Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015"

Transcriptie

1 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1

2 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2

3 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar ons onderwijs voor staat De missie van de Koninklijke Auris Groep De visie van de Koninklijke Auris Groep De missie van de scholen voor (Voortezet) Speciaal Onderwijs Visie op onderwijs Het onderwijs Doelroepen Ernstie Spraak- en/of Taalmoeilijkheden (ESM) Een auditieve beperkin (doof of SH) Doelroepen en expertise De oranisatie De Koninklijke Auris Groep De scholen en lesplaatsen Korte omschrijvin van de locaties De leidin van de oranisatie Medezeenschap Beschrijvin van de vaste vormen Strateisch beleid Afstemmin binnen de keten van onderwijs en diensten dicatie en plaatsin dicatie Plaatsin Herindicatie Van plaatsin naar handelen Planmati en handelinsericht werken Samenwerkin met ouders Aandacht voor (onderzoek) plannin - uitvoerin - evaluatie en bijstellin Onderwijskundi beleid De zor voor leerlinen Het volen van de ontwikkelin van de leerlinen Taalaanbod, taalonderwijs, lezen en communicatie Passend onderwijs Proramma verrotin leeropbrensten voor SO-scholen Kwaliteitsbeleid leidin Plan: Wat verstaat Auris onder kwaliteit? Do: Wat doet Auris aan kwaliteit? Check: Hoe meten Auris en externen onze kwaliteit? Act: Hoe verbetert en bort Auris haar kwaliteit? HR beleid Financieel en formatief beleid Bekostiin Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 3

4 8.2 Financiële verantwoordin Berotin Allocatie van elden Berotin en formatieplannen op locatieniveau Financiële administratie Huisvestin Collectieve inkoop Alternatieve eldstromen en sponsorin Bijlae 1 Oranoram Bijlae 2 Notitie doelroepen Auris Bijlae 3 Proramma verrotin leeropbrensten Bijlae 4 Opbrensten en activiteiten kwaliteitssysteem Auris Bijlae 5 Werkwijze interne audits Bijlae 6 Format auditplan. Bijlae 7 Format vraenlijst voor directeuren Bijlae 8 Format versla interne audit Bijlae 9 Format verbeterplan. Bijlae 10 Auris taalbeleid Bijlae 11 Visie op Zor Bijlae 12 Elkaar verstaan, meerjarenbeleidsplan Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 4

5 leidin Dit deel van het schoolplan is het alemeen deel, eldend voor alle scholen voor het (voortezet) speciaal onderwijs van Auris. Het onderwijs dat door Auris eboden wordt, functioneert binnen de kaders van de Wet op de Expertise Centra. Auris opereert binnen het Reionaal Expertise Centrum Midden- en Zuidwest Nederland Cluster 2. dit alemeen deel wordt de missie en visie van Auris beschreven. Aansluitend wordt de missie en visie van het (voortezet) speciaal onderwijs beschreven. Na de beschrijvin van de oranisatie en een kort overzicht van de scholen, volen inhoudelijke hoofdstukken over indicatie, plaatsin en planmati werken. Daarna volt, op hoofdlijnen, de beschrijvin van het onderwijskundi beleid, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, formatief en financieel beleid. Voor de ambulante dienstverlenin is het beleid in een apart meerjarenbeleidsplan beschreven. Dit schoolplan is het derde schoolplan dat binnen Auris door de directies van de scholen ezamenlijk is opesteld. Op de verschillende beleidsterreinen zijn afspraken emaakt over emeenschappelijk beleid. Dit beleid zal in komende vier jaar op diverse onderdelen (verder) ontwikkeld worden; mede onder invloed van het nieuwe Auris meerjarenbeleidsplan Elkaar Verstaan voor de jaren het schoolspecifieke deel staat de uitwerkin op de enoemde ebieden beschreven, zoals deze op de scholen concreet estalte krijt. Dit schoolplan eeft zowel voor de ehele Koninklijke Auris Groep als op schoolniveau aan welke beleidsvoornemens voor de komende vier jaar overeenekomen zijn en op welke wijze deze op schoolniveau en bovenschools niveau estalte krijen. Dit met als doel de leerlinen kwalitatief oed onderwijs te bieden dat aansluit op de door hen estelde hulpvraa. Het schoolplan van elke school bestaat uit dit alemene en het schoolspecifieke deel. De schoolplannen zijn epubliceerd op het intranet van Auris, de Auriswebsite en de schoolspecifieke websites. Iedere twee jaar ontvanen de ouders van de kinderen een schoolids en jaarlijks een bijlae die eldt voor het betreffende schooljaar. Deze schoolids eeft in combinatie met de website van de school met actuele informatie een zo volledi moelijk beeld. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 5

6 1. Waar ons onderwijs voor staat 1.1 De missie van de Koninklijke Auris Groep De missie van Auris is als volt: Auris is de professionele partner van mensen die ondersteunin nodi hebben bij horen, spreken of taal Onze missie krijt ezicht in de daelijkse praktijk. Auris biedt diensten en producten aan in het Nederlandstali ebied. De kernactiviteiten zijn voorlichtin, preventie, dianostiek, beeleidin, behandelin en scholin. We doen dat zelf, samen met anderen, of weten de we naar andere aanbieders. Wij starten vanuit de vraa van de cliënt en aan in dialoo op zoek naar antwoorden. Auris streeft naar optimale participatie van de cliënt in de maatschappij. Dat betekent niet alleen ondersteunin bij leren en onderwijs, maar ook bij de voorbereidin op leven en werken in de maatschappij. Het doel is dat zij zo veel moelijk zelfstandi hun leven leiden en deelnemen aan de maatschappij. 1.2 De visie van de Koninklijke Auris Groep Auris biedt onderwijs en zor. Onze drijfveren zijn ontwikkelin en optimale participatie binnen de moelijkheden van de cliënt. Voor de wijze waarop Auris dat in praktijk brent zijn drie kernwaarden leidend: De cliënt staat centraal tern en extern verbinden Resultaat en rekenschap Deze waarden zijn leidend bij zowel ethische als bedrijfsvoerinsvraastukken. De kernwaarden vormen de rode draad in het strateisch plan. Hieronder worden ze toeelicht en vervolens komen ze in elk hoofdstuk teru. De cliënt staat centraal. Onze doelroep wordt evormd door mensen met een beperkin in taal en /of communicatie door hoor- of spraak/taalmoeilijkheden. Daarnaast kan er sprake zijn van aanvullende beperkinen zoals een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperkin. Vooral cliënten die naast een spraak-/taalstoornis een stoornis in de contactname hebben of een stoornis in het autistisch spectrum, zijn aanewezen op specialistische beeleidin. De beschreven doelroep wil raa op passende en zinvolle wijze deelnemen aan de maatschappij. Zij willen als ieder ander leren, werken, contacten leen en vriendschappen onderhouden. Het doel is iedere cliënt zodani toe te rusten dat hij zijn moelijkheden optimaal kan benutten. Auris stelt maatschappelijke participatie voorop. Voor het onderwijs van Auris is een belanrijk ijkpunt het bereiken van oede leerresultaten. Auris ziet het als zijn opdracht om in de relatie met de cliënt een professionele partner te zijn. Wij zijn ons bewust van de bijzondere omstandiheid waarin de cliënt verkeert als er sprake is van beperkinen in de communicatie, zeker wanneer hij voor het eerst te maken krijt met een cluster 2 dianose. Veelal is het een eerste confrontatie met een auditieve en/of communicatieve beperkin en kan de reikwijdte door de cliënt niet direct worden overzien. Wij zijn partner door te vraen en te luisteren, door te helpen bij het verroten van kennis, berip en vertrouwen en door in de aanpak de eien rol van de cliënt te benadrukken. tern en extern verbinden is een voorwaarde om efficiënt hoowaardie kwaliteit te leveren. de eerste plaats is verbinden nodi om de cliënt centraal te stellen. Elke professional weet hoe en waar de cliënt de beste ondersteunin kan krijen. Hij let de verbindin en wijst de we. Het aat om de verbindinen binnen Auris of tussen Auris en derden. Verbinden is ook noodzakelijk om expertise en toepassinen te verbeteren. Ontwikkelin van kennis over horen, spraak en taal kan niet zonder samenwerkin en emeenschappelijke doelen. Een derde vorm van verbinden zien we in de keten van zor- en onderwijsaanbieders, met overheden en stakeholders en met maatschappelijke oranisaties en belanenroeperinen. Auris maakt als een van de aanbieders van zor en onderwijs deel uit van deze markt en van het maatschappelijk veld. Auris onderschrijft de doelstellinen van Passend Onderwijs. Bij de positiebepalin in de ontwikkelinen is behoud van expertise en aandacht voor de doelroep leidend. Kortom Auris zet contacten met andere oranisaties in om de doelroep Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 6

7 de beste kwaliteit te leveren. Auris is verantwoordelijk voor een oede inzet van mensen en maatschappelijke middelen. De medewerkers zijn de belanrijkste succesfactor; zij zijn de specialisten. Alleen door in medewerkers te investeren lukt het om onze doelen te realiseren. Deze maatschappelijke opdracht is een kenmerk van ons type oranisatie. We doen ons werk niet voor onszelf, maar om meerwaarde te creëren en resultaten te behalen. Dit brent met zich mee dat er rekenschap wordt afeled over inzet en resultaten. Rekenschap afleen betekent uitleen wat je edaan hebt en hoe je tot dit resultaat ekomen bent: het verantwoorden van professioneel handelen. de komende jaren krijt dit nadrukkelijk meer aandacht. 1.3 De missie van de scholen voor (Voortezet) Speciaal Onderwijs De scholen voor (Voortezet) Speciaal Onderwijs van Auris bieden onderwijs aan van hoe kwaliteit. Opbrensterichtheid, vraasturin van ouders en leerlinen bepalen naast kwalitatieve overweinen het aanbod van het onderwijs. Samenwerkin en met ouders vindt reelmati plaats vooral ericht op het onderwijsaanbod en individueel handelinsplan alsmede het welbevinden van de leerlin op school. Leerlinen en personeel krijen de ruimte voor een optimale ontwikkelin van talenten, zonder de ruimte van de ander te kort te doen. Deze ruimte wordt berensd door de onderwijsdoelen. We zijn scholen waar aandacht is voor ontwikkelin en welbevinden van iedere leerlin ekoppeld aan een maximale leeropbrenst. 1.4 Visie op onderwijs Taal vormt de basis voor ontwikkelin van mensen. Taal en communicatie tussen het individu en zijn leefomevin zijn voorwaarden om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandie en onafhankelijke deelnemer aan de samenlevin. dit ontwikkelinsproces neemt onderwijs vanuit twee invalshoeken een belanrijke en specifieke plaats in. Enerzijds draat het onderwijs bij aan het verroten van de taal- en communicatievaardiheden. Anderzijds wordt een zekere mate van taalontwikkelin en communicatievaardiheid verondersteld om deel te kunnen nemen aan en te profiteren van het onderwijs. Problemen met horen, spreken of taal beïnvloeden de deelname aan en het profijt hebben van onderwijs en vormen over het alemeen een beperkin waardoor achterstanden ontstaan die vooral conitieve, sociaal-emotionele en sociaal-communicatieve aspecten van deze ontwikkelin betreffen. Auris biedt speciaal onderwijs aan leerlinen die problemen hebben met horen, spreken of taal. Cliënten zijn de leerlinen van Auris scholen, maar ook instanties die betrokken zijn bij de leerlin en waar Auris in de keten mee samenwerkt. Met Auris onderwijs wordt bedoeld: speciaal onderwijs cluster 2 en voortezet speciaal onderwijs cluster 2. Het woord Auris staat voor: Koninklijke Auris Groep. dit document worden met de woorden professional, individu, leerlin en cliënt zowel vrouwelijke als mannelijke personen bedoeld. Auris medewerkers zijn professionals die het ontwikkelen van vaardiheden en het verroten van de verantwoordelijkheid bij hun leerlinen stimuleren. Zij aan op respectvolle wijze om met verschillende sociaal-culturele en levensbeschouwelijke achterronden. Het zwaartepunt van het onderwijs lit bij het taalaanbod, taalonderwijs en lezen. Naast Nederlands wordt de Nederlandse ebarentaal (NGT) ebruikt en onderwezen. Auris wil de beperkin remediëren; als dat niet moelijk is, wordt ewerkt aan compenseren en accepteren. De omevin van de leerlin is akoestisch aanepast, er heerst een veili pedaoisch klimaat waarin de leerlin wordt uitedaad om te leren. Het onderwijs van Auris kenmerkt zich door samenwerkin tussen deskundien met een verschillende professionele achterrond en door samenwerkin met andere instanties in onderwijs en zor. Het uitanspunt is dat er één plan voor een leerlin is; dat is de basis van handelen voor alle betrokkenen. Auris onderschrijft de zeven-punten-kwaliteitscode van de Stichtin Projecten Speciaal Onderwijs. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 7

8 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 8

9 De leerlin Auris is er voor mensen die ondersteunin nodi hebben bij horen, spreken of taal. Er is bij de leerlinen sprake van: Een auditieve beperkin (doof of slechthorend) Een auditieve beperkin samenaand met een verstandelijke beperkin (meervoudie handicap) Ernstie spraak- en/of taalmoeilijkheden Een auditieve beperkin of ernstie spraak-/taalmoeilijkheden samenaand met een stoornis in de contactname of een stoornis in het autistisch spectrum Deze leerlinen van Auris hebben een indicatie voor cluster 2-onderwijs (WEC) of moelijk vanaf auustus een bewijs van toelatin tot cluster 2. De leerlin zelf is uitanspunt voor het onderwijs. Dat eldt voor die situaties waarin Auris zelf het onderwijs aanbiedt, maar ook daar waar Auris in onderwijssituaties leerlinen ondersteunt. Auris is verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij biedt. dialoo met de leerlin en zijn ouders of verzorers stemt zij het onderwijsaanbod af op de behoefte van de leerlin, binnen de wettelijke kaders en het Auris beleid. Auris eeft inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlin en het daarbij passende onderwijsaanbod. Zij hanteert een cyclus van leerlinenzor. Op rond van de vorderinen van de leerlin wordt in dialoo het aanbod reelmati eëvalueerd en bijesteld. Auris professionals stimuleren de leerlin om vaardiheden te ontwikkelen en toenemende verantwoordelijkheid te nemen voor het eien leerproces. Auris zoekt actief samenwerkin met leerlinen en ouders/verzorers als het aat om de ontwikkelin en vormevin van het onderwijs of om de onderwijsoranisatie op school- en Auris niveau. Leefomevin De leerlin van Auris is een uniek persoon die deel uitmaakt van een sociale leefomevin. Als Auris spreekt over de leerlin dan bedoelt zij hiermee: de leerlin in zijn leefomevin. De leefomevin van de leerlin beperkt zich niet alleen tot de directe omevin van het ezin, maar strekt zich verder uit naar de omevin van (de reuliere) school, stae, wonen en vrije tijd. 1.5 Het onderwijs De professional De medewerkers van Auris zijn professionals. Zij hebben hoe verwachtinen van de leerlinen en daen de leerlinen uit tot maximale prestaties passend bij de individuele moelijkheden. Zij bieden effectief onderwijs ericht op (leer)resultaat en persoonlijk welbevinden. Van medewerkers die contact hebben met leerlinen verwacht Auris dat hun communicatie tali is: Nederlands en/of Nederlandse Gebarentaal (NGT) en ook dat hun taalaanbod correct is en afestemd op de ontwikkelin en de vraa van de leerlin. De medewerkers aan op respectvolle wijze om met verschillende sociaal-culturele en levensbeschouwelijke achterronden van de leerlinen en stemmen hun handelen hier adequaat op af. Zij worden reelmati (bij)eschoold, kunnen over eien renzen heenkijken, reflecteren betekenisvol op het eien handelen en werken intern en extern samen. Taal en lezen Auris biedt onderwijs conform de kerndoelen. Gezien de doelroep wordt nadrukkelijk het zwaartepunt eled bij het taalaanbod, taalonderwijs en lezen. Voor de meeste leerlinen betreft dit de Nederlandse taal; voor leerlinen met auditieve beperkinen betreft dit tweetali onderwijs. Dat wil zeen dat naast het Nederlands ook onderwijs in en over de Nederlandse Gebarentaal wordt verzord. Auris richt zich in eerste instantie op remediëren en wil leerlinen zo snel moelijk taalvaardi maken, zodat ze deel kunnen nemen aan het reulier onderwijs, het arbeidsproces of een andere dabestedin binnen de samenlevin. Wanneer dat (deels) niet moelijk is, richt Auris zich op compenseren dan wel accepteren, waarbij de leerlin uitedaad wordt zijn sterke kanten te ontwikkelen. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 9

10 de realisatie van dit aanbod maakt de professional ebruik van materialen, methodes en methodieken waarvan de effectiviteit voor de betreffende doelroep zich wetenschappelijk of in de praktijk bewezen heeft. het Auris taalbeleid (2009) zijn kenmerken van effectief taal- en leesonderwijs beschreven. De onderwijsomevin Auris schept voorwaarden voor leerlinen om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Deze voorwaarden zijn ericht op het toeankelijk maken van talie informatie door het creëren van een optimale leeromevin. de ebouwen is aandacht voor een oede akoestiek, een juiste sinaalruisverhoudin en er wordt ebruik emaakt van technische hulpmiddelen. Andere voorwaarden hebben betrekkin op het bieden van een pedaoisch klimaat waarin leerlinen zich veili voelen, waar adequaat afestemd wordt op hun onderwijsbehoeften en pedaoische hulpvraen en waarin zij uitedaad worden om te leren. Resultaat en rekenschap De professional biedt effectief onderwijs, ericht op resultaat. Samen met de cliënt wordt het perspectief eschetst en worden concrete, haalbare doelen eformuleerd. Met behulp van het leerlinvolsysteem worden de vorderinen van de leerlinen nauwezet evold. Het onderwijs wordt zowel op leerlin-niveau als op school- en Auris niveau cyclisch eëvalueerd en bijesteld. Het onderwijs wordt hiermee estuurd door verzamelde data over de leerlin en zijn ontwikkelin. Auris is transparant, reflecteert over de resultaten die zij behaalt en zet verbeteracties in waar dit nodi is. Zij informeert betrokkenen over de resultaten van evaluaties en de daarop ebaseerde aanpassinen in het onderwijs. De uitstroom naar het vervolonderwijs, naar arbeid of dabestedin is minstens zoals op rond van het ontwikkelinsperspectief verwacht ma worden. Sterke verbindinen Sterke verbindinen zijn noodzakelijk om kennis te delen en de eien professionaliteit te verhoen. Het onderwijs van Auris kenmerkt zich door samenwerkin tussen deskundien met een verschillende professionele achterrond, en samenwerkin met andere instanties in onderwijs en zor. terne en externe verbindin is een voorwaarde om efficiënt hoowaardie kwaliteit te leveren. Auris stelt de cliënt centraal door onderwijs en zor op elkaar af te stemmen binnen de verschillende sectoren. Daarnaast zoekt Auris externe verbindin met andere oranisaties die van belan zijn voor de leerlin. Het uitanspunt is dat er één centraal plan voor een leerlin is, van waaruit alle betrokkenen handelen. Passend Onderwijs het kader van de wet Passend Onderwijs, die waarschijnlijk inaat per auustus, heeft Auris een ondersteuninsplicht. Deze plicht wordt door het bestuur voorafaande aan de inan van de wet uitewerkt. het kader van deze wet zal het onderwijs van Auris op diverse manieren worden vormeeven. Samenwerkin met het reulier onderwijs moet zodani worden uitevoerd dat het de ontwikkelin van de leerlin en de in deze visie beschreven kwaliteit arandeert. Kwaliteitscode Auris onderschrijft de hierna enoemde zeven-punten-kwaliteitscode van de Stichtin Projecten Speciaal Onderwijs. Het speciaal onderwijs Is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmati aan innovatie en het verbeteren en boren van kwaliteit Realiseert voor elke leerlin op basis van het ontwikkelinsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenlevin Werkt vanuit edeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie, met ouders en joneren aan de realisatie van onderwijs-zorarranementen Wordt ekenmerkt door orthodidactisch en orthopedaoisch handelen binnen een veili, uitdaend en respectvol leerklimaat Heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omevin Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 10

11 Zet aanepaste voorzieninen in op het ebied van de fysieke omevin, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen Werkt nauw samen in de keten van (reulier) onderwijs, zor en arbeid, en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise. Goed onderwijs Auris arandeert oed onderwijs waaronder zij verstaat: Onderwijs dat aansluit bij de Auris visie op onderwijs Onderwijs dat beantwoordt aan het kader van de onderwijsinspectie Onderwijs dat beantwoordt aan het door Auris eformuleerde taalbeleid en overie Door het bestuur vastestelde inhoudelijke kaders en standaarden. Bronnen: WEC Strateisch beleidsplan Elkaar verstaan Auris taalbeleid, uitave juni 2009 Auris visie op Zor, uitave september 2010 Zeven-punten-kwaliteitscode, clusteroverstijende taakroep kwaliteit, Stichtin Projecten Speciaal Onderwijs De rondsla van ons onderwijs de rondsla (bijzonder-neutraal) van Auris is sprake van respect voor de eienheid van de ander. Daarbij aat het om aspecten als achterrond, eloof en levensovertuiin. Hoewel het onderwijs van Auris dus alemeen toeankelijk is, komt deze rondsla no onvoldoende tot uitdrukkin in het onderwijsaanbod. Auris vindt dat er in het curriculum expliciet aandacht moet zijn voor de diverse levensvisies. 1.6 Doelroepen Zie hiervoor Ernstie Spraak- en/of Taalmoeilijkheden (ESM) De definitie van ESM is een uitsluitinsdefinitie. Er is een eenduidie oorzaak aan te wijzen voor de ernstie spraak- en taalmoeilijkheden. De ernstie taalproblemen zijn niet te wijten aan intellientieproblemen, neuroloische problemen, motorische problemen, ehoorverlies of sociaal/emotionele problemen. De taalproblemen zijn ook niet het evol van een onvoldoende taalaanbod. Daarmee worden de taalproblemen onderscheiden van een taalachterstand. De verschijninsvorm van ESM kan verschillen en verandert vaak als kinderen ouder worden. Alle kinderen met ESM hebben veel moeite met het verwerven van de rammatica van de taal (woordvormin en zinsbouw). Een deel heeft moeite met het klanksysteem van de taal (moeite met uitspraak van klanken en meerletterrepie woorden). Ook het taalberip en de opbouw van de woordenschat (hoeveelheid woorden en de diepere woordkennis) zijn voor veel kinderen met ESM een probleem. Een deel van de kinderen heeft ook moeite met de taalebruiksreels (hoe mensen onderlin communiceren). Andere vaak ebruikte termen: Primaire taalstoornis, taalontwikkelinsstoornis, dysfatische ontwikkelin en Ernstie Stoornis in de Moedertaalverwervin. Deze laatste invullin is helder en maakt duidelijk dat het om een stoornis in de taalverwervin aat. Ook meertalie kinderen kunnen een stoornis hebben in hun moedertaal. Gevolen van ESM onze talie samenlevin hebben ernstie spraak- en/of taalmoeilijkheden inrijpende evolen voor de ontwikkelin van een kind: 1. Communicatie en participatie Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 11

12 Via taal kunnen we onze wensen, bedoelinen, emoties, etc. verwoorden. Als je onvoldoende taalvaardi bent, kun je niet oed meedoen in de samenlevin. 2. Leren De meeste kennisoverdracht ebeurt door middel van esproken en eschreven taal. Wanneer de taalvaardiheid onvoldoende is, leidt dit tot leerproblemen in alle schoolvakken. 3. Gedra Oneveer 40% van de kinderen met ESM heeft edrasproblemen. Vaak is dit een internaliserende problematiek (depressie, evoelens van onmacht, teruetrokken edra, faalanst), maar externaliserende problematiek (aressief edra) komt ook voor Een auditieve beperkin (doof of SH) Er kan een indicatie voor slechthorendheid (SH) afeeven worden bij een ehoorverlies dat roter is dan 35 db en kleiner dan 80 db aan het beste oor, emeten zonder hoortoestel. Iemand kan een indicatie doof ontvanen bij een ehoorverlies van minimaal 80 db aan het beste oor, of bij een verlies tussen de db waarbij de persoon doof functioneert. Gevolen van een auditieve beperkin Voor kinderen met een auditieve beperkin is de esproken taal niet of niet emakkelijk toeankelijk. Horende kinderen verwerven taal als vanzelf in esprekken met anderen. Voor kinderen met een auditieve beperkin is dat veel lastier of niet moelijk. Zij hebben vaak ook veel moeite met het leren lezen. Zij moeten immers niet alleen leren lezen maar vaak ook het Nederlands leren, de taal waarin elezen wordt. Als de auditieve beperkin leidt tot minder oede communicatie, kunnen sociaalemotionele problemen ontstaan Doelroepen en expertise dit hoofdstuk aat Auris in op de specifieke expertise die Auris in ieder eval aan de cliënt zal leveren. Hiertoe zijn de cliënten onderverdeeld in drie hoofdroepen: cliënten met een auditieve beperkin (D/SH), cliënten met een specifieke taalstoornis (ESM) en cliënten met een contactstoornis (ASS). Deze scheidin is voor een aantal expertiseebieden arbitrair: verschillende interventies die medewerkers van Auris pleen, kunnen van nut zijn voor alle drie de doelroepen en bij veel cliënten van Auris zijn beperkinen in het ehoor, in de spraak en/of taal en in contactname niet eïsoleerd, maar in combinatie aanwezi. Het doel van dit hoofdstuk is tweeledi. Door het expliciteren van de benodide expertise beschrijft Auris normen voor haar eien handelen. Deze normen zijn sturend voor bijvoorbeeld de inrichtin van nieuwe locaties of de opleidin van medewerkers. De cliënt van Auris krijt helder in beeld wat hij van Auris kan verwachten. Mocht de omschreven expertise te kort schieten volens de cliënt, kunnen cliënt en dienstverlener eenvoudi beschrijven welke expertise de cliënt van Auris nodi zal hebben of samen met Auris zoeken naar een dienstverlener die de betreffende expertise wel in huis heeft. De opbouw van dit hoofdstuk houdt rekenin met het feit dat dezelfde interventies voor de verschillende doelroepen van Auris verelijkbare effecten kunnen hebben. Allereerst wordt daarom ineaan op de interventies en omstandiheden die voor alle doelroepen van Auris van belan zijn. Vervolens wordt die expertise beschreven die expliciet voor de specifieke cliëntroepen van belan is. Eind 2010 is de brancheoranisatie Siméa estart met het beschrijven van essentiële expertise voor het cluster 2-veld. De Auris notitie (zie bijlae 2) houdt minstens de kaderstellende uitspraken uit de Siméa notitie in. De Auris notitie is echter meer edetailleerd en bedoeld om in de praktijk sturin te even aan het handelen vanuit de Auris uitanspunten. Omdat de Auris notitie onder andere ebaseerd is op het in 2009 eformuleerde Auris taalbeleid, zijn diverse aanwijzinen in de Auris notitie niet uitebreid bearumenteerd, maar wordt naar onderliende documenten verwezen. Het is denkbaar dat Auris in de komende tijd uitspraken aat doen over de inhoudelijke kwaliteit van haar dienstverlenin. Als die uitspraken consequenties hebben voor het handelen in de praktijk kunnen die consequenties als aanwijzinen in deze notitie worden openomen. Deze notitie is daarmee een levend document, dat reelmati up-to-date ehouden wordt. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 12

13 2. De oranisatie 2.1 De Koninklijke Auris Groep De oranisatie bestaat uit scholen voor speciaal en voortezet speciaal onderwijs, zorroepen, audioloische centra voor ehoor, taal en spraak, ambulante dienstverlenin en ezinsbeeleidin. Het werkebied omvat Midden- en Zuidwest Nederland. Binnen het werkebied wordt intensief samenewerkt in drie reio s: Zuid, West en Midden. De samenwerkin vindt plaats met het doel de keten van zor, onderwijs en dienstverlenin naadloos te laten verlopen. Zo moeten ouders en leerlinen een onnodie drempels ervaren en moet er voor leerlinen een effectieve ontwikkelinslijn ecreëerd worden. De samenwerkin houdt onder andere in dat bindende afspraken worden emaakt door scholen met de (AWBZ)zor, de audioloische centra en de ambulante dienstverlenin van Auris. Daarnaast zijn er reionale afspraken met aanpalend onderwijs en aanpalende zor zoals jeudzor, centra voor jeud en ezin en instellinen voor GGZ. De oranisatie is inericht op basis van functionele roepen. De scholen voor speciaal onderwijs vormen een roep, zo ook de scholen voor voortezet speciaal onderwijs en de teams die ambulante dienstverlenin aanbieden. Naast deze onderwijsactiviteiten zijn ook de zoractiviteiten zoals audioloische centra en behandelroepen voor jone kinderen in functionele roepen inedeeld. Het oranoram eeft een overzicht van de inrichtin van de oranisatie. Auris is in 2002 ontstaan uit een fusie van de Koninklijke Ammanstichtin, ACC Midden-Nederland en De Krin. deze schoolplanperiode (tot ) zal Auris zich meer naar een reionaal eoriënteerde oranisatie ontwikkelen en zullen door forse bezuiniinen op het Passend Onderwijs keuzes moeten worden emaakt die leiden tot het verroten van de efficiëntie in de oranisatie. Voor het oranoram van Auris zie bijlae De scholen en lesplaatsen De Stichtin Onderwijs Koninklijke Auris Groep bestaat uit 10 scholen en 1 lesplaats voor speciaal onderwijs, uit 3 scholen voor voortezet speciaal onderwijs en uit 3 diensten voor ambulante dienstverlenin. Alle onderwijslocaties en diensten zijn evestid in de provincies Zeeland, Zuid- Holland en Utrecht. De lesplaats is ontwikkeld om thuisnabij onderwijs, zoals in de WEC omschreven, vorm te even. de toekomst kunnen no enkele lesplaatsen ontwikkeld worden. De ontwikkelin van deze lesplaatsen of nevenvestiinen wordt beschreven in het Spreidinsplan van het REC-MZw. Dit spreidinsplan is in 2004 aan de minister van OC&W aaneboden. Het eboden onderwijs en de ambulante beeleidin is ericht op leerlinen met een indicatie voor cluster 2. Dit betreft de volende doelroepen: dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstie spraak- en taalmoeilijkheden. Een deel van deze kinderen is meervoudi ehandicapt of heeft stoornissen in het autistisch spectrum. Binnen elke school is het onderwijs inericht voor enkele van de enoemde doelroepen. De scholen worden hierna kort beschreven. Zie ook voor actuele informatie. 2.3 Korte omschrijvin van de locaties Auris dr. M. Polanoschool (Rotterdam) De Dr. M. Polanoschool is een school voor leerlinen met een auditieve beperkin in de leeftijd van drie tot twaalf jaar. De onderwijsleerstof is erelateerd aan de kerndoelen van het basisonderwijs en voor een specifieke roep leerlinen richt de school zich op de TOS-doelen (Toets Ontwikkelin Sociale redzaamheid) en op nieuw te ontwikkelen leerlijnen. Het onderwijs is ericht op maximale interatie in de samenlevin. De school onderscheidt zich met een tweetali onderwijsaanbod: niet alleen het Nederlands, met of zonder ondersteunende ebaren, speelt een rol, maar ook de Nederlandse Gebarentaal. de school zijn zorroepen ehuisvest voor jone kinderen. De overie SO scholen bieden onderwijs aan kinderen met communicatieve beperkinen ericht op maximale interatie in de samenlevin. De kerndoelen voor het speciaal onderwijs zijn hierbij Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 13

14 uitanspunt. Voor specifieke roepen leerlinen zijn de kerndoelen aan de leerlin-kenmerken aanepast. Auris Hildernisseschool (Rotterdam) De Auris Hildernisseschool is een school voor kinderen met een communicatieve handicap in de leeftijd van drie tot en met dertien jaar. De school werkt nauw samen met Auris Taalfontein en komt in deze schoolplanperiode tot een emeenschappelijk curriculum. Auris Taalfontein (Rotterdam) De Auris Taalfontein is een school voor kinderen met een communicatieve handicap in de leeftijd van drie tot en met dertien jaar. De school werkt nauw samen met de Auris Hildernisseschool en komt in deze schoolplanperiode tot een emeenschappelijk curriculum. Auris Taalkrin (Utrecht) De Auris Taalkrin is een school voor kinderen met een communicatieve handicap in de leeftijd van drie tot en met dertien jaar. Auris Taalkrin locatie t Gooi/Hilversum Auris is in januari 2011 estart met de eerste kleuterroep voor kinderen met ernstie spraak- en/of taalmoeilijkheden in Hilversum. Dit wordt vormeeven in nauwe samenwerkin met de Verenide Scholen Alberdink Thijm en de NSDSK. Het onderwijs wordt verzord door de Auris Taalkrin uit Utrecht. De kleuterroep van Auris vormt een mooie aansluitin in de keten van thuisnabij onderwijs. De komende jaren zal dit onderwijs uitebreid worden naar meer roepen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Auris Bertha Muller School (Utrecht) De Bertha Muller School is een school voor kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf of dertien jaar. De school biedt kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkinen en kinderen met een vorm van autisme onderwijs ericht op maximale interatie in de samenlevin. Voor specifieke roepen leerlinen waaronder meervoudi beperkte slechthorende leerlinen zijn de kerndoelen aan de leerlin-kenmerken aanepast. De school kent verbrede toelatin en biedt de roep ernsti auditief beperkte kinderen tweetali onderwijs. de school zijn zorroepen ehuisvest voor jone kinderen. Auris Prof. Groenschool (Amersfoort) De Prof. Groenschool is een school voor kinderen met een communicatieve of auditieve beperkin in de leeftijd van drie tot en met dertien jaar. De school kent verbrede toelatin en biedt de roep auditief beperkte kinderen eentali onderwijs. Auris Ammanschool (Dordrecht) De Ammanschool is een school voor kinderen met een communicatieve beperkin in de leeftijd van drie tot en met dertien jaar. De school kent verbrede toelatin en biedt een kleine roep auditief beperkte kinderen eentali onderwijs. Auris De Krin (Goes) De Krin is een school voor kinderen met een communicatieve beperkin in de leeftijd van drie tot dertien jaar. De school kent verbrede toelatin en biedt de roep auditief beperkte kinderen eentali onderwijs. Auris Taalplein (Gouda) De Auris Taalplein is een school voor kinderen met een communicatieve handicap in de leeftijd van drie tot en met dertien jaar wordt bij Auris Taalplein estart met een peuterbehandelroep voor kinderen tot vijf jaar. VSO-scholen Op de VSO scholen worden de leerlinen voorbereid op verder leren, op werken of op dabestedin. Daarnaast is er veel aandacht voor het verroten van de zelfredzaamheid en voor de sociaalemotionele ontwikkelin. De mentor heeft een sleutelrol in de pedaoische en didactische beeleidin en wordt hierin zo nodi bijestaan door verschillende functionarissen zoals Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 14

15 schoolpsycholoo, schoolmaatschappelijk werker en individueel therapeut. Het onderwijs- en beeleidinstraject wordt in dialoo met de ouders en leerlinen inevuld. Auris Collee Rotterdam Het Auris Collee Rotterdam is een school voor VSO cluster 2 in Rotterdam in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlinen hebben een auditieve en/of communicatieve beperkin. Er worden op deze school ook dove leerlinen beeleid. De school biedt opleidinen aan volens de Praktijkroute, het VMBO en de HAVO. De leerlinen in het VMBO en de HAVO streven naar het behalen van een reulier VMBOof HAVO-diploma. De leerlinen in de Praktijkroute behalen veelal een AKA-diploma en/of enkele brancheerichte certificaten. Ter voorbereidin van de externe staes is er binnen de school een voorbereidend arbeidstraininscentrum aanwezi. Veel lessen worden eeven in Nederlandse Gebarentaal (NGT) of worden met Nederlands met Gebaren (NmG) ondersteund. Het Auris Collee Rotterdam biedt een veilie, stimulerende en voorspelbare leeromevin waar de leerlinen zich op hun eien niveau ontwikkelen. Op school is er de moelijkheid om solo-apparatuur te ebruiken. Visuele ondersteunin van de lesstof is van root belan. Taal neemt een voorname plaats in binnen het onderwijs. De lokalen zijn prikkelarm en veelal uniform inericht. Er is ook veel aandacht voor leren buiten onze school; de symbioselessen en de staes zijn hier een voorbeeld van. Het motto van de school is: ewoon waar het kan en speciaal waar het moet! Auris Collee Utrecht Het Auris Collee Utrecht is een school voor VSO cluster 2 in Utrecht in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlinen hebben een auditieve en/of communicatieve beperkin. De school biedt opleidinen aan volens de Praktijkroute of het VMBO. De leerlinen in het VMBO streven naar het behalen van een reulier VMBO-diploma. De leerlinen in de Praktijkroute behalen veelal brancheerichte certificaten en/of worden beeleid richtin arbeid. Auris Collee Goes Het Auris Collee Goes is de VSO school van Auris binnen de reio Zuid: Zeeland en het aanrenzend stuk van Noord-Brabant. Leerlinen stromen door binnen het MBO (60% van de uitstroom) of met een arbeidscontract (30% van de schoolverlaters). Voor zo n 10% van de leerlinen wordt toeewerkt naar een plaatsin binnen een vorm van aanepaste arbeid. Er wordt ebruik emaakt van een aantal landelijk erkende en door de branche erkende certificerinen als lasser, horeca-assistent en detailhandelmedewerker. Auris Dienstverlenin Naast (voortezet) speciaal onderwijs biedt Auris ook ambulante dienstverlenin aan ten behoeve van leerlinen in het basis-, voortezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Na indicatiestellin wordt een handelins- en beeleidinsplan opesteld met als doel de leerlin in samenwerkin met de reuliere school zodani te ondersteunen dat deze met succes het reulier onderwijs kan volen. Veel leerlinen van de (V)SO scholen van Auris zijn in staat om na een periode van intensief speciaal onderwijs het reulier onderwijs in te stromen en dit met succes te volen. Vaak vindt deze overstap van speciaal naar reulier onderwijs in de leeftijd van 8 tot 10 jaar plaats. Dan is er sprake van voldoende taalontwikkelin en van prestaties op ebied van schoolse vaardiheden zoals lezen en schrijven, dat het reuliere basisschoolproramma evold kan worden. Mocht de school vinden dat een leerlin hiervoor in aanmerkin komt dan wordt dit in een vroetijdi tijdstip met de ouders besproken en krijen de ouders voldoende informatie om hierover een besluit te kunnen nemen. Ouders worden continu in staat esteld om in het kader van het ontwikkelinsperspectief van hun kind met het schoolteam moelijkheden voor plaatsin in het reulier onderwijs te verkennen. Zowel de ouders als de reuliere school kunnen beeleidin en ondersteunin krijen vanuit Auris dienstverlenin. Deze dienstverlenin is ericht op het met succes volen van reulier onderwijs en richt zich op de totale ontwikkelin van de leerlin en zijn relatie met de omevin. Startpunt hierbij zijn de wensen en verwachtinen van de leerlin, zijn ouders en de school. Het is een flexibele vorm van dienstverlenin ericht op zowel de leerlin, de ouders en de school. Beeleidin bestaat o.a. uit: Het in beeld brenen van de moelijkheden en verwachtinen van de leerlin, de ouders en de school; Het opstellen en uitvoeren van een handelinsplan; Het uitle even over de handicap, bijvoorbeeld aan schoolteams; Het coachen van leerkrachten bij het realiseren van aanpassinen in de leeromevin; Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 15

16 Het informeren en adviseren over hulpmiddelen, methodes en reelevin; Het opleiden van leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. 2.4 De leidin van de oranisatie Elke (V)SO-school wordt eleid door een directeur. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoerin van het onderwijskundi-, financieel- en personeelsbeleid op de school binnen de kaders die hiervoor door het bestuur zijn opesteld. De directeur is zichtbaar en aanspreekbaar voor leerlinen, ouders en medewerkers. De directeur let verantwoordin af aan het bestuur. Op veel scholen wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur de daelijkse leidin van subteams of afdelinen uitevoerd door een teamleider. Samen met de directeur vormen de teamleiders het manaementteam van de school. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoerin van het onderwijskundi- en personeelsbeleid op de school volens de richtlijnen die hiervoor door het bestuur en in afeleide vorm daarvan, door de directeur zijn opesteld. De teamleiders leen verantwoordin af aan de directeur. Namens het bestuur worden (V)SO-scholen eleid door een roepsdirecteur, die de eindverantwoordelijkheid voor deze scholen heeft. Verdelin en inzet van middelen en mensen alsmede het ontwikkelen en invoeren van inhoudelijk beleid zijn de kerntaken van de roepsdirecteur. Auris wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt de strateie van de oranisatie en is verantwoordelijk voor de totale oranisatie, daarom is zij het bevoed eza van de Stichtin Onderwijs Koninklijke Auris Groep. De verantwoordelijkheden en bevoedheden van de directeuren en bestuurder zijn vasteled in een manaementstatuut. 2.5 Medezeenschap De medezeenschap is in de Stichtin Onderwijs ereeld op basis van de Wet Medezeenschap Scholen die per 1 januari 2007 van kracht is eworden. Er is sprake van een GMR ten behoeve van de SO en VSO scholen en de ambulante beeleidin. Naast de GMR kent elke school een MR. De medezeenschap ten behoeve van de ambulante beeleidin is ewaarbord door de inrichtin van een personeelsdeel van de medezeenschapsraad (PMR) op de locaties dienstverlenin. Dit personeelsdeel is verteenwoordid in de GMR. De medezeenschapsoranen en collectief reelmati met de Raad van Bestuur en de roepsdirecteuren. 2.6 Beschrijvin van de vaste vormen De Raad van Toezicht voert vier tot zes maal per jaar met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur voert (twee)wekelijks met de lijn- en stafdirecteuren in het Auris Manaementteam. De roepsdirecteur (V)SO en de directeuren van de scholen voor (Voortezet) Speciaal Onderwijs houden elke maand een directieberaad over strateische, inhoudelijke en oranisatorische zaken. De directeur of het manaementteam van de scholen voert (twee)wekelijks over inhoudelijke en oranisatorische zaken. Op de scholen waar teamleiders functioneren wordt minimaal eens per 4 weken evoerd met de medewerkers van de afdelin over inhoudelijke en oranisatorische zaken. 2.7 Strateisch beleid Het strateisch beleidsplan Elkaar Verstaan eeft richtin aan de ontwikkelinen van Auris en eeft de belanrijke doelstellinen voor de oranisatie voor de periode weer. Belanrijke onderdelen van het strateische beleidsplan zijn de missie en de visie van Auris. De missie van Auris is dat Auris de professionele partner is van mensen die ondersteunin nodi hebben bij horen, spreken of taal. De visie van Auris wordt evormd door de drie kernwaarden van Auris: de cliënt staat centraal, intern en extern verbinden en het creëren van resultaat en rekenschap. Auris heeft de ambitie om de kernwaarden zichtbaar te maken. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 16

17 het strateisch beleidsplan staan vijf perspectieven centraal: 1. Cliëntperspectief: ontwikkelin van kwalitatief hoowaardie producten; 2. Medewerkerperspectief: ontwikkelin van competenties; 3. Kennisperspectief: ontwikkelin van kennis en verbeterin van toepassinen; 4. Bedrijfsvoerinperspectief: ontwikkelin van een ezonde oranisatie; 5. Oranisatieperspectief: ontwikkelin van ood overnance en inrichtin van de oranisatie. Deze vijf perspectieven zijn leidend in de beleidsontwikkelin. het strateisch beleidsplan wordt beschreven welke resultaten de oranisatie wil behalen in op de enoemde perspectieven. Het jaarplan 2011 met de titel De kracht van Kwaliteit beschrijft een toespitsin van de beleidsdoelen voor dit jaar. De belanrijke beleidsdoelen voor het onderwijs in 2011 betreffen: Ontwikkelinsperspectief en uitstroomprofiel Doel is dat het ontwikkelinsperspectief en de uitstroomprofielen in 2011 in ebruik zullen zijn voor alle leerlinen. Leerlijnen Doel is een aantal leerlijnen verder te ontwikkelen en te implementeren. Beleid en Kwaliteit voor de doelroepen doof en slechthorend Doel is een helder aanbod van SO onderwijs inclusief taalaanbod ten behoeve van dove en slechthorende leerlinen. Taalbeleid (VSO) Doel is de operationaliserin van het Auris Taalbeleid in het VSO. Profilerin en voorlichtin naar cliënten als taalexpertise school. Kwaliteitszorsysteem Doel is een vastestelde cyclus kwaliteitszor met bijbehorende instrumenten in te voeren. LVS 2000 Doel is de reistratie en analyse van de leer- en onderwijsopbrensten SO breed. Product / doelroep combinaties Doel is verdere ontwikkelin van de product doelroep combinaties. Onderwijsvoorzienin in het Gooi Doel is de verdere ontwikkelin van een onderwijsvoorzienin voor jone ESM leerlinen in Hilversum aansluitend op zorroepen NSDSK. 2.8 Afstemmin binnen de keten van onderwijs en diensten Doel is het verbeteren van de ketens van dianostiek, zor, onderwijs en beeleidin binnen Auris en met externe instanties. Het zwaartepunt lit op die ketens waarbij cliënten direct resultaat ervaren als we die optimaliseren. De beoode resultaten bestaan uit: Het beschrijven van de bestaande ketens; Bij iedere beschreven keten wordt de ambitie aaneeven. Een ambitie is ekoppeld aan een niveau van ketenmanaement; Het ontwerpen van SLA s om het ambitieniveau te kunnen bereiken; Het opnemen van SLA s in het kwaliteitshandboek. De focus op de interne samenwerkin lit zoals hiervoor beschreven in drie reio s. Tijdens de schoolplanperiode zal de wijze van samenwerkin en de sturin op de ketens nader door bestuur en manaement ontwikkeld worden. Een vernieuwd manaementstatuut zal hiervan het evol zijn. Tevens zullen Kritische Prestatie dicatoren en normen ontwikkeld worden die het concrete ambitieniveau van Auris beschrijven. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 17

18 3. dicatie en plaatsin 3.1 dicatie De oranisatie voor de aanmeldin en de beoordelin van de toelaatbaarheid is neereled bij het Aanmeldpunt cluster 2 en de Commissie voor dicatiestellin (CvI). Beide zijn op wettelijk voorschrift activiteiten van het REC MZw. Tot onderwijsvoorzieninen in cluster 2 worden die leerlinen toeelaten die een eldie beschikkin hebben voor het betreffende type onderwijs. Deze beschikkin wordt afhankelijk van het type onderwijs afeeven op basis van een vastestelde stoornis en een beperkin in de onderwijsparticipatie als evol daarvan, waarbij de zorstructuur van het reulier onderwijs aantoonbaar ontoereikend is. De wettelijke criteria daarvoor zijn op te halen van > Besluit leerlinebonden financierin (artikel 13 t/m 18) en zijn verkrijbaar bij het Aanmeldpunt. Auris kent drie reionale aanmeldpunten: Utrecht, Rotterdam en Goes. De aanmelder (ouder) krijt een vaste cliëntbeeleider die hem edurende de hele procedure vanaf de aanmeldin tot aan plaatsin (dan wel afwijzin) beeleidt. De cliëntbeeleider verzamelt samen met de ouder de benodide informatie voor de indicatiestellin. Eventueel wordt aanvullend onderzoek edaan. Zodra het dossier compleet is, stuurt het Aanmeldpunt het namens ouders toe aan de CvI. (Ouders hebben overiens wettelijk het recht om direct bij de CvI aan te melden.) De CvI is op wettelijk voorschrift onafhankelijk en eeft binnen acht weken na binnenkomst van een volledi en beoordeelbaar dossier een beschikkin af. de beschikkin staat dat de leerlin toelaatbaar is, niet toelaatbaar is of recht heeft op een observatieplaatsin. Bij toelaatbaarheid hebben ouders de keuze tussen plaatsin op een school voor (voortezet) speciaal onderwijs, dan wel ambulante beeleidin in het reulier onderwijs. De cliëntbeeleider op het Aanmeldpunt kan hen desewenst ondersteunen. Op is een brochure op te halen over observatieplaatsin (ook verkrijbaar bij het Aanmeldpunt). Het recht op plaatsin in het (voortezet) speciaal onderwijs en op ambulante beeleidin heeft een beperkte eldiheid. Afhankelijk van het type onderwijs eldt dat recht voor drie of vier volledie en aaneenesloten schooljaren (erekend vanaf de eerstvolende 1 auustus nadat de CvI de beschikkin afaf). Het recht eldt uitsluitend voor het type onderwijs waarvoor de CvI de beschikkin heeft eeven zal de overheid een besluit nemen over de wijze waarop cluster 2 efinancierd wordt. Dit besluit zal leiden tot reelevin die vanaf auustus van kracht wordt. Het is waarschijnlijk dat de overheid cluster 2-instellinen een meerjaren budet toekent. Dit budet dient besteed te worden aan de doelroep van cluster 2. De overheid zal vanaf de invoerin van het budet teruhoudend zijn bij het bepalen van de criteria voor de doelroep. deze schoolplanperiode zal het cluster 2-veld onderline afspraken maken over de criteria en de wijze waarop die criteria etoetst aan worden. Dat betekent dat er edurende de schoolplanperiode inrijpende wijziinen zullen plaatsvinden in die zaken die in hoofdstuk 3 beschreven staan. 3.2 Plaatsin Zodra een positieve beschikkin door de Commissie voor dicatiestellin (CVI) is afeeven, kunnen de ouders het kind aanmelden voor plaatsin op een school voor (voortezet) speciaal onderwijs of bij Auris Dienstverlenin voor ambulante beeleidin. Het aanmeldpunt stuurt daarvoor, wanneer de ouders toestemmin hebben eeven, het dossier door naar de betreffende locatie. De plaatsin/beeleidin wordt, afhankelijk van de specifieke situatie op een school of dienst, zo snel moelijk erealiseerd. Bij plaatsin op een school wordt na dossieranalyse in met de ouders een handelinsplan opesteld. Dit handelinsplan is afestemd op het roepsplan. Het kan ook zijn dat er ekozen wordt voor een observatie/beeleidinsperiode uitmondend in een handelinsplan. een aantal evallen zal aanvullende handelinserichte dianostiek noodzakelijk zijn om tot een handelinsplan te komen. Na plaatsin start de fase van handelinsplannin. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 18

19 3.3 Herindicatie Na het verstrijken van de eldiheidstermijn van de beschikkin heeft de leerlin een nieuwe beschikkin nodi om het recht op plaatsin/beeleidin te behouden. De school, dan wel de ambulant beeleider, waarschuwt de ouders tijdi dat het aanvraen van een herindicatie nodi is. Als de ouders besluiten opnieuw een indicatie aan te vraen biedt de school, dan wel de ambulant beeleider de ouders hierbij ondersteunin. Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 19

20 4. Van plaatsin naar handelen 4.1 Planmati en handelinsericht werken Om vanaf het moment van plaatsin oede leerlinzor te realiseren wordt planmati en handelinsericht onderzocht en ewerkt. Hiervoor zijn in ieder eval twee redenen aan te even. Ten eerste zijn er van leerlinen die eplaatst worden met een eldie beschikkin weini eevens bekend of aanzetten emaakt voor het ericht starten in de roep of voor ambulante beeleidin. Ten tweede past het planmatie karakter van handelinserichte dianostiek in de Auris filosofie, waarbij de kwaliteit van werken onder andere te maken heeft met het expliciteren en transparant maken van het werk. De term die ebruikt wordt voor de combinatie van handelinserichte dianostiek en methodisch handelen is: planmati en handelinsericht werken. Door het laten vervallen van het woord dianostiek wordt de schijn vermeden dat het alleen aat over het doen van onderzoek. De term planmati en handelinsericht werken impliceert de fase van dianostiek. Binnen Auris zijn we van menin dat de samenwerkin met ouders bijzondere aandacht verdient en dat bij het planmati werken er extra aandacht moet zijn voor de relatie handelinsplannin uitvoerin evaluatie en bijstellin. 4.2 Samenwerkin met ouders Planmati en handelinsericht werken impliceert samenwerkin tussen ouders, beeleiders en school vanaf het moment dat het traject start. De ouders denken mee en hebben, waar moelijk, vanaf het bein een actieve rol (bijvoorbeeld als hulpvraer, informatiebron, ervarinsdeskundie, medeonderzoeker, uitvoerder van het advies etc.). Adviezen kunnen zo beter worden afestemd op hun visie, omdat vanaf het bein bekend is wat ouders per se niet willen of juist wel willen. Ook beeleiders hebben vaak al een idee waar de oplossin zou kunnen lien en waar niet. Door veel aandacht te besteden aan de samenwerkin krijen ouders de kans om hun vraen en zoren al vanaf de start in te brenen. Wij nemen de ouders hierin serieus. Door oed naar hen te luisteren kunnen afstemminsproblemen worden vermeden. 4.3 Aandacht voor (onderzoek) plannin - uitvoerin - evaluatie en bijstellin Het onderzoek moet zo veel moelijk ericht zijn op de ondersteunin van de daelijkse praktijk. Dit eldt overiens voor alle onderzoek: psychodianostisch, loopedisch, audioloisch en het pedaoisch/didactisch onderzoek. Planmati en handelinsericht betekent volens een vast stappenplan werken, waarbij stappen worden enomen die ericht zijn op het willen weten om te veranderen, in plaats van om het willen weten om te weten. Het aat om de vraa waarom dit kind met deze moelijkheden en beperkinen uit dit ezin in deze school met deze beeleiders en met deze medeleerlinen de esinaleerde problemen heeft en hoe deze problemen kunnen worden opelost. De Commissie van Beeleidin heeft hierin een belanrijke rol. Essentieel is dat alle beeleiders van het kind met de ondersteunin van de Commissie van Beeleidin zicht krijen op hoe zij professioneel kunnen aan handelen met het kind (= handelinsericht). Wat een kind nodi heeft, wordt door de beeleiders vertaald in een passend aanbod. De insteek verandert van: Wat voor een kind is dit naar: Wat is het probleem dat ik bij dit kind aantref, ofwel: Wat is mijn hulpvraa en hoe kan ik het antwoord hierop toepassen in mijn handelen. Het expliciteren van het onderwijs en de beeleidin zijn essentiële onderdelen van de handelinsplannen. Het beeleiden van het kind ebeurt op basis van handelinsplannen op meerdere niveaus: Schoolniveau eerste instantie is er sprake van een handelinsplan op schoolniveau. Dit is het hart van het werken met de kinderen die onze doelroep vormen. We denken daarbij aan zaken als extra veel taalonderwijs, veel loopedie, het even van auditieve ondersteunin voorzien van visuele ondersteunin, etc. Groepsniveau tweede instantie is er het roepshandelinsplan. Dit heeft te maken met het feit dat het kind in zijn ontwikkelin aan een specifiek niveau toe is. Het is bijvoorbeeld toe aan het leren lezen. de roep is Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 20

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen IB netwerkbijeenkomst SWV Aan den IJssel, De Tuyter, Krimpen aan de IJssel 8 maart 2016 Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen Louise Biesmeijer & Margriet

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311

Arrangementen. November 2011 kenmerk: 13311 Licht arrangement Uitgangspunt van een licht arrangement is dat de leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma. De ontwikkeling en herstel van communicatieve functies staat centraal in de ondersteuning

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2017 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze of tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen.

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017

Aanmeldformulier zorgverzekering 2017 Aanmeldformulier zorverzekerin 2017 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Lifo vragenlijst organisatie kultuur

Lifo vragenlijst organisatie kultuur hj;hl,n; LIFO Lifo vraenlijst oranisatie kultuur BCon LIFO INTERNATIONAL, INC. Directors of Overseas LIFO Prorammes MATCH bv & K.A.T. bvba Kastanjelaan, 21 2242 Pulderbos Tél.: 03/ 658 98 70 Fax : 03/

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Zuid 219

Hoofdstuk 4 Zuid 219 Hoofdstuk 4 Zuid 219 563 Spoorzone Roosendaal interale ebiedsopaven verkennin VROM en Al ruim een decennium lan proberen de terreinen en de stad als eheel. betrokken publieke partijen de spoorzone van

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Auris Dr. M. Polanoschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 01JO OKE 13 SO Onderzoeksnummer : 259059 Datum onderzoek : 17 december 2013 Datum vaststelling : 17 februari 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG

Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG Schoolondersteuningsprofiel ZML TWOG 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel

Roggeweg 22 te Hengelo Ov. Karakteristieke, uiterst sfeervolle en geheel gemoderniseerde woning op royale kavel Roewe 22 te Henelo Ov Karakteristieke, uiterst sfeervolle en eheel emoderniseerde wonin op royale kavel Omevinskaart Roewe 22 te Henelo Ov De echte liefhebbers van jaren derti woninen met karakter weten

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleidin : Vestiinsmanaer Groothandel Crebonummer : 25137 Niveau : 4 Leerwe : bol Opleidinsduur : 3 jaar

Nadere informatie

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg

Ik ben aan. UItgave bij het 4e congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2014. Vrouwelijke leiders in de Zorg Ik ben aan UItave bij het 4e conres Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Speciale uitave 4e conres Oktober 2014 Vrouwelijke leiders in de Zor Vrouwelijke Leiders in de Zor 2014 Advertentie De vrouwelijke

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekkin en Medische handelinen op basisscholen Inleidin Leraren op school worden reelmati econfronteerd met leerlinen die klaen over pijn die meestal met eenvoudie middelen te verhelpen

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.

Gebruikershandleiding. UDSO GTR module. Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek. UDSO GTR module Datum: Versie: Juli 2010 1.0 Vlaar Techniek Klinkhamer 12 1671 NH Medemblik www.vlaartechniek.nl support@vlaartechniek.nl Hoewel bij deze uitave de uiterste zor is naestreefd, kan voor

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Eamen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensda 18 juni 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen; het eamen bestaat uit 16 vraen.

Nadere informatie

Het EINSTEIN -bestratingssystem

Het EINSTEIN -bestratingssystem Het EINSTEIN -bestratinssystem De creatieve bestratin met de intelliente voetechniek HET BELANG VAN DE VOEG IN DE BESTRATING Betonstenen zijn moderne, economische en extreem sterke bouwmaterialen en dankzij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013

Reglement Jaarprijs Goede Voeding 2013 Relement Jaarprijs Goede Voedin 2013 1 Beripsbepalin Product: een levensmiddel. Nominatie: een inzendin die prijswaardi is. Aanmoediin: een inzendin die niet prijswaardi is, maar wel een stimulans verdient.

Nadere informatie