nkomen net zo goed correleren met hun ruwe score op een ntellgentetest als met hun lneare z- score omdat dat hetzelfde resultaat oplevert a. A., B. en C. zjn just b. A. en C. zjn just, B. s fout c. A. s just, B. en C. zjn fout d. A. s fout, B. en C. zjn just e. A.en B. zjn just, en C. s fout A: ze transparant van set B: lchaamslengte gemeten met een volautomatsch apparaat op bass van laserstralen geeft wellcht een heel erg objectef resultaat dat evenwel volstrekt net valde s om de ntellgente van een persoon te bepalen C: een lneare z-score komt egenljk neer op het anders jken van de as van meetwaarden. Je verschuft het nulpunt en deelt dan door de standaardafwjkng. In een spredngsdagram van ntellgente / nkomen betekent dt dus dat je nks aan de vorm van de fguur (en bjgevolg ook net aan de correlate) verandert

7 8. Een hoge correlate tussen twee varabelen (A en B) betekent dat a. A oorzaak s van B b. B oorzaak s van A c. Ofwel s a. just ofwel b., maar om ut te maken welke van bede just s moet men een experment doen. d. er een assocate bestaat tussen A en B en mogeljk ook een causale relate e. er een lnear causaal verband bestaat tussen A en B Er zjn vele mogeljke causale relates de tot hoge correlates kunnen leden (ze transparant 10 n set 1) tussen varabelen. a. en b. zjn er daar slechts van. Maar een correlate zegt altjd dat een een assocate s, welke de oorzaak daarvan s s een andere zaak. 9. Psychologen hebben nood aan operatonele defntes a. om hypothetsche begrppen te kunnen meten b. om emprsche begrppen te kunnen meten c. om de procedures van hun experment te beschrjven d. a en b e. alle voorgaande antwoorden zjn goed emprsche begrppen zjn drect waarneembaar: bvb lengte meet je rechtstreeks. Maar een hypothetsch begrp zoals ntellgente kan je net drect meten, je moet aan je proefpersoon bepaalde opdrachten geven waarn de kan tonen n welke mate de ntellgent s en de meetwaarde de je gaat vastleggen komt ut een nterpretate van het gedrag dat je observeert bj het volbrengen van de gegeven opdrachten. 10. Een knd van 1 behaalt een ruwe score van 6 op een ntellgentetest. Voor 1- jargen s de gemddelde score 8, met standaardafwjkng (je mag veronderstellen dat ntellgente normaal verdeeld s). a. aan de hand van deze gegevens kan men het ntellgentepel van dat knd vatten n 1 cjfer zoals Bnet dat deed b. aan de hand van deze gegevens kan men het ntellgentepel van dat knd vatten n 1 cjfer zoals Stern en Terman dat deden c. aan de hand van deze gegevens kan men het ntellgentepel van dat knd vatten n 1 cjfer zoals Wechsler dat zou doen dmv een devate-iq d. meerdere antwoorden zjn goed e. geen van bovenstaande antwoorden s goed Wechsler bepaalt een devate IQ, te vergeljken met een lneare z of t-score, maar dan met gemddelde 100 en standaarddevate 15. Her lgt de score van het knd 1 standaarddevate onder het gemddelde voor de leeftjd en dus s de score =85. Bnet bepaalt de mentale leeftjd, en we weten her net voor welke mentale leeftjd de ruwe score gemddeld 6 bedraagt. Voor Stern en Terman hebben we ook de mentale leeftjd nodg.

8 11. Hans behaalt een meetwaarde van 14 op een angstschaal. a. Door onbetrouwbaarhed s deze meetwaarde wellcht een onderschattng van de angst de Hans ervaart b. Een gebrekkge valdtet van deze schaal ledt wellcht tot een onderschattng van het werkeljke angstnveau c. Inden de operatonalserng van het begrp angst correct s geeft deze meetwaarde het juste angstnveau weer d. Inden we gedurende een week elke dag op hetzelfde moment met deze schaal bj Hans komen tot dezelfde meetwaarde 14, dan s dat een bewjs van de hoge betrouwbaarhed van deze schaal e. geen van de gegeven antwoorden s helemaal correct a. Onbetrouwbaarhed ledt zowel tot over als onderschattng b. Gebrekkge valdtet betekent dat je wat anders meet dan je egenljk wlt meten en dat kan ook zowel tot over- als onderschattng leden c. Ook als de operatonalsate correct s ontsnappen we net aan toevallge meetfouten. d. Angst s typsch een voorbeeld van een TIJDELIJKE toestand. Je bent geen hele week door preces even angstg. Bjgevolg heeft een herhaalde metng geen zn om de betrouwbaarhed van een angstschaal te meten. Her zou je eerder de nterne consstente moeten nagaan en dus een KR0 of alfa moeten toepassen e. dt was dus de goede 1. In een onderzoek op 40 deelnemers beschouwen we de resultaten van 4 onder hen: An heeft ruwe score 10, Ben heeft ruwe score 15, Carlo heeft 0 en Dna heeft 5 a. Als de percentele rang van An 5 s en de van Ben 30 dan s de percentele rang van Carlo zeker 35 en de van Dna 40. b. Als de lneare t-score van An 45 s en de van Ben s 50, dan s de lneare t-score van Carlo zeker geljk aan 55, de van Dna s 60 c. Als de genormalseerde t-score van An 45 s en de van Ben s 50, dan s de genormalseerde t-score van Carlo zeker geljk aan 55, de van Dna s 60 d. a., b. en c. zjn fout e. b. en c. zjn just Enkel de lneare standaardscores komen neer op een herjken van de as van meetwaarden. In dt geval s bljkbaar de standaarddevate 10 en het gemddelde 35 voor de ruwe scores 13. Observate van spontaan gedrag s een vorm van voorwetenschappeljk onderzoek omdat a. het mnder effcënt s dan een test b. dat net gestandaardseerd s en er geen normen voor bestaan c. de objectvtet net gegarandeerd s d. geen van de aangehaalde argumenten s just e. alle aangehaalde argumenten zjn just Ze transparant 7 ut set 3

9 14. Heronder vnd je de (fcteve) resultaten van 60 ad random geselecteerde jongeren van 15 jaar op een vragenljst: Meetwaarde Frequente Absolute Cumulateve x f x x f frequente SOM Bepaal de genormalseerde t-score van Sara als je weet dat haar meetwaarde 10 s. Bovenden kan je ut de tabel de standaardafwjkng op de scores berekenen: sd=.70 a. men kan voor deze gegevens de genormalseerde t-score van Sara net bepalen omdat de waargenomen verdelng dudeljk anders s dan de normaalverdelng b. de genormalseerde t-score van Sara s 48.0 c. de genormalseerde t-score van Sara s 58.4 d. de genormalseerde t-score van Sara s 53.7 e. de genormalseerde t-score van Sara s 55. Score 10 heeft cumulateve frequente 4, wat overeenkomt met percentel = 70. Bjgevolg moeten we 0.30 opzoeken n de tabel (de onderste op het 60 formuleblad). Herut bljkt dat z=0.5, dwz n de standaardnormale verdelng lggen 70% van de z-waarden onder 0.5, 30% zjn hoger dan 0.5. Nu moet deze z- waarde nog omgezet worden tot een t-waarde: t = 10 z + 50 = = Bepaal voor de gegevens ut vorge vraag het stanne waartoe emand behoort de een ruwe score behaalt van 5 a. 1 b. c. 3 d. 4 e. 5 6 Ruwe score 5 komt overeen met percentel 100 = 10. Dt komt overeen met 60 z = Vervolgens weten we dat stannes 0.5 standaarddevates breed zjn en dat stanne 5 lgt op het nterval [-0.5;0.5]. Dus

10 Stanne Interval 5 [-0.5;0.5] 4 [-0.75;-0.5] 3 [-1.5;-0.75] [-1.75;-1.5] zodat de ruwe score 5 utendeljk lgt n stanne omdat 1.8 lgt n het overeenkomstg nterval. 16. De correlate tussen de lneare z-scores en genormalseerde z-scores op een test a. s exact geljk aan 1 b. s een maat voor de nterne consstente van de test c. s meestal negatef d. kan men net berekenen omdat correlates enkel berekend kunnen worden op ruwe gegevens e. geen van de gegeven antwoorden s correct Geen commentaar, dt volgt ut al wat hervoor al s gezegd over het verschl tussen bede typen standaardscores. 17. Om de kwaltet van een test na te gaan wordt aan verschllende psychologen gevraagd om het reeds ngevulde testformuler van 10 knderen te scoren (de afname werd dus vooraf gedaan door emand anders, de psychologen moesten nog enkel de ruwe scores van de knderen bepalen). Herut bljkt dat de psychologen tot onderlng erg verschllende resultaten komen. Herut moet men besluten dat er wat schort met a. de valdtet van de test b. de betrouwbaarhed van de test c. zowel de valdtet als de betrouwbaarhed van de test d. de representatvtet van de test e. de nterne consstente van de test Bljkbaar zjn de psychologen het onderlng oneens. Dat betekent dat de resultaten net stabel zjn (betrouwbaarhed), maar automatsch betekent dat ook dat dt allemaal naar andere dngen kjken, zodat ze allemaal wat anders meten en dus de valdtet net goed s. Dt s een algemeen gegeven. Als de betrouwbaarhed van een test laag s dan s automatsch ook de valdtet laag (net andersom)

11 18. Gegeven zjn de ICC (Item Karaktersteke Curven) van tems. Je mag aannemen dat de scores n de onderzochte groep geljkmatg (rechthoekg) verdeeld zjn van laag tot hoog Kans op just antwoord 1 Item B Item A Laagste testscore Hoogste testscore a. De dscrmnate-ndex van tem A s lager dan de van tem B b. De dscrmnate-ndex van tem A s hoger dan de van tem B c. Item A s dudeljk gemakkeljker dan tem B d. Item A correleert negatef met de testscore e. Item A s een beter tem dan tem B omdat de moeljkhed ervan meer geledeljk afneemt met de testscore Uc Lc De dscrmnate-ndex s d =. (transparant 8 van set 10). Voor tem B levert U zeer groot getal zeer klen getal dt d =, voor tem A geeft dt U mnder groot getal mnder klen getal d =. U Deze breuk s klener voor A dan voor B 19. Van een test bedraagt de splt-half betrouwbaarhed r = Bepaal de r standaardmeetfout van de test als je bovenden weet dat de scores op de test utgedrukt worden als genormalseerde t-scores. a b..9 c d e r X = 1+ r 0.80 = X xx' = X1X 0,8889 genormalseerde t-scores, dus standaarddevate s 10. x1x

12 Ut de formule r XX ' S = S S = S S E ( T ) ( X ) ( T ) ( X ) ( X ) S ( E) S ( E) = 1 S ( X ) S ( X ) ( E) = S ( X )( 1 rxx ') ( ) = S( X ) 1 r ' ( X ) S ( E) S ( X ) S S = = haal je volgens transparant 4 ut set 7 dat S r XX ' XX De berekenng geeft S ( E) = S( X ) 1 rxx ' = = De standaardmeetfout van de WAIS (Wechsler Adult Intellgence Scale) bedraagt Dt betekent a. dat emand de een IQ van 100 behaalt n fete een werkeljk IQ heeft dat lgt tussen en b. dat 95.46% van de mensen n de normernggroep een IQ behaalden tussen 93.3 en c. dat je 95% kans hebt dat emand de een IQ van 100 behaalt n fete een werkeljk IQ heeft dat lgt tussen 93.3 en d. dat je 95% kans hebt dat emand de een IQ behaalt tussen 93.3 en n fete een werkeljk IQ heeft van 100 e. geen van de overge antwoorden s goed In de standaardnormale verdelng zjn 0.05 waarden groter dan Bjgevolg zjn.5% van de IQ s groter dan 100 plus 1.96 keer 3.35 (106.7), aan de symmetrsche kant net hetzelfde: 100 mn 1.96 keer 3.35 geeft 93.3 OPEN VRAGEN (volledg maar BONDIG antwoorden OP HET OPGAVENFORMULIER) 1. Een test voor rumteljk nzcht heeft een test-hertest betrouwbaarhed van 0.65, men wenst echter een betrouwbaarhed van.90 te bereken. De test omvat nu reeds 100 tems en duurt 1 uur. WAT ZOU JIJ VOORSTELLEN? (toon al je berekenngen nden je er maakt!) rvt ( 1 rtt ) In prncpe zou je denken aan testverlengng, maar K = = betekent 4.8 uur, 480 rtt ( 1 rvt ) tems. Het ljkt totaal onredeljk om mensen gedurende bjna 5 uur te testen om ets te weten over hun rumteljk nzcht. Wellcht s de eerste test zeer slecht en s verlengng net de goede maner om de betrouwbaarhed op te krkken. Daarom: beter neuwe maken, nhoud krtsch bekjken.

13 . Stel een Mult-Trat-Mult-Method matrx op de een neuwe psychologsche Test voor Emotonele Intellgente (TEI) vergeljkt met een klasseke ntellgentetest (IQ) enerzjds en anderzjds met de resultaten van een psychologsch ntervew dat pelt naar zowel Emotonele Intellgente (EI) als naar Algemene Intellgente (AI). Om je op weg te helpen krjg je heronder een reeds gedeelteljk ngevulde tabel. Op alle stppelljnen moet jj nog ets nvullen volgens de nstructes..... Test Intervew TEI.... AI IQ - - EI.. Plaats nu volgende cjfers op correcte wjze n de tabel: a) betrouwbaarhed van de TEI =.90, alle overge betrouwbaarheden bedragen.80 b) convergente valdtet voor emotonele ntellgente =.75, voor de gewone ntellgente bedraagt deze.7 c) dscrmnante valdtet van de tests =.85, van de ntervews =.4 d) alle nonsens correlates =.30 Antwoord: Test Intervew Test Intervew TEI IQ EI AI TEI IQ EI AI

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Correlatie: exploratieve methoden. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Correlatie: exploratieve methoden. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Correlate: eplorateve methoden Werktekst voor de leerlng Prof. dr. Herman Callaert Hans Bekaert Cecle Goethals Les Provoost Marc Vancaudenberg Statstek voor het secundar onderwjs

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Samenvatting Farmaco-epidemiologie april 2011

Samenvatting Farmaco-epidemiologie april 2011 Hoofdstuk 1 Epdemologe bestudeert de frequente van zekte. Het bestuderen van de frequente van zekte s geen doel op zch. De frequente wordt onderzocht n het kader van etologsche (oorzaak), dagnostsche,

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Dubbelplaneten. Vakantiecursus

Dubbelplaneten. Vakantiecursus Raner Kaenders Dubbelplaneten AW 5/8 nr. 4 december 2007 287 Raner Kaenders Semnar für Mathematk und hre Ddaktk Mathematsch-aturwssenschaftlche Fakultät Unverstät zu Köln Gronewaldstrasse 2 5093 Köln r.kaenders@un-koeln.de

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 30a van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Standaardisatiemethoden. 9 10Abby Israëls. Statistische Methoden (10003)

Standaardisatiemethoden. 9 10Abby Israëls. Statistische Methoden (10003) Standaardsatemethoden 9 10Abby Israëls Statstsche Methoden (10003) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklarng van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopg cfer ** = nader voorlopg cfer x = gehem = nhl = (nden voorkomend

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus 3000

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Elementen van. Prof. dr. Raymond De Bondt. Alta

Elementen van. Prof. dr. Raymond De Bondt. Alta ALTA_1952_ttelblz_1 08-09-2006 17:02 Pagna 1 Elementen van Bedrjfseconome Prof. dr. Raymond De Bondt Alta Raymond De Bondt Elementen van Bedrjfseconome Alta Utgeverj, Leuven-Heverlee, 2006 2006 Druk 1,

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Akoestiek en ramen. Luchtgeluidtransmissie door vensters: standaardbeproeving en beoordeling. Samenvatting

Akoestiek en ramen. Luchtgeluidtransmissie door vensters: standaardbeproeving en beoordeling. Samenvatting KVIV Studedag Alumnum ramen. 12 februar 2004 TI KVIV - Genootschap Bouwfysca.s.m. Alumnum Center Vlaanderen Akoestek en ramen Prof. dr. r. Gerrt Vermer Ir. arch. B. Blancquaert Laboratorum Akoestek, Laboratorum

