Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)"

Transcriptie

1 Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer Flevoland : G. Spruit Paraaf hoofd afdelin Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordelin) VOORGESTELD BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de voortansrapportae reionaliserin Brandweer Flevoland. 2. In te stemmen met het oranoram Brandweer Flevoland uitewerkt op basis van een indelin in twee districten conform de contouren van de politiedistricten Flevoland. 1

2 Toelichtin op het voorstel Oranisatieontwikkelin Brandweer Flevoland De oranisatieontwikkelin vordert estaa. Op basis van de richtinevende uitspraak van het bestuur in de veraderin van 25 juni 2008 is een nieuw oranisatiemodel op hoofdlijnen uitewerkt. Het oranoram met sturin en inrichtin van de oranisatie treft u hierbij aan. In deze uitwerkin komen er twee districten, welke de contouren volen van de politiedistricten binnen Flevoland. Het aantal postcommandanten is zo beperkt als moelijk ehouden met als uitanspunt dat het makkelijker is taken te herverdelen als evol van bijplaatsen van personeel dan herverdelen als evol van een te beperkt takenpakket. U wordt verzocht met onderstaand model in te stemmen, waarna verdere uitwerkin ter hand wordt enomen. Voor de toelichtin voor dit oranoram wil ik u verwijzen naar paina 5. ORGANOGRAM BRANDWEER FLEVOLAND Veiliheidsbestuur VRF Reionaal Commando Ondernemins- Raad BRF Bedrijfsvoerin Adviserin, Beleid, Communicatie Kwaliteitszor Crisisbeheersin Informatievoorzienin Zuid Noord Veiliheids- Bureau Opleiden, Oefenen, Nazor Procedures Planvormin Materieel Loistiek Beleid, Kwaliteit Evaluatie Repressie Dronten, Swifterbant Biddinhuizen Crisisbeheersin Informatievoorzienin Stad Zeewolde Haven Buiten Lelystad Urk, Creil Naele Emmeloord, Rutten, Ens Marknesse Kenniscentrum Dienstverlenin Publiek Bedrijven Gemeenten Toelichtin voortansrapportae reionaliserin brandweer 2

3 Huisvestin personeel Uitanspunt bij dit model is dat al het personeel ehuisvest wordt op de huidie brandweerkazernes en de huide locatie van het veiliheidsbureau. In de plannin wordt nu uiteaan van vertrek uit de locatie Noorderwaenplein in Lelystad per 1 december De directeur GGD is hierover eïnformeerd. De datum is zo ekozen dat de GGD in de eleenheid is om (een deel van) de huur van het kantoorpand Noorderwaenplein op de beane rond op te zeen per 1 januari 2009 en personeel te verhuizen naar de huidie ruimten van de brandweer. Het personeel van het huidie reionale bureau zal huisvestin vinden in de kazernes, Lelystad, Dronten en Emmeloord. Een huisvestinsplan is in uitvoerin enomen, maar dit is afhankelijk van de uiteindelijke inrichtin van Brandweer Flevoland. Met de uitplaatsin van het personeel aan het Noorderwaenplein is rekenin ehouden en met beperkte verbouwinen en kosten zijn de huidie kazernes hiervoor eschikt te maken. Salarisadministratie en ICT Met diverse marktpartijen zijn esprekken evoerd over salarisadministratie en ICT voorzieninen. Mede op basis hiervan is een duidelijke voorkeur ontstaan voor het uitbesteden van deze taakvelden. Dit betekent voor de personele invullin van de afdelin bedrijfsvoerin een aanzienlijke personele reductie. Op basis van de eerste indicaties is de financiële ruimte welke ontstaat als evol van deze personele reductie toereikend om deze takenpakketten extern te laten uitvoeren, waarbij de kwetsbaarheid van de oranisatie bij deze taakvelden sterk ereduceerd wordt. Het lijkt haalbaar om dit per 1 januari 2009 erealiseerd te hebben. Slechts bij het ebruik van applicaties van het eautomatiseerde systeem is de plannin er krap. Aan de directeur GGD is het verzoek edaan om de SLA op dit ebied eventueel ook na 1 januari 2009 door te laten lopen. Hij heeft hier inmiddels positief op ereaeerd, waardoor we een achterdeur hebben als de plannin niet ehaald kan worden. Rechtspositie en sociaal statuut Op basis van de verelijkinen van de verschillende rechtsposities kan de conclusie etrokken worden dat het verstandi is om in belanrijke mate de rechtspositie van te volen, met slechts voor de uitrukdienst aanvullende bepalinen en reelinen. Hoewel de rechtspositionele verschillen niet zo root zijn, is de rechtspositie van net iets uitebreider en dat vereenvoudit de inhoud van de persoonlijke overdrachtsdossiers. Voor wat betreft de rechtspositie van de vrijwilliers staat de VNG-reelin model met een uitbreidin voor kazernediensten, waarbij de veroedinen tabel van Lelystad evold kan worden. De beschrijvin van een sociaal statuut nadert zijn voltooiin en dit kan in september met BOR en bonden besproken worden. De formatieberekeninen even aan dat het aantal vacatures in de nieuwe oranisatie tussen de 10 en 20 zal lien, afhankelijk van welke taken zelf uitevoerd worden en welke taken uitbesteed worden. Dit betekent dat volledi behoud van werkeleenheid in het sociaal statuut kan worden ebord. Bij deze onderwerpen worden niet al te veel lastiheden verwacht. Website Brandweer Flevoland De website van Brandweer Flevoland, ebaseerd op het landelijke model van de NVBR is sinds bein auustus online. Het adres is: of Toelichtin oranoram Het werkebied van de Brandweer Flevoland dat overeenkomt met de Veiliheidreio Flevoland, wordt inedeeld overeenkomsti de indelin die wordt ehanteerd door het politiekorps Flevoland. Dit betekent dat ewerkt aat worden met een Noord en een Zuid. Noord bestaat uit de emeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk. Zuid wordt evormd door de emeenten en Zeewolde. Deze indelin sluit tevens aan bij de operationele ebiedsindelin voor de HOvD-B. De indelin sluit echter niet aan bij de operationele indelin voor de OvD-B. De inzet Toelichtin voortansrapportae reionaliserin brandweer 3

4 van de OvD-B is momenteel espreid over 3 ebieden. Gelet op de norm opkomsttijden wordt vooralsno een wijziin aanebracht in deze indelin. De brandweer Flevoland kent maximaal 3 manaementlaen: De Reionaal Commandant is interaal manaer van de BRF. De Reionaal Commandant draat zor voor voldoende mandaten om de voortan van de bedrijfsprocessen te boren in de respectievelijke districten en/of afdelinen. De commandanten en de Hoofden Bedrijfsvoerin, Crisisbeheersin en even leidin aan hun districten en/of afdelinen. Zij maken deel uit van het MT BRF. Op een post/kazerne of een combinatie van posten wordt een commandant benoemd. De postcommandant eeft leidin aan de post/kazerne en stuurt de beroepsploe en/of één of meerdere vrijwillie eenheden op de betreffende post/kazerne aan. Vrijwillie eenheden kunnen uit één of meerdere ploeen bestaan, deze structuur kan per vrijwillie eenheid verschillen. De postcommandant coördineert en draat zor voor de uitvoerin de werkzaamheden en/of taken op zijn post, evenals de werkzaamheden en/of taken van de aan hem toeewezen ploe(en). Elke ploe kent een ploechef. De ploechef ondersteunt de postcommandant bij de uitvoerin van diens taken. De ploechef coördineert de daelijkse an van zaken binnen zijn ploe. De Reionaal Commandant voert periodiek bestuurlijk overle met de bestuurders over beleidsaaneleenheden, reionale onderwerpen en lokale onderwerpen met een reionale impact. Dit ebeurt in Veiliheidsbestuur of in een bilateraal overle. De districtcommandant voert periodiek overle met de emeentelijke portefeuillehouders binnen zijn district over onderwerpen die het lokale niveau niet overstijen. Dit overle kan deels worden opedraen aan de postcommandanten. Er is een sprake van vrijestelde vervanin of waarnemin. Bij afweziheid wordt in colleiale waarnemin voorzien. De vervanin van de Reionaal Commandant eschiedt zo nodi op aanwijzin door de Reionaal Commandant en is mede afhankelijk van het onderwerp. De commandant is verantwoordelijk voor de brandweerzor en dienstverlenin van het district binnen reionale kaders en let verantwoordin af aan de Reionaal Commandant. Onder verantwoordelijkheid van de commandanten en de Hoofden wordt vanuit het betreffende district of afdelin een bijdrae eleverd aan het jaarplan berotin en het jaarversla jaarrekenin van Brandweer Flevoland. Over de voortan wordt erapporteerd via maraps. Elke commandant is verantwoordelijk voor de repressie in zijn verzorinsebied en de in zijn portefeuille toeewezen preparatietaak voor de ehele reio. Het betreft hier de reionale beleidsmatie en inhoudelijke ontwikkelin van de toeewezen preparatietaak. Ook de kennisfunctie behoort hiertoe. De uitvoerin van de 1ste lijnspreparatie werkzaamheden vindt plaats op lokaal/post niveau. Met andere woorden er vindt niet noodzakelijkerwijs een concentratie van specifieke preparatietaken plaats. Om onder meer efficiency redenen kan een clusterin van preparatiewerkzaamheden of uitbesteden van taken in de toekomst aan de orde zijn. De preparatietaken en nazor worden in 4 eenheden ebundeld/onderebracht op basis van het principe dat er sprake moet zijn van onderline afhankelijkheid: Opleiden, Oefenen en Nazor Materieel en Loistiek Procedures en Planvormin Beleid, Kwaliteit en Evaluatie Repressie Nazor is hierbij verdeeld naar 2 eenheden. Incidentevaluatie wordt toeedeeld aan Beleid, Kwaliteit en Evaluatie Repressie. De opvan van personeel en personen is onderebracht bij Opleiden, Oefenen en Nazor. Elke districtcommandant is portefeuillehouder voor twee van de hiervoor omschreven functieebieden. De afdelin houdt zich bezi met de proactie en preventie taken van de reio en van de emeenten die deze taken overdraen aan de reio. In ieder eval worden voorlichtin en complexe adviserinsvraastukken aan de reio overedraen en eïntensiveerd. Binnen de afdelin Toelichtin voortansrapportae reionaliserin brandweer 4

5 wordt een kenniscentrum inericht om kennisbundelin en kennisontwikkelin te boren en te bevorderen. Crisisbeheersin en Informatievoorzienin worden onder de leidin van één Hoofd ebracht. Redenen hiervoor zijn de toenemende mate waarin deze aspecten multidisciplinair worden ontwikkeld en de raakvlakken tussen beide disciplines. De afdelin Crisisbeheersin en Informatievoorzienin heeft een operationele relatie met het Veiliheidsbureau. De Reionaal Commandant is vanuit de Veiliheidsdirectie portefeuillehouder Veiliheidsbureau en stuurt dit bureau direct aan. Vanuit deze rol heeft de Reionaal Commandant de operationele aansturin edeleeerd aan het Hoofd Crisisbeheersin en Informatievoorzienin. Bedrijfsvoerin wordt als staf epositioneerd binnen de BRF. De processen van Bedrijfsvoerin zijn ondersteunend en dienstverlenend aan het primaire brandweerproces. Uitanspunt voor de inrichtin van Bedrijfsvoerin is dat waar moelijk onderzocht wordt om (delen van) activiteiten/werkzaamheden uit te besteden. Onder Bedrijfsvoerin worden de volende functies epositioneerd: Personeel en oranisatie Financiën Control Salarisadministratie Manaementassistentie en ondersteunin Facilitair bedrijf Inkoop ICT Binnen het facilitair bedrijf worden de volende werkzaamheden onderebracht: huisvestin en ebouwenbeheer, schoonmaak, caterin, receptie, telefonie, kantoormiddelen, werkplekmanaement. De post en archief functie wordt vormeeven vanuit de functie manaementassistentie en ondersteunin. Vanuit deze functie wordt zowel de secretariële als manaement ondersteunin voor de Reionaal Commandant, de commandanten en de Hoofden uitevoerd. De stafafdelin Adviserin, Beleid, Communicatie en Kwaliteitzor (ABC) wordt direct aanestuurd door de Reionaal Commandant. De stafafdelin eeft binnen de BRF breed vorm aan de functies: Adviserin; Beleidinnovatie en -ontwikkelin; Communicatie; Kwaliteit; Juridische Zaken. ABC ondersteunt primair de Reionaal Commandant en het MT van de BRF. Toelichtin voortansrapportae reionaliserin brandweer 5

6 EINDVERSIE ORGANOGRAM BRANDWEER FLEVOLAND Veiliheidsbestuur VRF Reionaal Commando Ondernemins- Raad BRF Bedrijfsvoerin Adviserin, Beleid, Communicatie Kwaliteitszor Crisisbeheersin Informatievoorzienin Zuid Noord Veiliheids- Bureau Opleiden, Oefenen, Nazor Procedures Planvormin Materieel Loistiek Beleid, Kwaliteit Evaluatie Repressie Dronten, Swifterbant Biddinhuizen Crisisbeheersin Informatievoorzienin Stad Zeewolde Haven Buiten Lelystad Urk, Creil Naele Emmeloord, Rutten, Ens Marknesse Kenniscentrum Dienstverlenin Publiek Bedrijven Gemeenten

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Projectplan regionalisering brandweer Gelderland-Midden

Projectplan regionalisering brandweer Gelderland-Midden Projectplan regionalisering brandweer Gelderland-Midden juni 2011 Vastgesteld Algemeen Bestuur 6 juli 2011 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. Projectdefinitie... 5 2.1

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Derde onderzoek vorming nationale politie

Derde onderzoek vorming nationale politie Derde onderzoek vorming nationale politie Onderzoek naar het in werking brengen van basisteams en districtsrecherche per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 In werking brengen basisteams en

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Aan de directeur Datum: 3 oktober 2012 Betreft: Advies OR Bedrijfsplan Stichting de Bibliotheek Utrecht Kenmerk: Geachte heer van Vlimmeren, De Ondernemingsraad (OR) heeft de adviesaanvraag betreffende

Nadere informatie

Openbaar. Transitie Informatiemanagement en Automatisering. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Transitie Informatiemanagement en Automatisering. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Transitie Informatiemanagement en Automatisering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Per 1 januari 2015 zijn de bureaus ICT-beheer

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Steven van der Kruijff 07055528 Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Nulmeting Meldkamer Zeeland

Nulmeting Meldkamer Zeeland www.pwc.nl Nulmeting Meldkamer Zeeland Rapportage BESTEMD VOOR INTERN BERAAD 03 september 2014 Versie 4.0 Referentie: 2014 0979/RM/es www.pwc.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene kenmerken 9 3.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC

Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Plan van Aanpak Deelproject: Inrichting & Infrastructuur SSC Versie: februari 2006 Doel overkoepelend deelproject Het project ontwikkeling Shared Service Center van de gemeente Leiden bestaat uit een vijftal

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch (27-06-2013)

Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch (27-06-2013) Bijlage 15 bij Leidraad Onderwijs: Nieuwe inrichting ondersteunende functies en processen van Stad & Esch (27-06-2013) 1. Inleiding De afgelopen periode is in verschillende bijeenkomsten nagedacht over:

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3 4 Inhoudsopgave Beleidsbegroting. 3 1. Voorwoord/inleiding...

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Programmaplan. Decentralisaties

Programmaplan. Decentralisaties Programmaplan Decentralisaties Opsteller: Ambtelijk opdrachtgever: Betrokken collegelid: Kitty Schijven Theo van Waes Willy Evers Datum: 28 november 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Decentralisaties

Nadere informatie