Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID."

Transcriptie

1 Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND

2 V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G? INHOUD I INLEIDING blz. 1 II DE TUNNEL ALS OBJEKT IN DE WEG " 2 - Geometre - Inrchtng - Beheer en onderhoud III VERKEERSVEILIGHEID IN TUNNELS " 5 IV INVLOED GEOMETRISCHE ELEMENTEN OP VERKEERSAFWIKKELING " 9 EN VERKEERSVEILIGHEID - Dwarsprofel - Lengteprofel - Horzontaal algnement V SIGNALERING " 19 - Sgnalerng als onderdeel van permanente bebakenng - Sgnalerng als onderdeel van de verkeersbewakng - Sgnalerng n tunnels zonder vluchtstrook - Sgnalerng n tunnels met redresseerstrook - Sgnalerng v66r de tunnel VI HULPVERLENING BIJ AFWEZIGHEID VAN VLUCHTSTROKEN " 25 VII KOSTENVERGELIJKING "26 VIII KONKLUSIE " 29 IX LITERATUUR " 3 5 augustus 1981

3 1. I INLEIDING Tot nu toe zjn n ons land bj de aanleg van dep gelegen tunnels n autosnelwegen géén vluchtstroken toegepast. Welswaar zjn n de Vlake- en de Prnses Margrettunnel thans vluchtstroken aanwezg, doch bede tunnels zjn ontworpen op een toekomstge utbredng van de aanslutende wegen tot 2 x 3 rjstroken (thans 2 x 2 rjstroken). Het fet dat voor de bewakng van de technsche nstallates (verlchtng, ventlate, pompen, elektrctetsvoorzenng e.d.) reeds vanaf de nbedrj fnemng van de eerste verkeerstunnels sprake s van een permanente bemannng, heeft een voorname rol gespeeld bj de beslssng tot het weglaten van de vluchtstroken. Mede op bass van de n de Verengde Staten van Amerka gegroede gewoonte, werd deze bemannng ook n de Nederlandse tunnels tevens de verkeersbewakng opgedragen. Deze verkeersbewakng omvatte n eerste nstante de observate van het verkeer n de tunnel en het zonodg alarmeren van de betreffende nstantes n geval van een verstorng n de verkeersafwkkelng. Naast het bewaken van de technsche nstallates, werd de tunnelbemannng ook ngezet voor het onderhoud n de tunnel. Gezen het fet dat dt onderhoud alleen gedaan kan worden wanneer voldoende bebakenng en markerng voor het verkeer aanwezg s en vanwege het regelmatg voorkomen van dt onderhoud, werd besloten n en voor de tunnel een permanente bebakenng ten behoeve van "werk n utvoerng", n casu onderhoud, aan te brengen n de vorm van een rjstrooksgnalerng door mddel van krus-pjl-armaturen. Deze sgnalerng wordt bedend vanut de tunnelkontrolekamers. Voornoemde faktoren (permanente bemannng, verkeersobservate, rjstrooksgnalerng) hebben geled tot het utgroeen van de verkeersobservate naar een verkeersbewakng, waarbj de tunnelwacht de rjstrooksgnalerng gebrukt voor het "afkrusen" van rjstroken nden zch op de betreffende rjstroken stlstaande voertugen bevnden.

4 Deze ontwkkelng heeft er toe geled dat men er van overtugd geraakte, dat bj een verkeersbewakng geen vluchtstroken nodg zjn en tot nu toe zjn deze dan ook n dep gelegen tunnels ut kostenoverwegngen net toegepast. Het kontnue karakter van de verkeersbewakng verest een personeelsbezettng per tunnel van 9 a 10 mensen. Welswaar worden, ten dele, ook onderhoudswerkzaamheden verrcht, doch just de verkeersbewakng vergt een grote personeelsnzet. Ut den hoofde kan de vraag worden gesteld, of het aanwezg zjn van vluchtstroken n tunnels, ondanks de grote extra nvesterng, kostenbesparend kan zjn, omdat n dat geval verkeersbewakng overbodg s en omdat voor de bewakng van de nstallates thans, door de verbeterde technsche mogeljkheden van een bewakng op afstand (storngssgnalerng) bemannng ter plaatse net persé noodzakeljk s. Bovenden zou een vluchtstrook een posteve nvloed kunnen hebben op de verkeersvelghed en de verkeersafwkkelng. Bj de planvoorberedng van een aantal tunnels s deze problematek aan de orde geweest en s de behoefte ontstaan een en ander nader te analyseren. Eveneens s van de zjde van de Hoofddrecte (mondelng) gevraagd naar een nadere stude. Daarom s een werkgroep gevormd, bestaande ut vertegenwoordgers van de drecte Sluzen en Stuwen, de Denst Verkeerskunde en de drectes Noord- en Zud-Holland, de zch tot taak stelde de relevante factoren m.b.t. het al dan net aanwezg zjn van vluchtstroken n tunnels grondg te analyseren en de bevndngen en aanbevelngen vast te leggen r een rapport, hetgeen thans voorlgt. Opgemerkt wordt dat konkluses en aanbevelngen m.b.t. de verkeersafwkkelngen en -velghed (sgnalerng en/of verkeersbewakng) net utslutend gelden voor tunnels, doch n prncpe ook b.v. voor hoge bruggen. Om e.e.a. verder te onderbouwen zal echter wellcht nader onderzoek nodg zjn. II DE TUNNEL ALS OBJEKT IN DE WEG Om tot een znvolle analyse te kunnen komen dent eerst te worden vastgesteld n welke mate een tunnel afwjkt van de open wegvakken.

5 3_^ Herbj zjn een dretal hoofdkategoreën te onderscheden: Geometre Inrchtng Beheer en onderhoud Achtereenvolgens worden deze hoof dategoreën nader beschouwd. Geometre In een auto(snel)weg kunnen dskontnuïteten voorkomen, de het rjgedrag van de weggebruker (kunnen) beïnvloeden. Zo s eder kunstwerk over, onder en n de weg, zodra daardoor het wegbeeld verandert, een dskontnuïtet. De mate waarn een tunnel een dskontnuïtet vormt n de weg komt voort ut de geometrsche elementen van de tunnel. Deze elementen zjn als volgt te rangschkken: A Dwarsprofel: 1 Breedte (ze bjlage I) - aantal rjstroken - vluchtstrook - redresseerstrook 2 Hoogte B Lengteprofel: 1 Hellng 2 Boven- en onderstraal 3 Lengte van het gesloten gedeelte C Horzontaal algnement: horzontale boogstraal In hoofdstuk IV wordt de relate tussen deze elementen en de verkeersvelghed en de verkeersafwkkelng geanalyseerd. Bj de nrchtng van tunnels zjn o.a. de volgende kategoreën te.onderscheden: A Sgnalerng B Ventlate C Verlchtng - In hoofdstuk V wordt nader ngegaan op het aspekt sgnalerng. - Daar de ventlate geen rol speelt bj de n dt rapport aan de orde zjnde problematek, wordt dt aspekt verder buten beschouwng gelaten.

6 4. - Een goede overgang van het hoge lchtnveau buten naar het lage lchtnveau n de tunnel s een belangrjke es voor de verkeersvelghed n tunnels. Herbj speelt de ngangsverlchtng een grote rol. De esen waaraan de verlchtng moet voldoen, staan echter, evenals de ventlate, los van de aan de orde zjnde problematek. Daarom wordt ook de verlchtng verder buten beschouwng gelaten. Beheer_en_onderhoud Naast de hervoor genoemde kenmerken, zjn een aantal specfeke beheers- en onderhoudstechnsche zaken karakterstek voor een tunnel. Door het aanwezg zjn van onderhoudsntenseve nstallates en het ten behoeve van een voldoende lchtnveau n de tunnel, noodzakeljke wassen van de wanden, s het regelmatg afzetten van een rjstrook of de gehele rjbaan nodg. Hervoor s bj een groot aantal tunnels, vanwege het regelmatg terugkerende karakter van de werkzaamheden, een permanente bebakenng, n de vorm van een rjstrooksgnalerng (krus-pjlarmaturen) aangebracht. Door de vertegenwoordgers van de drectes Noord- en Zud-Holland n de werkgroep wordt erop gewezen dat een dergeljke permanente bebakenng ook bj open wegvakken met een hoge verkeersntenstet gewenst zou zjn n verband met de benodgde tjd voor en de velghed van het personeel bj het utzetten van, het losse bebakenngsmateraal. Om een ndruk van de frequente te geven, kan worden vermeld dat n 1978 t.b.v. werkzaamheden en nspecte n de Velsertunnel gemddeld per bus rum 2.80 keer een rjstrook werd "afgekrust". Daar"bjna alle tunnels, de voorzen zjn van een rjstrooksgnalerng, kontnu bemand zjn, wordt de rjstrooksgnalerng ook gebrukt om, n geval van blokkerng van één der rjstroken door pech of een ongeval, de betreffende rjstrook af te krusen. Daarbj kunnen televsekamera's een nuttg hulpmddel zjn. Utzonderngen herbj zjn de Schphol- en de Vlaketunnel, de geen kontnue -KowPTWYtTrj hfrhh^r nn "- " r "'- 1 " 1 ' ' *" - jaj-t-nnlrr rjnal ar- ncr << aanwezg s (-bj de Schpholtunnel alleen op de aanslutende wegvakken).

7 5. III VERKEERSVEILIGHEID IN TUNNELS Alvorens n te gaan op de vraag n hoeverre de dverse geometrsche elementen een bepaalde nvloed hebben op de verkeersvelghed s het znvol de velghed van tunnels te beschouwen en deze te vergeljken met wegvakken buten de tunnels de zgn. open wegvakken. De lteratuur over dt onderwerp s beperkt. Vanut het Road Tunnels Commttee van de PIARC (1) zjn enge gegevens herover beschkbaar. Het rapport van de werkgroep 5 stelt het volgende: n verschllende landen (Belgë, Groot- Brttannë, Verengde Staten, Zwtserland, Italë) wordt gevonden dat tunnels velger zjn dan open wegvakken. Alleen de landen Frankrjk en Nederland melden dat tunnels onvelger zjn dan de open wegvakken. De verklarng, de voor een ongevalsreducte wordt gegeven s, dat de weggebruker n tunnels met een hoger attentenveau rjdt en dat daardoor het aantal ongevallen waarschjnljk lager lgt. Herbj dent aangetekend te worden dat het rapport van het Road Tunnels Commttee net de pretente heeft dat het gestelde geheel wetenschappeljk s onderbouwd. De mate waarn en de nauwkeurghed waarmee een land het ongevalsgebeuren regstreert, verschlt per land. Dt werkt door n de rapportage. In het rapport wordt verder meldng gemaakt van de voornaamste nvloedsfactoren op het ongevalsgebeuren n tunnels. Deze zjn: a. het verschllende lchtnveau n en buten de tunnel b. de hellngen c. verhoogde nspectepaden ter weerszjden van de rjbaan d. horzontale bogen (n Engeland, Frankrjk en Italë werd gekonkludeerd dat n bogen het ongevalscjfer hoger lgt) e. stlstaande voertugen

8 Factoren de volgens het rapport geen nvloed hebben op de velghed n tunnels, zjn: - het verlchtngsnveau n de tunnel, afgezen van de overgang bj de tunnelngang; - breedte van de rjstroken. Een gernge nvloed op het ongevalsgebeuren hebben: - nhaalverbod; - vluchtstroken. Het rapport van de PIARC-werkgroep gaat ut van gegevens van 1969 t/m Recente nformate over de velghed van Nederlandse tunnels bleek net voorhanden te zjn. Als neuw nformatemateraal wordt door de werkgroep Traffc and Geometry van het ROAD TUNNELS COMMITTEE van de PIARC (2) een Italaans onderzoek naar de velghed van tunnels genoemd. Ut dt onderzoek bleek dat per klometer n tunnels meer ongevallen gebeuren dan op de open wegvakken. Dt onderzoek heeft overgens betrekkng op de velghed n bergtunnels. Opvallend s wel dat Italë n 1979 tot een andere concluse komt dan n 1975, hetgeen vermoedeljk verklaard wordt door het fet dat n meer gegevens beschkbaar waren. Om meer nzcht te verkrjgen n het ongevalsgebeuren n Nederlandse tunnels werd een onderzoek gedaan naar de ongevallen n de (grote) tunnels. Door dt ongevalsgebeuren te vergeljken met het ongevalsgebeuren op open wegvakken kan nzcht verkregen worden n de relateve velghed van tunnels. Hertoe zjn van de Velsertunnel, Coentunnel, Henenöordtunnel, Schpholtunnel, Vlaketunnel en IJtunnel over de perode 1973 t/m 1977 de ongevallengegevens verzameld. 6. Tevens zjn voor de perode de weekdaggemddelden nagegaan. Met behulp van deze gegevens kan de ongevalsfrequente - dat s het aantal ongevallen per mljoen verreden voertugklometers - worden vastgesteld. Ze bjlage II. Bj deze cjfers moeten de volgende kanttekenngen worden geplaatst - De ntenstetscjfers van de Schpholtunnel zjn een benaderng. Als ndcate echter s de ongevalsfrequente voor de Schpholtunnel redeljk brukbaar.

9 7. - De Vlaketunnel s ut het overzcht gehouden omdat de waarnemngsperode te kort s om betrouwbare utspraken over de velghed te doen. - De Benelux- en de Maastunnelzjn vanwege het ontbreken van betrouwbare ongevals- resp. ntenstetscjfers net n het overzcht opgenomen. In het navolgende worden de ongevallenfrequentes zoals deze voorkomen n tunnels vergeleken met de van de open wegvakken, met een vergeljkbaar afwkkelngsnveau. Herbj wordt opgemerkt dat de regstrate n tunnels n het algemeen exacter geschedt dan op de weg. De ongevallenfrequentes van de open wegvakken zjn afkomstg ut de nota van de Denst Verkeerskunde: "Ongevallenfrequentes en black spots op de rjkswegen n 1975". Voor de verkeersntensteten n de tunnels s het jaar 1975 genomen. Het jaar s gekozen omdat dt jaar een gemddelde vormt van de perode 1973/1977 waarover de gevallen genomen zjn. Velsertunnel Coentunnel He nenoordtunne1 Ongevallenfrequente per 10 Tunnel 2x2 rjstroken zonder vluchtstrook 5,08 1,82 2,08 2x3 rjstroken met vluchtstrook Open wegvak 2 x met 2 x met mvt. km 2 rjstroken vluchtstrook 0,89 0,89 0,62 3 rjstroken vluchtstrook rato tunnel/ wegvak 5,71 2,04 3,35 Schpholtunnel 1,00 0,43 2,33 2x2 rjstroken zonder vluchtstrook 2x2 rjstroken stadsweg IJtunnel 0,59 1,40 0,42

10 Bj de IJtunnel kan het volgende worden aangetekend. De ongevalsfrequente van deze tunnel s vergeleken met de van een 2x2 strooks net-autosnelweg. De onvelghed van dt type wordt n hoge mate bepaald door de kruspunten. Deze kruspunten zjn n het algemeen met verkeerslchten geregeld. De vergeljkng kan dan ook gunstg voor de IJtunnel utvallen door het ontbreken van kruspunten n de tunnel. Bovenden mag n deze tunnel net van rjstrook worden gewsseld, hetgeen wellcht ook een gunstge nvloed heeft. Een verfcate van deze vergeljkng aan de hand van (nog) te verrchten waarnemngen voor de Maastunnel verdent aanbevelng, Als algemene concluse kan her gesteld worden dat tunnels n Nederland mnder velg zjn dan open wegvakken. De mate waarn verschlt per tunnel.

11 IV INVLOED GEOMETRISCHE ELEMENTEN OP VERKEERSAFWIKKELING EN VERKEERSVEILIGHEID Zoals reeds n hoofdstuk II s gesteld, wordt n dt hoofdstuk de relate tussen de geometrsche elementen en de verkeersafwkkelng en de verkeersvelghed geanalyseerd. De n hoofdstuk II opgesomde elementen komen alle. ter sprake. A Dwarsprofel (ze bjlage I) A.l Breedte Aantal rjstroken Het aantal rjstroken n het gesloten gedeelte worden bepaald vanut capactetsoverwegngen. Het aantal dent zodang gekozen worden dat de verkeersafwkkelng en de verkeersvelghed gewaarborgd zjn (afwkkelngsnveau C-D, afhankeljk of de tunnel n een landeljk dan wel stedeljk gebed lgt). Wegens het veelvuldg moeten afkrusen van een rjstrook t.b.v. nspecte en onderhoud zal, nden men deze werkzaamheden n de daguren wl verrchten, het aantal rjstroken mede bepaald worden door de dagntenstet buten de sptsuren. Hertoe kan de navolgende berekenng worden gehanteerd. De capactet van een tunnel bedraagt mvt/u/rjstrook. Buten de sptsuren geldt als restcapactet bj een afgekruste rjstrook: 1200 mvt/u bj een 2-strooks en 2700 mvt/u bj een 3-strooks rjbaan. Deze waarden zullen- bj goed weer hoger en bj slecht weer en grote verschedenhed n voertugen (m.n. bj hellngen) lager lggen. De ntenstet om u bedraagt ca. 6,5% en om u ca. 7% van de dagntenstet met een redeljk evenwchtge rchtngsverdelng. Dt betekent dat bj onderhoudswerkzaamheden tussen en u de dagntenstet net groter mag zjn dan ca voor een 2-strooks, resp voor een 3-strooks koker om een redeljke verkeersafwkkelng te waarborgen.

12 10. De werkzaamheden kunnen dus alleen 's nachts worden utgevoerd als de ntenstet voor bede rchtngen tezamen groter s dan 35000, resp mvt/etmaal. Inden het utgangspunt, dat werkzaamheden n de tunnel alleen maar 's avonds en/of 's nachts kunnen gescheden, net wordt geaccepteerd, dan zal het aantal rjstroken met één utgebred denen te worden, of een vluchtstrook te worden gerealseerd de tjdeljk als rjstrook denst zou kunnen doen. Vluchtstrook Uteraard dent de nvloed van het al dan net aanwezg zjn van een vluchtstrook op de verkeersafwkkelng en de verkeersvelghed te worden geanalyseerd, - Invloed vluchtstrook en de verkeersafwkkelng. De nvloed van een vluchtstrook op de capactet wordt beschouwd n het rapport van de werkgroep Traffc and Geometry (2) Hern wordt de capactet van de rjbaan beschouwd nden een bepaalde breedte van de rjbaan s geblokkeerd door stlstaande voertugen bj afwezghed van een vluchtstrook. De volgende formule werd gevonden: Capactet = X pae/h. Hern s X de breedte van het geblokkeerde gedeelte van de rjbaan (o $ X $ 2,5). Inden X ^2,5 m s de afhankeljkhed van de breedte net aanwezg Inden bjv. een voertug een breedte van 1,50 m blokkeert s de resterende capactet ,5 = 3325 pae/h. De reducte bedraagt dan 33%. Deze vrj hoge capactetscjfers zjn afkomstg ut een net gepublceerde stude van de M4 Motorway te Engeland.

13 11. Inden een vluchtstrook aanwezg s, s ut (butenlandse) ervarngen gebleken dat men n 9 5% van de pechgevallen kans zag de vluchtstrook te bereken en zodoende het verkeer net te hnderen. Inden een redresseerstrook aanwezg s zal de hnder voor het verkeer groter zjn. Om een ndruk te krjgen n de mate van het optreden van stremmngen s voor een aantal tunnels n het onderstaande een jaaroverzdt gegeven. Jaar Aantal pechgevallen tjdsduur Henenoordtunnel uur 52 mn, Velsertunnel uur 51 mn, Coentunnel uur 19 mn, Beneluxtunnel uur 35 mn, Inden een voertug bj stlstand het overge verkeer net of nauweljks hndert, zal de tjdsduur van de stremmng aanzenljk afnemen. Wat dt voor gevolgen heeft voor het dwarsprofel wordt n het navolgende beschreven. Op bass van een stude naar pechgevallen n de Merseytunnel (2) komt het rapport tot de concluse dat voor 90% van alle pechgevallen de capactet van de 2-strocks rjbaan met 45% vermnderd wordt. Vanut het oogpunt verkeersafwkkelng s een vluchtstrook een utstekende voorzenng. Pechgevallen zullen het verkeer mmers nauweljks hnderen. Op bass van de Engelse modelstude kan men stellen, dat de optredende stremmngen aanzenljk zullen vermnderen n Nederlandse tunnels als een vluchtstrook aanwezg s. Als gekozen wordt voor een dwarsprofel zender vluchtstrook s het dan ook wenseljk het dwarsprofel van een depe tunnel zodang ut te voeren dat de kans op stagnate gemnmalseerd wordt.

14 12. Vanut deze Engelse stude zjn de totale verlestjden n voertuguren weergegeven, afhankeljk van de ntenstet en de breedte van de blokkerng. Mvt / etmaal totale vertragng per etmaal n mvt-uren breedte van de blokkerng n m 3,6 2,1 0, ,0 0,0 0, ,6 16,5 0, ,8 108,9 0, ,0 375,4 32, ,6 842,5 186,9 Gesteld kan worden, volgens dt Engelse rekenmodel, dat nden er een strook langs de rjbaan aanwezg s waardoor de blokkerngsbreedte afneemt van 3,6 tot 0,6 m,. dat dan de totale verlest jden bj de hoogst vermelde ntenstet met 80% vermnderd worden. Invloed vluchtstrook op de verkeersvelghed. De nvloed van het al dan net aanwezg zjn van een vluchtstrook op de verkeersvelghed s moeljk na te gaan, doch herna wordt getracht e.e.a. zo goed mogeljk te kwantfceren. Er s echter behoefte om nzcht te verkrjgen of een tunnel met vluchtstrook velger s dan een tunnel zonder vluchtstrook. Voor de Nederlandse stuate s deze vergeljkng moeljk. De enge tunnel op bjlage II, de voorzen s van vluchtstroken, s de Schpholtunnel. Dt s een ondepe tunnel. Tevens s het de enge tunnel met 3 rjstroken. De relateve ongevalsfrequente (1,00) s wel aanzenljk lager vergeleken met de overge tunnels (utgezonderd Y-tunnel). Herut mag de voorzchtge ndcate gehaald v/orden dat een vluchtstrook velghedsverhogend werkt. In dt verband s het znvol om te beschouwen wat de nvloed van de vluchtstrook s op de velghed van wegvakken. Voor de Nederlandse stuate zjn geen gegevens voorhanden. Een Duts onderzoek geeft meer nzcht. Dt onderzoek s een rapport van de ADAC, Verkehrsunfalle 4; Untersuchung der Unfalle auf Bundesautobahnen. In dt rapport wordt de ongevalsfrequente vergeleken tussen autosnelwegen met en zonder vluchtstrook.

15 13. Voor de 2 x 2-strooks autosnelwegen zonder vluchtstrook bedraagt de ongevalsfrequente 0,79; voor 2 x 2-strooksautosnelweg met vluchtstrook 0,62. Dt betreft de open wegvakken. Naast deze gegevens s nagegaan of er een meer drecte relate te leggen s tussen de velghed en de vluchtstrook. Hertoe s het volgende gedaan. Van de dre tunnels Coentunnel, Velsertunnel en Henenoordtunnel zjn de aanledngen van de dverse ongevallen nagegaan (ze bjlage III). Herut bljkt dat de voornaamste ongevalsaanledng s het onvoldoende afstand houden. Daarna: nhalen, aanhanger, ladng, mechansch gebrek of motorpech. Moeljk s drect na te gaa welke van deze ongevallen net zouden zjn gebeurd nden er-een vluchtstrook aanwezg zou zjn. De ongevalsaanledngen zoals weergegeven op bjlage III zjn overgenomen van de regstrateformuleren van de polte. Per ongevalsaanledng kan beredeneerd worden of het ongeval (naar alle waarschjnljkhed) vermeden had kunnen worden nden een vluchtstrook n de tunnel aanwezg was. Het s net aantoonbaar dat de aanledngen nhalen en onvoldoende afstand'houden dudeljk tot mnder ongevallen zouden leden bj aanwezghed van een vluchtstrook De ongevalsaanledng "fouteve handelng", "bedenngsfout 11 zal nauweljks vermnderd worden met een vluchtstrook. 3 "Ladng" zou msschen voer een-"deel vermnderd kunnen worden nden er een vluchtstrook aanwezg s. Het s denkbaar dat verkeer op de rechterrjstrook, nden ladng op deze rjstrook aanwezg s, dt kan ontwjken door over de vluchtstrook te gaan rjden. Voor verkeer op de lnkerrjstrook heeft de vluchtstrook n dat geval geen of mnder baat. De aanledng "aanhanger" zal voor een deel; de aanledng "mechansch gebrek" voor een zeer groot deel vermnderd kunnen worden.

16 Van de overge aanledngen kan net veel gezegd worden. Msschen dat n de groep " overg" een klen deel ongevallen vermeden had kunnen worden, ngeval van het aanwezg zjn van een vluchtstrook. u Bovenstaande betreft voornameljk de prmare ongevallen, dat wl zeggen, ongevallen de net zelf het gevolg zjn van een ongeval dat vlak daarvoor plaatsvond. Van secundare ongevallen, waarvan de oorzaak gelegen s n een eerder opgetreden prmar ongeval, valt nauweljks ets te zeggen. Concluderend kan gesteld worden dat ca. 10 a 15% van de ongevallen vermeden kan v/orden nden een vluchtstrook aanwezg s. Benadrukt moet worden dat dt percentage net "hard" s. Redresseerstrook Het hudge dwarsprofel van de depe tunnels, conform de ROA, s weergegeven op de bjlagen IV en V. Ut deze bjlagen bljkt dat de ROA thans voor depgelegen tunnels geen vluchtstroken voorschrjven. Om de kans op stagnate te mnmalseren, kan de volgende es aan het dwarsprofel worden gesteld. Bj stlstand van een vrachtwagen moet het overge verkeer zch, zj het met lagere snelheden, kunnen afwkkelen. Het overge verkeer wordt dan n dwarsrchtng als volgt samengesteld gedacht: - Bj een 2-strooksautosnelweg 1 personenauto en 1 vrachtauto - Bj een 3-strooksautosnelweg 2 personenauto's en 1 vrachtauto. De breedte van de wagens zjn als volgt aangenomen: - personenauto 1,75 m; vrachtauto 2.50 m - In het hudge 2x2 dwarsprofel kan bj stagnate het verkeer volgens bovenomschreven stuate net of nauweljks op een verantwoorde wjze worden afgewkkeld. Dt betekent dat het dwarsprofel ets breder dent te worden. Theoretsch s bepaald dat de afstand tussen de wanden ca. 10 m. moet bedragen.een en ander ledt tot het dwarsprofel zoals schematsch weergegeven op de bjlagen Vl-b.

17 15. Opmerkt wordt d.t dt prncpe van de verbrede ^ «Tulabe» n de tunnels van Frankrjk wordt toegepst n dat daar bj een stlstaand voertug de hervoor geschetste verkeersafwkkelng ontstaat. ook n Sroot Brttannê s een verbrede "runnng wdth" wel toegepast. Een bjkomend voordeel van het bredere 2 x 2 strooks dwarsprofel s dat de optredende vernauwng n het dwarsprofel bj de aanslutng van de gelederalconstructe op de geledebarrère (het zogeheten General Motor profel) voorkomen wordt. Deze vernauwng heeft nameljk als gevolg dat het G.M. profel n de tunnel onder de gelederalconstructe buten de tunnel utsteekt en bj aanrjdngen een ernstg obstakel vormt. Voor het 2x3 strooksprofel kan het hudge toegepaste normale dwarsprofel worden aangehouden. Bj dt profel s nameljk bj stagnate de rumte aanwezg om een drestrooksafwkkelng om het stlstaande voertug her te laten plaatsvnden (ze bjlage VII). Of een dergeljke verkeersafwkkelng met 3 rjdende voertugen naast elkaar, zal gaan optreden s net bekend. Er bestaat wel twjfel over. Bovenstaande betekent dat neuwe 2x2 strookstunnels gebouwd kunnen worden volgens het prncpe van profel b van bjlage VI. In oudere tunnels zjn vaak verhoogde zjpaden aanwezg. Onderzocht zou moeten worden of deze weggehaald zouden kunnen worden ter verhogng van de capactet en de velghed van het wegverkeer. Wel dent een General Motorprofel aangebracht te worden ter verhogng van de velghed. In hoeverre de velghed en afwkkelng verbetert, s moeljk getalsmatg aan te geven. A.2 Hoogte De hoogte van tunnels, zoals weergegeven n de rchtljnen, bedraagt 4.50 m.

18 16. De hoogte van de tunnels de gebouwd zjn voor 1967 bedraagt 4.20 m. De vrje hoogte op autosnelwegen bedraagt 4,50 m. Dt betekent dat vaak specale maatregelen moeten worden genomen om te hoge voertugen ut de tunnel te weren. Het s dudeljk dat te hoge voertugen een utermate slechte nvloed op de verkeersafwkkelng, de verkeersvelghed en op het welzjn van de tunnel hebben. In hoofdstuk V wordt herop nader ngegaan. B Lengteprofel B.l Hellng - nvloed van de hellng op de verkeersafwkkelng Het meest toegepaste hellngspercentage n oudere tunnels bedraagt 3,5%. In de hudge tunnels wordt 4,5% toegepast. Hellngen hebben een verstorende nvloed op het snelhedspatroon en dus op de verkeersafwkkelng. Het snelhedsverloop n een tunnel s weergegeven op bjlage VIII. Deze gegevens zjn afkomstg ut het Road Tunnels Commttee Rapport van 1979 van de PIARC (2). De snelhed loopt op, tot ca. de helft van de neerwaartse hellng; daarna loopt de snelhed n het gebed van de opwaartse hellng terug. Vooral vrachtwagens ondervnden vertragng op de opwaartse hellng, Dat wordt geïllustreerd door het toenemen van destandaardafwjkng of spredng van de snelheden n de (lange) opwaartse hellng van de Elbe-tunnel. Onder bepaalde omstandgheden, afhankeljk van de lengte, het hellngspercentage, de samenstellng van het verkeer kan het gewenst zjn een extra rjstrook, een zgn. krupstrook, aan te leggen. Deze krupstrook kan de verstorng van de verkeersafwkkelng vermnderen. - Invloed van de hellng op de verkeersvelghed Als concluse van het rapport van het Road Tunnel Commttee van

19 17. de PIARC (2) wordt gesteld dat de velghed n tunnels verhoogd kan worden door hellngen, vooral de neerwaartse, te vermjden. Dt geldt met name voor bergtunnels. Voor Nederland met zjn depe tunnels s dt net relevant. Nederlandse ongevalsgegevens van de Velsertunnel en de Coentunnel (ze bjlage IX) laten zen dat n het gebed van het begn van de tunnel een concentrate van het aantal ongevallen plaatsvndt. _ De ongevallen de voorkomen n de neerwaartse hellng, zjn nader utgespltst op grond van aanledng (ze bjlage X). - De hoofdaanledng ( rum 50%). s het onvoldoende afstand houden. Dt percentage s ets hoger dan n de algemene ongevallen overzchten. Verder valt de aanledng "ladng" op met 12%. Ook dt percentage s ets hoger dan het percentage ladng (7%) n het algemene overzcht. Een vermnderng van het hellngspercentage zal waarschjnljk een posteve nvloed op de verkeersvelghed hebben. Vooral kop/staartbotsngen kunnen vermeden worden. Het s echter nauweljks mogeljk aan te geven hoe groot het optmale hellngspercentage s. Het ljkt n deze dan ook net znvol een ander hellngspercentage voor te schrjven. B.2 Boven- en onderstraal De toegepaste stralen van de boven- en onderafrondngen n tunnels zjn krap. De straal n de bovenafrondngen bedraagt.h.a m. De meest toegepaste onderafrondng s 2500 m. De verkeersafwkkelng en de verkeersvelghed, zoals bljkt ut de ongevalsgegevens van de Velser- en de Coentunnel, ljken n deze net wezenljk beïnvloed te worden door de toepassng van de (krappe) stralen. B.3 Lengte van het gesloten gedeelte. Over de nvloed van de lengte van het gesloten gedeelte op de verkeersvelghed en - afwkkelng s net veel bekend. De tunnels n Nederland hebben, vergeleken met (berg)tunnels n het butenland een relatef kort gesloten gedeelte.

20 18, Meer nzcht n het beleven van een langere tunnel door de weggebruker levert een onderzoek van de Schwezer Forschungsstelle für Verkehrsmedzn. In dt onderzoek werden de fysologsche veranderngen gemeten van een aantal weggebrukers tjdens het berjden van een 6,6 km lange tunnel. Als concluse ut dt onderzoek kwam naar voren dat de verkeersvelghed door het berjden van een lange tunnel net n het gedrang komt. Tevens mag voorzchtg geconcludeerd worden dat n de Nederlandse stuate de verkeersafwkkelng net wezenljk beïnvloed wordt door de lengte van de tunnel. C Horzontaal algnement- Het horzontale algnement van een tunnel wordt bepaald door de ontwerpsnelhed van de weg. In geval van een autosnelweg bedraagt de ontwerpsnelhed 120 km/h. De bjpassende R horzontaal s zodang dat een verhogng van het ongevallenbeeld net waarschjnljk s. Wel dent aandacht te worden besteed aan de zchtafstanden.

21 19. V SIGNALERING Bj sgnalerng moet ondersched gemaakt worden tussen sgnalerng als bebakenng en markerng ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, en sgnalerng als onderdeel van de bewakng en begeledng van de verkeersafwkkelng. Sgnalerng ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden Ten aanzen van sgnalerng ten behoeve van onderhoud kan gesteld worden dat dt een zodange vcrm van bebakenng en markerng ten behoeve van een werk-n-utvoerngsstuate s, dat op effcënte wjze deze bebakenng en markerng kan worden aangebracht respecteveljk weggehaald, n.1. door smpelweg krus-pjl-armaturen n/ut te schakelen. Dt verest tevens voorzenngen voor het aangeven-van snelhedsbeperkngen, nkl. de nodge schakelapparatuur. Zolang frequent en regelmatg deze vorm van onderhoud n tunnels noodzakeljk bljft zal het geweast zjn snel de bjbehorende verkeersmaatregelen te nemen; dt verest dus mnmaal deze vorm van rjstrooksgnalerng. Sgnalerng als onderdeel van de verkeersbewakng n tunnels Ten behoeve van de verkeersbewakng zal sgnalerng ut twee belangrjke elementen moeten worden opgebouwd, te weten: - detecte van het verkeer - sgnaalgevng naar het verkeer. Ten aanzen van de detecte kan nog onderscheden worden: - vsuele detecte (d.m.v. observate m.b.v. TV-camera's en bemannng) - automatsche detecte. De sgnaalgevng naar het verkeer s afhankeljk van de kenns van de omstandgheden waarvoor de sgnaalgevng s bedoeld. Zj kan varëren van krus-pjl-sgnalerng n geval van rjstrookblokkerng tot een waarschuwngssysteem va borden met fle-aandudng of met advessnelheden wanneer bekend s welk snelhedsadves gegeven moet worden.

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

"-x 4. EN i'~at%;rbexeging. Vlissingen, maart 1975. Mem? 75.6,,, RZJKSWA'i'PRSTAAT DI RECT XE WATERHU Ij HOU DING ST UDI ED IWST VLZS CINGEN

-x 4. EN i'~at%;rbexeging. Vlissingen, maart 1975. Mem? 75.6,,, RZJKSWA'i'PRSTAAT DI RECT XE WATERHU Ij HOU DING ST UDI ED IWST VLZS CINGEN "-x 4 RZJKSWA''PRSTAAT D RECT XE WATERHU j HOU DNG EN '~AT%;RBEXEGNG ST UD ED WST VLZS CNGEN Mem? 75.6 met 6bjlagen '.< RVERKUNDGE ASPECTEN MET BETREKKNG TOT DE RJ EEN EVENTUEEL TE MAKEN W A ~ ~ ~ ~ ~

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie Appendx F: Het Snelhed-Wegdagram, trekkracht en ndcate Om te bekjken welke prestates de locomotef n eerste nstante kan leveren wordt gebruk gemaakt van de methode de wordt besproken n het Handboek der

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout UK18 HDE HDE-003,007,011,014,024,025,026,028,032.CT.05,07,11.A HDE-034,038,039,041,048,051,052,058,074.CT.05,07,14.A HDE-090,092,097,098,099,100.CT.07,11.A HDE-004,013,015,016017,021,022,023,027.CT.06,07,09,12.D

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004.

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004. Utwerkngen tentamen Statstek voor TeMa Maandag 8-3-4. Opgave a. Model: Y = β + β* x+ ε met ε ~ Nd(, σ ) Y s het energeverbruk, x s de omgevngstemperatuur.. Volgens het scatterplot n de bjlage ljkt er sprake

Nadere informatie