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen

Tentamen vak 4S581, d.d. 13 april 2011 Chemie en Transport in Energie Conversie Processen Tentamen vak 4S581, d.d. 13 aprl 2011 Cheme en Transport n Energe Converse Processen Maak elke opgave op een afzonderljk vel paper Dctaat mag gebrukt worden, aantekenngen net Succes! Opgave 1: Euro 95

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

C.P. van Splunter. Grote afwijkingen. Bachelorscriptie, 21 april 2010. Scriptiebegeleiders: prof.dr. F. Redig prof.dr. E.A.

C.P. van Splunter. Grote afwijkingen. Bachelorscriptie, 21 april 2010. Scriptiebegeleiders: prof.dr. F. Redig prof.dr. E.A. C.P. van Splunter Grote afwjkngen Bachelorscrpte, 2 aprl 200 Scrptebegeleders: prof.dr. F. Redg prof.dr. E.A. Verbtsky Mathematsch Insttuut, Unverstet Leden Inhoudsopgave Inledng 3 2 Bovengrens 6 3 Ondergrens

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

DE REFRACTOMETERWAARDE VAN APPELMOES, DIE DOOR CONSUMENTEN IS GEMAAKT

DE REFRACTOMETERWAARDE VAN APPELMOES, DIE DOOR CONSUMENTEN IS GEMAAKT SPRENGER INSTITUUT Haagsteeg 6, 678 PM Wagenngen tel.: 87-9 (Publkate utslutend met toestemmng van de drecteur) RAPPORT NO. 228 E.P.H.M.Schjvens en M.J. Bosna DE REFRACTOMETERWAARDE VAN APPELMOES, DIE

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

GUANOTROFIE IN HET NAARDERMEER P. LEENTVAAR. R.I.V.O.N.. Mededeling nr. 32. Er kan hierbij het volgende worden opgemerkt:

GUANOTROFIE IN HET NAARDERMEER P. LEENTVAAR. R.I.V.O.N.. Mededeling nr. 32. Er kan hierbij het volgende worden opgemerkt: van honger en ontberng omkomen. Waanneer n de lente de sneeuwlaag soms plotselng tot een dkke korst bevrest, kunnen de Renderen net bj het mos komen en velen verhongeren dan. Ook gaan velen aan verstkkng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 3 Leerkern 4 1 Wat s model-drven development? 4 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 4 1.2 Systeemgenerate 4 1.3 Informate, presentate

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Wat is licht? worden door schijnende voorwerpen? (Isaac Newton). Christiaan Huygens daarentegen ontwikkelde een theorie die volledig gebaseerd was

Wat is licht? worden door schijnende voorwerpen? (Isaac Newton). Christiaan Huygens daarentegen ontwikkelde een theorie die volledig gebaseerd was Als lchtontwerper ben je een beetje God. Op sommge begrafenssen regent het, op andere schjnt de zon. Dat 'een beetje God zjn' vnd k plezant. Je ontwerpt een geheel, een soort cyclus zoals de zon er ook

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Make or Buy? Een beslissing gebaseerd op de transactiekostentheorie. Martin Helmhout http://www.acis.nl martin@acis.nl

Make or Buy? Een beslissing gebaseerd op de transactiekostentheorie. Martin Helmhout http://www.acis.nl martin@acis.nl Make or Buy? Een beslssng gebaseerd op de transactekostentheore. Martn Helmhout http://www.acs.nl martn@acs.nl Rksunverstet Gronngen Make or Buy? Een beslssng gebaseerd op de transactekostentheore. Afstudeerscrpte

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

HTS Report. d2-r. Aandachts- en concentratietest. David-Jan Punt ID 255-4 Datum 10.11.2015. Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

HTS Report. d2-r. Aandachts- en concentratietest. David-Jan Punt ID 255-4 Datum 10.11.2015. Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam d2-r Aandachts- en concentratietest HTS Report ID 255-4 Datum 10.11.2015 Standaard d2-r Inleiding 2 / 14 INLEIDING De d2-r is een instrument voor het meten van de visuele selectieve aandacht, snelheid

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie