Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden"

Transcriptie

1 Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden

2 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld te brenen. De moelijkheden an de school oor het bieden an passend onderwijs aan leerlinen met specifieke onderwijsbehoeften worden in het OSP beschreen. Dat leert een beeld op an zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatie en structurele kenmerken an de school op het nieau an basis- en extra ondersteunin. In het OSP beschrijft de school welke ondersteunin zij nu kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreen hoe de school zich wil ontwikkelen. De omschrijinen in het OSP worden in handelinserichte termen esteld. Met het OSP kunnen samenwerkinserbanden en besturen snel informatie erzamelen oer de basisondersteunin, oer de zorzwaarte, oer de deskundiheid, de oorzieninen en oer de eentuele extra ondersteuninsmoelijkheden an hun scholen. Ze krijen daarmee zicht op de dekkendheid an het zoraanbod binnen de eien reio. 2. ALGEMEE GEGEVES. aam an de school: Willem Farelschool Brinnummer: 23UE Locatie / estiin Hoeelaken Soort onderwijs: PO Samenwerkinserband PO landelijk reformatorisch SWV (PO0001) Datum aststellin profiel ODERWIJSCOCEPT De Willem Farelschool is een christelijke school op reformatorische rondsla, waar aandacht is oor de indiiduele leerlin die op effectiee wijze leert en wordt oorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit ebeurt in een prettie sfeer met een sociaal, eili en opoedkundi klimaat, waarin kinderen worden ondersteund en uitedaad om te leren en zich te ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Binnen de Willem Farelschool wordt ewerkt olens de principes an het Handelinsericht Werken: Handelinsericht werken houdt in dat er systematisch en doelericht ezocht wordt naar een manier om teemoet te komen aan de onderwijsbehoeften an het kind. De centrale raa is: wat kan het wel en wat heeft het nodi, ericht op de moelijkheden en niet op de problemen. Het aat er om wat het kind wel kan en wat het kind nodi heeft. Van daaruit wordt de onderwijsbehoefte eformuleerd. Onze school werk met het zoenaamde leerstof jaarklassensysteem. Binnen elke roep wordt er les eeen in ijf nieaus. Het betreft een basis roep, een roep met extra uidain en een roep met extra beeleidin. Daarnaast zijn er zowel aan de boenkant als aan de onderkant moelijkheden oor aparte leerroutes. De lessen worden in onze school eeen olens het model directe instructie. Bij handelinsericht werken aat het om de juiste wisselwerkin tussen leerkrachten, leerlinen, interne en externe beeleiders en met name de ouders om zo oed moelijk onderwijs te realiseren. Er wordt systematisch en transparant aan de zor ewerkt. Daarnaast staan de positiee kenmerken centraal en worden er ambitieuze doelen esteld. In onze school zijn leerlinen met specifieke zor welkom. Wij nemen het welbeinden an de zorleerlin en zijn of haar klasenoten als uitanspunt. Teelijkertijd aan we er anuit dat een leerlinen met specifieke onderwijsbehoeften wel ontwikkelinsperspectief dient te hebben. Zie erder: zorplan Willem Farelschool (www.farelschool.info) 4. KEGETALLE Schoolplan

3 4a. Leerlinpopulatie Aantal In % aantal In % aantal In % Totaal aantal leerlinen (per okt.): Aantal leerlinen met 16 6,5% % % leerlinewicht 0,3 (per 1 okt.): Aantal leerlinen met 0 0% 0 0% 1 0.4% leerlinewicht 1,2 (per 1 okt.): Gemiddelde roepsrootte b. Leerlinstromen De onderstaande kenetallen betreffen leerlinstromen binnen de school en naar andere of an andere scholen. Zowel het aantal als het percentae (afezet teen het totaal aantal leerlinen an de school) is ermeld % % % Doorstroom erlende kleuterperiode 2% 1% 0,5% doublures 1% 0,5% 2,0% ersnellers 1,5% 0% 0% Verwijzin aantal % aantal % aantal % naar SO cluster 1 (slechtziend) naar SO cluster 1 (blind) naar SO cluster 2 (ernstie spraak- of taalmoeilijkheden) naar SO cluster 2 (slechthorend) naar SO cluster 2 (doof) naar SO cluster 3 (zeer moeilijk lerend) naar SO cluster 3 (lichamelijk ehandicapt) naar SO cluster 3 (landuri ziek) naar SO cluster 3 (meeroudi ehandicapt) naar SO cluster 4 (o.a. edrasproblemen) naar SBO naar BAO (niet eroorzaakt door erhuizin) Teruplaatsin Vanuit SO Vanuit SBO c. Ondersteuninszwaarte De onderstaande kenetallen betreffen de ondersteuninszwaarte. Het betreft door een externe professional astestelde beperkinen (uitezonderd de raa naar leerlinen met een eien leerlijn en met een ontwikkelinsperspectief). De kenetallen betreffen schooljaar type ondersteuninszwaarte aantal aantal aantal onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee leren o dyslexie o dyscalculie/ernstie rekenproblemen o hoobeaafdheid o anders, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee taalontwikkelin o spraakbeperkinen Schoolplan

4 o taalbeperkinen o anders, nl. o anders, nl. onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee lichamelijke beperkinen o motorische beperkin, nl. DCD o motorische beperkin, nl o landurie ziekte, nl. epilepsie o landurie ziekte, nl o medische problemen, nl o medische problemen, nl onderwijs- of ondersteuninsbehoeften anwee edrasbeperkinen o PDD OS o Asperer o ADHD o anders, nl. o anders, nl. multi onderwijs- of ondersteuninsbehoeften o nl. o nl. leerachterstanden o aantal leerlinen met een eien leerlijn/leerroute (oorheen met een OPP niet zijnde extra ondersteunin SWV) Arranementen op school = Extra Ondersteunin SWV (of cl.1 en 2) = Ontwikkelinsperspectief cluster 1 o slechtziend o blind cluster 2 o TOS (Taalontwikkelinsstoornis): Medium o slechthorend Medium o doof Medium cluster 3 (conitiee, medische of lichamelijke arranementen) o zeer moeilijk lerend Medium o lichamelijk ehandicapt Medium o landuri ziek Schoolplan

5 o o Medium meeroudi ehandicapt Medium cluster 4 (soc.emot., edras of werkhoudinsarranementen) een specificatie Medium d. Deskundiheid Onderstaande expertise is binnen de school beschikbaar en/of structureel aanwezi. De school eeft aan óf de expertise aanwezi is en zo ja, of deze intern of extern beschikbaar is. In hoeerre er sprake is an oldoende deskundiheid is afhankelijk an de opleidin en/of erarin an de medewerker(s). expertise op A / V of G intern/ extern edrasbeperkinen bij ja, nl. G I lichamelijke beperkinen bij ja, nl. A erstandelijke beperkinen bij ja, nl. V I slechtziend en blind bij ja, nl. A slechthorend en doof bij ja, nl. A taal-/spraakbeperkinen bij ja, nl. V I dysfasie A dyslexie G I dyscalculie A rekenspecialist (didactische/oranisatorische expertise oor extra V I ondersteunin) taalspecialist (didactische/oranisatorische expertise oor extra V I ondersteunin) edrasspecialist pedaoische/oranisatorische expertise oor extra V I ondersteunin.) hoobeaafdheid G I soa-trainer A I anders, nl. anders, nl. 4e. Fysieke oorzieninen De school beschikt oer de olende fysieke oorzieninen. type oorzienin rolstoeltoeankelijkheid time-out ruimte (altijd beschikbaar) rotere lokalen (in relatie tot aantal leerlinen) bredere anen (in relatie tot aantal leerlinen) erzorinsruimte realidatieruimte snoezelruimte rustruimte keuken (oor leerlinen) zwembad anders, nl. 4f. Oranisatorische oorzienin t.b.. de basisondersteunin J J J J ja (j)/nee (n) Schoolplan

6 type oorzienin Korte toelichtin Hulpklas Reken hulproep oor 4 dadelen an r. 4 t/m 8 Plusklas Plusroep meerbeaafden, 1 dadeel anaf roep 4 RT Diesre ormen an RT, met name op het ebied an lezen en spellin 4. Personeel De onderstaande kenetallen betreffen de inzet an functies an belan oor de ondersteunin binnen de school. functie Aantal dadelen per week leerkracht 80 interne beeleidin 6 onderwijsassistent(e) 6 remedial teachin 5 Intern / extern orthopedaoo 1 da per maand schoolmaatschappelijk werk loopedist 4h. Opbrensten Door de inspectie is aan de school per het olende arranement toeekend: basis arranement 4i. Financiën inkomsten: uitaen: personeel: extra i.b extra handen in klas 5000 extra r.t Orthopedaoen/dicacten 5000 materieel of anders: Ps. onderzoeken totaal: 5. BASISODERSTEUIG. De basisondersteunin is het nieau an ondersteunin dat op de school intern (of an buiten naar binnen ehaald) eboden kan worden. Het bestaat uit basiskwaliteit en een aantal preentiee en licht curatiee interenties. Uitanspunt bij het bepalen bij het nieau an basisondersteunin is het referentiekader. 5a. Basiskwaliteit. De basiskwaliteit is het minimumnieau waaraan olens de onderwijsinspectie (zie toezichtskader) het onderwijs moet oldoen. In het onderstaande oerzicht eeft de school aan hoe het staat met de kwaliteit op de erschillende onderdelen. ODERWIJSLEERPROCES 1 1 G=oed, V=oldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. Schoolplan

7 1. Duidelijk De leerkrachten leen de leerstof op een duidelijke manier uit aan de leerlinen. Ze aan steeds na of de leerlinen de uitle oed berijpen. En tijdens de uitle wordt de oplossinsstrateie centraal esteld. 2.Taakericht De leerkrachten zoren oor een duidelijke structuur in de onderwijsactiiteiten. Het onderwijsleerproces wordt ekenmerkt door orde en rust. De leerkrachten een de leerlinen feedback op hun werkhoudin en taakaanpak. 3.Actierend De leerkrachten stimuleren de leerlinen om steeds actief mee te doen en mee te denken. De leerkrachten laten de leerlinen reelmati en op een doelmatie wijze samenwerken. 4.Resultaatericht De leerkrachten hebben hoe erwachtinen an de resultaten an de leerlinen. In de roepen wordt ewerkt met streefdoelen oor de basisaardiheden. De leerkrachten ealueren nauwezet de resultaten die de leerlinen halen. De leerkrachten aan met de leerlinen in esprek oer de door hen behaalde resultaten. 5.Afestemd De leerkrachten stemmen de leerstof af op erschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de instructie af op erschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de erwerkinsopdrachten af op erschillen in onderwijsbehoeften tussen de leerlinen. De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op erschillen in ontwikkelin tussen de leerlinen. SCHOOLKLIMAAT 6.Betrokkenheid De leerkrachten een de leerlinen positiee persoonlijke aandacht. De leerkrachten beorderen het zelfertrouwen an de leerlinen. 7.Sfeer De leerkrachten stimuleren leerlinen op een respectolle manier met elkaar om te aan. De leerkrachten beeleiden de leerlinen bij het respectol omaan met elkaar. 8.Veiliheid aar aanleidin an onderzoek naar de eiliheidsbelein en analyse an de incidentenreistratie onderneemt de school erichte acties. De personeelsleden weten hoe ze moeten handelen bij incidenten. LEERSTOFAABOD 9.Volledi aanbod Bij de aaneboden leerinhouden oor ederlandse taal en Rekenen en wiskunde betrekken de leerkrachten alle kerndoelen als te bereiken doelstellinen. 10.Geleenheid tot leren De school biedt de leerinhouden oor ederlandse taal en Rekenen en wiskunde aan zoeel moelijk leerlinen aan tot en met het nieau an leerjaar 8. De ebruikte methoden kennen een oede dooraande leerstoflijn. De leerlinhouden bij ederlandse taal passen bij de onderwijsbehoeften an de leerlinen. Het leerstofaanbod oor roep 1 sluit oed aan op de ontwikkelin an de instromende leerlinen. 11.Toerusten en ormen De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. De school heeft een aanbod ericht op beorderin an actief burerschap en sociale interatie. ZORG E BEGELEIDIG 12.Leerlinbeeleidin Schoolplan

8 De school ebruikt een samenhanend systeem an enormeerde instrumenten en procedures oor het olen an de prestaties en de ontwikkelin an de leerlinen. De leerkrachten olen systematisch de oortan in de ontwikkelin an de leerlinen. Analyse an opbrensten leidt daar waar nodi oor roepjes leerlinen of oor indiiduele leerlinen tot aanpassin an het onderwijs. De school stelt, indien nodi, oor leerlinen een ontwikkelinsperspectief ast. De school olt en ealueert het ontwikkelinsperspectief en stellen het indien nodi bij. 13.Leerlinenzor De leerkrachten sinaleren roetijdi welke leerlinen bijzondere zor nodi hebben. Op basis an de analyse an de erzamelde eeens bepalen de leerkrachten de aard an de zor oor de leerlinen. De leerkrachten inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften an de leerlinen. De leerkrachten oeren de zor planmati uit. De leerkrachten ealueren reelmati de effecten an de zor. 14.Doorstroom an leerlinen De leerkrachten ebruiken de informatie an scholen en instellinen waar de leerlinen andaan komen oor de beeleidin an de leerlinen. De school maakt beredeneerde afweinen bij de doorstroom an leerlinen binnen de school. De school zort oor een warme oerdracht tijdens de schoolloopbaan an de leerlinen. 15.Zorstructuur Er is structureel oerle tussen de leerkracht en de interne beeleider. De school werkt daar waar nodi samen met externe oranisaties en deskundien. Er is reelmati oerle tussen de interne beeleider en de schoolleidin oer het functioneren an de leerlinenzor. De erdelin an erantwoordelijkheden en beoedheden met betrekkin tot de zor is oor ieder duidelijk. De leerkrachten zien zichzelf als de eersterantwoordelijke oor wat betreft de zor aan de leerlinen. KWALITEITSZORG 16.Voorwaarden oor kwaliteit De school aat actief na wat de onderwijsbehoeften zijn an de leerlinpopulatie. De school stemt het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften an onze leerlinpopulatie. De school aat na hoe leerlinen zich handhaen in het onderwijs. 17.Systeem an ealuatie De school plant elk jaar actiiteiten in om de kwaliteit an het onderwijs te onderzoeken, te boren, te erbeteren en openbaar te maken. De school heeft doelen en actiiteiten op het ebied an kwaliteitszor asteled in een kwaliteitsbeleidsplan. De schoolleidin zort oor een systematische analyse an het onderwijsleerproces en de leerlinopbrensten met als doel tijdi zwakke plekken te sinaleren. De school erzamelt systematisch feedback an personen an buiten de school oer de aspecten die zij zelf ook ealueert. COMMUICATIE MET OUDERS 18.Meedenken De personeelsleden laten zich waar nodi informeren oer de opattinen en beindinen an ouders oer de ontwikkelin an hun kind op school en thuis. De ouders/erzorers an leerlinen worden betrokken bij de zor aan hun kind. De school ondersteunt de ouders bij de aanpak an hun kind thuis. COTACTE MET EXTERE 19.Functioneel De school onderhoudt functionele contacten met oor- en naschoolse oorzieninen. De school onderhoudt functionele contacten met scholen oor oortezet onderwijs. De school onderhoudt functionele contacten met de onderwijsadiesdienst(en). De school neemt actief deel aan releante netwerken. SCHOOLOTWIKKELIG 20.Resultaatericht De schoolleidin stimuleert een resultaaterichte cultuur en draat dit uit. Het team werkt met schoolspecifieke streefdoelen. Het team werkt planmati aan oede resultaten. Wanneer de resultaten daar aanleidin toeeen wordt het onderwijsleerproces door het team nader Schoolplan

9 eanalyseerd. De conclusies naar aanleidin an analyses worden besproken binnen het team. Het team stelt ezamenlijk erbeteronderwerpen en succesmaten ast. De schoolleidin aat met de leerkrachten in esprek oer de in hun roep behaalde resultaten en dat in relatie tot hun leseen. 5b. Preentiee en licht curatiee ondersteunin. In deze pararaaf wordt beschreen hoe de school door middel an preentiee en licht curatiee ondersteunin teemoet komt aan onderwijs- en ondersteuninsbehoeften an leerlinen. Onder preentie erstaan we in dit eal de basisondersteunin oor alle leerlinen die er op is ericht om tijdi leerproblemen en oproei- en opoedproblemen te sinaleren. Vroetijdie sinalerin ereist de aanweziheid an dianostische expertise en kan al dan niet in samenwerkin met ketenpartners worden eoraniseerd. Ook de zor oor een eili schoolklimaat (zowel oor leerlinen als medewerkers) maakt deelt uit an de basisondersteunin. 6. Herkennin problematiek 2 De school is in staat roetijdi leer- oproei en opoedproblemen te sinaleren. Zorteam / ketenpartners De school beschikt oer (of participeert binnen) een zorteam, dat oer oldoende expertise beschikt om op een adequate wijze handelinsericht te (laten) handelen in de onderwijs- en ondersteuninsbehoeften an leerlinen en ezinnen. De school werkt daarbij samen met de releante ketenpartners: scholen oor VO, (school)maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, GGD. Dyslexie De school hanteert een sluitende ondersteunins- en zoraanpak oor leerlinen met dyslexie. (tijdie sinalerin, op leerlin afestemde aanpak, hanteren an het dyslexieprotocol). Dyscalculie a De school hanteert een sluitende ondersteunins- en zoraanpak oor leerlinen met dyscalculie. (tijdie sinalerin, op leerlin afestemde aanpak) Aanpak oor minder beaafden De school hanteert onderwijsproramma s en leerlijnen die oed zijn afestemd op leerlinen met minder dan emiddelde intellientie. Aanpak oor meerbeaafden De school hanteert onderwijsproramma s en leerlijnen die oed zijn afestemd op leerlinen met meer dan emiddelde intellientie. Meeroudi lichamelijke beperkin nt De school is fysiek toeankelijk oor en heeft beschikkin oer hulpmiddelen oor leerlinen met een (meeroudi) lichamelijke beperkin. Aanepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid an hulpmiddelen oor leerlinen die dit nodi hebben. Sociale eiliheid en edrasproblemen De school hanteert een sluitende aanpak op sociale eiliheid en edrasproblemen. (ortho)pedaoische en/of orthodidactische proramma s en methodieken die ericht zijn op sociale eiliheid en het oorkomen en aanpakken an edrasproblemen. Medische handelinen De school heeft een oor alle medewerkers bekend en toeankelijk protocol oor medische handelinen (wat te doen bij.?, onelukjes, medicijnen erstrekken, uitoerin an medische handelinen). 7. EXTRA ODERSTEUIG Alles wat boen de basisondersteunin uitaat, is extra ondersteunin. In deze pararaaf beschrijen we de extra (specifieke) ondersteuninsmoelijkheden die de school kan bieden. We doen dat in de orm an arranementen die al dan niet structureel onderdeel uitmaken an het onderwijsaanbod an de school. Een arranement bestaat altijd uit meerdere onderdelen, die, waar an toepassin, beschreen worden. a. Arranementen 2 G=oed, V=oldoende, A= aandachtspunt/ontwikkelpunt. Schoolplan

10 Op dit moment zien wij een eleenheid om een aranement op onze school in te richten. Wij leen de focus op een brede basiszor en uitbouw an de licht curatiee zor. Wel willen we hierbij ermelden dat wij in het recente erleden een meisje met een syndroom an Down neen jaar beeleid hebben. Vanuit dat perspectief is het oor ons moelijk een arranement clustrer 3 te arraneren. Omschrijin arranement: Expertise: Aandacht en tijd: Protocollen, aanpakken en methodieken:? Fysieke omein (o.a. ebouw):? Samenwerkin:? 8. Conclusie en ambities adat directie en team de eeens uit de hoofdstukken 3 t/m 6 eanalyseerd, ewoen, berepen en besproken hebben, zijn er conclusies etrokken. Deze conclusies hebben eleid tot ezamenlijke ambities. De daaroor benodide randoorwaarden zijn in kaart ebracht. a. Basisondersteunin: (basiskwaliteit en preentiee- en licht curatiee zor) Basiskwaliteit: Conclusies: - In onze school hebben we wat betreft rekenen, spellin en berijpend lezen ooral eel leerlinen met een AB score of een DE score. We missen in eel roepen een aantal C leerlinen. Dit raat meer an de toeepaste differentiatie an de leerkrachten en de instructie en erwerkinsormen. - Er moet blijend aandacht worden besteed aan de erschillende competenties an de leerkrachten. Dit raat om extra ondersteunin en beeleidin waar nodi. - Het is belanrijk dat we er steeds op letten dat de instructie oldoende actierend is, met name rondom het ak rekenen. - In de school wordt de basiszor handelinsericht ormeeen, anuit de opbrensterichte cultuur. Dit houdt in dat de basisprincipes an HGW teru te inden zijn in de leerlinenzor en dat er reelmati resultaatbesprekinen op dierse nieaus plaats inden. Ambities: - De leerkrachten zijn olledi in staat om het aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften an het kind. Randoorwaarden: - Leerkrachten worden ondersteund waar nodi. Daarbij alt te denken aan extra ondersteunin in de orm an onderwijsassistentie, coachin, opbouw expertise, ambulante beeleidin, sib, etc. - Wij bouwen onze eien expertise (rekenen, taal, opbrenstericht werken, technisch lezen, sociale aardiheid, etc.) uit en doen indien nodi een beroep op externe expertise. Preentiee en curatiee zor: Conclusies: - In onze school is er een breed aanbod an preentiee/curatiee zor buiten de roep. Hierbij aat het onder andere om: o IRT roep rekenen o Dyslexie beeleidin o Taalcursus taal/spraak problematiek onderbouw (Buma) o Soa Vriendenproramma (in samenwerkin met Eleos) Schoolplan

11 o Meerbeaafdheid beeleidin / plusroep - Er blijft aandacht nodi oor de afstemmin tussen de hierboen enoemde preentiee zor en de basiszor. Ambities: - Op het moment dat we merken dat een kind niet oldoende heeft aan de basiszor in de klas, zoeken we een specifieke ondersteunin binnen of buiten de roep. - We houden het aanbod curatiee en preentiee zor (zie conclusies) op peil. - We ontwikkelen een expertise op het ebied an dyscalculie. We ontwikkelen een expertise op het ebied an dysfasie. Randoorwaarden: - Juiste afstemmin tussen meerdere partijen binnen en buiten school. - Juiste afstemmin met betrekkin tot beeleidin an het onderwijsproces an betreffende leerlinen. Doelstellin (alemeen): - Bij ons staat het welbeinden an het kind centraal. - Wij aan uit an het juiste eenwicht tussen de inesterin in de zorleerlin en het belan an de roep. - Wij hechten eel waarde aan thuisnabij onderwijs.. b. Extra ondersteunin Wij kiezen er op dit moment oor om een speciale arranementen te creëren maar willen inesteren in de uitbouw an de basiszor en licht curatiee zor. Zie pararaaf 6a. In principe zijn wij in staat een arranement oor cluster 3 te arraneren. Schoolplan

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Hervormde School Regio Midden Versie 28 augustus 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Basisschool met de Bijbel Diermen ijkerkerstraat 97 3882 PE PUTTE 0343-2451982 info@bmdbdiermen.nl 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Regio midden

Ondersteuningsprofiel. Regio midden Ondersteuningsprofiel Regio midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool Kootwijkerbroek Regio Midden 1. INLEIDIN Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Typerin an onze school Missie: Het Moleneld, de school waar elk kind telt! Onder deze missie lit een duidelijke, schoolbrede isie ten rondsla. Deze isie bestaat uit drie kernwaarden:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Voetiusschool, Doorn Juli 2015 Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze te

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Stadhouder Willem III school, Ede Regio Midden 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Voetiusschool, Doorn Versiee 10 juni 2014 (concept t) 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Van Damschool samenwerkingsverband Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept a. Pedagogisch concept b. Didactisch concept c. Opbrengstgericht

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2014 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool, Veenendaal Versiee 9 juli 2014 (definitief) 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Johannes Calvijnschool Regio Midden juli 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel HUINEN Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten Tel. 0341-491221 Brinnummer: 13XA bshuinen@bmdbhuinen.nl www.bmdbhuinen.nl Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Ondersteuningsprofiel De Wartburg 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel ersie: 1 oktober 2014 Regio Midden Barneveld 0 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel De Schuilplaats Verzetslaan 17 3882 HH Putten Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats te Putten 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond Schoolondersteuningsprofiel Brede Basisschool De Vuurogel Helmond Typering an onze school Brede Basisschool De Vuurogel heeft zich ontwikkeld tot een school met 400 leerlingen en 35 personeelsleden. Brede

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Rehobothschool Zeist Regio Midden 1 Ondersteuningsprofiel 1. ILEIDIG. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel - september 2016 - Eben-Haëzerschool Molenstraat 98 6721 WP Bennekom Regio Midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Eben-Haëzerschool Molenstraat 98 6721 WP Bennekom Regio Midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDING. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Rehobothschool Kootwijkerbroek Naam van de school: Rehobothschool Brinnummer: 03HU Soort onderwijs: Primair onderwijs Samenwerkingsverband: PO landelijk reformatorisch SMV (PO0001);

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Wegwijzer Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze te plaatsen op de website

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016

Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016 Jac. Catsstraat 70-72 3881 XR Putten 0341-353541 info@bmdbdeakker.nl Ondersteuningsprofiel: schooljaar 2015-2016 CNS Putten B.m.d.B. De Akker Ondersteuningsprofiel is opgesteld in september/ oktober 2015.

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Ichthus samenwerkingsverband 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept Pedagogisch Didactisch Klimaat Opbrengstgericht Zorg en

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30BH-0 HB-nummer: 3526404 Onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Basisschool met de Bijbel Bij de Bron Versie sept 2015 samenwerkingsverband Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 3. Onderwijsconcept a. Pedagogisch concept b. Didactisch

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Eindhoen Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Eindhoen BRIN-nummer: 30BR-0 Hummingbirdnummer: 3522248

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Dr. C. Steenblokschool Goes

Schoolondersteuningsprofiel. Dr. C. Steenblokschool Goes Schoolondersteuningsprofiel Dr. C. Steenblokschool Goes naam school: Dr. C. Steenblokschool adres: Zuidvlietstraat 140 4461 HB Goes postcode/plaats: 0113 21 19 84 telefoonnummer: contactpersoon: 70358

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Ondersteuningsprofiel 2016-2017 1. Inleiding Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

Notitie De basiszorg op orde

Notitie De basiszorg op orde Notitie De basiszorg op orde Inleiding De invoering van passend onderwijs komt steeds dichterbij. Vanaf 1 augustus 2012 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd, op 1 november 2012 moet de bestuurlijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef

Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef Schoolondersteuningsprofiel van school: Basisschool Kienehoef 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel 2016-2020 1 SOP Profi Pendi Inhoud 1. Algemene gegevens... 3 1.1 Contactgegevens school... 3 2. Visie van de school (kort) en type school... 4 3. Kengetallen leerlingen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij St. Vincentiusschool Plaats : Volendam BRIN-nummer : 02RQ Onderzoeksnummer : 127415 Datum schoolbezoek : 25 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel

School Ondersteuningsprofiel Schoolgegevens Adres: Lijsterlaan 2 Postcode: 5348HL Telefoon: 0412623181 E-mail: Website: Onderwijsconcept: In IKC Regenboog worden alle kinderen (0-12) de hele dag uitgedaagd te leren, te spelen en elkaar

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 X Rapportages SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Bovenschoolse rapportage online vragenlijsten Overzicht Extra Ondersteuning

Nadere informatie