Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel."

Transcriptie

1 Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een antwoord door het collee van buremeester en wethouders. De vraen zijn eselecteerd naar portefeuillehouder, wat de overzichtelijkheid bevordert en verdere afhandelin veremakkelijkt. Het budetverantwoordelijke oranisatieonderdeel en het nummer van de beleidstaak zijn eveneens vermeld. Betekenis afkortinen: nr vraanummer fra raadsfractie door wie de vraa is esteld pfh verantwoordelijk portefeuillehouder or verantwoordelijk oranisatieonderdeel ond onderdeel waarop de vraa betrekkin heeft (div = een specifieke onderdeel) CDA raadsfractie Christen-democratisch Appel GL raadsfractie Groen Links PvdA raadsfractie Partij van de Arbeid SSM raadsfractie Samen Sterk Maasdriel VVD raadsfractie Vereniin voor Vrijheid en Democratie Mor buremeester ir. F.C. Moree Ve wethouder A.P. Verachtert Ver wethouder J.A. Verhoeckx Ank wethouder G.P. van den Anker Smi wethouder G.B. Smit CC concern controll BO staf bestuursondersteunin PO staf Personeel & Oranisatie FZ afdelin facilitaire zaken Fin afdelin financiën Bomi afdelin bouwen en milieu RO afdelin ruimtelijke ordenin OW afdelin openbare werken Inw afdelin inwonerszaken Soz afdelin sociale zaken Brw afdelin brandweer onderdelen (ond) pror Omschrijvin proramma par. omschrijvin pararaaf 1 Bestuur, oranisatie en communicatie A Lokale heffinen 2 Openbare orde en veiliheid B Weerstandsvermoen 3 Openbare ruimte en verkeer C Onderhoud kapitaaloederen 4 Economie D Financierin 5 Onderwijs E Bedrijfsvoerin 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn F Verbonden partijen 7 Zor G Grondbeleid 8 Volksezondheid en milieu H Rechtmatiheid 9 Ruimtelijke ontwikkelin en volkshuisvestin Overie ado Alemene dekkinsmiddelen en onvoorzien al Alemene uitanspunten mji Meerjareninvesterinsoverzicht Beantwoordin technische vraen jaarrekenin

2 Nr fra Pfh Or ond Vraa (vet) / antwoord (maer) 1. PvdA Ve CC B Pa. 11 Rapport van bevindinen: Wil het collee het overzicht van het totaal van moelijke risico's beschikbaar stellen? Het overzicht zal ter inzae worden eled. 2. PvdA Mor CC E Pa. 13/14 Rapport van bevindinen: Kunt u aaneven bij de aanbevelinen uit 2005 en 2006, welke no niet uitevoerd zijn, wat uw overweinen zijn en als u epland heeft deze uit te voeren wat de plannin is? De nieuwe aanbevelinen zijn naenoe volledi eïmplementeerd. In 2006 heeft vanwee de accountant een diepaand onderzoek plaatsevonden naar de oranisatie van de automatiserin. Dit heeft een aantal specifieke aanbevelinen opeleverd, waarvan voor de oplossin no niet kan worden overzien of dit binnen de huidie personele bezettin is op te lossen, met uitzonderin van de procesbeschrijvinen, die inmiddels ereed zijn. De overie maatreelen zijn of worden op korte termijn eïmplementeerd. De aanbevelin voor Sociale zaken kan in dit bestek vervallen. 3. PvdA Mor CC E Pa. 15/16 Rapport van bevindinen: Kunt u de oorzaken voor de mindere score aaneven en als u bewust ekozen heeft voor minder aandacht voor deze ebieden kunt u de overweinen dan weereven? De reden voor een laere score lien voor een deel in het feit dat de vraastellin eniszins is aanepast t.o.v. eerdere jaren. Anderzijds is met de beantwoordin van de vraen kritischer ekeken hoe een en ander in de oranisatie wordt uitevoerd. Duidelijk ma zijn dat er een feitelijke verslechterin heeft plaatsevonden en dat deze emeente de benchmark met ca. 70 emeenten ruimschoots kan doorstaan. 4. PvdA Mor CC H Pa. 18 Rapport van bevindinen: Kan het collee aaneven of het slecht documenteren in relatie tot de rechtmatiheid een bewuste keuze is en welke maatreelen eventueel enomen moeten worden ter verbeterin? In de bewuste alinea wordt aaneeven dat de documentatie in beperkte mate heeft plaatsevonden en niet dat slecht edocumenteerd is. Het betreft hier het zichtbaar maken en vastleen van de interne controles die hebben plaatsevonden. Het lit in de bedoelin dat de accountant alleen de interne controles controleert en niet de basiseevens. Hierover bestond een klein misverstand met de accountant. Inmiddels zijn methodieken ontwikkeld, waardoor vastlit welke controles zijn uitevoerd. Met de procesbeschrijvinen en reviews hiervan wordt naast de mate van efficiency, doorlooptijd, interne controle, handlin ook de rechtmatiheid etoetst en waar nodi in de processen openomen. Verder wordt, en dit bezijden het rapport van bevindinen, in het kader van het berotinsthema "communicatie" bezien in welke processen en op welk moment communicatie met de burer in het proces moet worden openomen. 5. PvdA Ve RO Ado Pa. 20 Rapport van bevindinen: Wij verzoeken u de stille reserves inzichtelijk te maken. Een stille reserve is het verschil tussen de reële waarde van de activa en de boekwaarde. De menin van de accountant t.a.v. de stille reserves heeft betrekkin op voornamelijk ronden en ebouwen die te laa of niet voorkomen in de emeentelijke balans. Het aat dus niet om ween, bermen, sloten, riolerin e.d. Verder aat het ook, vooral in relatie tot het incidentele weerstandsniveau, om de te laa ewaardeerde beleinen, met die restrictie dat die wel bekend zijn zeker als 't aat om de raminen t.a.v. de dividendopbrensten. Voor de bepalin van het weerstandsvermoen en in noodevallen de aanwendin hiervan, moet het primair aan om de beschikbare reserves. Deze zijn namelijk in te zetten en daarmee kunnen verliezen worden afeboekt. Dit zal niet lukken met alle stille reserves omdat ze primair van boekhoudkundie aard zijn. Wij zien vooralsno een directe aanleidin de stille reserves zichtbaar te maken, maar moelijk dat e.e.a. in de afdelinsplannin van 2008 kan worden openomen. 6. PvdA Ve Fin Al Pa. 5 Jaarversla: Beslist uw collee dat ,-- wordt estort in een bestemminsreserve? Is dit een bevoedheid van de emeenteraad? Kunt u ons het raadsbesluit doen toekomen dat aan vastestelde uitanspunten wordt voldaan? Kan uw Collee meedelen hoe het verschil tussen bladzijde 5 en bladzijde 67 is ontstaan? De stortin van ,-- in de bestemminsreserve Personeel is volens vastestelde uitanspunten edaan. Met vastestelde uitanspunten wordt in dit verband bedoeld de structurele afspraak die een aantal jaren eleden secretaris Goedeebure heeft emaakt met de emeenteraad en de OR dat jaarlijks een overschot danwel tekort op een drietal P&Obudetten in een bestemminsreserve wordt estort danwel wordt onttrokken. Verwezen wordt naar de toelichtin op pa In het resultaat van ,-- zit eveneens een voordeel van ,-- ontstaan door doorschuiven van het opstellen van een interale visie beheer openbare ruimte (IBOR). Dit voordeel is op bladzijde 5 openomen in het bedra van voor overblijvende middelen die worden dooreschoven naar 2007 e.v. Het restantverschil zijn overie kleine verschillen. 7. PvdA Ve Fin Ado Pa. 5 Jaarversla: Beantwoordin technische vraen jaarrekenin

3 Nr fra Pfh Or ond Vraa (vet) / antwoord (maer) Het omekeerde van de vorie vraa vindt plaats met de kosten van de WOZ. Op bladzijde 5 staat ,--. En op bladzijde 67 staat ,--. Kunt u dit verklaren? Het bedra op bladzijde 67 eeft een toelichtin op de laere lasten van ,--. Op bladzijde 5 wordt het totaal saldo van de uitvoerin wet WOZ enoemd waarin eveneens een voordeel op de inkomsten is openomen van 7.000, PvdA Ve Fin Ado Pa. 67 Jaarversla: Kan uw collee aaneven hoeveel de afwijkin van het totaal eraamde WOZ-waarde bedra bedraat? Anders esteld hoeveel zat het taxatiebureau er naast? En heeft dit no consequenties (terubetalin kosten van aantal bezwaarschriften)? De WOZ-beschikkin die in februari 2005 is verstuurd is destijds vastesteld voor de duur van twee jaren, t.w en Het aantal bezwaren teen de WOZ-beschikkin in 2005 is aanzienlijk eweest. De effecten hiervan hebben derhalve ook zijn doorwerkin ehad in het jaar In het jaarversla 2005 is aaneeven welke maatreelen er zijn enomen om te onderzoeken welke oorzaken ten rondsla lien aan het aantal bezwaarschriften. De volende passaes zijn hierover in het jaarversla 2005 openomen: "Het aantal bezwaren heeft ons doen besluiten, naast een reeds eerder inesteld onderzoek, een onderzoek te laten instellen, door een onafhankelijke derde. De bevindinen uit dit onderzoek wijzen niet uit, dat er één bepaalde oorzaak of één bepaalde partij verantwoordelijk esteld kan worden voor de bezwaren. Aanbevelinen zijn het herwaarderinsproces te verbeteren ten aanzien van continuïteit, kwaliteit en/of reie op kwaliteit." "Verder dient opemerkt te worden, dat onze adviseur een teemoetkomin heeft edaan in de kosten van de bezwarenafhandelin, op de eerste plaats, door creatief mee te denken bij de facturerin van de verschuldide kosten. Dit heeft eleid tot een voordeel van oneveer ,--. Daarnaast hebben wij het bedrijf aanesproken op haar verantwoordelijkheid. Dit heeft, overiens zonder dat het bedrijf zich daartoe verplicht acht, eresulteerd in een teemoetkomin van oneveer 5%." 9. PvdA Ve Fin Ado Pa. 5 Jaarversla: Kunt u het door ons berekende verschil van ,-- verklaren t.a.v. het neatieve saldo van de alemene uitkerin (zie ook pa. 68)? De conclusie in de vraastellin is niet correct. Op bladzijde 68 wordt het verschil aaneeven van de alemene uitkerin met de berotin (-/ ,--). In die ,-- zit een nadeel 2006 van ,--. Dit laatste bedra bestaat weer uit een nadeel van ,-- en een voordeel van ,-- (per saldo ,--). Waarschijnlijk bent u op het verkeerde been ezet door het enoemde bedra van ,--. Daarnaast is de behoedzaamheidsreserve ,-- laer dan beroot. Het neatieve totaal van alemene uitkerin en de behoedzaamheidsreserve is weereeven op bladzijde 5 ( ,--). Het overzicht op paina 5 is alleen bedoeld om het totale resultaat in enkele hoofdlijnen te analyseren. Om dit leesbaar en overzichtelijk te houden kunnen hierin een aantal verschillen zijn esaldeerd en als één onderdeel worden benoemd. 10. PvdA Ve Fin Ado Pa. 68/70 Jaarversla: Op bladzijde 68 deelt u mede dat de toename van de verplichtin wachteld ,-- meevalt. Dat dit tot een laere onttrekkin leidt van de reserves. Op bladzijde 70 is niets te bekennen van een onttrekkin aan de reserve? Op bladzijde 70 staat een werkelijke onttrekkin aan de ealisatiereserve personeel van ,-- terwijl hiervoor een bedra van was eraamd. Dit eeft per saldo een laere onttrekkin van , PvdA Ve Fin Ado Pa. 5 Jaarversla: Kunt u ons uitleen hoe u met de staten op bladzijde 69 en 70 komt aan ,-- vrijval op bladzijde 5? Op bladzijde 70 is de onttrekkin aan de reserve dorphuis Kerkdriel weereeven van ,--. Hierteenover stond no een bedra aan emaakte voorbereidinskosten van ,-- die hieruit zijn edekt. Per saldo resteert dan een voordeel van zoals openomen op bladzijde PvdA Ve Fin A Pa. 77 Jaarversla: Het staatje op bladzijde 77 eeft een positief beeld. Vreemd is wel dat in 2005 de ene keer 12 van 71 staat en de andere keer 43 van 56? Hier is sprake van een simpele typefout. Het moet over 2005 zijn 12 van 56 en 43 van GL Ve CC Al Alemeen: Waarom heeft het collee bij het opstellen van deze jaarrekenin het nieuwe coalitieakkoord, naast het vorie, al niet meeenomen als kader voor de proramma s vanaf medio 2006? Uitanspunt is bij het opstellen van het jaarversla dat dit een verantwoordin is van het estelde in de berotin. Deze lijn is ook in dit jaarversla dooretrokken. Een tussentijds versla over de invullin en uitvoerin van het coalitieakoord in het jaar 2006 was moelijk eweest. In overwein wordt eeven om via de raadswerkroep plannin & control ook het format van het jaarversla te bezien, zodat desewenst aan deze wens kan worden teemoetekomen. Via deze raadswerkroep is wel afesproken dat de uitvoerin van het coalitieakoord in de bestuursrapportaes wordt openomen, zodat de emeenteraad, inclusief Beantwoordin technische vraen jaarrekenin

4 Nr fra Pfh Or ond Vraa (vet) / antwoord (maer) de jaarrekenin 3 keer per jaar over de voortan wordt eïnformeerd. 14. GL Mor Inw 1 Pa. 19 Jaarversla: Is de verwachtin dat beide voordelen op ID-bewijzen en brommercertificaten van structureel karakter zijn, en zo ja, hoe wordt hier in de toekomst mee omeaan? In zijn alemeenheid is het zo dat de toekomstie raminen zullen worden aanepast aan de ervarinscijfers. T.a.v. de ID-bewijzen verwachten wij dat er een sprake is van een structureel karakter. M.b.t. de bromfietsrijbewijzen en de omzettin van het reuliere rijbewijs naar een rijbewijs in pasvorm verwachten wij dat deze verhoin ook voor 2007 van toepassin zal zijn. 15. GL Smi Inw 5 Pa. 36 Jaarversla: Wij zijn eschrokken van het hoe percentae vroetijdie schoolverlaters (25%). Is deze informatie bekend sinds juli 2006 al eerder dan in dit jaarversla ecommuniceerd? Dit percentae is zeker hoo te noemen. Van belan is echter ook te realiseren dat dit niet het percentae voortijdi schoolverlaters is dat het afelopen schooljaar de school verlaten heeft. Het is het percentae van het totale aantal leerlinen van 17 tot en met 23 jaar dat niet op school zit en een startkwalificatie heeft. De andere emeenten in de reio Rivierenland zijn no niet zo ver dat ze deze eevens kunnen leveren. Daarom is een verelijkin met de reio no niet moelijk. De informatie is bekend per november 2006 en betreft de peildatum 31 juli Deze informatie is al eerder ecommuniceerd in de manaementrapportae, de wethouder onderwijs, naar het RMC, het reionale leerplichtoverle en het basisonderwijs in Maasdriel. Wel dient er een kanttekenin eplaatst te worden bij het percentae van 25%. Dit percentae zal waarschijnlijk voor een root deel kloppen, maar er is sprake van een onbetrouwbare factor. De respons van alle jarien die zijn aaneschreven, was na een 2e rappel zo'n 70%. Van de personen die niet ereaeerd hebben, is aanenomen dat deze niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Moelijk is er echter een aantal leerlinen hiervan dat wel deze startkwalificatie behaald heeft. 16. GL Smi Inw 5 Pa. 36 Jaarversla: Is het moelijk om, in het kader van samenwerkin RMC, aan te even hoeveel voortijdie schoolverlaters worden voorkomen? Het is helaas niet moelijk om dat aan te even. Op peildatum 31 juli 2007 zal de volende metin plaats vinden en dan is het natuurlijk interessant om te weten of het percentae voortijdie schoolverlaters edaald is. 17. GL Smi Inw 5 Pa. 37 Jaarversla: Er is ,-- minder aan loopedie uiteeven. Is hier een bezuiniin doorevoerd? Is besluitvormin om alleen het wettelijk deel, en niet het aanvullende deel bij de reio in te kopen door de raad besloten? Er is een bezuiniin doorevoerd. Er is inmiddels een plan Loopedie Anders, dat pas inaat met inan van het schooljaar 2007/2008 en dus een invloed heeft op Er heeft tot nu toe een wijziin in het aanbod plaatsevonden en er heeft dus ook een besluitvormin plaatsevonden. 18. GL Smi OW 6 Pa. 44 Jaarversla: In hoeverre kan in verband met het seizoen reden zijn voor uitstel van vervanin van speeltoestellen? Wanneer in het seizoen 2007 zullen speeltoestellen vervanen worden met het uitestelde bedra van 2006 en het bedra van 2007? Op basis van de jaarlijkse inspectie in juni/juli wordt een overzicht emaakt voor vervanin van speeltoestellen. In 2006 was dit overzicht incl. offertes speeltoestellen pas in november ereed. De opdracht is toen verstrekt aan de leverancier (Kompan). In overle met deze leverancier is besloten om de toestellen na de winter te plaatsen. Redenen hiervoor zijn terreinomstandiheden en extensief ebruik speeltoestellen in de wintermaanden. In maart 2007 zijn de toestellen eplaatst. Het vervaninsbedra voor 2007 zal na de inspectie van 2007 worden inezet. De inspectie start in week 24 van Afhankelijk van dit inspectierapport, aanvraa offertes etc. kunnen wij nieuwe toestellen plaatsen in GL Mor Soz 7 Pa. 48 Jaarversla: Wanneer is de verwachtin dat de wachtlijst schuldhulpverlenin is weewerkt? Loopt de tijdelijke subsidiereelin no door in 2007? De tijdelijke subsidiereelin loopt door t/m 31 december Deze subsidiereelin maakt extra formatieve inzet moelijk. Deze inzet wordt per 1 auustus beëindid omdat het volledie subsidiebedra dan is besteed. Omdat het aantal aanvraen voor schuldhulpverlenin het aantal op basis waarvan de structurele formatie is berekend overstijt, is inlopen op de wachtlijst niet moelijk ebleken. De extra formatieve inzet die moelijk was dankzij de subsidiereelin, is nodi ebleken om de wachtlijst stabiel te houden. De wachttijd is op 1 juni 2007 zes maanden. 20. GL Mor Soz 7 Pa. 50 Jaarversla: Wat zijn de eerste resultaten van dit stoplichten model (preventie fraude)? Welke criteria worden in dit model ebruikt? Het stoplichtenmodel behelst dat op een andere manier op rechtmatiheid en fraude wordt econtroleerd. Het maakt het moelijk dat klanten waarbij objectief ezien een verhoode Beantwoordin technische vraen jaarrekenin

5 Nr fra Pfh Or ond Vraa (vet) / antwoord (maer) kans op fraude aanwezi is, intensiever worden econtroleerd. Criteria die zijn ebruikt om vast te stellen of er een verhoode fraudekans is, zijn reionaal opesteld en objectief. Aanetoond is bijvoorbeeld dat voor mensen die eerder hebben efraudeerd een rotere kans bestaat dat ze dat opnieuw doen. Ook is aanetoond dat voor de roep 65+ers in de bijstand slechts een heel kleine kans bestaat dat ze inkomensfraude pleen. Daarom wordt intensiever (uitebreider en frequenter) econtroleerd op fraude bij mensen die eerder hebben efraudeerd dan bij mensen >65 op inkomensebied. Op ebied van fraudebestrijdin kunnen een evolen worden verbonden aan de resultaten. Als er meer fraude is econstateerd kan dat namelijk net zo oed komen door hieraan voorafaand een verminderde fraude-alertheid van de medewerkers als door het terudrinen van fraude door een preventieve aanpak. 21. GL Mor Soz 7 Pa. 54 Jaarversla: Hoeveel bijstandserechtiden zijn daadwerkelijk beeleid naar werk, en hoeveel hebben er zelf werk evonden? Hoeveel trajecten zijn in 2006 inekocht voor de doelroep met een rote afstand tot de arbeidsmarkt? Om uitstroom naar werk te bevorderen zijn in 2004 totaal 52 nieuwe trajecten en in trajecten en in trajecten estart die een doorlooptijd hebben van enkele maanden tot enkele jaren. Na het afronden van een traject zijn er voor de cliënt in principe meer moelijkheden op de arbeidsmarkt, maar soms is vrijwillierswerk het hoost haalbare. Sommie cliënten vinden een parttime baan waardoor de uitkerin kan worden verlaad, anderen vinden een parttime baan waardoor de uitkerin kan worden beëindid. In principe wordt bij iedere nieuwe aanvraer ekeken of en welk traject naar werk nodi is. 22. GL Smi Inw 8 Pa. 56 Jaarversla: Kan, in het kader van de nota lokaal ezondheidsbeleid aaneeven worden wat precies in 2006 is edaan om unsti invloed uit te oefenen op het ezondheidsbeleid? Er is in 2006 opnieuw uitvoerin eeven aan het project "Sportcheck". Er is een nieuwsbrief onder joneren verspreid met als thema "Jij en jezelf.?! 23. GL Smi Inw 8 Pa. 57 Jaarversla: Hoeveel lessen zijn er door hoeveel scholen in het kader van BIOS verzord? Wat is er veranderd ten opzicht van vóór de BIOS? Op dit oenblik loopt het project op één school. Gedurende één dadeel per week verzort de Gelderse Sport Federatie de sportlessen in roep 5 t/m 8. De overie scholen volen binnenkort. Door het BIOS-project worden de leerkrachten eleerd op een andere wijze om te 24. GL Ver Bo mi aan met de ym/sportlessen. 8 Pa. 60 Jaarversla: Waarom is de uitvoerin van het eplande project in het kader van het klimaatbeleid dooreschoven naar 2007? Het project betreft een eneriescan bij Plan de Akker. Deze scan is niet eerder uitevoerd, omdat lane tijd onduidelijk was of Plan de Akker wel dooran zou vinden. Nu daarover duidelijkheid bestaat is ook het uitvoeren van de scan aan de orde (is intussen uitevoerd). 25. GL Ank RO 9 Pa. 65 Jaarversla: Het landschapsbeleidsplan loopt al aantal jaren minder voortvarend als beood. Welke acties lopen om in 2007 e.v. wel voortan te maken met het uitvoeren van het Landschapsbeleidsplan Bommelerwaard? In overle met de emeente Zaltbommel, VANL De Capreton en Landschapsbeheer Gelderland wordt momenteel weer bekeken hoe invullin eeven kan worden aan uitvoerin van het Landschapsplan Bommelerwaard. Daarop vooruitlopend wordt inmiddels meeewerkt aan verzoeken voor het planten van hoostamfruitbomen. Daarbij vindt ook overle plaats met het Prorammabureau Rivierenland om te bezien in hoeverre ebruik emaakt kan worden van beschikbare subsidies in het kader van het Provinciaal Meerjarenproramma (PMJP). In het PMJP zijn alle rijkssubsidies die beschikbaar zijn voor o.a. maatreelen op het ebied van landschap ebundeld. De provincie heeft de taak deze subsidies te verdelen. Het Prorammabureau Rivierenland ondersteunt daarbij ook bij het tot uitvoerin brenen van voorestelde maatreelen. 26. GL Ve Fin A Pa. 75 Jaarversla: Wat wordt in tabel 17 bedoeld met In hond? Hiermee wordt bedoeld dat de opbrenst is berepen in het bedra van , GL Mor PO E Pa. 87 Jaarversla: Wanneer is nu de verwachtin dat de achterstand op implementeren van personeelsinformatiesysteem is weewerkt? Het project kwaliteitsverbeterin personeelsbeheer in het alemeen en het optimaliseren van het personeelsinformatiesysteem in het bijzonder waren reeds aanekondid bij de berotin Het zal no eruime tijd duren alvorens de nieuwe module Formatie en Oranisatie operationeel kan zijn. Naast de verankerin van de module in het totale pakket, de koppelin met andere relevante modulen (systeembeheer) en het applicatiebeheer zal veel tijd moeten worden eïnvesteerd in het eevensbeheer. Alle eevens over formatie, functies, functiewaarderin en opleidinen moeten worden ecompleteerd en eactualiseerd alvorens deze eevens in het systeem kunnen worden vasteled. Het opschonen en completeren van derelijke eevens is op zich al een hele operatie. Naar verwachtin zal het daarom no zeker het ehele jaar 2007 duren voordat de module operationeel is. Beantwoordin technische vraen jaarrekenin

6 Nr fra Pfh Or ond Vraa (vet) / antwoord (maer) 28. GL Ve CC E Pa. 11 Rapport van bevindinen: Kunt u aaneven op welke verbeterpunten (enoemd door PWC dan wel andere) uw collee en het manaement van de oranisatie voor de jaarrekenin 2007 inzetten? Wij verzoeken u om punt 5 van PWC al voor deze jaarrekenin te doen: alsno een samenvattin van de risicoanalyse aan de raad aanbieden ( naezonden bijlae ) Vooralsno zetten we in op alle verbeterpunten. 1. Met het opstellen van de jaarrekenin zal extra aandacht worden eeven aan de verschillenanalyse. 2. In de onlans door de emeenteraad vastestelde notitie spelreels budetbeheer zijn ook de mares voor toelichtin op afwijkinen aaneeven. 3. De raadswerkroep Plannin & control is voortvarend bezi om de thema s SMART te formuleren. Hopelijk lukt dit volledi voor de berotin In de eerder enoemde werkroep plannin & control is besloten te adviseren de berotin in te delen naar thema s. 5. Het overzicht van risico s lit voor u in de raadsleeskamer ter inzae. (Dit overzicht is ook interaal openomen in de berotin 2007.) Overiens wordt opemerkt dat met de aanbevelinen 2,3,4 door PWC eanticipeerd wordt op reeds lopende ontwikkelinen. We zien dit dan ook als een ondersteunin van de reeds ineslaen we. 29. GL Mor CC E Pa. 12 Rapport van bevindinen: Hoe werken collee en manaement aan verbeterin op de hier enoemde zwakke punten? Voortvarend. Voorts wordt verwezen naar de beantwoordin van vraa Beantwoordin technische vraen jaarrekenin

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2007 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2007 gemeente Maasdriel. Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2007 gemeente Maasdriel. Inleiding. De door raadsfracties gestelde "technische" vragen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2018 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder volledie

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Randstad 141

Hoofdstuk 4 Randstad 141 Hoofdstuk 4 Randstad 141 Randstad Sleutelprojecten na 2020 interale ebiedsopaven verkennin VROM De concurrentiepositie, ruimtelijke kwaliteit en heid marktfalen, ontbreken overheidsfalen en duurzaamheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding:

8.0 Het Ketelrendement. Algemene inleiding: Prolemen 8.0 Het Ketelrendement Alemene inleidin: 8.1 Historie Toen oneveer 30 jaar eleden de eerste waterpijpketels oven de afvalverrandinsovens werden eouwd, estonden er no een speciaal voor dit doel

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleidin : Vestiinsmanaer Groothandel Crebonummer : 25137 Niveau : 4 Leerwe : bol Opleidinsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage 2016

Voorjaarsrapportage 2016 Voorjaarsrapportae 2016 Versie 25 mei 2016 Inleidin De oorspron van de Voorjaarsrapportae lit in de Financiële verordenin emeente Alphen aan den Rijn (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). In deze

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Marktonderzoek. Kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen.

Marktonderzoek. Kennis omtrent de aansprakelijkheid bij sportverenigingen. Wat duidelijk wordt, is dat er een verschil tussen de vraa naar en het aanbod van kennis omtrent de aansprakelijkheid is, waarbij de vraa roter dan het aanbod is. Als antwoord op de hoofdvraa kan esteld

Nadere informatie

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud

Stichting g. Manneka Support Groep. Inhoud Manneka NGO Jaarversla 2013 Inhoud Voorwoord... 2 Inleidin Manneka NGO... 3 1. Manneka oranisatie... 4 Administratie & Public relations... 4 Transporten... 4 Kantoor & personeel... 5 Alemeen... 5 2. Projecten...

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar

Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15. Maximum dagloon. pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Productoverzicht 2012_versie_2.2.xls 9-3-2012 1/15 Productkmerk Via Naam Fonds Psio aanifte TANDTECHNIEK U0560-1001 ja Stichtin psiofonds Tandtechniek Relemt 1.000.002 Relemt 2001 Omschrijvin reelin ebor

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Extra werzaamheden op 31-03-2011

Extra werzaamheden op 31-03-2011 Korpsnum functiecode Functiebenamin Wervinsnaam Schaal Plaats in de oranisatie Volnum extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volnum specifieke werkzaamheden Specifieke werkzaamheden op 31-12-2011

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008

PxoRail. Afsluitende BB21 Rapportage. (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraag definitieve subsidie vaststelling BB21 beschikkingen) í4 mei 2008 PxoRail rl tt:iii.lilttttttt' itltitltititltltltltl]tiiititl.l.l.tll Afsluitende BB21 Rapportae (Tevens MIT - Beslispunt 5, Aanvraa definitieve subsidie vaststellin BB21 beschikkinen) Versie 3.0 í4 mei

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere

Bridgit 4.6. Gebruiksaanwijzing. Uw aansluiting op het bijzondere Bridit 4.6 Gebruiksaanwijzin Uw aansluitin op het bijzondere Kennisevin handelsmerk Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, het SMART-loo en alle SMART-talines

Nadere informatie

Nqa 0 6 AUG Nederlandse Mededingingsautoriteit. DLA Piper T.a.v. mr. M. van Wanrooij Postbus AG Amsterdam. 7455/35 Inventarislijst

Nqa 0 6 AUG Nederlandse Mededingingsautoriteit. DLA Piper T.a.v. mr. M. van Wanrooij Postbus AG Amsterdam. 7455/35 Inventarislijst Nederlandse Mededininsautoriteit Nqa Aan DLA Piper T.a.v. mr. M. van Wanrooij Postbus 75258 1070 AG Amsterdam Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijtaeln) 0 6 AUG 2012 Onderwerp Besluit op Wobverzoek 7455 7455/35

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN

VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN VOEDINGSOPLOSSINGEN VOOR DETEELT VAN TOMAAT IN GESLOTEN TEELTSYSTEMEN Brochure VG 2 Prijs ƒ 20,- Brochure VG 2 wordt u toeestuurd na stortin van f 20,-- op ironummer 293110 ten name van Proefstation Naaldwijk

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen

Vijf lagekostenstallen met plussen en minnen Goedkoop bouwen kan interessant zijn als je niet veel eld te investeren hebt. Maar houdt zo n stal ook de resultaten op peil? Dat hant vooral af van de varkenshouder. IETS VOOR VAKMAN: GOEDKOOP BOUWEN

Nadere informatie