NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie"

Transcriptie

1 Vlindersinel VM Utrecht NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers en Visitatierapport Versla van de visitatie die plaatsvond op 14 oktober en 9 november 2010 Utrecht, 11 februari 2011

2 Dit document laat zich het beste dubbelzijdi afdrukken. 2 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

3 Manaementsamenvattin Op donderda 14 oktober en dinsda 9 november 2010 zijn de opleidinen FBTR en Ad-FBTR van NHTV internationaal hoer onderwijs Breda evisiteerd door een commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is positief. De opleidin FBTR is een functieerichte opleidin voor de toeristische en recreatieve sector. De rondsla wordt evormd door het profiel van de Bachelor of Business Administration, dat is uitewerkt in een viertal specifieke functies: Manaer recreatie-ondernemin (MRO), Manaer toeristische marketin en communicatie (MTMC), Manaer Travel Trade (MTT) en Tour Manaer (TM). Na een emeenschappelijk propedeutisch jaar maakt de student een keuze voor een van de vier afstudeerrichtinen. De commissie heeft vastesteld dat alle vier de afstudeerrichtinen leiden tot het bachelor eindprofiel van de BBA, elk met haar eien aandachtspunten. Voor de Ad is de leerroute dezelfde als voor de bachelor, in dien verstande dat het tweede jaar wordt afesloten met een Ad-assessment. De bachelor aat in de twee jaren daarna door op met name het strateische en beleidsmatie niveau. De opzet van de opleidin is kenmerkend: het curriculum bestaat uit een stapelin van kortcyclische eenheden van steeds drie weken. Deze drieweekse leerarranementen (LA den) hebben een vaste structuur, waarbij steeds wordt afetrapt met een evenement om de context te schetsen. Dit biedt de moelijkheid voor de opleidin om de benodide kennis just in time aan te bieden. Ook vindt toetsin per leerarranement plaats. De visitatiecommissie is er echarmeerd van deze opzet van het curriculum, binnen het kader van de functies waartoe wordt opeleid. Specifieke waarderin heeft zij voor het feit dat in het merendeel van de LA den ook inbren vanuit het werkveld is, bijvoorbeeld in het event of door een bezoek aan een oranisatie. Positief is ook dat de LA den van de studenten het werktempo, de dynamiek en flexibiteit vraen die ook de branche zo typeert in de beroepspraktijk. Zo wennen en leren zij al tijdens de studie het evraade tempo te maken. De aan de opleidin verbonden docenten blijken praktijkericht, meerdere van hen volen op dit moment zelf ook een studie en/of vervullen een functie in het werkveld. Deze combinatie maakt dat er sprake is van een kwalitatief oed docentencorps, dat zich bovendien er betrokken toont bij de opleidin. De vestiin van de opleidin in een apart ebouw op de NHTV-campus werkt in de oen van de visitatiecommissie versterkend voor de sfeer en het unieke van de opleidin. Studenten even in elk eval aan persoonlijk ekend te zijn en zulks is voor een opleidin van deze omvan (circa 750 studenten) niet evident. De opleidin besteedt ruim aandacht aan vernieuwinen, zowel specifiek in de toeristische/recreatieve sector ( renzen vervaen ) als ook op het ebied van social media : men realiseert zich dat rote delen van de sector afhankelijk zijn van nieuwe technoloieën en neemt dit op in het curriculum. Naast deze positieve bevindinen zijn er uiteraard ook verbeterpunten econstateerd, die te zien zijn als aanbevelinen om een no betere opleidin te verzoren. De commissie is van menin dat de beroepshoudin, die zo kenmerkend is voor dit werkveld, beter eëxpliciteerd kan worden en op die wijze ook meer expliciet in de opleidin terukomt en etoets kan worden. Daarbij wordt vooral edacht aan attitudeaspecten zoals representativiteit, uitstralin, communicatie en beheersin van het Nederlands. Ook kan de opleidin de aanwezie differentiatiemoelijkheden verder expliciteren en wellicht verder uitbouwen. Bij differentiatie naar boven toe denkt de commissie aan het expliciteren van heteen de opleidin te bieden heeft aan de betere studenten. Bij differentiatie valt voorts te denken aan de uiteenlopende instroomniveaus en vooral de uiteenlopende taalbeheersinsniveaus. B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

4 Als ekeken wordt naar het betrekken van het werkveld, dan stelt de visitatiecommissie vast dat dit frequent en op meerdere wijzen ebeurt. Wel merkt zij op dat de werkveldcommissies (vier in etal) slechts eenmaal per jaar bijeen komen. Dat lijkt wat weini in relatie tot de overie praktijkerichte maatreelen die de opleidin treft. En in het kader van vervaende renzen kan men zich afvraen of vier specifieke werkveldcommissies no wel los van elkaar betrokken moeten worden bij de opleidin. Alles overziend is de visitatiecommissie enthousiast over de opleidin met haar specifieke doelroep en haar specifieke aanpak. Er wordt een aantrekkelijk curriculum eboden, heteen ook resulteert in rendementen die boven het emiddelde lien. Alle onderwerpen van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende en oed) en op die rond eeft de visitatiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de opleidin FBTR, zowel de Bc als de Ad, beide voltijd en duaal. Namens de voltallie visitatiecommissie, Utrecht, februari 2011 René S. Kloosterman Voorzitter 4 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

5 Overzicht De beoordelinen per onderwerp en facet zijn weereeven in onderstaande tabel en zijn uitesplitst naar de voltijdse en de duale varianten van de Bachelor en Ad. ONDERWERP EN FACET Voltijd B Voltijd Ad Duaal B Duaal Ad Onderwerp 1: Doelstellinen opleidin 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau: bachelor 1.3 Oriëntatie HBO G v G v G v G v Onderwerp 2: Proramma 2.1 Eisen HBO 2.2 Relatie tussen doelstellinen en inhoud proramma 2.3 Samenhan proramma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Samenhan tussen vormevin en inhoud 2.8 Beoordelin en toetsin G v v G v v G v v v G v v v Onderwerp 3: Inzet Personeel 3.1 Eisen HBO 3.2 Kwantiteit personeel 3.3 Kwaliteit personeel G v G v G v G v Onderwerp 4: Voorzieninen 4.1 Materiële voorzieninen 4.2 Studiebeeleidin G G G G Onderwerp 5: Interne kwaliteitszor 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatreelen tot verbeterin 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld G G G G Onderwerp 6: Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement V v V v V v V v Accreditatieadvies = oed, v = voldoende B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

6 Inhoudsopave Manaementsamenvattin...3 Colofon...7 Inleidin Doelstellinen opleidin Proramma Inzet van personeel Voorzieninen Interne kwaliteitszor Resultaten...33 Bijlaen...35 Bijlae 1: Commissie...36 Bijlae 2: Proramma visitatie...37 Bijlae 3: Domeinspecifiek referentiekader...39 Bijlae 4: Bestudeerde documenten NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

7 Colofon Instellin en opleidin Instellin NHTV internationaal hoer onderwijs Breda, Academie voor toerisme Adres Mr. Hopmansstraat 15, 4817 JT Breda Postbus Postbus 3917, 4800 DX Breda Telefoon Website Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurder: J. Uijterwijk, voorzitter Collee van Bestuur. Academiedirecteur: W. Meijer Contactpersoon met betrekkin tot kwaliteit van de opleidin: H.A. Nijboer, opleidinsmanaer. Opleidin: Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Niveau: HBO bachelor resp. Associate Deree Titel: Bachelor of Business Administration in Tourism Manaement resp. Associate Deree in Tourism Manaement Variant: Voltijd en duaal Locatie: Breda Visitatiecommissie De visitatie is uitevoerd op 14 oktober en 9 november De commissie bestond uit: René S. Kloosterman, voorzitter en tevens deskundi op het ebied van BBA Marja P. Groen, werkveld- en domeindeskundie Recreatie en Toerisme Marilyn J. Jurhill, secretaris Anne de Brouwer, studentlid De visitatie is uitevoerd onder verantwoordelijkheid van AeQui VBI Vlindersinel VM Utrecht (030) B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

8 8 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

9 Inleidin NHTV internationaal hoer onderwijs Breda (hierna NHTV) positioneert zich als zelfstandie hoer onderwijsinstellin en richt zich op de ontwikkelin van de beroepspraktijk en op wetenschapsbeoefenin in de volende verwante en specialistische domeinen: Diital Entertainment Hotel & Facility Stedenbouw, loistiek en mobiliteit Toerisme Vrije tijd NHTV biedt in totaal elf HBO-bachelor opleidinen aan en twee academische bachelors (op het ebied van vrije tijd en toerisme). Tevens biedt NHTV masters aan op het ebied van Imaineerin en Toerisme. NHTV heeft vier locaties in Breda, meer dan studenten uit binnen- en buitenland en een kleine 700 medewerkers. NHTV ziet het als haar opdracht om aan het onderwijs invullin te even via drie speerpunten: internationaliserin, academiserin en excellentie. Voor elke opleidin afzonderlijk wordt bekeken tot welke hoote deze speerpunten realiseerbaar zijn. Internationaliserin: studenten worden voorbereid op een loopbaan in internationale context. Daarbij is de ambitie om meer buitenlandse studenten en medewerkers aan te trekken. Academiserin: NHTV werkt aan de voorbereidin van wetenschappelijke onderwijsproramma s, waarbij als uitanspunt is enomen dat NHTV alleen investeert in wetenschappelijk onderwijs dat elders in Nederland (no) niet wordt aaneboden. Excellentie: NHTV wil medewerkers en studenten inspireren en uitdaen hun talenten optimaal te ontwikkelen, hun kennis en kunde te intereren en deze als professional of als wetenschapper op excellente en duurzame wijze toe te passen in de samenlevin. NHTV ontwikkelt haar kennis en onderwijs vanuit drie inhoudelijke strateische thema s: Imaineerin, Crosscultural Understandin en Social Responsibility. Deze thema s lien aan de basis van de kennisidentiteit van NHTV. Ook voor deze thema s eldt dat ze niet voor elke opleidin even sterk van toepassin zijn. De Academie De Academie voor toerisme bundelt een wo-bachelor (Bachelor of Science Tourism), twee, deels Enelstalie, HBO-bacheloropleidinen (Manaement toerisme en Functieericht toerisme en recreatie) inclusief een Associate deree (Functieericht toerisme en recreatie), twee Enelstalie masteropleidinen (European Tourism Manaement en Tourism Destination Manaement) en een pre-master. De opleidin FBTR stelt zich ten doel om een opleidin te bieden aan studenten die: Over het alemeen bewust voor een functie, afstudeerrichtin of werkveld kiezen, dus contextericht willen studeren, ook in een internationale settin; Over het alemeen bewust kiezen/zichzelf eschikt achten voor het volen van onderwijs via het didactische model dat de opleidin ekozen heeft; B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

10 Streven naar een functie waarin direct contact met de consument/klant centraal staat en die dienstverlenend willen zijn; Duurzaam ondernemerschap als toekomst zien, en dus innovatief willen zijn; Communicatief sterk zijn of zich tot communicatief sterke personen willen ontwikkelen, ook op het ebied van social media; Een proactieve houdin hebben; Relatief sterk ericht zijn op ervarinsleren. Na een ezamenlijk propedeutisch jaar kan de student afstuderen in een van de volende richtinen: Manaer recreatie-ondernemin Manaer toeristische marketin en communicatie Manaer Travel Trade Tour Manaer De opleidin FBTR bestaat sinds het colleejaar 2004/2005 en kent zowel een voltijds als een duale variant. Daarvóór bood NHTV de opleidin Kort hbo toerisme en recreatie aan. Deze upradin past binnen de strateische keuzes van NHTV en de Academie voor toerisme. Sinds de start van FBTR in 2004 en Ad-FBTR in 2006 kent de opleidin 260 afestudeerden. Na afrondin van de opleidin FBTR verkrijt de student de titel Bachelor of Business Administration in Tourism Manaement. Sinds het studiejaar 2006/2007 is het associate-deree proramma Ad-FBTR van start eaan. De Ad-opleidin duurt twee jaar en kent een eien raad, de associate deree. NHTV biedt deze opleidin zowel voltijds als duaal aan. De duale variant wordt in samenwerkin met partners uit het bedrijfsleven aaneboden. Beide opleidinen zijn voor het laatst in 2006 eaccrediteerd, maar waren toen no niet volledi ontwikkeld. De afelopen jaren zijn er onderwijsinnovaties doorevoerd na evaluaties met stakeholders en ontwikkelinen in het onderwijs en in de branche. De visitatie De opleidin heeft een zelfevaluatie opesteld ten aanzien van de evisiteerde opleidin, en deze doen toekomen aan het visitatieteam in auustus NHTV heeft aan AeQui VBI opdracht eeven onderhavie visitatie uit te voeren. Hiertoe heeft AeQui een onafhankelijke en ter zake kundie commissie samenesteld. Met verteenwoordiers van de opleidin heeft eenmaal een voorbereidend esprek plaatsevonden. De visitatie heeft op 14 oktober en 9 november 2010 plaatsevonden volens het proramma dat in bijlae 2 is weereeven. De commissie heeft de beoordelin in onafhankelijkheid uitevoerd; aan het einde van de visitatie is de opleidin in kennis esteld van de bevindinen en conclusies van de commissie. Deze rapportae is in concept toeestuurd aan de opleidin op 7 februari 2011; de reacties van de opleidin zijn verwerkt voor zover ze relevant waren. 10 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

11 Leeswijzer Dit rapport vormt de interale weerave van de visitatie. Daarbij zijn de vastestelde onderwerpen van het NVAO beoordelinskader: - Doelstellinen opleidin - Proramma - Inzet van personeel - Voorzieninen - Interne kwaliteitszor - Resultaten Steeds wordt per facet aaneeven welke bevindinen de visitatiecommissie heeft edaan en op rond van welke overweinen ze tot haar beoordelin is ekomen. Omdat er meerdere opleidinsvarianten teelijk zijn beoordeeld, eldt voor de varianten steeds hetzelfde oordeel tenzij expliciet anders is aaneeven. Bij de beoordelin van de facetten zijn de volende uitanspunten ehanteerd. - Excellent: als op dit facet de opleidin een voorbeeldfunctie kan vervullen op nationaal niveau; - Goed: als dit facet duidelijk beter wordt uitevoerd dan verelijkbare opleidinen; - Voldoende: als dit facet wél voldoet aan de meest relevante criteria, maar niet te kwalificeren is als oed. Daarmee is voldoende de maat voor basiskwaliteit; - Onvoldoende: als op dit facet niet voldaan is aan de criteria of aan de meest relevant eachte criteria binnen het facet. Bij de beoordelin van de onderwerpen zijn als uitanspunt ehanteerd: - Positief: als alle facetten binnen dit onderwerp voldoende of beter zijn, of als er maximaal één facet onvoldoende is dat ecompenseerd wordt door andere positief beoordeelde facetten; - Neatief: als binnen dit onderwerp meerdere facet(ten) als onvoldoende worden beoordeeld. De commissie heeft ervoor ekozen om een positieve beoordelin van een onderwerp nader te duiden als voldoende, oed of excellent, met uiteraard een onderbouwin van deze waarderin. In de bijlaen is het proramma van de visitatie en de samenstellin van de commissie weereeven. Tevens wordt in bijlae 3 het domeinspecifieke kader epresenteerd. B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

12 12 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

13 1. Doelstellinen opleidin 1.1 Domeinspecifieke eisen: de eindkwalificaties van de opleidin sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakenoten en de beroepspraktijk esteld worden aan een opleidin in het betreffende domein. De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. De opleidin Functieerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie (hierna: FBTR) stelt zich ten doel studenten op te leiden voor een loopbaan met internationaal perspectief in de toeristisch-recreatieve branche. De student wordt toeerust met diverse competenties: een constellatie van kennis, vaardiheden en beroepshoudin. Deze heeft een student nodi als startend beroepsbeoefenaar. De competenties waartoe de opleidin opleidt, zijn ontleend aan het alemeen vastestelde domeinprofiel van de Bachelor of Business Administration, zoals die epubliceerd zijn door de HBO-raad. In samenspraak met het beroepenveld heeft de opleidin FBTR de alemene BBA competenties uitewerkt in vier afstudeerprofielen. De opleidin FBTR beoot studenten om op associate-dereeniveau en bachelorniveau die competenties te verwerven die vereist zijn voor manaement-startfuncties in het functieprofiel van Manaer recreatie-ondernemin (MRO), Manaer toeristische marketin en communicatie (MTMC), Manaer Travel Trade (MTT) en Tour Manaer (TM). In samenspraak met het beroepenveld is ook ewerkt aan de opzet van een Ad-route. De student die het Adtraject volt, werkt ook aan alle BBA competenties. Het Ad-niveau omvat het operationele en tactische bedrijfsvoerinsniveau en dus de competenties behorend bij dit niveau. De competenties op strateisch- en beleidsmati niveau bereikt de student in de twee laatste jaren van de bacheloropleidin. Meer in detail zijn de volende vier functieprofielen annex afstudeerrichtinen vastesteld: o Manaer recreatie-ondernemin: in deze afstudeerrichtin verdiept de student zich in de verschillende vormen van recreatie en de bedrijfsvoerin van deze onderneminen met een sterke focus op trends en ontwikkelinen op het ebied van diitale media en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De student aat onder andere aan de sla met leiderschap, marktkennis, hospitality, productontwikkelin, duurzaamheid, financiën en kwaliteitsbewakin. o Manaer toeristische marketin en communicatie: de manaer toeristische marketin en communicatie zort ervoor dat de intermediaire rol tussen consument en zakelijke markt aan de ene kant en aanbod en aanbieder van het toeristische product op de bestemmin aan de andere kant op een juiste wijze wordt inevuld met ebruikmakin van directe en indirecte distributiekanalen waaronder sociale media. o Manaer Travel Trade: de student wordt opeleid om reisproducten te ontwikkelen en te verkopen. Hij /zij houdt daarbij rekenin met trends en ontwikkelinen. De klanten zijn zowel toeristen als zakelijke klanten, individueel en in roepsverband. Onderwerpen die aan bod komen: productontwikkelin, achterronden van bestemminen, marketin, sales, e-commerce, plannin, reisadviserin, financiën en touroperatin. o Tour Manaer: de student wordt opeleid om roepen toeristen in Nederland of het buitenland te beeleiden. Kennis van eorafische, (kunst)historische en culturele aspecten van landen is belanrijk. Met behulp van vakken als socioloie en psycholoie leert de student ook hoe een roepsproces te beeleiden. Een stae in het buitenland is verplicht. De specialisatie Tour Manaer is volledi Enelstali. Specifieke speerpunten als imaineerin en internationaliserin zijn teru te vinden in de verschillende functieprofielen. De commissie ziet dit als een meerwaarde van NHTV. De eindkwalificaties van de afstudeerrichtinen van de opleidin zijn beschreven in de functieprofielen en de hierop aansluitende BBA-competentiematrix die is opesteld in samenspraak met en eaccordeerd door het (internationale) werkveld. De evaluatie van de functieprofielen ebeurt jaarlijks tussen vakdocenten en werkveldcommissies. B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

14 Tevens worden de eindkwalificaties reelmati etoetst middels eien alumnionderzoek en de eien kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties onder studenten en docenten, alsmede middels de resultaten die jaarlijks voortkomen uit de HBO-monitor. De eindkwalificaties zijn ebaseerd op de alemene BBA-domeincompetenties die landelijk zijn vastesteld. De verdere uitwerkin naar de vier functies waartoe FBTR opleidt is uitevoerd in samenspraak met het beroepenveld. Tevens houdt de opleidin de viner aan de pols bij haar oud-studenten. NHTV-breed zijn speerpunten benoemd, waarvan imaineerin en internationaliserin belanwekkende zijn. Deze NHTV-add-ons zijn adequaat teru te vinden in de profielen van de afstudeerrichtinen. De visitatiecommissie waardeert deze verdere invullin en beoordeelt het facet domeinspecifieke eisen als oed. 1.2 Niveau: de eindkwalificaties van de opleidin sluiten aan bij alemene, internationaal eaccepteerde beschrijvinen van de kwalificaties van een Bachelor of een Associate Deree. De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. De tien competenties zoals eformuleerd door de HBO-raad en waaraan FBTR estalte eeft, zijn: 1. Ontwikkelen van een visie op veranderinen en trends in de externe omevin en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. 2. Analyseren en implementeren van de financiële en juridische aspecten. 3. Toepassen van HRM in het licht van de strateie van de oranisatie. 4. Inrichten, beheersen, analyseren en verbeteren van bedrijfs- of oranisatieprocessen. 5. Analyseren van beleidsvraastukken, de vertaalsla maken naar beleidsdoelstellinen en alternatieven, en voorbereiden van besluitvormin. 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderinsproces. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, oranisatie) 8. Zelfsturende competentie (interpersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) 9. Balanceren tussen People, Planet en Profit. 10. Initiëren, creëren en vermarkten van producten en diensten, zelfstandi en ondernemend. De eindkwalificaties weerspieelen het niveau dat vereist ma worden van een beinnend beroepsbeoefenaar op HBO-bachelorniveau. De opleidin heeft in een schematisch overzicht de Dublin Descriptoren erelateerd aan de tien FBTR-competenties; hieronder volt een samenvattin. o Kennis en inzicht: De afestudeerde beschikt - in alle afstudeerrichtinen over een brede, multidisciplinaire basis en bezit kennis, vaardiheden en inzicht op het ebied van: o Communicatie in meerdere talen en in een interculturele context; marketinmanaement; financieel manaement; oranisatiemanaement; HRM. De opleidin bouwt voort op kennis opedaan in het voortezet onderwijs over alemene economie, bedrijfseconomie, manaement en oranisatie, communicatie en moderne vreemde talen. o Toepassen kennis en inzicht: Voor de afestudeerde is de toepassin van kennis, inzicht en vaardiheden essentieel voor het functioneren in de beroepspraktijk. FBTR traint via competentieericht onderwijs in de vorm van leerarranementen waarin problemen uit de beroepspraktijk centraal staan studenten in het voortdurend toepassen van de verworven kennis, vaardiheden en inzichten. In de loop van de studie worden de problemen steeds complexer, terwijl de ondersteunin afneemt, waardoor de student aan het eind van de opleidin als beinnend beroepsbeoefenaar zelfstandi aan de sla kan. Naast deze werkwijze binnen de ehele studie, zijn op elk niveau van bedrijfsvoerin subcompetenties aan te even. Uit deze 14 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

15 o o o subcompetenties komt de eïntereerde toepassin van kennis, inzicht en vaardiheden voor de aanpak van problemen in het werkveld duidelijk naar voren. Oordeelsvormin: De afestudeerde is in staat relevante eevens te verzamelen en te interpreteren en zich op basis hiervan een oordeel te vormen over de aanpak van vraastukken binnen het werkveld en over wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke kwesties. Hierbij aat het om de competenties en alle subcompetenties op het ebied van strateisch en beleidsmati handelen. Communicatie: De afestudeerde beschikt over een scala aan communicatieve en sociale vaardiheden. Deze zijn onontbeerlijk in het werkveld van toerisme en recreatie; hierbij aat het om communicatie op verschillende niveaus, in een internationale omevin en in een interculturele context en beroepshoudin. Leervaardiheden: De afestudeerde is in staat om in de beroepspraktijk te functioneren en zich voortdurend te professionaliseren in de uitoefenin van het eien beroep. Daarnaast is de afestudeerde voldoende toeerust om op rond van verworven kennis, inzicht en vaardiheden een vervolstudie aan te aan die een zeker niveau van autonomie veronderstelt. Ten aanzien van het Ad-niveau en de daarbij horende Dublin Descriptoren volt hier een samenvattin. o Kennis en inzicht: De afestudeerde heeft - in alle afstudeerrichtinen aantoonbare kennis, vaardiheden en inzicht op het ebied van: o Communicatie in meerdere talen en in een interculturele context; marketinmanaement; financieel manaement; oranisatiemanaement; HRM. De opleidin bouwt voort op kennis opedaan in het voortezet onderwijs over alemene economie, bedrijfseconomie, manaement en oranisatie, communicatie en moderne vreemde talen. o Toepassen kennis en inzicht: Voor de afestudeerde is de toepassin essentieel binnen de beroepsmatie context van kennis, inzicht en vaardiheden. FBTR traint via competentieericht onderwijs in de vorm van leerarranementen waarin problemen uit de beroepspraktijk centraal staan studenten in het voortdurend toepassen van de verworven kennis, vaardiheden en inzichten. In de loop van de studie worden de problemen steeds complexer, terwijl de ondersteunin afneemt, waardoor de student aan het eind van de opleidin als beinnend beroepsbeoefenaar zelfstandi aan de sla kan op vooral tactisch niveau. o Oordeelsvormin: De afestudeerde is in staat relevante eevens te identificeren en te ebruiken en op basis hiervan vraastukken binnen het werkveld aan te pakken. Hierbij aat het om de competenties en alle subcompetenties op het ebied van operationeel en tactisch handelen. o Communicatie: De afestudeerde beschikt over communicatieve en sociale vaardiheden waarmee hij kan interacteren met leidinevenden en cliënten. Deze zijn onontbeerlijk in het werkveld van toerisme en recreatie; hierbij aat het om communicatie op verschillende niveaus, in een internationale omevin en in een interculturele context en beroepshoudin. o Leervaardiheden: De afestudeerde is in staat om in de beroepspraktijk te functioneren en zich voortdurend te professionaliseren in de uitoefenin van het eien beroep. Daarnaast is de afestudeerde voldoende toeerust om op rond van verworven kennis, inzicht en vaardiheden een bachelorstudie aan te aan. De visitatiecommissie heeft econstateerd dat zowel de alemeen vastestelde bachelorcompetenties als de Adcompetenties in voldoende mate terukomen in de doelstellinen van de opleidin. Wel is de commissie van menin dat de specifieke beroepshoudin zoals die in de recreatie en het toerisme nodi is, beter uitewerkt kan worden. Deze beroepshoudin kan verder eëxpliciteerd worden op met name het onderdeel representativiteit, bijvoorbeeld in edra, uitstralin, communicatie. De commissie beoordeelt alles bij elkaar het facet niveau als voldoende. B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

16 1.3 Oriëntatie HBO: De eindkwalificaties van de opleidin zijn mede ontleend aan de door of met het relevante beroepenveld opestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. Een HBO-Bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van een beinnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of in een samenhanend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleidin vereist of diensti is. De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. De eindkwalificaties van de FBTR-afstudeerrichtinen zijn opesteld in samenspraak met en eaccordeerd door het werkveld. De werkveldcommissie is thans eoraniseerd per afstudeerrichtin en komt jaarlijks bijeen. De opleidin beoot praktisch eoriënteerde beroepsbeoefenaars af te leveren, en onderhoudt daartoe veel relaties met het werkveld. Zie ook facet 1.1. De eindkwalificaties zijn eformuleerd op het niveau van een beinnend beroepsbeoefenaar. Alumni zijn dan ook tevreden over de opleidin als basis om te starten op de arbeidsmarkt. Ook biedt de opleidin een oede basis om de competenties verder te ontwikkelen en is de starter bovendien oed voorbereid op de arbeidsmarkt. De visitatiecommissie concludeert op rond van deze bevindinen en die vermeld onder facet 1.1 dat de praktijkoriëntatie nadrukkelijk aanwezi is in de doelstellinen van de opleidin. Op rond hiervan beoordeelt de commissie het facet oriëntatie als oed. Beoordelin van het onderwerp Doelstellinen opleidin. De opleidin FBTR heeft de alemeen eaccepteerde bachelor en Ad-competenties nader uitewerkt in vier specifieke functieprofielen in het toeristisch en recreatief werkveld. Deze uitwerkin heeft plaatsevonden in nauwe samenspraak met het werkveld; in de oen van de commissie is er sprake van sterk praktijkerichte functieprofielen. Evaluatie vindt periodiek plaats en leidt tot bijstellinen. De specifieke NHTV-thema s zoals internationaliserin en imaineerin vindt de commissie oed teru in de profielen. Alles bij elkaar beoordeelt de visitatiecommissie het onderwerp Doelstellinen opleidin als oed, waarbij wordt aanetekend dat de beroepshoudin meer expliciet teru kan komen in de functieprofielen. 16 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

17 2. Proramma 2.1 Eisen HBO: kennisontwikkelin door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toeepast) onderzoek. Het proramma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelinen in het vakebied / de discipline. Het proramma waarbort de ontwikkelin van beroepsvaardiheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. FBTR werkt met leerarranementen. Zo n basiseenheid duurt drie weken. Een LA is een eïntereerde, samenhanende thematische eenheid van studiematerialen studieondersteunin en heeft de volende kenmerken: een LA is ontleend vanuit de beroepspraktijk; de student is er fulltime mee bezi; binnen een LA werkt de student volens de methode van ondernemend leren aan zijn competenties. Elk LA omvat een opdracht of taak die direct ontleend is aan of afeleid is van realistische bedrijfssituaties. Het aantal studiepunten is per LA standaard 5 EC. Een LA moet in ieder eval de volende elementen bevatten: experience/event, eindproduct, toetsin, studiestof, samenwerkin en een plan van aanpak. Bij een LA hoort ook een studeerwijzer voor de student. In de propedeuse (twaalf LA den) krijt de student een introductie van het ondernemerschap in de toeristischrecreatieve branche. Aan het eind van de propedeuse kiest de student dan voor een van de vier afstudeerrichtinen: Manaer recreatie-ondernemin, Manaer toeristische marketin en communicatie, Manaer Travel Trade, Tour manaer. De vrije ruimte (omvan: vier LA den voor de bachelor, één LA de voor de Ad) kan door de student benut worden om bijvoorbeeld een taal naar een hoer plan te tillen. De opleidin spant zich in om de LA den in samenwerkin met het beroepenveld uit te voeren. Jaarlijks worden zo verschillende opdrachten uitevoerd door studenten voor het bedrijfsleven. Recente opdrachtevers zijn busonderneminen, een luchtvaartmaatschappij en enkele recreatiebedrijven. Ontwikkelinen in het werkveld worden oed evold. Grenzen in het werkveld lijken te vervaen. Zo bestaat het berip darecreatie bijna niet meer; er is nu een zoenaamd totaal concept ekenmerkt door belevenissen en authenticiteit. Ook de klant wordt via een andere manier benaderd bijvoorbeeld via onlinemarketin. Dit alles heeft ertoe eleid dat het traditionele onderwijs plaats heeft emaakt voor virtueler en edifferentieerd onderwijs. FBTR maakt veel ebruik van social media (ref: demonstratie Travel Lab/Wikiomevin/Web 2.0, 3.0,recreatiecommunity). Kennis wordt onder andere verworven via vakliteratuur. De aaneboden literatuur wordt in samenspraak met het werkveld samenesteld. Ook vakbladen worden onder de studenten verspreid. Via de mediatheek heeft de student toean tot literatuur. Tevens worden middels de ELO, de elektronische leeromevin diverse bronnen ontsloten. Conressen, studiedaen, vakdaen en beurzen worden zowel door docenten als studenten bezocht. Contact met de beroepspraktijk krijt de student voorts onder andere middels astcollees, opdrachten, werkbezoeken en events. Door middel van studiereizen en uitwisselinsproramma s kan de student aan internationaliserin doen. Studiereizen naar het buitenland zijn niet vrijblijvend: zo moet een student bijvoorbeeld een stadswandelin oraniseren in twee talen, het liefst met belevenissen. B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

18 Het proramma van FBTR wordt reelmati besproken. Zo wordt in jaarlijkse overleen met de werkveldcommissies bepaald of de proramma oed aansluit op de functies in het werkveld. Ook de minors worden op jaarbasis eëvalueerd. De taalbeheersinsniveaus Duits, Frans, Enels en Spaans zijn erelateerd aan het Common European Framework, opesteld door de Raad van Europa. Het niveau waarmee een taal estart wordt is verschillend. Voor de talen Enels, Duits en Frans worden daarom vrijwillie deficiëntieproramma's aaneboden. Spaans start op 0-niveau. Voor evorderden zijn er eliteklasjes. Deze zijn niet vrijblijvend. Studenten krijen vaardiheden voor het ondernemerschap aanereikt. Echter, niet iedere student is een entrepreneur. Zoals een studente het verwoordde: Het ondernemerschap moet ook een beetje in je zitten. Sommie studenten richten zich wel op de overname van een familiebedrijf of zetten aandewe de opleidin een eien bedrijfje op. Alumni van de afstudeerrichtin Tour Manaer even aan dat een vak als EHBO als keuzemoelijkheid wordt aaneboden. Eienlijk zou dit verplicht moeten worden openomen binnen deze richtin. De opleidin maakt in haar proramma oed ebruik van crowdsourcin (het via internet veraren van informatie via een rote roep individuen) en social media: zoals Manaement Game, Web 2.0/3.0, wikiomevin in het Travel Lab. De visitatiecommissie heeft vastesteld dat de opleidin FBTR veel aandacht besteed aan de praktijkoriëntatie. De commissie vindt dat passend bij het functieerichte karakter van de opleidin. Specifiek waarderin heeft zij voor het feit dat in het merendeel van de LA den ook inbren vanuit het werkveld is, bijvoorbeeld in het event of door een bezoek aan een oranisatie. Positief is ook dat de LA den de studenten het werktempo, de dynamiek en flexibiteit vraen die ook de branche zo typeert in de beroepspraktijk. Zo wennen en leren zij al tijdens de studie het evraade tempo. In het bijzonder ook waardeert de commissie de interatie van de actualiteit en dan in het bijzonder de aandacht die er eschonken wordt aan social media. Al met al beoordeelt de commissie het facet eisen HBO als oed. Wel zou het taaledeelte van de opleidin meer op eien niveau, edifferentieerder aaneboden moeten worden. Het aat hier met name om Frans en Duits. Voorts zou voor de afstudeerrichtin Tour Manaer EHBO als een verplicht onderdeel ezien moeten worden. 2.2 Relatie tussen doelstellinen en inhoud proramma: het proramma is een adequate concretiserin van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het proramma. De inhoud van het proramma biedt de studenten de moelijkheid om de eformuleerde eindkwalificaties te bereiken. De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. In competentiematrices zijn de vier functieprofielen van FBTR vertaald. Daarbij is een indelin emaakt naar bedrijfsvoerinsniveau. Vervolens zijn subcompetenties edefinieerd, die econcretiseerd zijn in indicatoren. Indicatoren en subcompetenties vormen samen het uitanspunt van de LA den. Naar de student toe zijn ze vertaald naar leerdoelen. Deze zijn weer teru te vinden in de studeerwijzers. Over de competentiematrices is overle evoerd met verteenwoordiers uit het werkveld en de richtinscoördinatoren. Voorts zijn ze etoetst aan de door de HBO-raad eformuleerde domeincompetenties voor de Bachelor of Business Administration (BBA) (zie ook facet 1.1). 18 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

19 De propedeusecoördinator en de coördinatoren van afstudeerrichtinen zijn verantwoordelijk voor het proces en de implementatie van het monitoren van de competentiematrices. Dit doen zij in nauwe samenwerkin met de docenten. Het studieproramma wordt etoetst aan de doelstellinen. Dit ebeurt tijdens overleen van directie en coördinatoren en bijeenkomsten van docententeams. In de roundtables zijn de LA den en MVT (moderne vreemde talen) eëvalueerd. Het manaement heeft vervolens daarnaar adequaat ehandeld, door de moderne vreemde talen aan te bieden met inberip van een deficiëntieproramma. Verder komen nu ook onderzoeksvaardiheden sterker in het proramma naar voren. De Academie voor toerisme heeft de volende lectoraten: Duurzaam Vervoer en Toerisme, Visitor Studies, Business Travel Manaement, Reisindustrie, Tourism Destination Manaement, Productiviteitsverbeterin, en het bijzonder lectoraat Tourism Experiences & Co-Creation. Ook heeft de Academie een leerstoel Duurzame toeristische ontwikkelin. FBTR-studenten zijn meer dan emiddeld tevreden over de moelijkheid om in het buitenland stae te lopen. Bij Tour Manaer is de buitenlandse stae verplicht. Al met al zijn studenten positief over de internationale dimensie en de manier waarop zij zich leren inleven in andere culturen. Een voorbeeld hiervan is de interculturele trainin die tweedejaars studenten MTT krijen. Iets minder positief is de student over zaken als een onderzoekende en nieuwsierie houdin. In het komende studiejaar zullen deze zaken belicht worden. De opleidin heeft de competentieprofielen vastesteld en verwerkt in het proramma van de vier afstudeerrichtinen. De commissie beoordeelt deze vertalin als adequaat. Het proramma biedt veel en rijke moelijkheden om buitenlandervarin op te doen. De coördinatoren en docenten van de verschillende richtinen leen de nodie betrokkenheid aan de da om het curriculum te bekijken en aan te passen aan ontwikkelinen in het werkveld. Op rond van bovenstaande beoordeelt de commissie het facet Relatie tussen doelstellinen en inhoud proramma als oed. Daarbij daat de commissie de opleidin uit om meer expliciet te zijn in wat zij excellente studenten te bieden heeft. Er zou een meer edifferentieerd aanbod samenesteld kunnen worden. 2.3 Samenhan proramma: studenten volen een inhoudelijk samenhanend studieproramma. De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. FBTR verantwoordt welke (sub)competenties en indicatoren worden ehanteerd. Deze zijn teru te vinden in de studeerwijzers. In de propedeuse zijn functies als oriëntatie, selectie en verwijzin inebouwd. Tevens is er het thema Ondernemerschap als Leitmotiv. Daarnaast zijn volens FBTR drie kernwoorden van belan: helderheid, reelmaat en richtin. Helderheid verwijst naar de kenniscomponent van de competenties. Reelmaat richt zich op het belan van een oede oranisatie met duidelijke en telkens weer terukerende eenheden. Richtin verwijst naar de beroepshoudin. De ondernemersvaardiheden en de enerieke thema s worden samenesteld in samenspraak met het werkveld. Hierdoor krijt de propedeusestudent een oed beeld van de alemene ondernemersvaardiheden als van de diverse afstudeerrichtinen. In het derde studiejaar wordt het ondernemerschap specifieker uitediept en uitewerkt. Projectopdrachten van de LA den zijn ontleend aan de verschillende afstudeerrichtinen. Events staan in het teken van een thema van het LA. Daarbij komt ook no een astspreker om de link met het werkveld te leen. B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie feb

20 In het eerste jaar lit de nadruk op het meer operationele niveau. In het tweede en derde jaar is het tactisch niveau in beeld en in de afstudeerfase wordt van een tactisch naar een meer strateisch en beleidsmati niveau ewerkt. In de verschillende afstudeerwijzers is deze opbouw nader uitewerkt. Coördinatoren bewaken de samenhan van het proramma. Docenten werken samen in een LA. Voorts stemmen zij het proramma af en even ezamenlijk estalte aan de toetsin. Tenslotte verzoren zij ook de evaluaties en komen samen in het blokoverle. In zo n overle worden de onderdelen doorenomen die voor dat blok op het proramma staan. Studenten en alumni zijn van menin dat de samenhan binnen en van het proramma adequaat is. De LA den kennen eïntereerd onderwijs, waarbij het proramma loisch voortborduurt op de eerdere onderdelen en bovendien een oplopende moeilijkheidsraad kent. De oriëntatie op de ehele opleidin scoort redelijk tot oed in studentenevaluaties, evenals de aansluitin van de propedeuse op de hoofdfase. MVT heeft vanaf het studiejaar 2009/2010 een deficiëntieproramma voor de talen Enels, Frans en Duits. In 2010/2011 zullen de resultaten emeten en eëvalueerd worden. De visitatiecommissie heeft de samenhan in het proramma beoordeeld. Zij stelt vast dat door de heldere structuur met LA den en wederkerende thematiek een heldere samenhan bestaat. De verticale samenhan is ebord door de klim van operationeel naar beleidsmati niveau edurende de opleidin. Voor de laterejaars studenten is deze samenhan ook zichtbaar. De commissie het facet samenhan proramma als oed. 2.4 Studielast: het proramma is studeerbaar doordat factoren, die betrekkin hebben op dat proramma en die de studievoortan belemmeren zoveel moelijk worden weenomen De visitatiecommissie heeft het navolende vastesteld. De totale bachelorstudie omvat 240 EC s; de Ad-studie 120 EC s. De studielast is zo evenwichti moelijk verdeeld over de perioden. Vanwee het functieerichte karakter van FBTR en de inrichtin van het proramma is de opleidin oed studeerbaar. De opleidin biedt de leerstof just in time aan binnen een LA, met als doel dat de betekenis van de leerstof direct duidelijk plaatsbaar is voor de student. Doordat de toetsin per LA eschiedt, wordt de studielast verdeeld over het leerjaar. Wel merken studenten op dat de studieresultaten van een LA de pas bekend zijn op het moment dat de volende LA de al halverwee is. Het leren van in het daarvoor liende LA de emaakte fouten is daarmee een minder automatisch proces. Het accent van de studieloopbaancoachin is verschoven naar studentenloopbaancoachin. Tijdens esprekken met de SLC er worden eventuele problemen die tot studievertrain leiden aan de orde esteld, en wordt bekeken wat er moelijk is om studievertrain te voorkomen. Studenten die het duale traject volen ervaren de studielast als zwaar. Dit komt omdat het studieproramma teelijk met het EVC-traject van start in. Een aantal studenten stopte hierdoor voortijdi met de opleidin. Inmiddels is een aantal knelpunten opelost dankzij de trainin studievaardiheden, aandacht voor de studieplannin en de afstemmin tussen piekbelastin op de werkplek en tijdens de opleidin. De visitatiecommissie stelt vast dat eventuele belemmerinen in de studievoortan zoveel moelijk verholpen worden door de opleidin. Voorts constateert zij dat door de compacte eenheden de studielast oed espreid is: de vaart van de LA den zoren ervoor dat studenten niet even een paar weken achterover kunnen hanen. De commissie beoordeelt voor de voltijdse variant het facet studielast als oed. Ook heeft de commissie kennis enomen van de opmerkinen van duale studenten dat voor deze variant in het bijzonder eldt dat de studielast als zwaar ervaren wordt. De studielast werd no eens extra verzwaard door een 20 NHTV internationaal hoer onderwijs Breda

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Ad: Doelstellingen van de opleiding Het Certiked-panel, hierna: het panel, komt tot de volgende afwegingen.

Ad: Doelstellingen van de opleiding Het Certiked-panel, hierna: het panel, komt tot de volgende afwegingen. College van bestuur NHTV Internationale Hogeschool Breda Postbus 3917 4800 DX BREDA Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-opleiding Functiegerichte

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN

DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN OVEREENKOMST DUAAL LEERTRAJECT STUDENTEN NHTV. 1 Ondergetekenden: Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda - Mgr. Hopmanstraat 15-4817 JT Breda - Nederland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Lifo vragenlijst organisatie kultuur

Lifo vragenlijst organisatie kultuur hj;hl,n; LIFO Lifo vraenlijst oranisatie kultuur BCon LIFO INTERNATIONAL, INC. Directors of Overseas LIFO Prorammes MATCH bv & K.A.T. bvba Kastanjelaan, 21 2242 Pulderbos Tél.: 03/ 658 98 70 Fax : 03/

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleidin : Vestiinsmanaer Groothandel Crebonummer : 25137 Niveau : 4 Leerwe : bol Opleidinsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject FBTR bachelorfase. LA 38-39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek

Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject FBTR bachelorfase. LA 38-39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek Studeerwijzer Academie voor toerisme: duaal traject bachelorfase LA 38-39: Ontwikkeling beroepsvaardigheden/competenties op de werkplek 2012-2013 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding Mgr.

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Academisering Academisering Excellentie Internationalisering Academy for Leisure Excellentie Academy for Digital Entertainment

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda. CROHO-nummer 34371

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda. CROHO-nummer 34371 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda CROHO-nummer 34371 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 5 april, 8 juni en 16 november

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020)

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) in de kantelin Strateische Verkennin cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) Cultuur in de kantelin 2 3 Cultuur in de kantelin Een toekomstmomentje We nemen allemaal daelijks beslissinen

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin Summa Zakelijke dienstverlenin Medewerker administratie/ verkoop/loistiek Kwalificatiedossier : Loistiek Medewerker Crebonummer : 2537 Kwalificatiedossier : Verkoper Crebonummer

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Verkeerskunde 34371

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Verkeerskunde 34371 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Verkeerskunde 34371 Visitatierapport Verslag van de visitatie die plaatsvond op 26 april en 31 mei 2010 Utrecht Augustus 2010 www.aequi.nl Managementsamenvatting

Nadere informatie