Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering certificatie GMP + - regeling diervoedersector 2004"

Transcriptie

1 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder

2 Uitvoerin certificatie GMP + - reelin diervoedersector 2004 Kwaliteitsreeks nr 108 Oktober 2005 Productschap Diervoeder Stadhoudersplantsoen JL Den Haa Telefoon

3 Inhoudsopave 1 INLEIDING ACCEPTATIE CERTIFICATIE-INSTELLINGEN ACCEPTATIE AUDITOREN TOEZICHT OP CERTIFICATIE-INSTELLINGEN HARMONISATIEOVERLEG CERTIFICATIE VAN BEDRIJVEN AUDITRESULTATEN PER GMP-STANDAARD AUDITTIJDEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BIJLAGE 1. EVALUATIE FORMULIER BIJLAGE 2. OVERZICHT TEKORTKOMINGEN PER AUDITOR Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

4 1 Inleidin Op 1 juli 2003 is de certificatiestructuur van de GMP - certificatiereelin diervoedersector 2003 van het Productschap Diervoeder herzien. Sindsdien wordt het controle op de implementatie van de GMP-certificatiereelin diervoedersector door bedrijven en de certificatie uitevoerd door daarvoor eaccepteerde certificatie-instellinen. Het Bureau Diervoedercertificatie en - controle (BCD) van het productschap houdt toezicht op de certificatie-instellinen. De voorwaarden voor acceptatie van certificatie-instellinen zijn openomen in GMP30 acceptatievoorwaarden en procedure certificatie-instellinen GMP diervoedersector Bij het uitvoeren van audits bij diervoederbedrijven voor certificatie op basis van de GMPstandaarden hanteren de certificatie-instellinen GMP31 Beoordelins- en certificatie criteria GMP diervoedersector. Tijdens audits is het ebruik van GMP32 Checklijsten GMP diervoedersector verplicht. In GMP34 Beoordelinscriteria certificatie-instellinen GMP diervoedersector is de wijze van toezicht door het PDV op de certificatie-instellinen vasteled. Deze jaarrapportae heeft betrekkin op de eevens verzameld in de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december Daarnaast wordt de stand van zaken op 31 december 2004 vereleken met de situatie op 31 december Het doel van deze rapportae is: Voortan m.b.t. acceptatie van certificatieinstellinen Voortan m.b.t. acceptatie van auditoren incl. harmonisatie en trainin Resultaten van toezicht op certificatie instellin Voortan m.b.t. certificatie van bedrijven Auditresultaten per GMP-standaard. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

5 2 Acceptatie certificatie-instellinen Sinds 1 juli 2003 wordt de certificatie ten behoeve van de GMP-certificatiereelin diervoedersector 2003 voor alle standaarden uitevoerd door eaccepteerde certificatieinstellinen, die hiertoe een overeenkomst met het productschap hebben afesloten. Om voor acceptatie in aanmerkin te komen moeten de certificatie-instellinen voldoen aan de voorwaarden uit GMP30 Acceptatievoorwaarden en procedure certificatie-instellinen GMP diervoedersector Acceptatie van certificatie-instellinen vindt plaats op basis van de inestuurde documentatie. Een aanvraa tot acceptatie wordt pas in behandelin enomen als de inestuurde documentatie compleet is. Dit is zelden of nooit meteen het eval. Vrijwel altijd moet een certificatie instellin erop worden ewezen dat aanvullende documentatie vereist is. Van de beoordelin van de documentatie wordt een rapport opesteld aan de hand waarvan de certificatie instellin verbeterinen kan doorvoeren Tabel 1. Geaccepteerde certificatie-instellinen Omschrijvin Totaal eaccepteerde certificatie-instellinen per 31 december Tabel 2. Wijziinen in acceptatie van certificatie-instellinen Omschrijvin Aantal nieuw aanemelde certificatie-instellinen 1) 37 2 Aantal niet eaccepteerde certificatie-instellinen 2) 2 0 Aantal nieuw eaccepteerde certificatie-instellinen 3) 35 3 Aantal verleninen van acceptatie certificatie-instellinen 0 0 Aantal schorsinen van acceptatie certificatie-instellinen 0 0 Aantal intrekkinen van acceptatie certificatie-instellinen 4) 0 3 Aantal niet verleninen van acceptatie certificatie-instellinen 0 0 1) Betreft certificatie-instellinen aanemeld voor het uitvoeren van audits als bedoeld in Verordenin PDV erkenninsreelin GMP diervoedersector ) Betreft certificatie-instellinen, welke zich hebben aanemeld, maar na beoordelin no niet zijn eaccepteerd. Moelijk zij dit dezelfde certificatie-instellinen als enoemd onder 1). 3) Eén certificatie instellin heeft zich reeds in 2003 aanemeld, maar is pas in 2004 eaccepteerd. 4) Betreft certificatie-instellinen, welke waren eaccepteerd op basis van Protocol Verification Audits Forein Suppliers of Feed Materials, maar niet voldeden aan de voorwaarden van GMP30 Acceptatie voorwaarden Certificatie-instellinen GMP Reelin Diervoedersector In 2004 hebben zich twee certificatie-instellinen aanemeld voor acceptatie. Beide zijn inmiddels eaccepteerd. Daarnaast is in 2004 van drie certificatie-instellinen, die eerder waren eaccepteerd op basis van het Protocol Verification Audits Forein Suppliers of Feed Materials, de acceptatie inetrokken, omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden van GMP30 Acceptatie voorwaarden certificatie-instellinen GMP Reelin Diervoedersector Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

6 Op 31 december 2004 voldeden 35 certificatie-instellinen aan de acceptatievoorwaarden en hadden een overeenkomst afesloten met het productschap. Het is waarschijnlijk dat het aantal eaccepteerde certificatie-instellinen no verder zal toenemen. De implementatie van de acceptatievoorwaarden wordt etoetst tijdens kantooraudits bij de certificatie-instellinen, tijdens co-audits en tijdens parallel audits. Deze audits vinden plaats nadat de certificatie instellin een overeenkomst heeft afesloten met het productschap. Jaarlijks vindt bij iedere certificatie instellin minstens één kantooraudit plaats en wordt per certificatie instellin minimaal één parallel-audit en twee co-audits uitevoerd (zie voor de resultaten van deze audits hoofdstuk 3). Tabel 3 Aantal eaccepteerde certificatie-instellinen naar land van vestiin Land van vestiin Canada 1 0 Denemarken 1 1 Duitsland Finland 1 1 Frankrijk 1 1 Groot-Brittannië 1 0 Ierland 1 1 Indonesië 1 1 Nederland Peru 0 1 Tsjechië 1 0 Totaal Het rootste aantal eaccepteerde certificatie-instellinen is evestid in Nederland en Duitsland. Dit aantal is stabiel. Hieronder vallen ook enkele internationaal opererende certificatie-instellinen. Het hoofdkantoor van deze instellinen (m.b.t. de activiteiten in het kader van GMP-certificatiereelin diervoedersector) is evestid in Nederland, maar voor de uitvoerin GMP-audits bij bedrijven evestid buiten Nederland wordt veelal ebruik emaakt van auditoren in dienst bij een van de buitenlandse vestiinen. Het certificaat wordt uiteeven door de Nederlandse vestiin. Tabel 4. Aantal eaccepteerde certificatie-instellinen naar GMP-standaard GMP-standaard GMP01 Alemene GMP-standaard diervoedersector GMP02 GMP-standaard handel en productie menvoeders GMP03 GMP-standaard handel en productie voormensels GMP04 GMP-standaard productie voedermiddelen GMP05 GMP-standaard handel voedermiddelen GMP06 GMP-standaard op- en oversla voedermiddelen GMP07 GMP-standaard wetransport diervoedersector GMP08A GMP-standaard bevrachtin binnenvaart n.v.t. 12 GMP08B GMP-standaard transport per zeevaart n.v.t. 0 GMP08C GMP-standaard transport per railvervoer n.v.t. 0 GMP09 GMP-standaard handel en productie toevoeinmiddelen GMP10 GMP-standaard laboratoria bedrijfsinterne controle diervoedersector 7 7 GMP13 Quality Quality Control for forein suppliers of Feed Materials GMP19 GMP-standaard handel en productie huisdiervoeders n.v.t. 9 Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

7 De certificatie-instellinen evestid in Nederland en Duitsland zijn vrijwel altijd eaccepteerd voor meerdere GMP-standaarden. Eén certificatie instellin in Nederland heeft zich especialiseerd in GMP01 en GMP07. De certificatie-instellinen evestid buiten Nederland en Duitsland zijn veelal uitsluitend voor GMP13 al dan niet ecombineerd met GMP07 eaccepteerd. De toename in het aantal certificatie-instellinen eaccepteerd voor GMP07 heeft vooral betrekkin op certificatie-instellinen die GMP13 bedrijven certificeren. Dit is een evol van de wijziin in de eisen die met betrekkin tot transport worden esteld aan buitenlandse bedrijven Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

8 3 Acceptatie auditoren Bij de aanmeldin voor acceptatie dient een certificatie-instellin ook de relevante documentatie van de auditoren te overleen. Indien een certificatie-instellin niet beschikt over ekwalificeerde auditoren is acceptatie niet moelijk. Auditoren, waarvan de documentatie als voldoende is beoordeeld dienen vervolens deel te nemen aan een initiële trainin. Deze trainin is ericht op het wewijs maken van de auditoren in de GMP - certificatiereelin en de materiedeskundiheid met betrekkin tot GMP diervoedersector. De certificatie-instellinen dienen zelf de opleidin met betrekkin tot audit vaardiheden te verzoren. De trainin omvat GMP01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 13 en 19 standaarden. De deelnemers kunnen echter zelf bepalen voor welke GMP-standaarden men zich wil kwalificeren; kwalificatie voor GMP01 is verplicht voor alle auditoren (behalve GMP10, GMP11, GMP13 en GMP19). Bij iedere trainin wordt een syllabus verstrekt waarin ten minste is openomen: Het proramma, deelnemerslijst en jaaroverzicht van eplande bijeenkomsten Enkele belanrijke paina s van de PDV-website Hand-outs van de presentaties Bij de trainin zijn de proramma s ericht op de standaarden van de GMP reelin. Via lezinen en met cases wordt de auditor wewijs emaakt in de GMP bundel. De deelnemers dienen zelf de actuele versie van de (voor hen relevante) GMP-standaarden mee te brenen. In de praktijk eeft dit vaak problemen. De auditoren worden door de GMP - coördinator van hun certificatie-instellin niet of onvoldoende eïnformeerd. Daarnaast zijn veel auditoren bij aanvan van de trainin niet op de hoote van het feit dat naast de standaard waar teen wordt ecertificeerd ook aanvullende standaarden van belan zijn. De trainin wordt afesloten met een examen. Uitsluitend nadat een auditor dit initieel examen met oed evol heeft afeled ma hij audits in het kader van de GMP - certificatiereelin diervoedersector uitvoeren. Indien de auditor niet slaat voor het examen bestaat er eenmali de moelijkheid tot herkansin. Indien een auditor ook hiervoor niet slaat zal hij opnieuw moeten deelnemen aan de initiële trainin. Alle traininen zijn in drie talen eeven; Nederlands, Duits en Enels. Voor GMP08 en GMP10 worden een traininen door PDV eoraniseerd. Deze traininen moeten de certificatie-instellinen zelf (intern) verzoren. PDV neemt echter wel een initieel examen af. In de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2004 heeft PDV een aantal initiële traininen voor auditoren eoraniseerd. In tabel 5 is een overzicht van de eoraniseerde traininen openomen. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

9 Tabel 5. Deelnemers aan traininen en examens in 2004 Datum Plaats Taal GMP-standaarden Aantal deelnemers Geslaad na initieel examen Geslaad na herexamen 3 maart Dormaen DU GMP13, maart Dormaen DU GMP01, 02, 03, 04, 05, 06, maart Sao Paulo UK GMP13, maart Waeninen NL GMP01, 02, 03, 04, 05, 06, mei Waeninen NL Wetevin GMP02, 03, mei Waeninen NL Wetevin GMP02, 03, juni 11 juni Kuala Lumpur Kuala Lumpur UK GMP13, UK GMP01, 04, juli Schiphol UK GMP01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, september Waeninen NL GMP september Dormaen DU GMP09, september Waeninen NL GMP november Frankfurt UK GMP01, 06, 07, nvt nvt nvt GMP08 nvt 30 2 nvt nvt nvt GMP10 nvt 3 2 De deelname aan traininen heeft eresulteerd in een toename van het aantal eaccepteerde auditoren. Zie hiervoor tabel 6. Tabel 6. Wijziinen in acceptatie van auditoren Omschrijvin Aantal nieuw eaccepteerde auditoren Aantal niet laner eaccepteerde auditoren 1 17 Totaal aantal eaccepteerde auditoren Het aantal auditoren dat zich bezi houdt met GMP diervoeder audits is in 2004 sterk uitebreid ten opzichte van de situatie op 31 december Deze uitbreidin komt vooral voor rekenin van de toename van GMP13 auditoren. In Duitsland is het aantal auditoren het sterkst toeenomen. In 2004 zijn door diverse certificatie-instellinen in totaal 17 auditoren teruetrokken. De reden hiervoor is niet altijd bekend. In alle evallen betrof het een uit dienst tredende auditor of een auditor die niet laner voor GMP audits wordt inezet. In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal eaccepteerde auditoren weer edaald; de acceptatie van 22 auditoren is inetrokken. Dit betrof uitsluitend auditoren, die niet aan het harmonisatieoverle hebben deelenomen of het periodiek examen niet met oed evol hebben afeled. Ook hierbij is ebleken dat auditoren niet altijd adequaat worden eïnformeerd dor de GMP - coördinator van hun certificatie-instellin. Geaccepteerde auditoren worden openomen in de database. In de toekomst zullen de eaccepteerde auditoren ook op de PDV-website worden epubliceerd. In de scope is vasteled voor welke GMP-standaarden de desbetreffende auditor is eaccepteerd. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

10 Tabel 7. Aantal eaccepteerde auditoren naar GMP-standaard GMP-standaard GMP01 Alemene GMP-standaard diervoedersector GMP02 GMP-standaard handel en productie menvoeders GMP03 GMP-standaard handel en productie voormensels GMP04 GMP-standaard productie voedermiddelen GMP05 GMP-standaard handel voedermiddelen GMP06 GMP-standaard op- en oversla voedermiddelen GMP07 GMP-standaard wetransport diervoedersector GMP08A GMP-standaard bevrachtin binnenvaart n.v.t. 30 GMP08B GMP-standaard transport per zeevaart n.v.t. 0 GMP08C GMP-standaard transport per railvervoer n.v.t. 0 GMP09 GMP-standaard handel en productie toevoeins middelen GMP10 GMP-standaard laboratoria bedrijfsinterne controle diervoedersector GMP13 Quality Quality Control Feed Materials for Animal Feed (for forein suppliers) GMP19 GMP-standaard handel en productie huisdiervoeders n.v.t. 26 Voor GMP13 is het rootste aantal auditoren eaccepteerd. Daarna volen GMP01 en GMP07. Ook voor GMP04, GMP05 en GMP06 zijn veel auditoren eaccepteerd. Dit komt niet eheel overeen met de aantallen ecertificeerde bedrijfslocaties per standaard (zie tabel 15). Met name voor GMP03, GMP06, GMP09 en GMP19 lijkt er een overcapaciteit aan eaccepteerde auditoren te bestaan. Om de kennis en deskundiheid met betrekkin tot GMP - diervoeder op peil te houden is het noodzakelijk dat een eaccepteerde auditor jaarlijks minimaal 5 audits per standaard waarvoor deze auditor is eaccepteerd. Gezien de bovenenoemde overcapaciteit lit het inde lijn der verwachtin dat een aantal auditoren niet voor alle standaarden waarvoor men is eaccepteerd hieraan kan voldoen. Tijdens de kantoor-audits bij de certificatie-instellinen in 2005 zal dit een van de beoordelinspunten zijn. Desondanks even certificatie-instellinen reelmati aan dat er behoefte aan traininen bestaat. In verband met flexibiliteit en inzetbaarheid wil men het aantal eaccepteerde auditoren minimaal op peil houden, en afhankelijk van de markt zelfs uitbreiden. Er zal daarom altijd een behoefte aan GMP - diervoeder traininen blijven bestaan. Jaarlijks wordt een proramma van de te oraniseren traininen vastesteld. In sommie evallen betekent dit dat auditoren enkele maanden moeten wachten, voordat zij aan een eschikte traininen kunnen deelnemen. De capaciteit binnen PDV staat niet toe om het aantal traininen te verhoen. Daarnaast is het vanuit het oopunt van kosteneffectiviteit niet wenselijk een trainin voor minder dan 10 auditoren te oraniseren. Moelijk moet er worden ezocht naar alternatieve moelijkheden voor het oraniseren van traininen. Iedere trainin wordt afesloten met een examen. Om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen en de materiedeskundiheid van de auditoren in voldoende mate te kunnen toetsen, blijft het zeker wenselijk dat het afnemen van deze examens in handen van PDV blijft. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

11 Tabel 8. Aantal eaccepteerde auditoren naar land van vestiin Land van vestiin auditor Arentinië 1 3 Belië 3 2 Brazilië 2 14 Canada 0 1 China 0 1 Denemarken 0 5 Duitsland Estland 0 1 Filippijnen 0 3 Finland 1 5 Frankrijk 2 11 Groot Brittanië 0 2 Honarije 0 2 Ierland 1 2 Indonesië 0 8 Italië 1 3 Japan 0 1 Maleisië 0 6 Mauritius 0 1 Nederland Nieuw Zeeland 0 1 Paraquay 0 1 Peru 0 7 Polen 1 3 Slowakije 0 1 Spanje 1 6 Thailand 0 2 Tsjechië 1 3 Uruquay 0 1 Verenide Staten 0 2 Zuid Afrika 0 1 Zweden 1 2 Totaal Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

12 4 Toezicht op certificatie-instellinen In GMP30 Acceptatievoorwaarden en procedure is de wijze van toezicht door PDV op de certificatie-instellinen openomen. Op verschillende wijzen wordt aan dit toezicht invullin eeven: a. Harmonisatie overle Iedere auditor die GMP + -diervoeder audits uitvoert is verplicht deel te nemen aan minimaal vier daen per jaar vaktechnisch overle. Dit overle kan zowel intern als extern plaats vinden. Intern door deelname aan overle eoraniseerd door de certificatie-instellin. Extern door het bijwonen van harmonisatieoverle dat door het BCD wordt eoraniseerd. Deelname aan het door het BCD eoraniseerde overle is echter verplicht. Daarnaast is iedere auditor verplicht deel te nemen aan een periodieke toetsin door het BCD van zijn deskundiheid op het terrein van diervoeder. (zie hoofdstuk 4) b. Co-audits Het BCD houdt toezicht op de GMP auditor door tijdens de uitvoerin van de audit zijn/haar werkwijze en classificatie van bevindinen te beoordelen. Tijdens een co-audit wordt de individuele auditor dan wel het auditteam beoordeeld. Per certificatie instellin worden jaarlijks minimaal twee auditoren beoordeeld. c. Parallel-audits Ter verificatie van de wijze waarop de audit in samenwerkin.met het bedrijf door de certificatie-instellin wordt epland, uitevoerd en erapporteerd, wordt door het BCD per certificatie-instellin jaarlijks minimaal één zelfstandie, parallelle audit uitevoerd bij GMP ecertificeerde bedrijven. Deze parallelaudit vindt in principe zo snel moelijk plaats nadat de audit door de certificatie instellin is uitevoerd en erapporteerd. Daarnaast bestaat de moelijkheid om parallel audits uit te voeren nar aanleidin van incidenten, klachten of EWSmeldinen. d. Kantoor-audit bij certificatie instellin Het BCD voert minimaal jaarlijks een kantoor-audit bij de certificatie-instellinen uit om te beoordelen of aan de implementatie van de voorwaarden van GMP30 Acceptatievoorwaarden en procedure certificatie-instellinen GMP diervoeder en GMP31 Beoordelins- en certificatie criteria GMP diervoedersectorop adequate wijze inhoud wordt eeven. e. Beoordelin rapportaes Het BCD beoordeelt steekproefsewijs de rapportaes van GMP-diervoeder audits uitevoerd door certificatie-instellinen. Co-audits In 2004 heeft de auditor van PDV 17 co-audits uitevoerd bij auditoren van in Nederland evestide certificatie-instellinen en 12 co-audits bij auditoren van in Duitsland evestide certificatie-instellinen. De tijdens deze co-audits econstateerde en hadden betrekkin op: Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

13 - Het auditrapport voldoet niet aan de eisen uit GMP31; - Een onderwerp uit de GMP-checklijst kwam te beperkt aan de orde tijdens de audit; - De minimale tijdsbestedin voldoet niet aan de eisen uit GMP31; - De auditor van de certificatie instellin was niet op de hoote was de recente aanpassinen in de GMP-certificatiereelin; - De auditor van de certificatie instellin ebruikte niet de juiste GMP-checklijsten (GMP32); - Tekortkomin is niet conform GMP31/32 eclassificeerd. Parallel-audits In het eerste halfjaar van 2004 heeft de auditor van PDV 10 parallel-audits uitevoerd bij bedrijven, die een contract hebben met een in Nederland evestide certificatie instellin en 1 parallel-audit bij een bedrijf dat een contract heeft met een in Duitsland evestide certificatie instellin. De tijdens deze parallel-audits econstateerde en hadden betrekkin op: 1) GMP-ecertificeerde bedrijven: - Niet consequent ebruik van de Kans/Ernst tabel; - Geen directieverklarin; - Gebruik foutief loo; - Niet juiste wijze van indelin in productcateorie m.b.t. transport; - Niet ecertificeerde leverancier(s); - Trackin & tracin (m.b.t. classificatie). 2) Certificatie-instellinen: - Tekortkominen vastesteld door PDV, zijn niet door de CI vastesteld; - Tekortkominen te licht eclassificeerd. Beoordelin rapportaes In totaal zijn in de verslaperiode 242 rapportaes van 24 certificatie-instellinen inhoudelijk beoordeeld. Dit is 5% van het totaal aantal ontvanen rapporten (5.221, zie hoofdstuk 5). In tabel 9 en 10 zijn de resultaten van deze beoordelinen openomen. Tabel 9. Inhoudelijke beoordelin rapportaes Aantal beoordeelde Rapportaes met Rapportaes conform GMP31 rapportaes en Percentae Percentae Aantal Aantal (%) (%) Tabel 10. Geconstateerde en beoordelin rapportaes Beschrijvin Percentae (%) van het totaal aantal beoordeelde rapportaes (242) Tekortkomin te licht eclassificeerd 13 Getoetste GMP-standaarden niet in overeenstemmin met de scope 7 Constaterin niet als vasteled, beoordelin niet juist 5 Checklijsten niet meeestuurd/inevuld 5 Auditconclusie is niet juist 4 Auditor is niet eaccepteerd door PDV 1 Format niet volledi inevuld 36 1) Aanbevelinen in het versla welke als en hadden moeten worden vasteled 16 Checklijsten niet in XML 28 Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

14 Niet aaneeven of de en van de vorie audit zijn opeheven 14 Checklijst niet juist inevuld 13 De scope van het bedrijf is te summier beschreven 11 Format niet conform GMP31, bijlae 3 3 1) In één rapportae zijn reelmati meerdere en op verschillende onderdelen van het format econstateerd. Het totaal aantal econstateerde en is 162. Het aantal rapportaes dat niet voldoet aan de voorwaarden uit GMP31 Beoordelins- en certificatiecriteria is hoo. De certificatie-instellinen zijn schriftelijk op de hoote ebracht van de resultaten van deze beoordelin. In 2005 zal deze beoordelin worden herhaald (op kwartaalbasis). In 2004 zijn niet alle checklijsten behorend bij GMP-rapportaes in XML-format aaneleverd. Deels had dit te maken met technische problemen, die inmiddels zijn opelost. In 2005 zullen rapportaes die in dit opzicht niet voldoen meteen aan de certificatie-instellinen worden teruestuurd. Voor certificatie-instellinen, die slechts met een klein aantal bedrijven een contract hebben afesloten en voor wie het niet rendabel is de CI-tool ontwikkeld door het PDV aan te schaffen, zal een alternatieve oplossin worden ezocht. Audits bij certificatie-instellinen In 2004 heeft de auditor van het BCD een bezoek ebracht aan 7 in Nederland evestide certificatie-instellinen, 14 in Duitsland evestide certificatie-instellinen en 1 in Finland evestide certificatie-instellin. Het doel van deze bezoeken was te beoordelen in hoeverre men voldoet aan de voorwaarden van GMP30 Acceptatievoorwaarden en procedure certificatie-instellinen GMP diervoeder 2003 en GMP31 Beoordelins- en certificatiecriteria. De tijdens deze bezoeken econstateerde en hadden betrekkin op: - De minimale tijdsbestedin in offertes voldoet niet aan de eisen uit GMP31; - De minimale tijdsbestedin is niet in de offertes openomen; - Het intern vaktechnisch overle wordt no niet uitevoerd; - De verslalein van het intern vaktechnisch overle is te summier; - Het loo op het certificaat is niet juist; - De tweede beoordelaar van de auditrapportaes van de coördinator (indien tevens auditor) is no niet aanemeld bij het BCD; - Verzoek tot audittijdreductie is niet inediend bij het BCD. In 2004 is de plannin met betrekkin tot kantoor-audits bij certificatie-instellinen, co-audits en parallel audits niet volledi utevoerd. De audit capaciteit van het PDV is niet toereikend ebleken. Inmiddels is de audit capaciteit uitebreid. Bovendien is een aantal kantoor-audits, co-audits en parallel audits bij buitenlandse certificatie-instellinen niet dooreaan, omdat de inzet van de auditor van PDV bij incidentele acties noodzakelijk was. Tot slot heeft de auditor van PDV een belanrijke rol espeeld bij de oranisatie van traininen en harmonisatieoverle. Door interne opleidin van medewerkers is ook hier meer capaciteit ontstaan. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

15 5 Harmonisatieoverle Iedere eaccepteerde GMP auditor (en coördinator) is verplicht deel te nemen aan minimaal vier daen per jaar vaktechnisch overle. Dit overle kan zowel intern als extern plaats vinden. Intern door deelname aan overle eoraniseerd door de certificatie instellin. Extern door het bijwonen van harmonisatieoverle dat door PDV wordt eoraniseerd. Deelname aan het door PDV eoraniseerde harmonisatieoverle is verplicht voor alle eaccepteerde auditoren. Dit harmonisatieoverle is ericht op het onderhoud van de individuele vakdeskundiheid. Bovendien worden alle wijziinen besproken die in de afelopen periode in de GMP reelin zijn doorevoerd, opdat zij binnen de vereiste termijn op correcte wijze worden eïmplementeerd. Men moet de verschillende situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen op een eharmoniseerde wijze kunnen interpreteren. Bij ieder harmonisatieoverle wordt een syllabus verstrekt waarin ten minste is openomen: Het proramma, deelnemerslijst en jaaroverzicht van eplande bijeenkomsten Enkele belanrijke paina s van de PDV-website Hand-outs van de presentaties Uit te werken workshops. De deelnemers dienen zelf de actuele versie van de (voor hen relevante) GMP-standaarden mee te brenen. Ook hier deden zich vaak problemen voor. De auditoren worden door de GMP - coördinator van hun certificatie instellin niet of onvoldoende eïnformeerd. Daarom is besloten om eaccepteerde auditoren individueel toean te even (met inlo-naam en password) tot het afesloten edeelte (LOG-IN) van de website, zodat zij direct toean hebben tot de informatie met betrekkin tot het eoraniseerde harmonisatieoverle. Bij harmonisatie worden de onderwerpen (tot nu toe vooral de GMP standaarden) met korte lezinen ineleid. Het accent lit vooral op de werkroepen. Naar aanleidin van eprepareerde vraastellinen discussiëren de auditoren met elkaar over de eschetste situaties. Is er sprake van een non-conformiteit? Aan welk criterium wordt niet voldaan? Hoe zwaar moet de non-conformiteit worden eclassificeerd? Welke acties worden er van de auditor / coördinator verwacht? De uitkomsten van de werkroepen worden vervolens tijdens een plenaire veraderin aan de menin van de andere werkroepen etoetst, waarna tot overeenstemmin en afspraken wordt ekomen Jaarlijks wordt iedere eaccepteerde auditor etoetst op (het onderhoud van) zijn vakdeskundiheid op het terrein van diervoeder. Indien een auditor niet slaat voor deze jaarlijkse toets bestaat er eenmali de moelijkheid tot herkansin. Indien een auditor dan weer niet slaat vervalt zijn acceptatie. In tabel 11 is een overzicht openomen van het door het BCD eoraniseerde harmonisatieoverle en de deelname hieraan. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

16 Tabel 11. Deelnemers aan harmonisatieoverle en periodieke examens Datum Plaats Taal GMPstandaarden Aantal deelnemers 1) Geslaad na initieel examen Geslaad na herexamen 3 februari Waeninen NL GMP01, 02, 03, 04, 05, 06 en nvt nvt 2 maart Dormaen DU GMP01, 02, 03, 04, 05, 06 en nvt nvt april Sao Paulo UK GMP13, juni Kuala Lumpur UK GMP13, oktober Waeninen NL GMP01, 02, 03 GMP01, 04, 05 GMP01, 06, oktober Den Haa NL GMP oktober Dormaen DU GMP01, 02, 03 GMP01, 04, 05 GMP01, 06, november Frankfurt UK GMP13, ) Alle auditoren hebben deelenomen aan het examen GMP01. Na ieder harmonisatieoverle zijn evaluatieformulieren aan de deelnemers uitereikt. Een overrote meerderheid van de deelnemers heeft deze evaluatieformulieren inevuld. De beoordelinen en suesties voor verbeterin zijn ebruikt om de werkwijze, prorammerin, etc de huidie vorm te even. In bijlae 1 is de vraenlijst van deze evaluatieformulieren openomen. Gehandhaafd blijft de wens van de auditoren om voldoende tijd te krijen voor uitwisselin van ervarinen bij het beantwoorden van de situaties die als case worden vooreled. Wel moeten de cases voldoende vernieuwend zijn en enoe body hebben om zinvolle esprekken te kunnen initiëren. Dit eist kennis van zaken en veel tijd ter voorbereidin van de trainer. Bij iedere uitnodiin wordt aan de CI s evraad cases aan te leveren. Tot nu toe zijn slechts twee cases van één CI uit het buitenland ontvanen. Daarnaast worden onderwerpen, die bij de toezichtwerkzaamheden als knelpunten naar voren komen ebruikt voor cases. Naast het harmonisatieoverle wordt twee maal per jaar een afstemminsoverle met de coördinatoren van de certificatie-instellinen eoraniseerd. Dit overle is ericht op het overdraen van informatie tussen PDV en certificatie instellin, alsmede het afstemmen van de ervarinen met het GMP systeem op manaementniveau. Deelname aan dit afstemminsoverle is niet verplicht. Tabel 12. Deelname aan afstemminsoverle Datum Plaats Aantal deelnemers Aantal certificatie-instellinen 2 juni 2004 Arnhem november 2004 Arnhem Tijdens deze afstemminsoverleen zijn de volende onderwerpen aan de orde ekomen: - Wijziinen GMP30 en GMP31; - GMP34; - Manaementrapportae Voortan GMP-redesin - Voortan accreditatie; - Voortan IFSA; Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

17 - Proramma harmonisatie overle; - Procedure toesturen rapportaes naar BCD; - Evaluatie minimale audittijden; - Kaderwet Diervoeders; - Procedure melden cateorie 1 ; - Onaanekondide audits; - Acceptatie auditoren; - Evaluatie communicatie PDV-certificatie-instellinen. Certificatie-instellinen hebben aaneeven dit afstemminsoverle als nutti te ervaren. Er bestaat echter vooralsno een behoefte de frequentie te verhoen Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

18 6 Certificatie van bedrijven Om te beoordelen of het bedrijf aan de voorwaarden van de van toepassin zijnde GMPstandaard voldoet, voert de certificatie-instellin een initiële audit uit. Op basis van deze initiële audit verleent de certificatie-instellin al dan niet een GMP-certificaat, afhankelijk van het voldoen aan de certificatiecriteria in dit document. De eldiheidsduur van het certificaat is drie jaar. Tijdens de eldiheidsduur van het GMP-certificaat voert de certificatie-instellin tussentijdse audits uit om te beoordelen of het bedrijf no steeds voldoet aan de certificatievoorwaarden. Deze tussentijdse audits vinden zowel aanekondid als onaanekondid plaats. De frequentie van deze tussentijdse audits is per GMP-standaard vasteled. Het certificaat kan pas worden verlend, nadat tijdens een verleninsaudit is ebleken dat het bedrijf no steeds voldoet aan de GMP-voorwaarden. De certificatie-instellin let de resultaten van de bij de GMP-deelnemer uitevoerde audits vast in een rapport. In GMP31 Beoordelins- en certificatiecriteria is een model vooreschreven voor deze rapportae. De rapportae dient volledi te worden uitewerkt en inevuld in een diitaal bestand. De voor GMP-certificatie verantwoordelijke coördinator of een ander daartoe bevoed persoon controleert de door de auditor opestelde rapportae. De certificatie-instellin zendt binnen zes weken na uitvoerin van het auditbezoek de rapportae (inclusief inevulde checklijsten), tesamen met de eevens van het erkennincertificaat aan het BCD. Tevens zendt de certificatie-instellin een volledie rapportae binnen de estelde termijn aan het beoordeelde bedrijf. De in deze rapportae (hoofdstuk 5 en 6) weereeven resultaten zijn ebaseerd op uitevoerde audits, waarvan de checklijst in XML-format is toeestuurd. Dit betreft in totaal 2711 rapportaes. Uitsluitend over deze rapportaes kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie worden verstrekt. Daarom is het van root belan dat certificatie-instellinen de rapportaes in het juiste format toesturen. In 2005 zal de controle hierop worden eïntensiveerd en zullen rapportaes die niet in het juiste format zijn opesteld niet worden eaccepteerd, maar teruestuurd aan de certificatie instellin. In 2004 heeft PDV in totaal 5221 rapportaes ontvanen. Dit betreft zowel de rapportaes in het juiste format als rapportaes, waarvan de checklijst niet in XML-format is opesteld. Het aantal rapportaes lit laer dan het totale aantal ecertificeerde bedrijfslocaties, omdat een rapport meerdere bedrijfslocaties kan omvatten (o.a. vanwee multi-site certificerin) Met betrekkin tot het aantal ontvanen rapportaes is een verelijkin met 2003 niet moelijk, omdat de certificatie door onafhankelijke certificatie-instellinen pas 1 juli 2003 is estart. Tabel 13. Geevens audits bij bedrijven in absolute aantallen Soort audit Aantal Aantal audits en Initiële audit Tussentijdse aanekondide audit Tussentijdse onaanekondide audit Verleninsaudit Extra audit Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

19 Tabel 14. Geevens audits bij bedrijven in % Soort audit Aantal audits in % Aantal en in % Initiële audit 34 % 40 % Tussentijdse aanekondide audit 24 % 30 % Tussentijdse onaanekondide audit 31 % 19 % Verleninsaudit 10 % 10 % Extra audit 2 % 1 % Fiuur 1. Overzicht econstateerde en in % Overzicht audits in % Percentae 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Initiële audit Tussentijdse aanekondide audit Tussentijdse onaanekondide audit Verleninsaudit Extra audit Aantal audits in % aantal en in % Soort audit Bij initiële en aanekondide tussentijdse audits wordt een relatief hoo aantal en econstateerd. Bij onaanekondide tussentijdse audits lit het aantal en relatief laa. Tijdens onaanekondide tussentijdse audits wordt vooral aandacht besteed aan de verbetermaatreelen die uitevoerd zijn naar aanleidin van de vorie audit, waardoor de kans om nieuwe en vast te stellen kleiner is. Het effect van een tweede onaanekondide controle in een jaar wordt hiermee rotendeels tenietedaan. Dit kan worden opelost door de minimale tijdsbestedin voor een onaanekondide audit te verhoen, zodat meer aandacht besteed kan worden aan essentiële GMP-voorwaarden of door de beoordelin van de verbetermaatreelen in alle evallen tijdens een aparte herstelcontrole te doen en de onaanekondide audit uitsluitend te ebruiken voor de beoordelin van de essentiële GMP-voorwaarden (die twee maal per jaar moeten worden econtroleerd). Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

20 Tabel 15. Aantal ecertificeerde bedrijfslocaties 1 per GMP standaard GMP-standaard GMP01 Alemene GMP-standaard diervoedersector GMP02 GMP-standaard handel en productie menvoeders GMP03 GMP-standaard handel en productie voormensels GMP04 GMP-standaard productie voedermiddelen GMP05 GMP-standaard handel voedermiddelen GMP06 GMP-standaard op- en oversla voedermiddelen GMP07 GMP-standaard wetransport diervoedersector GMP08a GMP-standaard bevrachtin binnenvaart n.v.t 101 GMP08b GMP-standaard transport per zeevaart n.v.t. 0 GMP08c GMP-standaard transport per railvervoer n.v.t. 1 GMP09 GMP-standaard handel en productie toevoeinmiddelen GMP10 GMP-standaard laboratoria bedrijfsinterne controle diervoedersector GMP13 Quality Control Feed Materials for Animal Feed (for forein suppliers) GMP17-1 Japanstandaard GMP-certificatiereelin diervoedersector GMP17-2 Scharreldieren GMP-certificatiereelin diervoedersector GMP17-3 Graskippen GMP-certificatiereelin diervoedersector 9 12 GMP19 Productie en handel van huisdiervoeders n.v.t. 1 Op 31 december 2004 waren meer dan 5700 bedrijfslocaties GMP-ecertificeerd. Dit is een sterke toename ten opzichte van 31 december Deze toename is rotendeels een evol van de toename in ecertificeerde buitenlandse toeleveranciers van voedermiddelen en ecertificeerde (we)transportonderneminen. Tabel 16. Aantal nieuwe, (niet)verlende) en inetrokken GMP-certificaten Omschrijvin Aantal nieuw ecertificeerde locaties Aantal verleninen Aantal inetrokken / niet-verlende certificaten In tabel 17 is het totaal aantal ecertificeerde bedrijfslocaties vermeld. 1 Één bedrijfslocatie kan voor meerdere standaarden ecertificeerd zijn Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

21 Tabel 17. Aantal eldie certificaten naar land van vestiin bedrijfslocatie Land Arentinië Australië 1 1 Belië Bolivia 1 1 Brazilië Canada China 1 3 Cuba 0 1 Denemarken Duitsland Estland 4 2 Faroer Eilanden 0 1 Filippijnen Finland 3 4 Frankrijk Griekenland 0 1 Groot-Brittannië Honarije Ierland Indonesië Iran 0 2 Israël 1 2 Italië 9 8 Japan 0 0 Kroatië 1 1 Luxembur Maleisië Mauritius 0 2 Monaco 0 1 Nederland Nieuw Zeeland 5 5 Noord Ierland 1 1 Noorween 1 1 Oostenrijk 4 5 Pakistan Parauay 1 1 Peru 0 15 Polen Sinapore 1 1 Slovenië 0 1 Slowakije Soedan 0 1 Spanje 8 20 Thailand Tjechië 3 7 Turkije 2 2 Uruquay 6 5 Verenide Staten Zuid-Afrika 1 1 Zweden 3 3 Zwitserland 7 7 Totaal aantal bedrijfslocaties Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

22 Het aantal ecertificeerde bedrijfslocaties neemt wereldwijd no steeds toe. Deze roei is vooral toe te wijzen aan GMP13 en GMP07 certificerin. In Duitsland is het aantal GMPecertificeerde bedrijfslocaties het sterkst toeenomen. Het aantal ecertificeerde bedrijfslocaties is in Duitsland inmiddels roter dan in Nederland. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

23 7 Auditresultaten per GMP-standaard Het BCD heeft een automatiserinssysteem ontwikkeld, waarin de toeestuurde rapportaes kunnen worden openomen. Dit systeem maakt het moelijk edetailleerde manaementinformatie te enereren. Voorwaarde hiervoor is echter dat de certificatieinstellinen de rapportaes en checklijsten in het juiste format toesturen. Vanaf 1 april 2004 is het verplicht voor certificatie-instellinen om de checklijsten en rapportaes in het vooreschreven format toe te sturen. Gebleken is echter dat no niet alle certificatieinstellinen hiertoe in staat zijn. Onderstaande tabellen even een overzicht van de rapportaes per type audit die de certificatie-instellinen in de verslaperiode aan het BCD hebben toeestuurd. Onderstaande eevens zijn ebaseerd op de rapportaes en checklijsten die in XML-format zijn aaneleverd. Het automatiserinsysteem maakt het ook moelijk om overzichtslijsten te maken waarop alle econstateerde en zijn weereeven. Echter, ezien het rote aantallen eevens (> 8542 en; 250 paina s) is ervoor ekozen in deze rapportae uitsluitend een overzicht op te nemen van het aantal en per standaard, per pararaaf, per cateorie. De edetailleerde lijsten zullen wel worden ebruikt bij toezicht op de certificatie-instellinen. Tabel 18 Auditresultaten GMP01 GMP01 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal directieverantwoordelijkheid oranisatie Totaal kwaliteitssysteem Totaal normdocumenten Totaal document- en eevensbeheer Totaal inkoop beheersin van door de afnemer verstrekte producten Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

24 GMP01 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal Totaal identificatie en naspeurbaarheid van producten Totaal procesbeheersin evaren, risico's en beheersmaatreelen Totaal keurin en beproevin Totaal beheersin van keurins-, meet- en beproevinsmiddel Totaal keurins- en beproevinsstatus Totaal beheersin van producten met afwijkinen Totaal corrierende en preventieve maatreelen early warnin procedure Totaal behandelin, opsla, verpakkin, conserverin en afleverin Totaal beheersin van kwaliteitsreistraties Totaal interne kwaliteitsaudits Totaal opleidin Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

25 GMP01 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal Totaal statistische technieken Totaal Totaal aantal en Totaal aantal en (percentae) 0,1% 12,9% 87,0% 100% In totaal zijn 2179 audits uitevoerd bij 1588 bedrijven (=100%). In totaal zijn 5880 en met betrekkin tot GMP01 econstateerd bij 1209 bedrijven (76%) tijdens 1540 audits. Dit betekent dat bij 379 bedrijven (24%) een en zijn econstateerd. De econstateerde en hebben met name betrekkin op: (achter elk artikelnummer staat het aantal en vermeld als percentae van het totaal aantal en m.b.t. GMP01 (=5880)) directieverantwoordelijkheid (8,3%) a) De directieverklarin openomen in het handboek voldoet niet aan de minimum eisen van PDV. b) Geen directieverklarin conform model GMP 23 openomen in systeem interne kwaliteitsaudits (7,9%) a) De interne audit heeft in het afelopen jaar niet (aantoonbaar) plaats evonden oranisatie (6,7%) a) De directie beoordelin heeft no niet aantoonbaar plaatsevonden. 4.8 identificatie en naspeurbaarheid van producten (5,6%) a) De UBN nummers van de afnemers zijn no niet allemaal verzameld. b) De ritstaten worden onvoldoende of onjuist inevuld early warnin procedure (4.0%) a) De Early Warnin procedure is no niet (volledi) eïmplementeerd en document- en eevensbeheer (8,1%) a) Het handboek is op een aantal punten niet eheel actueel. b) Verouderde documenten zijn niet uit het handboek verwijderd kwaliteitssysteem (3,9%) a) Niet alle specificaties zijn volens de HACCP systematiek opesteld. b) Specificaties openomen in het handboek benodien actualisatie inkoop artikel (3,8%) a) De leverancierslijst niet eactualiseerd en eëvalueerd. Tabel 19 Auditresultaten GMP02 GMP02 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal Normdocumenten Totaal Inkoop Totaal Procesbeheersin Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

26 GMP02 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal Totaal keurin en beproevin Totaal beheersin van producten met afwijkinen Totaal corrierende en preventieve maatreelen Totaal behandelin, opsla, verpakkin, conserverin en afleverin Totaal Totaal aantal en Totaal aantal en (percentae) 0% 9,2% 90,8% 100% In totaal zijn 376 audits uitevoerd bij 271 bedrijven (=100%). In totaal zijn 131 en met betrekkin tot GMP02 econstateerd bij 81 bedrijven (29,9) tijdens 90 audits. Dit betekent dat bij 190 bedrijven (70,1%) een en zijn econstateerd. De econstateerde en hebben met name betrekkin op: achter elk artikelnummer staat het aantal en vermeld als percentae van het totaal aantal en m.b.t. GMP02 (=131)) inkoop (18,3%) a. Het is niet bekend of leveranciers GMP erkend zijn. b. Er wordt inekocht van leveranciers die niet GMP erkend zijn ; ; en procesbeheersin (38,2%) a. Het omaan met externe retourstromen is niet vasteled. b. Productievolorde mener wordt niet vasteled. c. Productievolorde en mentijden zijn niet inzichtelijk. d. Toetsin van de verslepin heeft niet plaatsevonden. Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

27 Tabel 20 Auditresultaten GMP03 GMP03 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal inkoop Totaal procesbeheersin Totaal Totaal aantal en Totaal aantal en (percentae) 0% 44,4% 55,6% 100% In totaal zijn 75 audits uitevoerd bij 61 bedrijven (=100%). In totaal zijn 18 en met betrekkin tot GMP03 econstateerd bij 8 bedrijven (13,1%) tijdens 8 audits. Dit betekent dat bij 53 bedrijven (86,9%) een en zijn econstateerd. Het aantal en is beperkt en zeer evarieerd. Tabel 21 Auditresultaten GMP04 GMP04 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal normdocumenten Totaal inkoop Totaal procesbeheersin Totaal keurin en beproevin Totaal beheersin van producten met afwijkinen Totaal corrierende en preventieve maatreelen Totaal behandelin, opsla, verpakkin, conserverin en afleverin Totaal Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

28 nazor Totaal Totaal aantal en Totaal aantal en (percentae) 0% 26,2% 73,8% 100% In totaal zijn 602 audits uitevoerd bij 445 bedrijven (=100%). In totaal zijn 263 en met betrekkin tot GMP04 econstateerd bij 107 bedrijven (24%) tijdens 125 audits. Dit betekent dat bij 338 bedrijven (76,6%) een en zijn econstateerd. De econstateerde en hebben met name betrekkin op: achter elk artikelnummer staat het aantal en vermeld als percentae van het totaal aantal en m.b.t. GMP04 (=263)) keurin en beproevin (30,4%) a) Analyses worden niet uitevoerd volens de vastestelde frequentie. b) Er zijn een analyses aantoonbaar op Salmonella of ph (salmonellabeheersin) procesbeheersin (14,4%) a) De verantwoordelijkheid en een instructie voor het reinien van de opslacontainers is onvoldoende vastesteld. b) Een overzicht m.b.t. de reiniin van de apparatuur ontbreekt normdocumenten (12,5%) a) Geen onderzoeksresultaten beschikbaar m.b.t. het ehalte aan mineralen en inkoop (13,3%) a) Kwaliteitscontrole inansmateriaal niet aantoonbaar. b) Geen aantoonbare overeenkomst met akkerbouwers inzake kwaliteit en voedselveiliheid. Tabel 22 Auditresultaten GMP05 GMP05 standaard 2004 Cateorie Artikel Totaal normdocumenten Totaal document- en eevensbeheer Totaal inkoop Totaal procesbeheersin Totaal keurin en beproevin Totaal beheersin van producten met afwijkinen Totaal behandelin, opsla, verpakkin, conserverin en afleverin Totaal Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

29 nazor Totaal Totaal aantal en Totaal aantal en (percentae) 1,3% 22,1% 76,6% 100% In totaal zijn 574 audits uitevoerd bij 376 bedrijven (=100%). In totaal zijn 77 en met betrekkin tot GMP05 econstateerd bij 61 bedrijven (16,2 %) tijdens 65 audits. Dit betekent dat bij 315 bedrijven (83,8%) een en zijn econstateerd. De econstateerde en hebben met name betrekkin op: achter elk artikelnummer staat het aantal en vermeld als percentae van het totaal aantal en m.b.t. GMP05 (=77)) inkoop (55,8%) a) Inkoop van voedermiddelen bij niet GMP-ecertificeerde leveranciers. b) De status van certificerin van leveranciers is niet duidelijk. c) Niet voor alle akkerbouwers is een kwaliteitsovereenkomst aanwezi. d) Niet van alle akkerbouwers zijn de kwaliteits-overeenkomsten retour ontvanen. Tabel 23 Auditresultaten GMP06 GMP06 standaard; 2004 Cateorie Artikel Totaal normdocumenten Totaal identificatie en naspeurbaarheid van producten Totaal procesbeheersin Totaal beheersin van producten met afwijkinen Totaal Totaal aantal en Totaal aantal en (percentae) 0% 0% 100% 100% In totaal zijn 114 audits uitevoerd bij 78 bedrijven (=100%). In totaal zijn 24 en met betrekkin tot GMP06 econstateerd bij 18 bedrijven (23,1%) tijdens 20 audits. Dit betekent dat bij 60 bedrijven (76,9%) een en zijn econstateerd. Het aantal en is erin en zeer evarieerd. Tabel 24 Auditresultaten GMP07 GMP07 standaard; 2004 Cateorie tekortkomi Artikel Totaal normdocumenten Totaal identificatie en naspeurbaarheid van producten Uitvoerin GMP + certificatiereelin diervoedersector van 58

Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie

Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Kwaliteitsreeks nr. 121 April 2007 Productschap Diervoeder Jaarverslag 2006 Coördinatie GMP + : 2006 certificatie Kwaliteitsreeks nr.121 April 2007

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder (Den Haag, Nederland) februari 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V.

GMP+ C4 Tarieven. GMP+ International B.V. C GMP+ C4 Tarieven 4 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Nadere informatie

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN

MICROBIOLOGISCHE BEOORDELING VAN VLEES EN VLEESWAREN De rol van de microbioloie in de vleeswarenindustrie Zesde deel M6 MICROBIOLOGICHE BEOORDELING VAN VLEE EN VLEEWAREN Auteur : F.K. tekelenbur TNO Voedin Zeist oktober 1999 blad 1 van 16 INHOUDOPGAVE 1

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme

GMP+ Feed Safety Assurance scheme GMP+ Feed Safety Assurance scheme Tarieven GMP+ C4 Versie: 1 januari 2010 Uiterste implementatiedatum: 1 januari 2010 Identiek met versie 28 december 2009 van GMP + :2006 C 4 NL GMP+ International B.V.

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Noordelijke Hoeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Personeel en Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2004 2005 30 030 Jaarversla Nationale ombudsman 2004 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 9 AANDACHTSPUNTEN 10 DEEL I KERNJAARVERSLAG 15 1 ONDERZOEK

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer

Gebruiksaanwijzing / handleiding. Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer Gebruiksaanwijzin / handleidin Bona S20 Vacuum stozuier voor Bona Buer Lees de handleidin voordat u de stozuier eze ebruiksaanwijzin is bestemd voor het bedienend personeel. Lees eerst deze ebruiksaanwijzin,

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie. Versie: 1 januari 2012

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie. Versie: 1 januari 2012 GMP+ Feed Safety Assurance scheme Beoordelings- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - procescertificatie GMP+ C6 C 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting.

EMS opent de vergadering om 11:00 en heet iedereen welkom. Kirsti Robben is namens de CIO-groep Nijmegen aanwezig bij deze meeting. Notulen project veraderin SCALE 10 februari 2005 te Nijmeen Aanwezi: M. Alers (MA)(Notulen), P.M.Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat(FD), M Doets (MD), S. Eermont (SE), A. de Man (AdM), T. Oostendorp (TO),

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

In het belang van sector en samenleving

In het belang van sector en samenleving In het belang van sector en samenleving Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Het Productschap Diervoeder (PDV) is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het is ingesteld op verzoek van

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers

Bestrijding van luchtverontreiniging: gas- en luchtwassers Bestrijdin van luchtverontreiniin: as- en luchtwassers De zich duidelijk aftekenende strijd teen de luchtverontreiniin plaatst de natwasser voor lucht- en procesassen, ook wel scrubber enoemd, weer in

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie

NHTV B en Ad Functiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Vlindersinel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl NHTV B en Ad Functieerichte Bachelor Toerisme en Recreatie Crohonummers 39271 en 80009 Visitatierapport Versla van de visitatie die

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure

GMP+ Feed Safety Assurance scheme. Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure GMP+ Feed Safety Assurance scheme Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure certificatie instellingen GMP+ C1 C 1 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd

Nadere informatie

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012

PNO Ziektekosten verzekeringen 2012 PNO Ziektekosten verzekerinen 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij PNO Ziektekosten.

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid

Hogeschool Windesheim. Opleiding Personeel & Arbeid Hoeschool Windesheim Opleidin Personeel & Arbeid Netherlands Quality Aency (NQA) Juni 2010 2/73 NQA - Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleidin Personeel en Arbeid Manaementsamenvattin Dit rapport

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG ALMERE VOORTGANGSRAPPORTAGE 2 E HELFT 2014 2 3 8 7 veili veili 4 leeswijzer ACTIEPROGRAMMA VEILIGHEID 2015-2018 veili 1 veili 11 33 veili leeswijzer 22 3 5 veili 8 2 veili eili TWEEDE HELFT 2014 6 7 veili VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 veili veili 4 44 6

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1 Rapportage wapenexportbeleid 2009 (1 e helft) Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1 Hoofdcategorie

Nadere informatie

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V.

GMP+ A3 GMP+ Logo s. GMP+ International B.V. A GMP+ A3 GMP+ Logo s 3 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2014, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2

TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters groep 1 en 2 TAALPLAN TOETSEN Constructie en verantwoordin van prorammaebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters roep 1 en 2 Rob Schoonen Resi Damhuis juli 1992 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiliheidsinformatieblad Copyriht, 2015, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist ebruik van het 3M product is enkel toeestaan als: (1)

Nadere informatie