Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel"

Transcriptie

1 Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel

2 Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin Onderwijs Ondersteunin Beleid Oranisatie Resultaten 4 Ondersteuninsdeskundiheid in de school 5 Ondersteuninsvoorzieninen 6 Voorzieninen in de fysieke omevin 7 Samenwerkende ketenpartners Deel II Analyse en beleid 1 Basisondersteunin 2 Ondersteuninsdeskundiheid (intern en extern) 3 Ondersteuninsvoorzieninen 4 Voorzieninen in de fysieke omevin 5 Samenwerkende partners 6 Overi Deel III Vaststellin en Ondertekenin Het team De Fakkel Ondersteuninsplan De Fakkel januari

3 Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Met dit schoolondersteuninsprofiel willen wij in beeld brenen welke (extra) ondersteunin wij onze leerlinen bieden. Ook even wij aan welke stappen wij aan zetten om de ondersteunin op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de moelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samenesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastesteld. Het schoolondersteuninsprofiel maakt deel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de moelijkheden van onze ondersteunin eïnformeerd in de schoolids en tijdens de esprekken die de school met hen voert. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en etoetst. Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van onze school De Fakkel is een school voor speciaal onderwijs cluster 4 voor leerlinen die in het reuliere onderwijs niet optimaal opevanen kunnen worden. De school richt zich op kinderen van 4 tot oneveer 13 jaar met expliciete sociale en/of emotionele problemen. Bij de leerlinen van De Fakkel is sprake van psychiatrische- of edrasproblematiek zoals: autisme spectrum stoornissen, aandachtstekortstoornissen (ADHD), (oppositionele) edrasstoornissen, depressieve stoornissen, anststoornissen, relationele problemen, problemen door misbruik of verwaarlozin en andere stoornissen. Deze problematiek kenmerkt zich daarbij met name door de ernst ervan en doordat deze zich in alle leefsituaties (thuis, op school en met anderen) van het kind voordoet. Deze problematieken kunnen versterkt worden door expliciete leerproblemen (zoals reken- en taalstoornissen, problemen in de informatieverwerkin) ontwikkelinsachterstanden en lichamelijke problemen. Grondsla van De Fakkel De Fakkel aat uit van de elijkwaardie betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke strominen voor het onderwijs. De normen- en waardenoverdracht is zodani dat de leerlin een eien levensbeschouwin kan opbouwen en van daaruit een inbren kan hebben. Acceptatie, respect en berip voor de levens- en maatschappijbeschouwin van anderen is daarbij uitanspunt. De oranisatie De Fakkel is een van de scholen van Stichtin Het Driespan die een van de 11 werkstichtinen is van de Koraalroep. De Alemene Directie voor beide onderwijsstichtinen wordt evormd door de heer Stan Hofkes. De alehele leidin in de school ebeurt door de teamleider die in zijn beeleidinstaken ondersteund wordt door intern beeleiders. De reiodirecteur is verantwoordelijk voor de school. Ondersteuninsplan De Fakkel januari

4 Voor welke leerlinen is de school bedoeld De Fakkel biedt especialiseerde onderwijszor aan leerlinen in de leeftijd van 4 tot oneveer 13 jaar met een onderwijsbeperkin in combinatie met expliciete sociaal en/of sociale problematiek. Het didactisch aanbod richt zich op leerlinen die functioneren tussen hoo en moeilijk lerend niveau. De Fakkel haalt het maximale uit de leerlinen in een pedaoisch klimaat waarin welbevinden centraal staat. Dit ebeurt in nauwe samenwerkin met ouder(s)/verzorer(s) en zorinstellinen. De visie van De Fakkel De Fakkel wil een (kind-)vriendelijk, open, estructureerd en rusti klimaat creëren waarin leerlinen, ouders en medewerkers zich veili voelen. De leeromevin wordt uitnodiend inericht, zodat iedereen kan leren en werken en zichzelf kan ontwikkelen. Het onderwijsaanbod richt zich zowel op de stimulerin van de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkelin en wordt zo optimaal moelijk afestemd op de moelijkheden en behoeften van de leerlin. Er wordt uiteaan van de competenties en talenten van de leerlin. Het team accepteert de leerlin met zijn sterke en zwakke kanten, toont berip en respect. Het team biedt optimale ontwikkelinskansen door een individueel erichte aanpak inebed in roepsprocessen. Het edifferentieerde onderwijsaanbod haalt het maximale uit de leerlinen en leert hen zo zelfstandi moelijk te functioneren. In de beeleidin werkt De Fakkel multidisciplinair. Goede samenwerkin met de ouder(s)/verzorer(s) en indien van toepassin zorinstellin is noodzakelijk om het kind zich op school en thuis oed te laten ontwikkelen. Het onderwijsaanbod van cluster 4 school De Fakkel Het onderwijsaanbod richt zich op leerlinen in de basisschoolleeftijd. Het didactisch aanbod over de scholen richt zich op een uitstroombestemmin van PRO tot en met VWO. Voor de leerlinen in de school eldt dat de leerlin meer ebaat is bij het speciaal onderwijs op een cluster 4- school dan van een andere reuliere of speciale school. In de analyse van de ontwikkelinen binnen de leerlinenpopulatie van de SO-scholen tekent zich af dat de vraastellintypen van de leerlinen weliswaar in verschillende cateorieën onder te verdelen zijn zoals autisme, hechtinsstoornissen of internaliserende en externaliserende problematiek, maar dat de hulpvraa in hoofdlijn verelijkbaar is. Samenvoein van de verschillende vraastellintypen is ook weer niet altijd moelijk. Door mis-match kunnen de onveiliheidsevoelens en edrasproblemen juist verroten. Over het alemeen eldt voor onze leerlinen dat zij zonder de orthopedaoische aanpak en het specifieke schoolklimaat externaliserende edrasproblemen en actin out-edra laten zien. Basiszorprofiel SO4 Het onderwijsaanbod in het basiszorprofiel richt zich op leerlinen 13 jaar die didactisch ezien tussen benedenemiddeld en hoobeaafd niveau functioneren. Het aanbod kenmerkt zich door een duidelijke structurerin en voorspelbaarheid, vormeeven in routines. De leerlin ontwikkelt zich met de roep als referentiekader. De beeleidin van de individuele leerlin is inebed in roepsprocessen. Empathie en de roep als medium spelen hier belanrijke rollen. Interactie tussen leerlinen wordt inezet om leerlinen te stimuleren in hun sociaal-emotionele en didactische ontwikkelin. Groepsdynamische processen zijn ekaderd en waar nodi ineperkt Ondersteuninsplan De Fakkel januari

5 om een voldoende veili klimaat te waarboren. De leeromevin is enerzijds prikkeleleid, voorspelbaar en estructureerd, maar anderzijds eeft het de leerlin de ruimte. In de sociale vaardiheidslessen wordt ewerkt aan sociale flexibiliteit middels het leren omaan met jezelf en bevorderen van inlevinsvermoen, sociaal initiatief en autonomie. De ondersteunin in het basiszorprofiel draat bij aan het voorkomen van actin out-edra. Afhankelijk van de specifieke hulpvraa van de leerlinen kan de pedaoische benaderin meer eïndividualiseerd worden waarbij er minder beroep edaan wordt op sociale interacties en perspectiefname. Sociale situaties worden desewenst meer beeleid en zo nodi inekaderd. De beeleidin van de sociale en emotionele ontwikkelin van de leerlin wordt individueel edifferentieerd en is één-op-één aansluitend bij diens behoeften. Het taalebruik van de medewerker is eenduidi en enkelvoudi. Het onderwijsaanbod voor een leerlin is in eerste instantie het basiszorprofiel-so4 van de school die het meest thuisnabij is, tenzij de plaatsin in deze roepen voor de leerlin of diens medeleerlinen contra-eïndiceerd is en er een meer toeespitste aanpak nodi is in een specifieker ondersteuninsprofiel. Specifieke ondersteuninsprofielen Indien het basiszorprofiel ontoereikend is om antwoord te even op de hulpvraa van een leerlin kan er een beroep edaan worden op de meer specifieke aanpak en leeromevin van de SO4-school met een specifiek ondersteuninsprofiel. Een van de ondersteuninsprofielen onderscheidt zich door specifieker orthopedaoisch handelen (ILO). Op didactisch niveau is er een apart ondersteuninsprofiel voor leerlinen die functioneren op MLK-niveau. Daarnaast differentieert De Fakkel in haar ondersteuninsprofiel door de intersectorale samenwerkin met haar zorpartners waar op locatie ewerkt wordt volens het concept één kind, één plan. De Fakkel werkt daar in nauw samen met het Multidisciplinair Kinder Daverblijf De Steel (Juzt) en de Kinder en Jeudpsychiatrische Dabehandelin De Markkant (GGZ- WNB). De leerlinen die daar behandeld worden krijen onderwijs aaneboden van De Fakkel en zijn ineschreven op basis van de reelin Residentiële Plaatsin. De behandeltermijnen in de zorinstellinen zijn inekort waardoor de periode voor het bestendien en boren van de behaalde doelen door de behandelin vaak onvoldoende is. Voor de SO-scholen lit de opdracht om aansluitend op de afrondin van de behandelin een postklinische periode in de schoolplaatsin in te plannen zodat behaalde winst in het functioneren van het kind ebord kan worden. Na deze periode blijft deze leerlin op deze school tenzij dat contra- eïndiceerd is of dat om oranisatorische redenen (bijv. wachtlijsten) niet kan. Ondersteuninsprofiel Inperkende Leer Omevin (ILO) Dit onderwijsaanbod onderscheidt zich van het basiszorprofiel door inperkin en berenzin van edra met een expliciete structuur en conditionerin, veelal ondersteund door een beloninssysteem. De leeromevin is prikkeleleid, rusti en voorspelbaar. Er is specifieke aandacht voor aanleren van sociale vaardiheden, omansvormen, emotiekennis en impulsbeheersin. De aanpak is berenzend en soms inperkend om de leerlin rust, veiliheid en vertrouwen te even waardoor deze zich kan ontwikkelen. In deze leeromevin passen Ondersteuninsplan De Fakkel januari

6 leerlinen met vooral externaliserende edrasproblemen waarbij edacht kan worden aan edrasstoornissen zoals oppositionele edrasproblemen en opstandi edra. Ondersteuninsprofiel Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) De moeilijk lerende kinderen waar de Fakkel zich op richt hebben een IQ tussen de 70 en 85 of zijn leerlinen die op dat niveau functioneren. Didactisch ezien betreft het leerlinen die aan het eind van de basisschoolleeftijd een uitstroomniveau hebben van eind roep 5 en 6 dat leidt tot een uitstroombestemmin PRO 1, 2 en VMBO-BBL. De combinatie van de edrasproblematiek en het lae conitieve niveau maakt dat zij een eien toeespitste leeromevin nodi hebben die eenvoudi en expliciet estructureerd is en die teelijkertijd de nodie flexibiliteit heeft om de (soms disharmonische) talenten van de leerlinen de ruimte te kunnen even zich te ontwikkelen. 2 Kenetallen Aantal leerlinen Aantal leerlinen op basis van residentiële plaatsin RP Aanmeldinen bovenschools Zor- en Advies Team,ZAT Aanmeldinen binnenschools ondersteuninsteams Dyslexieverklarinen Dyscalculieverklarinen Vaststellinen hoobeaafdheid Leerlinen met ontwikkelinsperspectief allen allen allen Ambulant beeleide kinderen De kwaliteit van onze basisondersteunin Daelijks even onze leraren onderwijs aan onze leerlinen. Daarbij houden wij rekenin met de onderwijsbehoeften van onze leerlinen en bieden waar nodi extra ondersteunin. De basisondersteunin in onze SO-school beantwoordt aan de kwaliteitsnormen zoals beschreven in de wet Kwaliteit (Voorezet) Speciaal Onderwijs en sluit oed aan op de basiszor en de breedtezor van de reuliere school. De basisondersteunin bestaat uit de onderstaande vijf domeinen met een aantal ijkpunten die hierna beschreven worden. 1. Onderwijs a. de leerlinen ontwikkelen zich in een veilie omevin b. de school heeft continu zicht op de ontwikkelin van leerlinen c. het personeel werkt opbrenst- handelinsericht aan het realiseren van de ontwikkelinsperspectieven van de leerlinen d. het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken e. het personeel werkt continu aan hun handelinsbekwaamheid en competenties Ondersteuninsplan De Fakkel januari

7 2. Beeleidin a. voor alle leerlinen is een ambitieus ontwikkelinsperspectief vastesteld b. de school draat leerlinen zorvuldi over naar andere scholen c. Ouders en leerlinen zijn betrokken bij de school en de ondersteunin 3. Beleid a. de school voert een helder beleid op het terrein van de leerlinzor b. de school heeft haar onderwijszorprofiel vastesteld c. de school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlinzor en past het beleid zo nodi aan. 4. Oranisatie a. de school heeft een effectieve interne zorstructuur b. de school heeft een effectieve Commissie voor de Beeleidin 5. Resultaten a. resultaten Ondersteuninsplan De Fakkel januari

8 Zelfevaluatie SO-4 basisondersteunin Hieronder is het eien oordeel over de kwaliteit van de basisondersteunin en eventuele plannen om deze te verbeteren. Betekenis scores: O = onvoldoende Z = zwak V = voldoende G = oed Plan = Wij hebben in onze plannin activiteiten openomen om de kwaliteit te verbeteren. Domein: Onderwijs Pedaoisch klimaat score plan De leraren zoren voor een veili klimaat in de school De school voert een actief veiliheidsbeleid. Afstemmin score plan De leraren stemmen de leerstof en de materialen af op de verschillen tussen de leerlinen De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen de leerlinen De leraren stemmen instructie en verwerkin af op de verschillen tussen de leerlinen De leraren werken met dooraande leerlijnen Opbrenstericht werken score plan De school heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten De school ebruikt een samenhanend leerlinvolsysteem De school analyseert systematisch de resultaten van haar leerlinen De leraren even effectieve instructie Handelinsericht en planmati werken score plan Voor iedere leerlin is het ontwikkelinsperspectief beschreven met daarin de uitstroombestemmin, het uitstroomniveau en de leerroute De leraren aan met leerlinen de moelijkheden en ondersteuninsbehoeften na De leraren sinaleren vroetijdi welke leerlinen ondersteunin nodi hebben. De leraren stellen op basis van alle eevens roepsplannen op. De leraren voeren de roepsplannen systematisch uit. Groepsplannen worden aanepast o.b.v. toetseevens, observaties, evaluaties Deskundiheid score plan De leraren zijn pedaoisch competent in het realiseren van passend onderwijs Ondersteuninsplan De Fakkel januari

9 De leraren zijn didactisch competent in het realiseren van passend onderwijs De leraren zijn oranisatorisch competent in het realiseren van passend onderwijs De leraren werken continu aan het verroten van deskundiheid Ondersteuninsplan De Fakkel januari

10 Domein: Ondersteunin Lichte ondersteunin score plan De school voert een dyslexiebeleid De school voert een dyscalculie beleid v X De school voert een beleid op het ebied van het omaan met edrasproblemen De school heeft protocollen en procedures voor medische handelinen nvt Ontwikkelinsperspectieven (OPP) score plan De OPP-en zijn inericht volens een vaste structuur en procedure De OPP-en van de school zijn actueel en concreet en volledi Overdracht score plan De school oraniseert warme overdracht van voorschool/vorie school naar eien school De school oraniseert warme overdracht binnen de school tussen leerjaren De school zort voor warme overdracht van eien school naar de volende school. Ouders score plan De school ebruikt de ervarinsdeskundiheid van ouders De school informeert ouders over de ontwikkelin van hun kind De school betrekt de ouders bij het opstellen/evalueren van het OPP voor hun kind De school betrekt ouders bij de warme overdracht Domein: Beleid Beleid Leerlinenzor score plan De school heeft een duidelijke visie op de ondersteunin van leerlinen De interne ondersteuninsprocedures zijn vasteled De school zet ondersteuninsmiddelen ericht in. Evaluatie leerlinenzor score plan De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteunin van leerlinen De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteunin in de roepen De school aat jaarlijks na of de ondersteuninsmiddelen oed zijn inezet Domein: Oranisatie Oranisatie van de ondersteunin score plan De interne beeleidin is oed toeerust Ondersteuninsplan De Fakkel januari

11 De school heeft de taken op het ebied van ondersteunin duidelijk beled De ondersteunin in de school is oed eoraniseerd in de praktijk Ondersteuninsteams score plan De taken van de Commissie voor de Beeleidin zijn duidelijk Het ondersteuninsteam bereidt de verwijzin naar een andere school voor Het ondersteuninsteam oraniseert snelle ondersteunin in de school De school informeert ouders over de ondersteuninsmoelijkheden Ondersteuninsplan De Fakkel januari

12 Domein: Resultaten Resultaten score plan De resultaten lien op of boven het niveau van verelijkbare scholen Onbekend De school formuleert ambitieuze doelen in de OPP-en en bereikt deze. De school verantwoordt de bereikte resultaten 4 Ondersteuninsdeskundiheid in de school Het aat hier om de deskundiheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlinen en ouders. Ondersteuninsdeskundiheid van buiten volt bij het volende onderdeel. De mate van deskundiheid wordt bepaald door opleidin of ervarin of een combinatie in de afwein die De Fakkel zelf maakt. Hieronder is het eien oordeel over de aanweziheid en de kwaliteit van de ondersteuninsdeskundiheid en eventuele plannen om deze te verbeteren. Betekenis scores: Niet = wij hebben deze deskundiheid niet 1 = wij hebben deze deskundiheid, maar functioneert no niet naar tevredenheid. 2 = wij hebben deze deskundiheid en functioneert naar tevredenheid 3 = wij hebben deze deskundiheid, is ervaren en opeleid en kwaliteit is ebord Plan = Wij zijn van plan in de komende twee jaar deze deskundiheid te ontwikkelen. Orthopedaiek/ edraswetenschapper 3 (School) maatschappelijk werk 3 Remedial teachin 3 Motorische remedial teachin Speltherapie, erotherapie, Fysiotherapie 3 Loopedie 3 Dyslexie 3 Dyscalculie 1 Taal en spraak 3 Rekenen en Wiskunde 2 Faalanstreductie 2 Sociale vaardiheden (SOVA-trainin) 3 Motorische beperkinen 2 Verstandelijke beperkinen 3 Gedrasproblemen 3 Time out beeleidin 3 Huiselijk eweld/ AMK 3 Vertrouwenszaken 3 niet niet Ondersteuninsplan De Fakkel januari

13 Auditieve beperkinen Visuele beperkinen ADHD-leerlinen 3 Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperer, ASS) 3 Hoobeaafdheid 1 Jone risicoleerlinen 3 Voor en vroeschoolse educatie NT2 2 Schoolpsycholoie/GZ psycholoie 3 Overi: Wij werken met een Commissie voor de Beeleidin (teamleider, onderwijskundie, edraswetenschapper, maatschappelijk werk, schoolarts). niet niet niet 5 Ondersteuninsvoorzieninen Het aat hier om een roep kinderen die in een aparte roep edurende de ehele week onderwijs krijen of die een deel van de week in een aparte roep onderwijs krijen. Hieronder is het eien oordeel over de aanweziheid van specifieke voorzieninen op het terrein van de ondersteunin van leerlinen. Wat is de kwaliteit en wat zijn de eventuele plannen om deze te verbeteren. Betekenis scores: Niet = wij hebben deze voorzienin niet 1 = wij hebben deze voorzienin, maar functioneert no niet naar tevredenheid. 2 = wij hebben deze voorzienin en functioneert naar tevredenheid 3 = wij hebben deze voorzienin, is oed ontwikkeld en de kwaliteit is ebord Plan = Wij zijn van plan in de komende twee jaar deze voorzienin te ontwikkelen. Huiswerkklas(sen) Hoobeaafden roep(en) 1 plan Schakel-/taalroep(en) NT 2 roep(en) Structuurroep(en) 3 Autiroep(en) 3 Time out roep(en) 3 Groep(en) zeer moeilijk lerende kinderen Groep(en) moeilijk lerende kinderen 3 Groep(en) leerlinen met internaliserende edrasproblemen 3 Groep(en) leerlinen met externaliserende edrasproblemen 3 Observatieroep(en) 2 Crisisopvanroep(en) 3 Heteroene sbo-roep(en) 3 niet niet niet Niet Ondersteuninsplan De Fakkel januari

14 Overi: Het aanbod zoals hierboven omschreven, is niet eoraniseerd in speciale klassen maar in een eïntereerd aanbod in het reuliere onderwijsaanbod van De Fakkel. Sommie klassen hebben wel meer het accent van een structuurklas en andere meer van de autiklas. Daarnaast zijn er twee MLK-roepen. In het MKD is een speciale MKD-klas waar de kleuters van het MKD onderwijs krijen aaneboden naast de behandelin. Observatie en beeleidin van het schoolse functioneren van de MKD-kleuter speelt hier een belanrijke rol. Als kinderen op De Fakkel worden eplaatst in het kader van Herstart, Op De Rails, crisisbehandelin of observatie worden deze leerlinen eplaatst in de roep waar het didactisch aanbod en de pedaoische beeleidin het meest bij hen past. 6 Voorzieninen in de fysieke omevin Het aat hier om voorzieninen waarover de school beschikt in of rond het ebouwen en de kwaliteit ervan. Voorbeelden: therapieruimtes, verzorinsruimtes, stilteruimtes, praktijkruimtes. Hieronder is het eien oordeel over de aanweziheid van voorzieninen in de fysieke omevin ter ondersteunin van leerlinen. Wat is de kwaliteit en wat zijn de eventuele plannen om deze te verbeteren. Betekenis scores: Niet = wij hebben deze voorzienin niet 1 = wij hebben deze voorzienin, maar functioneert no niet naar tevredenheid. 2 = wij hebben deze voorzienin en functioneert naar tevredenheid 3 = wij hebben deze voorzienin, is oed ontwikkeld en de kwaliteit is ebord Plan = Wij zijn van plan in de komende twee jaar deze voorzienin te ontwikkelen. Gebouw en ruimtes zijn rolstoelvriendelijk 3 Invalidentoilet 1 plan Voorzieninen voor dove/slechthorende leerlinen Voorzieninen voor blinde/ slechtziende leerlinen Gespreksruimtes 3 Therapieruimtes 3 Verzorinsruimtes 1 Stilteruimtes of hoeken 2 Time out ruimte 2 plan niet niet Ondersteuninsplan De Fakkel januari

15 7 Samenwerkende ketenpartners Het aat hier om partners waarmee de school samenwerkt en de intensiteit van de samenwerkin. Heeft de school contacten met samenwerkende partners, hoe structureel zijn deze contacten en wat zijn de plannen. Betekenis scores: Niet = wij werken met deze partner(s) niet samen 1 = wij werken incidenteel en op afroep samen, indien nodi 2 = wij werken reelmati samen op basis van noodzaak 3 = wij werken structureel en intensief samen Plan = Wij zijn van plan in de komende twee jaar samenwerkin aan te aan. Afdelin leerplicht emeente 2 CJG 2 plan (School) maatschappelijk werk 3 GGD/JGZ 3 Jeudzor 3 Politie 1 Wijkoranisaties 1 Voorzieninen voor voorschoolse educatie (KDV/PSZ) 1 Scholen voor PO 2 Scholen voor VO 2 Scholen voor SO, cluster 1,2 1 Scholen voor SO, cluster 3 1 Scholen voor SO, cluster 4 3 Scholen voor SBO 1 Ondersteuninsplan De Fakkel januari

16 Deel II Analyse en beleid Inhoud van de analyse In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteunin wij binnen onze cluster 4 school bieden aan de leerlinen en hun ouders en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen eanalyseerd en hebben wij een aantal conclusies etrokken en plannen emaakt voor de toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in dit deel van het schoolondersteuninsprofiel beschreven en vasteled. De analyse eeft voor de onderdelen: 1) basisondersteunin. 2) ondersteuninsdeskundiheid, 3) ondersteuninsvoorzieninen, 4) voorzieninen in de fysieke omevin en 5) samenwerkende ketenpartners een antwoord op de volende vraen: Beeldvormin: wat zien we als we het eheel overzien: wat wij in de school hebben en doen, wat wij in an hebben ezet, de plannen voor de komende twee jaren het emiddelde van het samenwerkinsverband en/of bestuur? Oordeelsvormin: wat vinden wij ervan teen de achterrond van onze missie,visie en doelstellinen? Besluitvormin: Wat aan wij doen, welke concrete activiteiten aan wij de komende periode oppakken? Wij hebben daar met name aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra professionaliserin nodi acht. Vervolstappen De activiteiten die we beschrijven en aan uitvoeren zullen openomen worden in de ontwikkelinspararaaf van ons schoolplan. Wij hebben tot slot als school een samenvattin emaakt van ons schoolondersteuninsprofiel voor de schoolids. Op die manier krijen ouders, leerlinen en andere partijen inzicht in de moelijkheden voor extra ondersteunin op onze school. 1 Basisondersteunin Beeldvormin: Wat zien wij? De Fakkel is especialiseerd in het even van onderwijs aan leerlinen met expliciete internaliserende en externaliserende edrasproblemen. Vaak aat dit epaard met leerproblemen. Het afelopen jaar heeft De Fakkel hard ewerkt aan de kwaliteit van haar onderwijs, zowel met betrekkin tot het pedaoisch aanbod als het didactisch aanbod. De school is sterk in ontwikkelin met het opbrenst ericht werken en heeft het didactisch aanbod inericht op basis van het edachteoed van Duiden en Doen (CED). Het leerstofaanbod richt zich op leerlinen op een uitstroomniveau en uitstroombestemmin van praktijkonderwijs, VMBO BB-KB-TL, HAVO en VWO. In de school is er voor de leerlin die op emiddeld niveau en hoer functioneert een aanbod ericht op leerroute I, II, en III. Voor de leerlin die op MLK niveau functioneert is er een leerroute (IV en V) met uitstroomniveau eindroep 5 en 6 voor de uitstroombestemmin praktijkonderwijs. Ondersteuninsplan De Fakkel januari

17 Voor alle leerlinen is het ontwikkelinsperspectief eformuleerd en op basis van Leerlin OPPformulieren wordt de leerroute per leerlin epland en evold. In de roepsplannen komen de individuele trajecten tezamen in een operationeel aanbod in de klas middels het driesla-leren (basisarranement, verdiept en intensief). Tweemaal per jaar worden de leerresultaten eanalyseerd en verwerkt in het Kerndocument (Verantwoordinsdocument/handelinsplan). De Commissie voor de Beeleidin bestaat uit een onderwijskundie, edraswetenschapper, maatschappelijk werkende, schoolarts en de voorzitter. Zij werken als multidisciplinair team. Op basis van de analyse van de eevens op schoolniveau wordt het beleid met betrekkin tot de leerlijnen en de inrichtin van het didactisch aanbod van de school bijesteld. De roepsindelin wordt ieder jaar zo eoraniseerd dat er zo optimaal moelijk ewerkt kan worden om het maximale uit de leerlinen te halen. Voor de kernvakken wordt waar nodi streamin ehanteerd over de klassen heen. Op basis van zowel de didactische als pedaoische vraastellin worden daar waar aanleidin toe is accentroepen inericht zoals structuurroepen, mlk-roepen en autiroepen. De daelijkse routines zowel in de klassen als buiten de klassen zijn duidelijk voor de leerlinen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkelin wordt de methode PAD ebruikt. De sociale en emotionele ontwikkelin wordt evold met het volinstrument ZIEN!. De leerlinzor is cyclisch waarbij de ouders zoveel moelijk bij plannin en evaluatie worden betrokken. Het pedaoisch klimaat is steeds doeltreffender, wat niet weneemt dat de leerlinpopulatie divers is en de zwaarte van de problematiek van de leerlinen in de laatste jaren is toeenomen. Ook het consequent werken aan de didactische doelen waarbij de leerlinen zelf verantwoordelijk emaakt worden, werkt reulerend. Daarnaast ervaren we dat er meer behoefte is om planmatier te werken aan het leren leren. Toch zijn er no leerlinen die expliciete edrasproblemen hebben waar de expertise van onze collea-zorinstellin Juzt en GGZ-WNB nodi is om de leerlinen oed te beeleiden. Een nauwe intersectorale samenwerkin is vereist om in brede zin het maximale uit de leerlinen te halen. De Fakkel richt zich er op dat de volledie basisondersteunin in de roep zich afspeelt maar ook de remediërende aanpak. Iedere leerlin heeft zijn eien moelijkheden en aanpak nodi. Er wordt waar nodi roepsoverstijend edifferentieerd voor de kernvakken rekenen, spellin, technisch lezen, berijpend lezen. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert, voorziet de school no in remedial teachin en loopedie. De school heeft ruime ervarin en expertise in de handelinserichte dianostiek en het handelinsericht werken. Oordeelsvormin: Wat vinden wij? De Fakkel werkt ambitieus om de expert te zijn voor leerlinen met edrasproblemen. De Fakkel heeft een ondersteuninsvoorzieninen in de zin van huiswerkklassen, taal en schakelroepen etc. omdat er in de klassen edifferentieerd ewerkt wordt. Voor iedere leerlin is het ontwikkelinsperspectief vastesteld, verwerkt in het Leerlin OPP formulier en staat beschreven in het Kerndocument (handelinsplan HGD en HGW). Daarnaast is voor iedere leerlin de aparte aanpak beschreven in het roepsplan uitewerkt in rubrieken: doelen, aanpak, leeropbrensten, analyse van de toetsresultaten, bevorderende en belemmerende factoren en de specifieke onderwijsbehoeften. Ondersteuninsplan De Fakkel januari

18 Besluitvormin: Wat aan wij doen? De Fakkel wil de leerroutes en leerlijnen verder uitwerken en de koppelin van OPP en de leerroutes naar roepsplannen en kerndocumenten no explicieter maken. Het klassenmanaement wordt voortdurend eëvalueerd en bijesteld waar dat nodi is. In dit kader wordt er extra aandacht besteed aan: de pedaoische en didactische routines, roepsdoorbrekend werken in niveauroepen, instructiemodellen en leren leren (waar onder zelfstandi werken). Daarnaast is het werken in de klas met de nieuwe diiborden een speerpunt voor zowel de leerkrachten als de leerlinen. 2 Ondersteuninsdeskundiheid (intern en extern) Beeldvormin: Wat zien wij? De Fakkel is expert in het beeleiden van de leerlinen met expliciete edrasproblemen (externaliserend en internaliserend) van MLK-niveau tot en met boven emiddeld niveau en doet dat op een systematische en planmatie wijze. Er is specifieke deskundiheid opebouwd met betrekkin tot zowel het (ortho-)pedaoisch handelen als wel met betrekkin tot de orthodidactiek om de leerproblemen van onze leerlinen adequaat te ondersteunen en uit hen te halen wat in hen zit. In de Commissie voor de Beeleidin nemen deel: onderwijskundie, edraswetenschapper, maatschappelijk werker, schoolarts en de voorzitter. Veder is er remedial teachin en loopedie en bestaat er de moelijkheid om PMT en fysiotherapie in de school te betrekken. Er is een dyslexieprotocol. Een belanrijke samenwerkin komt tot stand met De Markkant GGZ en het MKD De Steel, Juzt waar De Fakkel nauw mee samenwerkt volen het concept een-kind-een-plan. De leerlinen die voor behandelin openomen bij deze instellinen, krijen onderwijs bij De Fakkel. Er is time out-beeleidin in de school. Oordeelsvormin: Wat vinden wij? De Fakkel heeft het didactische en pedaoisch onderwijs en beeleidinsaanbod die het zich als speciale school wenst. Voor een aantal leerlinen is echter de expliciete zor en deskundiheid van een jeudzorinstantie nodi om een leerlin in de volle breedte te helpen en een adequaat especialiseerd aanbod tot stand te brenen. Besluitvormin: Wat aan wij doen? De school is voortdurend in esprek met haar samenwerkinspartners zoals Juzt en GGZ-WNB om een zo optimaal moelijke samenwerkin tot stand te brenen en de expertise te delen en waar moeijk elkaar aan te vullen. De moelijkheden worden verkend om te komen tot especialiseerde naschoolse opvan voor onze leerlinen. Tevens wordt ezocht naar samenwerkin in de school via ambulante modules van zortrajecten. Ondersteuninsplan De Fakkel januari

19 3 Ondersteuninsvoorzieninen Beeldvormin: Wat zien wij? Er zijn een aparte ondersteuninsvoorzieninen aanwezi, aanezien de differentiatie in aanpak en aanbod zich in de klas afspeelt. Indien er aanleidin toe is worden accentroepen inericht zoals MLK-roepen, structuurroepen, autiroepen. Er is een time-outprotocol en time-outbeeleidin. Er is remedial teachin, loopedie, maatschappelijk werk, fysiotherapie en incidenteel PMT. Oordeelsvormin: Wat vinden wij? De Fakkel heeft een uitebalanceerd ondersteuninsvoorzieninenpakket. Wij zouden dat raa no aanevuld zien met een especialiseerd aanbod uit de zorsector om de leerlin samen met de ouders te helpen in de levensopdrachten die het heeft met betrekkin tot school, thuis en vrije tijd. Besluitvormin: Wat aan wij doen? De Fakkel zoekt met haar samenwerkinspartners in zor naar ween om de voorzieninen zoals maatschappelijk werk, PMT, loopedie, fysiotherapie, ondanks de bezuiniinen, toch in het aanbod te kunnen blijven houden. 4 Voorzieninen in de fysieke omevin Beeldvormin: Wat zien wij? Het ebouw van De Fakkel is oud en zou erenoveerd moeten worden. De lokalen zijn te klein. De Fakkel is in afwachtin van nieuwbouw. Deze nieuwbouw is voortdurend onderwerp van esprek. Toch probeert het team met vereende krachten om het ebouw toch functioneel te laten zijn en er een kindvriendelijke en uitdaende leeromevin van te creëren. Dit ebeurt naar tevredenheid. Oordeelsvormin: Wat vinden wij? Er moet zo snel moelijk een ebouw komen dat voldoet aan de huidie inzichten en dat rotere lokalen heeft. Besluitvormin: Wat aan wij doen? Er is druk overle met de emeente Roosendaal en andere betrokken samenwerkinsinstanties om de nieuwbouw als onderdeel van het JZOC tot stand te brenen. Het team probeert de klasseninrichtin zo summier moelijk te houden, zodat er voldoende ruimte ervaren wordt. Het thema de operuimde school staat hoo in het vaandel. Ondersteuninsplan De Fakkel januari

20 5 Samenwerkende partners Beeldvormin: Wat zien wij? De Fakkel werkt intensief samen met zorvoorzieninen en relevante instanties in de reio. In het licht van passend onderwijs constateert De Fakkel dat de samenwerkin met de scholen in de reio verbeterd zou kunnen worden. Gezamenlijk beleidsmati optrekken in deze is voorwaarde om een oed dekkend netwerk van passend onderwijs tot stand te brenen. Alleen dan zullen we in de reio de moelijkheden optimaal benutten en bij iedere leerlin de ptotentie benutten die het heeft. Oordeelsvormin: Wat vinden wij? Op het niveau van leerlinen verloopt de samenwerkin met de scholen binnen het onderwijsveld (reuliere scholen, SBO, cluster 3) oed. Op beleidsmati niveau zou de afstemmin verbeterd kunnen worden waardoor de kwaliteit verhood wordt. De samenwerkin met Juzt en GGZ-WNB verloopt naar tevredenheid. Besluitvormin: Wat aan wij doen? Wij nemen zelf meer initiatieven vanuit de school naar het onderwijsveld om ook beleidsmati de afstemmin te verbeteren. 6 Overi Kwaliteitszorbeleid Het kwaliteitszorbeleid neemt een belanrijke plaats in Het Driespan in en daarmee ook bij De Fakkel. Vanuit het kwaliteitszorsysteem evalueert de school de eien kwaliteit aan de hand van de Driespan Kwaliteitskaarten. Door middel van de analyse van deze evaluatieeevens worden verbeterpunten eïnventariseerd en worden actiepunten in de tijd ezet. Per schooljaar is er een jaarplan waarin de verbetertrajecten worden epland. Ontwikkeld beleid wordt ebord in beleidstukken en de uitvoerin ervan wordt echeckt. Ondersteuninsplan De Fakkel januari

21 Deel III Vaststellin en ondertekenin Dit schoolondersteuninsprofiel is van advies voorzien door de MR: Datum: Plaats: Handtekenin MR: Vastesteld door het bestuur: Datum: Plaats: Handtekenin: Ondersteuninsplan De Fakkel januari

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Voorbeeld. Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal. Schoolondersteuningsprofiel. Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3.

Voorbeeld. Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal. Schoolondersteuningsprofiel. Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3. Voorbeeld Schoolondersteuningsprofiel Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3.0 Augustus 2012 Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel IT Twalûk versie 2013-2014 afdeling SO Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Basisondersteuning In vergelijking met de gemiddelde scores van het SWV scoren we lager op de volgende aspecten: - Planmatig werken - Deskundigheid - Evaluatie leerling ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel VSO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel VSO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel VSO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel It Twalûk versie 2013-2014 afdeling VSO Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

hetonderwijszorgprofiel.nl

hetonderwijszorgprofiel.nl OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs swv Barneveld e.o. hetonderwijszorgprofiel.nl Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het onderwijszorgprofiel van uw school.

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 26PX00 De Walvis 29 oktober 2013 CONCEPT 24 januari 2014 aanvullingen Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Aangepast schoolondersteuningsprofiel 17NM00 PCBS Prinses Margriet jan 2015

Aangepast schoolondersteuningsprofiel 17NM00 PCBS Prinses Margriet jan 2015 Aangepast schoolondersteuningsprofiel 17NM00 PCBS Prinses Margriet jan 2015 1.Toelichting In 2013 en 2014 hebben we ter voorbereiding op de komst van Passend Onderwijs ons schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis

Strandgaper 160 Bergen op Zoom Herenhuis Strandaper 160 Beren op Zoom Herenhuis HERENHUIS Binneschelde Markiezaatsmeer centrum Beren op Zoom Markiezaatswe Rooseveltlaan Olympialaan A4 Antwerpsestraatwe Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17TW00 De Kosmos

Schoolondersteuningsprofiel. 17TW00 De Kosmos Schoolondersteuningsprofiel 17TW00 De Kosmos Geactualiseerd op 15 januari 2015 Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11IJ00 Obs Breskens

Schoolondersteuningsprofiel. 11IJ00 Obs Breskens Schoolondersteuningsprofiel 11IJ00 Obs Breskens Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid

ANALYSE EN BELEID. Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid DEEL II ANALYSE EN BELEID Directie/organisatie 2013-2014/ontwikkelingen/passendonderwijs/schoolonderwteuningsprofiel Rosa-analyse en beleid 1a. Basisondersteuning Wat zien wij? Wat vinden wij? Wat gaan

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning

Strandgaper 130 Bergen op Zoom Hoekwoning Strandaper 130 Beren op Zoom Hoekwonin centrum Beren op Zoom Rooseveltlaan Heerlijk wonen in Beren op Zoom Beren op Zoom biedt een breed scala aan monumenten, musea, istorisce bezienswaardieden en volop

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Rol en resultaten GHOR

Rol en resultaten GHOR ZHZ Veili Mei 2008 13 Ziekenhuis koploper Erik van der Linden van het Albert Schweitzer ziekenhuis vertelt over de voorbereidinen voor de opvan van slacht offers van een chemische ramp. 2 Paars is een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09WY00 Toermalijn

Schoolondersteuningsprofiel. 09WY00 Toermalijn Schoolondersteuningsprofiel 09WY00 Toermalijn Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020)

in de kanteling Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) in de kantelin Strateische Verkennin cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020) Cultuur in de kantelin 2 3 Cultuur in de kantelin Een toekomstmomentje We nemen allemaal daelijks beslissinen

Nadere informatie

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan Het Meerrijk. Schooljaar 2014-2015

Schoolondersteuningsplan Het Meerrijk. Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsplan Het Meerrijk Schooljaar 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3 Kengetallen 3. Zorgcyclus 3.1 Zorgmissie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Beschrijving van de stand van zaken op het gebied van basisondersteuning en extra ondersteuning 2YN5 De Ambelt School V LZK Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school Calvijnschool Hoogeveen Laatste borging 1 oktober 2015 Volgende borging 1 mei 2016 (vernieuwde evaluatie basiszorg) Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VPCO Rhenen Zakelijke gegevens (*): Naam school: Ericaschool Straat: Ericalaan 30 Telefoon: 0317 613985 Mailadres: info@ericaschool.nl Website: www.ericaschool.nl Brinnr.:

Nadere informatie