AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVANS Hogeschool. Personeel & Arbeid s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 AVANS Hogeschool Personeel & Arbeid s-hertogenbosch Netherlands Quality Agency (NQA) augutus 2010

2 2/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

3 Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency (NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding opgesteld. De rapportage heeft betrekking op: Instelling Avans Hogeschool Opleiding Personeel & Arbeid Varianten Voltijd/deeltijd Croho-nummer Locatie s-hertogenbosch Auditdatum 22 april 2010 Auditteam Mevrouw drs. M.G.T. van Eijck (vakdeskundige) De heer prof.dr. J.T.G. Gerrichhauzen (vakdeskundige) De heer J. Dingemanse (studentlid) Mevrouw M. Snel BHRM & BEd (NQA-auditor) Door Avans Hogeschool is een dossier ingediend bij NQA voor de beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid te s-hertogenbosch. Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA een auditteam samengesteld, dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen. Doelstellingen van de opleiding De opleiding Personeel & Arbeid heeft een relevante set eindkwalificaties opgesteld die is gebaseerd op landelijk vastgestelde uitgangspunten. De opleiding heeft overtuigend aangetoond dat de nagestreefde competenties aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor, i.c. de Dublin descriptoren. De opleiding heeft haar eindkwalificaties vastgelegd in het Opleidingskader P&A 2010 waarin duidelijk wordt aangegeven welk beroepsbeeld aan het curriculum ten grondslag ligt, namelijk dat van de HR-professional die binnen een sociaalbedrijfseconomische beroepscontext kan functioneren. De opleiding maakt daarbij helder welke rollen de HR-professional kan vervullen en dat deze een professionele bachelor betreffen. Het beroepsbeeld is afgestemd met een vertegenwoordiging van het beroepenveld. NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 3/64

4 Programma De opleiding biedt een voltijd en een deeltijd variant aan: beide gaan uit van vier studiejaren en totaal 240 EC. Beide curricula zijn op dezelfde eindkwalificaties gebaseerd waar op aantoonbare wijze aan wordt gewerkt. De eerste twee studiejaren van het deeltijdprogramma omvatten een breed georiënteerd managementprogramma van de deeltijdopleidingen van de Academie voor Management en Bestuur (AMB) die de P&A-student uitvoert in een HR-omgeving. Beide programma s zijn op de beroepspraktijk gericht. Dit vertaalt zich in opdrachten, casuïstiek, projecten en beroepsproducten die gebaseerd zijn op of ontleend zijn aan de beroepspraktijk en de stage (voltijd). De opleiding maakt gebruik van actuele en relevante literatuur van een goed niveau. Ook maken studenten gebruik van internationale titels. Verder is er in het programma aandacht voor verschillende onderzoeksactiviteiten, zoals onderzoek en statistiek, afnemen van interviews en verantwoording van gebruikte bronnen. De eindkwalificaties zijn op een adequate manier vertaald naar gedragsindicatoren en/of leerdoelen in de programma s. De sociaalbedrijfskundige visie die wordt nagestreefd fungeert als een kader dat alles verbindt. Daarnaast liggen vier inhoudelijke leerlijnen aan de basis van het programma die bijdragen aan een inhoudelijk samenhangend programma. De opleiding heeft een studeerbaar programma uitgewerkt. De instroomeisen en vrijstellingen zijn vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement Het didactisch concept gaat uit van projecten die thematisch worden aangeboden, waarbij vanuit een sociaal constructivistische visie op leren de gewenste competentieontwikkeling bij studenten wordt gerealiseerd. Om deze ontwikkeling te realiseren, zet de opleiding passende werkvormen in. Het toetsbeleid is afgestemd op het didactisch concept en passend voor de opleiding. De gehanteerde toetsvormen zijn gevarieerd en van goed niveau. De kwaliteit van de toetsen is geborgd door de inzet van de examencommissie. De weging die ten grondslag ligt aan de beoordeling van de afstudeeropdracht van de individuele student kan meer transparant worden gemaakt. Inzet van personeel De opleiding maakt gebruik van een vast aantal docenten. Deze docenten hebben beschikken over relevante werkervaring en zijn al dan niet werkzaam in het relevante beroepenveld. Bovenal beoordeelt het auditteam de wijze waarop docenten verbindingen leggen met de beroepspraktijk als zeer positief. Er wordt voldoende personeel ingezet om het onderwijs van de gewenste kwaliteit te realiseren. 72 Procent van de docenten beschikt over een academische graad. De docenten zijn gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. De academie is erkend Investor in People; het keurmerk is per mei 2010 verlengd. Ontwikkel- en scholingsafspraken zijn afgestemd op academiebeleid en worden systematisch aangestuurd en geëvalueerd. 4/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

5 Voorzieningen Het auditteam heeft voor de visitatie toegang gekregen tot Blackboard en de Avans Portal en heeft geconstateerd dat de studenten hierdoor van uitgebreide informatie worden voorzien. Naast de digitale voorzieningen zijn de fysieke voorzieningen toereikend om de opleiding te verzorgen. Voorts kent de opleiding voor het voltijd- en deeltijdprogramma een gestructureerd systeem van studieloopbaanbegeleiding. Interne kwaliteitszorg Het kwaliteitszorgsysteem van de academie wordt binnen de opleiding toegepast uitgevoerd conform de beleidsplannen van de hogeschool en de academie. De beschikbare kwaliteitszorgplannen zijn degelijk en gericht op het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van alle betrokkenen. De opleiding hanteert de hogeschoolbreed vastgestelde streefcijfers. Naar aanleiding van de evaluaties stelt de opleiding verbeterplannen op die vervolgens leiden tot verbeteringen in het onderwijs. De opleiding betrekt relevante stakeholders bij de kwaliteitszorg van het onderwijs. Resultaten De gerealiseerde eindkwalificaties van de afgestudeerden zijn in overeenstemming met de nagestreefde eindkwalificaties qua bachelorniveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. Het werkveld is positief over de kwaliteit en het niveau van de afgestudeerden. De kwantitatieve resultaten zijn voor de voltijdse variant conform de streefnormen. Dit geldt niet volledig voor de deeltijdse variant. De academie stuurt op rendementsbevorderende maatregelen door uitval in een zo vroeg mogelijk stadium te laten plaatsvinden. Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch van Avans Hogeschool aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is opgenomen in hoofdstuk 2. NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 5/64

6 6/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

7 1 Basisgegevens 9 2 Beoordeling Doelstellingen van de opleiding Programma Inzet van personeel Voorzieningen Interne kwaliteitszorg Resultaten 40 3 Bijlagen 45 Bijlage 1 Deskundigheden auditteam 47 Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 51 Bijlage 3 Bezoekprogramma 55 Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 57 Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 59 Bijllage 6 Schematisch overzicht van de opleiding 61 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 7/64

8 8/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

9 1 Basisgegevens De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch zijn in onderstaande tabel weergeven. 1. Naam instelling Avans Hogeschool 2. Status instelling Bekostigd 3. Naam opleiding in CROHO Personeel & Arbeid 4. Registratienummer in CROHO Oriëntatie en niveau Hbo-bachelor 6. Aantal studiepunten Locatie s-hertogenbosch 8. Code of Conduct Avans Hogeschool heeft de Code of Conduct ondertekend. 9. Varianten Voltijd/deeltijd 10. Inhoudelijk profiel opleiding De opleiding legt de nadruk op het opleiden van generalistische HR-professionals vanuit een sociaalbedrijfskundig perspectief. Als onderlegger voor de uitwerking van deze invalshoek baseert de opleiding zich op de visie van prof. Paauwe: Contextually Based Human Resource Theory. In lijn met de focus van de opleiding is P&A Avans s-hertogenbosch ingedeeld in het domein Business Administration en wordt het getuigschrift Bachelor of Business Administration afgegeven. Dit komt overeen met ongeveer de helft van de afgegeven diploma s van opleidingen P&A in Nederland. 11. Beoogd werkveld alumni De opleiding leidt op tot generalistische HR-professional vanuit een sociaal-bedrijfskundig perspectief. De HRprofessional moet: - zowel nadrukkelijk rekening houden met de economische en technische doelstellingen van een organisatie als; - nadrukkelijk oog hebben voor de behoeften van de medewerkers, zonder wie het onmogelijk is die doelstellingen te realiseren (Opleidingskader P&A 2010). 12. Plaats opleiding in organisatiestructuur hogeschool De opleiding Personeel en Arbeid in s-hertogenbosch is in 1991 gestart met een voltijd- en deeltijdopleiding. De opleiding maakt samen met de opleidingen Bestuurskunde, Integrale Veiligheid en Management, Economie en Recht onderdeel uit van de Academie voor Management en Bestuur. Per 2004 kennen deze vier voltijdopleidingen een gezamenlijk propedeuse. Per 2003 worden de eerste twee studiejaren van de deeltijdopleiding gezamenlijk met de drie andere opleidingen uitgevoerd, het zogeheten Managementprogramma. NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 9/64

10 13. Jaar vorige visitatie en datum besluit NVAO 14. Belangrijkste wijzigingen in opleiding sinds vorige visitatie 2004; 1 januari Schema opbouw programma Zie bijlage 6 Sinds de vorige visitatie is de opleiding compleet nieuw vormgegeven. Er is overgegaan naar een (andere) vorm van competentiegericht onderwijs, waarbij de vier leerlijnen van De Bie centraal staan. Inhoudelijk heeft de opleiding een ander model gekozen. Het model Paauwe is leidend voor de inrichting van de opleiding. Ook is het LOPA format aangepast (2008). De opleiding heeft het programma aangepast aan deze veranderingen. 10/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

11 2 Beoordeling Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau 1.3 Oriëntatie hbo 2 Programma P 2.1 Eisen hbo 2.2 Relatie doelstellingen programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 2.7 Afstemming vormgeving inhoud 2.8 Beoordeling en toetsing 3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 3.2 Kwantiteit 3.3 Kwaliteit 4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 5.2 Maatregelen verbetering 5.3 Betrokkenheid 6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 6.2 Onderwijsrendement Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Voldaan Goed Voldoende Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Voldoende Voldoende Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbobacheloropleiding Personeel & Arbeid in s-hertogenbosch van Avans Hogeschool aan de vereiste basiskwaliteit voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit af met een oordeel op onderwerpniveau. 2.1 Doelstellingen van de opleiding Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 11/64

12 Bevindingen De eindkwalificaties van de opleiding Personeel & Arbeid (P&A) zijn geformuleerd in 17 competenties (Opleidingskader P&A 2010, bijlage 3) die zijn gebaseerd op het landelijk vastgelegde beroepsprofiel en de daarin beschreven kerntaken (Format P&A 2008+). Het Landelijk Overleg P&A Opleidingen (LOPA) heeft het landelijke beroepsprofiel in 2008 herzien en geactualiseerd. De daarin opgestelde kerntaken zijn opgesteld met en goedgekeurd door de landelijke Werkveldadviesraad en door het Lectorenberaad HRM (Format P&A 2008+). De opleiding conformeert zich aan de landelijk herijkte vastgelegde kerntaken en beroepsomschrijving (Opleidingskader P&A 2010). Deze herijkte competenties staan per september 2010 centraal in de curricula (voltijd en deeltijd) van P&A s-hertogenbosch. De opleiding richt zich op het opleiden van aankomende HR-professionals vanuit een sociaal-bedrijfskundige invalshoek. De HR-professional moet: - zowel nadrukkelijk rekening houden met de economische en technische doelstellingen van een organisatie als; - nadrukkelijk oog hebben voor de behoeften van de medewerkers, zonder wie het onmogelijk is die doelstellingen te realiseren (Opleidingskader P&A 2010). De 17 competenties van de opleiding, bestaande uit algemene hbo-competenties en HRcompetenties, reflecteren deze invalshoek. Daarbij baseert de opleiding zich op de Contextually Based Human Resource Theory van prof. Paauwe. Deze theorie fungeert als kader voor het sociaal-bedrijfskundige karakter dat wordt nagestreefd. De opleiding participeert in het landelijk opleidingsoverleg. De coördinator van P&A was één van de schrijvers van Format P&A Daarnaast neemt de opleiding deel aan overleggen van beroepsverenigingen, zoals NVP, NIP en NVA 1, en diverse externe netwerken (zie ook facet 3.1). De onderwijscommissie evalueert het beroeps- en opleidingsprofiel P&A ten minste één keer per vier jaar. Het auditteam heeft notulen van de onderwijscommissie gezien die dit beamen. Ook de docenten en managementleden, met wie het auditteam heeft gesproken bevestigen dat. De opleiding heeft de ontwikkeling en diverse achtergronden van de opleidingen P&A in Nederland geschetst en de opleiding P&A van Avans s-hertogenbosch daarin gepositioneerd. Deze nationale vergelijking laat zien dat de opleiding P&A van Avans s- Hertogenbosch zich, evenals een aantal andere P&A-opleidingen, positioneert door een programma te voeren dat meer is gefocust op de functie van een p&o-adviseur. Andere, van de totaal 21 P&A-opleidingen, richten zich meer nadrukkelijk op het thema beroepskeuze en arbeidsmarktbemiddeling waarin één-op-één relaties meer centraal staan. Daarnaast is er ook een aantal P&A-opleidingen dat beide stromingen een plaats heeft gegeven in het curriculum. Voor P&A s-hertogenbosch geldt dat zij vanuit de oude studierichting is doorgegroeid tot een HRM-opleiding, waarbij de sociaalbedrijfskundige invalshoek centraal staat. De individuele relaties daarbinnen worden geplaatst in het kader van het beter laten functioneren van de organisatie. 1 NVP: Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling NIP: Nederlands Instituut van Psychologen NVA: Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen. 12/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

13 In overeenstemming met de focus van de opleiding is P&A Avans s-hertogenbosch ingedeeld in het domein Business Administration (BA) en wordt het getuigschrift Bachelor of Business Administration afgegeven. Dit komt overeen met ongeveer de helft van de afgegeven diploma s van opleidingen P&A in Nederland. De andere helft geeft het getuigschrift Bachelor of Human Resource Management (HRM) af (Opleidingskader P&A 2010). De opleiding geeft tevens een analyse van de wijze waarop (verwante) P&A-opleidingen in het buitenland worden verzorgd. In de internationale context kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen HRM (-verwante) opleidingen, die worden geplaatst binnen het domein van BA, en opleidingen die worden geplaatst bij de sociaal-agogische opleidingen. Angelsaksische landen plaatsen HRM vooral binnen het domein BA. België en Spanje plaatsen HRM bij de sociaal-agogische opleidingen. Verder valt op dat HRM in Duitsland in veel mindere mate voorkomt en dat variaties hierop pas de afgelopen jaren beginnen te ontstaan (Opleidingskader P&A 2010). Daarnaast wordt in het programma aandacht besteed aan internationale aspecten waar studenten in de praktijk mee te maken kunnen krijgen en hebben studenten de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Binnen het LOPA zijn internationale ontwikkelingen besproken en opgenomen in de ontwikkeling van het beroepsprofiel en de kerntaken 2. De opleiding geeft verder aan dat het LOPA nog een internationale vergelijking van eindkwalificaties gaat uitvoeren. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de eindcompetenties van de opleiding zijn afgeleid van het landelijk geformuleerde opleidingsprofiel Format P&A en helder zijn geformuleerd in 17 eindkwalificaties in het Opleidingkader P&A De opleiding participeert in het LOPA waar vanuit de eindkwalificaties structureel worden herzien. Daarnaast laat de opleiding haar eindkwalificaties met regelmaat valideren door haar eigen sparringpartners in het veld. De opleiding heeft een eigen profilering wat zij een sociaal-bedrijfskundig perspectief noemt. Daarbij dient de visie van prof. Paauwe als kader waardoor de profilering van de opleiding nog nadrukkelijker in het programma tot uiting komt. Het auditteam beoordeelt deze visie als passend voor het domein. Vertegenwoordigers van het beroepenveld onderschrijven de profilering van de opleiding. Conclusie Op grond van voorgaande komt het auditteam voor de twee opleidingsvarianten tot het oordeel goed. 2 Daarbij geraadpleegde referenties zijn: The Boston Consulting Group/ European Association for Personnel Management (2007) The Future of HR in Europe en Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Younger, J. (2007) Human Resource Competencies: responding to increased expectations. Employment Relations Today no. 34. NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 13/64

14 Niveau bachelor (facet 1.2) De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Bevindingen In bijlage 1 van Opleidingskader P&A 2010 is een vergelijking opgenomen waarin de 17 eindkwalificaties van de opleiding zijn afgezet tegenover onder andere de Dublin descriptoren. De matrix laat bijvoorbeeld zien dat onder andere de eindkwalificaties kan zelfstandig informatiebronnen aanboren en ontsluiten en structureert zelfstandig het HR werk(proces) door op basis van een beargumenteerde keuze volgens een bepaalde methodiek te werk te gaan en past deze werkwijze zo nodig aan na een tijdige signalering van verstoringen in de voortgang, aldoor met het oog op het te behalen resultaat (hij/zij voert regie) bijdraagt aan het verwerven van de Dublin descriptor kennis en inzicht. Verder dragen bijvoorbeeld de eindkwalificaties zelfstandig relevante informatiebronnen aan kunnen boren en ontsluiten en zelfstandig een probleem, situatie of proces op het gebied van HR in componenten kunnen ontleden en de herkomst en samenhang hiervan kunnen begrijpen bij aan het verwerven van de indicator oordeelsvorming (Opleidingskader P&A 2010). De opleidingscompetenties staan centraal in de beoordeling van stage en afstuderen (Nota afstuderen P&A , p.3 en bijlage 7, p.35; Stagewijzer P&A , p.5 en bijlage 3, p.21). Met ingang van het studiejaar (september 2010) staan de herijkte opleidingscompetenties centraal in de beoordeling van stage en afstuderen (Nota afstuderen P&A en Stagewijzer ). Overweging In een heldere vergelijking tussen de eindcompetenties en de Dublin descriptoren maakt de opleiding voor het auditteam op overtuigende wijze duidelijk dat de opleidingscompetenties aansluiten bij internationale beschrijvingen van het hbo-bachelorniveau. Conclusie Op grond van voorgaande komt het auditteam voor de twee opleidingsvarianten tot het oordeel goed. Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist of dienstig is. 14/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

15 Bevindingen De opleiding P&A s-hertogenbosch baseert haar voltijdse en deeltijds curricula op de kerntaken, zoals zijn geformuleerd en vastgelegd door het LOPA (Format P&A 2008+). Op basis daarvan zijn 17 opleidingscompetenties geformuleerd die het profiel van de opleiding weerspiegelen. Deze competenties zijn gerelateerd aan de beschrijvingen van de Dublin descriptoren, zoals vastgelegd in het Opleidingskader P&A Het onderliggende beroepsprofiel, de competenties en het curriculumontwerp worden besproken met en geaccordeerd door de werkveldadviesraad (WAR), zoals ook blijkt uit bestudeerde notulen (notulen werkveldadviesraad, onder andere oktober 2009, februari en oktober 2008). Het auditteam stelt vast dat de WAR bestaat uit een relevante samenstelling van het beoogde beroepenveld. Notulen laten zien dat de opleiding regelmatig uitgangspunten en curriculum(inhoud) afstemt met de WAR en dat via deze raad een positief kritische inbreng vanuit het veld wordt verkregen. De opleiding P&A lieert zich aan het landelijk vastgestelde profiel (zie facet 1.1) van het LOPA. Daarin is beschreven dat de opleiding P&A opleidt tot de HR-professional, aangezien het beroep P&A niet bestaat. De HR-professional kan in een spectrum van rollen (beroepen) functioneren op het terrein van organisatieontwikkeling of van persoonlijke ontwikkeling. P&A s-hertogenbosch richt zich in het bijzonder op de beroepen in een sociaal-bedrijfseconomische beroepscontext, zoals: de personeelsfunctionaris, de -consulent of de -adviseur, de Human Resource Manager of de personeel en organisatieadviseur. In het programma worden studenten via de stage, het afstuderen en de minorfase (en de individuele leerlijn bij de deeltijd) in staat gesteld te werken aan een voor hun gewenst profiel (zie verder facet 2.3). Overwegingen De opleiding laat op overtuigende wijze zien dat de eindkwalificaties van de opleiding het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar weerspiegelen. Zo blijkt uit bestudeerde documenten, zoals het Opleidingskader P&A 2010 en daarin verwoorde uitgangspunten. Het auditteam stelt vast dat de opleiding opleidt tot een breed inzetbare HR-professional binnen een sociaal-bedrijfskundige beroepscontext. Samenwerken, adviseren en relaties leggen en onderhouden staan hierin onder meer centraal. Met de gekozen invalshoek sluit de opleiding aan bij het landelijk opgestelde beroepsprofiel vanuit het LOPA. Ook wordt de gekozen invalshoek onderschreven door het beroepenveld van de opleiding, zo stelt het auditteam vast. Conclusie Op grond van voorgaande komt het auditteam voor de twee opleidingsvarianten tot het oordeel goed. Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp Doelstelling opleiding positief. NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 15/64

16 2.2 Programma Eisen hbo (facet 2.1) Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen De beroepspraktijk staat centraal in het voltijdse en deeltijdprogramma. Studenten werken ieder blok aan beroepsproducten die de actuele en relevante beroepscontext weerspiegelen. De beroepsproducten dienen als katalysator voor de ontwikkeling van de beoogde competenties. Vereiste kennis en vaardigheden worden voor de totstandkoming van beroepsproducten integraal ingezet en ontwikkeld. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling worden vereiste kennis en vaardigheden ook apart aangereikt vooraf of parallel aan de integrale ontwikkeling van de competenties/beroepsproducten. Beroepsproducten zijn direct ontleend aan de relevante beroepspraktijk. Deze worden door docenten al dan niet in samenspraak ontwikkeld en of uitgevoerd met partners uit het werkveld. Voltijdstudenten werken sommige beroepsproducten ook uit in de authentieke beroepscontext. Voor deeltijdstudenten geldt dat zij in hun eigen werkomgeving werken aan de beroepsproducten van de opleiding. Voorbeelden van beroepsproducten zijn een organisatieanalyse, een personeelsinstrument of een adviesrapportage. Het auditteam beoordeelt de beroepsopdrachten, de daarvoor gehanteerde casuïstiek, als actueel en relevant en van het gewenste niveau om de gevraagde competenties mee te ontwikkelen. Kennis wordt integraal, via de ontwikkeling van beroepsproducten, en in aparte (ondersteunende) modulen aangeboden en getoetst (voltijd en deeltijd). Bij de ontwikkeling van vereiste kennis wordt gebruik gemaakt van relevante literatuur (literatuurlijst). Naast gerenommeerde titels maakt de opleiding gebruik van readers waarin relevante nationale en internationale (Engelstalige) artikelen zijn opgenomen. Het auditteam beoordeelt de ingezette literatuur en bronnen als relevant en van een goed niveau. Docenten dragen zorg voor het actueel houden van de gebruikte bronnen. Daarnaast brengen docenten veelvuldig nieuwe artikelen in binnen het onderwijs, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken en het bestudeerde materiaal. In het programma verwerven studenten verschillende onderzoeksvaardigheden door in (kleine) opdrachten onderzoeksmethoden in te zetten. In de afstudeerfase van de opleiding werken studenten in een project gericht aan een probleemstelling binnen een organisatie waarvoor zij via het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek komen tot conclusies en aanbevelingen voor de opdrachtgever. Daarbij wordt van studenten gevraagd, dat zij aanbevelingen of gepresenteerde oplossingen financieel onderbouwen. In het afstudeerproject voeren studenten verschillende typen onderzoek uit, bijvoorbeeld een literatuurstudie, een veldonderzoek via interviews, een marktonderzoek of een 16/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

17 combinatie van activiteiten. De keuze hangt af van de vraagstelling en context waarin de eindopdracht wordt uitgewerkt. Voorafgaand aan de afstudeerfase worden studenten toegerust om de verschillende typen onderzoek uit te kunnen voeren. Beroepsvaardigheden worden systematisch ontwikkeld via blokken waarin de ontwikkeling van beroepsvaardigheden expliciet centraal staat: in de vaardighedenlijn. Het ontwikkelen van de gewenste sociale en communicatieve vaardigheden vindt plaats via trainingen, workshops en reflectie-opdrachten. Er worden bijvoorbeeld specifieke trainingen verzorgd, gericht op het voeren van slecht nieuws -gesprekken. Daarnaast worden specifieke instrumentele vaardigheden geoefend doordat studenten werken met het personeelsinformatiesysteem Mercash. Ook is nadrukkelijk aandacht voor zakelijk presenteren. De ontwikkeling van beroepsvaardigheden staat verder centraal in de stage in het derde studiejaar (voltijd) en in de uitvoering van opdrachten in de eigen werkomgeving (deeltijd). Via de beroepsproducten waarborgt het programma dat studenten in aanraking komen met actuele ontwikkelingen in het vakgebied. In beroepsproducten, zoals een adviesrapportage, hebben studenten aandacht voor actuele wet- en regelgeving of zetten zij actuele media in. Bij sommige blokken maakt de opleiding gebruik van gastdocenten. Zij brengen een concrete actuele benadering vanuit hun praktijk in. De werkveldadviesraad informeert de opleiding verder regelmatig over actuele ontwikkelingen in het veld, notulen van de WAR laten dat zien. Ook onderhouden docenten diverse netwerken waar vanuit zij ontwikkelingen inbrengen in het curriculum (zie ook 3.1). Op die manier zijn actuele verbanden met het vakgebied gewaarborgd. De aandacht voor de beroepspraktijk beperkt zich niet tot de nationale omgeving. Aandacht voor een internationale oriëntatie vanuit de HR-professie wordt bijvoorbeeld gegeven in blok 4 De P&O er in de praktijk. Daarnaast kunnen studenten hun stage (voltijd), afstuderen en/of minor (voltijd) in het buitenland volgen. Ook worden studenten in de gelegenheid gesteld om, via een specifiek aangeboden cursus, het Cambridge certificaat te halen. Evaluatiegegevens 2009 van studenten laten zien dat zij tevreden zijn over de voorbereiding op de beroepspraktijk en de aansluiting op actuele ontwikkelingen. In het gesprek met het auditteam wordt dit door studenten beaamd. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat kennisontwikkeling door studenten plaatsvindt via relevante en actuele vakliteratuur die van een goed niveau is. Zo wordt gebruik gemaakt van Engelstalige en wetenschappelijke artikelen die in jaarlijks herziene readers worden aangereikt. De toepassing van kennis vindt integraal, met de toepassing (en ontwikkeling) van beroepsvaardigheden, plaats binnen de projecten. Bestudering van het materiaal laat zien dat in de projecten wordt gewerkt aan beroepsproducten. Dit gebeurt op basis van actuele casuïstiek die is ontleend aan de beroepspraktijk. Eveneens vindt bij het werken aan beroepsproducten interactie met de beroepspraktijk plaats en voeren studenten onderzoeksactiviteiten uit. Verder stelt het auditteam vast dat voltijdstudenten daarnaast via stage en het afstuderen in aanraking komen met de beroepspraktijk, daar waar deeltijdstudenten opdrachten in de eigen werkomgeving uitvoeren. Binnen deze verschillende praktijksettingen wordt gericht NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 17/64

18 gewerkt aan de beoogde beroepsvaardigheden. Ook komen studenten hierbij in aanraking met actuele ontwikkelingen in het vakgebied welke zij worden geacht toe te passen in de producten die zij ontwikkelen. Conclusie Op grond van voorgaande komt het auditteam voor de twee opleidingsvarianten tot het oordeel goed. Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Bevindingen In het Opleidingskader P&A 2010 zijn overzichten van het voltijdse en deeltijdse curriculum opgenomen (zie bijlage 6). Beide curricula zijn op dezelfde uitgangspunten gebaseerd (zie onderwerp 1). Beide programma s gaan uit vier studiejaren waarbij elk jaar is opgedeeld in vier blokken die thematisch zijn ingericht. Het voltijd programma kent een opbouw in beheersingsniveaus en niveaus binnen de organisatie. Deze opbouw is gerelateerd aan de verschillende onderdelen van het model van prof. Paauwe (Opleidingskader P&A 2010): de opleiding start met aandacht voor de instrumentele aspecten van HRM in een staande organisatie (operationeel niveau). Hierin komt de kennismaking met het vak en de instrumenten aan de orde. Vervolgens wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het organisatie- en beleidsniveau (tactisch niveau). Aan het eind van de opleiding komt HRM in een veranderende organisatie aan bod (strategisch niveau). Het voltijd programma gaat daarnaast uit van een major- en een minorfase. Via de majorfase wordt gewerkt aan de beroepscompetenties (210 EC). In de minorfase werken studenten toe naar een voor hun gewenst profiel (2 keer 15 EC). De opleiding biedt drie verdiepende minoren aan: Human Resource Development en per september 2010 Recruitment en een doorstroomminor voor de masteropleiding Organisation Studies en de masteropleiding Human Resources Studies. Daarnaast kunnen studenten verdiepende en verbredende minoren volgen bij andere academies van Avans Hogeschool (zoals de minor Consultancy), andere hogescholen of in het buitenland. Het deeltijdprogramma kent een gezamenlijk programma van twee jaar voor de vier opleidingen van de academie. Dit programma is een breed managementprogramma, dat de deeltijdstudent P&A uitvoert in de beroepscontext van een HR-professional. De generieke competenties van de vier opleidingen van de academie staan in deze twee studiejaren centraal. Dit dekt een deel van het nagestreefde P&A-profiel af. In de twee P&A-specifieke studiejaren (derde en vierde jaar) staan de overige competenties centraal, zo blijkt uit de documenten Verantwoording deeltijdprogramma nieuwe stijl, 18/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

19 2002 en Verantwoording ontwerp managementprogramma DT Binnen de deeltijdopleiding werken studenten via persoonlijke ontwikkelplannen gericht aan de beoogde set P&A-competenties, zo laat het bestudeerde studiemateriaal zien. In het Opleidingskader P&A 2010 zijn de eindkwalificaties gerelateerd aan de onderwijsblokken (voltijd en deeltijd). Vervolgens zijn de onderwijsblokken inhoudelijk uitgewerkt in blokboeken. Op basis van bestudering van het curriculum en de blokblokken constateert het auditteam dat het programma een adequate vertaling is van de eindkwalificaties, zoals beschreven bij onderwerp 1. In de blokboeken is het onderwijs inhoudelijk uitgewerkt. Hierin staan de uitwerkingen van de competenties centraal die als leerdoelen fungeren voor studenten. Studenten tonen zich hierover tevreden in het gesprek met het auditteam. Voor de stage en het afstuderen zijn criteria geformuleerd die zijn afgeleid van de eindkwalificaties (Stagewijzer P&A en Nota afstuderen ). Bestudering van het programma, in het bijzonder de blokboeken, laat zien dat de inhoud van het programma studenten in staat stelt de beoogde eindkwalificaties te verwerven. Vanuit de onderwijscommissie (deeltijd en voltijd) wordt bewaakt dat de beoogde eindkwalificaties in de curricula worden afgedekt. Iedere vijf jaar wordt het programma hier grondig op herzien. Daarnaast worden inhoudelijke wijzigingen continu gestaafd aan het profiel waarvoor wordt opgeleid. Notulen van de onderwijscommissies laten dit zien. Evaluatieresultaten van studenten in Elsevier, de Keuzegids laten zien dat studenten van de opleiding de inrichting van het programma positief waarderen. Overwegingen Het auditteam stelt vast dat de leerdoelen een adequate vertaling zijn van de onderliggende eindkwalificaties. In een duidelijk overzicht zijn de eindkwalificaties geconcretiseerd naar onderwijseenheden. In de uitwerking van de curricula zijn per blok leerdoelen en verwachtingen gepresenteerd. In de programmaonderdelen waarin beroepsproducten centraal staan, zijn dat de competenties en binnen ondersteunende programmaonderdelen (gericht op kennis of vaardigheden) zijn dat leerdoelen die van de competenties zijn afgeleid. Op basis van het bestudeerde materiaal stelt het auditteam verder vast dat de inhoud van de curricula op overtuigende wijze vanuit een sociaal-bedrijfskundig perspectief aandacht heeft voor de P van personeel binnen de verschillende beroepsopdrachten en de A van arbeid is vertegenwoordigd binnen onderwerpen zoals arbeidsverhoudingen, arbeidsrelaties en arbeid & gezondheid. Conclusie Op grond van voorgaande komt het auditteam voor de twee opleidingsvarianten tot het oordeel goed. NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch 19/64

20 Samenhang in opleidingsprogramma (facet 2.3) Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. Bevindingen Het programma is geënt op de vier leerlijnen van het onderwijsmodel van De Bie, te weten: - de integrale leerlijn: via beroepsproducten worden kennis en vaardigheden integraal ontwikkeld en summatief getoetst; - de kennisleerlijn: vereiste kennis om de beoogde competenties te ontwikkelen wordt binnen deze leerlijn aangeboden en afgetoetst; - de vaardighedenleerlijn: vereiste beroepsvaardigheden om de beoogde competenties te ontwikkelen worden binnen deze leerlijn ontwikkeld; - de individuele leerlijn (voltijd): via deze leerlijn werken studenten toe naar een voor hun gewenst profiel. De deeltijdstudent werkt aan zogeheten Praktijkcomponenten. De leerlijnen lopen als rode draden door het programma. De leerlijnen dragen bij aan een samenhangend onderwijsprogramma. Zo worden competenties op steeds hogere beheersingsniveaus aangeleerd waardoor er sprake is van een concentrische opbouw. Een concentrische opbouw wordt ook bereikt doordat de mate van complexiteit binnen opdrachten/onderwijsblokken toeneemt, naarmate het programma vordert. Het model van Paauwe dient hierbij als leidraad en draagt bij aan een inhoudelijke samenhang (zie ook facet 2.2). In het programma is er sprake van een horizontale samenhang doordat de inhoud van de leerlijnen is afgestemd op het thema dat in het betreffende blok centraal staat. Op die manier is de lesstof vanuit de kennislijn en de vaardighedenlijn complementair aan de integrale lijn. Een samenhang tussen theorie en praktijkelementen in het programma vindt binnenschools plaats via de beroepsproducten waar studenten aan werken. Deze zijn ontleend aan de praktijk en weerspiegelen derhalve de actuele beroepspraktijk (vergelijk 2.1). Ook werken studenten aan beroepsproducten in de authentieke beroepspraktijk. In de voltijd lopen studenten stage en studeren zij af bij een externe opdrachtgever (profit, non-profit, nationaal of internationaal). Deeltijdstudenten zijn werkzaam in een relevante functie en praktijksetting waarin de verschillende beroepsproducten worden ontwikkeld. De werkomgeving van de deeltijdstudent wordt bij aanvang van de studie getoetst (zie facet 2.5). De competenties die de voltijdstudent verwerft in de minor, verwerft de deeltijdstudent via de praktijkcomponenten in zijn of haar werkomgeving. Dit wordt volgens het auditteam op een adequate wijze gestuurd vanuit de persoonlijke ontwikkelplannen van de studenten. Inhoudelijk samenhang in het programma komt voort uit navolging van het model van prof. Paauwe. Vanuit deze visie wordt de betekenis van programmaonderdelen voor het beroep versterkt. Op grond van materiaalbestudering is het auditteam hiervan overtuigd. De onderwijscommissie van P&A ziet toe op de horizontale en verticale samenhang in het programma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van evaluatie-uitkomsten van studenten (STO en HBO-Monitor). Ook wordt de samenhang tussen studieonderdelen door de onderwijscommissie besproken in panelgesprekken met studenten (notulen panelgesprekken). 20/64 NQA AVANS: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid s-hertogenbosch

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bacheloropleidingen Chemie Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/67 NQA - HAN: audit bestaande hbo-bachelor geclusterde

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Personeel en Arbeid Hogeschool Arnhem en Nijmegen Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/57 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Basso r M.17 1 d1 519

Basso r M.17 1 d1 519 Sidrapolimare «81(1(11M/010 \lag M. 10.0 805 01.1101() Basso r M.17 1 d1 519 ~1~1~~~ ~01~~1~11~~11~ Netherlands Quality Agency I \I Q A Netherlands Quality Agency NQA avans AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bacheloropleiding:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA - Avans Hs.: audit bestaande hbo-bachelor Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch

Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Integrale veiligheid, hbo bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 12 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Personeel en Arbeid (voltijd) Breda Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - Avans: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid (voltijd) Breda

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Mondzorgkunde

Hogeschool Utrecht. Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht Mondzorgkunde Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/59 NQA Hs. Utrecht: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Mondzorgkunde Managementsamenvatting Dit rapport is het verslag van

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor Communicatie NHL Hogeschool HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - NHL Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

AVANS Hogeschool; s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool; s-hertogenbosch AVANS Hogeschool; s-hertogenbosch Opleiding: Bestuurskunde/Overheidsmanagement hbo-bachelor Croho: 34464 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 11 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Augustus 2010 2/67 NQA - Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica

Avans Hogeschool, Breda. HBO-Bachelor Technische Informatica Avans Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/57 NQA Avans, Breda: Audit bestaande hbo-bacheloropleiding Technische Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleidingen: Management Economie & Recht Ad Financiële Dienstverlening Croho: Visitatiedatum: 30 juni 2009 34435 hbo-bachelor MER vt/dt 80038 Associate degree FD dt Netherlands

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006

Hogeschool INHOLLAND. Visitatiedatum: 8 november 2006 Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Personeel en Arbeid, bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Visitatiedatum: 8 november 2006 Netherlands

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. De handleiding. voor het schrijven van een opleidingskader

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. De handleiding. voor het schrijven van een opleidingskader Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg De handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Zie ook Format voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum Januari 2015 Status Definitief Auteurs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Stenden Hogeschool HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/63 NQA Stenden Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde

NHL Hogeschool. HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde NHL Hogeschool HBO-Bachelor: Cluster Bouwkunde, Civiele Techniek & Verkeerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/61 NQA audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie

Alliantie Kunsten Fontys Zuyd. Master Kunsteducatie Alliantie Kunsten Fontys Zuyd Master Kunsteducatie Netherlands Quality Agency (NQA) Maart 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-masteropleiding Master Kunsteducatie Managementsamenvatting Dit rapport is het

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer HBO/AS/2002/4056 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree

Hanzehogeschool Groningen. Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Hanzehogeschool Groningen Personeel en Arbeid HBO-Bachelor en Associate degree Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA - audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid en Associate

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Het Format voor een opleidingskader

Het Format voor een opleidingskader Het Format voor een opleidingskader zie ook de handleiding voor het schrijven van een opleidingskader Colofon datum 23-1-2015 auteurs Annemieke Voets versie definitief pagina 2 van 12 Het Opleidingskader

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Fontys Hogescholen. HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Fontys Hogescholen HBO-Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2010 2/61 NQA Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd. HBO Bachelor Information Management

Hogeschool Zuyd. HBO Bachelor Information Management Hogeschool Zuyd HBO Bachelor Information Management Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/63 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Information Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding

NTI Hogeschool. Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding NTI Hogeschool Opleiding: Hogere Europese Beroepen Opleiding Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA NTI: audit bestaande hbo-bachelor Hogere Europese Beroepen Opleiding Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid voltijd/deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie