versatel. nl Technisch Beleid VVH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015"

Transcriptie

1 1

2 Beleid Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau te kunnen trainen en spelen. Omdat VVH rote waarde hecht aan een herkenbare verenin is de kwaliteit van het kader en de trainers hierin in een belanrijke mate bepalend. VVH benut alle kansen om de aandacht voor de jeud tot uitin te laten komen en om dit te combineren met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die elke sportvereniin heeft. De e Commissie ( TC ) binnen VVH heeft daarom als doelstellin de : coördinatie, ontwikkelin, communicatie en bewakin van het technisch beleid binnen Volleybal Vereniin Harderwijk. De TC heeft de overtuiin dat de realisatie van deze doelstellinen een rote bijdrae leveren aan de visie en beleid van de. Visie VVH in relatie met het technisch beleid: o Balans tussen breedte sport en prestatie sport. o Naar vermoen maximaal ontwikkelen sportieve prestaties van de (lijn)teams. o Streven de activiteiten onder te brenen in 1 accommodatie ( vereniinscultuur). o Team sponserin voor de prestatieve (lijn)teams. 2 Beleid VVH in relatie met het technisch beleid: o Bijdraen aan de sportieve ontwikkelin van jeudleden. o Kwalitatief oede trainin en beeleidin jeud. o Beeleiden etalenteerde jeud tot optimale prestaties en doorroei naar de hoere teams. o Eenduidie leermethodes die eïnstrueerd worden door kwalitatieve trainers. o Investeren in de ontwikkelin van trainers en coaches / beeleiders. Heden ten dae hebben we steeds meer te maken met het feit dat vrijwilliers steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor de vereniin. We hebben dus steeds meer vrijwilliers nodi die een (deel)taak uitvoeren. Dit vraat om eenduidie aansturin, coördinatie en een duidelijke structuur. Om bovenstaande doelstellinen te bereiken ontwikkeld Volleybalvereniin Harderwijk het Volleybal Project VVH. Dit project lit als matrix over de vereniin en hiermee kan men alle spelniveaus ondersteunen. De doelstellin van Volleybal Project VVH is het opleiden, ondersteunen en ontwikkelen van kadervrijwilliers binnen de volleybalvereniin vanuit eenduidie leermethodes en communicatie. Men kan het Volleybal Project VVH samenvatten in de volende uitanspunten: Complete ondersteuninstool technische commissie en kader. Uniforme leermethodieken techniek en spelsystemen. Eenduidie aansturin en communicatie technisch kader. Interne opleidin en ondersteunin technisch kader Balans tussen breedte sport en prestatie sport. Maximale sportieve ontwikkelin jeudleden. Duurzame investerin in technisch kader en leden. Om bovenstaande doelstellin en uitanspunten te bereiken zijn diverse producten nodi: 1. beleidsplan Leidraad Techniek 3. Leidraad Tactiek 4. Leidraad Teamfaserin 5. Leidraad Trainen 6. Clinics

3 De TC vindt dat de producten Volleybal Project VVH de samenwerkin, ondersteunin en adviserin naar de secties vereenvoudit en kwaliteit verhoend zal werken. Ook verwacht zij dat deze producten het de ( aankomende ) trainers en coaches / beeleiders motiveert en de uitdainen en plezier versterkt. Op deze wijze ontwikkelt zich kwalitatief beter kader met een uitstralin die moelijk andere leden activeert activiteiten binnen de vereniin te aan uitvoeren. Daarnaast zal de uitstralin van de vereniin en het spel (technisch) niveau de omevin activeren te aan volleyballen bij VVH. Oranisatie TC 3 De coördinatoren van de sectie jeud en senioren vormen samen met de technisch coördinator de TC. De voorzitter van de TC is de technisch coördinator. De voorzitter TC kan afhankelijk van de te bespreken technische zaken per sectie ( doelroep ) veraderen of met alle sectie coördinatoren te samen ( volledie TC ) : Coördinatoren jeud : - CMV - Meisjes ( C, B, A ) - Jonens ( C, B, A ) Coördinatoren senioren : - Dames ( lijnteams ) - Heren ( lijnteams ) - Dames - Heren Per seizoen worden per sectie de doelstellinen technisch beleid en de daaruit voortkomende activiteiten vastesteld. De realisatie van deze doelstellinen en activiteiten vallen onder het budet en verantwoordin van de sectie. Op deze wijze blijft de sectie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten. De technisch coördinator en sectie coördinatoren zijn de aanjaers en bewakers van de doelstellinen en activiteiten technisch beleid. De sectie veraderin bevat standaard het aenda punt technische zaken. De technisch coördinator is bij de behandelin van het aenda punt technische zaken aanwezi, net als de coördinatoren van de sectie ( tezamen vormen ze de TC van de sectie ). Voordeel hiervan is dat de punten die een relatie hebben met het technisch beleid, direct binnen de sectie behandeld worden, acties worden bepaald en de probleemhouder c.q. aanjaer van de actie wordt vastesteld. Actiepunten die een relatie hebben met een andere sectie worden door de technisch coördinator inebracht in de betreffende sectie. De aanvoerder /ster van een team is tevens de contactpersoon van het team. De contactpersoon is op de hoote van wat er leeft binnen een team en is tevens het aanspreekpunt voor de e Commissie voor het team. Ieder seizoen vinden er 2 evaluatiemomenten met de teams plaats. Deze evaluatie vindt plaats tussen de contactpersoon, de trainer en de coördinator. Het eerste evaluatiemoment vindt plaats in november van het lopende seizoen. Het tweede evaluatiemoment vindt plaats in februari/maart. Bij dit laatste evaluatiemoment zal er een checklist ehanteerd worden. Dit esprek is tevens bedoeld om het lopende seizoen te evalueren en een doorkijk te maken naar het volende seizoen.

4 Coördinatie Beleid De TC heeft een adviserende taak zowel naar het Bestuur als naar de sectie jeud en senioren. De TC wil een cultuur uitdraen waarin deze secties zich mede verantwoordelijk voelen voor een zo oed moelijk functioneren van de vereniin. Onontbeerlijk daarbij is de oede samenwerkin tussen leden TC. Deze samenwerkin richt zich met name op de ondersteunin en adviserin van de secties. 4 De belanrijkste activiteiten waarin de TC ondersteunt en adviseert zijn: o Uitvoerin technisch beleid op de korte- en lane termijn ( aanjaer, bewaker ) o Selectie en teamindelin lijnteams op basis van de kijkwijzer talenten ontwikkelin. o Doorstromin van spelers die zich tijdens een seizoen sterk ontwikkelen. o Traininsrooster lijnteams. o Afstemmin wedstrijden lijnteams i.v.m. uitwisselin jeudspelers. o Aanstellin trainers en coaches lijnteams o Opleiden en beeleiden trainers en coaches / beeleiders. o Selectie traininen. o Kwantiteit en kwaliteit benodide materialen. o Actueel houden procedures. o Periodiek inventariseren stand technisch beleid ( waar staan we, wat zijn de problemen, wat moeten doen, actiepunten, lanceren nieuwe ideeën,.. ). o Evaluatie afelopen seizoen. Communicatie De TC dient zo te communiceren dat iedereen binnen de vereniin op de hoote is van het technisch beleidsplan en de daaruit voortkomende doelstellinen en activiteiten. Deze activiteiten dienen dus op korte termijn zichtbaar en merkbaar te worden in de secties. De wijze waarop de TC dat wil realiseren is vanuit de volende activiteiten : o Alle personen binnen de secties die te maken hebben met technische zaken worden ereistreerd ( rol / functie, naam, adres, telefoonnummer, ). o Na elke realisatie van een product Volleybal Project VVH, wordt er een clinic ehouden, waar alle ereistreerde personen per voor worden uitenodid en waar een toelichtin wordt eeven betreffende inhoud, doel en ebruik. o De TC opent een mailbox voor vraen betreffende technische zaken. o De TC oraniseert clinics met betrekkin ewenste - en/of interessante onderwerpen. o De TC verzort naar het technisch kader en de teams presentaties m.b.t. techniek, tactiek en spelsystemen. o De TC ondersteunt - op verzoek trainers - hun trainin waarbij specifieke technische vraen / onderwerpen behandeld worden. o De TC bezoekt traininen en wedstrijden ter beoordelin en bewakin technisch beleid. o De TC voert evaluatie esprekken met de aanvoerders en trainers lijnteams vanuit de vormevin technisch beleid en moelijke knelpunten. o De TC voert - in februari van elk seizoen - esprekken met speelsters en trainer van de lijnteams. Deze esprekken vormen een beeld en inventarisatie naar het nieuwe seizoen.

5 Waar staat de vereniin voor. 5 Door de doelstellinen te realiseren wordt de basis evormd van een cultuur welke er op ericht is te komen tot een ezonde actieve vereniin waarbinnen de leden oed volleybal, plezier en sportiviteit wordt eboden : o Deze drie zaken staan binnen de vereniin altijd voorop: we willen oed volleyballen, plezier maken en ons sportief edraen. o Goed volleyballen betekent optimaal presteren. Dat is iets anders dan winnen. Bij presteren aat het erom dat je datene wat je (als team, maar ook als individuele speler / speelster) kunt, ook daadwerkelijk laat zien. Je kunt dus een wedstrijd verliezen en toch oed presteren. En andersom kun je een wedstrijd winnen, maar niet oed presteren. Het belanrijkste uitanspunt is dus winnen van jezelf. o Plezier maken betekent dat je er lol in hebt om samen met je teamenoten optimaal te presteren. En dat je dat tijdens wedstrijden en traininen ook laat zien. Ook buiten het veld maken we samen (en met anderen) plezier. o Sportiviteit betekent dat we altijd respect tonen voor de teenstander, de scheidsrechter en anderen. Dit eldt voor iedereen die de club op een of andere manier verteenwoordit (spelers, coaches, supporters, etc.). o De vereniin benoemt op alle niveaus ( C, B, A en senioren ) lijnteams waarmee het zo oed moelijke wil presteren. Zo krijen alle spelers / speelsters de kans om via een lijnteam 2 keer per week te trainen en zich stap voor stap verder te ontwikkelen naar het 1 e team. o Voor deze teams komt de doelstellin de best moelijke resultaten dus bovenop optimaal presteren. Dit betekent dat bij deze teams resultaat- en ontwikkelinsericht ecoacht worden. o De TC streeft er tevens naar om talentvolle spelers / speelsters mee te laten trainen en spelen in een hoer lijnteam om zo ervarin op te doen en zich sneller te ontwikkelen. o Binnen lijnteams vindt efaseerd specialisatie plaats van spelers / speelsters. De ideale samenstellin van een lijnteam - waarbij volledi especialiseerd etraind wordt - is : 2 spelverdelers, 3 flankaanvallers / passerlopers, 3 middenaanvallers, 2 diaonaalspelers en 1 libero. o Talentvolle spelers krijen daarnaast de kans om deel te nemen aan talententraininen die buiten de club om worden eoraniseerd door de : nevobo en de NVS ( Nederlandse Volleybal School ). Bijlaen : 1 Proces aanstellen trainer / coach lijnteams 2 Proces doorstromin spelers, selectie en teamindelin 3 Kijkwijzer talenten ontwikkelin 4 Speler volsysteem ( lijnteams ) 5 Team trainer inventarisatie 6 Team speler inventarisatie

6 Bijlae 1 : Proces aanstellen Trainer/Coach lijnteams Coördinatoren van de Sectie: Dit zijn de commissieleden van de Jeud- en Seniorencommissie die verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid binnen hun aanewezen doelroep en een (directe) horizontale relatie hebben met de technische coördinator. Het proces beschrijft het aanstellen van een trainer/coach van een lijnteam omdat in dit proces er een directe relatie lit tussen de verantwoordelijke sectie en de Coördinator. Bovenstaande sluit niet uit dat de Coördinator ineschakeld kan worden voor advies, assistentie en coördinatie aanstellen van trainers van de niet lijnteams. De verantwoordelijkheid van het aanstellen van trainers van de niet lijnteams lit dus bij de voorzitter van de sectie. De coördinatoren van de lijnteams zijn: Seniorencommissie; Jeudcommissie; Lijnteams Heren Senioren : Lijnteams meisjes : Lijnteams Dames Senioren : Lijnteams jonens : Lijnteams cmv : 6 Actie Door wie Wanneer ereed Rand Bestuur Januari voorwaarden week 4 Inventarisatie Coördinatoren van de sectie Februari week 8 Opmerkinen Beleidsplan Gesprekken met trainers/coaches en spelers. Eindverantwoordelijk Bestuur Voorzitter sectie Afstemmin Coördinator met de coördinatoren van de sectie Maart week 9 Diverse moelijkheden worden eanalyseerd coördinator Besluit coördinator eeft keuze moelijkheden Maart week 11 Dit ebeurd tijdens de sectie c.q bestuurveraderin Voorzitter sectie c.q Bestuur Vertellen Coördinatoren sectie Maart week 13 Consequenties van het besluit worden bekeken, iedereen wordt eïnformeerd Voorzitter sectie Proces evaluatie Voorzitter sectie Juni week 22 Uitkomsten bespreken Voorzitter sectie Product evaluatie coördinator Oktober week 43 Uitkomsten bespreken coördinator

7 Bijlae 2 : Proces doorstromin spelers, selectie en teamindelin Alemeen: 1. De visie aanaande doorstromin van spelers / speelsters is te vinden in het Beleid van de vereniin. 2. Er wordt in de procedure een onderscheid emaakt tussen doorstromin in het kader van de kwaliteiten van de speler/speelster en de doorstromin in het kader van behoefte van de vereniin. Doorstromin Spelers Actie Door wie Opmerkinen Eindverantwoordelijk Rand voorwaarden Bestuur Strateisch beleid Bestuur Rand voorwaarden Beleidsplan Samenstellin teams, behoefte, enz. coördinator Initiatief Trainer/coördinator Continue proces Coördinator 7 Inventarisatie Coördinatoren van de sectie en de coördinator Alle partijen worden eïnformeerd coördinator Besluit coördinator eeft advies aan sectie voorzitter(s) Van speler tot ouder, van trainer tot coach wordt eïnformeerd Voorzitter sectie Vertellen Coördinatoren sectie Consequenties van het besluit worden bekeken, iedereen wordt eïnformeerd Voorzitter sectie Selectie en teamindelin 1. De coördinatoren van de sectie inventariseren wat de wensen zijn van de spelers voor het komende seizoen. (in principe met een uniform evaluatie / enquêteformulier). 2. Spelers lijnteams moelijk individuele esprekken. 3. De coördinatoren van de sectie inventariseert de menin van trainer/coach. 4. Onder leidin van de Coördinator zullen de teams worden samenesteld. 5. Het proces teamindelin loopt parallel met het proces aanstellen trainer/coach. Indien er lopende het seizoen nieuwe spelers / speelsters zich aanmelden, dan bepalen de coördinatoren sectie en Coördinator in welk team ze aan trainen / spelen.

8 Bijlae 3 : Kijkwijzer talenten ontwikkelin Nevobo Reio Oost kent het selectie model : SPIKE S snelheid ( explosiviteit, coördinatie, inzet ) P persoonlijkheid ( onderdruk presteren, oman, concentratie ) I intellientie ( strateisch denken, volleybal intellientie ) K kontrole ( oranisatie eien leven, studie, uitaan, hobby s ) E elementaire basistechnieken Het SPIKE selectiemodel is vertaald naar 4 aspecten met herkenninscriteria : Fysiek vermoen o Lichaamslente ( perspectief) o Beweelijkheid, leniheid ( motoriek,) o Explosiviteit, ( snel)kracht o Coördinatie ( timin, balbaan herkennin, ruimtelijk inzicht, oo- hand) o Uithoudinsvermoen 8 Mentaal vermoen o Concentratievermoen ( taakerichtheid, waarnemen, balbaan beoordelin, aandacht) o Intrinsieke motivatie ( inzet, discipline, vechtlust, trainbaarheid ) o Ambitie ( ericht op toekomstie roei, doelen stellen) o Zelfvertrouwen ( initiatief, doorzettinsvermoen, eloof in eien kunnen,.. ) o Houdin ( betrokkenheid, samenwerkin ) vermoen o Elementaire Basistechnieken (afhankelijk van positie / rol in een team) - verplaatsen - bovenhands - onderhands - service - aanval - netverdediin (blok ) - veldverdediin Tactisch vermoen o Spelinzicht ( kennis spelsystemen & tactische aandachtspunten, creativiteit, oplossend vermoen, slimheid ) Attentie : Bij kinderen die no maar kort volleyballen is de beheersin van de basistechnieken van minder belan. Van roter belan is lente of handiheid (coördinatie/beweelijkheid) en motivatie om veel te willen volleyballen. Een jeudlid welke in aanmerkin komt voor de lijnteams dient aan meerdere aspecten / herkenninscriteria te voldoen. Bovenstaande aspecten & herkenninscriteria zijn openomen in bijlae 4 : Speler volsysteem lijnteams.

9 Bijlae 4 : Speler volsysteem lijnteams Speler volsysteem lijnteams Seizoen Type speler Team : Spelverdeler Speler : Flankaanvaller / passer Datum : Middenaanvaller Trainer : Diaonaal aanvaller Coördinator : Libero Verplaatsinen - coördinatie Shuffle ( pass-verdediin ) Crossover-side steps (blokkerin ) Beweelijkheid, wendbaarheid Timin ( oriëntatie tijd, ruimte, balrichtin ) Waarnemen spelsituaties anticiperen Coördinatie beweinsverloop, oo hand Doelstellin : 9 Opsla Uitanshoudin, opooi en balcontact : floater jumpfloat tennisservice spronservice Service druk / tactiek Doelstellin : Blok Uitanspositie, waarnemen actie spelverdeler, verplaatsin Blokplaatsin, afzet Blokactie, handhoudin Vervolactie, vrije netspeler, ruimte aanval Doelstellin : Verdediin Uitansposities ( kennis spelsystemen ) Waarnemen, verplaatsen, positie keuze t.o.v blok Uitanshoudin, verdediinsactie Mentale / fysieke drive verdediinsactie Doelstellin : Pass Uitanspositie, waarnemen, beslissinsedra, verplaatsen Voetenstand, basis pass houdin, balcontact Zijwaarts passen, kantelen schouders, speelvlak achter de bal Bovenhandse pass, rally pass Vervolactie, voorbereidin aanval, aanvalsdekkin Doelstellin :

10 Set-up Uitanspositie, verplaatsin, speelhoudin, balcontact Afstemmin set-up eienschappen aanvallers / spelsituatie Techniek / uitvoerin verschillende set-up / tempo s Spronset-up Doortikballen Spelstrateie, aanvalscoderin / spreidinsprincipe, communicatie Beoordelin opstellinen / netsituatie teenstander Vervolactie, aanvalsdekkin, verdediin, verplaatsin Doelstellin : Aanval Beoordelin / timin pass, set-up, verplaatsen home positie Aanvalspas, armen achter, voetenstand, afzet, arm inzet Houdin romp, schouderdraai, strekkin slaarm, polsactie Spronhoote, slakracht Rally aanval, ruimte naar home positie Variatie aanvalsslaen, tactiek Vervolactie, aanvalsdekkin, ruimte rally aanval, blokpositie Doelstellin : Fysiek Beweelijkheid, leniheid, motoriek Explosiviteit, (snel)kracht Uithoudinsvermoen Belastbaarheid, blessure evoeliheid Doelstellin : Mentaal Motivatie, inzet, discipline, trainbaarheid, vechtlust Houdin, betrokkenheid, samenwerkin Zelfvertrouwen, doorzettinsvermoen, eloof in eien kunnen Controle, oranisatie eien leven, studie, uitaan, hobby s Doelstellin : Opmerkinen : 1 = slecht 2 = mati 3 = voldoende 4 = ruim voldoende 5 = oed

11 Bijlae 5 : Team trainer inventarisatie TEAM - TRAINER INVENTARISATIE TEAM : TRAINER : SEIZOEN Heeft het seizoen aan je verwachtinen en doelstellinen voldaan? 1 De traininen : 2 De spelers ( in relatie met de doelstellinen speler / trainer ) : 3 Het team en de competitie : Wil je het nieuwe seizoen het huidie team blijven trainen? Ja / Nee Zo nee de reden : Wil je in het nieuwe seizoen een ander team trainen? Ja / Nee Zo ja, welk team : Wat zijn je plannen, verwachtinen, doelstellinen voor het nieuwe seizoen? 1 De traininen : 2 De spelers : 3 Het team en de competitie : Opmerkinen en / of wenselijke veranderinen nieuwe seizoen.

12 Bijlae 6 : Team speler inventarisatie TEAM - SPELER INVENTARISATIE SEIZOEN TEAM : TRAINER : SPELER : Wat vond je van het afelopen seizoen? 1 De traininen / trainer : 2 Het team ( mede spelers ) : 3 Jezelf als speler : 4 De competitie : Blijf je volend seizoen volleyballen? Zo nee de reden : Ja / Nee Welke rol / positie speelde je afelopen seizoen? O spelverdeler O flankaanvaller / passer O middenaanvaller O Diaonaal aanvaller O libero Welke rol / positie speel je het liefst? O spelverdeler O flankaanvaller / passer O middenaanvaller O Diaonaal aanvaller O libero Reden : Wat zijn je ambities voor het nieuwe seizoen? O Breedte sport / prestatieericht O prestatie / resultaat / ontwikkelinsericht In welk team / met welke spelers wil je het nieuwe seizoen trainen / spelen? In welk team / met welke spelers wil je het nieuwe seizoen beslist niet trainen / spelen? Zou je daarvoor ook in een laer team aan spelen? Ja / Nee Opmerkinen en / of wenselijke veranderinen nieuwe seizoen.

Gert. van Lunteren. Assurantiën BV. Volleybal Vereniging Harderwijk

Gert. van Lunteren. Assurantiën BV. Volleybal Vereniging Harderwijk Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V. rainen ass Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V rainen ass Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V rainen ass Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING:

Traject MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Traject n i l e k k i w t n Teamo MAAK HET VERSCHIL VERBIND HOOFD, HART EN HANDELEN ROI: 100% KLANTWAARDERING: Je hoort vaak: there is no I in team. Niets is minder waar. Een beter team beint bij jezelf.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2018

Technisch beleidsplan 2015 2018 Technisch beleidsplan 2015 2018 Opgesteld door: Peter Geval, Chantal Zanoni Versie: 1.0 Pagina 1 van 13 Technisch beleidsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Achtergrond 3 Relatie tot

Nadere informatie

Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het plannen van de data. Het maken van het programma en het verspreiden van het programma.

Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het plannen van de data. Het maken van het programma en het verspreiden van het programma. Draaiboek RDD Oost Voorwoord RDD staat voor Rugby Development Days wat simpel vertaald Rugby Ontwikkelings Dagen betekent. In het district Oost organiseert Rugby Academy Oost in opdracht van Rugby Nederland

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Draaiboek RDD Oost V1.6

Draaiboek RDD Oost V1.6 Draaiboek RDD Oost V1.6 Voorwoord RDD staat voor Rugby Development Days wat simpel vertaald Rugby Ontwikkelings Dagen betekent. In het district Oost organiseert Rugby Academy Oost in opdracht van Rugby

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2016 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2016 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 ONVZ Zorplan 2016 U staat op het punt uw of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Of u wilt onze tandartsverzekerin. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ. Zonder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

C L U B V I S I E

C L U B V I S I E C L U B V I S I E Doelstelling en missie K.F.C.M.D. HALEN wil aan zijn jeugdspelers een gezond alternatief aanbieden als vrije tijdsbesteding in 2 niveaus (Provinciaal/Bijzondere reeks of gewestelijk),

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen)

Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen) Woordenboek voor de jeugd. Ace Blessure Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen) Een wond of breuk die veel pijn

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008

Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 2008 Nieuwsbrief JAARGANG 11 - JANUARI 28 Interview Henk Teels van de Woonbond Het afelopen jaar heeft Henk Teels van de Woonbond (de belanenbehartier van huurdersoranisaties) eholpen om het overle tussen de

Nadere informatie

Protocol Interne Scouting

Protocol Interne Scouting Protocol Interne Scouting 1. DOEL 1.1 Het doel is om uiteindelijk iedere speler op het juiste niveau en met plezier te laten spelen en trainen binnen de v.v. Hekelingen 1.2 Het scouten binnen de vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan CMV juni Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel.

Beleidsplan CMV juni Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel. Beleidsplan CMV juni 2016 Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel. Te bereiken door: 1) Haalbare en duidelijke doelen te stellen aan de kinderen en trainers

Nadere informatie

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany

MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk. bakkerij Evertzberg, Germany MIWE roll-in e+, MIWE eco : nova User Report - bericht uit de praktijk bakkerij Evertzber, Germany De doelstellinen zijn duidelijk, zet Oliver Platt, terwijl hij naar een uiterst moderne productiehal kijkt

Nadere informatie

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013 KalinkoCMV 2013-2014 Organisatie CMV Bestuurslid jeugdzaken: Thea Cosman - Aansturen coördinatoren vanuit het bestuur - Ondersteunen coördinatoren bij organisatie trainingen, toernooien en activiteiten

Nadere informatie

TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL

TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL Inleiding: Bron: http://www.voltraweb.be/w%20d%20r%20-%20trainingsopbouw.doc TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL Hoe bouw je een training op? Een training staat niet alleen. Er zijn veel bijkomende factoren die

Nadere informatie

Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw.

Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw. Missie & visie jeugdopleiding Standaard Denderleeuw. Missie en visie. Wij Standaard Denderleeuw jeugdopleiding hun hebben als doel om zoveel mogelijk spelers uit eigen jeugdwerking te laten doorstromen

Nadere informatie

HET HUIS VAN ACCRETOS. Organisatie Regels Afspraken

HET HUIS VAN ACCRETOS. Organisatie Regels Afspraken HET HUIS VAN ACCRETOS Organisatie Regels Afspraken HET HUIS VAN ACCRETOS Organisatie Regels Afspraken Opgesteld door: Bestuur Volleybalvereniging Accretos Roggel en Neer Werkgroep Technische zaken Contactgegevens:

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de Leeftijdsspecifieke kenmerken

Nadere informatie

APOLLO TECHNISCH BELEID

APOLLO TECHNISCH BELEID APOLLO TECHNISCH BELEID Seizoen 2014 2016 Versie 0.5 Concept NUMANSDORP, 1 AUGUSTUS 2014 DENNIS VERSCHUUREN / DENVERVOLLEY I.O.V. BESTUUR VOLLEYBALVERENIGING APOLLO Inhoudsopgave Apollo Technisch beleid...

Nadere informatie

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS Vlaamse Taekwondo Bond vzw De bijgevoegde regels gelden op en rond elke dojang en wedstrijdterrein. Lees ze goed en verspreid ze onder uw leden, zodat we er samen

Nadere informatie

Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier

Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier Herk Sport is een club die dag in dag uit drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en begeleiders, kortom mensen met een hart voor de club. Daarom willen

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Notitie klassenmanagement

Notitie klassenmanagement Notitie klassenmanaement Inhoudsopave Inhoudsopave... 2 Inleidin; Korte omschrijvin en motivatie van klassenmanaement.... 3 Motivatie klassenmanaement... 4 1. Voorkomen en reuleren van edrasproblemen....

Nadere informatie

Beleidsplan Kalinko Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV en reacties leden in juli/augustus

Beleidsplan Kalinko Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV en reacties leden in juli/augustus Naar een gezonde toekomst. Versie: 1.0 Met aanpassing nav ALV 12-6-2012 en reacties leden in juli/augustus Opbouw Waarom dit beleidsplan? Hoe zijn we hiertoe gekomen? Waar willen we naartoe? Wat vraagt

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

1 tegen 1 / 2 tegen 2 / 3 tegen 3 / 4 tegen 4 / 6 tegen 6

1 tegen 1 / 2 tegen 2 / 3 tegen 3 / 4 tegen 4 / 6 tegen 6 Aangepaste spelvormen voor volleybal op school en in de club Bron: http://www.vcdekroon.be/document/kopievanaangepastespelvormenvoorvolleybalopschool.doc Met spelvormen tegen / 2 tegen 2 / 3 tegen 3 /

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

INTERESSE STUUR MAIL AAN : peter.vanriet@telenet.be of karelpeeters2@telenet.be

INTERESSE STUUR MAIL AAN : peter.vanriet@telenet.be of karelpeeters2@telenet.be In het kader van volgend seizoen is KVC Delta Londerzeel op zoek naar jeugdtrainers. Deze jeugdtrainers moeten binnen de opleidingsvisie van de club kunnen werken en de jeugdwerking van de club verbeteren.

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorplan 2012 U staat op het punt uw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent

Nadere informatie

VOORWOORD. Lees verder en ontdek of ook u bij onze club wilt, zodat we samen kunnen doorbouwen aan de mooiste sport van Oeffelt!

VOORWOORD. Lees verder en ontdek of ook u bij onze club wilt, zodat we samen kunnen doorbouwen aan de mooiste sport van Oeffelt! PROPOSITIE VC-ARGOS VOORWOORD Ambitieus, dat zijn we bij Volleybal Club Argos. Al bijna 40 jaar stellen we onszelf tot doel om volleybal in Oeffelt voor iedereen mogelijk te maken. Inmiddels zijn we er

Nadere informatie

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen Voorstellen Coachen: Aansluiten op Motivatie-stijl Rogier Hoorn sport- & prestatiepsycholoog VSPN drs. Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog VSPN SportsMind.nl Sinds 2003 praktijk Bussum en Papendal

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV

Strategisch raamwerk voor de Meerjarenstrategie 2012-2015 van Brainport Development NV Strateisch raamwerk voor de Meerjarenstrateie 20122015 van Brainport Development NV 1. Doel raamwerk meerjarenstrateie Het strateisch raamwerk van de stichtin Brainport, zoals vastesteld in maart 2011

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Doorgroeien naar een hoger niveau

Doorgroeien naar een hoger niveau Technisch beleidsplan volleybal vereniging Vrivo Doorgroeien naar een hoger niveau Vrivo 8-2-2013 1 Doorgroeien naar een hoger niveau Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 2 2 Positie pagina 2 3 Technisch beleid

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013

KalinkoCMV 2013-2014. Organisatie CMV. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling. Rol- en taakverdeling 24-9-2013 KalinkoCMV 2013-2014 Organisatie CMV Bestuurslid jeugdzaken: Thea Cosman - Aansturen coördinatoren vanuit het bestuur - Ondersteunen coördinatoren bij organisatie trainingen, toernooien en activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

INFORMATIE NIEUWE LEDEN INFORMATIE NIEUWE LEDEN vv Volta Lelystad Datum : 23 november 2014 Versie : 1.0 Status : definitief Auteur(s) : Erik Rombout Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING... 4 2.1 BESTUUR... 4 2.2 COMMISSIES...

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

Witterooksessie. Wat kun je komend seizoen verwachten? 29 juni 2017 PLEZIER PRESTATIE RESPECT 1

Witterooksessie. Wat kun je komend seizoen verwachten? 29 juni 2017 PLEZIER PRESTATIE RESPECT 1 Witterooksessie Wat kun je komend seizoen verwachten? 29 juni 2017 1 Introductie Verloop van het seizoen Organisatie rondom het team Myra Hockey Academy & selectie Tips voor volgend jaar Vragen 2 Hoe verloopt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 23081 Opleidin : Zelfstandi werkend astheer/-vrouw Crebonummer : 25171 Niveau : 3 Leerwe : BOL Opleidinsduur :

Nadere informatie

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016

1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief van de klant centraal 18 november 2016 1 IDEEENARENA SYMPOSIUM VOEDSELBANKEN Het perspectief de klant centraal 18 november 2016 Idee dat helpt om het perspectief Wat kan u of een Wat brent u op het nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 Inzetten voor verroten

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Sponsorplan 2017-2021 Inhoud Introductie Vovem 90 a. Wie zijn wij? b. Doelstellingen c. Waar staan we voor? d. Vovemshop Waarom Vovem 90 sponsoren? Wat doen wij voor u? Bijlage: Sponsoropties Wedstrijdhal:

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie Spiker 2012-2013 SPIKER 2012-2013

Beleidsplan Technische Commissie Spiker 2012-2013 SPIKER 2012-2013 Beleidsplan Technische Commissie SPIKER 2012-2013 Inhoudsopgave Visie Technische Commissie... 2 Organisatie TC... 3 Technisch beleidsplan... 4 Bijlage A. Termijnplan... 7 Bijlage B. Definitie vakbekwame

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden

Ondersteunings profiel. Willem Farelschool Regio Midden Ondersteunins profiel Willem Farelschool Reio Midden 1. ILEIDIG. Het ondersteuninsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteunin die scholen bieden en de kwaliteit eran op een eenoudie manier in beeld

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017

Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017 Technisch Beleidsplan DEV/DSO 2012-2017 Inhoud Titel: Met plezier opleiden Ondertitel: Technisch Beleidsplan DEV/DSO Datum: Vrijdag 6 april 2012 Vereniging Spelers Trainers Trainingen Wedstrijden Visie

Nadere informatie

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier Wilvo/TTV Bergeijk TECHNISCH BELEIDSPLAN Presteren met plezier Wilvo-TTV Bergeijk heeft een rijke historie in de tafeltennissport en is grotendeels gebaseerd op de sportieve resultaten. In het bestaansrecht

Nadere informatie

TH 2012 Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving

TH 2012 Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving TH 2012 Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving Dit document is opgesteld om een aantal afspraken rondom de definitieve inschrijving voor Team Holland 2012 vast te leggen. Ambitie De uitgesproken

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

Technisch Beleid Team Indeling

Technisch Beleid Team Indeling Technisch Beleid Team Indeling Seizoen 2012-2013 tot en met 2017-2018 Inleiding Afgelopen seizoenen is er discussie geweest binnen de vereniging over hoe teams moeten worden ingedeeld, op sterkte of juist

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenreelin School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bedienin Crebonummer : 2308 Opleidin : Leidinevende bedienin Crebonummer : 2570 Niveau : 4 Leerwe : BBL Opleidinsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater per 1 augustus 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 Volleybalvereniging De Kater is een sectie van de omnivereniging De Kater. De sectie is opgericht

Nadere informatie