Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!"

Transcriptie

1 Pedaoisch beleidsplan

2 Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz Beripsbepalin blz Alemene visie blz Kindbeeld blz Pedaoische visie blz Werkwijze astouderbureau blz Wet-en reelevin blz. 9 a. Eisen aan de astouder blz. 9 b. Maximum aantal kinderen per astouder blz. 10 c. Eisen aan de opvanlocatie blz. 10 d. Kinderopvantoesla blz Oudercommisie blz Klachtenrelement blz Gastoudermap blz Tot slot blz. 12 2

3 1. Voorwoord Gastouderbureau is een kleinschali astouderbureau, werkzaam in de emeente Sint-Michielsestel en omevin. Gastouderbureau is ontstaan uit de drive en de wil om eien ondernemer te zijn en de passie voor pedaoische kwaliteit, oede communicatie en een ezonde levensstijl. De combinatie van deze onderdelen maakt dat Gastouderbureau een totaalpakket aanbiedt wat aansluit bij het doel: for happy kids. Kinderen hebben het recht op leuke, verantwoorde, ondernemende en vrolijke astouderopvan en daar wil Gastouderbureau actief aan bijdraen. Gastouderopvan is een kleinschalie, flexibele, huiselijke, maar vooral ook professionele vorm van kinderopvan. Gastouderbureau heeft hierin een actieve bijdrae, zodat zij, samen met de ast- en vraaouders kan zoren voor een veilie en vertrouwde omevin voor de kinderen. In dit pedaoisch beleidsplan wordt allereerst omschreven hoe de astouder omaat met kinderen en hoe zij hen verzort. Naast het omschrijven van het pedaoische kader, wordt er aandacht besteedt aan de werkwijze en de praktische afspraken die hierbij horen. Tot slot is het belanrijk te vermelden dat het pedaoisch beleid een voortdurend proces van ontwikkelin en vernieuwin is. Gastouderbureau zal zich voortdurend blijven ontwikkelen en daarbij ten alle tijden het belan van de kinderen voorop zetten. Indien nodi zal het pedaoisch beleid dus aanepast kunnen worden. 2. Beripsbepalin Gastouderbureau: Gastouderopvan: Gastouder: Vraaouder: RIE: Een oranisatie die astouderopvan tot stand brent en beeleidt. Kleinschalie kinderopvan in een ezinssituatie door een ander dan de ouders/daelijkse verzorers van de kinderen. Een astouder is iemand die in huiselijke krin kinderen opvant. Deze opvan kan zowel plaats vinden in het huis van de astouder als in het huis van de vraaouder. Wanneer esproken wordt over zij, kan dit uiteraard ook hij zijn. Een ouder of verzorer die voor zijn of haar kinderen opvan door een astouder zoekt. Risico-inventarisatie veiliheid en ezondheid. Deze moet jaarlijks worden uitevoerd voor zowel het astouderbureau als voor iedere opvanlocatie. Hierbij wordt naeaan: Welke risico's de opvan van kinderen met zich mee brent. Welke voorzorsmaatreelen er enomen zijn om schade aan de ezondheid van de kinderen te voorkomen. Of er no meer maatreelen nodi zijn. 3

4 VOG: LRKP: Oudercommissie: Klachtenrelement: B 3. Alemene visie Verklarin Omtrent Gedra, is ook bekend als bewijs van oed edra. Met een VOG toont iemand aan dat hij een strafbare feiten heeft epleed. Het Landelijk Reister Kinderopvan en Peuterspeelzalen waarin elk astouderbureau en elke astouder ereistreerd moet worden. De oudercommissie brent advies uit over de kwaliteit van de opvan. Hierin staat omschreven hoe ouders een klacht in kunnen dienen. De visie voor Gastouderbureau is dat dit astouderbureau een actieve bijdrae levert aan de bemiddelin tussen astouders en vraaouders en daarbij extra activiteiten aanbiedt op het ebied van pedaoische kwaliteit, communicatie en een ezonde levensstijl. Bij pedaoische kwaliteit aat het om het coachen, adviseren en beeleiden van de astouders. Daarnaast behoort het uiteraard ook tot de moelijkheden om de vraaouders te coachen wanneer het aat om pedaoische vraen. Een oede communicatie is essentieel voor een oede samenwerkin. Hierbij aat het niet alleen om de samenwerkin tussen de volwassenen, maar zeker ook om de communicatie tussen de volwassenen en kinderen en tussen de kinderen onderlin, waar de astouder tijdens de opvan een voorbeeldrol in dient te nemen. Hierbij hoort ook de taalontwikkelin van de kinderen, waarbij de kinderen afhankelijk zijn van het voorbeeld en de beeleidin vanuit de omevin. Teenwoordi wordt er overal steeds meer aandacht besteedt aan het belan van een ezonde levensstijl. De volwassenen dienen hiervoor de voorwaarden te scheppen, zodat kinderen zelf ervaren wat hierbij hoort en wat niet. Het even van een juist voorbeeld is hierin essentieel. Samen met de astouder en de vraaouders bespreekt Gastouderbureau edurende de ehele periode van samenwerkin hoe er met deze onderdelen wordt omeaan tijdens de opvan en op welke manier er ondersteunin vanuit Gastouderbureau eeven kan worden. Juist dit maakt Gastouderbureau uniek ten opzichte van de andere bureaus. Het aat om een totaalpakket waarbij het belan van de kinderen ten alle tijden voorop staat. Gastouderbureau For happy kids aat voor actieve, blije en ezonde kids! Bovenstaande is ten alle tijden het belanrijkste uitanspunt, de ontwikkelin en het welbevinden van de kinderen kinderen staan centraal. De vraaouders even de zor van hun rootste bezit tijdelijk over aan de astouder. Voor hen een zeer dankbare en belanrijke taak om hier voor de kinderen iets moois van te maken. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie voor alle partijen is het bein van een actieve, blije en ezonde samenwerkin; For happy kids. 4

5 4. Kindbeeld Ieder kind wordt eboren als individu met een eien karakter. Het kind wil raa leren en leert in contact met de ander en de wereld om zich heen. Het kind ontwikkelt zichzelf als het in vrijheid ma onderzoeken en ontdekken. Elk kind ma dat op zijn eien manier doen.om zich te ontwikkelen tot een sociaal en zelfstandi mens heeft een kind beeleidin, vertrouwen en structuur nodi. Het kind eeft zelf aan waar het behoefte aan heeft. Doordat wij kinderen serieus nemen en in hun waarde laten, kunnen we oede relaties met hen opbouwen. In die context kan een kind roeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Het maakt dat een kind productiever en creatiever wordt en zich elukki zal voelen. 5. Pedaoische visie Gastouderbureau werkt vanuit de vier pedaoische basisdoelen, zoals die zijn opesteld door de eerste hooleraar kinderopvan in Nederland: Marianne Riksen- Walraven. Zij kwam tot de volende doelen als het aat om het (mede) opvoeden van kinderen: a. Het bieden van een evoel van emotionele veiliheid. Heeft het kind het naar zijn zin? Jone kinderen moeten zich veili en beschermd voelen. Als een kind zich onveili voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het evoel van veiliheid in de astouderopvan wordt bepaald door de astouder, de ruimte/omevin en het contact met andere kinderen. De astouder neemt de kinderen serieus door naar hen te luisteren en dit ook actief teru te koppelen. Een astouder zet niet alleen dat hij/zij een kind hoort, maar neemt hierop ook actie door vervolens samen met het kind verder te praten en samen te zoeken naar een oplossin/actie/activiteit etc. b. Geleenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: Heeft het kind wat zinnis eleerd? Het kind moet zelfstandiheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontplooien op de verschillende ontwikkelinsebieden: motorisch, conitief, emotioneel en sociaal. Het aanbod van de astouder is breed en uitebreid. Voor kinderen is het bijvoorbeeld niet alleen leuk om naar het bos te aan in de zomer wanneer het droo, warm en alles in bloei is, maar ook wanneer het stormt, reent of sneeuwt. Welke maatreelen kun je dan nemen, wat kunnen we meenemen, wie kunnen we meenemen etc.? Door kinderen zelf te laten meedenken en meepraten kan de astouder simpele activiteiten uitbreiden en in verschillende vormen teru laten komen. Niet alleen de interesse van de astouder wordt hierbij evold, het aat om de interesse en de leerieriheid van de kinderen; zelf laten ervaren dat het koud, nat of winderi is in het bos. 5

6 c. Geleenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: Heeft het kind met andere kinderen espeeld? Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om oed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die oed kunnen functioneren in de samenlevin. Gastouderopvan is een kleinschalie vorm van opvan. Soms bestaande uit 1 kind en 1 astouder, en soms bestaande uit 1 astouder en 6 kinderen uit verschillende ezinnen. In elke situatie is er sprake van een mini-samenlevin waarin bepaalde reels, ebruiken en ewoonten zijn. Voor kinderen een fijne manier om te wennen aan deze veilie mini-samenlevin, voordat ze leren te functioneren in de rote samenlevin. In afstemmin met de vraaouders wordt bepaald in welke mini-samenlevin de kinderen kunnen oefenen en op welke momenten deze uitebreid kan worden. De astouder praat ten alle tijden met de kinderen over wat er ebeurt in de minisamenlevin en eeft hierbij het oede voorbeeld hoe je elkaar kunt helpen. d. Kinderen eleenheid bieden om zich normen & waarden en de cultuur van een samenlevin eien te maken: Heeft het kind eleerd zich te edraen? De kinderen leren wat wel en niet ma. Er zijn veel oneschreven edrasreels: je ma een ander een pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de daelijkse oman met de kinderen probeert een astouder de kinderen dit bij te brenen. Kinderen kunnen kennis maken met renzen, normen en waarden, maar ook met omansvormen in onze samenlevin. Hierbij beint het weer met de minisamenlevin waarin de opvan plaats vindt. De vraaouders en astouder stellen samen, onder beeleidin van Gastouderbureau de huisreels op. Tijdens het opstellen van deze reels wordt ook epraat over wat de normen en waarden zijn binnen dit ezin. Voor het creëren van een veilie en doorlopende opvoedinslijn is het namelijk van belan dat de astouder en de vraaouders elkaars normen en waarden accepteren en het eens zijn over de normen en waarden die zij naar de kinderen toe overbrenen en de manier waarop zij dit doen. Naast bovenstaande basisdoelen, werken de astouders bij Gastouderbureau volens de theorie van Thomas Gordon. De Gordon- methode richt zich vooral op de communicatie met kinderen. De oman met kinderen is volens de principes van Gordon ebaseerd op een elijkwaardie relatie met kinderen. Daarnaast aat het ook uit van het principe dat kinderen oed kunnen aaneven wat ze willen, met of zonder woorden. In de opvoedin betekent dit dat de (mede-)opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Er wordt echt naar het kind eluisterd zonder eien interpretaties, het kind voelt zich berepen door de ander. In die context kan een kind roeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. Het maakt dat een kind productiever, creatiever wordt en zich elukkier zal voelen. 6

7 a. Actief luisteren Communicatie aat vaak mis, doordat volwassenen niet oed berijpen wat een kind wil. Als de astouder actief luistert (en kijkt) kan zij erachter komen waar het probleem lit. Ze probeert vervolens te verwoorden wat de behoefte, het probleem of het evoel van het kind is. Hierdoor voelt een kind zich berepen en eaccepteerd. Vervolens kan de astouder een oplossin voor het probleem suereren, of het kind helpen zelf een oplossin te zoeken. Door deze manier van communiceren toon je respect voor elkaar. Als kinderen zien dat de astouder rekenin met ze houdt, voelen ze zich serieus enomen en zijn ze eerder eneid om naar de astouder te luisteren. Ze niet: 'Ruim nu je speeloed op want we aan eten', maar 'Ik zie dat je no lekker aan het spelen bent. Kom je zo wel eten?' Ze niet: 'Niet aankomen', maar 'Ik snap dat je daar heel raa mee wilt spelen, maar dit is echt te evaarlijk voor je en daarom zet ik het nu we.' b. Ik-boodschappen even De communicatie tussen volwassenen en kinderen kan ook mis aan omdat de behoefte van de volwassenen niet duidelijk is voor het kind. Het edra van het kind botst met deze behoeftes. Om dit duidelijk te maken, kun je volens Gordon het beste ebruik maken van 'ik-boodschappen'. Daarmee druk je een neatieve stempel op het kind, maar houd je het probleem bij jezelf. Een ik-boodschap is bijvoorbeeld 'Ik voel me onpretti wanneer jij '. En niet: 'Jij doet '. Veel volwassenen zeen snel dinen als: 'Wat doe je vervelend, houd eens op met '. Hierdoor wijs je een kind af en kan het een neatief zelfbeeld krijen. Ze niet: 'Maak je alweer zo n rotzooi?', maar 'Ik vind het niet handi als je nu no de doos met leo omooit, want we aan zo eten'. En niet: 'Stop nu met dat ehamer', maar: 'Ik heb liever dat je erens anders aat hameren, want hier lit een baby te slapen'. c. De Geen-Verlies-Methode Als een volwassene en een kind een conflict met elkaar hebben, is de volwassene eneid zijn macht te ebruiken om zijn zin door te drijven. Met de Geen-Verlies- Methode, zoek je samen naar een oplossin. Een ezamenlijke oplossin wordt door kinderen sneller eaccepteerd. Deze methode houdt in dat de astouder samen met het kind bepaalt wat nu precies het conflict is, welke oplossinen er moelijk zijn. Om vervolens samen te beslissen wat de meest aanvaardbare oplossin is en hoe deze uitevoerd kan worden. Zeker met heel jone kinderen ben je eneid om als volwassene een oplossin voor een conflict aan te draen. Maar ook peuters zijn in staat om mee te denken over een oplossin. De astouder kan een kind wat suesties even. d. Zelf laten oplossen Als je kinderen wilt opvoeden tot zelfstandie wezens, stel ze dan in staat zelf oplossinen te zoeken voor problemen en bij conflicten. De astouder rijpt bij conflicten tussen kinderen niet meteen in, maar kijkt of ze er samen uit komen. Lukt dat niet, dan verwoordt de astouder hun probleem en vraat hoe ze het aan oplossen. Vaak kunnen ze zelf wel bedenken dat bijvoorbeeld eerst de één en dan de ander op het fietsje ma. Lukt dat niet, dan eeft de astouder ze wat suesties om het conflict op te lossen. 7

8 6. Werkwijze astouderbureau Kennismakin Een vraaouder kan zich op verschillende manier aanmelden bij Gastouderbureau. Dit kan ofwel telefonisch, persoonlijk of via de mail/website. Na inschrijvin volt er allerleerst een kennismakinsesprek waarbij vraen beantwoord kunnen worden en Gastouderbureau een oed beeld heeft van de wensen van de ouder. Andersom is het belanrijk dat de vraaouders na dit kennismakinseprek weten waar Gastouderbureau voor staat en hoe de werkwijze is. Gastouderbureau aat vervolens op zoek naar een eschikte astouder, waarna een kennismakin zal volen tussen de drie partijen. Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat een astouder zich aanmeldt bij Gastouderbureau. Ook dan zal er een kennismakin plaatsvinden, waarna Gastouderbureau op zoek aat naar een eschikte vraaouder. Wanneer de drie partijen met elkaar een samenwerkin aan willen aan, zal er een koppelinsesprek epland worden en zal Gastouderbureau zor draen voor het opstellen van de contracten. Tijdens dit koppelinsesprek zullen alle praktische zaken besproken worden. Hierbij aat het om een stukje wet- en reelevin (zie hoofdstuk 7), het bespreken en opstellen van de huisreels en het doornemen en ondertekenen van het contract. Gastouderbureau zal voor alle partijen een astoudermap opstellen (hoofdstuk 10), zodat alle documenten bij elkaar bewaard kunnen worden. Periode van samenwerkin Wanneer de contracten etekend zijn en de afspraken voor iedereen helder zijn, kan de opvan beinnen. Na de eerste wenperiode volt er een evaluatiemoment waarbij alle partijen aanwezi zijn. De lente van de wenperiode is afhankelijk van de wensen van de ast-en vraaouders. Hier zijn tijdens het koppelinsesprek afspraken over emaakt. Gastouderbureau heeft bepaalde aandachtspunten waar edurende de ehele samenwerkinsperiode aandacht aan wordt besteed. Dit is besproken tijdens het koppelinsesprek en afhankelijk van de behoefte en de leeftijd van de kinderen kan bepaald worden aan welke activiteiten de kinderen deel kunnen nemen. Ook zullen er edurende het jaar activiteiten eoraniseerd worden voor de vraaen astouders, waarbij uiteraard de deelname vrijwilli is. Standaard is een jaarlijkse evaluatie van de opvan en een jaarlijkse inspectie op de opvanlocatie met daarbij het doornemen en invullen van een risico-inventarisatie. Daarnaast is Gastouderbureau van menin dat buiten deze standaard evaluatie extra beeleidin kan bijdraen aan een betere kwaliteit van de opvan, wat ten alle tijden ten oede komt aan het doel: actieve, blije en ezonde kids! Gastouderbureau zal daarom meerdere contact momenten hebben buiten boven enoemde jaarlijkse verplichte controles. Bij vakantie of ziekte van de astouder kan Gastouderbureau proberen een vervanende astouder te verzoren. Hiervoor kunnen een aranties worden eeven. 8

9 Einde van de samenwerkin Wanneer de samenwerkin, om wat voor reden dan ook, stopt, zal er een exitesprek plaatsvinden. Hierin zal besproken worden hoe de samenwerkin is verlopen. Belanrijk hierbij is niet alleen te bespreken wat er oed is eaan, maar daarnaast is het zeker net zo belanrijk om aandacht te besteden aan de eventuele verbeterpunten voor een volende samenwerkin, wellicht met andere partijen. Tijdens dit esprek zullen alle partijen aan het woord komen, zodat de samenwerkin op een zo oed moelijke manier afesloten kan worden. 7. Wet- en Reelevin Gastouderopvan is een vorm van kinderopvan waarbij een ereistreerde astouder voor de kinderen van de vraaouders zort. De opvan kan zowel bij de vraaouders thuis als bij de astouder thuis plaats vinden. Vraaouders kunnen ebruik maken van astouderopvan totdat hun kind naar de middelbare school aat. Uiteraard zijn hier reels aan verbonden. Gastouderbureau voldoet aan alle eisen uit de Wet Kinderopvan. Daarnaast voldoen ook alle astouders die voor astouderbureau werken aan deze eisen. Hierbij aat het om de volende onderdelen. a. Eisen aan de astouder De astouder: Is 18 jaar of ouder. Spreekt Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal tijdens de opvan. Overhandit voordat de samenwerkin beint een Verklarin Omtrent het Gedra (VOG) aan Gastouderbureau. Overhandit aan Gastouderbureau voordat de samenwerkin beint een VOG van de huisenoten van 18 jaar en ouder, indien de opvan bij de astouder thuis plaats vindt. Voldoet aan de eisen voor veiliheid (continue screenin). Is ineschreven bij het Landelijke Reister Kinderopvan (LRKP). Heeft een diploma of certificaat voor astouderopvan. Heeft een EHBO diploma en volt hiervoor de periodieke herhalin. Heeft een kind dat onder toezicht staat. Bijvoorbeeld bij een Bureau Jeudzor. Is telefonisch bereikbaar tijdens de opvan. Is bekend met de inhoud van het pedaoisch beleidsplan van Gastouderbureau en handelt er naar. Kent de risico-inventarisatie veiliheid en ezondheid en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandelin en handelt er naar. Is bereid vertrouwelijk om te aan met privacyevoelie eevens. Staat open voor en respecteert andere ewoontes, culturen, leefwijzen en opvoedinsideee n. 9

10 Is bij autoebruik in het bezit van een eldie auto-inzittenden verzekerin. Staat open voor een samenwerkin en beeleidin met Gastouderbureau waarbij er aandacht wordt besteed aan pedaoische kwaliteit, communicatie en een ezonde levensstijl. Houdt zich aan de richtlijnen van Gastouderbureau. Heeft een ezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op een actieve, enthousiaste en verantwoorde opvan. b. Maximum aantal kinderen per astouder Hoeveel kinderen astouders op hun eien woonadres moen opvanen, hant af van de leeftijd van de kinderen. Een astouder ma maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvanen waarvan: maximaal 5 kinderen tot 4 jaar. maximaal 4 kinderen tot 2 jaar. maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eien kinderen (tot 10 jaar) van de astouder. Vriendjes of vriendinnetjes van de kinderen die tijdens de opvan aanwezi zijn, tellen hierbij ook mee. c. Eisen aan de opvanlocatie Voor de locatie waar de astouder kinderen opvant, elden inrichtinseisen: Voor kinderen tot 1,5 jaar dient er een aparte slaapruimte te zijn. Er moeten voldoende speelmoelijkheden zijn. Het speeloed dient evarieerd en uitdaend te zijn, afestemd op de leeftijd van de kinderen. Voor de kinderen is het belanrijk dat het materiaal het sociale, conitieve, motorische en creatieve spel van de kinderen stimuleert. De wonin dient ten alle tijden rookvrij te zijn. De wonin dient voorzien te zijn van oed functionerende rookmelders. Bij opvan van 4 op meer kinderen dient een achterwacht te zijn, voor noodevallen. o Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvantijden en kan binnen vijftien minuten aanwezi zijn op de opvanlocatie. o De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn. o Deze achterwacht heeft een diploma of VOG nodi. o De astouder moet bij de inspectie kunnen aantonen wie de achterwacht is. o Er kunnen ook meerdere personen als achterwacht aanewezen worden. Voor allen eldt dat ze telefonisch bereikbaar zijn en binnen vijftien minuten aanwezi kunnen zijn. De astouder ma op meerdere locaties kinderen opvanen. Een astouder ma ook kinderen van meerdere ouders opvanen op 1 adres. De astouder vult samen met Gastouderbureau een risicoanalyse veiliheid en ezondheid in en maakt een plan van aanpak om eventuele risico s te verkleinen. Dit ebeurt eéń keer per jaar op de opvanlocatie. 10

11 d. Kinderopvantoesla De vraaouders die zijn aanesloten bij Gastouderbureau komen in aanmerkin voor kinderopvantoesla. Gastouderbureau is een erkend bureau en ineschreven in het Landelijk Reister Kinderopvan en Peuterspeelzalen (LRKP). Het maximum bedra waarover vraaouders kinderopvantoesla kunnen ontvanen is 5,48 per kind per uur. 8. Oudercommissie De oudercommissie van Gastouderbureau zal bestaan uit een aantal vraaouders die een contract hebben afesloten met een astouder, waarbij Gastouderbureau de bemiddelaar is. Zij behartien de belanen van alle ouders van de kinderen die aanesloten zijn bij Gastouderbureau. De belanrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de astouderopvan te bewaken en te bevorderen door evraad en onevraad advies uit te brenen aan Gastouderbureau. Hiervoor zijn adviesrechten vasteled in de Wet kinderopvan en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Om dit oed te oraniseren heeft Gastouderbureau een oudercommissie beleid. Dit beleid voldoet aan aan alle eisen van de Wet kinderopvan. Hierin staat omschreven: Wat de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn. Uit hoeveel leden de oudercommissie bestaat. Op welke manier de oudercommissieleden ekozen worden. Wat de zittinsduur van de leden is. Als Gastouderbureau dit beleid wil wijzien, moet hiervoor toestemmin worden evraad aan de oudercommissie. 9. Klachten relement Gastouderbureau heeft zich aanesloten bij de stichtin Klachtencommissie Kinderopvan (skk). Dit is een onafhankelijke instellin, die vraen en klachten aanhoort, advies eeft en duidelijk maakt welke stappen enomen kunnen worden. Een klacht van ouders wordt behandeld door een klachtencommissie van 3 deskundien met ondersteunin van een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de herkomst van de klacht en de inhoud wordt een commissie samenesteld. 11

12 10. Gastoudermap Zoals aaneeven in hoofdstuk 6, zal Gastouderbureau na het ondertekenen van het contract een astoudermap overhandien, waarin alle benodide documenten, relementen en afspraken zitten. Op deze manier zit alles netjes bij elkaar en is het overzichtelijk voor de GGD wanneer zij naar de opvanlocatie komen voor een inspectie. Wat in ieder eval in de map zal zitten, zijn de contracten, persoonlijke eevens, diploma s, het pedaoische beleidsplan, een overzicht van alle afspraken die er emaakt zijn, een aantal standaard formulieren en belanrijke alemene informatie. Gastouderbureau staat voor kwaliteit en houdt zich aan alle eisen uit de Wet Kinderopvan. Dit wordt ook van de astouders verwacht. Hierbij hoort een overzichtelijke en volledi bijewerkte administratie. De astouder is verantwoordelijk voor de aanweziheid en juiste inhoud van deze map tijdens de opvan. 11. Tot slot Mocht u naar aanleidin van dit pedaoisch beleidsplan no vraen of opmerkinen hebben, dan staat Gastouderbureau klaar om u persoonlijk te woord te staan. 12

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bij Monique 1 Voorwoord Hoe werken wij? Via de website van gastouderbureau Bij Monique kunnen zowel ouders als gastouders zich kosteloos inschrijven. Of een ouder

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat 100 6531GN NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie: 04-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogische basisdoelen. In de gastouderopvang

Pedagogische basisdoelen. In de gastouderopvang Pedagogische basisdoelen In de gastouderopvang Pedagogische basisdoelen Ieder gastouderbureau heeft een pedagogisch beleidsplan Dat is gebaseerd op 4 basisdoelen die zijn geformuleerd door Riksen Walraven

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Mamaloetje

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Mamaloetje Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Mamaloetje 1 Voorwoord In de beginjaren 60 is er een meisje geboren. Haar ouders noemden haar Esther. De ouders werkten allebei full time (bijzonder voor die tijd)

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD

Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD Inspectierapport Gastouderbureau De Regenboog (GOB) Burgemeester Geradtslaan 15c 6641ZR BEUNINGEN GLD Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: BEUNINGEN Datum inspectie:

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Inspectierapport Rijneveen-Sloof (VGO) Paletsingel JC Zoetermeer Registratienummer

Inspectierapport Rijneveen-Sloof (VGO) Paletsingel JC Zoetermeer Registratienummer Inspectierapport Rijneveen-Sloof (VGO) Paletsingel 153 2718JC Zoetermeer Registratienummer 165536056 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 04-04-2017 Type

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat HA Meppel

Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat HA Meppel Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat 9 7944HA Meppel Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 30-03-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte 13 7921RV Zuidwolde Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 02-11-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status: Definitief

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg 117 9753JR Haren Gn Registratienummer 211984012 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 13-06-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger 35 9732BV GRONINGEN Registratienummer 290635214 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Sector Preventie, Advies & Crisis

Sector Preventie, Advies & Crisis Sector Preventie, Advies & Crisis Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Mevr. J. Wenning Pegasusstraat 41 1973VS IJmuiden Datum Ons kenmerk Opgesteld door Doorkiesnummer E-mailadres Betreft Kopie

Nadere informatie

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop Welkom Boek Deel 2; Pedagogisch beleid Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat 22 8421 PE Oldeberkoop www.gastouder-friesland.nl info@welkomkindfriesland.nl 0516-850338 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer]

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Toezichthouder: [naam GGD] In opdracht van gemeente: [naam gemeente] Datum inspectiebezoek: Type onderzoek:

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid GOB 'Kop van Noord-Holland' Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2

Pedagogisch beleid GOB 'Kop van Noord-Holland' Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2 Pedagogisch beleid Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2 Pedagogisch beleid gastouderopvang Gastouderbureau 'Kop van Noord-Holland' bestaat sinds 1995 en is onderdeel van Stichting

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Inspectierapport Bervoets (VGO) Hekelingenstraat BK Zoetermeer Registratienummer

Inspectierapport Bervoets (VGO) Hekelingenstraat BK Zoetermeer Registratienummer Inspectierapport Bervoets (VGO) Hekelingenstraat 48 2729BK Zoetermeer Registratienummer 644632902 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 23-03-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kariman (VGO) Akkerdreef XN Zoetermeer Registratienummer

Inspectierapport Kariman (VGO) Akkerdreef XN Zoetermeer Registratienummer Inspectierapport Kariman (VGO) Akkerdreef 224 2723XN Zoetermeer Registratienummer 469444332 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 20-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden HG ASSEN Registratienummer:

Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden HG ASSEN Registratienummer: Inspectierapport Hof (VGO) de Wouden 165 9405HG ASSEN Registratienummer: 495509747 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: ASSEN Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 06-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2014

Nieuwsbrief juni 2014 Nieuwsbrief juni 2014 Gastouder aan huis bij de ouder(s), Het is mogelijk dat u op enig moment een bericht leest over het onderzoek door de commissie Kalsbeek over Dienstverlening aan huis. Hierin wordt

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Pippi Langkous De werkwijze Kinderopvang Pippi Langkous is een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin

Nadere informatie

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans 4 7961GD Ruinerwold Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof AA Hoogeveen

Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof AA Hoogeveen Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof 66 7908AA Hoogeveen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Inspectierapport Henskens (VGO) Titus Brandsmahove TG ZOETERMEER Registratienummer

Inspectierapport Henskens (VGO) Titus Brandsmahove TG ZOETERMEER Registratienummer Inspectierapport Henskens (VGO) Titus Brandsmahove 52 2717TG ZOETERMEER Registratienummer 162801233 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 06-06-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport Kimmel (VGO) Beeckestijn 12 1187 GN Amstelveen Registratienummer: 755527112 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 15-11-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

De béste Gastouder voor uw kind!

De béste Gastouder voor uw kind! De béste Gastouder voor uw kind! 1. Praktische zaken Bent u op zoek naar een gastouder voor de opvang van uw kind? Deze brochure helpt u om beter zicht te krijgen op wat u van het gastouderbureau kunt

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Wat houdt het werken als gastouder in?

Wat houdt het werken als gastouder in? ! j i r V t s Ga gastouderb ureau Wat houdt het werken als gastouder in? Beste Gastouder, Welkom bij GastVrij! Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in gastouderschap. Volgens mij het mooiste beroep van

Nadere informatie

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Gastouder: de heer/mevrouw [naam] Opvangadres: [opvangadres, postcode plaats] Aangesloten bij gastouderbureau: [naam] [naam],

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie