Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet"

Transcriptie

1 Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode

2 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus Uitanspunten en onderbouwin van beleid Beleidsdoelroep Visie, ambitie en doelen Werkplan Communicatieve en educatieve activiteiten Alcoholverstrekkers Onderwijs Ouders en de thuissituatie Effectmetin en evaluatie Handhavinsactiviteiten Hotspots inventariseren Handhavinsstrateie bepalen Uitvoeren van handhavinsstrateie Sanctiestrateie toepassen Reelevende activiteiten Happy hours beperken Voorwaarden stellen aan evenementen Beperken schenktijden paracommercie Bijlae 1. Risicomatrix Bijlae 2. Maatreelenmatrix Bijlae 3. Redenen om niet normconform te edraen en instrumenten om dit te bewerkstellien Bijlae 4. Vormen van toezicht Bijlae 5. Sanctie stappenplan Bijlae 6. Sanctietabel Bijlae 7. Plannin Werkplan Bijlae 8. Uitvoerinsplan Preventiedeel Drank- en Horecawet

3 3

4 Samenvattin Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (hierna: ) ewijzid. Met de wijziinen wil de wetever: 1. alcoholebruik onder joneren terudrinen; 2. alcoholerelateerde verstorin van de openbare orde aanpakken. De emeenteraad stelt uiterlijk voor 1 juli 2014 voor de eerste maal een preventie- en handhavinsplan alcohol vast. Dit plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekkin tot preventie van alcoholebruik onder vooral joneren, ook beschrijven op welke manier er invullin wordt eeven aan de handhavinstaken die op rond van de Drank- en Horecawet zijn verkreen. Het nieuwe artikel 43a van de eeft aan wat er in dit preventie en handhavinsplan moet worden openomen: wat de doelstellinen zijn van het preventie- en handhavinsbeleid alcohol; welke acties worden ondernomen om alcoholebruik, met name onder joneren, te voorkomen; de wijze waarop het handhavinsbeleid wordt uitevoerd en welke handhavinsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. De eeft emeenten nieuwe bevoedheden, taken en verantwoordelijkheden. Het onderwerp raakt diverse beleidsterreinen, zoals ezondheidsbeleid, jeudbeleid, handhavinsbeleid en openbare orde en veiliheid. Dit vraat om een interale aanpak en is een doorlopend proces. Voor een sluitend verhaal is het van belan om op verschillende ebieden interventies te pleen; preventie, reelevin en handhavin. In onze emeente wordt voor wat betreft preventie aanesloten bij de nota terudrinen Sociaal Economische GezondheidsVerschillen (SEGV). Alcoholebruik in Neder Betuwe Uit het meest recente onderzoek van de E-MOVO (2011), evenals uit de volwassenen/ouderen monitor van de GGD, komt naar voren dat de emeente Neder-Betuwe een laere alcoholconsumptie heeft dan het landelijke emiddelde. Dat Neder-Betuwe laer scoort dan het landelijke emiddelde, betekent echter niet dat er een zoren zijn rondom het alcoholebruik van met name joneren. Zo eeft 18 % van de 15/16 jarien aan de afelopen vier weken wel eens dronken of aaneschoten te zijn eweest. Ook blijkt dat de houdin van ouders/verzorers ten opzichte van alcoholebruik door hun kinderen eveneens aandacht verdient. Van de leerlinen eeft 44% aan dat ze een afspraken over alcoholebruik hebben emaakt met hun ouders. Daarnaast zet 14% van de leerlinen dat zijn of haar ouders (bijna) iedere da in hun bijzijn alcohol drinken. Verder eeft 19% van de 13/14 jarien aan dat zijn of haar ouders weleens speciaal alcohol koopt voor hen. Vereleken met het E-MOVO onderzoek uit 2007 is op de meeste aspecten een dalende trend zichtbaar. Het alcoholebruik onder leerlinen van het voortezet onderwijs (klas 2 en 4) neemt estaa af en ook zijn er minder ouders die een afspraken over alcoholebruik maken met hun kinderen. 4

5 Recente inzet op alcoholmatiin De emeente zet stevi in om het alcoholebruik onder joneren en de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarien teru te drinen. Enkele voorbeelden: De emeente heeft zich inezet om bekendheid en draavlak te creëren voor de verhoode leeftijdsrens voor alcohol. Zo heeft de emeente uitebreid ecommuniceerd richtin ouders, joneren en verkopers naar aanleidin van de verhoode leeftijdsrens voor alcohol. In het najaar van 2013 is een serie artikelen eplaatst in het Neder-Betuwe maazine over de leeftijdsverhoin, ezondheidsaspecten en alcohol in relatie tot sport. In februari 2014 heeft de emeente in samenwerkin met de lokale horeca ondernemers ratis materialen beschikbaar esteld (posters en onderzetters) waarmee een sinaal wordt eeven door de verkopers dat aan joneren onder de 18 jaar een alcohol wordt verkocht, maar ook dat de jonere zelf strafbaar is. Om de reels te handhaven was sinds medio 2013 een emeentelijke toezichthouder aanesteld en zijn bein januari 2014 no twee toezichthouders aanesteld. Per januari 2014 voeren zij controles uit bij horecabedrijven, supermarkten, slijterijen, sportkantines, jeudsozen en dorpshuizen waar alcohol verkocht wordt. Het Preventie-en Handhavinsplan maakt onderdeel uit van het bredere SEGV beleidsplan. Een van de doelen hiervan is het bevorderen van een ezond leven, waarin ezonde keuzes worden emaakt, ieder vanuit zijn eien verantwoordelijkheid. In dit kader SEGV beleid zijn al diverse acties uitezet. Zo is in auustus 2013 Iriszor estart met het pilotproject Iris in de buurt. Hoofdlijnen van het Preventie- en handhavinsplan Alcoholebruik is altijd een resultaat van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omevin, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de ebruiker bepaalt. Het meest succesvol zijn strateieën die vooral de omevin van de drinker beïnvloeden. Het is onze ambitie om dit op een effectieve, efficiënte, maar vooral maatschappelijk acceptabele manier te bereiken. In de omevin van de jone drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belanrijke rol. Speerpunt is om vooral volwassenen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en te motiveren om vorm en inhoud te even aan de estelde reels en normen. Zo worden ouders emotiveerd om met hun kinderen in esprek te aan, duidelijke renzen te stellen, deze ook te handhaven en ezond edra voor te leven. Niet alleen in hun ouderlijke rol thuis, maar ook in hun rol als opvoeder van andere joneren in de maatschappij (als vrijwillier bij de sportvereniin, bij de uitvoerin van hun werk, als leraar, verstrekker tijdens een feestje of evenement, etc.). Doelen In de periode zijn de volende 3 hoofddoelen esteld: 1. Zoveel moelijk voorkomen dat kinderen en joneren (12 tot 18 jaar) voor hun 18e jaar beinnen met drinken; 2. Zoveel moelijk voorkomen dat joneren tussen jaar bine drinken in keten, thuis of in het uitaansleven; 3. Bevorderen van de nalevin van de bepalinen in de Drank- en Horecawet door alcoholverstrekkers. 5

6 Deze doelen zijn vertaald in specifiek meetbare doelen. Om na te aan of de doelen zijn bereikt, wordt ebruik emaakt van EMOVO (dat naar verwachtin in de tweede helft van 2015 opnieuw wordt uitevoerd) en het nalevinsonderzoek naar de leeftijdsrens voor alcohol. Een beood neveneffect van het beleid is het terudrinen van alcohol erelateerde problematiek, zoals overlast op straat, aressie in de ezinssituatie of verkeersonelukken. Uitwerkin Preventie- en handhavinsplan De uitwerkin van het plan wordt opepakt vanuit de driehoek: preventie, handhavin en reelevin. Preventie: communicatieve en educatieve activiteiten Gerichte inzet zal plaatsvinden op alcoholverstrekkers, de onderwijsomevin, en ouders in samenhan met de thuissituatie. Zo worden bewustwordinscampanes opestart en een communicatieaenda opesteld. Ten aanzien van deze laatste wordt zoveel moelijk aanesloten bij landelijke campanes. Punt van aandacht is wel de focus op het thema alcohol. Neder-Betuwe kent rotere problemen op het ebied van drusebruik. Het thema alcohol maakt in dat kader onderdeel uit van de bredere verslavinsproblematiek. Bij de uitwerkin van het beleid wordt hier nadrukkelijk rekenin mee ehouden. In die zin dat het Preventiedeel plaatsvindt binnen de settin van het inezette SEGV beleid en het Veiliheidsplan Handhavin De emeente zet het toezicht in op de volende vier doelroepen: commerciële horeca, paracommerciële horeca, detailhandel en jeud. Het toezicht zal met name ericht worden op de alcoholverstrekkers en minder op de ebruiker zelf. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde keuze, maar er is ook een praktische onderbouwin voor. Vanwee het rote aantal jeudie drinkers is een effectieve benaderin lastier te oraniseren dan voor een beperkter aantal verkooppunten waar joneren alcoholhoudende drank proberen te kopen, de zoenaamde hotspots. Op basis van de probleemanalyse zijn voorlopi de hotspots in de emeente vastesteld. Te voorzien valt dat een emeentelijke jeudkaart opesteld wordt die inzicht eeft waar en wanneer joneren alcohol drinken. Reelevin Ter bevorderin van alcoholmatiin is bekeken welke verordende bevoedheden een expliciete meerwaarde hebben. Daarbij is ekozen voor de volende maatreelen: Happy Hours beperken Voorwaarden stellen aan evenementen Beperken schenktijden paracommercie Sancties worden via een stappenplan opeled. Evaluatie en bijstellin De komende periode wordt meer ervarin opedaan rond dit onderwerp. Uit esprekken met de verschillende doelroepen worden wellicht nieuwe inzichten opedaan. Als het nodi is, worden deze ebruikt voor bijstellin van dit preventie en handhavinsplan. 6

7 Inleidin Gemeenten zijn sinds 2013 de belanrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet () eworden. Zowel op juridisch-, handhavins-, en educatief- vlak is de emeente de reisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. Het verplichte Preventie- en Handhavinsplan, ereeld in artikel 43a van de, is in feite de wettelijke bekrachtiin van dit eeven. Het Preventie en Handhavinsplan focust zich op het emeentelijke terrein waar alcoholpreventie en handhavin van de samenkomen en elkaar kunnen versterken. Het beoot een interale opzet van het emeentelijke alcoholbeleid: preventie en handhavin worden sámen inezet om doelen te bereiken. Door de nieuwe is de emeente verantwoordelijk voor de controle op en het handhaven van de leeftijdsrens voor het verstrekken van alcohol. De beoot onze jeud te beschermen teen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op de ezondheid en de veiliheid. En elk kind heeft het recht om op een ezonde en veilie manier op te roeien. Vanuit het ezondheidsbeleid wordt sinds 2009 reionaal samenewerkt om alcoholebruik onder joneren te verminderen. De invoerin van de biedt moelijkheden om deze preventieve aanpak te versterken met handhavin en zo te komen tot een interale en stevie lokale aanpak. Voor de uitwerkin hiervan is een Preventie en Handhavinsplan ontwikkeld, dat zich focust op het emeentelijke terrein waar alcoholpreventie en handhavin van de samenkomen en elkaar kunnen versterken. Voor zowel het preventie- als het handhavinsdeel in dit plan eldt dat edurende het jaar 2014 meer eevens verzameld worden en dat verschillende moelijkheden om het beleid nader in te vullen worden verkend. Naar aanleidin van deze nieuwe inzichten zal het Preventieen Handhavinsplan waar nodi aanepast worden. Vervallen van Handhavinsbeleid: Met in werkin treden van dit PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN Gemeente Neder Betuwe voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet , vervalt het HANDHAVINGSBELEID Drank- en Horecawet Neder-Betuwe 2014 zoals vastesteld door de buremeester op Bij het vaststellen van dat handhavinsbeleid vervielen al de bepalinen onder B. (Drank- en Horecawet) in de stappenplannen voor de handhavin van de exploitatieverunnin en verunninen als evol van de Drank- en Horecawet en Wet op de Kansspelen behorende bij het Verunninenbeleid Horeca emeente Neder-Betuwe

8 1 Probleemanalyse Bewustwordin van de evaren van alcohol blijft aandacht vraen. Schadelijk ebruik kan leiden tot problemen op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Naast risico s op lichamelijke aandoeninen, beperkt schadelijk alcoholebruik de talentontwikkelin van zowel joneren als volwassenen. Op maatschappelijk niveau heeft schadelijk alcoholebruik een rote invloed op de (sociale) veiliheid, arbeidsproductiviteit en verkeersveiliheid. Daarnaast is er een directe link te leen met maatschappelijke kosten, zoals medische kosten, kosten door politie-inzet en kosten door vernielinen als evol van overmati alcoholebruik. 1.1 Cijfers Neder-Betuwe Voor Neder-Betuwe wordt vierjaarlijks door de reionale ezondheidsdienst GGD een E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichtin) uitevoerd. Dit onderzoek van de GGD verzamelt eevens over de ezondheid, het welzijn en de leefstijl van joneren in klas 2 en 4 van het voortezet onderwijs. Uit het meest recente onderzoek in 2011, en uit de volwassenen/ouderen monitor van de GGD, blijkt dat de emeente Neder- Betuwe een laere alcoholconsumptie heeft dan het landelijke emiddelde. Alcoholebruik joneren Dat Neder-Betuwe laer scoort dan het landelijke emiddelde, betekent niet dat er een zoren zijn rondom het alcoholebruik van vooral joneren. Het E-MOVO 2011 toont dat 21% van de 13/14 jarien en 65% van de 15/16 jarien aaneven de afelopen vier weken wel eens alcohol te hebben edronken. Daarnaast even 11% van de 13/14 jarien en 39% van de 15/16 jarien aan dat zij in de afelopen vier weken ten minste één keer aan bine drinken (het drinken van 5 of meer lazen alcoholhoudende drank tijdens één eleenheid) hebben edaan. Verder eeft 9% van de 13/14 jarien en 32% van de 15/16 jarien aan ooit en respectievelijk 4% en 18% de afelopen vier weken wel eens dronken of aaneschoten te zijn eweest. Lettende op de locaties waar joneren drinken, valt op dat 13/14 jarien vooral thuis of bij anderen thuis alcohol drinken. De 15/16 jarie leerlinen drinken eveneens reelmati thuis of bij anderen thuis, maar even eveneens aan ereeld alcohol te drinken in horecaeleenheden. Van de leerlinen eeft 11% aan wel eens alcohol te drinken voor het uitaan. Dit indrinken ebeurt meestal bij vrienden thuis (6%) of in een hok, schuur of keet (6%). Houdin ouders Uit het E-MOVO onderzoek blijkt dat de houdin van ouders/verzorers ten opzichte van alcoholebruik door hun kinderen eveneens aandacht verdient. Van de leerlinen eeft 44% aan dat ze een afspraken over alcoholebruik hebben emaakt met hun ouders. Daarnaast zet 14% van de leerlinen dat zijn of haar ouders (bijna) iedere da in hun bijzijn alcohol drinken. Verder eeft 19% van de 13/14 jarien aan dat zijn of haar ouders weleens speciaal alcohol koopt voor hen. Dalende trend Vereleken met het E-MOVO onderzoek uit 2007 is op de meeste aspecten een dalende trend zichtbaar. Het alcoholebruik onder leerlinen van het voortezet onderwijs (klas 2 en 4) neemt estaa af en ook zijn er minder ouders die een afspraken over alcoholebruik maken met hun kinderen. 8

9 Nalevin alcoholverstrekkers In het verleden zijn door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit slechts sporadisch rapporten opemaakt in onze emeente, waardoor er een basismateriaal beschikbaar is met betrekkin tot structurele overtreders en nalevers van de wet. Eind 2013 heeft de emeente een nalevinsonderzoek naar de leeftijdsrens voor zwak-alcoholhoudende drank (destijds no 16 jaar) laten uitvoeren. Dit onderzoek is uitevoerd in de hotspots ; eleenheden waar veel jeud komt zoals cafés. Uit dit onderzoek is naar voren ekomen dat de nalevin eind % was. 1.2 Recente inzet op alcoholmatiin De emeente Neder-Betuwe heeft al stevi inezet op preventie en handhavin om het alcoholebruik onder joneren en de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarien teru te drinen. Ook heeft de emeente zich inezet om bekendheid en draavlak te creëren voor de verhoode leeftijdsrens voor alcohol. Reelevin in Alemene Plaatselijke Verordenin (afdelin 8A) Na een informatieavond en inspraakperiode is reelevin vasteled in de Alemene Plaatselijke Verordenin over schenktijden voor para commerciële inrichtinen (sportkantines, jeudsozen, niet-commerciële dorpshuizen). Naast het terudrinen van oneerlijke concurrentie ten opzichte van commerciële horecabedrijven heeft deze beperkte alcoholverstrekkin tot doel om alcoholmatiin te bewerkstellien en te voorkomen dat er alcohol verstrekt wordt tijdens activiteiten voor de jeud tot 18 jaar. Daarnaast zijn happy hours verboden om te voorkomen dat men te veel alcohol nuttit vanwee de lae prijs edurende een bepaalde tijd. Communicatie 18 jaar De emeente heeft uitebreid ecommuniceerd richtin ouders, joneren en verkopers naar aanleidin van de verhoode leeftijdsrens voor alcohol. Zo heeft de emeente voorafaand aan het inwerkintreden van de leeftijdsverhoin alle ouders van kinderen in de leeftijd 14 tot 18 jaar een brief estuurd met informatie over de nieuwe reels. Ook alle para commerciële instellinen hebben een derelijke brief ontvanen. Daarnaast zijn in september, oktober en december 2013 een serie artikelen eplaatst in het Neder-Betuwe maazine over de wijziinen in de Drank- en Horecawet, waaronder de leeftijdsverhoin, ezondheidsaspecten en alcohol in relatie tot sport. In februari 2014 heeft de emeente in samenwerkin met de lokale horeca ondernemers ratis materialen beschikbaar esteld (posters en onderzetters) waarmee een sinaal wordt eeven door de verkopers dat aan joneren onder de 18 jaar een alcohol wordt verkocht, maar ook dat de jonere zelf strafbaar is. Aanstellin toezichthouders Drank- en Horecawet Om de reels uit de Drank- en Horecawet te handhaven was sinds medio 2013 al een emeentelijke toezichthouder aanesteld en zijn bein januari 2014 no twee toezichthouders aanesteld. Deze twee toezichthouders zijn in dienst van Afvalverwijderin Rivierenland (AVRI), een uitvoerende dienst van de emeenschappelijke reelin Reio Rivierenland. Op 15 januari 2014 is in de RBC bekend emaakt dat de toezichthouders zijn aanewezen en dat zij per januari 2014 controles uitvoeren bij horecabedrijven, supermarkten, slijterijen, sportkantines, jeudsozen en dorpshuizen waar alcohol verkocht wordt, maar ook in de openbare ruimte op verboden alcoholbezit bij joneren onder de 18 jaar en verboden alcoholbezit op aanewezen plaatsen. 9

10 Handhavinsbeleid alcohol Tijdens een informatie avond op 3 december 2013 zijn alle alcoholverkopers (commercieel, para commercieel en detailhandel) eïnformeerd over de reelevin van de Drank- en Horecawet per 1 januari Ook de consequenties van de en (o.a. bestuurlijke boete) zijn nadrukkelijk aan de orde esteld. Op 7 januari 2014 heeft de buremeester het handhavinsbeleid voor de emeente Neder-Betuwe vastesteld. In dit beleid is invullin eeven aan de emeentelijke toezichttaak op de Drank- en Horecawet () en is een sanctiebeleid vastesteld. Nalevinsonderzoek leeftijdsrens Het nalevinsonderzoek uit 2013 is bedoeld als inventarisatie ijkpunt om de komende jaren het effect van het alcoholmatiinsbeleid te meten. De nalevin van de leeftijdsrens bleek ten tijde van het onderzoek1 0% te zijn. Dit resultaat is ecommuniceerd naar alle alcoholverstrekkers in de emeente, mede als preventief sinaal om aan te even dat de emeente op hen let. Daarnaast eeft het onderzoek input voor dit Preventie- en Handhavinsplan. 1.3 Uitanspunten Lokaal, reionaal en interaal Het beïnvloeden van mensen en het veranderen van de manier waarop de maatschappij aankijkt teen alcohol, vert een lokale aanpak die recht doet aan de lokale cultuur. Het maakt het moelijk om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Die moet niet ophouden bij de eien emeenterenzen, maar de hele reio bestrijken. Handhavin, onderzoek, en rote evenementen als de Fruitcorso, de Oranjefeesten, Appelpop, hebben baat bij een reionale aanpak. Het veranderen van de wijze waarop de samenlevin aankijkt teen en omaat met alcohol vraat dat alle partijen ezamenlijk en dus interaal werken aan dezelfde doelen. Met de emeenten in de reio wordt daar waar nodi aansluitin ezocht. Zelfredzaamheid en controle De emeente laat vrijheid toe voor bewoners om zelf reels en systemen te bedenken die passen binnen de beleidskaders. Zo kunnen inwoners, die zelf iets willen veranderen aan het alcoholebruik van joneren, vanuit eien verantwoordelijkheid actief worden. Bijvoorbeeld door in de lokale situatie als vrijwilliers of direct betrokkenen en opvoeders in sportvereniinen, horeca, scholen en supermarkten zelf systemen in te stellen om het drankebruik onder joneren te beteuelen. Terudrinen Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) Het Preventie-en Handhavin plan alcohol maakt onderdeel uit van het bredere SEGV beleidsplan. Een van de doelen hiervan is het bevorderen van een ezond leven, waarin ezonde keuzes worden emaakt, ieder vanuit zijn eien verantwoordelijkheid. De rol van onze emeente is hierin een stimulerende, toetsende en voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid. In het kader van het SEGV beleid zijn al diverse acties uitezet. Zo is in auustus 2013 Iriszor estart met het pilotproject Iris in de buurt. Op verzoek van een professional, zoals politie, leerkracht, de emeente, of naar aanleidin van een vraa of klacht van buurtbewoners aan de adviseurs van IRIS in de Buurt op bezoek bij inwoners van Neder-Betuwe. Samen met de bewoner(s) aat IRIS in de Buurt op zoek naar moelijkheden om het ebruik onder controle te krijen. Als dit niet lukt, beeleiden de adviseurs de bewoners naar passende hulpverlenin, zoals behandelin of opvan bij IrisZor. 10

11 2 Beleidsfocus 2.1 Uitanspunten en onderbouwin van beleid Dit plan is ebaseerd op een interale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie- én handhavinsplan. Dat impliceert dat meerdere afdelinen binnen de emeente en dus ook meerdere type maatreelen worden inezet bij de aanpak van de alcoholproblematiek. Het preventiemodel kent 3 beleidspijlers, te weten: educatie, reelevin en handhavin. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook (fiuur 1). Juist in de overlap zien we het interale preventiebeleid teru. Reelevin Handhavin Preventie Educatie Fiuur 1: Preventiemodel Reynolds Alcoholebruik is altijd een resultaat van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omevin, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de ebruiker bepaalt. Alcoholpreventie kan niet alleen op het individu ericht zijn. Het meest succesvol zijn strateieën die vooral de omevin van de drinker beïnvloeden. En in die omevin van de jone drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belanrijke rol. In dit Preventie- en Handhavinsplan staat daarom de omevin van de jone drinker centraal. 2.2 Beleidsdoelroep De ecombineerde aanpak aat zich richten op: 1. joneren tot 18 jaar en de jon volwassenen tussen 18 en 24 jaar; 2. hun ouders en; 3. de verstrekkers van alcoholhoudende drank. Het aat om de kracht van de combinatie en niet alleen de afzonderlijke delen. Ad 1. Joneren Einddoelroep van dit Preventie- en Handhavinsplan zijn joneren en jonvolwassenen tot 24 jaar. Het accent lit nadrukkelijk op de roep tot 18 jaar. Het is bekend dat de ezondheidsschade van alcoholebruik het rootst is in deze leeftijdsroep. Joneren onder de 18 jaar zijn fysiek no niet eheel volwassen en vooral de hersenen zijn no volop in ontwikkelin. Alcohol kan deze ontwikkelin schaden. 11

12 Voor jarien aat het vooral om het voorkomen van overmati alcoholebruik. De uitaansavonden zijn hierbij een belanrijk risico moment. Gezien de ontwikkelin van de hersenen tot oneveer 25 jaar, de oververteenwoordiin van de leeftijdsklasse tot 24 jaar in het uitaansleven én de relatie van alcohol met het uitaansleven lit de nadruk van dit plan in het bijzonder op de uitaanssettin. Daarbij is uitaan een breed berip: het aat ook om het bezoeken van evenementen en feestjes thuis of in een drinkkeet. Naast ezondheidsproblematiek is veiliheidsproblematiek een belanrijke motivatie om aandacht te besteden aan deze doelroep. Bij veiliheidsproblematiek kan edacht worden aan alcohol erelateerde overlast, eweld, vernielinen en rijden onder invloed. Ad 2. Ouders. Ouders en opvoeders hebben rote invloed op het edra van hun kinderen. Door het stellen van duidelijke reels in de opvoedin enerzijds en het handhaven en voorleven van deze reels anderzijds leveren ze een essentiële bijdrae aan het alcoholmatiinsbeleid. Daarnaast hebben ouders in de maatschappij bijv. als leraar of vrijwillier in de sport verschillende rollen waarin ze niet alleen te maken krijen met hun eien kinderen, maar ook de verantwoordelijkheid draen over kinderen in hun directe omevin. Ook in deze maatschappelijke rol is het van belan dat opvoeders reels blijven stellen en het ewenste edra voorleven. Ad 3. De verstrekkers. Een recentelijk onderzoek van Universiteit Twente (Hoof, J. van, & Krokké, J. (2011)). toont aan dat het no steeds te makkelijk is voor joneren onder de 18 om aan alcohol te komen. Of deze situatie zich ook no in Neder-Betuwe voordoet, zullen controles en onderzoek moeten uitwijzen. De resultaten van het onderzoek eind 2013 even aanleidin om bindende afspraken te maken met de drankverstrekkers over hun rol om tot een betere nalevin van de wet te komen. De verschillende alcoholverkopers hebben hierin hun welwillende medewerkin toeezed. 2.3 Visie, ambitie en doelen De visie achter het alcoholbeleid is niet te vroe, niet te vaak en niet te veel. Dit ter bevorderin van de volksezondheid en de sociale veiliheid in de dorpen, de emeente als eheel en de reio Rivierenland. Concreet betekent dit dat joneren tot 18 jaar een alcohol drinken. Volwassenen vanaf 18 jaar houden zich aan het landelijk advies voor aanvaardbaar alcoholebruik. Het is de ambitie om dit op een effectieve, efficiënte, maar vooral maatschappelijk acceptabele manier te bereiken. Speerpunt is om vooral volwassenen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en als zodani te motiveren om vorm en inhoud te even aan de estelde reels en normen: Ouders te motiveren om met hun kinderen in esprek te aan, duidelijke renzen te stellen, deze ook te handhaven en ezond edra voor te leven. Niet alleen in hun ouderlijke rol thuis, maar ook in hun rol als opvoeder van andere joneren in de maatschappij (als vrijwillier bij de sportvereniin, bij de uitvoerin van hun werk, als leraar, verstrekker tijdens een feestje of evenement, etc.); Verstrekkers te motiveren om zelf een sluitend systeem te ontwikkelen als het aat om de nalevin van de Drank- en Horecawet en de emeentelijke verordenin. 12

13 Doelen In de periode worden de volende 3 hoofddoelen naestreefd: 1. Zoveel moelijk voorkomen dat kinderen en joneren (12 tot 18 jaar) voor hun 18e jaar beinnen met drinken; 2. Zoveel moelijk voorkomen dat joneren tussen jaar bine drinken in keten, thuis of in het uitaansleven; 3. Bevorderen van de nalevin van de bepalinen in de Drank- en Horecawet door alcoholverkopers. Om na te aan of de doelen zijn bereikt, wordt ebruik emaakt van EMOVO (dat naar verwachtin in de tweede helft van 2015 opnieuw wordt uitevoerd) en het nalevinsonderzoek naar de leeftijdsrens voor alcohol. Meer specifiek worden de volende doelen esteld: Joneren 1. Het percentae jarien dat in de afelopen 4 weken alcohol heeft edronken, daalt van: - 13/14 jarien (klas 2 VO): 21% in 2011 naar 15% in 2015, naar 10% in /16 jarien (klas 4 VO): 65% in 2011 naar 52% in 2015, naar 42% in Het percentae jarien dat de afelopen 4 weken bine heeft edronken, daalt van: - 13/14 jarien (klas 2 VO): 11% in 2011 naar 8% in 2015, naar 5% in /16 jarien (klas 4 VO): 39% in 2011 naar 31% in 2015, naar 25% in Het percentae jarien dat de afelopen 4 weken dronken of aaneschoten is eweest, daalt van: - 13/14 jarien (klas 2 VO): 4% in 2011 naar 3% in 2015, naar 2% in /16 jarien (klas 4 VO): 18% in 2011 naar 14% in 2015, naar 11% in 2019 Ouders 1. Het percentae jarien dat aaneeft dat zijn of haar ouders het oed vinden dat ze drinken, daalt van: - 13/14 jarien (klas 2 VO): 6% in 2011 naar 3% in 2015, naar 1% in /16 jarien (klas 4 VO): 33% in 2011 naar 17% in 2015, naar 9% in Het percentae jarien dat aaneeft dat zijn of haar ouders een afspraken met hen heeft emaakt over alcoholebruik, daalt van: - 13/14 jarien (klas 2 VO): 44% in 2011 naar 22% in 2015, naar 11% in /16 jarien (klas 4 VO): 45% in 2011 naar 23% in 2015, naar 12% in Het percentae jarien dat aaneeft dat zijn of haar ouders (bijna) iedere da alcohol drinkt in hun bijzijn, daalt van: - 13/14 jarien (klas 2 VO): 14% in 2011 naar 7% in 2015, naar 4% in /16 jarien (klas 4 VO): 15% in 2011 naar 8% in 2015, naar 4% in 2019 Verstrekkers 1. De nalevin van de leeftijdsrens door alcoholverstrekkers, stijt van: - Horeca: 10% in 2013 naar 40% in 2014, naar 70% in 2018.d - Sportvereniinen: 10% in 2013 naar 40% in 2014, naar 70% in 2018.d - Supermarkten: 10% in 2013 naar 40% in 2014, naar 70% in 2018.d - Slijterijen: 10% in 2013 naar 40% in 2014, naar 70% in 2018.d 13

14 Toelichtin bij de doelstellinen: - Doelstellinen met betrekkin tot joneren: 12/13 jarien: per 4 jaar een afname van 30% 14/15 jarien: Per 4 jaar een afname van 20% - Doelstellinen met betrekkin tot ouders: Per 4 jaar een afname van 50% - Doelstellinen met betrekkin tot verstrekkers Op korte termijn (2014) rond het landelijke nalevinsniveau komen, op lane termijn (2018) een toename van 75% ten opzichte van jaar leeftijdsrens Afname van eren Openbare ruimte Een beood neveneffect van de inzet op alcoholmatiin is het terudrinen van alcohol erelateerde problematiek, zoals overlast op straat, aressie in de ezinssituatie of verkeersonelukken. Tijdens de verkennin in 2014 wordt naeaan of het moelijk is het aantoonbare verband tussen alcoholebruik en erelateerde problematiek te meten. Bijstellen van lane termijn doelen Moelijkerwijs even tussentijdse resultaten aanleidin om de doelen voor de lane termijn (respectievelijk 2018 en 2019) bij te stellen. In dit eval zullen de doelstellinen aanepast worden op basis van de meest recente eevens en inzichten. 14

15 3 Werkplan Uitanspunt van dit plan is het beïnvloeden van de omevin van de jone drinker zodat deze meer ezonde en veilie keuzes kan maken met betrekkin tot alcohol. Het werkplan wordt als volt uitevoerd: Uitvoerin handhavinsbeleid actie: team Verunninverlenin & Handhavin (V&H) - Zordraen dat verkoopkanalen in de emeente op de hoote blijven van weten reelevin rondom leeftijdsrenzen; bewustwordin blijvend creëren. - Met de verkoopkanalen wordt ecommuniceerd en ediscussieerd over de correcte procedures die de nalevin van deze wet- en reelevin verbeteren. - Jaarlijks wordt overled met alcoholverkopers over en econtroleerd op de nalevin van leeftijdsrenzen. 2. In 2014 (herhalin) onderzoek nalevin leeftijdsrenzen actie: team V&H In 2014 wordt opnieuw een nalevinsonderzoek uitevoerd naar de nalevin van de leeftijdsrens voor alcohol bij verkooppunten. De uitkomsten van dit onderzoek worden tijdens een horecabijeenkomst ecommuniceerd met alcoholverkopers en openbaar emaakt. 3. In 2014 en 2015: verkennin van nadere invullin actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn (i.s.m. V&H) Bij de uitvoerin worden relevante instanties benaderd. In eerste instantie zijn dat: politie, jonerenwerk, GGD, Iriszor en de toezichthouders. Met deze partners wordt verkend waar de rootste risico s lien en wordt verder invullin eeven aan de risicomatrix die is toeevoed in bijlae 1 en aan de maatreelenmatrix in bijlae 2. De verkennin eeft inzicht in de concrete kenmerken van de locaties waar joneren drinken, waar hun alcoholebruik voor problemen zort en welke maatreelen het beste inezet kunnen worden. Hiermee kunnen de inspanninen van de emeente ericht worden inezet op plaatsen waar de rootste ezondheids- en/of veiliheidswinst kan worden behaald. Daar waar nodi worden prioriteiten en de in te zetten maatreelen in dit Plan aanepast aan de hand van nieuwe inzichten in de komende jaren. Er wordt rekenin ehouden met de volende aandachtspunten: - Een blijvende motivatie van de betrokken partijen als de jeud, ouders, alcoholverkopers, maar ook partijen als: GGD, politie, OM, Bureau Halt, onderwijs, Iriszor e.d. - Het waarboren van de uitvoerin van het definitieve plan. - Alternatieven bieden aan joneren die op 1 januari 2014 al 16 waren en nu een alcohol meer moen. Getracht wordt om evenementenoranisatoren en horecabedrijven te stimuleren om alcoholvrije avonden en/of -feesten te oraniseren. - Verkennen of het moelijk is om de veronderstelde relatie tussen overlast, vandalisme, vechtpartijen en het misbruik van alcohol in beeld te brenen. - Het in beeld brenen van de evolen van inezette uren door zowel de Fysieke als Sociale pijler. In Bijlae 7 is de plannin van het werkplan schematisch weereeven. 15

16 Interne en externe coördinatie De volende partners zijn in beeld bij de uitvoerin van dit interale plan: Externe Coördinatie Politie en Bureau Halt Ondernemers/ vereniinen Scholen Gezondheidsoranisaties Hotspots in kaart brenen, veiliheid tijdens inspecties, en eventuele samenwerkin met betrekkin tot de aanpak van doortappen vanuit het Wetboek van Strafrecht en openbare dronkenschap (artikel 252 resp. 453). Nalevinsommunicatie, meedenken over systeemontwikkelin, trainin personeel/vrijwilliers Halfjaarlijks overle over intern schoolbeleid (in kader van Lokale Educatieve Aenda) en over informatievoorzienin richtin ouders. Partners als de GGD en Iris verslavinszor zijn belanrijk bij de uitvoerin en ontwikkelin van educatieve werkplannen. Interne Coördinatie Sociale Pijler Volksezondheid Sport Jeud & Joneren Fysieke Pijler Verunninverlenin & Handhavin Toezichthouders Beleidsmedewerker/ verunninverlener Primaathouder Preventie en Handhavinsplan Uitvoerin en ontwikkelin van Communicatieve en educatieve werkplannen Verantwoordin handhavin toezicht nalevin Aanspreekpunt horeca informatieverstrekkin reelevin Communicatie (i.o.v. V&H en Samenlevin) Ontwikkelin van communicatieve en educatieve werkplannen De coördinatie van het Preventie- en Handhavinsplan lit bij een samenesteld team van de Sociale Pijler (team Onderwijs, Cultuur en Welzijn), de Fysieke Pijler (verunninverlenin & handhavin), communicatie en toezicht. Het primaat lit bij de functionaris Volksezondheid. 16

17 4 Communicatieve en educatieve activiteiten De preventie activiteiten zullen vooral ericht zijn op de sociale en professionele omevin van joneren. Daarbij onderscheiden we drie doelroepen die invloed kunnen hebben op het alcoholebruik van joneren: - Alcoholverstrekkers - Ouders - Scholen De communicatie en educatie ericht op de joneren (de uiteindelijke doelroep), loopt vooral via het onderwijs en via de ouders. Nadrukkelijk wordt daarbij aansluitin ezocht met landelijke campanes als NIX Alcoholverstrekkers Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een adequate nalevin van de eerder enoemde bepalinen in de. Dat kunnen zijn horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilliers, portiers, caissières, filiaalmanaers, etc. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsrens voor de verstrekkin van alcohol kennen en naleven, evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het toestaan dat personen in kennelijke staat van dronkenschap aanwezi zijn in de slijtlokaliteit, horecalokaliteit of op een terras (eldt ook tijdens evenementen). Trainin Belanrijk is vooral dat een alcoholverstrekker zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en in staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om alcoholverstrekkers hierin te bekwamen zijn traininsproramma s ontwikkeld zoals Barcode voor barpersoneel, de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) trainin voor barvrijwilliers en de Evenementen IVA. Uit onderzoek is ebleken dat trainin van barpersoneel alleen effect heeft als die is ekoppeld aan een adequate handhavinsstrateie. Daarom zijn de handhavin en de traininen in dit plan expliciet met elkaar verbonden. Nalevinscommunicatie Communicatie kan het effect van de handhavin versterken. Doel van deze vorm van communicatie is om een edrasveranderin te veroorzaken bij de doelroep en om de subjectieve pakkans te verroten. Daarnaast helpt het ook bij het creëren van draavlak voor inezette maatreelen. Het is van belan de communicatie naar de diverse doelroepen in oed overle met teams Verunninverlenin & Handhavin, Samenlevin en Communicatie vorm te even. De volende elementen maken in ieder eval onderdeel uit van de nalevinscommunicatiestrateie: Educatieve communicatie Uitle van de reels, de arumenten voor deze reels, uitle over moelijke hulpmiddelen om na te kunnen leven. Dit is nodi als onduidelijkheid over (het belan van) de reels nalevin in de we staat. 17

18 Dreiende communicatie Communicatie over controles, sancties, uitbreidin toezichtcapaciteit, toezichthouders in uniform, etc. Deze vorm beïnvloedt de subjectieve pakkansbelevin en kan effectief zijn als blijkt dat de reels bewust overtreden worden. Normatieve communicatie Bijvoorbeeld een interview met een ondernemer die de reels oed naleeft, een nieuwsbericht waarin het percentae nalevende verstrekkers wordt enoemd in plaats van het aantal overtreders. Een belanrijke voorwaarde voor het ebruiken van nalevincommunicatie met betrekkin tot de inezette handhavin, is dat beide aspecten zich verhouden tot elkaar. Veel communicatie zonder handhavin zal op korte termijn een effect hebben, maar zodra ondernemers door hebben dat er niet of nauwelijks econtroleerd wordt, ebt het effect op de nalevin snel we. Te ondernemen acties: 1. Trainin barvrijwilliers actie: team V&H Iriszor heeft in 2013 aan de barvrijwilliers van praktisch alle paracommerciële instellinen in Neder-Betuwe een IVA-trainin eeven. In de Drank- en Horecawet is openomen dat er altijd één barvrijwillier aanwezi moet zijn die een voorlichtinsinstructie heeft ekreen en als zodani wordt vermeld op een lijst van barvrijwilliers die in het horecalokaal aanwezi moet zijn. Gezien de wisselinen in vrijwilliers bij stichtinen en vereniinen is dit een doorlopend proces die ereeld bijsturin vereist. Bij de administratieve controle op verunninen (2015) worden deze paracommerciële alcoholverkoper door de emeente opnieuw op de hoote esteld van hun traininsplicht. 2. Niet verunnin plichtie verkooppunten alcohol actie: team V&H Voor niet verunnin plichtie verkooppunten 1, zoals supermarkten en enkele cafetaria, wordt voorzien om eens per jaar te overleen met de ondernemers(vereniinen) om helder te krijen wat men intern aan trainin van personeel doet. 3. Communicatie over handhavin actie: team V&H (i.s.m. team Onderwijs, Cultuur en Welzijn en communicatie) Verkend wordt om ezamenlijk (teams V&H, Samenlevin en Communicatie) tot een nalevinscommunicatiestrateie te komen. 4. Happy Fris actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn i.s.m. V&H Verkend wordt om een trainin alcoholvrije alternatieven aan te bieden in samenwerkin met Iriszor, het Trimbos instituut en Dazzlin Cocktails. De in beeld zijnde partners zijn: - Horeca- en evenementenexploitanten - Sportkantines - Jeudsozen 1 Een locatie als bedoeld in de Drank- en Horecawet onder artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a (niet verunnin plichti) 18

19 4.2 Onderwijs De school is een belanrijke pedaoische omevin voor joneren. Ook als het aat om alcoholebruik leren joneren op school wat wel en niet verstandi is. Het is van belan om joneren te informeren over de risico's van alcoholebruik. Niet zozeer om edra te beïnvloeden, maar om het ebruik te de-normaliseren en daarmee aan draavlak te werken voor effectievere edrasmaatreelen als handhavin en specifieke reelevin. IrisZor verzort de preventielessen op alle basisscholen en alle voortezet onderwijs in onze emeente. Via het reionale project Gezonde School (Reiocontract Ik Kies Rivierenland Gezond ) voeren medewerkers van de GGD adviesesprekken met scholen over hun enotmiddelenbeleid. Een oed schoolproramma biedt meer dan voorlichtin en besteedt ook aandacht aan reels voor leerlinen en personeel met betrekkin tot alcoholebruik bij schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen. Gezien de verhoode leeftijdsrens, eldt voor vrijwel alle leerlinen van het voortezet onderwijs dat zij een alcohol in bezit moen hebben op momenten dat de school voor het publiek toeankelijk is en dat het bovendien onwenselijk is dat zij alcohol drinken. Daarnaast is de school een belanrijke normerende omevin. Dit maakt een alcoholvrij schoolbeleid op scholen voor het voortezet onderwijs de meest passende keuze. Naast de hierboven beschreven inzet, worden de volende acties ondernomen in De uitkomsten van de verkennin en de daaropvolende acties worden (indien nodi) inevoed in het bestaande Preventie- en Handhavinsplan. 1. Activiteiten voor ouders actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn Scholen worden aanemoedid om in samenwerkin met Iris in de buurt, activiteiten voor ouders rond dit thema te oraniseren. 2. Handhavin schoolactiviteiten actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn Verkend wordt of scholen moeite hebben met de handhavin van de reels bij schoolse activiteiten zoals feesten, werkweken en/of studiereizen. Daarop worden passende handvatten aaneboden. 3. Bewustwordin alcoholebruik actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn Verkend wordt of er behoefte is aan ondersteunin vanuit Iriszor of van de emeentelijke toezichthouders voor het bewustwordinsproces over alcoholebruik. Daarop worden passende maatreelen aaneboden. 4. Alcoholvrij schoolbeleid actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn Verkend wordt of Iriszor/GGD samen met middelbare scholen een alcoholvrij schoolbeleid kan ontwikkelen en de middelbare scholen kan ondersteunen bij het implementeren van dit beleid (o.a. met behulp van beschikbare middelen en ervarinen van project Alcoholvrije scholen inspireren scholen ). 19

20 4.3 Ouders en de thuissituatie Alcoholopvoedin Ouders onderschatten systematisch hoeveel hun kinderen drinken. Ze denken bovendien veelal dat het edra van hun puber volledi wordt bepaald door hun buitenhuiselijke sociaal netwerk (o.a. vrienden, onderwijsomevin), terwijl zij wel deelijk ook zelf invloed hebben op het alcoholebruik van hun kinderen. De beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van reels zijn eschikte instrumenten om alcoholebruik teen te aan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die een duidelijke reels hebben afesproken en een leeftijdsrens hebben esteld voor het drinken van alcohol al op jonere leeftijd beinnen met drinken. Ze drinken bovendien vaker dan joneren waarvan de ouders wel een leeftijdsrens hebben esteld. Tijdens de uitvoerin van het reionale project Niks mis met fris is veel eïnvesteerd in de voorlichtin aan ouders. Zowel via persoonlijke contacten van de jeudezondheidszor als via het verspreiden van campanefolders waarbij ouders estimuleerd worden om in esprek te aan en afspraken te maken met hun kind rond alcohol (en andere enotmiddelen). Te ondernemen acties in 2014: 1. Bewustwordin en activerin ouders actie: team Onderwijs, Cultuur en Welzijn In overle met partners als de GGD en Iriszor wordt verkend welke proramma s moelijk inezet kunnen worden voor het bewustwordinsproces bij ouders en op welke wijze ouders estimuleerd kunnen worden om bindende afspraken te maken met hun kinderen over het verantwoord ebruik van alcohol. De uitkomsten van de verkennin en de daaropvolende acties worden (indien nodi) inevoed in het bestaande Preventie- en Handhavinsplan. 4.4 Effectmetin en evaluatie Het effect van de educatieve maatreelen uit dit plan wordt primair emeten met de ezondheidsmonitor (EMOVO) van de GGD. Dit onderzoek wordt vierjaarlijks uitevoerd. 20

21 5 Handhavinsactiviteiten Met de ewijzide Drank- en Horecawet (per 1 januari 2013) wordt de buremeester in medebewind verantwoordelijk ehouden voor de uitvoerin. De emeente is sindsdien de belanrijkste toezichthouder van de Drank- en Horecawet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijft alleen no toezichthouder van landelijke taken in de die niet zijn te herleiden tot een bepaalde emeente, zoals het toezicht op de bepalinen rond alcoholreclame. Om invullin te even aan de nieuwe toezichttaak heeft Neder-Betuwe op 7 januari 2014 het Handhavinsbeleid Drank- en Horecawet Neder-Betuwe en het bijbehorende sanctiebeleid vast laten stellen door de buremeester. Het handhavinsbeleid, is openomen in dit hoofdstuk en vervant het eerder vastestelde handhavinsbeleid. Uitanspunten handhavend optreden Bij het constateren van en van wet- en reelevin wordt als alemeen uitanspunt esteld, dat altijd teen en wordt opetreden, waar daartoe een wettelijke bevoedheid bestaat. De emeente is in sommie evallen aanewezen op de prioriteitenstellin van de handhavinspartners (bijv. de politie). Daarnaast worden de volende uitanspunten ehanteerd: I. Bij de opzet is uiteaan van de landelijke handhavinsstrateie. Die strateie loopt als een rode draad door het ehele beleid heen. Dit beleid is bedoeld om en op te heffen en herhalin te voorkomen. Het is ook bedoeld om risicovolle situaties op te heffen. II. Bij het beoordelen van een en het bepalen van de juiste sanctie wordt rekenin ehouden met: a. de moelijke evolen van die, en; b. de omstandiheden waaronder die is beaan, en; c. de houdin en het edra van de overtreder, en; d. de vooreschiedenis; en e. het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeinsel. Dit wil zeen dat de sanctie moet worden toeepast die het minst inrijpend is en het beste past om het estelde doel te bereiken. Dit betekent dat bij een niet standaard één bepaalde interventie moelijk is. De toezichthouder moet in elke specifieke situatie bepalen welke sanctie de beste is. Daarbij wordt corrierend opetreden en eventueel ook sanctionerend. III. Als de toezichthouder een constateert, past hij de sanctietabel (Tabel 1) toe. Als de buremeester van het stappenplan wil afwijken, wordt die afwijkin nadrukkelijk emotiveerd. Juridisch basis De wettelijke bevoedheid tot het doen naleven van wetten en reels is eleen in artikel 125 van de Gemeentewet en in hoofdstuk 5 van de Alemene wet bestuursrecht (artikel 5:21 en artikel 5:32). De Drank- en Horecawet bepaalt dat in een emeente door de buremeester aanewezen ambtenaren belast zijn met het toezicht en eeft bovendien (artikel 44a) de buremeester de bevoedheid om bestuurlijke boeten op te leen. De beschikbare handhavinsmiddelen in de Drank- en Horecawet worden nader toeelicht in pararaaf

22 Gemeentelijk doel van toezicht en handhavin Het alehele doel van toezicht en handhavin is het realiseren van normconform edra. Om dat doel te bereiken zijn verschillende instrumenten beschikbaar: informeren (over reels), verleiden (om reels na te leven), afspreken (om sanctioneren te voorkomen) en sanctioneren (om nalevin af te dwinen). Deze instrumenten zijn verder uitewerkt in bijlae 3, evenals een inventarisatie van redenen waarom de doelroep niet naleeft. Voor de toepassin van de instrumenten zullen vooral de toezichthouders over de benodide competenties moeten beschikken. Zoals eerder aaneeven lit de emeentelijke prioriteit in dit plan, zowel als het aat om preventie als om handhavin, bij de problemen rondom alcoholverstrekkin aan minderjarien. Deze doelstellin sluit aan bij de wettelijke bepalinen in de (artikel 20, lid 1 en 4). Bij het opstellen van de handhavinsstrateie is ekozen voor een prorammatische aanpak, waarbij de volende stappen worden onderscheiden: 1. Hotspots inventariseren 2. Handhavinsstrateie bepalen 3. Uitvoeren van handhavinsstrateie 4. Sanctiestrateie toepassen 5. Effectmetin en evaluatie 5.1 Hotspots inventariseren De emeente zet het toezicht in op de volende vier doelroepen: commerciële horeca, paracommerciële horeca, detailhandel en jeud. Gelet op de beschikbare middelen kan echter niet alles worden ehandhaafd: er zullen keuzes emaakt moeten worden. Het toezicht zal vooral ericht worden op de settin van de jeudie drinker (de alcoholverstrekkers) en minder op de ebruiker zelf. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde keuze, maar er is ook een praktische onderbouwin voor. Vanwee het rote aantal jeudie drinkers is een effectieve benaderin lastier te oraniseren dan voor een beperkter aantal verkooppunten waar joneren alcoholhoudende drank proberen te kopen, de zoenaamde hotspots. Op basis van de probleemanalyse zijn voorlopi de hotspots in de emeente vastesteld. Aan de hand van de eerder enoemde verkennin in 2014 zal bein 2015 de lijst met hotspots herzien worden en zal door het team Verunninverlenin en Handhavin een emeentelijke jeudkaart opesteld worden. Deze jeudkaart eeft inzicht in waar en wanneer joneren alcohol drinken. Voor de jeudkaart zijn de volende locaties van belan: - supermarkten - slijterijen - horeca professionals en structureel karakter - evenementen - sportkantines - jonerencentra semi/non professionals - scholen meestal tijdelijk karakter - openbare ruimte 22

23 Per locatie wordt de volende informatie verzameld: - naam bedrijf - rechtspersoon - adres bedrijf - openinstijden, data (voor evenementen) - toeansbeleid (indien bekend) - doelroep - tijden waarop joneren het bedrijf bezoeken - nalevinshistorie - bijzonderheden (veiliheid, bedrijfsfilosofie) Daarnaast wordt per locatie de kans op overtreden in kaart ebracht. Die kans wordt bepaald op basis van kenmerken zoals deurbeleid, het ebruik van leeftijdscontrolesystemen, openinstijden, doelroep en nalevin. Op basis van de kans op overtreden worden de verkooppunten in de volende risicoverdelin onderebracht: Hoo Hoe prioriteit Middelhoo Gemiddelde prioriteit Laa/een risico Lae prioriteit Fiuur 2. Risicoverdelin verkooppunten Evenementen Extra aandacht zal uitaan naar de evenementen in de emeente. Er wordt een evenementenkalender opesteld m.b.t. de jonerenevenementen en de alemene evenementen die ook door veel joneren worden bezocht. 5.2 Handhavinsstrateie bepalen Op basis van de probleemanalyse en de hotspotlijst zijn prioriteiten vastesteld. In 2014 lit de prioriteit van het toezicht op de nalevin van de leeftijdsrens voor alcoholverkoop van 18 jaar. Naar aanleidin van de verkennin in 2014 en de jeudkaart worden de handhavinsprioriteiten bein 2015 opnieuw vastesteld. Vanaf 2015 zullen elk jaar, teelijkertijd met het herzien van de hotspots, de handhavinsprioriteiten opnieuw vastesteld worden. De aantallen controles op jaarbasis, verdeeld over diverse vormen van toezicht (zie hieronder), zijn dan ook variabel en worden jaarlijks in het interne uitvoerinsproramma openomen. Vormen van toezicht 23

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Doe ons een lol, onder de 18 geen alcohol!

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Doe ons een lol, onder de 18 geen alcohol! Preventie- en Handhavinsplan Alcohol Doe ons een lol, onder de 18 een alcohol! 2016-2018 1. ALGEMEEN De Horecawet (DHW) is per 1 januari 2014 ewijzid. Deze wijziin houdt voor emeentes onder andere in dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Probleemanalyse...5 2 Beleidsfocus...6 2.1

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW)

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) Gemeente Bellingwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) 1 juli 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Datum: april / mei 2014 1 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Probleemanalyse 4 4. Beleid

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Gemeente West Maas en Waal Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Inleiding Algemeen Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Maasdriel

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Maasdriel Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Maasdriel Bijlage bij Gezondheidsbeleid Maasdriel 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wettelijke kader... 4 2. Probleemanalyse... 5 3. Beleidsfocus...

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7

Tentamen Wiskunde A CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE. Datum: 16 januari 2015 13.30 16.30 uur Aantal opgaven: 7 CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN WISKUNDE Tentamen Wiskunde A Datum: 16 januari 2015 Tijd: 13.30 16.30 uur Aantal opaven: 7 Lees onderstaande aanwijzinen s.v.p. oed door voordat u met het tentamen beint.

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie