Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid"

Transcriptie

1 Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010

2 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

3 Manaementsamenvattin Dit rapport is het versla van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Aency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleidin heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindinen, overweinen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleidin opesteld. De rapportae heeft betrekkin op: Instellin Noordelijke Hoeschool Leeuwarden Opleidin Personeel & Arbeid Varianten Bachelor/Ad, voltijd/deeltijd Croho-nummer (bacheloropleidin); (Ad) Locatie Renerslaan 10, Leeuwarden Auditdatum 18 mei 2010 Auditteam dr. Petra Biemans (vakdeskundie) drs. Jan Schuitemaker (vakdeskundie) Teske Schröder (studentlid auditteam) drs. José van Vonderen (NQA-auditor) Door NHL is een dossier inediend bij NQA voor de beoordelin van de bestaande hbobacheloropleidin Personeel & Arbeid en de Associate Deree Personeel & Arbeid. Bij de aanvraa werd door de instellin een kritische reflectie aaneboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleidin stelt. Voor de beoordelin van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleidin heeft NQA een auditteam samenesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleidin ebracht. De kritische reflectie en alle overie (mondelin en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat esteld om tot een weloverwoen oordeel te komen. Samenvattend oordeel doelstellinen Leidend voor de opleidin zijn de acht landelijke domeincompetenties voor Business Administration (BA) en de landelijk opestelde Body of Knowlede & Skills BA. Daarnaast baseert de opleidin zich op het landelijk beroepsprofiel P&A, waarin neen HR-kerntaken zijn edefinieerd. De opleidin heeft een prorammatische verelijkin emaakt met een verwante opleidin van een Duitse hoeschool en streeft naar samenwerkin, moelijk leidend tot een dual deree. De opleidin profileert zich door een sterke focus op HRM vanuit bedrijfskundi perspectief. Daarom wordt nauw samenewerkt met de opleidin MER waarmee P&A de afdelin BA vormt. Ook let de opleidin een accent op de domeincompetenties 7 en 8 (de sociaal-communicatieve en zelfsturende competenties). De domeincompetenties zijn uitewerkt in drie niveaus. Bachelorstudenten moeten het derde niveau bereiken, behalve bij competentie 5 (niveau 2); Ad-studenten moeten alle domeincompetenties tot en met niveau 2 ontwikkelen. Het beoode niveau sluit aan bij de Dublin descriptoren (bachelorniveau) en de descriptoren van de short cycle (Ad-niveau). NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 3/61

4 De opleidin heeft ervoor ekozen bachelorstudenten op te leiden tot adviseur op strateisch niveau, terwijl Ad-studenten voor een specifieke functie worden opeleid op operationeel niveau. Alle facetten zijn als oed beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstellinen positief. Samenvattend oordeel proramma Het eerste anderhalf jaar van de bacheloropleidin P&A is emeenschappelijk met MER. De opleidin wordt in voltijd en deeltijd aaneboden. De Ad heeft vier varianten: HR Beheer (voltijd en deeltijd), Manaement & Oranisatie (deeltijd), Juridisch Medewerker (voltijd en deeltijd) en Consulent Werk en Inkomen (voltijd en deeltijd). De opleidin heeft een verkorte of versnelde routes, maar kan maatwerktrajecten bieden op basis van een erkende EVCprocedure. Vanuit een beroepsspecifieke situatie werken studenten aan opdrachten die leiden tot een beroepsproduct. In ieder semester is een praktijkerichte interale opdracht openomen. De student leert voor minimaal 60 EC (bachelor) en 46 EC (Ad) in de beroepspraktijk (stae/werkplekleren, afstudeerstae). Gastdocenten uit de beroepspraktijk worden veelvuldi inezet. Ook illustreren docenten hun lessen met casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Daarmee is het proramma op de beroepspraktijk ericht en voldoende actueel. De literatuur is actueel, relevant en van voldoende niveau. In de bacheloropleidin echter is het internationale ehalte van de literatuur onvoldoende en zouden ook internationale ontwikkelinen meer in de lesstof moeten worden eïntereerd. De competenties zijn duidelijk herkenbaar in het proramma. Competentieniveau 1 is basiskennis en operationele uitvoerin van taken. Niveau 2 is kennisverdiepin en -verbredin en tactische werkzaamheden en niveau 3 is strateisch niveau. De niveau-indelin is ebaseerd op toename van complexiteit en omvan van opdrachten en beroepsproducten, toename van zelfsturin, van toepassinserichtheid en verdiepin van het oordeelsvermoen. Ook hanteert de opleidin vier leerlijnen. Hiermee is de verticale en horizontale samenhan duidelijk. De samenhan tussen Ad- en bacheloropleidin zou voor studenten die willen doorstromen, verbeterd moeten worden. Het proramma is in alle varianten voldoende zwaar. Hoewel de opleidin aantoonbaar maatreelen neemt om de studeerbaarheid te verbeteren, zijn bachelorstudenten minder tevreden over de spreidin van de studielast. De opleidin bevordert een oede aansluitin door middel van deficiëntieonderwijs en door in studieloopbaanbeeleidin aandacht te besteden aan studievaardiheden. Het onderwijsconcept is ebaseerd op competentiesturin, praktijksturin, vraasturin en flexibiliserin. Dit concept is consistent uitewerkt in het proramma, zoals blijkt uit inhoud, werkvormen en beeleidin. De werkvormen zijn evarieerd en passen bij de leeractiviteiten en leerdoelen. Dit eldt ook voor de toetsin. Tevens is in voldoende mate sprake van competentieerichte interale toetsin. De beoordelin vindt op zorvuldie wijze plaats en is voldoende transparant. Echter, bij de Ad-eindwerkstukken ontbreekt een toelichtin op de beoordelin. Verder is de kwaliteit van toetsen en beoordelen niet ebord. Maatreelen daartoe, zoals een toetsplan en toetscommissie, worden per eëffectueerd. Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Proramma positief. 4/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

5 Samenvattend oordeel inzet personeel De afdelin BA heeft 40 docenten (30 fte). Op afdelinsniveau is de docent-studentratio 1:25,5. Uitsplitsin naar P&A en MER is niet oed moelijk omdat de meeste docenten actief zijn in beide opleidinen. Wel hebben 15 docenten (10,7 fte) hun hoofdtaak bij P&A; zij vormen het HRM-team. Deze docenten zijn inhoudelijk en didactisch voldoende toeerust om oed onderwijs te verzoren en het merendeel heeft beroepspraktijkervarin, zo blijkt uit de cv's. De kwaliteiten van docenten scoren ook hoo in evaluaties onder studenten. Studenten zijn eveneens tevreden over het contact met de docenten en hun bereikbaarheid. Het opleidinsniveau van docenten is minimaal hbo; 70% heeft een doctoraal of masterdiploma. Afspraken over scholin vloeien voort uit de esprekscyclus 'coachen, beoordelen, belonen', waarin iedere docent jaarlijks een planesprek en beoordelinsesprek heeft met het hoofd van de afdelin. Uit de cv's blijkt dat docenten zich reelmati bijscholen. Alle facetten zijn als oed beoordeeld en daarmee is het onderwerp Personeel positief. Samenvattend oordeel voorzieninen De opleidin is per januari 2010 ehuisvest in een nieuw oed eoutilleerd ebouw. Studenten P&A kunnen van alle aanwezie voorzieninen ebruik maken, waaronder studielandschappen en pc-werkplekken. De pc-studentratio is 1 op 7,6. In de mediatheek kunnen naast boeken en tijdschriften ook databanken worden eraadpleed. De mediatheek verzort cursussen, onder andere over zoeken op internet. Voor de communicatie en informatievoorzienin is het intranet het belanrijkste medium. In studieloopbaanbeeleidin staan competentieontwikkelin, studieplannin en studievoortan centraal. Elke student heeft van meet af aan een studieloopbaanbeeleider en voert periodiek een studieloopbaanesprek met zijn beeleider aan de hand van zijn persoonlijk ontwikkelinsplan en portfolio. De studieloopbaanbeeleidin is er ook op ericht dat de student in toenemende mate zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt. Studieloopbaanbeeleidin is een speerpunt in scholin van docenten; twaalf docenten van de afdelin hebben de cursus studieloopbaanbeeleider aferond. Alle facetten zijn als oed beoordeeld en daarmee is het onderwerp Voorzieninen positief. Samenvattend oordeel interne kwaliteitszor Alle facetten van het NVAO-kader worden periodiek eëvalueerd, mede aan de hand van streefdoelen. Via deze evaluaties en via overleoranen zijn medewerkers en studenten in voldoende mate bij kwaliteitszor betrokken. De betrokkenheid van alumni en beroepenveld dient te worden verroot. De PDCA-cyclus is procedureel ebord. Verbeterinen naar aanleidin van evaluaties komen aantoonbaar tot stand. De terukoppelin naar studenten over de uitkomsten van evaluaties en de verbeteracties die daaruit voortvloeien, is no onvoldoende. Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Interne Kwaliteitszor positief. NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 5/61

6 Samenvattend oordeel resultaten Studenten sluiten de opleidin af met een afstudeeronderzoek en een afstudeerstae. Het auditteam is positief over de bestudeerde afstudeerproducten van bachelorstudenten. Deze zijn van bachelorniveau, relevant voor de beroepspraktijk en adequaat beoordeeld. Echter, er is slechts in zeer erine mate internationale vakliteratuur van niveau ebruikt en de bronvermeldin is vaak niet correct. Dit eldt ook voor de Ad-eindwerkstukken. Deze zijn bovendien niet altijd adequaat beoordeeld: twee voldoen naar het oordeel van het auditteam niet aan het Ad-niveau, terwijl zij wel een voldoende cijfer hebben ekreen. De conclusie is dat niveau 2 van de competenties dat in de Ad-opleidin moet worden bereikt, niet oed is eoperationaliseerd in de beoordelinscriteria voor het afstuderen. Op basis van het verbeterplan van de opleidin heeft het auditteam het vertrouwen uitesproken dat het vereiste eindniveau Ad bij de eerstvolende lichtin afstudeerders is ebord. Er zijn een evaluaties die uitwijzen of het werkveld tevreden is over het erealiseerde niveau van afestudeerden van de opleidin. De opleidin heeft vrij ambitieuze streefcijfers voor het rendement eformuleerd; het rendement voldoet aan de streefcijfers. Het afstudeerrendement lit boven het landelijk emiddelde. Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Resultaten positief. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleidin en Ad-opleidin P&A van Hoeschool NHL aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwin van deze conclusie is openomen in hoofdstuk 2. 6/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

7 1 Basiseevens 9 2 Beoordelin Doelstellinen van de opleidin Proramma Inzet van personeel Voorzieninen Interne kwaliteitszor Resultaten 41 3 Bijlaen 47 Bijlae 1 Deskundiheden auditteam 49 Bijlae 2 Onafhankelijkheidsverklarin auditteam 53 Bijlae 3 Bezoekproramma 57 Bijlae 4 Bijlaen zelfevaluatie en ter inzae eled materiaal 59 Bijlae 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidinscompetenties 60 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 7/61

8 8/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

9 1 Basiseevens De basiseevens van de bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid zijn in onderstaande tabel weereven: 1. Naam instellin NHL Hoeschool 2. Status instellin Bekostid 3. Naam opleidin in CROHO Personeel & Arbeid 4. Reistratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau hbo bachelor 6. Aantal studiepunten 240 EC 7. Afstudeerrichtin(en) HRM 8. Locatie Renerslaan 10, Leeuwarden 9. Code of conduct ja 10. Variant(en) Voltijd/deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleidin De P&A-opleidin van NHL Hoeschool leidt studenten op voor een breed en dynamisch beroepenveld: Human Resource Manaement (HRM). Haar afestudeerden houden zich als beinnende hbo-beroepsbeoefenaar bezi met vraastukken op het ebied van personeel, manaement en oranisatie. Op rond van ontwikkelinen is de keuze emaakt om in te zetten op breed opeleide HR-professionals. Het uitanspunt hierbij was dat de P&A studenten meer bedrijfseconomische en bedrijfskundie onderdelen in het curriculum dienden te hebben. Vandaar dat ekozen is voor samenwerkin met de opleidin MER. Vanuit deze keuze richt de opleidin zich op de brede raad Bachelor of Business Administration. Hiermee onderscheidt P&A van NHL Hoeschool zich van de overie P&A-opleidinen in het noorden van het land, die zich met name focussen op de (smallere) Bachelor of HRM. 12. Beood werkveld alumni De bacheloropleidin P&A van NHL Hoeschool heeft al jaren eleden er nadrukkelijk voor ekozen om studenten op te leiden als adviseur van het manaement. Dit kan in zeer veel verschillende functies binnen het P&O vakebied. Voorbeelden daarvan zijn emeentelijk beleidsadviseur, P&O medewerker, personeelsfunctionaris, loopbaanadviseur en HR-manaer. 13. Plaats opleidin in oranisatiestructuur hoeschool 14. Jaar vorie visitatie en datum besluit NVAO 15. Belanrijkste wijziinen in opleidin sinds vorie visitatie De NHL bestaat uit vier instituten. Eén daarvan is Economie en Manaement, met vijf afdelinen. De afdelin Business Administration omvat drie opleidinen, waaronder P&A. 2004; besluit van de NVAO 28 juli De focus op de bedrijfskundie kant van P&O en van daaruit de keus voor samenwerkin met MER. Een tweede belanrijke veranderin is het competentieerichte van zowel curriculum als toetsin. 16. Schema opbouw proramma Jaar 1: Gemeenschappelijke propedeuse met MER; Jaar 2: Eerste half jaar emeenschappelijk semester met MER, tweede half jaar specialisatieminor HRM; Jaar 3: Stae en een keuzeminor; Jaar 4: Keuzeminor en afstuderen. NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 9/61

10 1. Naam instellin Noordelijke Hoeschool Leeuwarden 2. Status instellin Bekostid 3. Naam opleidin in CROHO Personeel & Arbeid Ad proramma 4. Reistratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo Ad 6. Aantal studiepunten Afstudeerrichtinen HR Beheer, Manaement en Oranisatie, Juridisch Medewerker, Consulent Werk en Inkomen 8. Locatie Renerslaan 10, Leeuwarden 9. Code of conduct ja 10. Variant(en) Voltijd/deeltijd 11. Inhoudelijk profiel opleidin De Ad er komt meer in aanrakin met praktische, operationele en beheersmatie vakken, daar waar de bachelor zich meer bezihoudt met beleidsmatie en strateische aspecten. De Ad-student aat in het eerste jaar (tweede semester) drie daen per week op stae. In het tweede jaar bestaat het tweede semester uit een afstudeerstae. Daarmee is ook in de opleidin zelf het accent nadrukkelijk op de praktijk eled. Waar dat moelijk is hebben conceptuele modules en traininen dezelfde inhoud als die van de bachelor. Waar specifiek voor het beoode werkveld een andere inhoud nodi is, wordt die aaneboden. 12. Beood werkveld alumni De toenemende ontwikkelinen op het ebied van shared services was voor de opleidin P&A aanleidin om de Associate Deree zo in te richten, dat de afestudeerde Ad-studenten meer specialistisch zijn opeleid in de ehele beheerskant van het P&A-vak. Ad-studenten worden opeleid op het brede ebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, wervin en selectie en de administratieve oranisatie. Voor specifieke functies binnen het beroepsebied heeft de Ad verschillende afstudeerrichtinen, op dit moment Juridisch Medewerker, Consulent Werk en Inkomen, HR Beheer en Manaement & Oranisatie. 13. Plaats opleidin in oranisatiestructuur hoeschool 14. Jaar vorie visitatie en datum besluit NVAO 15. Belanrijkste wijziinen in opleidin sinds vorie visitatie De NHL bestaat uit vier instituten. Eén daarvan is Economie en Manaement, met vijf afdelinen. De afdelin Business Administration omvat drie opleidinen, waaronder P&A. Het Ad-proramma maakt deel uit van deze opleidin n.v.t. de Ad is in 2006 estart. n.v.t. 16. Schema opbouw proramma Jaar 1: eerste semester binnenschoolse projecten en ondersteunende modules, tweede semester drie daen stae en modules; Jaar 2: twee varianterichte projecten in semester 1, afstuderen in semester 2 (via afstudeerstae of minor HRM van de bachelor). 10/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

11 2 Beoordelin Het auditteam komt samenvattend tot het volende oordeel over de opleidin. Onderwerp Oordeel Facet bachelor Ad vt dt vt dt 1 Doelstellinen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Proramma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellinen proramma 2.3 Samenhan proramma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemmin vormevin inhoud 2.8 Beoordelin en toetsin 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieninen P 4.1 Materiële voorzieninen 4.2 Studiebeeleidin 5 Interne kwaliteitszor P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatreelen verbeterin 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleidin en Ad Personeel & Arbeid van Hoeschool NHL aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleidin. Het auditteam beschrijft in de volende pararafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelinskader de bevindinen, overweinen en conclusies. Elke pararaaf sluit af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 11/61

12 2.1 Doelstellinen van de opleidin Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleidin sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakenoten en de beroepspraktijk esteld worden aan een opleidin in het betreffende domein (vakebied/discipline en/of beroepspraktijk). Bevindinen De acht landelijke domeincompetenties voor Business Administration zijn leidend voor het onderwijs van de opleidin P&A (bijlae 5). De afdelin Business Administration (BA) van NHL, bestaande uit de opleidinen P&A en MER, heeft domeincompetentie 5 esplitst in competentie 5a, die een meer bedrijfskundi karakter heeft, en competentie 5b, die betrekkin heeft op juridische aspecten. Die splitsin is van belan voor de opleidin MER, die twee afstudeervarianten heeft (Manaement en Recht). Voor zowel de bacheloropleidin als de Ad-opleidin zijn alle acht domeincompetenties van toepassin. Bij de totstandkomin van de domeincompetenties zijn verteenwoordiers van bedrijven en van het eoraniseerde bedrijfsleven betrokken eweest. De HBO-raad heeft er formeel oedkeurin aan verleend (2005). Tevens heeft de opleidin P&A van NHL de competenties met de eien werkveldadviescommissie (WAC) besproken. Dit is bevestid door de WAC-leden met wie het auditteam heeft esproken. Daarnaast baseert de opleidin zich op de Body of Knowlede & Skills Business Administration (HBO-raad, 2008), die landelijk met relevante werkveldverteenwoordiers is opesteld en per competentie de achterliende basiskennis- en deskundiheidsebieden eeft. De opleidin heeft in een matrix de relaties tussen de BoKS-elementen en de competenties (bijlae 2 Zelfevaluatierapport) aaneeven. Voor de Ad is in het onderwijs- en examenrelement de BoKS aan de competenties erelateerd. Het meest recente landelijk beroepsprofiel is het Format P&A 2008+, waarin neen kerntaken van de hr-professional zijn edefinieerd. Format P&A is evalideerd door de werkveldadviescommissies van de afzonderlijke opleidinen P&A die deel uitmaken van het landelijk opleidinenoverle (LOPA), waaronder de WAC van P&A NHL. Voor de opleidin zijn de BA-competenties leidend voor het curriculum; aan deze competenties kunnen de kerntaken uit Format P&A ekoppeld worden. De opleidin P&A profileert zich als een brede bedrijfskundie opleidin door een sterke focus op HRM vanuit een bedrijfskundi perspectief. Om die reden werkt de opleidin nauw samen met de opleidin MER en is het eerste anderhalf jaar van het curriculum een emeenschappelijk proramma, waardoor P&A-studenten relatief veel bedrijfskundie en bedrijfseconomische onderdelen hebben. Ook let de opleidin P&A een accent op de domeincompetenties 7 en 8 (de sociaal communicatieve en zelfsturende competentie). Deze keuzes hebben de volledie instemmin van de werkveldadviescommissie. Verder wil de opleidin zich internationaal profileren en heeft ze de internationaliserinsdoelstellinen aanescherpt. In dit kader heeft de opleidin haar proramma vereleken met dat van de verwante opleidin van de Fachhochschule 12/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

13 Frankfurt. Daaruit blijkt dat P&A NHL meer competentieericht en meer bedrijfseconomisch is dan de opleidin van de Duitse hoeschool, die haar onderwijs vooral baseert op de Body of Knowlede van HRM. Beide instellinen zien wel voldoende basis voor verdere verkennin van een uitwisselinsproramma, dat wellicht tot een dual deree kan leiden. Het landelijk overle van P&A-opleidinen (LOPA) heeft een werkroep inesteld die een internationale verelijkin uitvoert. Overweinen De eindkwalificaties van de opleidin zijn vastesteld in overle met het relevante beroepenveld. De opleidin heeft een duidelijke profilerin door een focus op HRM vanuit bedrijfskundi perspectief. De opleidin heeft haar proramma vereleken met dat van de verwante opleidin van een Duitse Fachhochschule en streeft naar prorammatische samenwerkin met deze hoeschool. Conclusie Op rond van vooraande bevindinen en overweinen komt het auditteam tot het oordeel oed voor dit facet voor zowel de bachelor- als de Ad-opleidin, voltijd en deeltijd. Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleidin sluiten aan bij alemene, internationaal eaccepteerde beschrijvinen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindinen Voor de aanduidin van het bachelorniveau hanteert de opleidin de Dublin descriptoren, en voor het Ad-niveau de Dublin descriptoren van de zoeheten short cycle. In een matrix heeft de opleidin de relaties tussen de competenties en de Dublin descriptoren aaneeven. Het auditteam heeft vastesteld dat de competenties aansluiten bij de Dublin descriptoren. De descriptoren (toepassin van) kennis en inzicht en oordeelsvormin zijn met name ekoppeld aan de eerste zes domeincompetenties. De descriptor communicatie komt aan de orde in de domeincompetenties 2, 3, 5, 6, 7 en 8. De descriptor leervaardiheden is erelateerd aan de domeincompetenties 7 en 8. De opleidin heeft dit eïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit het proramma voor zowel de bachelor als de Ad. Om de ontwikkelin naar het beoode niveau te kunnen toetsen heeft de opleidin de lobale domeincompetenties uitewerkt in drie niveaus. Het niveau wordt bepaald door de mate van overzichtelijkheid van de context, de mate van complexiteit van de opdracht, de mate van vrijheid bij de uitvoerin, de mate van zelfstandiheid en de mate van beheersin. Elk competentieniveau is econcretiseerd doordat er indicatoren en beroepsproducten aan ekoppeld zijn, aan de hand waarvan kan worden etoetst of het beoode niveau is bereikt. Bachelorstudenten moeten bij domeincompetentie 5 het tweede niveau bereiken, bij de overie competenties het derde niveau. Ad-studenten moeten alle domeincompetenties tot en met niveau 2 ontwikkelen. NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 13/61

14 Overweinen Het auditteam heeft vastesteld dat de opleidin voor de aanduidin van het bachelorniveau de Dublin descriptoren hanteert en voor het Ad-niveau de descriptoren van de short cycle. Conclusie Op rond van vooraande bevindinen en overweinen komt het auditteam tot het oordeel oed voor dit facet voor zowel de bachelor- als de Ad-opleidin, voltijd en deeltijd. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspieelen het niveau van beinnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhanend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleidin vereist of diensti is. Bevindinen Wat is beschreven bij facet 1.1 en 1.2 eldt ook voor dit facet. De afdelin BA heeft een ezamenlijke werkveldadviescommissie (WAC) voor de opleidinen P&A en MER. Deze bestaat uit neen leden en komt vier keer per jaar bijeen. Het manaement van de opleidin is hierbij aanwezi en soms ook (afhankelijk van het thema) enkele docenten. Het auditteam heeft op basis van de verslaen van de WAC-bijeenkomsten vastesteld dat de competenties, het curriculum en nieuwe ontwikkelinen met de WAC worden besproken. Bij de totstandkomin van het beroepsprofiel en proramma Ad HR Beheer (estart in 2006) is het werkveld op diverse manieren eraadpleed: overle met de WAC, een enquête onder ruim tachti (staeverlenende) bedrijven en instellinen in de reio, individuele esprekken met personen van de emeente Leeuwarden en enkele bedrijven, en een symposium voor werkveldverteenwoordiers en alumni waarin de Ad en de arbeidsmarktrelevantie aan de orde is eweest. Ook bij de ontwikkelin van de Advarianten Manaement & Oranisatie, Juridisch Medewerker en Consulent Werk en Inkomen (estart in respectievelijk 2007, 2008 en 2009) is er steeds overle eweest met een werkveldverteenwoordiin. De WAC-leden met wie het auditteam heeft esproken, benadrukten dat er in het bedrijfsleven veel werk is op dit niveau tussen mbo en hbo. Het Format P&A onderscheidt functies waarbij vooral de oranisatie centraal staat, functies waarbij met name het individu centraal staat en functies die zich afspelen tussen en boven oranisaties. De keus van de opleidin P&A bij NHL voor een bedrijfskundie invalshoek leidt ertoe dat het bedrijf/de oranisatie een centrale positie inneemt. De opleidin onderscheidt daarbij vier rollen op basis van het model van Ulrich. Dit zijn twee rollen op strateisch niveau: strateisch manaer (strateische partner van het manaement) en verandermanaer, en twee rollen op operationeel niveau: service manaer (administratie en beheer) en people manaer (belanenbehartier). De opleidin sluit hiermee aan op het landelijk beroepsprofiel Format P&A 2008+, omdat de 14/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

15 daarin enoemde kerntaken deels zijn ericht op strateisch handelen en deels op operationeel handelen. In de bacheloropleidin komen alle vier de rollen aan de orde. De studenten worden opeleid als adviseur van het manaement. Afestudeerden hebben de startkwalificaties van een bedrijfskundie die in hun adviserin vanuit het HRM-perspectief ook financiële, juridische en manaementaspecten kunnen betrekken. Dit wil niet zeen dat zij in hun startfunctie als volwaardie esprekspartner van het manaement kunnen opereren. Wel hebben zij de competenties ontwikkeld om naar die positie door te kunnen roeien. De achtste domeincompetentie (zelfsturin) is daarbij met name van belan. De opleidin beschouwt de zelfsturende competentie als essentieel voor de ontwikkelin tot de beroepsbekwaamheid die past bij de innovatieve professional. Worden de bachelorstudenten breed strateisch opeleid, de Ad-opleidin is specialistisch, ericht op de twee rollen op operationeel niveau op het ebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, wervin en selectie en de administratieve oranisatie. Voor specifieke functies binnen dit ebied kunnen de studenten kiezen uit de Ad-varianten HR Beheer (intercedent uitzendbureau, assistent P&O-adviseur), Juridisch Medewerker (medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie), Consulent Werk en Inkomen (werkcoach of handhaver inkomen), en Manaement & Oranisatie (leidinevende op operationeel niveau, zoals teamleider, assistent-leidinevende). Op mbo-niveau aat het om het uitvoeren van taken binnen een concreet kader. Adopeleiden kunnen zelfstandier opereren binnen een breder kader. Zij kunnen eevens zelfstandi verzamelen, ordenen en verwerken en daaraan conclusies verbinden. Het leen van meer ecompliceerde verbanden en vertalen van conclusies naar beleidsadviezen behoort tot het hbo-niveau. Overweinen Het auditteam stelt vast dat de eindkwalificaties (bachelor en Ad) mede zijn ontleend aan beroepsprofielen die zijn opesteld in samenspraak met het relevante beroepenveld. De opleidin heeft een duidelijke keuze emaakt om bachelorstudenten op te leiden tot adviseur op strateisch niveau, die zich bezihoudt met vraastukken op het ebied van personeel, manaement en oranisatie. Afestudeerden zullen in hun startfunctie no niet als zodani kunnen opereren, maar hebben wel de competenties om naar die positie te kunnen doorroeien. Ten opzichte hiervan heeft de opleidin ook het handelinsniveau duidelijk emaakt van Ad-afestudeerden, die voor een meer specifieke functie op operationeel niveau zijn opeleid. Conclusie Op rond van vooraande bevindinen en overweinen komt het auditteam tot het oordeel oed voor dit facet voor zowel de bachelor- als de Ad-opleidin, voltijd en deeltijd. Samenvattend oordeel Doelstellinen opleidin Alle facetten zijn als oed beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstellin opleidin oed. NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 15/61

16 2.2 Proramma Het eerste anderhalf jaar van de bacheloropleidin P&A is een emeenschappelijk proramma met de opleidin MER. Tijdens het emeenschappelijke proramma vormen P&A- en MER-studenten wel aparte roepen. De bacheloropleidin P&A wordt in voltijd en deeltijd aaneboden. De Associate Deree heeft vier richtinen. De Ad HR Beheer is in september 2006 estart (voltijd en deeltijd). Ad Manaement & Oranisatie (deeltijd) is in september 2007 estart. Ad Juridisch Medewerker (voltijd en deeltijd) is in september 2008 estart. Ad Consultent Werk en Inkomen (voltijd en deeltijd) is in september 2009 estart. De laatste twee richtinen hebben een emeenschappelijke propedeuse. Onderstaande schema's laten zien in welke semesters de projecten, minoren, staes en afstudeerstaes zijn eplaatst. Daarnaast heeft elk semester kennis- en vaardiheidsonderwijs. Opbouw van het bachelorcurriculum semester 1 semester 2 jaar 1 project professionele oranisatie project marketinevent jaar 2 project businessplan XL minor HRM jaar 3 stae keuzeminor jaar 4 keuzeminor afstudeerstae Opbouw van het Ad-curriculum HR Beheer vt JM vt CWI vt Beheer dt JM dt CWI dt M&O dt S1 project uitzendbureau project arbeidsmarkt en arbeidsverhoudinen Opdrachten afhankelijk van de no te halen competenties. Projecten eventueel S2 3 daen stae per week verelijkbaar met voltijd. S3 project sociaal jaarversla en project arbeidsverhoudinen en ethiek project arbeidsverhoudinen no niet aanwezi Voor M&O zijn de projecten ekoppeld aan de bachelor aanezien M&O bedrijfskundier van aard is. S4 keuze uit: afstudeerstae of minor HRM minor HRM minor JAB minor of opdracht minor K&O Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkelin door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toeepast) onderzoek. Het proramma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelinen in het vakebied/de discipline. Het proramma waarbort de ontwikkelin van beroepsvaardiheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindinen Het auditteam heeft de literatuurlijsten van de bachelor- en Ad-opleidinen bestudeerd. De literatuurlijsten zijn niet conform de internationale reels opesteld (jaartal, druk etc. 16/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

17 staan er niet altijd bij). De boekenlijst is actueel, relevant en van oed niveau. De vakliteratuur is consistent met de profilerin van de opleidin: niet zozeer verdiepende literatuur op aspecten van het HRM-vakebied, maar meer alemene HRM- en bedrijfskundie literatuur. Het internationale ehalte is echter zeer beperkt. Dit wordt niet ecompenseerd door de readers. In het alemene deel van het proramma worden wel enkele buitenlandse boeken ebruikt, maar niet in het HRM-deel. Voor de Ad-opleidin, die een reionale en operationele oriëntatie heeft, kan het auditteam hiermee instemmen. Maar in de bacheloropleidin is internationale literatuur naar het oordeel van het auditteam onontbeerlijk. Veel nieuwe ontwikkelinen en trends in HRM manifesteren zich het eerst in de Anelsaksische landen, waar ook veel belanrijk onderzoek op dit ebied plaatsvindt (bijvoorbeeld Dave Ulrich, Mark Huselid, Brian Becker, Peter Ramstad). Maar ook bijvoorbeeld de Scandinavische landen lopen op bepaalde aspecten voorop (zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid). Praktijksturin is een van de kenmerken van het onderwijsconcept (Onderwijsschets ECMA 2011). Vanuit een beroepsspecifieke situatie werken studenten aan opdrachten die leiden tot een beroepsproduct en waarin economische, bedrijfsoranisatorische en informatieverzorende vakebieden zijn eïntereerd (interale lijn). De praktijkerichtheid is sinds 2007 versterkt doordat als eis is esteld dat in ieder semester een praktijkerichte interale opdracht (project, stae, minor, afstudeerstae) is openomen, die zo moelijk 'echt' moet zijn. In het propedeuseproject Ad Beheer bijvoorbeeld verzamelen studenten informatie bij uitzendbureaus om vervolens zelf een ontwerp voor een uitzendbureau te maken. In het project marketinevent (bachelor) schrijven studenten een marketinplan voor een bedrijf en voeren een daaruit voortvloeiende actie ook uit. In de hoere studiejaren wordt met innovatievouchers ewerkt: bedrijven betalen voor de eleverde dienst, waardoor het werkelijkheidsehalte van het onderwijs toeneemt en duidelijke kwaliteitseisen worden esteld. Deeltijdstudenten voeren de opdrachten vanuit de interale lijn op hun werkplek uit en laten hun ontwikkelin zien via een werkdossier, dat onderdeel is van hun portfolio. Eerstejaars deeltijd die een werkplek hebben (niet verplicht in jaar 1), doen een binnenschools project. Het auditteam heeft bij de bestuderin van de modulehandleidinen vastesteld dat voldoende casuïstiek wordt ebruikt. Het leren in de beroepspraktijk vindt in voltijd plaats tijdens de derdejaars stae (30 EC) en afstudeerstae (zie facet 6.1). De stae bestaat uit een onderzoeksopdracht (15 EC), leidend tot een advies, en het uitvoeren van werkzaamheden (15 EC). Ook voltijd Ad-studenten hebben een stae (16 EC). In Ad deeltijd wordt de werksituatie zo veel moelijk als leeromevin ebruikt en maakt de student zijn ontwikkelin zichtbaar in een werkdossier, dat deel uitmaakt van zijn portfolio. Ad-studenten hebben verder een afstudeerstae met een onderzoeksopdracht (zie 6.1). Studenten die al besloten hebben te willen doorstromen naar de bacheloropleidin, kunnen in plaats van de afstudeerstae de minor HRM (30 EC) op bachelorniveau volen. Beroepsvaardiheden worden ontwikkeld via traininen binnen de vaardihedenlijn (zie 2.3). Het aat om mondeline en schriftelijke communicatievaardiheden, Enelse taalvaardiheid, esprekstechnieken en onderzoeksvaardiheden. De onderzoeksmodulen zijn in het eerste jaar (bachelor en Ad): methoden en technieken NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 17/61

18 van onderzoek, een leeronderzoek en SPSS. In het tweede jaar van de bacheloropleidin is SPSS ekoppeld aan een businesscase. In jaar 3 en 4 worden de onderzoeksvaardiheden toeepast in de minoren en (afstudeer)stae. De Ad-studenten passen in jaar 2 de onderzoeksvaardiheden toe in een project en in de minor HRM of de afstudeeropdracht. De studenten volen bovendien drie cursussen die door de mediatheek worden verzord over het zoeken op internet, bronvermeldin en databanken. Het instituut Economie en Manaement (ECMA) heeft drie lectoraten: Water Services Manaement, Ondernemerschap en Risicofinancierin, en Cybersafety. Water Services Manaement heeft naast techniek ook een bestuurskundie en bedrijfskundie poot. Vanuit Water Services Manaement is een minor ontwikkeld, waarmee studenten met name BA-competentie 4 kunnen ontwikkelen. Eén docent P&A is lid van de kenniskrin Ondernemerschap en Risicofinancierin en laat studenten vanuit dit lectoraat deelopdrachtjes uitvoeren. De afdelin BA is bezi een internationaal netwerk op te bouwen voor uitwisselin van studenten en docenten. Het plan is om met de Fachhochschule in Frankfurt en moelijk andere Europese partners een dual deree proramma te ontwikkelen. Per kunnen studenten een deel van hun opleidin in het buitenland volen. Drie studenten hebben dit in edaan, en zeven studenten in De module Intercultural Skills is inevoerd om de drempel naar het buitenland te verlaen. Met inan van kunnen studenten kiezen voor een Enelstalie minor, Water Services Manaement of Consultancy, waarbij ze onderwijs krijen met buitenlandse studenten. Verder wordt Enels eïntereerd in de interale opdrachten en nemen eerste- en tweedejaars deel aan een internationale week. Het auditteam vindt dit positief, maar zou ook raa zien dat niet alleen in het keuzeproramma, maar in het hele studieproramma van de bacheloropleidin meer aandacht is voor buitenlandse ontwikkelinen. Volens de studenten met wie het auditteam heeft esproken, worden buitenlandse ontwikkelinen nauwelijks belicht in de reuliere lessen. Uit de esprekken met docenten en studenten is ebleken dat astdocenten uit de beroepspraktijk veelvuldi worden inezet. In teamverband (semesterteam, minorteam, opleidinsteam) wordt het curriculum op basis van nieuwe ontwikkelinen jaarlijks bijesteld. In het esprek met het auditteam aven de docenten als voorbeelden van een actueel onderwerp de invoerin van competentiemanaement en competentieprofielen in oranisaties en het maken van personeelshandboeken voor het MKB. De WAC-leden aven aan dat zij met de opleidin hebben besproken of loopbaanadviserin in het curriculum zou moeten worden openomen en of meer vakken in het Enels zouden moeten worden aaneboden. Uit de NHL studentenenquête 2009 blijkt dat studenten positief zijn over de praktijkerichtheid van de opleidin en de aansluitin bij actuele ontwikkelinen. Alleen onder de deeltijd-bachelorstudenten is de tevredenheidsscore voor praktijkerichtheid relatief laa: 36% is hierover niet tevreden. Over de praktijkvoorbereidin is 94% (Ad) en rond de 70% (bachelor) tevreden. Dit percentae is voor de bacheloropleidin laer dan het streefpercentae van 75% dat de opleidin zich stelt, al is er wel een stijin ten opzichte van De studenten met wie het auditteam heeft esproken, vinden dat de docenten de lessen reelmati illustreren met voorbeelden uit de praktijk. 18/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

19 Overweinen Er is een aantoonbare relatie met de beroepspraktijk doordat studenten in elk semester werken aan beroepsproducten en beroepstaken en daarbij ook in contact komen met oranisaties. Studenten werken een substantieel deel van de opleidin in de praktijk (stae en afstudeerstae). Het ebruik van casuïstiek en praktijkvoorbeelden en de inzet van astdocenten versterkt de praktijkerichtheid. Via traininen ontwikkelen studenten vaardiheden die van belan zijn in de beroepspraktijk. Studenten worden oed voorbereid op het doen van onderzoek. De opleidin past aantoonbaar het curriculum aan nieuwe ontwikkelinen aan. Het auditteam is positief over de actualiteit, de relevantie en het niveau van de literatuur, maar vindt het internationale ehalte daarvan onvoldoende voor de bacheloropleidin. De opleidin heeft de afelopen jaren vorderinen emaakt op het ebied van internationaliserin, maar zou naar het oordeel van het auditteam internationale ontwikkelinen meer moeten intereren in de lesstof van de bacheloropleidin. Conclusie Op rond van vooraande bevindinen en overweinen komt het auditteam tot het oordeel oed voor dit facet voor de Ad-opleidin, voltijd en deeltijd. Op rond van de opmerkin dat de internationale oriëntatie van het curriculum en het internationale ehalte van de literatuur in de bacheloropleidin verroot zouden moeten worden, komt het auditteam tot het oordeel voldoende voor dit facet voor de bacheloropleidin, voltijd en deeltijd. Relatie doelstellinen en inhoud proramma (facet 2.2) Het proramma is een adequate concretiserin van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties van de doelstellinen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het proramma. De inhoud van het proramma biedt studenten de moelijkheden om de eformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Bevindinen Na het emeenschappelijk proramma met de opleidin MER in het eerste anderhalf jaar kiezen de studenten voor MER of P&A als opleidin en specialiseren zij zich via drie minoren, stae en afstuderen. Van de drie minoren is er één ericht op HRM. De overie twee zijn keuzeminoren. Studenten kunnen kiezen uit de BA-minoren Casemanaement & Mobiliteit, Masters of Chane, Consultancy, Water Service Manaement of een minor van een andere afdelin. Het hele curriculum van 240 EC (of 120 EC bij de Ad-opleidin) wordt aan de ontwikkelin van de domeincompetenties besteed. Ook de keuzeminoren moeten ericht zijn op de ontwikkelin van de domeincompetenties. Dit wordt bewaakt door de studieloopbaanbeeleider met wie de student zijn keuzes bespreekt. Zoals bij facet 1.2 al is aaneeven, heeft de opleidin de domeincompetenties inedeeld in niveau 1 (propedeuse), niveau 2 (jaar 2 en 3) en niveau 3 (jaar 3 en 4). Aan elk niveau zijn indicatoren en beroepsproducten ekoppeld. Studenten bepalen in hoe mate zelf, in overle met hun studieloopbaanbeeleider, op welke competenties zij zich NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 19/61

20 richten in een bepaalde fase (minor, stae, afstuderen) om het beoode niveau te bereiken. Bij de domeincompetentie 5 moet het tweede niveau worden bereikt, bij de overie zeven competenties het derde niveau. Ad-studenten moeten alle domeincompetenties tot en met het tweede niveau ontwikkelen. Niveau 1 (60 EC) is ericht op basiskennis en operationele uitvoerin van taken in de interale lijn. Ten aanzien van niveau 2 wordt onderscheid emaakt tussen kennisverdiepin en -verbredin en uitvoerin van tactische werkzaamheden in de interale lijn (60 EC) enerzijds en voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van niveau 3 (50 EC) anderzijds. Aan niveau 3 wordt 70 EC besteed, waarvan 10 EC in de derdejaars stae en minimaal 20 EC tijdens het afstuderen. Van deze 70 EC op niveau 3 zijn 60 EC ekoppeld aan de domeincompetenties, waarbij de meeste aandacht uitaat naar de domeincompetenties 3 (HRM-competentie) en 2 (beleidscompetentie) en de sociaal communicatieve en zelfsturende competenties; 10 EC zijn door de student zelf te kiezen voor specialisatie of verbredin. Het auditteam stelt vast dat alle eindkwalificaties (domeincompetenties) in het proramma aan bod komen. De opleidin heeft in een matrix inzichtelijk emaakt in welke curriculumonderdelen de competenties ontwikkeld worden. Leerdoelen als concretiserin van de competenties zijn openomen in de modulehandleidinen voor studenten, waarin verder zijn beschreven: inhoud, werkvormen, studieactiviteiten, leermiddelen, toetsin en beoordelin. De auditcommissie heeft de modulehandleidinen bestudeerd en econstateerd dat de leerdoelen in het onderwijsmateriaal zijn openomen en in voldoende mate zijn ekoppeld aan de competenties, kennis en vaardiheden. In de Ad-opleidin heeft elke richtin een focus op het hoofdonderwerp van die richtin. In de Ad Juridisch Medewerker krijen domeincompetentie 5b en juridische vakken en opdrachten extra aandacht. De Ad Beheer aat sterk in op personeelsinformatiesystemen en domeincompetentie 3. In de Ad M&O lit een accent op marketin en bedrijfseconomie en de domeincompetenties 1 en 6. In de Ad CWI krijen sociale wetevin en competentie 5b een accent. Alle kerntaken uit het Format P&A hebben een plaats in het curriculum. De opleidin heeft dit eïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit zowel de bachelor- als Ad-opleidin. Per zal de opleidin de onderdelen alemene economie en bedrijfseconomie in het curriculum verzwaren. Per is in de afstudeerhandleidin de eis openomen dat het afstudeerwerkstuk een financiële pararaaf heeft. De bekendheid met de competenties krijt een score van ruim 70% (bacheloropleidin) en 100% (Ad) in de NHL studentenenquête In het esprek met het auditteam hebben de studenten aaneeven te weten aan welke competenties ze werken. Overweinen Naar het oordeel van het auditteam zijn de competenties en hiermee ook de Dublin descriptoren duidelijk herkenbaar in het proramma. De leerdoelen zijn in de modulehandleidinen openomen en in voldoende mate ekoppeld aan de competenties, kennis en vaardiheden. 20/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

21 Conclusie Op rond van vooraande bevindinen en overweinen komt het auditteam tot het oordeel oed voor dit facet voor zowel de bachelor- als de Ad-opleidin, voltijd en deeltijd. Samenhan in opleidinsproramma (facet 2.3) Studenten volen een inhoudelijk samenhanend opleidinsproramma. Bevindinen Overeenkomsti de onderwijsvisie van het instituut ECMA is het onderwijs vormeeven volens het Amsterdamse leerlijnenmodel. Dit model kent vijf leerlijnen: interale leerlijn, conceptuele leerlijn, vaardihedenlijn, studieloopbaanlijn en de ervarins/reflectielijn. Het instituut ECMA hanteert inmiddels vier leerlijnen; de ervarins/reflectielijn wordt niet meer apart benoemd, omdat ervarin en reflectie in de overie lijnen aan de orde zijn. De vier leerlijnen draen zor voor de horizontale samenhan door de onderline relaties. De interale leerlijn betreft het verwerven van competenties via projecten/interale opdrachten, stae en afstudeeropdracht. Binnen elk semester staat een interale opdracht centraal. De conceptuele leerlijn (kennisbasis) en de vaardihedenlijn (zie 2.1) zijn in meer of mindere mate, afhankelijk van de studiefase, ondersteunend aan de interale lijn doordat studenten kennis en vaardiheden ontwikkelen die zij toepassen bij het uitvoeren van projecten en opdrachten uit de beroepspraktijk. In de studieloopbaanlijn krijen studenten beeleidin bij het uitzetten en monitoren van de studieloopbaan en de voortan. De verticale samenhan wordt erealiseerd door de niveau-indelin (zie facet 1.2 en 2.2). De opleidin aat daarbij uit van toenemende complexiteit en omvan van opdrachten en beroepsproducten (van operationeel via tactisch naar strateisch niveau), toenemende zelfsturin, afnemende contactintensiteit, toenemende toepassinserichtheid en toenemende verdiepin van het oordeelsvermoen. Het auditteam herkent in het proramma de leerlijnen en de niveau-indelin, maar meent wel dat de vaardihedenlijn wat beter kan worden eëxpliciteerd. Het opbouwend niveau is in de vaardihedenlijn aanwezi, maar niet als zodani benoemd. De koppelin tussen opleidin en beroepspraktijk wordt tot stand ebracht door praktijkerichte opdrachten/projecten (bij voorkeur met een echte opdrachtever, zie 2.1), de stae en de afstudeeropdracht (zie 6.1). In de handleidin derdejaars stae (bachelor) wordt een duidelijke relatie met de competenties eled, die op niveau 2 erealiseerd moeten worden. De student schrijft een staeplan waarin onder meer is beschreven op welke competenties hij zich specifiek richt en met welke activiteiten hij de competenties wil ontwikkelen. Tijdens de stae heeft de student twee superviserende esprekken met de staedocent. Ook reflecteert de student op de ervarinen en competentieontwikkelin in twee reflectieverslaen. In de handleidin eerstejaars stae Ad wordt eveneens een duidelijke koppelin met de competenties eled. Tijdens de stae aat het om de domeincompetenties 3, 4, 5b, 7 en 8 op niveau 1. In overle met de staeoranisatie maakt de student een plan van aanpak met daarin activiteiten, opdrachten en leerdoelen. De student maakt drie verslaen, die worden besproken met de praktijkbeeleider en staedocent. NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid 21/61

22 Deeltijdstudenten ebruiken hun eien werksituatie als leeromevin door daar opdrachten ten behoeve van hun competentieontwikkelin uit te voeren en de ontwikkelin zichtbaar te maken in een werkdossier. Ook de inzet van docenten en astdocenten met relevante werkervarin die een verbindin leen tussen het onderwijs en de praktijk (zie facet 3.1) draat bij aan de samenhan tussen theorie en praktijk. In de conceptuele lijn is het Ad-proramma voor oneveer 40% elijk aan dat van de bacheloropleidin. De opleidin is bezi dit uit te breiden tot circa 60% en het Adspecifieke deel meer in de projecten onder te brenen. Het afsluitend onderdeel van het Ad-proramma is de minor HRM of een afstudeerstae. Voor studenten die ook het bachelordiploma willen halen, is de aanbevolen doorstroomroute via de minor HRM, omdat dan een oede aansluitin is earandeerd. Wanneer Ad-studenten afstuderen met een afstudeerstae is de aansluitin tussen de Ad- en bacheloropleidin niet optimaal, omdat de studenten alsno de minor HRM moeten volen die echter pas in het tweede semester is eplaatst. Studenten volen in het eerste semester een andere minor die een hoer niveau heeft. Het auditteam heeft één student esproken die het Addiploma heeft behaald en inmiddels bezi is met de bacheloropleidin. Deze student vond dat de overan root was, omdat in de bacheloropleidin veel meer van de studenten wordt verwacht qua analytisch vermoen en onderzoeksvaardiheden. Adediplomeerden kunnen met een proramma van 120 EC het bachelordiploma halen. Dit proramma is voor circa 90% elijk aan dat van studenten die van meet af aan de bacheloropleidin hebben evold. De horizontale samenhan is de verantwoordelijkheid van de semester- en minorteams. De verticale samenhan wordt met het hele opleidinsteam besproken tijdens studiedaen. De NHL studentenenquête 2009 laat scores zien van ruim 80% (bachelor) en 100% (Ad) tevredenheid (positief en neutraal) over de samenhan in het onderwijsproramma en de samenhan tussen de stae en het overie onderwijs. Overweinen Het auditteam stelt vast dat de vier leerlijnen en hun onderline verbanden en het toenemend niveau zoren voor een horizontaal en verticaal samenhanend proramma. In de vaardihedenlijn zou het toenemend niveau beter eëxpliciteerd kunnen worden, maar is dit wel aanwezi. Het auditteam is zeer positief over de wijze waarop studenten in de beroepspraktijk (stae, werkplek) ericht aan de competenties op een bepaald niveau werken, waardoor er een oede samenhan is tussen opleidin en praktijk. De Ad-opleidin sluit oed aan op de bacheloropleidin voor studenten die afstuderen met de minor HRM. De aansluitin is echter niet optimaal wanneer Ad-studenten hun opleidin afronden met de afstudeerstae. Conclusie Op rond van vooraande bevindinen en overweinen komt het auditteam tot het oordeel oed voor dit facet voor de bacheloropleidin, voltijd en deeltijd. Vanwee de niet optimale doorstroom van Ad-ediplomeerden naar de bacheloropleidin wordt dit facet voor de Adopleidin, voltijd en deeltijd, als voldoende beoordeeld. 22/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

De NVAO heeft op 20 juni 2005 een gesprek gevoerd met de NHL om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 20 juni 2005 een gesprek gevoerd met de NHL om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. College van bestuur Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Postbus 63 8900 AB LEEUWARDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde NHL Hogeschool HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Hanzehogeschool Groningen Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid en Associate

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Basso r M.17 1 d1 519

Basso r M.17 1 d1 519 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M. 10.0 805 01.1101() Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~ Netherlands Quality Agency I \I Q A Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding:

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch AVANS Hogeschool Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Netherlands Quality Agency (NQA) augutus 2010 2/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Managementsamenvatting

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek Ad-progamma s Directievoering Civieltechnische Projecten Projectvoorbereiding en Realisatie Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Hbo-bachelor Vrijetijdsmanagement Ad-programma Vrijetijdsmanagement

Stenden Hogeschool. Hbo-bachelor Vrijetijdsmanagement Ad-programma Vrijetijdsmanagement Stenden Hogeschool Hbo-bachelor Vrijetijdsmanagement Ad-programma Vrijetijdsmanagement Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/73 NQA - Stenden Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding en

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Hanzehogeschool in trefwoorden 19 schools, 55 bacheloropleidingen,

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid Hogeschool Arnhem en Nijmegen Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/57 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

NHL Hogeschool. Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

NHL Hogeschool. Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie. Uitgebreide opleidingsbeoordeling NHL Hogeschool Bedrijfseconomie en Ad Bedrijfseconomie Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/63 NQA - NHL Hogeschool: Bedrijfseconomie + Ad - UOB Inleiding

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bachelor Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015

Datum locatiebezoek(en) : 1 juni 2015 Datum paneladvies : 16 juni 2015 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 16 april 2015 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es Gewijzigd besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw AD-programma van het Associate-degreeprogramma Ondernemen

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Stenden hogeschool Croho-registratienummer: 34407 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 juni 2009 en 9 juni 2009 Inhoud van het verslag

Nadere informatie

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid WORKSHOP 1W7 Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid Serge Wallagh hogeschooldocent-teamleider Business IT & Management bij IICT-FNT na een lange carrière in de commerciële advisering

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie