choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan basiszor, basisondersteunin en extra ondersteunin, stellen alle scholen in het samenwerkinsverband passend onderwijs een ondersteuninsprofiel op. Deze ondersteuninsprofielen vormen een belanrijke basis voor het ondersteunins van het samenwerkinsverband. Het schoolondersteuninsprofiel eeft de omschrijvin van de basisondersteunin en de eventuele extra ondersteunin die een individuele school - eventueel in samenwerkin met ketenpartners biedt. Alle scholen hebben een ondersteuninsprofiel. In dit profiel is de huidie situatie vasteled ( foto) en de ewenste. Criterium voor de kwaliteit van de basisondersteunin is het landelijk vastestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt enoemd: de leerprestaties in het primair onderwijs en de opbrensten zijn tenminste voldoende en het onderwijsleerproces of de zor en beeleidin voldoen aan de estelde norm. Naar het oordeel van het samenwerkinsverband is er sprake van basiskwaliteit als de Inspecteur van het Onderwijs op basis van het toezichtkader (versie juli 2012) de kwaliteit van de school als voldoende beoordeelt. Voor Passend Onderwijs zijn ieder eval de kwaliteitsaspecten 6,7 en 8 van toepassin. De school is tevens in staat om preventieve en licht curatieve interventies uit te voeren (dyslexie, dyscalculie, meer- en hoobeaafdheid, sociale veiliheid en omaan met verschillen in edra). Voorts is aaneeven, dat het aanbod ed is en er sprake is van een esloten keten (ieder kent en neemt zijn rol), de betrokkenen voldoende deskundi zijn en er procesbewakin is. De volende aspecten van basisondersteunin kunnen worden onderscheiden: Basiskwaliteit conform toezichtkader inspectie, leerprestaties en opbrensten Planmati werken conform het toezichtkader van de inspectie Kwalitatief oede ondersteuninsstructuur Preventieve en licht curatieve interventies 1

2 A. HUIDIGE SITUATIE EN GEWENSTE SITUATIE Aan de directeur van de school wordt evraad om in overle met zijn team de huidie en de ewenste situatie inzake de belanrijkste aspecten van basiszor in beeld te brenen. Hiervoor wordt onderstaande de tabel op paina 3 e.v. benut. Bij elk domein kan kort worden toeelicht wat het ontwikkelpunt/ambitie is. Op deze ebieden zal de school zich de komende jaren aan verbeteren. Indien er door de inspectie onderdelen van de indicatoren 6, 7 en 8 als onvoldoende zijn beoordeeld, dienen deze met voorran openomen te worden in het jaar. Bij het in beeld brenen van de ewenst situatie wordt niet alleen ekeken naar het oordeel van de inspectie. Het biedt de school juist de moelijkheid zich te onderscheiden, te profileren. Op welke onderdelen zet de school in om de kwalificatie oed te bewerkstellien? Hierbij richt de schooldirecteur zich op devolende domeinen, te weten: 1. Handelinsericht en mati werken 2. Preventieve en licht curatieve interventies 3. Beleid leerlinenzor 4. Evaluatie leerlinenzor 5. Oranisatie van de zor. Vul hier uw oordeel in over de kwaliteit van de basiszor en uw nen om deze te verbeteren. Betekenis scores: o = Onvoldoende z = Zwak v = Voldoende = Goed Plan = Wij hebben in onze nin activiteiten openomen de kwaliteit te verbeteren. De Kroevendonk kiest voor een inclusief denkend profiel. Dit houdt in dat we er naar streven alle leerlinen onderwijs te even oneacht hun beperkin. Als dit niet lukt doen we een beroep op andere scholen in het samenwerkinsverband. De voorliende kruisjeslijst eeft slechts een zeer beperkt beeld van het onderwijs en de leerlinenzor op De Kroevendonk. 2

3 1. Handelinsericht en mati werken a. De leraren aan in esprek met leerlinen waarbij dat nodi is de moelijkheden en ondersteuninsbehoeften na. o z v ( i-) Op het ebied van taal/lezen en rekenen/wiskunde Op het ebied van werkhoudin, leerstijl en aanpak. Op het ebied van de sociaal-emotionele ontwikkelin. b. De leraren sinaleren op basis van eevens vroetijdi welke leerlinen ondersteunin nodi hebben. o z v ( i-) Extra instructie. Extra ondersteunin op leerebieden. Extra aandacht qua edra, sociaal-emotionele ontwikkelin en werkhoudin. c. De leraren stellen op basis van alle eevens roepsnen op. o z v ( i-) De leraren brenen de onderwijs- en ondersteuninsbehoeften in kaart. De leraren koppelen aan de onderwijsbehoeften activiteiten, beeleidin en proramma s. d. De leraren voeren de roepsnen systematisch uit. o z v ( i-) De leraren evalueren reelmati tijdens de uitvoerin. De leraren volen de nin die zij hebben opesteld. e. Groepsnen worden aanepast op basis van de toetseevens, observaties en evaluaties. o z v ( i-) De uitvoerin van de roepsnen wordt voor aanpassin eëvalueerd. De leraren aan de effecten van de ondersteunin na. De leraren aan de effecten van de extra inzet van middelen na. Er worden aanwijzinen en aandachtspunten eformuleerd voor de aanpassin van de nen. Ten minste 2 maal per jaar passen de leraren zo nodi de roepsnen aan. Aanpassinen ebeuren op basis van evaluatie en de bereikte resultaten. f. De school heeft protocollen en procedures voor medische handelinen. o z v ( i-) Bij ziek worden op school Bij onevallen Bij medicijnverstrekkin op verzoek Bij medicijntoedienin op verzoek Bij het uitvoeren van medische handelinen op verzoek Bij calamiteiten Korte omschrijvin /ambitie: Het werken met roepsnen is een leerproces waar we samen in zitten. Met name de administratieve druk in relatie tot kwaliteit is punt van aandacht. Groepsnen worden zoveel moelijk diitaal verwerkt middels ons administratiesysteem. Protocollen rond medicijnverstrekkin en medicijntoedienin worden in schooljaar formeel vastesteld. In is hierover de discussie estart met team en medezeenschapsraad. 3

4 1. Preventieve en licht curatieve interventies a. De school voert een dyslexiebeleid. o z v ( i-) De leraren sinaleren dyslectische leerlinen en leerlinen met leesproblemen tijdi. De leraren bieden dyslectische leerlinen en leerlinen met leesproblemen ondersteunende middelen en aanpakken. De leraren ebruiken beschikbare toetsen die oed toeankelijk zijn voor dyslectische leerlinen. De leraren hanteren het dyslexieprotocol en/of de afspraken die in de school zijn emaakt. b. De school voert een dyscalculiebeleid. o z v ( i-) De leraren sinaleren dyscalculische leerlinen en leerlinen met rekenproblemen tijdi. De leraren bieden dyscalculische leerlinen en leerlinen met rekenproblemen ondersteunende middelen en aanpakken. c. De school voert een beleid op het ebied van het omaan met o z v edrasproblemen. (-i-) De leraren sinaleren edraproblematische leerlinen vroetijdi De leraren bieden edraproblematische leerlinen ondersteunende middelen en aanpakken De school let haar renzen en maatreelen op het terrein van de edrasproblemen vast in een protocol Korte omschrijvin /ambitie: Beeleidin van kinderen met dyslexie en kinderen met dyscalculie maakt onderdeel uit van het teamscholins Dit is met name ericht op het ophalen en actualiseren van kennis ericht op sinalerin en beeleidin. In schooljaar heeft er teamscholin plaatsevonden rond het thema edra. In schooljaar krijt dit een vervol. Er is op het moment van opstellen van dit ondersteuninsprofiel no een protocol rond edrasproblemen. 4

5 2. Beleid leerlinenzor a. De school heeft een duidelijke visie op de ondersteunin van leerlinen (leerlinenzor). o z v ( i-) De school heeft haar visie vasteled. Deze visie wordt edraen door het hele team. De school heeft vasteled wanneer sprake is van een leerlin met extra ondersteuninsbehoeften. De school weet wat de behoeften van haar leerlinen zijn. b. De interne ondersteuninsprocedures zijn vasteled. o z v ( i-) De school heeft momenten en procedures voor toetsin vasteled De school heeft vasteled wanneer een leerlin in aanmerkin komt voor extra ondersteunin De school heeft vasteled wanneer sprake is van een leerlin met extra ondersteuninsbehoeften De school weet wat de behoeften van haar leerlinen zijn c. De school zet ondersteuninsmiddelen ericht in. o z v ( i-) De school koppelt toeekende ondersteuninsmiddelen direct aan extra ondersteuninsbehoeften van leerlinen. De school heeft vasteled wanneer een leerlin in aanmerkin komt voor extra ondersteunin. Korte omschrijvin /ambitie: De school heeft een duidelijke visie met uitebreide ondersteunin rond de leerlinenzor. Wij hebben echter een definitie van een zoenaamde zorleerlin vastesteld zoals hierboven wordt esuereerd. Voor ons eldt dat iedere leerlin de zor moet ontvanen die hij/zij nodi heeft. Een protocol of definitie zit hierbij alleen maar in de we. 5

6 3. Evaluatie leerlinenzor a. De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteunin van leerlinen (leerlinenzor). o z v ( i-) De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlinen. De school evalueert jaarlijks de kwaliteit van het onderwijsleerproces in de roepen. De school bort de kwaliteit van het onderwijsleerproces. b. De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteunin in de roepen. o z v ( i-) De school aat structureel de kwaliteit van het leseven na. Onder andere op basis van observatie stelt de school jaarlijks met leraren verbeterpunten op. De school oraniseert en faciliteert structureel dat leraren van elkaar leren door bijvoorbeeld co-teachin, intervisie, 360- raden feedback en supervisie. c. De school aat jaarlijks na of de ondersteuninsmiddelen oed zijn inezet. o z v ( i-) De school aat na of de middelen zijn inezet zoals de bedoelin was. De school aat na wat de effecten zijn van de inzet. Korte omschrijvin /ambitie: In schooljaar is estart met een structurele aanpak van roepsbezoeken door de bouwcoördinatoren. Dit wordt verder uitebouwd in de komende jaren, waarbij meer ewerkt zal worden met het bezoeken van lessen van elkaar en peer-feedback als professionele cultuur in een professionele leeremeenschap. 6

7 4. Oranisatie van de zor a. De interne beeleidin is oed toeerust. o z v ( i-) De interne beeleidin beschikt ten minste over 4 uur tijd per 100 leerlinen. De interne beeleidin is ekwalificeerd op het niveau van een ekwalificeerde opleidin of studeert daarvoor. b. De school heeft de taken op het ebied van ondersteunin duidelijk beled. o z v ( i-) De interne beeleidin heeft een duidelijke en vastelede taakomschrijvin. Coachin en beeleidin van leraren is onderdeel van de taak van de interne beeleidin. Taken en verantwoordelijkheden van leraren op het terrein van de leerlinenzor zijn duidelijk en transparant. Taken en verantwoordelijkheden van de directie op het terrein van de leerlinenzor zijn duidelijk en transparant. Leraren worden door de interne beeleidin ondersteund bij het realiseren van de OPP-en. c. De ondersteunin in de school is oed eoraniseerd in de praktijk. o z v ( i-) De school kan snel deskundiheid inschakelen voor hulp binnen de afspraken van het swv. Bij ernstie problemen wordt er door de school snel inerepen. De leraren weten waar zij terecht kunnen in de reio voor leerlinen met extra ondersteuninsbehoeften. De ondersteunin in de school is afestemd op de bovenschoolse ondersteuninsstructuur (swv, emeente). Korte omschrijvin /ambitie: Ten aanzien van de vastlein van taken en verantwoordelijkheden waken we ervoor te verzanden in een papieren werkelijkheid. De kleinschaliheid van de oranisatie en de professionele cultuur zort er voor dat taken en verantwoordelijkheden bekend zijn. Uiteraard lien zorstructuur, verantwoordelijkheden met bijbehorende functieomschrijvinen vast in betreffende documenten. 7

8 Ondersteuninsdeskundiheid in de school Het aat hier om de deskundiheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlinen en ouders. Ondersteuninsdeskundiheid van buiten volt bij het volende blok. De mate van deskundiheid wordt bepaald door opleidin of ervarin of een combinatie (het is aan de school de afwein zelf te maken). Heeft uw school specifieke deskundiheid op het terrein van de ondersteunin van leerlinen? Wat is de kwaliteit en wat zijn de nen? (-i-) Betekenis scores: niet = wij hebben deze deskundiheid niet 1 = wij hebben deze deskundiheid maar functioneert no niet naar tevredenheid 2 = wij hebben deze deskundiheid en functioneert naar tevredenheid 3 = wij hebben deze deskundiheid is ervaren en opeleid, kwaliteit is ebord Plan = wij zijn van in de komende 2 jaar deze deskundiheid te ontwikkelen. niet Plan Orthopedaoie o o o o (School)maatschappelijk werk o o o o Remedial teachin o o o o Motorische remedial teachin o o o o Speltherapie/erotherapie/fysiotherapie o o o o Loopedie o o o o Dyslexie o o o Dyscalculie o o o Taal en spraak o o o o Reken en wiskunde o o o o Faalanstreductie o o o o Sociale vaardiheden (SOVA-trainin) o o o o Motorische beperkinen o o o o Verstandelijke beperkinen o o o o Gedrasproblemen (edrasspecialist) o o o o Time out beeleidin o o o o Huiselijk eweld/amk o o o o Vertrouwenszaken o o o o Auditieve beperkinen o o o o Visuele beperkinen o o o o ADHD-leerlinen o o o o Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperer, ASS). o o o o Hoobeaafdheid o o o o Jone risicoleerlinen o o o o Vve o o o o NT2 o o o o Schoolpsycholoie/GZ psycholoie o o o o Overi 8

9 Deskundien die ontbreken kunt u hier invullen Korte omschrijvin /ambitie: Het al dan niet aanwezi zijn van een bepaalde deskundiheid is altijd relatief. Soms heeft een team als eheel deskundiheid en soms is het beperkt tot bepaalde personen binnen het team. Hoewel we al jaren ervarin hebben met de beeleidin van verschillende leerlinen met een bijzondere ondersteuninsbehoefte zijn we voorzichti om ons deskundi te noemen. Wel is het duidelijk dat er een dusdanie professionele cultuur heerst dat bij het ontbreken van kennis er bereidheid is om deze te verwerven of in te roepen. 9

10 Samenwerkende ketenpartners Het aat hier om partners waarmee de school samenwerkt en de intensiteit van de samenwerkin. Voorbeelden: MEE, emeente leerplicht, politie e.d. (-i-) Heeft de school contacten met samenwerkende partners. Hoe structureel zijn deze contacten en wat zijn de nen? Betekenis scores: niet = wij werken met deze partner(s) niet samen 1 = wij werken incidenteel en op afroep samen, indien nodi 2 = wij werken reelmati samen op basis van noodzaak 3 = wij werken structureel en intensief samen Plan = wij zijn van in de komende 2 jaar samenwerkin aan te aan niet Plan Afdelin leerplicht emeente o o o o CJG emeente o o o o (School) maatschappelijk werk o o o o GGD/JGZ o o o o Jeudzor o o o o Politie o o o o Wijkoranisaties o o o o Voorzieninen voor voorschoolse educatie (KDV/PSZ) o o o o Scholen voor PO o o o o Scholen voor VO o o o o Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 1 en 2 o o o o Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 3 o o o o Scholen voor speciaal onderwijs, cluster 4 o o o o Scholen voor speciaal basisonderwijs o o o o (Jeud)GGZ o o o o MEE o o o o Korte omschrijvin /ambitie: Zoals eerder omschreven roepen wij deskundiheid bij diverse partners in als de beeleidin hier om vraat. We hebben bij samenwerkin met scholen voor speciaal basisonderwijs aaneeven dat we hier niet mee samenwerken. Dit komt vanwee het feit dat we al jaren een verwijzin kennen naar deze vorm van onderwijs. De benodide expertise voor de beeleidin van deze leerlinen hebben wij in huis. 10

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Typerin an onze school Missie: Het Moleneld, de school waar elk kind telt! Onder deze missie lit een duidelijke, schoolbrede isie ten rondsla. Deze isie bestaat uit drie kernwaarden:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Datum advies MR De Grienden Op 6-6 13 in MT van de Grienden besproken. Vervolgens hebben leerkrachten in oktober de gelegenheid gehad aanvullend/adviserend

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van de scholen Bergen Gennep Mook Versie Maria-school Bergen

Schoolondersteuningsprofiel van de scholen Bergen Gennep Mook Versie Maria-school Bergen Schoolondersteuninsprofiel van de scholen Beren Gennep Mook Versie Maria-school Beren Inhoud 1. Inleidin... 2 2. Alemene eevens... 3 2.1 Contacteevens... 3 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept... 3 2.3 Kenetallen

Nadere informatie

Voorbeeld. Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal. Schoolondersteuningsprofiel. Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3.

Voorbeeld. Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal. Schoolondersteuningsprofiel. Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3. Voorbeeld Schoolondersteuningsprofiel Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3.0 Augustus 2012 Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: PCBS De Ruigenhil Datum besproken in Team 26-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2016-2020 Basisschool De Vijfmaster Geevens Postadres: Jan van Galenstraat 20 Postcode/plaats: 5463 HB Vehel Bezoekadres: idem Telefoon: 0413-310336 E-mail: vijfmaster@skipov.nl Website: www.vijfmasterskipov.nl

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel 3008 Helmond

Uw schoolondersteuningsprofiel 3008 Helmond Uw schoolondersteuningsprofiel 3008 Helmond http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/3008-helmond-po-v3-sjabloon-aug- 2012/2e9a5712cd545e1a4a0bd76302831d53/ Filled maandag, maart 25, 2013 Identificatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Vul hieronder (een deel van) uw schoolnaam in en selecteer uw school

Vul hieronder (een deel van) uw schoolnaam in en selecteer uw school Uw schoolondersteuningsprofiel Created dinsdag, maart 29, 2016 Updated donderdag, maart 31, 2016 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/swv-fryslan/c4152507a91b8d12df8cf4bc839037e0/ Identificatie Toelichting

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Aantallen per product

Aantallen per product Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen

Nadere informatie

Vul hieronder (een deel van) uw schoolnaam in en selecteer uw school

Vul hieronder (een deel van) uw schoolnaam in en selecteer uw school Uw schoolondersteuningsprofiel Created woensdag, december 02, 2015 Updated woensdag, januari 06, 2016 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/0205-apeldoorn/6259eee26b966f7586f081c9ed065462/ Identificatie

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Typering van onze school De M.J. Tamsmaskoalle in Tzummarum is een gezellige ondernemende dorpsschool. De school werkt vanuit het schoolconcept traditioneel & vernieuwend waarbij

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel

Onderwijs Zorgprofiel Onderwijs Zorgprofiel Filled Monday, November 18, 2013 Dit profiel is door de school ingevuld en vastgesteld na een audit op 13 januari 2014. Typering van de school We zijn een (relatief) kleine dorpsschool.

Nadere informatie

Eindversie 4.0 Oktober 2015

Eindversie 4.0 Oktober 2015 Schoolondersteuningsprofiel Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Eindversie 4.0 Oktober 2015 Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Vul hieronder (een deel van) uw schoolnaam in en selecteer uw school

Vul hieronder (een deel van) uw schoolnaam in en selecteer uw school Uw schoolondersteuningsprofiel Created maandag, april 25, 2016 Updated vrijdag, juni 03, 2016 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/swv-fryslan/66ddf806716285e61704101d04cee935/ Identificatie Toelichting

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/0205- apeldoorn/9db1f3e0c6b36193828c360d2ad18bce/ Filled donderdag, november 19, 2015 Identificatie Toelichting Dit is het invulscherm

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

t Bossche Hart Bosschenhoofd

t Bossche Hart Bosschenhoofd t Bossche Hart Bosschenhoofd Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 2.2 Onderwijsvisie... 4 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

hetonderwijszorgprofiel.nl

hetonderwijszorgprofiel.nl OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs swv Barneveld e.o. hetonderwijszorgprofiel.nl Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het onderwijszorgprofiel van uw school.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: bs Het Molenveld

Schoolondersteuningsprofiel van school: bs Het Molenveld Schoolondersteuningsprofiel van school: bs Het Molenveld 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

School of Understanding

School of Understanding Schoolondersteuningsprofiel Primair onderwijs School of Understanding Registratie Samenwerkingsverband Naam school en brin nummer Locatie/vestiging Soort onderwijs SWV Amsterdam Diemen School of Understanding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2014-03-24 schoolondersteuningsprofiel Groen van Prinsterer v3 Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school...

Nadere informatie

Eindversie 4.0 februari 2016

Eindversie 4.0 februari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Eindversie 4.0 februari 2016 Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0)

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) 17RJ00 PC Basisschool De Korenaar Typering van de school Maximaal 1000 tekens De Korenaar is een middelgrote school met een zeer royale buitenruimte. De school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 18KD00 OBS De Westhoek November 2013 Schoolondersteuningsprofiel OBS de Westhoek 2013 herzien 16-01-2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering

Nadere informatie

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs Apeldoorn Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 Registratie Samenwerkingsverband Apeldoorn 2505 Naam school en brin nummer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel Schoolgegevens Adres: Lijsterlaan 2 Postcode: 5348HL Telefoon: 0412623181 E-mail: Website: Onderwijsconcept: In IKC Regenboog worden alle kinderen (0-12) de hele dag uitgedaagd te leren, te spelen en elkaar

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

In hoofdstuk 2 staan de algemene gegevens (contactgegevens, onderwijsvisie en de kengetallen van de leerlingenpopulatie).

In hoofdstuk 2 staan de algemene gegevens (contactgegevens, onderwijsvisie en de kengetallen van de leerlingenpopulatie). (naam school) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 2.2 Onderwijsvisie... 4 2.3 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning 1, inclusief interventies binnen ons samenwerkingsverband

Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning 1, inclusief interventies binnen ons samenwerkingsverband Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning 1, inclusief interventies binnen ons samenwerkingsverband A. Basiskwaliteit Met ingang van 1 augustus 2017 wijzigt de wijze waarop inspectie toezicht houdt.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekkin en Medische handelinen op basisscholen Inleidin Leraren op school worden reelmati econfronteerd met leerlinen die klaen over pijn die meestal met eenvoudie middelen te verhelpen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie