Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden"

Transcriptie

1 Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden

2 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld te brenen. De moelijkheden an de school oor het bieden an passend onderwijs aan leerlinen met specifieke onderwijsbehoeften worden in het OSP beschreen. Dat leert een beeld op an zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatie en structurele kenmerken an de school op het nieau an basis- en extra ondersteunin. In het OSP beschrijft de school welke ondersteunin zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreen hoe de school zich wil ontwikkelen. De omschrijinen in het OSP worden in handelinserichte termen esteld. Met het OSP kunnen samenwerkinserbanden en besturen snel informatie erzamelen oer de basisondersteunin, oer de zorzwaarte, oer de deskundiheid, de oorzieninen en oer de eentuele extra ondersteuninsmoelijkheden an hun scholen. Ze krijen daarmee zicht op de dekkendheid an het zoraanbod binnen de eien reio. 2. ALGEMEE GEGEVES. aam an de school: Willem Farelschool Brinnummer: 23UE Locatie / estiin Hoeelaken Soort onderwijs: PO Samenwerkinserband PO landelijk reformatorisch SWV (PO0001) Datum aststellin profiel ODERWIJSCOCEPT De Willem Farelschool is een christelijke school op reformatorische rondsla, waar aandacht is oor de indiiduele leerlin die op effectiee wijze leert en wordt oorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit ebeurt in een prettie sfeer met een sociaal, eili en opoedkundi klimaat, waarin kinderen worden ondersteund en uitedaad om te leren en zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Binnen de Willem Farelschool wordt ewerkt olens de principes an het Handelinsericht Werken: Handelinsericht werken houdt in dat er systematisch en doelericht ezocht wordt naar een manier om teemoet te komen aan de onderwijsbehoeften an het kind. De centrale raa is: wat kan het wel en wat heeft het nodi, ericht op de moelijkheden en niet op de problemen. Het aat er om wat het kind wel kan en wat het kind nodi heeft. Van daaruit wordt de onderwijsbehoefte eformuleerd. Onze school werk met het zoenaamde leerstof jaarklassensysteem. Binnen elke roep wordt er les eeen in ijf nieaus. Het betreft een basis roep, een roep met extra uidain en een roep met extra beeleidin. Daarnaast zijn er zowel aan de boenkant als aan de onderkant moelijkheden oor aparte leerroutes. De lessen worden in onze school eeen olens het model directe instructie. Bij handelinsericht werken aat het om de juiste wisselwerkin tussen leerkrachten, leerlinen, interne en externe beeleiders en met name de ouders om zo oed moelijk onderwijs te realiseren. Er wordt systematisch en transparant aan de zor ewerkt. Daarnaast staan de positiee kenmerken centraal en worden er ambitieuze doelen esteld. In onze school zijn leerlinen met specifieke zor welkom. Wij nemen het welbeinden an de zorleerlin en zijn of haar klasenoten als uitanspunt. Teelijkertijd aan we er anuit dat een leerlinen met specifieke onderwijsbehoeften wel ontwikkelinsperspectief dient te hebben. Zie erder: zorplan Willem Farelschool ( 4. KEGETALLE Schoolplan

3 4a. Leerlinpopulatie Aantal In % aantal In % aantal In % Totaal aantal leerlinen (per okt.): Aantal leerlinen met 16 6,5% % % leerlinewicht 0,3 (per 1 okt.): Aantal leerlinen met 0 0% 0 0% 1 0.4% leerlinewicht 1,2 (per 1 okt.): Gemiddelde roepsrootte b. Leerlinstromen De onderstaande kenetallen betreffen leerlinstromen binnen de school en naar andere of an andere scholen. Zowel het aantal als het percentae (afezet teen het totaal aantal leerlinen an de school) is ermeld % % % Doorstroom erlende kleuterperiode 2% 1% 0,5% doublures 1% 0,5% 2,0% ersnellers 1,5% 0% 0% Verwijzin aantal % aantal % aantal % naar SO cluster 1 (slechtziend) naar SO cluster 1 (blind) naar SO cluster 2 (ernstie spraak- of taalmoeilijkheden) naar SO cluster 2 (slechthorend) naar SO cluster 2 (doof) naar SO cluster 3 (zeer moeilijk lerend) naar SO cluster 3 (lichamelijk ehandicapt) naar SO cluster 3 (landuri ziek) naar SO cluster 3 (meeroudi ehandicapt) naar SO cluster 4 (o.a. edrasproblemen) naar SBO naar BAO (niet eroorzaakt door erhuizin) Teruplaatsin Vanuit SO Vanuit SBO c. Ondersteuninszwaarte De onderstaande kenetallen betreffen de ondersteuninszwaarte. Het betreft door een externe professional astestelde beperkinen (uitezonderd de raa naar leerlinen met een eien leerlijn en met een ontwikkelinsperspectief). De kenetallen betreffen schooljaar type ondersteuninszwaarte aantal aantal aantal onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee leren o dyslexie o dyscalculie/ernstie rekenproblemen o hoobeaafdheid o anders, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee taalontwikkelin o spraakbeperkinen Schoolplan

4 o taalbeperkinen o anders, nl. o anders, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee lichamelijke beperkinen o motorische beperkin, nl. DCD o motorische beperkin, nl o landurie ziekte, nl. epilepsie o landurie ziekte, nl o medische problemen, nl o medische problemen, nl onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee edrasbeperkinen o PDD OS o Asperer o ADHD o anders, nl. o anders, nl. multi onderwijs- of ondersteuninsbehoeften o nl. o nl. leerachterstanden o aantal leerlinen met een eien leerlijn/leerroute (oorheen met een OPP niet zijnde extra ondersteunin SWV) Arranementen op school = Extra Ondersteunin SWV (of cl.1 en 2) = Ontwikkelinsperspectief cluster 1 o slechtziend o blind cluster 2 o TOS (Taalontwikkelinsstoornis): Medium o slechthorend Medium o doof Medium cluster 3 (conitiee, medische of lichamelijke arranementen) o zeer moeilijk lerend Medium o lichamelijk ehandicapt Medium o landuri ziek Schoolplan

5 o o Medium meeroudi ehandicapt Medium cluster 4 (soc.emot., edras of werkhoudinsarranementen) een specificatie Medium d. Deskundiheid Onderstaande expertise is binnen de school beschikbaar en/of structureel aanwezi. De school eeft aan óf de expertise aanwezi is en zo ja, of deze intern of extern beschikbaar is. In hoeerre er sprake is an oldoende deskundiheid is afhankelijk an de opleidin en/of erarin an de medewerker(s). expertise op A / V of G intern/ extern edrasbeperkinen bij ja, nl. G I lichamelijke beperkinen bij ja, nl. A erstandelijke beperkinen bij ja, nl. V I slechtziend en blind bij ja, nl. A slechthorend en doof bij ja, nl. A taal-/spraakbeperkinen bij ja, nl. V I dysfasie A dyslexie G I dyscalculie A rekenspecialist (didactische/oranisatorische expertise oor extra V I ondersteunin) taalspecialist (didactische/oranisatorische expertise oor extra V I ondersteunin) edrasspecialist pedaoische/oranisatorische expertise oor extra V I ondersteunin.) hoobeaafdheid G I soa-trainer A I anders, nl. anders, nl. 4e. Fysieke oorzieninen De school beschikt oer de olende fysieke oorzieninen. type oorzienin rolstoeltoeankelijkheid time-out ruimte (altijd beschikbaar) rotere lokalen (in relatie tot aantal leerlinen) bredere anen (in relatie tot aantal leerlinen) erzorinsruimte realidatieruimte snoezelruimte rustruimte keuken (oor leerlinen) zwembad anders, nl. 4f. Oranisatorische oorzienin t.b.. de basisondersteunin J J J J ja (j)/nee (n) Schoolplan

6 type oorzienin Korte toelichtin Hulpklas Reken hulproep oor 4 dadelen an r. 4 t/m 8 Plusklas Plusroep meerbeaafden, 1 dadeel anaf roep 4 RT Diesre ormen an RT, met name op het ebied an lezen en spellin 4. Personeel De onderstaande kenetallen betreffen de inzet an functies an belan oor de ondersteunin binnen de school. functie Aantal dadelen per week leerkracht 80 interne beeleidin 6 onderwijsassistent(e) 6 remedial teachin 5 Intern / extern orthopedaoo 1 da per maand schoolmaatschappelijk werk loopedist 4h. Opbrensten Door de inspectie is aan de school per het olende arranement toeekend: basis arranement 4i. Financiën inkomsten: uitaen: personeel: extra i.b extra handen in klas 5000 extra r.t Orthopedaoen/dicacten 5000 materieel of anders: Ps. onderzoeken totaal: 5. BASISODERSTEUIG. De basisondersteunin is het nieau an ondersteunin dat op de school intern (of an buiten naar binnen ehaald) eboden kan worden. Het bestaat uit basiskwaliteit en een aantal preentiee en licht curatiee interenties. Uitanspunt bij het bepalen bij het nieau an basisondersteunin is het referentiekader. 5a. Basiskwaliteit. De basiskwaliteit is het minimumnieau waaraan olens de onderwijsinspectie (zie toezichtskader) het onderwijs moet oldoen. In het onderstaande oerzicht eeft de school aan hoe het staat met de kwaliteit op de erschillende onderdelen. ODERWIJSLEERPROCES 1 1 G=oed, V=oldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. Schoolplan

7 1. Duidelijk De leerkrachten leen de leerstof op een duidelijke manier uit aan de leerlinen. Ze aan steeds na of de leerlinen de uitle oed berijpen. En tijdens de uitle wordt de oplossinsstrateie centraal esteld. 2.Taakericht De leerkrachten zoren oor een duidelijke structuur in de onderwijsactiiteiten. Het onderwijsleerproces wordt ekenmerkt door orde en rust. De leerkrachten een de leerlinen feedback op hun werkhoudin en taakaanpak. 3.Actierend De leerkrachten stimuleren de leerlinen om steeds actief mee te doen en mee te denken. De leerkrachten laten de leerlinen reelmati en op een doelmatie wijze samenwerken. 4.Resultaatericht De leerkrachten hebben hoe erwachtinen an de resultaten an de leerlinen. In de roepen wordt ewerkt met streefdoelen oor de basisaardiheden. De leerkrachten ealueren nauwezet de resultaten die de leerlinen halen. De leerkrachten aan met de leerlinen in esprek oer de door hen behaalde resultaten. 5.Afestemd De leerkrachten stemmen de leerstof af op erschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de instructie af op erschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de erwerkinsopdrachten af op erschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op erschillen in ontwikkelin tussen de leerlinen. SCHOOLKLIMAAT 6.Betrokkenheid De leerkrachten een de leerlinen positiee persoonlijke aandacht. De leerkrachten beorderen het zelfertrouwen an de leerlinen. 7.Sfeer De leerkrachten stimuleren leerlinen op een respectolle manier met elkaar om te aan. De leerkrachten beeleiden de leerlinen bij het respectol omaan met elkaar. 8.Veiliheid aar aanleidin an onderzoek naar de eiliheidsbelein en analyse an de incidentenreistratie onderneemt de school erichte acties. De personeelsleden weten hoe ze moeten handelen bij incidenten. LEERSTOFAABOD 9.Volledi aanbod Bij de aaneboden leerinhouden oor ederlandse taal en Rekenen en wiskunde betrekken de leerkrachten alle kerndoelen als te bereiken doelstellinen. 10.Geleenheid tot leren De school biedt de leerinhouden oor ederlandse taal en Rekenen en wiskunde aan zoeel moelijk leerlinen aan tot en met het nieau an leerjaar 8. De ebruikte methoden kennen een oede dooraande leerstoflijn. De leerlinhouden bij ederlandse taal passen bij de onderwijsbehoeften an de leerlinen. Het leerstofaanbod oor roep 1 sluit oed aan op de ontwikkelin an de instromende leerlinen. 11.Toerusten en ormen De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. De school heeft een aanbod ericht op beorderin an actief burerschap en sociale interatie. ZORG E BEGELEIDIG 12.Leerlinbeeleidin Schoolplan

8 De school ebruikt een samenhanend systeem an enormeerde instrumenten en procedures oor het olen an de prestaties en de ontwikkelin an de leerlinen. De leerkrachten olen systematisch de oortan in de ontwikkelin an de leerlinen. Analyse an opbrensten leidt daar waar nodi oor roepjes leerlinen of oor indiiduele leerlinen tot aanpassin an het onderwijs. De school stelt, indien nodi, oor leerlinen een ontwikkelinsperspectief ast. De school olt en ealueert het ontwikkelinsperspectief en stellen het indien nodi bij. 13.Leerlinenzor De leerkrachten sinaleren roetijdi welke leerlinen bijzondere zor nodi hebben. Op basis an de analyse an de erzamelde eeens bepalen de leerkrachten de aard an de zor oor de leerlinen. De leerkrachten inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften an de leerlinen. De leerkrachten oeren de zor planmati uit. De leerkrachten ealueren reelmati de effecten an de zor. 14.Doorstroom an leerlinen De leerkrachten ebruiken de informatie an scholen en instellinen waar de leerlinen andaan komen oor de beeleidin an de leerlinen. De school maakt beredeneerde afweinen bij de doorstroom an leerlinen binnen de school. De school zort oor een warme oerdracht tijdens de schoolloopbaan an de leerlinen. 15.Zorstructuur Er is structureel oerle tussen de leerkracht en de interne beeleider. De school werkt daar waar nodi samen met externe oranisaties en deskundien. Er is reelmati oerle tussen de interne beeleider en de schoolleidin oer het functioneren an de leerlinenzor. De erdelin an erantwoordelijkheden en beoedheden met betrekkin tot de zor is oor ieder duidelijk. De leerkrachten zien zichzelf als de eersterantwoordelijke oor wat betreft de zor aan de leerlinen. KWALITEITSZORG 16.Voorwaarden oor kwaliteit De school aat actief na wat de onderwijsbehoeften zijn an de leerlinpopulatie. De school stemt het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften an onze leerlinpopulatie. De school aat na hoe leerlinen zich handhaen in het onderwijs. 17.Systeem an ealuatie De school plant elk jaar actiiteiten in om de kwaliteit an het onderwijs te onderzoeken, te boren, te erbeteren en openbaar te maken. De school heeft doelen en actiiteiten op het ebied an kwaliteitszor asteled in een kwaliteitsbeleidsplan. De schoolleidin zort oor een systematische analyse an het onderwijsleerproces en de leerlinopbrensten met als doel tijdi zwakke plekken te sinaleren. De school erzamelt systematisch feedback an personen an buiten de school oer de aspecten die zij zelf ook ealueert. COMMUICATIE MET OUDERS 18.Meedenken De personeelsleden laten zich waar nodi informeren oer de opattinen en beindinen an ouders oer de ontwikkelin an hun kind op school en thuis. De ouders/erzorers an leerlinen worden betrokken bij de zor aan hun kind. De school ondersteunt de ouders bij de aanpak an hun kind thuis. COTACTE MET EXTERE 19.Functioneel De school onderhoudt functionele contacten met oor- en naschoolse oorzieninen. De school onderhoudt functionele contacten met scholen oor oortezet onderwijs. De school onderhoudt functionele contacten met de onderwijsadiesdienst(en). De school neemt actief deel aan releante netwerken. SCHOOLOTWIKKELIG 20.Resultaatericht De schoolleidin stimuleert een resultaaterichte cultuur en draat dit uit. Het team werkt met schoolspecifieke streefdoelen. Het team werkt planmati aan oede resultaten. Wanneer de resultaten daar aanleidin toeeen wordt het onderwijsleerproces door het team nader Schoolplan

9 eanalyseerd. De conclusies naar aanleidin an analyses worden besproken binnen het team. Het team stelt ezamenlijk erbeteronderwerpen en succesmaten ast. De schoolleidin aat met de leerkrachten in esprek oer de in hun roep behaalde resultaten en dat in relatie tot hun leseen. 5b. Preentiee en licht curatiee ondersteunin. In deze pararaaf wordt beschreen hoe de school door middel an preentiee en licht curatiee ondersteunin teemoet komt aan onderwijs- en ondersteuninsbehoeften an leerlinen. Onder preentie erstaan we in dit eal de basisondersteunin oor alle leerlinen die er op is ericht om tijdi leerproblemen en oproei- en opoedproblemen te sinaleren. Vroetijdie sinalerin ereist de aanweziheid an dianostische expertise en kan al dan niet in samenwerkin met ketenpartners worden eoraniseerd. Ook de zor oor een eili schoolklimaat (zowel oor leerlinen als medewerkers) maakt deelt uit an de basisondersteunin. 6. Herkennin problematiek 2 De school is in staat roetijdi leer- oproei en opoedproblemen te sinaleren. Zorteam / ketenpartners De school beschikt oer (of participeert binnen) een zorteam, dat oer oldoende expertise beschikt om op een adequate wijze handelinsericht te (laten) handelen in de onderwijs- en ondersteuninsbehoeften an leerlinen en ezinnen. De school werkt daarbij samen met de releante ketenpartners: scholen oor VO, (school)maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, GGD. Dyslexie De school hanteert een sluitende ondersteunins- en zoraanpak oor leerlinen met dyslexie. (tijdie sinalerin, op leerlin afestemde aanpak, hanteren an het dyslexieprotocol). Dyscalculie a De school hanteert een sluitende ondersteunins- en zoraanpak oor leerlinen met dyscalculie. (tijdie sinalerin, op leerlin afestemde aanpak) Aanpak oor minder beaafden De school hanteert onderwijsproramma s en leerlijnen die oed zijn afestemd op leerlinen met minder dan emiddelde intellientie. Aanpak oor meerbeaafden De school hanteert onderwijsproramma s en leerlijnen die oed zijn afestemd op leerlinen met meer dan emiddelde intellientie. Meeroudi lichamelijke beperkin nt De school is fysiek toeankelijk oor en heeft beschikkin oer hulpmiddelen oor leerlinen met een (meeroudi) lichamelijke beperkin. Aanepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid an hulpmiddelen oor leerlinen die dit nodi hebben. Sociale eiliheid en edrasproblemen De school hanteert een sluitende aanpak op sociale eiliheid en edrasproblemen. (ortho)pedaoische en/of orthodidactische proramma s en methodieken die ericht zijn op sociale eiliheid en het oorkomen en aanpakken an edrasproblemen. Medische handelinen De school heeft een oor alle medewerkers bekend en toeankelijk protocol oor medische handelinen (wat te doen bij.?, onelukjes, medicijnen erstrekken, uitoerin an medische handelinen). 7. EXTRA ODERSTEUIG Alles wat boen de basisondersteunin uitaat, is extra ondersteunin. In deze pararaaf beschrijen we de extra (specifieke) ondersteuninsmoelijkheden die de school kan bieden. We doen dat in de orm an arranementen die al dan niet structureel onderdeel uitmaken an het onderwijsaanbod an de school. Een arranement bestaat altijd uit meerdere onderdelen, die, waar an toepassin, beschreen worden. a. Arranementen 2 G=oed, V=oldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. Schoolplan

10 Op dit moment zien wij een eleenheid om een aranement op onze school in te richten. Wij leen de focus op een brede basiszor en uitbouw an de licht curatiee zor. Wel willen we hierbij ermelden dat wij in het recente erleden een meisje met een syndroom an Down neen jaar beeleid hebben. Vanuit dat perspectief is het oor ons moelijk een arranement clustrer 3 te arraneren. Omschrijin arranement: Expertise: Aandacht en tijd: Protocollen, aanpakken en methodieken:? Fysieke omein (o.a. ebouw):? Samenwerkin:? 8. Conclusie en ambities adat directie en team de eeens uit de hoofdstukken 3 t/m 6 eanalyseerd, ewoen, berepen en besproken hebben, zijn er conclusies etrokken. Deze conclusies hebben eleid tot ezamenlijke ambities. De daaroor benodide randoorwaarden zijn in kaart ebracht. a. Basisondersteunin: (basiskwaliteit en preentiee- en licht curatiee zor) Basiskwaliteit: Conclusies: - In onze school hebben we wat betreft rekenen, spellin en berijpend lezen ooral eel leerlinen met een AB score of een DE score. We missen in eel roepen een aantal C leerlinen. Dit raat meer an de toeepaste differentiatie an de leerkrachten en de instructie en erwerkinsormen. - Er moet blijend aandacht worden besteed aan de erschillende competenties an de leerkrachten. Dit raat om extra ondersteunin en beeleidin waar nodi. - Het is belanrijk dat we er steeds op letten dat de instructie oldoende actierend is, met name rondom het ak rekenen. - In de school wordt de basiszor handelinsericht ormeeen, anuit de opbrensterichte cultuur. Dit houdt in dat de basisprincipes an HGW teru te inden zijn in de leerlinenzor en dat er reelmati resultaatbesprekinen op dierse nieaus plaats inden. Ambities: - De leerkrachten zijn olledi in staat om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften an het kind. Randoorwaarden: - Leerkrachten worden ondersteund waar nodi. Daarbij alt te denken aan extra ondersteunin in de orm an onderwijsassistentie, coachin, opbouw expertise, ambulante beeleidin, sib, etc. - Wij bouwen onze eien expertise (rekenen, taal, opbrenstericht werken, technisch lezen, sociale aardiheid, etc.) uit en doen indien nodi een beroep op externe expertise. Preentiee en curatiee zor: Conclusies: - In onze school is er een breed aanbod an preentiee/curatiee zor buiten de roep. Hierbij aat het onder andere om: o IRT roep rekenen o Dyslexie beeleidin o Taalcursus taal/spraak problematiek onderbouw (Buma) o Soa Vriendenproramma (in samenwerkin met Eleos) Schoolplan

11 o Meerbeaafdheid beeleidin / plusroep - Er blijft aandacht nodi oor de afstemmin tussen de hierboen enoemde preentiee zor en de basiszor. Ambities: - Op het moment dat we merken dat een kind niet oldoende heeft aan de basiszor in de klas, zoeken we een specifieke ondersteunin binnen of buiten de roep. - We houden het aanbod curatiee en preentiee zor (zie conclusies) op peil. - We ontwikkelen een expertise op het ebied an dyscalculie. We ontwikkelen een expertise op het ebied an dysfasie. Randoorwaarden: - Juiste afstemmin tussen meerdere partijen binnen en buiten school. - Juiste afstemmin met betrekkin tot beeleidin an het onderwijsproces an betreffende leerlinen. Doelstellin (alemeen): - Bij ons staat het welbeinden an het kind centraal. - Wij aan uit an het juiste eenwicht tussen de inesterin in de zorleerlin en het belan an de roep. - Wij hechten eel waarde aan thuisnabij onderwijs.. b. Extra ondersteunin Wij kiezen er op dit moment oor om een speciale arranementen te creëren maar willen inesteren in de uitbouw an de basiszor en licht curatiee zor. Zie pararaaf 6a. In principe zijn wij in staat een arranement oor cluster 3 te arraneren. Schoolplan

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Hervormde School Regio Midden Versie 28 augustus 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Basisschool met de Bijbel Diermen ijkerkerstraat 97 3882 PE PUTTE 0343-2451982 info@bmdbdiermen.nl 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Van Damschool samenwerkingsverband Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept a. Pedagogisch concept b. Didactisch concept c. Opbrengstgericht

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Ondersteuningsprofiel De Wartburg 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel De Schuilplaats Verzetslaan 17 3882 HH Putten Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats te Putten 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Eben-Haëzerschool Molenstraat 98 6721 WP Bennekom Regio Midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016

Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016 Jac. Catsstraat 70-72 3881 XR Putten 0341-353541 info@bmdbdeakker.nl Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016 CNS Putten B.m.d.B. De Akker Ondersteuningsprofiel is opgesteld in september/ oktober 2015.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Ichthus samenwerkingsverband 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept Pedagogisch Didactisch Klimaat Opbrengstgericht Zorg en

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30BH-0 HB-nummer: 3526404 Onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Eindhoen Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Eindhoen BRIN-nummer: 30BR-0 Hummingbirdnummer: 3522248

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Dr. C. Steenblokschool Goes

Schoolondersteuningsprofiel. Dr. C. Steenblokschool Goes Schoolondersteuningsprofiel Dr. C. Steenblokschool Goes naam school: Dr. C. Steenblokschool adres: Zuidvlietstraat 140 4461 HB Goes postcode/plaats: 0113 21 19 84 telefoonnummer: contactpersoon: 70358

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Addendum bij Ondersteuningsplan PO0001

Addendum bij Ondersteuningsplan PO0001 Addendum bij Ondersteuningsplan PO0001 aan: van: betreft: gemeenten raad van bestuur samenwerkingsverband Berséba, PO0001 addendum bij het ondersteuningsplan Hierna volgt een overzicht van toevoegingen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs Regio Zeeland AW-GEGEVES School Bestuur aam Ds. Pieter van Dijkeschool aam St. tot het verstrekken v. onderwijs op ger.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Ontvangstdatum: 21-05-2014

Ontvangstdatum: 21-05-2014 Ontvanstdatum: 21-5-214 Jaarversla/ Jaarrekenin 213 Voorwoord Het jaarversla 213 van de Stichtin Openbaar Primair Onderwijs Furore is alweer het derde jaarversla sinds de fusie. Vanaf 1 januari 21 hebben

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Boazschool

Schoolondersteuningsprofiel Boazschool Schoolondersteuningsprofiel oazschool naam school: oazschool adres: postcode/plaats: telefoonnummer: 0118-561649 contactpersoon: P.D. de Jonge bestuursnummer: 46697 brincode: 07OK directeur: P.D. de Jonge

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Obs de Boog, Bospolder

Obs de Boog, Bospolder 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Obs de Boog, Bospolder Algemene gegevens School Obs de Boog, Bospolder BRIN 13 LW Directeur H. de Koning Adres Catherina Beersmansstraat 80 Telefoon 010-4760114

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Basisondersteuning In vergelijking met de gemiddelde scores van het SWV scoren we lager op de volgende aspecten: - Planmatig werken - Deskundigheid - Evaluatie leerling ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Naam School 1 LOGO SCHOOL Algemene gegevens Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School School Vereniging de Rotterdamse Montessorischool BRIN 08CK Directeur J.G. Dirksen Adres Essenburgsingel 25 C Telefoon

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel WCII-Regio-Ede

Ondersteuningsprofiel WCII-Regio-Ede Ondersteuningsprofiel WCII-Regio-Ede 1. Inleiding Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

t.b.v. Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs School Basisschool: Tarcisius

t.b.v. Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs School Basisschool: Tarcisius Bestandsopname t.b.. Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs School Basisschool: Tarcisius Datum: 30-5-2014 1.Inleiding De Eerste Kamer heeft de Wet Passend Onderwijs aangenomen. Het ingezette tijdspad

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT

Schooljaar 2015-2016 Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Algemene gegevens: Schooljaar 2015-2016 School Dr. Jac. P. Thijsseschool Locatie * JPT Brinnummer 13AO Bestuursnummer 41461 Schoolgroep en/ of percentage gewichtsleerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Mr Van Eijckschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Mr Van Eijckschool Algemene gegevens School Mr Van Eijck BRIN 17AB00 Directeur Mignon de Veer Adres Ruimersdijk 100 3079 HK Rotterdam Telefoon 010 4833222 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80

Risico-inventarisatie en -evaluatie Scouting Gelderland Postbus 129, 6880 AC Velp 026-384 63 80 info@scoutinelderland.nl / www.scoutinelderland.nl / 026-38 46 380 Arnhemsestraatwe 19, 6881 NB Velp / postbus 129 6880 AC Velp Risico-inventarisatie en -evaluatie Scoutin Gelderland Postbus 129, 6880

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef adres: Schoolstraat 1 postcode: 7101 GB Winterswijk telefoon nr.: 0543-532747 website: www.jozefww.skbg.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 28AK St. Aloysius Datum: 19 december 2013 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie